-

1.1.2017.
31.1.2017.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 474/2016

...

...

:
.

7.12.2016.
4.1.2017.

2

No 101/2016

...

:
.

13.12.2016.
-
4.1.2017.

3

No 228/2016

. 23-27 ( . 306, . 1, . 1 )

-

...

:
.

21.12.2016.
...
6.1.2017.

4

No 239/2016

.78

-

...

:
.

21.12.2016.
...
21.12.2016.
6.1.2017.

5

No 386/2016

...

:
.

6.12.2016.
11.1.2017.

6

No 478/2016

....

:
.

16.12.2016.
11.1.2017.

7

No 482/2016

-2004

:
.

11.1.2017.
11.1.2017.

8

No 131/2016

...

.

:
.

15.12.2016.
-
11.1.2017.

9

No 549/2015

...,
...

...,
...,
...,
...,
...,
...,
...

:
.

23.12.2016.
12.1.2017.

10

No 206/2016

...

:
.

21.12.2016.
-
13.1.2017.

11

No 4/2017

; , , . .

" "-

-

:
.

5.1.2017.
16.1.2017.

12

No 107/2014

...,
...,
...,
...

...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
....,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
....,
....,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...

:
.

2.11.2016.
19.1.2017.

13

No 19/2017

; ; ; ; .

...

 

:
.

19.1.2017.
19.1.2017.

14

No 486/2016

...

...,
...,
...

:
.

21.12.2016.
24.1.2017.

15

No 253/2016

-

...

:
.

24.1.2017.
...
24.1.2017.

16

No 679/2016

;

....,
...,
...

:
.

26.1.2017.
26.1.2017.

17

No 246/2016

.78

-

...

:
.

10.1.2017.
...
10.1.2017.
26.1.2017.

18

No 232/2016

,

-

...

:
.

30.1.2017.
...
30.1.2017.

19

No 254/2016

,

-

...

:
.

31.1.2017.
...
31.1.2017.