РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.11.2012г. до 30.11.2012г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 276/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Ю.Н.Т.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 1.11.2012г., в законна сила от 1.11.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. Св. Я. - защитник на подсъдимият Ю.Н.Т. - лично, по смисъла на което: Подсъдимият Ю.Н.Т. роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, женен, работи в ЕТ,,Б. Ст. Б.”, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: След като е бил осъждан с влязла в сила присъда по НОХ дело № 80/2009 год. на РС – гр. Раднево и присъда по НОХ дело № 213/2009 год. по описа на РС – гр. Кнежа за управление на МПС след употреба на алкохол с концентрация над 1.2 промила, на 12.10.2012 год. около 15:45 часа, в гр. Кнежа, по ул.,,Димитър Благоев”, е управлявал лек автомобил Рено Лагуна, с рег. № ЕН 46-12 ВМ, след употреба на алкохол с концентрация 2.3 на хиляда, установено с химическа експертиза № 721/16.10.2012 год. на ЦСМП – гр. Плевен - престъпление по чл. 343б, ал. 2 от НК.  На основание чл. 343б, ал. 2 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 5 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 3 /три/ години; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 /три/ години; - поправителен труд с продължителност 3 /три/ месеца включващ 10% удръжка в полза на Държавата от получаваното трудово възнаграждение на подсъдимия по неговата месторабота ЕТ,,Б. Ст. Б.”, със седалище и адрес ***,,Георги Димитров”№ 23, БУЛСТАТ: 200727998. На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от правоуправление” на МПС за срок от 1 /една/ година, считано от 12.10.2012 год.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: ........................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /А. Т./ /адв. Св. Я./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /Ю.Н.Т./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Ю.Н.Т. по настоящото НОХ дело № 276/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Ю.Н.Т. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
Ю.Н.Т.

2

НОХД No 278/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Г.П.М.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 1.11.2012г., в законна сила от 1.11.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А. Т. и адвокат Р.М. – защитник на подсъдимият Г.П.М. - лично, по смисъла на което:  Подсъдимият Г.П.М. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, управител на ,,О Макс Груп”ООД – гр. София, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 18.10.2012 год. около 16:00 часа, по ул.,,Г.Д.”***, е транспортирал с лек автомобил ,,Шкода Фелиция”, с рег. №
…………….., незаконно добита от другиго, 1 куб.м. дървесина за огрев – акация, черница и гледиция на стойност 60 /шестдесет/ лв., като в предвид стойността на дървесината случая е маловажен - престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2 от НК. За това му деяние и на основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Глоба” в размер на 300 /триста/ лв.   Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР:.......................... ЗАЩИТНИК: .........................  /А. Т./ /Адв. Р.М./     ПОДСЪДИМ: .........................  /Г.П.М./   Съдът ОПРЕДЕЛИ:   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият Г.П.М. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 278/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Г.П.М. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
Г.П.М.

3

ЧНД No 242/2012

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

И.Ц.С.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 17.10.2012г., в законна сила от 2.11.2012г.
Съдът счита, че са налице основанията на чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК при следните съображения: 1. Със Споразумение № 220/20.09.2012 год. по НОХ дело № 201/2012 год. по описа на РС – гр. Кнежа, влязло в законна сила на 20.09.2012 год., на осъд. И.Ц.С.,*** е наложено Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 1 година, при първоначален ,,строг” режим на изтърпяване за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, т. 5 и т. 7 във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 28, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК, извършено на 19/20.10.2011 год. 2. С Присъда № 22/04.05.2012 год. по НОХ дело № 74/2012 год. по описа на РС – гр. Луковит, влязла в законна сила на 22.05.2012 год., на осъд. И.Ц.С. е наложено Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 4 месеца при първоначален ,,строг” режим на изтърпяване за престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК, извършено на 04.11.2011 год. 3. С Присада № 9/06.02.2012 год. по НОХ дело № 580/2011 год. на РС – гр. Луковит в сила от 22.02.2012 год. е наложено Наказание ,,Лишаване от свобода” 1 година и 6 месеца за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 7 от НК извършено на 27/28.06.2011 год. Налице е законна предпоставка за приложение на чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 23, ал. 1 от НК поради това, че деяния са извършени преди да е била влязла в сила, която и да е от присъдите. Водим от горното и на основание посочените състави Съдът ОПРЕДЕЛИ:  КУМУЛИРА наложените наказания на осъд. И.Ц.С. роден на *** *** по настоящем в Затвора – гр. Ловеч изтърпяващ Присъда ,,Лишаване от свобода”, българин, български гражданин, без образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН: **********, като ОПРЕДЕЛЯ едно общо най-тежко наказание по присъдите по НОХ дело № 201/2012 год. по описа на РС – гр. Кнежа, НОХ дело № 74/2012 год. по описа на РС – гр. Луковит и НОХ дело № 580/2011 год. по описа на РС – гр. Луковит, а именно ,,Лишаване от свобода” в размер на 1 /една/ и 4 /четири/ месеца година при първоначално ,,строг” режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На основание чл. 68, ал. 1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното по НОХ дело № 228/2011 год. на РС – гр. Луковит Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 9 /девет/ месеца при първоначален ,,строг” режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, което да изтърпи отделно от така определеното общо най-тежко наказание. На основание чл. 25, ал. 2 от НК ПРИСПАДА от така определеното наказание фактически изтърпяното към момента по НОХ дело № 228/2011 год. по описа на РС – гр. Луковит Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 4 /четири/ месеца и 17 /седемнадесет/ дни към днешна дата – 17.10.2012 год. /съгласно Писмо с Изх. № 482/2012 год. от 04.10.20112 год. на Затвора – гр. Ловеч/. Определението може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес. 
И.Ц.С.

4

Гражданско дело No 251/2012

Развод и недейств. на брака

Д.К.Н.

Н.С.Н.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 15.10.2012г., в законна сила от 5.11.2012г.

5

НОХД No 277/2012

ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Д.П.Н.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 6.11.2012г., в законна сила от 6.11.2012г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение между Районна прокуратура гр.Кнежа, представлявана районен прокурор А. Т. и адвокат Р. М. от ПАК – защитник на подсъдимия Д.П.Н..  ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: Д.П.Н., роден на 01.11.2969 г. в гр. Кнежа, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, пазач в „ Път Инженеринг”АД гр. Плевен, женен, осъждан, с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: На 11.10.2012 г. на центъра на гр. Искър , обл Плевен по хулигански подбуди нанесъл удари по тялото на М.В.Т. ***, след като го вдигнал във въздуха и го ударил на земята, с което му причинил лека телесна повреда, изразяваща се в болки и страдание без разстройство на здравето – престъпление по чл. 131 ал.1 т.12 вр. чл. 130 ал.2 от НК.  НА основание чл. 131 ал.1 т.12 вр. чл. 130 ал.2 от НК вр.чл. 55, ал.1, т.2, буква”б”, вр. чл. 42”а”, ал.2, т.1,2 и 5 от НК и по споразумение между страните на подсъдимия Д.П.Н. СЕ НАЛАГА наказание „ Пробация” със следните пробационни мерки, които да се изпълнят на територията на гр. Искър, ул. „ Вапцаров „ № 1;  - задължителна регистрация по настоящ адрес:*** два пъти седмично за срок от 1 / една/ година;  - задължителни срещи с пробационен служител за срок от 1 / една/ година; - поправителен труд за срок от три месеца с 10% /десет процента/ удръжка от месечното му трудово възнаграждение като „пазач” в „ Пътинженеринг” АД гр. Плевен.  Разноски по делото не са направени.  Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия.    Районен прокурор:________ Защитник:________  / А. Т. / / Адв.Р.М. /   Подсъдим:________  / Д.П.Н. /  Съдът   ОПРЕДЕЛИ:   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Д.П.Н. със снета по-горе самоличност по НОХд №277/2012 г. по описа на КРС.  Определението е окончателно.  На основание чл. 309 от НПК  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:   ОТМЕНЯ взетата от ДП МН „ Подписка” спрямо подсъдимия Д.П.Н.. 
Д.П.Н.

6

Гражданско дело No 437/2012

Други дела

НАП- ВЕЛИКО ТЪРНОВО

С.Б.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 24.10.2012г., в законна сила от 7.11.2012г.

7

ЧГД No 459/2012

Отказ от наследство

Н.Ф.Ч.

Ф.М.Ч.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 7.11.2012г., в законна сила от 7.11.2012г.

8

НОХД No 167/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

К.А.Д.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 22.10.2012г., в законна сила от 7.11.2012г.
К.А.Д.
Мотиви от 23.10.2012г.

9

НОХД No 180/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Й.Ц.С.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 23.10.2012г., в законна сила от 8.11.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Й.Ц.С. роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, не работи, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 364/2011 год. на Началника на РУ,,Полиция” – гр. Кнежа, влязло в законна сила на 26.06.2011 год. за управление на МПС без да притежава свидетелство за управление, на 12.06.2012 год. в гр. Кнежа по ул.,,Димитър Бутански” е управлявал лек автомобил ,,Сеат Ибиза” с рег. №
……… без да притежава свидетелство за управление на МПС, установено с АУАН № 383/2012 год. по описа на РУ,,Полиция” – гр. Кнежа - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.  На основание чл. 343в, ал. 2 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 6 /шест/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/. ОСЪЖДА подс. Й.Ц.С. да заплати деловодни разноски по сметка на КРС в размер на 20 лв. Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.  Районен съдия: ..................... 
Й.Ц.С.
Мотиви от 23.10.2012г.

10

НОХД No 288/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

П.А.К.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 8.11.2012г., в законна сила от 8.11.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. Св. Я. - защитник на подсъдимият П.А.К. - лично, по смисъла на което: Подсъдимият П.А.К. роден на *** ***,,П
. Д.П.”№…., българин, български гражданин, със средно образование, женен с 2 малолетни деца, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 24.10.2012 год. около 00:30 часа в гр. Кнежа по ул.,,Георги Михайлов” е управлявал лек автомобил ,,Опел Вектра” с рег. № ЕН 20-25 АР след употреба на алкохол с концентрация 1.8 на хиляда установено по надлежния ред с химическа експертиза, отразена в Протокол № 742/26.10.2012 год. на ЦСМП – гр. Плевен - престъпление по чл. 343б, ал. 2 от НК.  На основание чл. 343б, ал. 2 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/. На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от правоуправление” на МПС за срок от 6 /шест/ месеца, считано от 24.10.2012 год.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: ........................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /А. Т./ /адв. Св. Я./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /П.А.К./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият П.А.К. по настоящото НОХ дело № 288/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. П.А.К. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
П.А.К.

11

НАХД No 35/2012

По ЗГ и ЗЛОД

Б.Т.Х.

ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 1.8.2012г., в законна сила от 9.11.2012г.
НП-отменено

12

НОХД No 145/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Г.Е.К.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 24.10.2012г., в законна сила от 9.11.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Г.Е.К. роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че: На 04.06.2012 год. около 19:20 часа в с. Е
., обл. Пл., без да има за това редовно писмено позволително извършвал сеч с моторен трион марка ,,PROXGORD”, модел ,,PN 5200”, от горския фонд, находящ се в землището на с. Е., на 1 кубически метра пространствени дърва от цер на стойност 60 лв., като предвид стойността на дървата случаят е маловажен - престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 1 от НК.  На основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/. ОСЪЖДА подс. Г.Е.К. да заплати деловодни разноски по сметка на КРС в размер на 170 лв. Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.  Районен съдия: ..................... 
Г.Е.К.
Мотиви от 24.10.2012г.

13

Гражданско дело No 552/2011

Облигационни искове

Р.Г.В.

В.А.Б.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 12.10.2012г., в законна сила от 12.11.2012г.

14

Гражданско дело No 74/2012

Облигационни искове

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС СОФИЯ

Ю.П.Г.К.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 29.6.2012г., в законна сила от 12.11.2012г.

15

Гражданско дело No 294/2012

Чл.19 ЗГР

Б.П.Д.

ОБЩИНА КНЕЖА СЛУЖБА ЕСГРАОН,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КНЕЖА

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 12.10.2012г., в законна сила от 12.11.2012г.

16

НОХД No 169/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

П.Д.П.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 12.11.2012г., в законна сила от 12.11.2012г.
ПРИЕМА постигнатото устно споразумение, сключено между РП – гр. Кнежа, представлявана от прокурор С. В. и адвокат Св. Я. – защитник на подсъдимия П.Д.П.. ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение по смисъла на което: Подсъдимият П.Д.П. роден на *** г.в гр. Плевен, живущ ***, българин, с българско гражданство, средно образование,женен, безработен, осъждан, с ЕГН********** се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 15.02.2012 г. по земен път в отдел 114 в землището на гр. Искър е транспортирал незаконно добита от другиго 0.8 кубически метра дървесина от бряст на стойност 52 лв., като предвид стойността и случая е маловажен – престъпление по чл.235 ал.6 във вр. ал.2 във вр. ал.1 от НК. На основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2 във вр. с ал. 1, във връзка с чл. 54 ал.1 от НК и по споразумение на страните му се НАЛАГА наказание ,,ГЛОБА” от 100 /сто/ лева.  Разноски по делото не са направени. Към споразумението се направи декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК от подсъдимия.   ПРОКУРОР: ................. ЗАЩИТНИК: ...............  /С. В./ /адв. Св. Я./     ПОДСЪДИМ: ...................  / П.Д.П. /   Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия П.Д.П. по НОХ дело № 169/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК съдът    ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата от досъдебното производство Мярка за неотклонение „ Подписка” спрямо подсъдимия П.Д.П.. Определението е окончателно. 
П.Д.П.

17

НОХД No 171/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Р.А.И.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 12.11.2012г., в законна сила от 12.11.2012г.
ПРИЕМА постигнатото устно споразумение между Районна прокуратура гр.Кнежа, представлявана от прокурор С. В. и адвокат Св. Я. – защитник на подсъдимия Р.А.И.. ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение: Р.А.И. роден на *** ***, българин, с българско гражданство, основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН ********** се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че:  На 15.02.2012 г. по земен път в отдел 114 в землището на гр. Искър е транспортирал незаконно добита от другиго 0.8 кубически метра дървесина от бряст на стойност 52 лева, като предвид стойността и случая е маловажен - престъпление по чл.235 ал.6 във вр.ал.2 във вр. ал.1 от НК. На основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2 във вр. с ал. 1, във връзка с чл.54 ал. 1 от НК и по споразумение на страните на подсъдимия Р.А.И. се НАЛАГА наказание ,,ГЛОБА” от 100 /сто/ лева.  ОСЪЖДА подсъдимия Р.А.И. да заплати разноски по съдебното делото в размер на 25 лв.   ЩЕТИ в размер на 52 лв. ВЪЗСТАНОВЕНИ от подсъдимия.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК подписана от подсъдимия.   ПРОКУРОР: ................. ЗАЩИТНИК: ...............  /С. В./ /адв.Св. Я./     ПОДСЪДИМ: ...................  / Р.А.И. /  Съдът    ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Р.А.И. по НОХ дело № 171/2012 год. по описа на КРС срещу подсъдимия Р.А.И.. На основание чл. 309 от НПК съдът    ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата от досъдебното производство МН „ Подписка” спрямо подсъдимия Р.А.И.. Определението е окончателно. 
Р.А.И.

18

НОХД No 295/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

В.С.М.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 12.11.2012г., в законна сила от 12.11.2012г.
ПРИЕМА постигнатото устно споразумение между Районна прокуратура гр.Кнежа, представлявана районен прокурор А. Т. и адвокат Ч. Л. от ПАК – защитник на подсъдимия В.С.М. и ОДОБРЯВА същото по смисъла на което: В.С.М., роден на *** г. в гр. Кнежа, живущ ***,българин, български гражданин, средно образование, женен, пенсионер, неосъждан с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: На 05.11.2012 год. в гр. Кнежа по ул."Д
. Б." е управлявал лек автомобил Опел Астра с per. № ….. след употреба на алкохол с концентрация 1.37 на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство "Алкотест - Дрегер" 7410+ с фабр. № 0009 ARSM - Престъпление по чл.343 б, ал.1 от НК.  На основание чл.343 б, ал.1 от НК във вр. с чл. 54, ал.1, от НК и по устно споразумение между страните на подсъдимият В.С.М. СЕ НАЛАГА наказание от 3 / три / месеца лишаване от свобода , като на основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. На основание чл. 343 „г” от НК лишава от правоуправление подсъдимия В.С.М. за срок от 3 /три/ месеца, считано от 05.11.2012 г. Разноски по делото не са направени.  Към споразумението се направи декларация по чл.381, ал.6 от НПК от подсъдимия.    Районен прокурор:________ Защитник:________  / А. Т. / / Адв.Ч.Л. /   Подсъдим:________  / В.С.М. /  Съдът   ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия В.С.М. със снета по-горе самоличност по НОХд №295/2012 г. по описа на КРС.  Определението е окончателно. 
В.С.М.

19

НАХД No 132/2012

Административни дела

АРТКОМЕРС ООД

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 23.10.2012г., в законна сила от 14.11.2012г.
НП-потвърдено

20

ЧНД No 270/2012

Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

В.Г.С.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 6.11.2012г., в законна сила от 14.11.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧН дело № 270/2012 год. по описа на КРС поради оттегляне на предложението и при мотивите изложени по-горе. Настоящото определение може да се обжалва и протестира в 7 дневен срок от днес пред ПлОС

21

НОХД No 294/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

М.Н.М.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 14.11.2012г., в законна сила от 14.11.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. Р. М. - защитник на подсъдимият М.Н.М. - лично, по смисъла на което: Подсъдимият М.Н.М. роден на *** в с. П
. С., живущ ***,,И. Б.”№ , българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 586/2012 год. на Началника на РУП – гр. Кнежа за управление на МПС без да притежава свидетелство за управление, на 05.11.2012 год., в гр. Кнежа, по ул.,,Стефан Цанов” е управлявал лек автомобил ,,Ауди”А-6 с рег. № ………… без да притежава свидетелство за управление на МПС, констатирано с АКТ № 728/05.11.2012 год. по описа на РУП – гр. Кнежа - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.  На основание чл. 343в, ал. 2 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 5 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***,,Иван Бонов”№ 66, 2 /два/ пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: ........................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /А. Т./ /адв. Р. М./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /М.Н.М./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият М.Н.М. по настоящото НОХ дело № 294/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. М.Н.М. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
М.Н.М.

22

Гражданско дело No 386/2012

Други дела

Г.Х.К.

Ц.Н.Н.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Разпореждане от 24.10.2012г., в законна сила от 15.11.2012г.

23

Гражданско дело No 455/2012

Развод по взаимно съгласие

Б.Ц.Й.,
С.Т.Й.

 

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 15.11.2012г., в законна сила от 15.11.2012г.

24

Гражданско дело No 624/2010

Облигационни искове

ЕТ ТАНЯ- ВЕЛЧО ВЕЛЧЕВ ЧЕРВЕН БРЯГ

И.К.К.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 12.8.2011г., в законна сила от 16.11.2012г.

25

ЧГД No 431/2012

Други ЧГД

М.С.Л.

Е.К.Л.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 31.10.2012г., в законна сила от 16.11.2012г.

26

Гражданско дело No 451/2012

Развод по взаимно съгласие

И.П.Б.,
В.Г.Б.

 

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 16.11.2012г., в законна сила от 16.11.2012г.

27

Гражданско дело No 438/2012

Развод по взаимно съгласие

Н.И.Ф.,
М.П.Ф.

 

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 19.11.2012г., в законна сила от 19.11.2012г.

28

ЧГД No 449/2012

Процедура по регламент 1206/2001

ОКРЪЖЕН СЪД ЗА ПРАГА 7

П.Ч.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 9.11.2012г., в законна сила от 19.11.2012г.
Съдът счита, че искането за правна помощ е изпълнено, поради което следва да се изпратят на молещия орган 2 броя протоколи от съдебно заседание от 09.11.2012 г. по ч.гр.д № 449/2012 г. по описа на Районен съд – гр. Кнежа и следва да се прекрати производството по делото, поради изпълнението на Съдебната поръчка и   О П Р Е Д Е Л И:   ПРЕКРАТЯВА производството по Ч.Гр.д.№ 449/2012 г. по описа на Районен съд – гр.Кнежа.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  На основание чл. 4, § 3 от Регламент № 1206/2001 г. да се извърши превод на чешки език на настоящия документ /протокол от съдебното заседание от 09.11.2012 г./, проведено по Ч.Гр.д. № 449/2012 г. по описа на Районен съд – гр.Кнежа и на представената по делото медицинска документация.  

29

НОХД No 199/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Й.Й.Й.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 19.9.2012г., в законна сила от 19.11.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Й.Й.Й. ***, живущ ***,,П
. Х.”№ , българин, български гражданин, със средно образование, женен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: На неустановена дата през месец март до 14.03.2012 год. от гробищен парк в с. П. отнел от гроб на покойник метална ограда с размери 200 см. на 60 см. на стойност 50.40 лв., собственост на Н.А.В. ***- престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 194, ал. 1 от НК.  На основание чл. 195, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът го ОСЪЖДА на 1 година ,,Лишаване от свобода” при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. ОСЪЖДА подс. Й.Й.Й. да заплати деловодни разноски по сметка на КРС в размер на 25 лв. Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.  
Й.Й.Й.
Мотиви от 19.9.2012г.

30

НОХД No 252/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Н.П.Р.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 20.11.2012г., в законна сила от 20.11.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. Ч. Л. – защитник на подсъдимият Н.П.Р. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия Н.П.Р. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 26.09.2012 год. около 22:50 часа в гр. Кнежа по ул.,,Димитър Бутански” е управлявал мотопед с неустановена марка и модел с рег. №
………. след употреба на алкохол с концентрация 1.5 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза, отразена в Протокол № 691/02.10.2012 год. на ЦСМП – гр. Плевен - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.  На основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 8 /осем/ месеца, която ще се изпълнява на територията на Община Кнежа;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: ........................... ЗАЩИТНИК: …………………………..   /А. Т./ /адв. Ч. Л./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /Н.П.Р./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Н.П.Р. по настоящото НОХ дело № 252/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Н.П.Р. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
Н.П.Р.

31

Гражданско дело No 462/2012

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 9.11.2012г., в законна сила от 21.11.2012г.

32

НОХД No 304/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Ц.В.К.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 21.11.2012г., в законна сила от 21.11.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. Св. Я. - защитник на подсъдимият Ц.В.К. - лично, по смисъла на което: Подсъдимият Ц.В.К. роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, разведен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 09.11.2012 год. около 16:00 часа, от магазин ,,Пени Маркет България”ЕООД – гр. Кнежа, ул.,,Христо Ботев”№ 2-А, с управител Н.И.П. ***, отнел от владението на отговорното длъжностно лице, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои чужди движими вещи – 2 броя вакумиран, пушен кашкавал ,,Фивели”, всеки от по 400 грама, на обща стойност – 15.98 лв., бутилка уиски от 700 милилитра, марка,,Тичърс” на стойност – 12.89 лв., четири шоколада ,,Милка” в опаковки от по 100 грама всеки, на обща стойност – 5.16 лв., една сушеница ,,Орехите” в опаковка от 215 грама, на стойност – 4.69 лв., три луканки,,Орехите” в опаковки от по 215 грама всяка, на обща стойност – 13.77 лв. и две луканки ,,От ранчото”, в опаковки от по 250 грама всяка, на обща стойност – 5.98 лв., или всичко вещи на обща стойност – 58-47 лв., като предвид стойността на отнетите вещи, случая е маловажен - престъпление по чл. 194, ал. 3, във връзка с ал. 1 от НК.  На основание чл. 194, ал. 3, във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 8 /осем/ месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /А. Т./ /адв. Св. Я./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /Ц.В.К./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Ц.В.К. по настоящото НОХ дело № 304/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Ц.В.К. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
Ц.В.К.

33

Гражданско дело No 267/2012

Чл.19 ЗГР

С.Н.Б.

ОБЩИНА - ГР. ИСКЪР,
ОБЩИНА СОФИЯ РАЙОН ТРИАДИЦА,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -ПЛЕВЕН

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 18.10.2012г., в законна сила от 22.11.2012г.

34

НОХД No 125/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Г.А.Г.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 6.11.2012г., в законна сила от 22.11.2012г.
Г.А.Г.
Мотиви от 7.11.2012г.

35

НЧХД No 236/2012

НЧХД

Б.М.С.

И.Д.М.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 8.11.2012г., в законна сила от 26.11.2012г.
ПРЕКРЯТАВА на основание чл. 24 ал.4 т.4 от НПК производството по НЧХ дело № 236 по описа за 2012 година на РС Кнежа образувано срещу И.Д.М. ***, поради оттегляне на тъжбата от частния тъжител Б.М.С. с ЕГН********** ***. Определението подлежи на обжалване в 15 дневен срок от днес пред ПлОС

36

НАХД No 308/2012

По УБДХ

НАЧАЛНИКА НА РУ ПОЛИЦИЯ КНЕЖА

Д.М.М.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 26.11.2012г., в законна сила от 26.11.2012г.
НП-отменено
Д.М.М.

37

Гражданско дело No 482/2012

Други дела

НАП- ВЕЛИКО ТЪРНОВО

С.Б.И.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 27.11.2012г., в законна сила от 27.11.2012г.

38

ЧНД No 255/2012

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Д.Ц.Д.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 9.11.2012г., в законна сила от 27.11.2012г.
 КУМУЛИРА наложените наказания на осъд. Д.Ц.Д. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН: **********, като ОПРЕДЕЛЯ едно общо най-тежко наказание по присъдите по НОХ дело № 60/2012 год.; НОХ дело № 274/2011 год. и НОХ дело № 21/2012 год. всички по описа на РС – гр. Кнежа, а именно ,,Лишаване от свобода” в размер на 6 /шест/ месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението за срок от 3 /три/ години. Определението може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес. 
Д.Ц.Д.

39

НАХД No 261/2012

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

С.Д.И.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 13.11.2012г., в законна сила от 27.11.2012г.
С.Д.И.
Мотиви от 13.11.2012г.

40

ЧНД No 296/2012

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА,
Т.Б.М.

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 15.11.2012г., в законна сила от 27.11.2012г.
Уважава

41

НОХД No 229/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

А.А.А.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 28.11.2012г., в законна сила от 28.11.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. Д.К. - служебен защитник на подсъдимият А.А.А. - лично, по смисъла на което: Подсъдимият А.А.А. роден на *** в гр. Тетевен, живущ ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен с 3 малолетни деца, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На неустановена дата до 01.02.2012 год. пред дома си в с. Еница, находящ се на ул.,, Г.С.Раковски”№ 9, сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на ,,ЧЕЗ Разпределение България”АД, като посредством проводник 2.5 кв.мм., свързал фазов проводник от въздушната електрическа мрежа с фазов рекордоманен проводник към къщата, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената в дома му електрическа енергия - престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК.  На основание чл. 234в, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 /сто и петдесет/ часа за 1 /една/ календарна година.  По чл. 381, ал. 6 от НПК подсъдимият декларира, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.    ПРОКУРОР: .......................... СЛ.ЗАЩИТНИК: …………………….  /А. Т./ /адв. Д.К./       ПОДСЪДИМ: ………………………….  /А.А.А./    Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият А.А.А. по настоящото НОХ дело № 229/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. А.А.А. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
А.А.А.

42

НОХД No 271/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Т.С.К.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 28.11.2012г., в законна сила от 28.11.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. Т.К. - защитник на подсъдимият Т.С.К. - лично, по смисъла на което: Подсъдимият Т.С.К. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен с 2 малолетни деца, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 29.02.2012 год. в с. Бреница, общ. Кнежа, в багажното отделение на собствения му лек автомобил ,,Опел Астра”, с регистрационен №
…………., е държал акцизни стоки – 9,8 кг. Тютюн за пушене /за лула и цигари/, съгласно чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове, на стойност 1 715.00 лева, с дължим акциз в размер на 1 489.60 лв., без бандерол, който се изисква съгласно чл. 2, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове, като предвид стойността му случая е маловажен - престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК.  На основание чл. 234, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание,,Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/.  По чл. 381, ал. 6 от НПК подсъдимият декларира, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.   ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ……………………........  /А. Т./ /адв. Т.К./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /Т.С.К./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Т.С.К. по настоящото НОХ дело № 271/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Т.С.К. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. На основание чл. 53, ал. 2, б.,,а” от НК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  Веществено доказателство: 9.8 кг. тютюн за пушене в полиетиленови пликове – на съхранение в РУП – гр. Кнежа СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата. Определението подлежи на обжалване пред ПлОС в 15 дневен срок от днес. 
Т.С.К.

43

НАХД No 225/2012

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

М.Р.А.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 13.11.2012г., в законна сила от 30.11.2012г.
М.Р.А.
Мотиви от 13.11.2012г.