РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.10.2012г. до 31.10.2012г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 5/2009

Делби

П.С.С.

Л.С.Б.,
Н.С.С.,
Л.И.С.,
Г.С.С.П.,
Т.Б.С.,
Д.Б.С.,
З.Б.Д.,
Р.Б.Д.,
П.Г.Б.,
М.Г.М.П.,
С.Г.Б.,
М.С.С.,
З.С.Т.,
В.П.С.,
Б.Й.А.,
С.Й.Б.,
А.Й.А.,
А.В.С.,
В.В.Б.,
П.Д.С.,
Й.Д.С.,
В.Т.С.,
С.Г.Б.,
М.Г.Д.,
Й.Т.М.,
Д.М.Х.,
Г.М.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 4.9.2012г., в законна сила от 11.10.2012г.

2

Гражданско дело No 56/2010

Делби

М.П.Ш.

Б.Ц.Т.,
Л.Ц.Т.,
Г.Д.Б.,
И.Г.Б.,
Д.Г.К.,
Ц.Г.Н.,
Н.Д.В.,
И.Д.П.,
Д.П.Г.,
Г.К.Г.,
К.Г.Г.,
С.Л.Р.,
П.С.Л.,
З.С.Д.,
П.И.В.,
Г.Ц.В.,
Н.Ц.А.,
В.Ц.В.,
З.Т.К.,
Д.Т.Ш.,
Д.П.Ш.,
С.П.Ш.,
Г.П.Ш.,
Д.Г.Ш.,
В.Ц.В.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 17.7.2012г., в законна сила от 2.10.2012г.

3

Гражданско дело No 279/2011

Облигационни искове

Н.К.П.

И.Х.П.,
В.Ц.П.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 15.10.2012г., в законна сила от 30.10.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№279/2011 г. по описа на РС Кнежа, поради отказ от иск от страна на ищцата.

4

Гражданско дело No 611/2011

Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ

П.К.С.

СТЪКЛОПЛАСТИК АД КНЕЖА

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 6.7.2012г., в законна сила от 23.10.2012г.

5

Гражданско дело No 102/2012

Други дела

И.И.Х.

ОБЩИНА-КНЕЖА,
РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПЛЕВЕН

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 21.9.2012г., в законна сила от 17.10.2012г.
НА основание чл. 233 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 102/2012 г. по описа на РС - Кнежа, поради отказ от иска от страна на ищцата.

6

Гражданско дело No 189/2012

Вещни искове

С.П.И.

И.П.И.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 12.9.2012г., в законна сила от 11.10.2012г.

7

Гражданско дело No 191/2012

Издръжка

Т.Р.Б.

И.Н.С.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 23.8.2012г., в законна сила от 19.10.2012г.

8

Гражданско дело No 219/2012

Облигационни искове

И.Ц.И.

Д.Т.Г.,
Г.И.Г.,
И.Г.В.,
А.В.,
В.Е.Х.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 18.9.2012г., в законна сила от 17.10.2012г.

9

Гражданско дело No 225/2012

Облигационни искове

В.М.Т.

Т.А.Н.,
Д.П.Н.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 1.10.2012г., в законна сила от 23.10.2012г.

10

Гражданско дело No 252/2012

Развод и недейств. на брака

Й.Г.М.

П.Н.М.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 25.9.2012г., в законна сила от 16.10.2012г.
Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА с развод на основание чл. 49, ал.1 от СК сключеният на 29.08.1982 год. с акт № 19 на ОНС – гр.Пелово, понастоящем Община гр.И
., граждански брак между Й.Г.М., с ЕГН ********** и П.Н.М., с ЕГН **********, поради дълбокото му и непоправимо разстройство, без да се произнася относно вината за разстройството му. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака съпругата да носи бащиното си фамилно име ТОНКОВСКА.  ОСЪЖДА Й.Г.М., с ЕГН ********** *** и П.Н.М., с ЕГН ********** ***, да заплатят по сметка на РС – Кнежа окончателна държавна такса върху иска за развод общо в размер на 25.00 лв. или по 12.50 лв. всеки от тях. Разноските остават така, както са направени от страните.  Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Плевенски окръжен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.   РАЙОНЕН СЪДИЯ:  

11

Гражданско дело No 378/2012

Дела по Закона срещу домашното насилие

А.П.Г.

Г.П.Г.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 9.10.2012г., в законна сила от 17.10.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 378 /2012 г. на РС Кнежа поради оттегляне на предадената молба от страна на молителката против съпругът й Г.Г..

12

Гражданско дело No 405/2012

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 9.10.2012г., в законна сила от 17.10.2012г.

13

Гражданско дело No 415/2012

Дела по Закона срещу домашното насилие

Ц.Д.Д.

С.Б.И.,
НАЧАЛНИКА НА РУП ПОЛИЦИЯ ДОЛНИ ДЪБНИК

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 15.10.2012г., в законна сила от 23.10.2012г.
СЪДЪТ съобразявайки изявленията на страните счита че настоящата жалба е оттеглена от жалбоподателката, тъй като между ней и синът й С. е налице подобрения на взаимоотношенията предвид което  ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №415/2012 г. по описа на РС Кнежа. 

14

Гражданско дело No 420/2012

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 12.10.2012г., в законна сила от 22.10.2012г.

15

Гражданско дело No 421/2012

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 12.10.2012г., в законна сила от 22.10.2012г.

16

НОХД No 112/2011

Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

В.Х.Д.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 30.10.2012г., в законна сила от 30.10.2012г.
НА основание чл.288 т.1 от НПК ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХд.№112/2011 г. по описа на РС Кнежа и ИЗПРАЩА делото на РП Кнежа за отстраняване на описаното по- горе отстранимо нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване правата на защита на обвиняемия В.Д.. Определението е окончателно и не подлежи на въззивно обжалване и протест. 

17

НАХД No 269/2011

Административни дела

Ц.П.С.

НАЧАЛНИКА НА РПУ - КНЕЖА

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 11.5.2012г., в законна сила от 3.10.2012г.
НП-отменено

18

НОХД No 291/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

М.Р.А.,
Е.А.С.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 9.10.2012г., в законна сила от 9.10.2012г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представените споразумения между Районна прокуратура гр.Кнежа, представлявана от прокурор С. В. и адв. Р.Д.М. – служебен защитник на подсъдимите : М.Р.А. и Е.А.С..  ОДОБРЯВА следните окончателни споразумения.  Подсъдимия М
. Р.А., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, с българско гражданство, неженен, с основно образование, безработен, осъждан , ЕГН : ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На неустановена дата в периода 08.03.2011г.-10.03.2011Г. в гр.И., обл.Пл., от частен дом, находящ се на ул. „ Г.Д.", № , в условия на предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния Е.А. ***, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот - катинар на входна врата , чрез използване на техническо средство - клещи и в условия на повторност в немаловажен случай / след като бил осъден с влязлото в сила на 16.02.2007г. споразумение № 28 / 16.02.2007Г. по нохд № 4335 / 2006г. по описа на Районен съд - гр.Плевен за престъпление по чл.195 НК /, отнел от владението и без съгласието на Г.Т.Х. *** собствени за същия движими вещи както следва : 1 бр. медна лозопръскачка на стойност 60 лв., 1 бр. дестилатор за вода на стойност 36 лв., 1 бр. тръба с душ от душ батерия на стойност 9 лв. и 1 бр. тромпет на стойност 180 лв. - всички вещи на обща стойност 285 лв., с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195 ал.1 т.З, Т.4, Т.5 и т.7 вр.чл.194 ал.1 вр. чл.28, ал.1 от НК.   На основание чл.195 ал.1, т.3, т.4, т.5 и т.7 вр. чл.194 ал.1 чл.28, ал.1 от НК вр. с чл.55 ал.1 т.1 от НК и по споразумение между страните на подсъдимия М.Р.А. СЕ НАЛАГА наказание „ Лишаване от свобода” за срок от 6 / шест/ месеца при първоначален общ режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.  Подсъдимия Е.А.С. , роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, с българско гражданство, неженен, с основно образование, безработен, неосъждан, ЕГН : ********** СЕ ПРИЗНАВА за виновен в това, че: На неустановена дата в периода 08.03.2011г. - 10.03.2011г. в гр.И., обл.Плевен, от частен дом, находящ се на ул. „ Г.Д.", № , като непълнолетен, но могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, в условията на предварителен сговор в немаловажен случай с М.Р.А. ***, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот - катинар на входна врата и чрез използване на техническо средство - клещи , отнел от владението и без съгласието на Г.Т.Х. *** собствени за същия движими вещи както следва : 1 6р. медна лозопръскачка на стойност 60 лв., 1 6р. дестилатор за вода на стойност 36 лв., 1 бр. тръба с душ от душ батерия на стойност 9 лв. и 1 бр. тромпет на стойност 180 лв. - всички вещи на обща стойност 285 лв., с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195 ал.1 т.З, т.4 и т.5 вр.чл.194 ал.1 вр. чл.63, ал.1, т.З от НК.  Страните се споразумяват за извършеното от Е.А.С. престъпление по чл.197 т.3 от НК вр. чл.195 ал.1 т.З, т.4 и т.5 от НК, вр.чл.194 ал.1 вр. чл.63, ал.1, т.З от НК във вр. чл.55 т.2 , б.Б от НК във вр. с чл. 42 А , ал.2 т. 1, 2 и 6 от НК МУ СЕ НАЛАГА наказание: „ПРОБАЦИЯ”, включващо следните пробационни мерки:   - задължителна регистрация по настоящ адрес два пъти седмично с продължителност 8 /осем/ месеца, която ще се изпълнява на територията на Община Искър;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител с продължителност 8 / осем/ месеца на територията на Община Искър;  - безвъзмезден труд, в полза на обществото в размер на 120 часа за срок от 1 / една/ година, който ще се упражнява на територията на Община Искър.    Разноски по делото в размер на 115 лв. се ВЪЗЛАГАТ на подсъдимите да заплатят солидарно. Към споразуменията са представена декларации по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписани от подсъдимите.   Прокурор:______________ Сл.защитник:___________ /С. В. / / Адв. Р.М. /      Подсъдим:______________ Подсъдим:____________  / М.Р.А. / / Е.А.С. /   Съдът   ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимите: М.Р.А. и Е.А.С. със снети по-горе самоличности по НОХ д. № 291/2011 г. по описа на КРС.  Определението е окончателно.  На основание чл. 309 от НПК съдът         ОПРЕДЕЛИ:   ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимите М.Р.А. и Е.А.С. МН „ Подписка „ от досъдебното производство. 
М.Р.А.
Е.А.С.

19

НОХД No 294/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Н.И.Н.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 8.10.2012г., в законна сила от 16.10.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: Н.И.Н., роден *** ***
…., живущ ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, безработен, разведен, осъждан с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: При условията на опасен рецидив, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода, не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл.66 от НК и е бил осъждан повече от два пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл.66 от НК, рано сутринта на 16.10.2011 година в гр. Кнежа от хранителен магазин - ЕТ „С."***, с управител С.П.Т. ***, след като разрушил прегради здраво направени за защита на имот - разбил два броя врати в областта на заключване -отнел от владението на собственика, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои чужди движими вещи - найлонова торба за продукти „Еко", на стойност 0,25 лева; 13 броя капсули течен прах за пране марка „Ариел", на стойност - 9,10 лева; 2 броя лимони, на стойност 0,85 лева; 3 броя шампоани, марка „Лореал" на стойност -18,00 лева; 3 броя сапуни, марка „Палмолив", на стойност - 2,70 лева;1 брой сапун, марка „Джонсън", на стойност - 0,80 лева; 2 броя сапуни, марка „Факс", на стойност 0,80 лева; пет броя боя за коса, на стойност -13,00 лева; 2 броя шампоан за коса, марка „Сага", на стойност - 3,20 лева; 1 брой парфюм, марка „Хинаши", на стойност 10,00 лева; 1 брой парфюм, марка „Чарли", на стойност - 10,00 лева; 1 брой парфюм, марка „Лейди" на стойност - 10,00 лева; 1 брой дезодорант, марка „Нивеа", на стойност 5,50 лева; 1 брой дезодорант, марка „Естера", на стойност -2,50 лева; 1 брой дезодорант, марка „МР 3", на стойност - 2,50 лева; една кутия вафли, марка „Боровец", на стойност - 2,80 лева; 3 броя десерт „Чудо", на стойност - 1,95 лева; 7 броя пакетчета три в едно „Нес кафе", на стойност - 2,45 лева; една пластмасова касета за хляб, на стойност 10,00 лева и монети с различен номинал, на стойност 75,00 лева, всичко вещи на обща стойност около 181, 40 лева, собственост на С.П.Т. *** - Престъпление по чл.196, ал.1, т.2 във вр. счл.195, ал.1, т.З във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.29, ал.1, б."а" и "б" от НК.  НА основание чл.196, ал.1, т.2 във вр. с чл.195, ал.1, т.З във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.29, ал.1, б."а" и "б" вр. с чл.55 ал.1 т.1 от НК и по споразумение между страните на подсъдимия Н.И.Н. му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” за срок от 1 / една /година и 6 / шест/ месеца, при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.  Разноски по делото не са направени.   Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимият.    Районен прокурор:________ Сл. Защитник:____________  / Анг.Т. / /Адв. Р.М./   Подсъдим:_____________  / Н.И.Н. /  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият Н.И.Н. със снета по-горе самоличност по НОХд №294/2011 г. по описа на КРС.  На основание чл. 309 ал.1 от НПК ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Н.И.Н. МН „ Подписка” от досъдебното производство.  Определението е окончателно.  На основание чл. 306, ал. 1, т. 4 от НПК във връзка с чл. 53, ал. 1, б.,,а” от НК  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:  ОТНЕМА в полза на Държавата веществени доказателства: 1 брой насрещна пластина, винт и парче от дървена каса, парче от секретен патронник, и 1 бр.клещи, тип „ гарги”, намиращи се на съхранение в РУП – Кнежа, а останалите вещи, предмет на престъплението са върнати на собственика им.  ВРЪЩА сега в съдебно заседание на подсъдимия чифт спортни кожени обувки, черни на цвят с №45. Настоящето определение подлежи на обжалване пред ПлОС в 7 дневен срок от днес. 
Н.И.Н.

20

НОХД No 8/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Р.К.К.,
Т.А.Т.,
М.П.М.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 14.9.2012г., в законна сила от 1.10.2012г.
Р.К.К.
Т.А.Т.
М.П.М.
Мотиви от 18.9.2012г.

21

НАХД No 77/2012

По ЗА, ЗДДС и ДОПК

ЕТ ЕНЧО ЦОНКОВ КНЕЖА

ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 29.6.2012г., в законна сила от 9.10.2012г.
НП-потвърдено

22

НОХД No 124/2012

Гл.XI. Отнемане на МПС - чл.346 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Ц.В.К.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 24.9.2012г., в законна сила от 9.10.2012г.
Ц.В.К.
Мотиви от 25.9.2012г.

23

НАХД No 139/2012

По ЗД по пътищата

В.М.Д.

НАЧАЛНИКА НА РУ ПОЛИЦИЯ КНЕЖА

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 20.9.2012г., в законна сила от 16.10.2012г.
НП-отменено

24

НОХД No 143/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

К.Г.К.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 23.10.2012г., в законна сила от 23.10.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор С. В. и адв. Ч
. Л. - защитник на подсъдимият К.Г.К. - лично, по смисъла на което: Подсъдимият К.Г.К. роден на *** в гр. Искър, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, разведен, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: За периода от неустановена дата до 27.02.2012 год. в гр. Искър на ул.,,В. Й.”№ ….., сам е осъществил неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа на ,,ЧЕЗ Разпределение България”АД, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК.  На основание чл. 234в, ал. 1 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 6 /шест/ месеца и ,,ГЛОБА” в размер на 100 /сто/ лева. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: ........................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /С. В./ /адв. Ч. Л./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /К.Г.К./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият К.Г.К. по настоящото НОХ дело № 143/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. К.Г.К. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. На основание чл. 306, ал. 1, т. 4 от НПК във връзка с чл. 53, ал. 1, б.,,а” от НК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  Веществени доказателства – 1 бр. сив симетричен кабел със сечение 2.5 кв.мм., с дължина 1.60 м.; 1 бр. сив симетричен кабел със сечение 2.5 кв.мм., с дължина 4.20 м.; 2 бр. единични многожилни кабела с бяла изолация, всяка с дължина по 1.60 м. се ОТНЕМАТ в полза на Държавата. Настоящото определение може да се обжалва и протестира в 15 дневен срок от днес пред ПлОС
К.Г.К.

25

НОХД No 150/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Н.Н.М.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 29.10.2012г., в законна сила от 29.10.2012г.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото описаното по - горе споразумение. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А. Т. и адв.Д.П. – служебен защитник на подсъдимият Н.Н.М. по смисъла на което: Н.Н.М., роден на *** г. в гр. Оряхово, живущ ***, българин, български гражданин, начално образование,безработен, неженен, осъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 862/24.10.2011 год. на Началника на РУП - Кнежа за управление на МПС без да притежава свидетелство за управление, на 13.06.2012 г., в гр. Кнежа, по ул."Стефан Цанов" е управлявал лек автомобил Ауди 100 с per. № GZF 825 без да притежава свидетелство за управление на МПС, констатирано с АКТ № 384/13.06.2012 год. по описа на РУП – Кнежа - Престъпление по чл. 343в ал.2 от НК. НА основание чл. 343”в”, ал.2 вр. с ал.1 от НК вр.чл. 55, ал.1, т.2, буква”б”, вр. чл. 42”а”, ал.2, т.1 и т.2 от НК и по споразумение между страните на подсъдимия Н.Н.М. НАЛАГА наказание „ Пробация” със следните пробационни мерки, които да се изпълнят на територията на Община Кнежа:  - задължителна регистрация по настоящ адрес:*** два пъти седмично за срок от 1 / една/ година;  - задължителни месечни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 / една/ година;  Разноски по делото не са направени.  Към споразумението се направи устна декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимия.   Районен прокурор:________ Сл. Защитник:________ / А. Т. / / Адв.Д. Сим. П. /    Подсъдим:________  / Н.Н.М. /  Съдът   ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Н.Н.М. със снета по-горе самоличност по НОХд №150/2012 г. по описа на КРС.  Определението е окончателно.   На основание чл.309 от НПК съдът       ОПРЕДЕЛИ:   ОТМЕНЯ взетата МН „ Подписка” спрямо подсъдимия Н.Н.М. взета на досъдебното следствие. 
Н.Н.М.

26

НОХД No 152/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Н.Н.М.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 29.10.2012г., в законна сила от 29.10.2012г.
ПРИЕМА към делото описаното по горе споразумение между Районна прокуратура гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. Д.П. от ПлАК – служебен защитник на подсъдимия Н.Н.М.. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение, по смисъла на което:  Н.Н.М., роден на *** ***, обл. Плевен, ул.„П
. Я."№ ….., българин, български гражданин, неженен, с начално образование, безработен, осъждан, ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 862/24.10.2011 год. на Началника на РУ,,Полиция” – гр. Кнежа за управление на МПС без да притежава свидетелство за управление, на 18.06.2012 год., в гр. Кнежа, по ул.,,Опълченска” е управлявал лек автомобил Ауди 100, с рег. № GZF 825, без да притежава свидетелство за управление на МПС, констатирано с АКТ № 400/18.06.2012 год. по описа на РУ,,Полиция” – гр. Кнежа - престъпление по чл.343В, ал.2 от Наказателния кодекс. На основание чл. 343в, ал.2 във връзка с чл. 55, ал. I, т. 2, буква ,, Б “ от НК и по споразумение между страните на подсъдимия Н.Н.М. НАЛАГА наказание: „ПРОБАЦИЯ”, включващо следните пробационни мерки - съгласно чл. 42 А, ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК:  - задължителна регистрация по настоящ адрес:*** два пъти седмично за срок от 1 година /една година/; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 / една/ година / ;  Разноски по делото не са направени.   Към споразумението се направи устна декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК от подсъдимият.   РАЙОНЕН ПРОКУРОР:………. СЛ. ЗАЩИТНИК:…………………….  /А. Т./ /Адв. Д.М./   ПОДСЪДИМ:…………………….  /Н.Н.М./   Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият Н.Н.М. със снета по-горе самоличност по НОХ дело № 152/2012 год. по описа на КРС.  На основание чл. 309 ал.1 от НПК съдът      ОПРЕДЕЛИ:   ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Н.Н.М. МН „Подписка” от досъдебното производство.  Определението е окончателно. 
Н.Н.М.

27

НОХД No 160/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Л.Б.Л.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 8.10.2012г., в законна сила от 8.10.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: Л.Б.Л.,роден на *** ***,българин, с българско гражданство, с основно образование, ученик в 10 ти клас в ПГМЕТ „Хр
. Смирненски" гр. Кнежа,неженен, неосъждан, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:   Макар и непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, в едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 604/26.08.2011 г. на Началника на РУП - Кнежа за управление на МПС без да притежава свидетелство за управление, на 12.04.2012 г., в гр. Кнежа, по ул."Д. Б." е управлявал мотопед Пиаджо без регистрация, без да притежава свидетелство за управление на МПС, констатирано с АКТ № 176/12.04.2012 г. по описа на РУ П – Кнежа -Престъпление по чл. 343в ал.2 вр чл. 63 ал.1 т.4 от НК. НА основание чл. 343в ал.2 вр чл. 63 ал.1 т.4 във вр.с чл.54 ал.1 от НК във вр. с чл. 78а ал.6 от НК и по споразумение между страните на подсъдимия Л.Б.Л. МУ СЕ НАЛАГА административно наказание: „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ”, което да наказание да се изпълни по местния радиовъзел Кнежа.  Разноски по делото не са направени.   Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимият.   Районен прокурор:___________ Сл. Защитник:_____________ / Анг.Т. / /Адв. Я./   Подсъдим:_____________  / Л.Б.Л./    Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият Л.Б.Л. със снета по-горе самоличност по НОХд №160/2012 г. по описа на КРС.  На основание чл. 309 ал.1 от НПК ОТМЕНЯ взетата от ДП спрямо подсъдимия Л.Б.Л. МН „ Надзор на родителя Б.Ш.”.  Определението е окончателно. 
Л.Б.Л.

28

НОХД No 162/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

П.Д.Д.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 22.10.2012г., в законна сила от 22.10.2012г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение между Районна прокуратура гр.Кнежа, представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. Р. Д
. М. от ПАК – защитник на подсъдимия П.Д.Д..  ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: П.Д.Д., роден на *** ***, българин, с българско гражданство, средно образование, Управител на ЕООД,неженен, неосъждан, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 18.11.2011 г. в с. Лазарово, в багажно отделение на ползван от него лек автомобил БМВ 520 с per. №………., е държал акцизни стоки - 250 кутии с цигари „Голд Маунт" на стойност 1 875 лева и 50 кутии с цигари „Мерилин Слимс" на стойност 215 лева, или е държал акцизни стоки на обща стойност 2090 лева с невнесен акциз в размер на 1086.70 лева, без бандерол, като такъв се е изисквал по чл.2, т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове и предвид стойността случая не е маловажен - Престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК.  На основание чл. 234, ал.1 от НК вр. с чл. 55 ал.1 т.1 от НК и по споразумение между страните на подсъдимия П.Д.Д. се НАЛАГА наказание:” Лишаване от свобода” за срок от 4 / четири/ месеца.   На основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА така наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 / три/ години.  На основание чл. 54 ал.1 от НК НАЛАГА ГЛОБА на подсъдимия П.Д.Д. с ЕГН********** в размер на 250 лв. / Двеста и петдесет лева/.   ОСЪЖДА подсъдимия П.Д.Д. да заплати разноски по делото в размер на 70 лв.   Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимият.   Районен прокурор:_____ Защитник:_____________    / Анг.Т. / /адв. Р.М./   Подсъдим:_____________  / П.Д.Д. /   Съдът      ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият П.Д.Д. със снета по-горе самоличност по НОХд №162/2012 г. по описа на КРС. 
П.Д.Д.

29

НОХД No 163/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

И.Г.В.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 22.10.2012г., в законна сила от 22.10.2012г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение между Районна прокуратура гр.Кнежа, представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. Св.Я. от ПАК – служебен защитник от досъдебното производство на подсъдимия И.Г.В..  ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: И.Г.В., роден на *** г. в с. Д
. Ц., живущ ***, българин, с българско гражданство, неграмотен, женен, безработен, осъждан, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:   На неустановена дата до 18.01.2012 г. пред дома си в гр. Кнежа, находящ се на ул."Г. М." №, сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Електроразпределение България" АД, като посредством проводник със сечение 1.5 квадратни милиметра е свързал фазов проводник от въздушната електрическа мрежа с изхода на битовата електрическа инсталация на къщата, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената в дома му електрическа енергия - Престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК. На основание чл. 234в, ал.1 от НК вр. с чл. 54 ал.1 от НК и по споразумение между страните на подсъдимия И.Г.В. се НАЛАГА наказание:” Лишаване от свобода” в размер на 3/ три/ месеца и глоба в размер на 50 лв. на подсъдимия И.Г.В. с ЕГН **********. На основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание „ Лишаване от свобода” на подсъдимия И.Г.В. с ЕГН ********** за срок от 3 / три/ години.   Разноски по делото в размер на 35 лв. се ВЪЗЛАГАТ на подсъдимия.   Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимият.   Районен прокурор:_____ Сл.Защитник:_____________    / Анг.Т. / /адв.Св. Я./   Подсъдим:_____________  / И.Г.В. /   Съдът  ОПРЕДЕЛИ:     ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият И.Г.В. със снета по-горе самоличност по НОХд №163/2012 г. по описа на КРС.  На основание чл. 309 ал.1 от НПК ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия И.Г.В. МН „парична гаранция” в размер на 50 лв. и ОСВОБОЖДАВА внесената от него сума от 50 лв.  
И.Г.В.

30

НАХД No 164/2012

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

К.Ц.Г.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 3.9.2012г., в законна сила от 3.10.2012г.
К.Ц.Г.
Мотиви от 3.9.2012г.

31

НАХД No 165/2012

Административни дела

В.М.Н.

ДИРЕКТОРА НА ОД ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР.ПЛЕВЕН

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 20.9.2012г., в законна сила от 30.10.2012г.
НП-потвърдено

32

ЧНД No 166/2012

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Д.А.К.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 4.9.2012г., в законна сила от 3.10.2012г.
Д.А.К.

33

НОХД No 170/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Р.А.И.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 22.10.2012г., в законна сила от 22.10.2012г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение сключено между РП – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А. Т. и адвокат Св. Я. – защитник на подсъдимия Р.А.И.. ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение: Р.А.И. роден на *** ***, българин, с българско гражданство, основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН ********** се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че:  На 09.02.2012 г. във Влашката махала в гр. И
. е транспортирал незаконно добито от другиго един кубически метър дървесина от круша на стойност 65 лева, като предвид стойността и случая е маловажен - престъпление по чл.235 ал.6 във вр.ал.2 във вр. ал.1 от НК. На основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК във връзка с чл. 55, ал. 2, б.” б” от НК и по споразумение на страните му се НАЛАГА наказание „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки по чл. 42 а, т.1 и т.2 от НК, а именно:  - задължителна регистрация по настоящ адрес *** два пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца; ОСЪЖДА подсъдимия Р.А.И. да заплати разноски по съдебното делото в размер на 25 лв.   Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК подписана от подсъдимия.   РАЙОНЕН ПРОКУРОР: ................. ЗАЩИТНИК: ...............  /А. Т./ /адв. Св.Я. /     ПОДСЪДИМ: ...................  / Р.А.И. /  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Р.А.И. по НОХ дело № 170/2012 год. по описа на КРС срещу подсъдимия Р.А.И.. 
Р.А.И.

34

НАХД No 173/2012

Административни дела

И.К.К.

НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП-КАТ - ОД"ПОЛИЦИЯ" ГР. ПЛЕВЕН

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 25.9.2012г., в законна сила от 15.10.2012г.
ОТМЕНЯ определение, постановено в о.с.з., проведено на 12.09.2012 год., с което е даден ход за разглеждане на НАХД № 173/ 2012 год. по описа на РС – гр.Кнежа и определение от същата дата, с което е приключено съдебното следствие по делото и е даден ход по същество. ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 63, ал. 2 от ЗАНН, производството по НАХД № 173/ 2012 год. по описа на Кнежански районен съд, като недопустимо. 

35

НОХД No 178/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

П.Р.К.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 14.9.2012г., в законна сила от 1.10.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимият П.Р.К. ***, живущ ***,,Ал.Ст
.”№ …., българин, български гражданин, със средно образование, женен, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че: На неустановена дата до 16.03.2012 год. добил два кубически метра дървесина от цер, липа и айланд на стойност 140 лв., без редовно писмено позволително - престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 1 от НК.  На основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Глоба” в размер на 100 /сто/ лева. Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.    Районен съдия: ..................... 
П.Р.К.
Мотиви от 14.9.2012г.

36

ЧНД No 191/2012

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Р.Б.А.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 17.9.2012г., в законна сила от 3.10.2012г.
Р.Б.А.

37

НОХД No 197/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Ц.П.А.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 25.9.2012г., в законна сила от 11.10.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Ц.П.А. роден на *** ***,,М
. П.”№, българин, български гражданин, неосъждан, с ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 24.10.2011 год. по земен път в отдел 109, подотдел Ш-1 в землището на с. П. е транспортирал незаконно добита от другиго 2.0 кубически метра дървесина от акация на стойност 120 лв., като предвид стойността й случая е маловажен - престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2 от НК.  На основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Глоба” в размер на 150 лв. ОСЪЖДА подс. Ц.П.А. да заплати деловодни разноски по сметка на КРС в размер на 85 лв. Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.   
Ц.П.А.
Мотиви от 25.9.2012г.

38

ЧНД No 208/2012

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА,
М.Н.М.,
Р.П.Ц.

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 10.8.2012г., в законна сила от 25.10.2012г.
Уважава

39

НОХД No 215/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Й.Н.Б.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 25.10.2012г., в законна сила от 25.10.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор С. В. и адв. Св. Я. – защитник на подсъдимият Й.Н.Б. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия Й.Н.Б. роден на *** год. в гр. Кнежа, живущ ***,,Ал. Стамболийски”№ 15, българин, български гражданин, със средно образование, женен, работи, реабилитиран, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 05.08.2012 год. в 17:00 часа, в гр. Кнежа по ул.,,Ст
. Ц.” до спортната площадка, е управлявал МПС – лек автомобил ,,Мицубиши Галант” с регистрационен № ………, след употреба на алкохол с концентрация 2.2 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза, отразена в Протокол за химическа експертиза № 562/10.08.2012 год. на ЦСМП – гр. Плевен - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.  На основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/. На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от правоуправление” на МПС за срок от 6 /шест/ месеца, считано от 05.08.2012 год.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: ........................... ЗАЩИТНИК: …………………………..   /С. В./ /адв. Св. Я./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /Й.Н.Б./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Й.Н.Б. по настоящото НОХ дело № 215/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Й.Н.Б. МН,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
Й.Н.Б.

40

ЧНД No 219/2012

Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА,
УПРАВИТЕЛЯ НА ДПБ-КАРЛУКОВО

Г.Й.Я.,
КМЕТА НА С. Д. ЛУКОВИТ

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 3.10.2012г., в законна сила от 11.10.2012г.

41

НОХД No 224/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

И.И.Д.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 23.10.2012г., в законна сила от 23.10.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор С. В. и адв. Д
. Д. – защитник на подсъдимият И.И.Д. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия И.И.Д. роден на *** ***,,К. П. В.”№ , българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 587/2011 год. на Началника на РУП – гр. Долни Дъбник за управление на МПС без да притежава съответно свидетелство за управление, на 01.11.2011 год., в гр. И., по ул.,,М. К.” е управлявал мотопед Хонда с рег. № ………… без да притежава свидетелство за управление на МПС, констатирано с АКТ № 1234/01.11.2011 год. по описа на РУП – гр. Долни Дъбник - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.  На основание чл. 343в, ал. 2 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***,,К. П. В.”№ …., 2 /два/ пъти седмично за срок от 8 /осем/ месеца, която ще се изпълнява на територията на Община Ч. бр.;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител по настоящ адрес:***,,К. П. В.”№ , 2 /два/ пъти седмично за срок от 8 /осем/ месеца;  - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 /сто и двадесет/ часа, който ще се упражнява на територията на Община Ч. бр.  ОСЪЖДА подс. И.И.Д. да заплати деловодни разноски по сметка на КРС в размер на 40 лв.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /С. В./ /адв. Д. Д./     ПОДСЪДИМ: ………………………….  /И.И.Д./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият И.И.Д. по настоящото НОХ дело № 224/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. И.И.Д. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
И.И.Д.

42

НОХД No 230/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Д.К.Р.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 31.10.2012г., в законна сила от 31.10.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. Св. Я. – защитник на подсъдимият Д.К.Р. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия Д.К.Р. роден на *** год. в гр. Кн
., живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 10.06.2012 год. от покрив на обор от помощното стопанство на ПГЗ,,Ст. Ц.” – гр. Кнежа, находящ се в двора на Института по царевицата в гр. Кнежа, чрез използване на МПС – товарен автомобил ,,ГАЗ 53” с рег. № ……… отнел от владението на отговорното длъжностно лице и без съгласието на собственика чужди движими вещи – 430 броя покривни керемиди /цигли/ на обща стойност 154.80 лв., с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие те са върнати с протокол за доброволно предаване - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 1 във връзка с чл. 194, ал. 1 от НК.  На основание чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 1, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител 2 /два/ пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца;  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: ........................... ЗАЩИТНИК: …………………………..   /А. Т./ /адв. Св. Я./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /Д.К.Р./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Д.К.Р. по настоящото НОХ дело № 230/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Д.К.Р. МН,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
Д.К.Р.

43

НОХД No 238/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

И.И.Д.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 23.10.2012г., в законна сила от 23.10.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор С. В. и адв. Д
. Д. – защитник на подсъдимият И.И.Д. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия И.И.Д. роден на *** ***,,К. П. В.”№ , българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 587/2011 год. на Началника на РУП – гр. Д. Д. за управление на МПС без да притежава свидетелство за управление, на 03.03.2012 год., по пътя с. Глава – с. Бреница е управлявал лук автомобил ,,Опел Вектра” с рег. № ………, без да притежава свидетелство за управление на МПС, констатирано с АКТ № 91/05.03.2012 год. по описа на РУП – гр. Кнежа - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.  На основание чл. 343в, ал. 2 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***,,К. П. В.”№ , 2 /два/ пъти седмично за срок от 1 /една/ година, която ще се изпълнява на територията на Община Ч. бр.;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител по настоящ адрес:***,,К. П. В.”№ , 2 /два/ пъти седмично за срок от 1 /една/ година;  - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 /сто и двадесет/ часа, който ще се упражнява на територията на Община Червен бряг.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.  ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /С. В./ /адв. Д. Д./    ПОДСЪДИМ: ………………………….  /И.И.Д./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият И.И.Д. по настоящото НОХ дело № 238/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. И.И.Д. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
И.И.Д.

44

НОХД No 241/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

А.С.М.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 2.10.2012г., в законна сила от 2.10.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор С. В. и адв. С.Я. – защитник на подсъдимият А.С.М. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия А.С.М. роден на *** ***, обл. Плевен, ул.,,Е
. П.”№ , българин, български гражданин, с основно образование, женен с 1 непълнолетно дете, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с влязло в сила на 31.01.2012 год. НП № 972/09.12.2011 год. на Началника на РУП – гр. Кнежа за управление на МПС без да притежава свидетелство за управление, на 17.09.2012 год., в гр. Кнежа, по ул.,,Г. Д.” срещу мандра ,,В.” е управлявал лек автомобил Пежо 405 с рег. № ………… без да притежава свидетелство за управление на МПС, констатирано с АКТ № 587/17.09.2012 год. по описа на РУП – гр. Кнежа - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.  На основание чл. 343в, ал. 2 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/. На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК съдът му налага наказание ,,Лишаване от правоуправление” на МПС за срок от 6 /шест/ месеца, считано от влизане на споразумението в сила.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /С. В./ /адв. С.Я./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /А.С.М./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият А.С.М. по настоящото НОХ дело № 241/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. А.С.М. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
А.С.М.

45

ЧНД No 260/2012

Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

К.П.Р.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 23.10.2012г., в законна сила от 29.10.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 161 от Закона за здравето Съдът  ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото ЧН дело № 260/2012 год. по описа на КРС – поради смърт на освидетелстваният. Определението може да се обжалва или протестира в 3 дневен срок от днес с частна жалба или протест пред ПлОС

46

ЧНД No 269/2012

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПЛЕВЕН

 

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 24.10.2012г., в законна сила от 24.10.2012г.
ПРИКЛЮЧВА разпита на свидетеля като констатира, че по време на неговото провеждане не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше оказан натиск от старши разследващия полицай върху свидетеля. Горното се продиктува, беше прочетено от старши разследващия полицай и свидетеля, които изразиха съгласие и се подписа от тях. 

47

НОХД No 274/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КНЕЖА

Н.И.Н.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 24.10.2012г., в законна сила от 24.10.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. С.Я. - защитник на подсъдимият Н. И. Н. - лично, по смисъла на което: Подсъдимият Н. И. Н. роден на *** ***, обл. Пл., ул.,,Ген.Вл. З.”№ , българин, български гражданин, неженен, със средно образование, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 977/2011 год. на Началника на РУП – гр. Кнежа за управление на МПС без да притежава съответно свидетелство за управление, връчено лично на 27.04.2012 год., влязло в сила на 08.05.2012 год., на 22.10.2012 год., около 13:55 часа в с. Бр., по ул.,,Г. Д.”, срещу автобусна спирка, е управлявал МПС – лек автомобил ,,Мазда 323” с регистрационен № ………, без да притежава съответно свидетелство за управление на МПС, констатирано с АУАН № 689/22.10.2012 год. по описа на РУП – гр. Кн. - престъпление по чл. 343в, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК. За това му деяние и на основание чл. 343в, ал. 2 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***,,Ген.Вл. З.”№ , 2 /два/ пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: ........................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /А. Т./ /адв. С.Я./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /Н. Ивайлов Н./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Н. И. Н. по настоящото НОХ дело № 274/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Н. И. Н. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
Н.И.Н.

48

ЧНД No 282/2012

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РПУ ДОЛНИ ДЪБНИК

 

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 31.10.2012г., в законна сила от 31.10.2012г.
ПРИКЛЮЧВА разпита на свидетелката като констатира, че по време на неговото провеждане не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше оказан натиск от разследващия полицай върху свидетелката. Горното се продиктува, беше прочетено от разследващия полицай и свидетелката, които изразиха съгласие и се подписа от тях.