РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.2.2013г. до 28.2.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 534/2010

Делби

В.И.Д.

И.Д.Ц.,
Д.Ц.Д.,
В.Ц.Д.,
В.Д.М.,
Н.Г.М.,
И.Г.М.,
Г.Г.М.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 7.1.2013г., в законна сила от 12.2.2013г.

2

Гражданско дело No 228/2011

Дела от административен характер

С.Д.Б.

КООПЕРАЦИЯ ЗПУ ЗЛАТЕН КЛАС С.ПИСАРОВО

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 4.11.2011г., в законна сила от 13.2.2013г.

3

Гражданско дело No 39/2012

Искове по СК

С.И.Р.

М.Б.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 23.1.2013г., в законна сила от 11.2.2013г.

4

Гражданско дело No 221/2012

Облигационни искове

В.Т.В.

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ СОФИЯ

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 11.1.2013г., в законна сила от 12.2.2013г.

5

Гражданско дело No 433/2012

Искове по КТ за отмяна на уволнение

Б.И.Т.

КМЕТА НА ОБЩИНА-КНЕЖА

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 14.2.2013г., в законна сила от 22.2.2013г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 232 от ГПК производството по Гр. дело № 433/2012 год. по описа на КРС образувано въз основа на искова молба от Б.И.Т. *** поради оттегляне на иска. Разноските остават за сметка на страните така, както са направени. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ПлОС в едноседмичен срок от днес. 

6

Гражданско дело No 456/2012

Развод и недейств. на брака

Р.А.Г.

С.М.Г.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 18.1.2013г., в законна сила от 18.2.2013г.

7

Гражданско дело No 475/2012

Облигационни искове

Л.Д.М.

П.З.С.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 23.1.2013г., в законна сила от 18.2.2013г.

8

Гражданско дело No 478/2012

Делби

Т.Г.Д.,
В.Г.Д.,
Г.Х.А.

И.М.Д.,
В.С.Д.,
Е.С.Д.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 13.2.2013г., в законна сила от 13.2.2013г.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото представените с ИМ писмени доказателства, подробно описани в определение на съда от 03.01.2013 г., адвокатско пълномощно от 11.02.2013 г. , както и представената в днешното съдебно заседание писмена спогодба от 13.02.2013 г. със следното съдържание:      С П О Г О Д Б А  Днес 13.02.2013год. в гр.Кнежа обл.Плевенска –страните по гр.д.№478/2012год. по описа на Районен Съд –Кн
., с к л ю ч и х м е настоящата спогодба ,като се съгласихме за следното:  Да се постави в общ дял на съделителите :Т.Г.Д., ЕГ№********** и В.Г.Д.,ЕГ№**********-на всеки по 1/2 ид.част от процесният недвижим имот: Нива с площ от 7,020 дка. , Четвърта категория, съставляваща имот №…….., находяща се в землището на гр.Кн.,обл.Плевенска, в местността „Динището”,ЕКАТТЕ37376, при граници и съседи:Имот №……..-Нива н-ци на н-ци С. Л. Д. и други;Кад.№……………..-Полски Път на Община Кнежа;Имот №……..-Нива на н-ци на К. Х. Др.; Имот №…….-Нива на В. Хр. Л.;Имот №.-Нива на Л. Цв. Д.-Ив. и Имот №.-Нива на Л. Цв. Д. –Ив.. Данъчната оценка на този имот е в размер на 905,58 лв. Дяловете на останалите съделители :1.Г. Х. А. , с ЕГН**********; *.И.М.Д., ЕГН**********; *.В.С.Д.,ЕГН********** и 4.Е.С.Д., ЕГН**********-са уредени парично преди подписване на тази спогодба.  С настоящата спогодба страните прекратяват производството по гр.д.№478/2012год. и никой от тях за в бъдеще няма да има каквито и да било претенции по отношение на останалите съделители,за което и доброволно се подписват,напълно разбирайки смисъла и,значението и последиците на настоящата спогодба.   СПОГОДИЛИ се СЪДЕЛИТЕЛИ:  1. …………. …………………..   /Т.Г.Д. /   2…………………….. ………  / В.Г.Д. /   3..........................................  /пълномощник на ищеца: Г.Х.А. адв. Ст. Г. /   4,5 и 6……………………………………  / пълномощник на ответниците адв. Р. Д. М. /     Съдът счита, че така постигнатата спогодба не противоречи на закона, морала и добрите нрави и на основание чл. 234, ал.1 от ГПК следва да бъде одобрена.  На основание чл. 355 съделителите: Т. Г. Д. ЕГН ********** и В.Г.Д. ЕГН********** следва да бъде осъдени да заплатят държавна такса върху полученият дял от процесния имот общо в размер на 18,12 лв. или по 09.06 лв. всеки от тях.  Съдът указва на страните, че така постигнатата спогодба има значението на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд Водим от горното О П Р Е Д Е Л И:  ОДОБРЯВА постигнатата на 13.02.2013 г. в гр. Кнежа спогодба между страните по гр.д. №478/2012 г. по описа на РС Кнежа по силата на която същите се СЪГЛАСЯВАТ да се постави в общ дял на съделителите: Т.Г.Д., ЕГН********** и В.Г.Д.,ЕГН********** на всеки по 1/2 / една втора / идеални части от процесният недвижим имот, а именно: Нива с площ от 7,020дка. / седем дка. и двадесет квадратни метра / четвърта категория съставляваща И м о т №, находяща се в землището на гр.Кнежа, обл.Плевенска в местността „Динището”,ЕКАТТЕ37376, при граници и съседи: Имот №…… -Нива на н-ци на С. Л. Д. и други; Кад.№…….-Полски Път на Община Кнежа; Имот №…….-Нива наследници на К. Х. Др.; Имот №…….-Нива на В. Хр. Л.; Имот №……-Нива на Л. Цв. Д.-Ив. ; Имот №……-Нива на Л. Цв. Д. –Ив.. Данъчната оценка на имота е в размер на 905,58лв. Дяловете на останалите съделители :1.Г. Х. А. , с ЕГН**********; *.И.М.Д., ЕГН**********;*. В. С.Д., ЕГН********** и 4.Е.С.Д., ЕГН********** са уредени парично преди подписване на тази спогодба.  С настоящата спогодба страните се съгласяват да бъде прекратено производството по гр.д. №478/2012 . по описа на РС Кнежа и никой от тях за в бъдеще няма да има каквито и да било претенции по отношение на останалите съделители, за което и доброволно са се подписали, напълно разбирайки смисъла и значението и последиците на настоящата спогодба.   ОСЪЖДА Т. Г. Д. ЕГН ********** *** и В.Г.Д. ЕГН********** *** да заплатят по сметка на Районен съд – Кн. държавна такса върху полученият дял от процесния имот общо в размер на 18,12 лв. или по 09,06 лв. всеки от тях.   ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 478 по описа за 2012 г. на Кнежански районен съд, поради постигната спогодба между страните. 

9

Гражданско дело No 480/2012

Развод и недейств. на брака

И.А.Й.

Г.К.Н.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 12.2.2013г., в законна сила от 22.2.2013г.
Водим от горното и на основание чл. 129, ал.3 от ГПК, съдът  ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството по образуваното въз основа на искова молба от И.А.Й. ***, чрез пълномощник – адв. С.П.Я. ***, със съдебен адрес: гр.Кнежа, ул.”О
. М.” № .., гражданско дело № 480/ 2012 год. по описа на Районен съд – гр.Кн., поради неотстраняване в законоустановения срок на нередовностите, посочени в разпореждане на същия съд от 04.01.2013 год., с което молбата е оставена без движение.  Исковата молба с приложенията да се върне на ищеца.   Определението може да се обжалва с частна жалба пред ПлОС в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.   РАЙОНЕН СЪДИЯ:   

10

Гражданско дело No 67/2013

Искове по СК

Ц.Д.А.

С.А.М.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 21.2.2013г., в законна сила от 21.2.2013г.

11

НОХД No 161/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Д.А.К.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 11.2.2013г., в законна сила от 11.2.2013г.
ПРИЕМА постигнатото по делото устно споразумение между Районна прокуратура гр.Кнежа, представлявана от районен прокурор А
. Т. и адв. Св.Я. от ПАК – защитник на подсъдимия Д.А.К..  ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: Д.А.К. , роден на *** ***, с настоящ адрес:***, българин, с българско гражданство, неженен, с начално образование, безработен, осъждан, ЕГН :********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  В едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП 336/05.05.2011 год. на Началника на РУП - Кнежа, влязло в законна сила на 06.06.2011 год. за управление на МПС без да притежава свидетелство за управление, на 20.02.2012 г., в гр. Кн. по ул."Р." е управлявал лек автомобил Пежо 405 с peг. № ……. без да притежава свидетелство за управление на МПС, констатирано с АКТ № 65/20.02.2012 г. по описа на РУП – Кнежа - Престъпление по чл.343в, ал.2 от НК. НА основание чл. 343в, ал.2 , във вр. с чл. 55 ал.I т. 2 , буква ,, Б “ от НК и по споразумение между страните на подсъдимия Д.А.К. МУ СЕ НАЛАГА наказание: „ПРОБАЦИЯ”, включващо следните пробационни мерки - съгласно чл. 42 А , ал.2 т. 1, 2 и 6 от НК:   - задължителна регистрация по настоящ адрес:*** три пъти седмично за срок от 3 години /три години/;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 години / три години/;  - Безвъзмезден труд в полза на обществото по 320 / триста и двадесет часа/ годишно за 3 / три/ поредни години .  Разноски по делото не са направени.   Към споразумението се направи устна декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК от подсъдимият.     Прокурор:___________ Защитник:_____________  / А.Т.…. / /Адв. Я.……./   Подсъдим:_____________  / Д.А.К. /   Съдът   ОПРЕДЕЛИ:     ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият Д.А.К. със снета по-горе самоличност по НОХд №161/2012 г. по описа на КРС.  На основание чл. 309 ал.1 от НПК ОСВОБОЖДАВА взетата спрямо подсъдимия Д.А.К. МН „ Парична гаранция” в размер на 50 лв. , взета в съдебно заседание на 03.09.2012 г.  СЪДЪТ прецени , че следва да отмени наложената на подсъдимия ГЛОБА в размер на 100 лв. от предходно съдебно заседание и  ОПРЕДЕЛИ:    ОТМЕНЯВА наложената глоба в размер на 100 лв. на подсъдимия Д.А.К..   Определението е окончателно. 
Д.А.К.

12

НЧХД No 218/2012

НЧХД

Й.Т.И.

В.Ц.П.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 5.2.2013г., в законна сила от 5.2.2013г.
ПРИЕМА и УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните по настоящото дело споразумение по смисъла, на което подсъдимият В. Ц
. П., с ЕГН: **********,***,,Н. П.”№, семеен, пенсионер, неосъждан е заплатил на Й.Т.И., с ЕГН: ********** ***,,Хр. Б.”№.., вх. .., ет. .. ап, семеен, пенсионер, сумата от 2 000 лв. – представляващи обезщетение за причинени неимуществени вреди, включващи деловодните разноски и лихви по главницата, като за в бъдеще Й.Т.И. няма претенции спрямо В. Ц. П. във връзка със случаят станал на 01.08.2012 год. около 18:15 часа.  СПОГОДИЛИ СЕ :    …………………………………………….. .…………………………………………….  1. Й.Т.И. 2. В. Ц. П.   ОСЪЖДА В. Ц. П. да доплати 13 лв. по сметка на съда за свид. П.И.П.. На основание чл. 24, ал. 4, т. 3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХ дело № 218/2012 год. по описа на КРС поради помирение на страните, като деецът е изпълнил условията на споразумението. 

13

НАХД No 231/2012

Административни дела

М.М.М.

ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 30.1.2013г., в законна сила от 26.2.2013г.
НП-отменено

14

НАХД No 259/2012

Административни дела

К.П.М.

ДИРЕКТОРА НА ОД ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР.ПЛЕВЕН

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 21.1.2013г., в законна сила от 8.2.2013г.
НП-отменено

15

ЧНД No 303/2012

Други дела

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Г.П.М.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 31.1.2013г., в законна сила от 18.2.2013г.
ВРЪЩА на З.И.С., с ЕГН: **********,***,,Д
. Д.”№ лек автомобил ,,Шкода Фелиция”, с рег. № ………, който по настоящем се намира на съхранение в двора на РУП – гр. Кнежа. Определението може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес. След влизането му в сила препис от него да се даде на С., който да представи пред Началника на РУП – гр. Кнежа и да си получи автомобила. 

16

НОХД No 315/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Ц.А.В.,
Р.С.А.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 22.1.2013г., в законна сила от 7.2.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Ц.А.В. роден на *** ***, обл. Плевен, ул.,,В
. А.”№ .., българин, български гражданин, с начално образование, работи по програма към Кметството с. Д. Л., неженен с 2 малолетни деца, неосъждан, с ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 18/19.04.2012 год. в с. Долни Луковит от дом, находящ се на ул.,,В. Л.”№ .., в съучастие с Р.С.А. ***, като съизвършител отнел от владението и без съгласието на собственика В. Ц. Г. от гр. Кнежа един циркуляр на стойност 198 лева, с намерение противозаконно да го присвоят, като предвид стойността му случая е маловажен – престъпление по чл. 194, ал. 3 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2 от НК. На основание чл. 194, ал. 3 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Глоба” в размер на 150 лева.  ПРИЗНАВА подсъдимият Р.С.А. роден на *** ***, обл. Пл., ул.,,Ср. Г.”№ , българин, български гражданин, със средно образование, работи по програма към Кметството с. Долни Луковит, неженен, осъждан, с ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 18/19.04.2012 год. в с. Долни Луковит от дом, находящ се на ул.,,В. Л.”№.., в съучастие с Ц.А.В. ***, като съизвършител отнел от владението и без съгласието на собственика В. Ц. Г. от гр. Кнежа един циркуляр на стойност 198 лева, с намерение противозаконно да го присвоят, като предвид стойността му случая е маловажен – престъпление по чл. 194, ал. 3 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2 от НК. На основание чл. 194, ал. 3 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Глоба” в размер на 150 лева. Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.   Районен съдия: ..................... 
Ц.А.В.
Р.С.А.
Мотиви от 22.1.2013г.

17

НОХД No 317/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Д.С.И.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 22.1.2013г., в законна сила от 7.2.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Д.С.И. роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 19.09.2012 год. в землището на гр. Кн
., по пътя гр. Кн. – с. С. е транспортирал незаконно добита от другиго един кубически метър дървесина от акация и гледичия на стойност 60 лв., като предвид стойността на дървата случаят е маловажен - престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2 от НК.  На основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Глоба” в размер на 100 лв. На основание чл. 235, ал. 7 от НК ОСЪЖДА Д.С.И. да заплати в полза на Държавата стойността на дървесината в размер на 60 лв. Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.    Районен съдия: ..................... 
Д.С.И.
Мотиви от 22.1.2013г.

18

НОХД No 318/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

М.Д.М.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 22.1.2013г., в законна сила от 7.2.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимият М.Д.М. роден на *** ***, българин, български гражданин, с начално образование, женен с 1 непълнолетно дете, работи към Кметството по програма, неосъждан, с ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 19.09.2012 год. в землището на гр. Кн
., по пътя гр. Кн. – с. С. е транспортирал незаконно добита от другиго един кубически метър дървесина от акация и гледичия на стойност 60 лв., като предвид стойността на дървата случаят е маловажен - престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2 от НК.  На основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Глоба” в размер на 100 лв. На основание чл. 235, ал. 7 от НК ОСЪЖДА М.Д.М. да заплати в полза на Държавата стойността на дървесината в размер на 60 лв. Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.    Районен съдия: ..................... 
М.Д.М.
Мотиви от 22.1.2013г.

19

НОХД No 325/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Г.Е.К.,
М.А.Р.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 5.2.2013г., в законна сила от 21.2.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Г.Е.К. роден на *** ***, по настоящем с неизвестен адрес извън страната, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 27.07.2012 год. в с. Ен
. от дом находящ се на ул.,,Хр. М.”№ ., в съучастие с М.А.Р. ***, като съизвършители, отнел от владението на собственика Д.К.М. *** без негово съгласие едно женско яре на стойност 100 лв. с намерение противозаконно да го присвои, като предвид стойността случая е маловажен – престъпление по чл. 194, ал. 3 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2 от НК. На основание чл. 194, ал. 3 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Глоба” в размер на 300 /триста/ лева.  ПРИЗНАВА подсъдимият М.А.Р. роден на *** ***, по настоящем с неизвестен адрес извън страната, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 27.07.2012 год. в с. Е. от дом находящ се на ул.,,Хр. М.”№ , в съучастие с Г.Е.К. ***, като съизвършители, отнел от владението на собственика Д.К.М. *** без негово съгласие едно женско яре на стойност 100 лв. с намерение противозаконно да го присвои, като предвид стойността случая е маловажен – престъпление по чл. 194, ал. 3 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2 от НК. На основание чл. 194, ал. 3 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Глоба” в размер на 300 /триста/ лева.  ОСЪЖДА подсъдимите Г.Е.К. и М.А.Р. да заплатят солидарно направени деловодни разноски в размер на 50 лв. по сметка на КРС. Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес. 
Г.Е.К.
М.А.Р.
Мотиви от 5.2.2013г.

20

НАХД No 15/2013

По ЗД по пътищата

В.Л.К.

НАЧАЛНИКА НА РУП ПОЛИЦИЯ ДОЛНИ ДЪБНИК

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 17.1.2013г., в законна сила от 1.2.2013г.
ОПРЕДЕЛИ :  ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 63, ал. 2 от ЗАНН производството по НАХД № 15/ 2013 год. по описа на Районен съд – гр.Кн
., като недопустимо.  Определението подлежи на касационно обжалване с частна жалба пред Административен съд – гр.Плевен, в 7-дневен срок от деня на получаване на съобщението, че същото е изготвено.  След влизане в сила на настоящото определение, административната преписка да бъде върната на административно-наказващия орган.  

21

НОХД No 23/2013

Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Н.В.Т.,
Б.Н.Н.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 1.2.2013г., в законна сила от 19.2.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А
. Т. и адвокат С.Я. – служебен защитник на подсъдимите Н.В.Т. и Б.Н.Н..  Подсъдимият Н.В.Т. роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, месторабота: БГ,,Хаос" - гр. Варна, в магазин в гр. Кн., на длъжност - продавач консултант, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: Като извършител, в съучастие с Б.Н.Н. ***, като помагач - умишлено улеснил извършването на престъплението, чрез съвети и разяснения, на 30.01.2013 година, в 19.00 часа , по ул. „Г. Р.", пред дом № .. отнел чужди движими вещи - дамска чанта, съдържаща парична сума в размер на 1072,00 лева, в банкноти с различен номинал - два броя банкноти с номинал от по 100,00 лева; седем броя банкноти с номинал от по 50,00 лева; десет броя банкноти с номинал от по 20,00 лева; десет броя банкноти с номинал от по 10,00 лева; осем броя банкноти с номинал от по 5,00 лева и деветдесет и един броя банкноти с номинал от по 2,00 лева; документ за самоличност - лична карта с № ……, издадена на 25.03.2009 година от ОДМВР – Пл.; дамско портмоне; дамски принадлежности - гребен, парфюм, рулон, щипка за коса; три броя ръкавици с пръсти; ключодържател с връзка от 7 броя секретни ключове и 2 броя малки ключове с № 613; лизингова карта към банка „Уникредит", карта за пазаруване с намаление към магазин „Пени маркет"; четири календарчета и два броя фотоснимки, или всичко вещи на обща стойност 1072,00 лева от владението на собственика И. Г. А. с ЕГН ********** ***, без нейното съгласие, с намерение противозаконно да я присвои, като употребил за това сила - нанесъл удар с ръка в областта на лицето - престъпление по чл. 198 ал. 1 във връзка с чл. 20, ал. 2 от НК. На основание чл. 198 ал. 1 във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание „Лишаване от свобода" в размер на 2 / две/ години. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 4 /четири/ години.   Подсъдимият Б.Н.Н. роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, Месторабота - ЕТ„ Яна – В. В." - гр. Кн., магазин на ул. „О. М."№., на длъжност-продавач консултант, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  Като помагач - умишлено улеснил извършването на престъплението, чрез съвети и разяснения, в съучастие с Н.В.Т. ***, като извършител, на 30.01.2013 година, в 19.00 часа , по ул. „Г. Р.", пред дом № отнел чужди движими вещи - дамска чанта, съдържаща парична сума в размер на 1072,00 лева, в банкноти с различен номинал - два броя банкноти с номинал от по 100,00 лева; седем броя банкноти с номинал от по 50,00 лева; десет броя банкноти с номинал от по 20,00 лева; десет броя банкноти с номинал от по 10,00 лева; осем броя банкноти с номинал от по 5,00 лева и деветдесет и един броя банкноти с номинал от по 2,00 лева; документ за самоличност - лична карта с № …….., издадена на 25.03.2009 година от ОДМВР - Плевен; дамско портмоне; дамски принадлежности - гребен, парфюм, рулон, щипка за коса; три броя ръкавици с пръсти; ключодържател с връзка от 7 броя секретни ключове и 2 броя малки ключове с № 613; лизингова карта към банка „Уникредит", карта за пазаруване с намаление към магазин „Пени маркет"; четири календарчета и два броя фотоснимки, или всичко вещи на обща стойност 1072,00 лева от владението на собственика И. Г. А. с ЕГН ********** ***, без нейното съгласие, с намерение противозаконно да я присвои, като употребил за това сила - нанесъл удар с ръка в областта на лицето - престъпление по чл. 198 ал. 1 във връзка с чл. 20, ал. 4 от НК. На основание 198 ал. 1 във връзка с чл. 20, ал. 4, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание„Лишаване от свобода" в размер на 1 /една/ година. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години.   Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР:........................ СЛ.ЗАЩИТНИК: .....................  /А. Т./ /Адв. С.Я./     ПОДСЪДИМ: ......................... ПОДСЪДИМ: .........................  /Н.В.Т./ /Б.Н.Н./   Съдът ОПРЕДЕЛИ:   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимите Н.В.Т. и Б.Н.Н. със снети по-горе самоличности по настоящото НОХ дело № 23/2013 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Н.В.Т. МН ,,Подписка”. ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Б.Н.Н. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. На основание чл. 381, ал. 5, т. 6 от НПК във връзка с чл. 53, ал. 1, б.,,а” от НК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТНЕМА в полза на Държавата веществени доказателства: черна на цвят маска с прорези на очите и два броя ръкавици - машинно плетени и метален бокс иззети при обиска на извършителите, находящи се на съхранение в ,,Архив” при РС – гр. Кн. Настоящото определение подлежи на обжалване и протестиране пред ПлОС в 15 дневен срок от днес. 
Н.В.Т.
Б.Н.Н.

22

НОХД No 25/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Г.Т.А.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 18.2.2013г., в законна сила от 18.2.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което:Г.Т.А., роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, работи в „ Палфингер” ЕООД гр. Ч
. Бр., осъждан, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: След като е бил осъждан с влязъл в сила съдебен акт: Споразумение №234/24.06.2008 год., по НОХД №223/2008 г., в сила от 24.06.2008 г. на Районен Съд - гр.Ч. Бр., за друго такова престъпление, на 27.01.2013 година, около 02.31 часа, в село Л., по ул. „Г. Д.", пред сградата на кметство - село Л., е управлявал МПС - лек автомобил „Фолксваген Джета", с регистрационен № …….., след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си 2.00 на хиляда, установено по надлежния ред в протокол за химическа експертиза № 41/29.01.2013 година по описа на ЦСМП –Плевен - Престъпление по чл.343б, ал.2 във вр. с ал.1 от НК.  НА основание чл.343 б, ал.2 във вр. с ал.1 във вр. с чл.55 ал.1 т.2 б.”б” от НК и във вр. с чл. 42а, ал.2, т.1,2 и 5 от НК и по споразумение на страните на подсъдимия Гено Т.А. се НАЛАГА наказание “ПРОБАЦИЯ”, изразяващо се в следните пробационни мерки, които да се изпълнят на територията на Община гр. Червен бряг, обл. Пл., ж-к “П.”, бл. ….., Вх.”….”, ет.., ап. .., а именно:  - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 8 /осем/ месеца с периодичност 2 /два/ пъти седмично ; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца по настоящ адрес; - поправителен труд за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, който да се изпълнява по местоработата на А. ***, и да включва удръжки върху възнаграждението му от 10 на сто в полза на държавата.   На основание чл.343г във вр. с чл.37, ал.І т.7 от НК на подсъдимия Г.Т.А., ЕГН ********** се НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, считано от 27.01.2013 година /датата на фактическото отнемане на свидетелството за правоуправление по административен ред/.     Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимия.    Разноски по делото в размер на 5 лв. са заплатени от подсъдимия.    Прокурор:__________ Защитник:__________ / С. В. / / Адв. Й. /    Подсъдим:_______________  / Г.Т.А. /     Съдът  ОПРЕДЕЛИ:   На основание чл. 309 от НПК съдът ОТМЕНЯ взетата МН “ Подписка” от досъдебното производство, спрямо подсъдимия Гено Т.А. , считано от влизане на настоящето споразумение в сила.   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият Гено Т.А. със снета по-горе самоличност по НОХд №25/2013 г. по описа на КРС.  Определението е окончателно. 
Г.Т.А.

23

НАХД No 34/2013

Административни дела

НАЧАЛНИКА НА РУ ПОЛИЦИЯ КНЕЖА

А.З.К.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 14.2.2013г., в законна сила от 15.2.2013г.
НАЛАГА на А.З.К., роден на *** год. в гр. Б
. Сл., живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, работещ, неосъждан, с ЕГН: **********, административно наказание ГЛОБА в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева, за това, че на 13.02.2013 год. около 09:00 часа в гр. Кн., ул.,,Д. Б.”№ .. е извършил проява на дребно хулиганство, изразяваща се в нанесени удари с ръце и блъскане по тялото и в областта на главата на непълнолетния П. Б. Св., с ЕГН: ********** ***, деяние по смисъла на чл. 1, ал.2 от УБДХ.  Решението е обявено на 14.02.2013 год. в 16.30 часа и подлежи на обжалване пред Плевенски Окръжен съд в 24-часов срок от днес за нарушителя и в 24-часов срок от съобщението му на РП – Кн.. В случай на жалба, съдът насрочва делото за разглеждане пред ОС – Плевен в тридневен срок от днес, на който съд делото да бъде изпратено по подсъдност. Да се уведоми РП – Кнежа. Препис от решението да се изпрати на РУП Кнежа – за сведение. След влизане в сила на решението, приобщеното към преписката веществено доказателства – черно яке, тип ,,кожено” от изкуствена материя, с черен ластик в долния край и скъсано в областта на десния ръкав от вътрешната страна, да бъде върнато на собственика му – П. Б. Св., с ЕГН: ********** от гр. Кнежа.   

24

НОХД No 43/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

И.М.С.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 22.2.2013г., в законна сила от 22.2.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор С. В. и адвокат Г. Х. – защитник на подсъдимият И.М.С.. Подсъдимият И.М.С. роден на *** в гр. Сл., живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен с 1 непълнолетно дете, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 21.02.2013 год., в 01:24 часа, в гр. Кнежа, на кръстовището, образувано от пресичането на ул.,,Г. М.” и ул.,,О. М.”, е установен да управлява МПС – лек автомобил ,,Рено Еспейс”, бял на цвят, с регистрационен № ……, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си 1.93 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство ,,Алкотест Дрегер”7410+, с фабр № АRSM0009 - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.  На основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител 2 /два/ пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 /сто и двадесет/ часа за срок от 1 /една/ година.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: ......................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /С. В./ /адв. Г. Х./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /И.М.С./   Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимия И.М.С. по настоящото НОХ дело № 43/2013 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. И.М.С. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
И.М.С.