РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.3.2013г. до 31.3.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 71/2013

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 19.2.2013г.
В законна сила от 1.3.2013г.

2

Гражданско дело No 72/2013

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 19.2.2013г.
В законна сила от 1.3.2013г.

3

Гражданско дело No 86/2013

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 21.2.2013г.
В законна сила от 1.3.2013г.

4

ЧНД No 53/2013

Разпит на обвиняем - чл.222 НПК

И.И.И.

Б.П.Б.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 1.3.2013г.
ПРИКЛЮЧВА разпита на обвиняемия като констатира, че по време на неговото провеждане не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше оказан натиск от разследващия полицай върху обвиняемия. Горното се продиктува, беше прочетено от разследващия полицай и обвиняемия, които изразиха съгласие и се подписа от тях. 
В законна сила от 1.3.2013г.

5

Гражданско дело No 645/2011

Делби

М.Д.В.

Н.И.К.,
В.С.К.,
А.И.К.,
К.И.И.,
И.Ц.Л.,
П.Ц.С.,
С.Ц.Г.,
П.П.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 31.1.2013г.
В законна сила от 4.3.2013г.

6

Гражданско дело No 627/2011

Делби

К.Б.Б.,
С.Х.Ц.

Н.Н.Г.,
Г.Н.П.,
Р.В.П.П.,
В.Б.Б.,
С.Х.К.,
Ц.И.И.,
М.И.Е.,
К.И.М.,
С.К.М.,
П.К.Ч.,
Л.Д.Д.,
Т.Д.И.,
Й.Т.И.,
Л.Д.М.,
С.Д.Й.,
Р.В.П.,
П.В.П.,
М.В.П.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 23.1.2013г.
В законна сила от 5.3.2013г.

7

Гражданско дело No 314/2012

Вещни искове по чл.7 от ЗС

Е.А.В.

Н.А.Н.,
В.А.П.,
М.К.Ц.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 6.12.2012г.
В законна сила от 5.3.2013г.

8

Гражданско дело No 502/2012

Облигационни искове

КООПЕРАЦИЯ"ЗОРА" ГР.КНЕЖА

И.П.Б.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 11.2.2013г.
В законна сила от 5.3.2013г.

9

Гражданско дело No 75/2013

Развод по взаимно съгласие

Т.И.Д.,
Ц.Ц.А.

 

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 5.3.2013г.
В законна сила от 5.3.2013г.

10

Гражданско дело No 103/2013

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 25.2.2013г.
В законна сила от 5.3.2013г.

11

НАХД No 256/2012

По ЗД по пътищата

В.Н.В.

НАЧАЛНИКА НА РУП КНЕЖА

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 4.2.2013г.
НП-отменено
В законна сила от 5.3.2013г.

12

ЧНД No 310/2012

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Й.Ц.С.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 6.2.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото ЧН дело № 310/2012 год. по описа на КРС при мотивите изложени по-горе. Определението може да се протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес и да се обжалва в същия срок от датата на получаване на съобщението. 
В законна сила от 5.3.2013г.

13

НОХД No 52/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

В.Х.Д.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 5.3.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор А. Т. и адвокат Р.М. , защитник на подсъдимия – В.Х.Д., както и представено Разпореждане за заместване.  Подсъдимия В.Х.Д., роден на *** ***, българин, български гражданин, женен, с полувисше образование, безработен, неосъждан, с ЕГН:********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 01.07.2012 г. в село Д. Л., обл., на ул. „Г. Д." , управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Рено 5", с per. №
…., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда - съответно 1,88 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкомер Палмо 931", с фабричен № 2243409 - престъпление по чл. 3436, ал. 1 от НК. На основание чл.343б, ал.1 във вр. с чл.55, ал.1 т.2 б."б" във вр. с чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК и по споразумение между страните на подсъдимия В.Х.Д. му се НАЛАГА наказание „ПРОБАЦИЯ”, състоящо се от следните пробационни мерки:  - Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от ЕДНА ГОДИНА с явяване и подписване пред пробационния служител или упълномощено от него длъжностно лице с периодичност 2 пъти седмично;  - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА ПО НАСТОЯЩ АДРЕС ***.  На основание чл.343г във вр. с чл.37, ал.1 т.7 от НК страните се съгласяват на подсъдимия В.Х.Д., ЕГН ********** да бъде наложено и наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 01.07.2012 година /датата на фактическото отнемане на свидетелството за правоуправление по административен ред/.   Разноски по делото не са направени.   Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимия.    Прокурор:________ Защитник:___________   / А. Т. / /Адв.Р.М./     Подсъдим:__________  /В.Х.Д./   Съдът   ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия В.Х.Д. със снета по-горе самоличност по НОХ д. № 52/2013 г. по описа на КРС.  Определението е окончателно.  На основание чл. 309 от НПК  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:   ОТМЕНЯВА взетата на досъдебното производство МН,,Подписка” спрямо подсъдимия В.Х.Д.. 
В.Х.Д.
В законна сила от 5.3.2013г.

14

Гражданско дело No 5/2013

Искове по СК

К.Д.Б.

М.Д.Б.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 6.3.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатата на 06.03.2013 г. в гр. Кнежа между К.Д.Б. с ЕГН********** от гр.С., ж.к" Х. Д." бл.№
ет.. ап… – чрез адв. Р.М. *** в качеството му на пълномощник и процесуален представител по делото, и М.Д.Б. с ЕГН ********** от гр.С., ж.к" Х. Д." бл.№ .., ет… ап…, спогодба със следното съдържание:  Режима на лични отношения на детето Д.М.Б. с ЕГН ********** с бащата М.Д.Б. с ЕГН ********** от гр.С., ж.к" Х. Д." бл.№ .. ет…ап… да бъде следния: Докато майката К.Д.Б. живее в гр. Лондон - Англия и детето живее при нея, бащата М.Д.Б. има право да вижда и пребивава с детето един месец през лятото в Р. България, като майката се ЗАДЪЛЖАВА да изпрати детето до България и поеме разноските по пътуването му и свързаните с това разходи до България, а след изтичане на месеца за лични отношения с детето, бащата М.Д.Б. СЕ ЗАДЪЛЖАВА да изпрати същото до гр. Лондон – Англия, като поеме разноските по пътуването му и свързаните с това разходи до там.  ОСЪЖДА М.Д.Б. с ЕГН ********** от гр.С., ж.к" Х. Д." бл.№ .. ет… ап.. на основание чл. 3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по СК да внесе окончателна държавна такса в размер на 5 лв. по сметка на РС гр. Кнежа. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №5/2013 г. по описа на КРС поради постигнатата между страните спогодба.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на обжалване. 
В законна сила от 6.3.2013г.

15

НАХД No 248/2012

Административни дела

Ю.Х.М.

НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП-КАТ - ОД"ПОЛИЦИЯ" ГР. ПЛ.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 8.2.2013г.
НП-отменено
В законна сила от 6.3.2013г.

16

ЧНД No 320/2012

Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

И.П.Ц.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 26.2.2013г.
 ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 320/2012 г. на РС Кнежа поради оттегляне на направеното искане от страна на РП Кнежа на основание чл. 157 от ЗЗ. 
В законна сила от 6.3.2013г.

17

Гражданско дело No 6/2013

Развод и недейств. на брака

Х.И.Х.

Д.С.Х.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 7.3.2013г.
В законна сила от 7.3.2013г.

18

НОХД No 21/2013

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Р.В.Г.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 7.3.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. Ст. Г. - защитник на подсъдимият Р.В.Г. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия Р.В.Г. роден на *** ***, обл. Пл., ул.,,С. Р.”№
.., българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 02.10.2012 год. по земен път в отдел 125 в землището на с. Староселци е транспортирал незаконно добита от другиго 1.0 кубически метър дървесина от бряст на стойност 65 лв., като предвид стойността й случая е маловажен - престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2 от НК.  На основание чл. 235, ал. 6, във връзка с ал. 2, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Глоба” в размер на 100 /сто/ лева.  По чл. 381, ал. 6 от НПК подсъдимият декларира, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.   ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /А. Т./ /адв. Ст. Г./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /Р.В.Г./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Р.В.Г. по настоящото НОХ дело № 21/2013 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Р.В.Г. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
Р.В.Г.
В законна сила от 7.3.2013г.

19

НОХД No 27/2013

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

К.М.М.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 7.3.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. Ст. Г. - защитник на подсъдимият К.М.М. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия К.М.М. роден на *** ***, обл. Пл., ул.,,Т
. М.”№, българин, български гражданин, със средно образование, неженен с 1 малолетно дете, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 02.10.2012 год. по земен път в близост до коритото на р. Искър в отдел 125 в землището на с. Ст. е транспортирал незаконно добита от другиго 1.0 кубически метър дървесина от бряст на стойност 65 лв., като предвид стойността й случая е маловажен - престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2 от НК.  На основание чл. 235, ал. 6, във връзка с ал. 2, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Глоба” в размер на 300 /триста/ лева.  По чл. 381, ал. 6 от НПК подсъдимият декларира, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.   ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /А. Т./ /адв. Ст. Г./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /К.М.М./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият К.М.М. по настоящото НОХ дело № 27/2013 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. К.М.М. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
К.М.М.
В законна сила от 7.3.2013г.

20

НОХД No 48/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

А.М.Ч.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 7.3.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор С. В. и адвокат М.М. – защитник на подсъдимият А.М.Ч..  Подсъдимият А.М.Ч. роден на *** ***, с постоянен адрес:***,,Вела Пеева”№ 14-А, българин, български гражданин, разведен с 2 непълнолетни деца, със средно образование, собственик на фирма ,,Алди 08”ЕООД – гр. Кнежа, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 22.02.2013 год. в гр. Кнежа, на кръстовището образувано от пресичането на ул.,,Н. Х.” и ул.,,Огоста” е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка ,,Ауди А6”, с рег. №
……….., след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си 1.22 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство ,,Алкотест Дрегер”7510+, с фабричен № ARBA 0160 - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.  За това му деяние и на основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***,,Вела Пеева”№ 14-А, 2 /два/ пъти седмично за срок от 1 /една/ година; - задължителни периодични срещи 2 /два/ пъти седмично с пробационен служител за срок от 1 /една/ година. На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от правоуправление на МПС” за срок от 6 /шест/ месеца, считано от 22.02.2013 год.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР:........................ ЗАЩИТНИК: ..........................  /С. В./ /Адв. М.М./     ПОДСЪДИМ: ..........................  /А.М.Ч./   Съдът ОПРЕДЕЛИ:   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият А.М.Ч. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 48/2013 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. А.М.Ч. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
А.М.Ч.
В законна сила от 7.3.2013г.

21

ЧНД No 65/2013

Разпит на обвиняем - чл.222 НПК

Р.Е.Д.,
ОД НА МВР ПЛ.

М.Л.В.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 6.3.2013г.
ПРИКЛЮЧВА разпита на обвиняемия като констатира, че по време на неговото провеждане не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше оказан натиск от разследващия полицай върху обвиняемия. Горното се продиктува, беше прочетено от разследващия полицай, обвиняемия и служебния защитник, които изразиха съгласие и се подписа от тях. 
В законна сила от 7.3.2013г.

22

ЧНД No 66/2013

Разпит на обвиняем - чл.222 НПК

Р.Е.Д.,
ОД НА МВР ПЛ.

И.И.С.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 6.3.2013г.
ПРИКЛЮЧВА разпита на обвиняемия като констатира, че по време на неговото провеждане не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше оказан натиск от разследващия полицай върху обвиняемия. Горното се продиктува, беше прочетено от разследващия полицай, обвиняемия и служебния защитник, които изразиха съгласие и се подписа от тях. 
В законна сила от 7.3.2013г.

23

Гражданско дело No 87/2013

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 22.2.2013г.
В законна сила от 8.3.2013г.

24

Гражданско дело No 102/2013

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 25.2.2013г.
В законна сила от 8.3.2013г.

25

НОХД No 292/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Н.В.Р.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 20.2.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.В.Р. роден на *** год. в гр. Никопол, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, оператор в АЕЦ – Козлодуй, разведен с 1 малолетно дете, неосъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че: На 03.07.2012 год. около 19:35 часа, на път № ІІІ-306, водещ от гр. Кнежа към с. Селановци, при управление на МПС – лек автомобил ,,Пежо 306” с регистрационен №
…………., негова собственост, след като виновно е нарушил следните разпоредби на ЗДвП, а именно: чл. 20, ал. 1, която гласи: ,,Водачите са длъжни да контролират непрекъснато превозните средства, които управляват” и  ал. 2, която гласи: ,,Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране на скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозваният товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко видимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението”, по непредпазливост е причинил средна телесна повреда на Й.П.М. ***, изразяваща се в счупване – изкълчване на ниво 11-12 гръдни прешлени с изместване на 11 гръден прешлен напред, стеснение на гръбначно-мозъчния канал, притискане на гръбначния мозък и парализа на Д.те крайници (долна параплегия), състояние довело до трайно затрудняване движението на Д.те крайници - престъпление по чл. 343, ал. 1, б.,,б” във връзка с чл. 342, ал. 1 от НК, като на основание чл. 305, ал. 5 от НПК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и на основание чл. 78а от НК му НАЛАГА Административно наказание ,,Глоба” в размер на 1 000 /хиляда/ лв.  Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.    Районен съдия: ..................... 
Н.В.Р.
Мотиви от 20.2.2013г.
В законна сила от 8.3.2013г.

26

ЧНД No 22/2013

Други дела

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Й.Й.Й.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 20.2.2013г.
Уважава
В законна сила от 8.3.2013г.

27

ЧНД No 68/2013

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РПУ-КНЕЖА,
Е.И.К.

 

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 8.3.2013г.
НЕ ДАВА ХОД на делото. Освобождава явилия се педагог Маришка Тричкова. ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД №68/2013 г. по описа на РС Кнежа. Определението е окончателно. 
В законна сила от 8.3.2013г.

28

Гражданско дело No 166/2012

Облигационни искове

НЕТ 1 ЕООД С.

С.Н.Й.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 29.9.2012г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Гражданско дело № 166/2012
В законна сила от 11.3.2013г.

29

Гражданско дело No 476/2012

Облигационни искове

И.П.Х.

Ц.И.С.,
А.П.С.,
А.П.С.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 15.2.2013г.
В законна сила от 12.3.2013г.

30

ЧГД No 113/2013

Отказ от наследство

Д.П.И.,
В.П.В.,
П.Ц.Ц.

В.Л.Г.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 12.3.2013г.
В законна сила от 12.3.2013г.

31

НАХД No 329/2012

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Й.З.Ш.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 21.2.2013г.
Й.З.Ш.
Мотиви от 21.2.2013г.
В законна сила от 12.3.2013г.

32

НАХД No 19/2013

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Ц.А.М.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 20.2.2013г.
Ц.А.М.
Мотиви от 20.2.2013г.
В законна сила от 12.3.2013г.

33

НОХД No 58/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

А.А.Б.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 12.3.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. Т
. Н. - защитник на подсъдимият А. А.Б. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия Ахмед А.Б. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен с 3 малолетни деца, безработен, неосъждан, с ЕГН: **********СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 24.02.2013 год. около 06:13 часа в гр. Кнежа по ул.,,Димитър Бутански” е управлявал лек автомобил Опел Вектра с рег. № ВР 82-31 ВВ след употреба на алкохол с концентрация 2.6 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза, отразена в Протокол № 90/01.03.2013 год. на ЦСМП – гр. Пл. - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.  На основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/.  На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК съдът му налага наказание ,,Лишаване от правоуправление” на МПС за срок от 3 /три/ месеца.  По чл. 381, ал. 6 от НПК подсъдимият декларира, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.   ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /А. Т./ /адв. Т. Н./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /Ахмед А.Б./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Ахмед А.Б. по настоящото НОХ дело № 58/2013 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. А. А.Б. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
А.А.Б.
В законна сила от 12.3.2013г.

34

НАХД No 2/2013

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

П.Г.Б.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 25.2.2013г.
П.Г.Б.
Мотиви от 25.2.2013г.
В законна сила от 14.3.2013г.

35

ЧНД No 75/2013

Разпит на обвиняем - чл.222 НПК

Р.Е.Д.,
ОД НА МВР ПЛ.

П.В.К.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 14.3.2013г.
Прекратява производството по ЧН дело № 75 по описа за 2013 год. на Кнежански районен съд.
В законна сила от 14.3.2013г.

36

ЧНД No 76/2013

Разпит на обвиняем - чл.222 НПК

Р.Е.Д.,
ОД НА МВР ПЛ.

З.И.С.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 14.3.2013г.
Прекратява производството по ЧН дело № 76 по описа за 2013 год. на Кнежански районен съд.
В законна сила от 14.3.2013г.

37

ЧНД No 77/2013

Разпит на обвиняем - чл.222 НПК

Р.Е.Д.,
ОД НА МВР ПЛ.

А.И.К.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 14.3.2013г.
Прекратява производството по ЧН дело № 77 по описа за 2013 год. на Кнежански районен съд.
В законна сила от 14.3.2013г.

38

ЧНД No 78/2013

Разпит на обвиняем - чл.222 НПК

Р.Е.Д.,
ОД НА МВР ПЛ.

Д.Й.Ш.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 14.3.2013г.
Прекратява производството по ЧН дело № 78 по описа за 2013 год. на Кнежански районен съд.
В законна сила от 14.3.2013г.

39

ЧГД No 118/2013

Отказ от наследство

Ц.В.В.

Г.В.В.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 15.3.2013г.
В законна сила от 15.3.2013г.

40

ЧНД No 71/2013

Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

В.А.И.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 15.3.2013г.
ИЗМЕНЯВА взетата по ДП № 255/2012 год. по описа на РП – гр. Кнежа спрямо В.А.И. роден на *** год. в гр. Кн
., живущ ***,,Г. Д.”№ , българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен с 1 малолетно дете, осъждан, с ЕГН: ********** МН от „Задържане под стража” в „Парична гаранция” в размер на 350 лв.  След внасянето на сумата същият се освобождава от МН„Задържане под стража”, за което да се уведоми Началника на Следствен арест – гр. Пл.. Настоящото определение може да се обжалва или протестира в 3 дневен срок от днес с частна жалба и частен протест пред ПлОС. В случай на жалба или на протест насрочва делото за разглеждане пред ОС - гр. Пл. в 7 дневен срок от днес, на който съд делото да бъде изпратено по подсъдност. В случай, че няма жалба или протест пред ПлОС ДП № 255/2012 год. по описа на РП – гр. Кнежа да бъде върнато на Районна прокуратура – гр. Кнежа. 
В.А.И.
В законна сила от 19.3.2013г.

41

ЧНД No 82/2013

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

ОД НА МВР ПЛ.,
Е.И.К.

 

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 20.3.2013г.
Приключва разпита по ЧНД № 82/2013 година по описа на Кнежанския районен съд. Прекратява производството по ЧНД № 82/2013 година по описа на Кнежанския районен съд. Протоколът да се предаде за прилагането му по Полицейско производство ЗМ № 12/2013 година по описа на РУ,,П” – гр. Кнежа, като препис от него се приложи по настоящето ЧН дело по описа на РС – гр. Кнежа. 
В законна сила от 20.3.2013г.

42

ЧГД No 134/2013

Отказ от наследство

Д.Ц.И.

И.Б.Р.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 21.3.2013г.
В законна сила от 21.3.2013г.

43

НАХД No 3/2013

Административни дела

В.С.С.

НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР ПЛ.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 28.2.2013г.
НП-отменено
В законна сила от 21.3.2013г.

44

ЧНД No 40/2013

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

А.Т.Т.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 5.3.2013г.
А.Т.Т.
В законна сила от 21.3.2013г.

45

НОХД No 81/2013

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

М.Л.В.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 21.3.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. Р.М. - служебен защитник на подсъдимият М.Л.В. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия М.Л.В. роден на *** ***, българин, български гражданин, неграмотен, неженен с 3 малолетни деца, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 11.03.2013 год. по пътя гр. Оряхово – гр. Кнежа е транспортирал незаконно добита от другиго един кубически метър дървесина от акация на стойност 56 лв., като предвид стойността случая е маловажен - престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2 от НК.  На основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Глоба” в размер на 100 /сто/ лева.  По чл. 381, ал. 6 от НПК подсъдимият декларира, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.   ПРОКУРОР: .......................... СЛ.ЗАЩИТНИК: ……………………..   /А. Т./ /адв. Р.М./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /М.Л.В./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият М.Л.В. по настоящото НОХ дело № 81/2013 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. М.Л.В. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. На основание чл. 381, ал. 5, т. 6 от НПК във връзка с чл. 235, ал. 7 от НК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТНЕМА в полза на Държавата веществени доказателства: един куб. метър дървесина от акация – на съхранение в РУ,,Полиция” – гр. Кнежа. Вещественото доказателство – брадва да се върне на собственика М.Л.В., а каруцата след писмена молба до РС – гр. Кнежа да се върне на собственика й Павел с неустановени други имена. Настоящото определение подлежи на обжалване и протестиране пред ПлОС в 15 дневен срок от днес. 
М.Л.В.
В законна сила от 21.3.2013г.

46

НЧХД No 235/2012

НЧХД

М.С.М.

А.А.А.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 7.3.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството срещу подс. А.А.А. по настоящото НЧХ дело № 235/2012 год. по описа на КРС поради помирение на страните. На основание чл. 319, ал. 1 от НПК определението подлежи на обжалване в 15 дневен срок от днес пред ПлОС
В законна сила от 25.3.2013г.

47

НАХД No 28/2013

Административни дела

Н.И.П.

КМЕТА НА ОБЩИНА КНЕЖА

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 5.3.2013г.
НП-отменено
В законна сила от 25.3.2013г.

48

НАХД No 244/2012

Административни дела

И.С.Б.

НАЧАЛНИКА НА РУ ПОЛИЦИЯ КНЕЖА

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 5.3.2013г.
НП-отменено
В законна сила от 26.3.2013г.

49

НОХД No 18/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Н.П.Р.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 26.3.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор С. В. и адв. Св
. Я. – защитник на подсъдимият Н.П.Р. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия Н.П.Р. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 26.09.2012 год. в гр. Кнежа по ул.,,Д. Б.”, при управление на моторно превозно средство – мотопед, неустановена марка и модел с рама № 04969, си е служил с контролни знаци – регистрационна табела с № ………, неиздадена от съответните органи - престъпление по чл. 345, пр. 2 от НК.  На основание чл. 345, пр. 2 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 8 /осем/ месеца;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: ........................... ЗАЩИТНИК: …………………………..   /С. В./ /адв. Св. Я./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /Н.П.Р./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Н.П.Р. по настоящото НОХ дело № 18/2013 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Н.П.Р. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. На основание чл. 306, ал. 1, т. 4 от НПК във връзка с чл. 53, ал. 1, б.,,а” от НК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТНЕМА в полза на Държавата веществено доказателство: 1 бр. регистрационна табела с № ЕН 17-55, на бял фон, която да се предаде на РУП – гр. Кнежа. Веществено доказателство 1 бр. мотопед с неустановени марка и модел с рама № 04969, предаден с разписка от 07.12.2012 год. на съхранение в РУ,,Полиция” – гр. Кнежа, след влизане в сила на настоящото определение, с молба на Н.П.Р. да му се върне. Настоящото определение може да се обжалва и протестира в 15 дневен срок от днес пред ПлОС
Н.П.Р.
В законна сила от 26.3.2013г.

50

ЧНД No 86/2013

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

Е.И.К.,
ОД НА МВР ПЛ.

 

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 26.3.2013г.
Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРИКЛЮЧВА разпита на свидетелят като констатира, че по време на неговото провеждане не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше оказан натиск от мл. разследващия полицай върху свидетеля. Горното се продиктува, беше прочетено от мл.разследващия полицай и свидетеля, които изразиха съгласие и се подписа от тях. 
В законна сила от 26.3.2013г.

51

НОХД No 36/2013

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Р.М.М.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 11.3.2013г.
Р.М.М.
Мотиви от 12.3.2013г.
В законна сила от 27.3.2013г.

52

НАХД No 222/2012

По ЗД по пътищата

А.И.П.

НАЧАЛНИКА НА РУ ПОЛИЦИЯ КНЕЖА

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 23.11.2012г.
НП-потвърдено

Резултат от въззивна инстанция: Изменя присъдата - изменен размер на наказанието
Решение от 14.03.2013
Наказателно дело № 72/2013
В законна сила от 28.3.2013г.

53

НОХД No 91/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Б.М.Д.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 28.3.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор С. В. и адв. Р. М. - защитник на подсъдимият Б.М.Д. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия Б.М.Д. роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, женен с 2 деца – малолетно и непълнолетно, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 25.03.2013 год. в 22:53 часа в гр. Кнежа, обл. Пл., на кръстовището образувано от ул.,,Г. Михайлов” с ул.,,Д
. Бл.” е установен да управлява МПС – лек автомобил ,,БМВ 529Д”, сив на цвят, с регистрационен № ………, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си 1.74 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство ,,Алкотест Дрегер”7410+, с фабричен № ARMS 0009 - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.  На основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 8 /осем/ месеца;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца.  На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от правоуправление на МПС” за срок от 6 /шест/ месеца, считано от 25.03.2013 год. – датата на фактическото отнемане на свидетелството за правоуправление по административен ред.  По чл. 381, ал. 6 от НПК подсъдимият декларира, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.   ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /С. В./ /адв. Р. М./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /Б.М.Д./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Б.М.Д. по настоящото НОХ дело № 91/2013 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Б.М.Д. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
Б.М.Д.
В законна сила от 28.3.2013г.

54

Гражданско дело No 132/2013

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 21.3.2013г.
В законна сила от 29.3.2013г.