РАЙОНЕН СЪД - ГР.КН.
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.4.2013г. до 30.4.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 32/2013

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КН.

Р.В.М.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Присъда от 14.3.2013г.
Признава подсъдимия Р.В.М. роден на *** ***, с настоящ адрес:***,,Л. К.”№
.., българин, български гражданин, без образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 09.07.2012 година, в отдел 107 ,,с”, в землището на с. П., общ. И., обл. Пл., без редовно писмено разрешително извършил сеч, с моторен трион, на един кубически метър дъбова дървесина, на стойност 65 лв., като предвид стойността на дървесината случая е маловажен, поради което и на основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 58а, ал. 4, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б” от Наказателния кодекс, го осъжда на наказание ,,ПРОБАЦИЯ” с пробационни мерки, както следва: - по чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес:***,,Л. К.”№ 11 за срок от 2 /две/ години, при периодичност два пъти седмично;  - по чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 /две/ години; - по чл. 42а, ал. 2, т. 6 от НК - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа в рамките на една година.  Осъжда на основание чл. 189, ал.3 от НПК подс. Р.В.М., с ЕГН: ********** и снета по-горе самоличност да заплати по приходната сметка на РС – гр. Кн. направените по делото разноски в размер на 25 лв. за вещо лице.  Присъдата подлежи на жалба и протест в 15-дневен срок от днес пред Пл. окръжен съд.    Районен съдия: 
Р.В.М.
Мотиви от 15.3.2013г.
В законна сила от 1.4.2013г.

2

ЧНД No 60/2013

Реабилитации чл.85-88а НК

М.М.Т.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КН.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 22.3.2013г.
РЕАБИЛИТИРА на основание чл. 87, ал.1 от НК наказанията: - 1 /една/ година лишаване от свобода, изпълнението на което е отложено на основание чл. 66, ал.1 от НК за срок от 3 /три/ години, наложено по споразумение от 03.12.2004 год. по НОХД № 237/ 2004 год. по описа на Районен съд – гр.Кн., в законна сила от 03.12.2004 год.; - пробация, наложено по споразумение № 171 от 27.11.2006 год. по НОХД № 227/ 2006 год. по описа на Районен съд – гр.Кн., в законна сила от 27.11.2006 год.; - пробация и лишаване от право да управлява МПС, наложени по споразумение № 27 от 15.02.2008 год. по НОХД № 24/ 2008 год. по описа на Районен съд – гр.Кн., в сила от 15.02.2008 год. по отношение на осъдения М.М.Т., с ЕГН **********,***.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест пред Пл. Окръжен съд в седемдневен срок, считано от днес.  След влизане в сила на определението, приложените към настоящото дело оригинали от протокол по споразумение № 171/ 03.12.2004 год. по НОХД № 237/ 2004 год. на РС – Кн. и протокол по споразумение № 171/ 27.11.2006 год. по НОХД № 227/ 2006 год. на РС – Кн., както и НОХД № 24/ 2008 год. по описа на същия съд да бъдат върнати на служба „Архив” при Районен съд – гр.Кн..    ПРЕДСЕДАТЕЛ :  
В законна сила от 1.4.2013г.

3

НАХД No 299/2012

Административни дела

С.И.Б.

НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР ПЛ.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 4.1.2013г.
НП-потвърдено

Резултат от въззивна инстанция: Отменя присъдата и произнася нова оправдателна присъда
Решение от 02.04.2013
Наказателно дело № 189/2013
В законна сила от 2.4.2013г.

4

НОХД No 62/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КН.

Л.Б.М.,
С.С.М.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 9.10.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Л.Б.М. роден на *** ***, жител и живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан - в момента изтърпява присъда ,,Лишаване от свобода” в Затвора – гр. Пл., с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че: На 09.05.2011 год. в гр. И., обл. Пл. при условията на опасен рецидив, в съучастие със С.С.М., с ЕГН: **********, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот – взломяване на входна врата, отнел чужди движими вещи – сумата от 400 лв., от владението на Д.Г.П., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2 от НК. На основание чл. 196, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание 2 години ,,Лишаване от свобода” при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип. ПРИЗНАВА подсъдимият С.С.М. роден на *** ***, жител и живущ ***,,Л
. Д.”№ , българин, български гражданин, с начално образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че: На 09.05.2011 год. в гр. И., обл. Пл., в съучастие с Л.Б.М., с ЕГН: **********, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот – взломяване на входна врата, отнел чужди движими вещи – сумата от 400 лв., от владението на Д.Г.П., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2 от НК. На основание чл. 195, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 54 от НК съдът му НАЛАГА Наказание 2 години ,,Лишаване от свобода”, което да изтърпи при първоначален общ режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от открит тип. На основание чл. 68, ал. 1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието наложено по Присъда № 3/21.01.2011 год. по НОХ дело № 686/2010 год. на РС – гр. Дупница от 2 години ,,Лишаване от свобода”, което следва да изтърпи отделно и самостоятелно от днес наложеното наказание при първоначален общ режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от открит тип. ОСЪЖДА подс. Л.Б.М. и С.С.М. да заплатят солидарно направени деловодни разноски в размер на 55 лв. по сметка на КРС. Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.   Районен съдия: ..................... 
Л.Б.М.
С.С.М.
Мотиви от 17.10.2012г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя присъдата и връща на РП - процесуални нарушения
Решение от 03.04.2013
Наказателно дело № 911/2012
В законна сила от 3.4.2013г.

5

НАХД No 283/2012

По ЗД по пътищата

В.В.В.

НАЧАЛНИКА НА РУП ДОЛНИ ДЪБНИК

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 13.3.2013г.
НП-потвърдено
В законна сила от 3.4.2013г.

6

Гражданско дело No 376/2011

Други дела

Т.В.К.

Б.Н.Б.,
М.С.Б.,
Р.И.Н.,
И.П.М.,
В.Т.Д.П.,
Б.И.Б.,
И.Б.Б.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 4.9.2012г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Гражданско дело № 376/2011
В законна сила от 5.4.2013г.

7

ЧНД No 46/2013

Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КН.

Б.П.Ш.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 28.3.2013г.
В законна сила от 5.4.2013г.

8

Гражданско дело No 27/2003

Делби

Й.А.С.

Ц.В.С.,
В.И.С.,
В.П.С.,
В.В.Ф.,
М.И.Б.,
Т.И.С.,
П.К.С.,
Н.М.Д.,
С.М.Д.,
З.К.С.,
К.Я.С.,
А.Я.С.,
Й.И.Р.,
Ц.И.Р.,
М.С.П.,
В.С.С.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 26.3.2013г.
В законна сила от 11.4.2013г.

9

Гражданско дело No 611/2011

Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ

П.К.С.

СТЪКЛОПЛАСТИК АД КН.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 6.7.2012г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Гражданско дело № 611/2011

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Гражданско дело № 611/2011
В законна сила от 11.4.2013г.

10

Гражданско дело No 199/2012

Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ

Н.П.Н.

ПК"НАПРЕДЪК"-КН.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 12.12.2012г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 12.04.2013
Гражданско дело № 127/2013
В законна сила от 12.4.2013г.

11

Гражданско дело No 36/2013

Развод и недейств. на брака

Х.Й.З.

Е.Ц.З.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 20.3.2013г.
В законна сила от 12.4.2013г.

12

Гражданско дело No 115/2012

Делби

Е.С.С.

С.И.К.,
Т.И.К.,
С.С.К.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 26.3.2013г.
В законна сила от 15.4.2013г.

13

НАХД No 56/2013

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КН.

Л.С.С.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 28.3.2013г.
Р Е Ш И :  ОСВОБОЖДАВА на осн. чл. 378 от НПК Л.С.С., роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН **********, с постоянен адрес:***, от наказателна отговорност за престъпление по чл. 343в, ал.2 във връзка с ал.1 от НК, като му НАЛАГА на основание чл. 78а, ал.1 от НК наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, за това, че на 30.11.2012 год. около 11.45 часа в гр.И., на ул.”Георги Димитров” до дом № 38, управлявал МПС – мотопед „Линхай” без табела и регистрационен номер, без да притежава съответното свидетелство за управление на МПС в едногодишния срок от наказването му по административен ред с влязло в сила НП № 27/12 от 01.02.2012 год. на Началника на РУП – гр.Д
. Дъбник. 
Л.С.С.
Мотиви от 28.3.2013г.
В законна сила от 15.4.2013г.

14

Гражданско дело No 160/2013

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КН.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КН.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 9.4.2013г.
В законна сила от 17.4.2013г.

15

НЧХД No 49/2013

НЧХД

И.Г.А.

Н.В.Т.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 1.4.2013г.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НЧХ д. 49/2013 г. по описа на РС Кн. в наказателната му част.  ОДОБРЯВА постигнатата спогодба по отношение на гр. иск между страните в насока, че днес 01.04.2013 г. между И.Г.А. с ЕГН ********** *** и Н.В.Т. с ЕГН ********** *** се постига спогодба по силата на която вторият Н.В.Т. с ЕГН ********** ще заплати на И.Г.А. с ЕГН ********** неимуществени вреди в размер на 2 хил.лв. / две хиляди лв. /, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 30.01.2013 г. до окончателното изплащане на сумата , както и направените по делото разноски в размер на 312 лв. от които 300 лв. адвокатско възнаграждение и 12 лв. държавна такса.  С П О Г О Д И Л И СЕ:   Ищца:……………….. Повереник: ……………  /И.Г.А./ /адв. Г. Х. /     Ответник: …………….. Защитник:…………  / Н.В.Т. / / Адв. Св. Я. /     НАСТОЯЩАТА спогодба има силата на влязло в законна сила съдебно решение за страните от днес.  С оглед горното съдът   ОПРЕДЕЛИ:   ПРЕКРАТЯВА производството по делото в гражданската му част, поради постигната съдебна спогодба между страните.  Определението в наказателната част подлежи на въззивно обжалване пред ПлОС в 15 дневен срок от днес. 
В законна сила от 17.4.2013г.

16

Гражданско дело No 30/2013

Изменение на издръжка

Б.Т.И.

Т.П.И.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 18.4.2013г.
Съдът счита, че така постигнатата спогодба между страните не противоречи на Закона и добрите нрави, за същото следва да бъде съставен протокол и да се одобри като страните го подпишат. Водим от горното и на основание чл. 234, ал. 1 от ГПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОДОБРЯВА постигнатата между страните по настоящото дело спогодба по смисъла, на която ответника по делото Т.П.И., с ЕГН: ********** ***, с настоящ адрес: гр. Карлово, ул.,,Кирил Нектариев”№ 5, следва да заплаща месечна издръжка на Б.Т.И., с ЕГН: **********, с постоянен адрес: с. Бр., обл. Пл., ул.,,М
. Й.”№ , в размер на 80 лв., считано от 25.01.2013 год. до изменение на обстоятелствата.   СПОГОДИЛИ СЕ:  1. адв. С.Я. 2. Т.П.И. Представляващ Б.Т.  И. ............................................. ................................... Съдът на основание чл. 234, ал. 3 от ГПК придава значение на влязло в сила решение на настоящата спогодба и същата не подлежи на обжалване пред по-горен съд. ОСЪЖДА ответника Т.П.И. да заплати по сметка на КРС окончателна държавна такса в размер на 36.00 лв., внесена днес видно от представената вносна бележка № М00422/18.04.2013 год. на Юробанк България – приложена към делото. ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 30/2013 год. по описа на КРС поради спогодба. Определението е окончателно. 
В законна сила от 18.4.2013г.

17

Гражданско дело No 44/2012

Делби

Ц.Д.Д.,
Д.Д.Г.,
И.Ц.Ш.,
Н.Ц.С.,
Й.С.К.,
Д.Д.Ц.,
К.Д.С.,
Ц.Ц.С.,
Н.Ц.П.,
М.Т.С.

Х.А.Г.,
С.А.Г.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 26.3.2013г.
В законна сила от 19.4.2013г.

18

Гражданско дело No 67/2012

Делби

Г.М.Б.

А.С.М.,
В.Д.К.,
П.Д.М.,
С.П.М.,
С.К.М.,
П.К.М.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 20.3.2013г.
В законна сила от 19.4.2013г.

19

Гражданско дело No 479/2012

Облигационни искове

П.С.А.

Д.С.Х.,
Т.М.Г.,
Ю.М.М.,
С.М.М.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 15.2.2013г.
В законна сила от 19.4.2013г.

20

НАХД No 24/2013

По ЗД по пътищата

Г.Й.К.

НАЧАЛНИКА НА ОО КД -ДАИ ПЛ.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 20.3.2013г.
НП-отменено
В законна сила от 19.4.2013г.

21

НОХД No 37/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КН.

Д.А.К.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 23.4.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн., представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. Г. Х. - защитник на подсъдимият Д.А.К. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия Д.А.К. роден на *** ***, с постоянен адрес:***,,И
. в.”№ .., живущ ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 470/02.08.2012 год. на Началника на РУ,,П” – гр. Кн. за управление на МПС без да притежава свидетелство за управление, на 15.02.2013 год., около 14:00 часа в гр. Кн. по ул.,,Д. Д.” е управлявал лек автомобил Фолксваген Голф с рег. № ….. без да притежава свидетелство за управление на МПС, констатирано с АКТ сериен № 982601/15.02.2013 год. по описа на РУ,,П” – гр. Кн. - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.  На основание чл. 343в, ал. 2 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 3 /три/ години; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 /три/ години; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 320 /триста и двадесет/ часа за 1 /една/ календарна година, считано за 3 /три/ поредни години.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /А. Т./ /адв. Г. Х./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /Д.А.К./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Д.А.К. по настоящото НОХ дело № 37/2013 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Д.А.К. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
Д.А.К.
В законна сила от 23.4.2013г.

22

ЧНД No 59/2013

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КН.,
Н.Ц.Н.

 

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 13.3.2013г.
Уважава

Резултат от въззивна инстанция: Отменя
Определение от 23.04.2013
Наказателно дело № 248/2013
ОТМЕНЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НА КРС И ВРЪЩА ДЕЛОТО В РП-КН.
В законна сила от 23.4.2013г.

23

Гражданско дело No 545/2012

Облигационни искове

МОБИЛТЕЛ ЕАД СОФИЯ

А.Д.Д.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 25.3.2013г.
В законна сила от 24.4.2013г.

24

Гражданско дело No 28/2013

Искове по СК

В.П.К.,
Д.Н.Б.

Н.Т.Б.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 24.4.2013г.
ОДОБРЯВА съдебната спогодба между В.П.К. с ЕГН ********** *** и Н.Т.Б., ЕГН:********** ***, със следното съдържание: 1. Родителските права по отношение на родените от съвместното съжителство деца - Д.Н.Б., ЕГН ********** и М
. Н. Б., ЕГН**********, СЕ ПРЕДОСТАВЯТ на майката В.П.К., с ЕГН ********** ***.  2. ОПРЕДЕЛЯ местоживенето на малолетните деца - Д.Н.Б., ЕГН ********** и М. Н. Б., ЕГН ********** при майката В.П.К. с ЕГН ********** ***.  3. БАЩАТА Н.Т.Б., ЕГН: ********** ***, има право на лични отношения с децата - Д.Н.Б., ЕГН ********** и М. Н. Б., ЕГН **********, както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца с преспиване, от 08.00ч.в събота до 20.00ч. в неделя и един месец през лятото, по споразумение между родителите или когато бащата е в платен годишен отпуск.  4. БАЩАТА Н.Т.Б., ЕГН:********** *** се ЗАДЪЛЖАВА да заплаща месечна издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца Д.Н.Б., ЕГН ********** и М. Н. Б., ЕГН**********, чрез майката В.П.К. с ЕГН ********** ***, в размер на по 77,50 лв. / седемдесет и седем лв. и 50 ст. / - за всяко дете, считано от днес – 24.04.2013 г.  Съдебно-деловодните разноски остават в тежест на страните, така както са направени до момента.   ОСЪЖДА Н.Т.Б. с ЕГН:********** *** на основание чл. 7 т.2 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК да плати окончателна държавна такса по сметка на РС гр.Кн. в размер на 111,60 лв. / сто и единадесет лева и 60 ст. /.  ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№28/2013 г. по описа на РС – Кн. поради постигната спогодба между страните. 
В законна сила от 24.4.2013г.

25

НОХД No 137/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КН.

К.З.М.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 8.4.2013г.
К.З.М.
Мотиви от 8.4.2013г.
В законна сила от 24.4.2013г.

26

Гражданско дело No 161/2013

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КН.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КН.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 10.4.2013г.
В законна сила от 25.4.2013г.

27

Гражданско дело No 162/2013

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КН.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КН.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 10.4.2013г.
В законна сила от 25.4.2013г.

28

ЧНД No 90/2013

Съдебни поръчки

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ВРАЦА,
РАЙОНЕН СЪД- ВРАЦА

И.М.И.,
Ц.К.К.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КН.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 25.4.2013г.
Съдът счита, че след като са изчерпани въпросите, поставени по делегация към свидетелката Г.И.Й. съдебната поръчка е изпълнена и същата следва да бъде върната на делегиращият съд , поради което    О П Р Е Д Е Л И:  ПРЕКРАТЯВА ЧНД № 90 /2013 г. по описа на Районен съд Кн.. ИЗПРАЩА ЧНД № 90/2013 г. на РС гр. Враца като изпълнена съдебна поръчка за прилагане към НОХД № 928/2012 г. по описа на Районен съд Вр
В законна сила от 25.4.2013г.

29

Гражданско дело No 705/2011

Делби

Р.А.В.

Ж.А.В.,
К.И.В.П.,
М.И.В.П.,
В.К.В.,
В.К.В.,
С.М.В.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 26.3.2013г.
В законна сила от 26.4.2013г.

30

НАХД No 106/2013

По УБДХ

РУ ПОЛИЦИЯ КН.

С.М.П.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 24.4.2013г.
ВОДИМ от гореизложеното и на основание чл. 6, ал.1, б.”а” във вр. с чл. 1 от УБДХ, съдът Р Е Ш И :  НАЛАГА на С.М.П., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, с настоящ адрес:***,,Т
. Т.” №, българин, български гражданин, с висше образование, женен, работи, неосъждан, с ЕГН: **********, административно наказание ГЛОБА в размер на 300 /ТРИСТА/ ЛЕВА в полза на Държавата, за това, че: на 21.04.2013 год. около 19:40 часа в гр. Кн., на ул. ,,В. П.” № .., е извършил проява на дребно хулиганство, изразяваща се в сбиване – нанесъл удар с крак в областта на слабините на Р.К. Др., с ЕГН: ********** ***,,Н. Х.” № …., с което е нарушил обществения ред и спокойствие – административно нарушение по чл. 1, ал.2 от УБДХ.   Решението е обявено на 23.04.2013 год. в 16.40 часа и подлежи на обжалване пред Пл. Окръжен съд в 24-часов срок от днес за нарушителя и в 24-часов срок от съобщението му на РП – Кн.. В случай на жалба, съдът насрочва делото за разглеждане пред ОС – Пл. в тридневен срок от днес, на който съд делото да бъде изпратено по подсъдност. Да се уведоми РП – Кн.. Препис от решението да се изпрати на РУП Кн. – за сведение.    РАЙОНЕН СЪДИЯ :  
С.М.П.
Мотиви от 24.4.2013г.
В законна сила от 26.4.2013г.

31

Гражданско дело No 367/2011

Искове по КТ

М.Г.П.

ЕТ НОРА ЕМИЛИЯ АТАНАСОВА С.БОХОТ

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 12.3.2013г.
В законна сила от 30.4.2013г.

32

Гражданско дело No 710/2011

Делби

Н.Н.М.

В.И.С.,
Т.И.Г.,
Ц.Н.Б.,
Г.Д.Б.,
И.Д.Н.,
Й.Ц.Б.,
Р.Ц.С.,
Ц.В.С.,
Н.В.Х.,
И.Д.Ч.,
В.Д.М.,
В.Г.Д.,
Д.Г.Д.,
И.К.Д.,
В.П.М.,
З.К.М.,
П.Д.М.,
В.Д.М.,
Н.Д.М.,
С.Л.Д.,
И.М.Д.,
Х.М.Д.,
Н.М.Д.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 4.4.2013г.
В законна сила от 30.4.2013г.

33

ЧГД No 138/2013

Заявления по чл.410, ал.1 от ГПК

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД СОФИЯ

П.С.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Заповед за изпълнение от 29.3.2013г.
В законна сила от 30.4.2013г.

34

НОХД No 80/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КН.

Д.А.К.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 30.4.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн., представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. Г.Х. - защитник на подсъдимият Д.А.К. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия Д.А.К. роден на *** ***, с постоянен адрес:***,,И
. в.”№ .., живущ ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 470/02.08.2012 год. на Началника на РУ,,П” – гр. Кн. за управление на МПС без да притежава свидетелство за управление, на 10.09.2012 год., в гр. Кн. кръстовище от ул.,,Г. М.” и ул.,,Бл. И.” е управлявал лек автомобил Форд Фиеста с рег. № ….. без да притежава свидетелство за управление на МПС, констатирано с АКТ № 567/10.09.2012 год. по описа на РУ,,П” – гр. Кн. - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.  На основание чл. 343в, ал. 2 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 3 /три/ години; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 /три/ години; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 320 /триста и двадесет часа/ часа за 1 /една/ календарна година, считано за 3 /три/ поредни години.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /А. Т./ /адв. Г.Х./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /Д.А.К./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Д.А.К. по настоящото НОХ дело № 80/2013 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Д.А.К. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
Д.А.К.
В законна сила от 30.4.2013г.

35

НОХД No 112/2013

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КН.

И.Н.М.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 30.4.2013г.
Съдът счита, че постигнатото по реда на чл. 381, ал. 1 от НПК споразумение между Районна прокуратура – гр. Кн., представлявана от прокурор С
. В., подсъдимият И.Н.М. и неговия служебен защитник адвокат Н.А.М. от Пл.ска Адвокатска колегия е допустимо – не са налице доказателства за наличието на основанията по чл. 381, ал. 2 и 3 от НПК да не се допуска споразумение; съдържа всички реквизити визирани в разпоредбата на чл. 381, ал. 5 от НПК; не противоречи на Закона и морала; определеното от страните наказание на подсъдимия отговаря на степента на обществена опасност на деянието и на извършителя, поради което ще се постигнат целите на наказанието, визирани в чл. 36 от НК.  С оглед на изложеното, така представеното от страните споразумение следва да бъде одобрено.  Наказателното производство по делото следва да бъде прекратено, с оглед постигнатото между страните споразумение. Водим от горното  Съдът О П Р Е Д Е Л И:  На основание чл. 382 ал. 7 от НПК одобрява постигнатото на 29.04.2013 год. споразумение по чл. 381, ал. 5 от НПК между Районна прокуратура - гр. Кн., представлявана от прокурор С. В., подсъдимият И.Н.М., с ЕГН: ********** и неговия служебен защитник - адвокат Н.А.М. от Пл.ска адвокатска колегия, по силата на което: И.Н.М. роден на *** ***,,Ср. Г.”№ .., българин, български гражданин, без образование, вдовец, пенсионер, неосъждан, с ЕГН: ********** се признава за виновен в това, че:  На неустановена дата до 16.08.2012 год. в с. Д. Л., обл. Пл., в дом находящ се на ул.,,Ц. А. І”№ .., сам осъществил неправомерно присъединяване към уличната електроразпределителна мрежа на ,,ЧЕЗ Разпределение България”АД – гр. София, като манипулирал средство за търговско измерване – 1 /един/ брой електромер, като с това създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от подс. И.Н.М., с ЕГН: **********. Извършено е виновно при форма на вината - пряк умисъл. Деянието съставлява престъпление по смисъла на чл. 234в, ал. 1 от НК. За извършеното престъпление на основание чл. 234в, ал. 1 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК на подс. И.Н.М., с ЕГН: ********** съдът НАЛАГА Наказание "Лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. На основание чл. 55, ал. 3 от НК на подс. И.Н.М., с ЕГН: **********, НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото в Закона по-леко наказание - ,,Глоба”. От престъплението няма причинени имуществени вреди. Веществени доказателства по делото няма. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подс. И.Н.М., с ЕГН: ********** и снета по-горе самоличност да заплати по приходната сметка на РС – Кн. направените по делото разноски в размер на 35.00 лв. - възнаграждение на вещото лице.  Прекратява производството по НОХ дело № 112/2013 год. по описа на КРС, ДП № ЗМ – 39/2013 год. по описа на РУ„Полиция” - гр. Д. Д. и ДП № 11/2013 год. по описа на Районна прокуратура - гр. Кн.. Определението на съда е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:   След като одобри споразумението съдът се занима и с мярката за неотклонение. При прочита на делото съдът констатира, че на досъдебно производство на подсъдимия е взета Мярка за неотклонение „Подписка”. Като взе предвид, че одобри споразумение, по силата на което подсъдимият И.Н.М. прие да изтърпи наказание „Лишаване от свобода” – условно, съобразно разпоредбата на чл. 309, ал. 2, предл. 2 от НПК съдът прие, че взетата по отношение на него на досъдебно производство Мярка за неотклонение „Подписка”, следва да бъде отменена. Водим от горното и на основание чл. 309, ал. 2, предл. 2 от НПК  Съдът О П Р Е Д Е Л И:  Отменя взетата на досъдебно производство № ЗМ - 39/2013 год. по описа на РУП – гр. Д. Дъбник, спрямо подсъдимия И.Н.М., с ЕГН: ********** Мярка за неотклонение „Подписка”. Определението подлежи на жалба и протест в седмодневен срок от днес пред Пл. окръжен съд.   ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
И.Н.М.
В законна сила от 30.4.2013г.