РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.9.2012г. до 30.9.2012г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 377/2010

Делби

В.Т.В.

Л.П.Ч.,
В.П.М.,
Г.А.Д.,
П.А.В.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 18.7.2012г., в законна сила от 13.9.2012г.

2

Гражданско дело No 414/2011

Вещни искове по ЗСПЗЗ

М.Д.Т.

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. ИСКЪР

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 11.4.2012г., в законна сила от 28.9.2012г.

3

Гражданско дело No 169/2012

Облигационни искове

П.Г.Ч.

В.М.Й.,
Г.С.Ч.,
Д.В.П.,
П.В.Ц.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 27.7.2012г., в законна сила от 3.9.2012г.

4

Гражданско дело No 184/2012

Облигационни искове

Л.Д.М.

Ц.З.С.,
П.З.С.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 27.7.2012г., в законна сила от 4.9.2012г.

5

Гражданско дело No 282/2012

Облигационни искове

ЕТАЖНА СОВСТВЕНОСТ НА БЛ.ЗИМ

Н.И.А.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 16.8.2012г., в законна сила от 4.9.2012г.

6

Гражданско дело No 301/2012

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КНЕЖА

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 27.8.2012г., в законна сила от 4.9.2012г.

7

Гражданско дело No 313/2012

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 13.9.2012г., в законна сила от 21.9.2012г.

8

Гражданско дело No 324/2012

Развод по взаимно съгласие

Й.Г.Г.,
В.Д.Г.

 

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 20.9.2012г., в законна сила от 20.9.2012г.

9

Гражданско дело No 373/2012

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КНЕЖА

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 18.9.2012г., в законна сила от 29.9.2012г.

10

Гражданско дело No 374/2012

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 19.9.2012г., в законна сила от 29.9.2012г.

11

Гражданско дело No 375/2012

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 19.9.2012г., в законна сила от 29.9.2012г.

12

Гражданско дело No 376/2012

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 19.9.2012г., в законна сила от 29.9.2012г.

13

Гражданско дело No 377/2012

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 19.9.2012г., в законна сила от 29.9.2012г.

14

ЧГД No 388/2012

Други ЧГД

Х.В.Д.

 

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 25.9.2012г., в законна сила от 25.9.2012г.

15

ЧГД No 389/2012

Други ЧГД

М.К.В.

 

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 26.9.2012г., в законна сила от 26.9.2012г.

16

НОХД No 136/2010

ГЛ.X. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ РЕДА И ОБЩ. СПОКОЙСТВИЕ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

А.Б.К.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 11.9.2012г., в законна сила от 11.9.2012г.
НА основание чл. 288 т.1 от НПК ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХ д. №136/2010 г. по описа на КРС и ИЗПРАЩА делото на РП Кнежа за отстраняване на допуснато отстранимо съществено нарушение, довело до ограничаване на процесуалните права на подсъдимия, който в досъдебното производство е бил обвиняем и на защитника му. Определението не подлежи на обжалване. 

17

НОХД No 171/2010

ГЛ.VIII. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ Д-ТА НА Д.ОРГ. И ОБЩ.ОРГ-ИИ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

А.Б.К.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 11.9.2012г., в законна сила от 27.9.2012г.
А.Б.К.
Мотиви от 19.9.2012г.

18

НЧХД No 106/2011

НЧХД

Н.А.К.

Д.Р.Г.,
И.М.И.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 17.9.2012г., в законна сила от 25.9.2012г.

19

НОХД No 177/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Д.Д.М.,
Н.Б.Ц.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 27.9.2012г., в законна сила от 27.9.2012г.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото представеното споразумение. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключени между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А. Т. и служебния защитник адв. Р. Д. М. от ПлАК, по смисъла на което: Подсъдимият Д.Д.М., роден на ***г. в гр. Враца, живущ ***, българин, български гражданин, с начално образование, не работи, не учи, неженен, осъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че: За това че, при условията на опасен рецидив, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по - малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл.66 от НК и е осъждан два и повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като изпълнението на наказанията не е отлагано по чл.66 от НК, в съучастие със съизвършителите Н.Б.Ц. и Г.М.Ф. ***, М. като подбудител - умишлено ги склонил към извършване на престъпление - кражба, и като помагач - умишлено улеснил извършването на престъплението чрез даване на съвети и разяснения -посочил обекта на престъпно посегателство и отстранил спънки -осигурил транспорт за превоз на отнетите вещи, на 27.01.2011 година от дом, находящ се в гр. Кнежа, ул. „Солун" № 30, чрез използване на техническо средство - клещи, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот - срязване на отвор в огради а мрежа и счупване метална халка на катинар на помещение в селскостопанска постройка, отнел чужди движими вещи -1 брой меден казан за ракия, на стойност - 336,00 лева и едно медно котле с вместимост 30 литра, на стойност - 66,00 лева, вещи на обща стойност 402,00 лева, от владението на собственика В.И.А. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои -Престъпление по чл.196, ал.1, т.2 във вр. чл.195, ал.1, т.З, т.4, пр.2 във вр чл. 29, ал.1, б."А" и „Б" във вр. чл.20, ал.З и 4 от НК.  На основание чл.196, ал.1, т.2 във вр. чл.195, ал.1, т.З, т.4, пр.2 във вр чл. 29, ал.1, б."А" и „Б" във вр. чл.20, ал.З и 4 от НК във връзка с чл. 55, ал. 1 т.1 от НК и по споразумение на страните на подсъдимия Д.Д.М. се НАЛАГА НАКАЗАНИЕ „ Лишаване от свобода” за срок от 1/ една/ година и 8 / осем/ месеца, при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.   На основание чл. 53 ал.1 б.а предложение 2 от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА държавата 1 бр. клещи с черни пластмасови ръкохватки , намиращи се на съхранение в РУП Кнежа. Останалите веществени доказателства, ако не са били върнати на собственика да се върнат по надлежния ред. ОСЪЖДА подсъдимия Д.Д.М. да заплати по сметка на КРС направените деловодни разноски в размер на 27 лв.   Към споразуменията са представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписани от подсъдимите.  ПРОКУРОР: ..........................   /А. Т./    СЛ.ЗАЩИТНИК: …………………. ПОДСЪДИМ: …………… / Адв. Р. М. / / Д.Д.М. /   Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимия Д.Д.М. по НОХ дело № 177/2011 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НК  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Д.Д.М. МН ,,Подписка”. Определението е окончателно. На съдебните заседатели определя възнаграждение от бюджета на съда от по 12 лв. Протокола се написа и приключи в съдебно заседание в 12.20 ч.    Районен съдия:    Съд. заседатели: 1………………………    2…………………………    Секретар с.з: 
Д.Д.М.
Н.Б.Ц.

20

НАХД No 194/2011

Административни дела

П.А.В.

ДИРЕКТОРА НА ГД ПБЗНС ПЛЕВЕН

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 26.6.2012г., в законна сила от 27.9.2012г.
НП-отменено

21

НОХД No 235/2011

ГЛ.X. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ РЕДА И ОБЩ. СПОКОЙСТВИЕ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Г.К.К.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 3.9.2012г., в законна сила от 3.9.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. Р.М. – служебен защитник на подсъдимият Г.К.К. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия Г.К.К. роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 24.07.2011 год. в 21:01:54 часа от дома си в гр. Искър е предал по мобилния си телефон с №
…….. до национална система ,,Телефон № 112” невярно повикване и заблуждаващ сигнал за помощ и злополука – стрелба с огнестрелно оръжие в дома му и пострадало лице нуждаещо се от медицинска помощ - престъпление по чл. 326, ал. 1 от НК. На основание чл. 326, ал. 1 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 8 /осем/ месеца при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор.  ОСЪЖДА подс. Г.К.К. да заплати направени деловодни разноски в размер на 286 лв. по сметка на КРС.  Към споразумението е заявена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК от подсъдимият.   ПРОКУРОР: .......................... СЛ.ЗАЩИТНИК: …………………………   /А. Т./ /адв. Р.М./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /Г.К.К./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Г.К.К. по настоящото НОХ дело № 235/2011 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата в съдебно заседание проведено на 27.06.2012 год. спрямо подс. Г.К.К. МН ,,Парична гаранция” в размер на 300 лв.  На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
Г.К.К.

22

НОХД No 57/2012

Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КНЕЖА

Н.Х.П.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 24.9.2012г., в законна сила от 24.9.2012г.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ дело № 57/2012 год. по описа на РС – гр. Кнежа, поради допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуалните права довело до ограничаване правата на обвиняемият, по настоящем подсъдим. ВРЪЩА делото на РП – гр. Враца за отстраняване на констатираното по-горе несъответствие в обстоятелствената и заключителната част на обвинителния акт. Определението не подлежи на въззивно обжалване. 

23

НОХД No 66/2012

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Г.К.К.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 3.9.2012г., в законна сила от 3.9.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. Р.М. – служебен защитник на подсъдимият Г.К.К. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия Г.К.К. роден на *** ***, с постоянен адрес ***,,В
. Й.”№ , българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: 1. На неустановена дата придобил и до 11.09.2011 год. държал в гр. И., обл. Пл. боеприпаси за огнестрелно оръжие – 17 броя бойни патрони, калибър 8х56 К, заводско производство, без да имал за това надлежно разрешение – престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК. На основание чл. 339, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 1 /една/ година и 8 /осем/ месеца при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор. На основание чл. 53, ал. 2, б.,,а” от НК Съдът  ОПРЕДЕЛИ:  ОТНЕМА в полза на Държавата веществени доказателства: 17 броя бойни патрони, калибър 8х56 К, заводско производство – на съхранение в РУ,,Полиция” – гр. Д. Д.. 2. На 11.09.2011 год. около 100 метра от гр. Искър, обл. Плевен, в посока с. Ст., обл. Плевен, управлявал моторно превозно средство лек автомобил ,,Опел Кадет”, с рег. № С …….., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда – 2.4 на хиляда, установена по надлежен ред с Протокол за химическа експертиза № 569/16.09.2011 год. по описа на Специализирана химическа лаборатория към Центъра за спешна медицинска помощ – гр. - Плевен - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.   На основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 8 /осем/ месеца при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор. На основание чл. 23, ал. 1 от НК съдът НАЛАГА най-тежкото от двете наказания, а именно ,,Лишаване от свобода” в размер на 1 /една/ година и 8 /осем/ месеца при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор. На основание чл. 59, ал. 1, т. 1 от НК съдът ПРИСПАДА от така наложеното наказание ,,Лишаване от свобода” времето, през което подсъдимият е бил задържан по взетата му по НОХ дело № 66/2012 год. по описа на КРС МН,,Задържане под стража” считано от 10.08.2012 год.  ОСЪЖДА подс. Г.К.К. да заплати деловодни разноски по сметка на КРС в размер на 290 лв.  Към споразумението е заявена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК от подсъдимият.   ПРОКУРОР: .......................... СЛ. ЗАЩИТНИК: ……………………   /А. Т./ /адв. Р.М./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /Г.К.К./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  На основание чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК във връзка с чл. 25, ал. 1, във връзка с чл. 23, ал. 1 от НК НАЛАГА едно общо и най-тежкото наказание по НОХ дело № 235/2011 год. по описа на КРС и НОХ дело № 66/2012 год. по описа на КРС, а именно ,,Лишаване от свобода” в размер на 1 година и 8 месеца при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор, като на основание чл. 59, ал. 1, т. 1 от НК съдът ПРИСПАДА от така наложеното наказание ,,Лишаване от свобода” времето, през което подсъдимият е бил задържан по взетата му по НОХ дело № 66/2012 год. по описа на КРС МН,,Задържане под стража” считано от 10.08.2012 год. Определението подлежи на протест и на обжалване в 15 дневен срок от днес пред ПлОС. Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Г.К.К. настоящото НОХ дело № 66/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОСТАВЯ В СИЛА взетата в съдебно заседание проведено на 27.06.2012 год. спрямо подс. Г.К.К. МН ,,Задържане под стража” до влизане на присъдата в сила. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. На основание чл. 53, ал. 2, б.,,а” от НК Съдът  ОПРЕДЕЛИ:  ОТНЕМА в полза на Държавата веществени доказателства: 17 броя бойни патрони, калибър 8х56 К, заводско производство – на съхранение в РУ,,Полиция” – гр. Долни Дъбник. 
Г.К.К.

24

НОХД No 72/2012

ГЛ.III. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

В.Е.Х.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 13.9.2012г., в законна сила от 13.9.2012г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение сключено между РП – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А. Т. и адвокат Г. Х. – защитник на подсъдимия В.Е.Х..  ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение: Подсъдимият В.Е.Х. , роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, с българско гражданство, неженен, с начално образование, безработен, неосъждан, ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 25/26.10.2011 г. - нощем , като непълнолетен, но могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, влязъл в чуждо жилище - частен дом, находящ се в гр. Кнежа, обл.Плевен, ул." В
." №.., собственост на В.Х.Г. ***, като употребил за това сила- счупил стъкло на прозорец - престъпление по чл.170 ал.2 вр. ал.1 вр. чл.63, ал.1, т.4 от Наказателния кодекс. На основание чл.170 ал.2 вр. ал.1 вр. чл.63, ал.1, т.4 от НК вр. с чл. 54 ал.1 вр. чл.66 ал.1 от НК и по споразумение на страните на подсъдимия В.Е.Х. му се НАЛАГА наказание ,,Лишаване от свобода” за срок от 3 / три/ месеца.  На основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. ОСЪЖДА подсъдимия В.Е.Х. да заплати 20 лв. разноски по сметка на КРС. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК подписана от подсъдимия.   РАЙОНЕН ПРОКУРОР: ................. ЗАЩИТНИК: ...............  /А. Т./ /мл.адв. Г. Х./     ПОДСЪДИМ: ...................  /В.Е.Х. /   Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия В.Е.Х. по НОХ дело № 72/2012 год. по описа на КРС срещу подсъдимия В.Е.Х.. На основание чл. 309 от НПК съдът   ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата от досъдебното производство МН  „ Подписка” спрямо подсъдимия В.Е.Х.. Определението е окончателно.  
В.Е.Х.

25

НОХД No 78/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Й.Ц.С.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 11.9.2012г., в законна сила от 27.9.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Й.Ц.С. роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че: На 10.11.2011 год. около 15:30 часа в с. Еница, обл. Плевен, по ул.,,Г
. Д.” пред Дом № …., управлявал моторно превозно средство – лек автомобил ,,Мерцедес”190 Е, с рег. № ………., без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство в едногодишнен срок от наказването му по административен ред за подобно деяние с Наказателно постановление № 106/28.02.2011 год. по описа на РУ,,Полиция” – гр. Кнежа, в сила от 09.05.2011 год. - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.  На основание чл. 343в, ал. 2 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/. Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.  Районен съдия: ..................... 
Й.Ц.С.
Мотиви от 11.9.2012г.

26

НОХД No 105/2012

Гл.V. Измама - чл.209-211 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Д.Ц.А.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Присъда от 13.9.2012г., в законна сила от 29.9.2012г.
Признава подсъдимия Д.Ц.А., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, с ЕГН: **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че: В условията на продължавано престъпление извършил следните деяния: - На неустановен ден в края на месец декември на 2011 г. в гр.Кнежа с цел да набави за себе си имотна облага възбудил и поддържал заблуждение у Н.Ц.П. ***, че е упълномощен устно от С.В.Г. от с.гр., да вземе в заем парична сума в размер на 6 /шест/ лева, която С.Г. ще му върне в кратък срок и с това му причинил имотна вреда в размер на 6 /шест/ лева; - На неустановен ден в началото на месец януари на 2012 г. в гр.Кнежа, с цел да набави за себе си имотна облага възбудил и поддържал заблуждение у И.И.С. ***, че е упълномощен устно от С.В.Г. от с.гр., да вземе в заем парична сума в размер на 20 лева, която С.Г. ще му върне в кратък срок и с това му причинил имотна вреда в размер на 20 лева; - На неустановен ден в периода 05.01.2012г. - 15.01.2012 г. в гр.Кнежа с цел да набави за себе си имотна облага възбудил и поддържал заблуждение у В.И.Г. ***, че е упълномощен устно от С.В.Г. от с.гр., да вземе в заем парична сума в размер на 15 лева, която С.Г. ще му върне в кратък срок и с това му причинил имотна вреда в размер на 15 лева; - На 19.01.2012г. в гр. Кнежа с цел да набави за себе си имотна облага възбудил и поддържал заблуждение у З.А.В. ***, че е упълномощен устно от С.В.Г. от с.гр., да вземе в заем парична сума в размер на 40 лева, която С.Г. ще му върне в кратък срок и с това и причинил имотна вреда в размер на 40 лева, или всичко общо имотна вреда в размер на 81,00лв., като предвид общата стойност на причинените вреди, случаят е маловажен , поради което и на основание чл.209 ал.З вр. с ал.1 вр. с чл.26 ал.1 НК вр. с чл. 54 от Наказателния кодекс, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки:  По чл. 42а ал.2 т.1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 / шест/ месеца, два пъти седмично;  По чл. 42а , ал.2 т.2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 / шест/ месеца;  ОСЪЖДА подсъдимия Д.Ц.А. със снета по-горе самоличност да заплати на основание чл. 45 ал.1 от ЗЗД на З.А.В. ***, с ЕГН ********** сумата от 40,00 / четиридесет / лв., представляващи причинени в резултат на деянието имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 21.06.2012 г. до окончателното й изплащане.  ОСЪЖДА подсъдимия Д.Ц.А. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на РС Кнежа държавна такса върху уважения размер на гражданския иск в размер на 50.00 / петдесет/ лв.  ОСЪЖДА подсъдимия Д.Ц.А. със снета по-горе самоличност да заплати на основание чл. 45 ал.1 от ЗЗД на И.И.С. ***, с ЕГН********** сумата от 20,00 / двадесет/ лв., представляващи причинени в резултат на деянието имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 21.06.2012 г. до окончателното й изплащане.  ОСЪЖДА подсъдимия Д.Ц.А. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на РС Кнежа държавна такса върху уважения размер на гражданския иск в размер на 50.00 / петдесет/ лв.  Присъдата може да се обжалва и протестира в 15 дневен срок от днес пред Плевенския окръжен съд.   
Д.Ц.А.
Мотиви от 21.9.2012г.

27

НОХД No 136/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

В.И.Х.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 11.9.2012г., в законна сила от 11.9.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор С. В. и адв. Г. Х. от ВрАК - договорен защитник на подсъдимата В.И.Х. - лично, по смисъла на което: Подсъдимата В.И.Х. родена на *** в гр. Враца, с постоянен адрес:***,,Д
. Бл.”№ …., българка, българска гражданка, без образование, неомъжена с 2 малолетни деца, безработна, осъждана, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че: От неустановена дата преди 18.01.2012 год. в гр. Кнежа на ул.,,Г. М.”№ , чрез другиго е осъществила неправомерно присъединяване към уличната електроразпределителна мрежа, посредством два броя ел.проводника – тип ПВА 1, със сечение 1,5 кв.мм., с което създала условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК.  На основание чл. 234в, ал. 1 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК й НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 3 /три/ месеца и ,,Глоба” в размер на 50 /петдесет/ лева. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/.  ОСЪЖДА подс. В.И.Х. да заплати направени деловодни разноски по сметка на КРС в размер на 55 лв.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимата.   ПРОКУРОР: ............................ ЗАЩИТНИК: ………………………….   /С. В./ /адв. Г. Х./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /В.И.Х./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимата В.И.Х. по настоящото НОХ дело № 136/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. В.И.Х. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
В.И.Х.

28

НОХД No 144/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Б.Н.В.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 10.9.2012г., в законна сила от 26.9.2012г.
Б.Н.В.
Мотиви от 10.9.2012г.

29

НОХД No 147/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

М.Б.Р.,
С.Р.Б.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 14.9.2012г., в законна сила от 14.9.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатите окончателни споразумения сключени между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор С. В. и адв. С.Я. от ПлАК - договорен защитник на подсъдимите М.Б.Р. и С.Р.Б. - лично, по смисъла на което: ПРИЗНАВА подсъдимия М.Б.Р. роден на *** ***, обл. Плевен, ул.,,Б
.”№ .., българин, български гражданин, с начално образование - грамотен, женен с 5 малолетни деца, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че: На 21.09.2011 год. в гр. Искър, обл. Плевен, в съучастие като извършител със С.Р.Б. ***, чрез използване на технически средства – нож и клещи, отнел чужди движими вещи – 2 броя акумулаторна батерия марка ,,ISKRA” 6V, 195 Ач., всяка на стойност 36 лв., или общо на стойност 72 лв.; 70 литра хидравлично масло марка МХЛ 46/32 на обща стойност 134.40 лв.; 20 литра дизелово гориво /нафта/ на обща  стойност 28.60 лв., или всичко вещи на обща стойност 235 лв., от владението на БКС – Община Искър, обл. Плевен, без съгласие на представителния орган, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие вредите са възстановени - престъпление по чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2 от НК. На основание чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:*** - 2 /два/ пъти седмично за срок от 1 /една/ година, която ще се изпълнява на територията на Община Долна Митрополия;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител по настоящ адрес:*** - 2 /два/ пъти седмично за срок от 1 /една/ година, които ще изпълняват на територията на Община Д. М.; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 /сто и петдесет/ часа в рамките на 1 /една/ година, който ще се упражнява на територията на Община Долна Митрополия. ПРИЗНАВА подсъдимият С.Р.Б. роден на *** ***, обл. Плевен, ул.,,Хр. Б.”№.., българин, български гражданин, с начално образование - грамотен, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че: На 21.09.2011 год. в гр. И., обл. Плевен, в съучастие като извършител със М.Б.Р. ***, чрез използване на технически средства – нож и клещи, отнел чужди движими вещи – 2 броя акумулаторна батерия марка ,,ISKRA” 6V, 195 Ач., всяка на стойност 36 лв., или общо на стойност 72 лв.; 70 литра хидравлично масло марка МХЛ 46/32 на обща стойност 134.40 лв.; 20 литра дизелово гориво /нафта/ на обща стойност 28.60 лв., или всичко вещи на обща стойност 235 лв., от владението на БКС – Община Искър, обл. Плевен, без съгласие на представителния орган, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие вредите са възстановени - престъпление по чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2 от НК. На основание чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***,,Хр. Б.”№ - 2 /два/ пъти седмично за срок от 1 /една/ година, която ще се изпълнява на територията на Община Д. М.;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител на адрес:***,,Хр. Б.”№ /два/ пъти седмично за срок от 1 /една/ година които ще изпълняват на територията на Община Д. М.; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 /сто и петдесет часа/ часа в рамките на 1 /една/ година, който ще се упражнява на територията на Община Д. М.. ОСЪЖДА подсъдимите М.Б.Р. и С.Р.Б. да заплатят солидарно по сметка на КРС направени деловодни разноски в размер на 35 лв. Към споразуменията са представени декларации по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписани от подсъдимите. ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /С. В./ /адв. С.Я./ ПОДСЪДИМ: …………………….. ПОДСЪДИМ: ………………………….   /М.Б.Р./ /С.Р.Б./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимите М.Б.Р. и С.Р.Б. по настоящото НОХ дело № 147/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо подс. М.Б.Р. на досъдебното производство МН ,,Подписка”. ОТМЕНЯ взетата спрямо подс. С.Р.Б. на досъдебното производство МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
М.Б.Р.
С.Р.Б.

30

НОХД No 158/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

С.И.И.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 3.9.2012г., в законна сила от 3.9.2012г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение сключено между РП – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А. Т. и адвокат Св
. Я. – защитник на подсъдимия С.И.И.. ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение: Подсъдимият С.И.И., роден на *** ***,българин, с българско гражданство, с основно образование, женен, безработен, осъждан, с ЕГН ********** се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че:  От неустановена дата до 03.04.2012 год. в дома си, находящ се в с. Е., ул. "П." №.. е съхранявал незаконно добити от другиго половин кубически метър дървесина от акация на стойност 29 лева, като предвид стойността случая е маловажен - престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК. На основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2 във вр. с ал. 1, във връзка с чл. 54 от НК и по споразумение на страните на подсъдимия С.И.И. му се НАЛАГА наказание ,,ГЛОБА” от 100 /сто/ лева. ОСЪЖДА подсъдимия С.И.И. да заплати разноски по делото в размер на 20 лв. по приходната сметка на КРС. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК подписана от подсъдимия.   РАЙОНЕН ПРОКУРОР: ................. ЗАЩИТНИК: ...............  /А. Т./ /адв. Св. Я./     ПОДСЪДИМ: ...................  / С.И.И. /   Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия С.И.И. по НОХ дело № 158/2012 год. по описа на КРС срещу подсъдимия С.И.И.. На основание чл. 309 от НПК съдът   ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата от досъдебното производство МН „ Подписка” спрямо подсъдимия С.И.И.. Определението е окончателно.  
С.И.И.

31

НОХД No 159/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Р.Й.Г.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 14.9.2012г., в законна сила от 14.9.2012г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение сключено между РП – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А. Т. и адвокат Св. Я. от ПлАК , защитник на подсъдимия Р.Й.Г., както и платежно нареждане на заплатени вреди. ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение: Подсъдимият Р.Й.Г., роден на *** ***,българин, с българско гражданство, със средно образование,неженен, безработен, осъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: От неустановена дата до 03.04.2012 год. в дома си, находящ се в с. Еница, ул. "Лазар СТ." №12 е съхранявал незаконно добити от другиго един кубически метър дървесина от акация на стойност 58 лева, като предвид стойността случая е маловажен.  Престъпление по чл. 235, ал.6 във вр. с ал.2 във вр. с ал.1 от НК.  На основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2 във вр. с ал. 1, във връзка с чл. 54 ал.1 от НК и по споразумение на страните на подсъдимия Р.Й.Г. му се НАЛАГА наказание ,,ГЛОБА” в размер на 150 / сто и петдесет/ лева. ОСЪЖДА подсъдимия Р.Й.Г. да заплати 20 лв. разноски по делото по приходната сметка на КРС. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК подписана от подсъдимия.   РАЙОНЕН ПРОКУРОР: ................. ЗАЩИТНИК: ...............  /А. Т./ /адв. Св. Я./   ПОДСЪДИМ: ...................  / Р.Й.Г. /   Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Р.Й.Г. по НОХ дело № 159/2012 год. по описа на КРС срещу подсъдимия Р.Й.Г.. На основание чл. 309 от НПК съдът   ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата от досъдебното производство МН „ Подписка” спрямо подсъдимия Р.Й.Г.. Определението е окончателно.  
Р.Й.Г.

32

НОХД No 168/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Н.Л.В.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 4.9.2012г., в законна сила от 4.9.2012г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение сключено между РП – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А. Т. и адвокат Св. Я. – защитник на подсъдимия Н.Л.В.. ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение: Н.Л.В. роден на *** ***, българин, с българско гражданство, начално образование, женен, безработен, неосъждан, с ЕГН********** се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че:  На неустановена дата до 18.01.2012 г.пред дома си в гр. Кнежа, находящ се на ул. „Г
. М.”№ сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на ЧЕЗ”Електроразпределение България” АД, като посредством проводник със сечение 6 квадратни милиметра е свързал фазов проводник от въздушната електрическа мрежа с изхода на битовата електрическа инсталация на къщата, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената в дома му електрическа енергия - Престъпление по чл.234в, ал.1 от НК.   На основание чл.234в, ал.1 вр. чл.26 ал.1 вр. с чл. 54 ал.1 от НК и по споразумение между страните му се НАЛАГА наказание 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА лишаване от свобода и парична ГЛОБА в размер на 150 / сто и петдесет / лв. На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание 3 три месеца лишаване от свобода за срок от 3 /ТРИ/ години.  РАЗНОСКИ по делото в размер на 35 лв. се възлагат на подсъдимия Н.Л.В..  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК подписана от подсъдимия.  РАЙОНЕН ПРОКУРОР: ................. ЗАЩИТНИК: .................  /А. Т./ / адв. Св. Я. /     ПОДСЪДИМ: .................  / Н.Л.В. /  Съдът ОПРЕДЕЛИ:   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Н.Л.В. по НОХ дело № 168/2012 год. по описа на КРС . На основание чл. 309 от НПК съдът    ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата от досъдебното производство МН „ Подписка” спрямо подсъдимия Н.Л.В.. Определението е окончателно.  
Н.Л.В.

33

НОХД No 172/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

И.В.Д.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 4.9.2012г., в законна сила от 20.9.2012г.
И.В.Д.
Мотиви от 4.9.2012г.

34

НОХД No 174/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

А.С.А.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 10.9.2012г., в законна сила от 10.9.2012г.
ПРИЕМА постигнатото устно споразумение между Районна прокуратура гр.Кнежа, представлявана районен прокурор А. Т. и адвокат Т. К. от ПАК – защитник на подсъдимия А.С.А., което бе обективирано в протокола.  ОДОБРЯВА постигнатото устно споразумение по смисъла на което:  А.С.А., роден на *** ***, българин, български гражданин,средно образование, безработен, неженен,осъждан, с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че:  В едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 823/2011 г. на Началника на РУП – Д
. Д. за управление на МПС без да притежава свидетелство за управление, на 24.01.2012 г., в с. Долни Луковит, по ул."Г. Д." е управлявал лек автомобил Форд с per. № ………. без да притежава свидетелство за управление на МПС, констатирано с АКТ № 87/24.01.2012 г. по описа на РУП - Долни Дъбник -Престъпление по чл.343в, ал.2 от НК. НА основание чл. 343”в”, ал.2, вр.чл. 55, ал.1, т.2, буква”б”, вр. чл. 42”а”, ал.2, т.1,2 и 6 от НК и по устно споразумение между страните на подсъдимия А.С.А. СЕ НАЛАГА наказание „ Пробация” със следните пробационни мерки, които да се изпълнят на територията на Община Искър:  - задължителна регистрация по настоящ адрес *** два пъти седмично за срок от 2 / две / години;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 / две / години;  - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на по 150 / сто и петдесет/ часа годишно за 2 / две/ поредни години.   Разноски по делото не са направени.  Подсъдимия устно декларира съобразно изискванията по чл.381, ал.6 от НПК.     Районен прокурор:________ Защитник:________  / А. Т. / / Адв. К. /    Подсъдим:________  /А.С.А. /  Съдът     ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия А.С.А. със снета по-горе самоличност по НОХд №174/2012 г. по описа на КРС.  На основание чл. 309 от НПК  Съдът   ОПРЕДЕЛИ:   ОТМЕНЯ взетата МН ”Подписка” от ДП спрямо подсъдимия А.С.А. .  Определението е окончателно. 
А.С.А.

35

ЧНД No 176/2012

Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

В.Н.Л.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 3.9.2012г., в законна сила от 11.9.2012г.

36

НОХД No 179/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Й.Ц.С.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 11.9.2012г., в законна сила от 27.9.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Й.Ц.С. роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, не работи, осъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 724/2011 год. на Началника на РУП – ГР. Кнежа, влязло в законна сила на 28.12.2011 год. за управление на МПС без да притежава свидетелство за управление, на 10.07.2012 год. по пътя гр. Кнежа – с. Гостиля е управлявал лек автомобил ВАЗ с рег. №
…………. без да притежава свидетелство за управление на МПС, установено с АУАН № 440/2012 год. по описа на РУП – гр. Кнежа - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.  На основание чл. 343в, ал. 2 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/. Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.    Районен съдия: ..................... 
Й.Ц.С.
Мотиви от 11.9.2012г.

37

НОХД No 181/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

С.Д.К.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 14.9.2012г., в законна сила от 14.9.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор С. В. и адв. Р. М. – защитник на подсъдимият С.Д.К. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия С.Д.К. роден на *** год. в гр. Варна, живущ ***,,Д-р П.Берон”№ 3, българин, български гражданин, с основно образование, женен с 2 непълнолетни деца, работи в ЕТ,,П
.. П.” – гр. С. на длъжност пазач, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 24.01.2012 год. по пътя гр. Кнежа – с. Бреница е управлявал лек автомобил ,,Фолксваген Голф” с рег. № ………… след употреба на алкохол с концентрация 2.4 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза, отразена в Протокол № 63/27.01.2012 год. на ЦСМП – гр. Плевен - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.  На основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 5 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес 2 /два/ пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца, която ще се изпълнява на територията на Община Кнежа – Кметство с. Бреница;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител 2 /два/ пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца – Кметство с. Бреница; - поправителен труд, който да се изпълни по местоработата на подсъдимия, а именно: ЕТ,,П.. П.” – гр. С. на длъжност пазач и включва удръжки върху възнаграждението му 10% процента за срок от 3 /три/ месеца, което време да не се счита за трудов стаж. На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от правоуправление” на МПС за срок от 6/шест/ месеца, считано от 20.04.2012 год. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: ........................... ЗАЩИТНИК: …………………………..   /С. В./ /адв. Р. М./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /С.Д.К./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият С.Д.К. по настоящото НОХ дело № 181/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. С.Д.К. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
С.Д.К.

38

НАХД No 192/2012

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

К.А.Д.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 23.8.2012г., в законна сила от 11.9.2012г.
К.А.Д.
Мотиви от 23.8.2012г.

39

НАХД No 193/2012

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -ПЛЕВЕН,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Е.Д.Р.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 23.8.2012г., в законна сила от 20.9.2012г.
Е.Д.Р.
Мотиви от 23.8.2012г.

40

НОХД No 195/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Н.Х.Н.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 25.9.2012г., в законна сила от 25.9.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. А.К. - защитник на подсъдимият Н.Х.Н. - лично, по смисъла на което: Подсъдимият Н.Х.Н. роден на *** в гр. Искър, живущ ***,,Хр
. Н.”№ , българин, български гражданин, с висше образование, женен, пенсионер, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На неустановена дата до 15.12.2011 год. пред дома си в гр. Искър, находящ се на ул.,,Хр. Н.”№ , посредством два проводника подвързани в единия си край към входящ предпазител под напрежение фаза посредством клема, а в другия край към изходящи проводници към битовата електрическа инсталация е подал напрежение към жилището си без потребената електрическа енергия да се отчита на уреда за търговско измерване - престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК.  На основание чл. 234в, ал. 1 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 3 /три/ месеца и ,,Глоба” в размер на 100 /сто/ лева. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното Наказание ,,Лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ години/.   ПРОКУРОР: ........................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /А. Т./ /адв. А.К./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /Н.Х.Н./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Н.Х.Н. по настоящото НОХ дело № 195/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Н.Х.Н. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
Н.Х.Н.

41

НОХД No 196/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

П.М.М.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 25.9.2012г., в законна сила от 25.9.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. С.Я. - защитник на подсъдимият П.М.М. - лично, по смисъла на което: Подсъдимият П.М.М. роден на *** в гр. Искър, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На неустановена дата до 15.12.2011 год. пред дома си в гр. Искър, находящ се на ул.,,Хр
. Н.”№ , механично е подвързал единия край на ел.меден проводник със сечение 4 кв.мм. към клема на входящ предпазител, а другия край свързал изходяща клема на предпазителя към битовата електрическа уредба, с което е осъществил подаване на електрическо захранване към жилището си без потребената електрическа енергия да се отчита на уреда за търговско измерване - престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК.  На основание чл. 234в, ал. 1 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 3 /три/ месеца и ,,Глоба” в размер на 100 /сто/ лева. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното Наказание ,,Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години/.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: ........................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /А. Т./ /адв. С.Я./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /П.М.М./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият П.М.М. по настоящото НОХ дело № 196/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. П.М.М. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
П.М.М.

42

НОХД No 200/2012

ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

А.М.В.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 19.9.2012г., в законна сила от 19.9.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. С.Я. – служебен защитник на подсъдимият А.М.В. - лично, по смисъла на което: Подсъдимият А.М.В. роден на *** ***, обл. Плевен, ул.,,Н.Й.В
.”№ , българин, български гражданин, със средно образование, женен с 2 непълнолетни деца, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 13.05.2012 год. в с. Писарово, обл. Плевен, на ул.,,Г. Д.” пред Младежкия клуб нанесъл удар в областта на рамото на полицейски служител при РУП – Долни Дъбник – П.Д.Ц. при изпълнение на службата му по опазване на обществения ред, с което му причинил лека телесна повреда, изразяваща се в болка и страдание без разстройство на здравето – престъпление по чл. 131, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 130, ал. 2 от НК. На основание чл. 131, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 130, ал. 2, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***,,Н.Й.В.”№ .., 2 /два/ пъти седмично за срок от 10 /десет/ месеца;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител 2 /два/ пъти седмично за срок от 10 /десет/ месеца; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа за срок от 1 /една/ година.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: .......................... СЛ.ЗАЩИТНИК: ……………………   /А. Т./ /адв. С.Я./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /А.М.В./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият А.М.В. по настоящото НОХ дело № 200/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. А.М.В. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
А.М.В.

43

НОХД No 201/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Й.С.Ч.,
И.Ц.С.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 20.9.2012г., в законна сила от 20.9.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатите окончателни споразумения сключени между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. С.Я. - служебен защитник на подсъдимите Й.С.Ч. и И.Ц.С. - лично, по смисъла на което: ПРИЗНАВА подсъдимия Й.С.Ч. роден на *** год. в гр. Тетевен, живущ *** – по настоящем в Затвора – гр. Ловеч, изтърпява по присъда ,,Лишаване от свобода” на РС – гр. Луковит, българин, български гражданин, без образование, неженен с 2 малолетни деца, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: При условията на опасен рецидив, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК и е осъждан два и повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като изпълнението на наказанията не е отлагано по чл. 66 от НК, след предварително сговаряне с И.Ц.С. ***, като е използвал МПС лек автомобил ,,Опел” с неустановен модел и регистрационен номер и при условията на продължавано престъпление, е извършил следните деяния: 1. На 19/20.10.2011 год. от гараж на частен дом, находящ се в с. Е
., общ. Кнежа, ул.,,Г. М.”№ .., отнел чужди движими вещи – самоделно изработен монофазен електрожен, на стойност – 150.00 лв. и неустановена марка и модел моторен трион /бензинова резачка за дърва/ в разглобено състояние, на стойност – 100.00 лв., вещи на обща стойност 250.00 лв., от владението на собственика Ц.З.И. ***, без негово съгласие и 2. На 19/20.10.2011 год. от частен дом, находящ се в с. Е., общ. Кнежа, ул.,,М.”№.., отнел чужди движими вещи – зимно яке, синьо на цвят с черна качулка и надпис на латиница ,,SOUTHPOLR” на стойност – 80.00 лв., електрическа готварска печка, марка ,,Кумтел”, на стойност – 72.00 лв., четири вилици, четири лъжици и два ножа от бял метал, на стойност 12.00 лв., вещи на обща стойност 164.00 лв., от владението на собственика Д.И.Л. ***, без нейно съгласие, или отнел чужди движими вещи на обща стойност – 414.00 лв., от владението на собствениците, с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 1 и т. 5, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 29, ал. 1, б.,,а” и ,,б”, във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК. На основание чл. 196, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 1 и т. 5, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 29, ал. 1, б.,,а” и ,,б”, във връзка с чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” за срок от 2 /две/ години при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор.  ПРИЗНАВА подсъдимият И.Ц.С. роден на *** *** – по настоящем в Затвора – гр. Ловеч, изтърпява по присъда ,,Лишаване от свобода” на РС – гр. Луковит, българин, български гражданин, без образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: След предварително сговаряне с Й.С.Ч. ***, като е използвал МПС лек автомобил ,,Опел” с неустановен модел и регистрационен номер, в условията на повторност, след като е бил осъждан с влязла в сила присъда за друго такова престъпление и в условията на продължавано престъпление, е извършил следните деяния: 1. На 19/20.10.2011 год. от гараж на частен дом, находящ се в с. Еница, общ. Кнежа, ул.,,Г. М.”№ , отнел чужди движими вещи – самоделно изработен монофазен електрожен, на стойност – 150.00 лв. и неустановена марка и модел моторен трион /бензинова резачка за дърва/ в разглобено състояние, на стойност – 100.00 лв., вещи на обща стойност 250.00 лв., от владението на собственика Ц.З.И. ***, без негово съгласие и 2. На 19/20.10.2011 год. от частен дом, находящ се в с. Еница, общ. Кнежа, ул.,,М.”№ .., отнел чужди движими вещи – зимно яке, синьо на цвят с черна качулка и надпис на латиница ,,SOUTHPOLR” на стойност – 80.00 лв., електрическа готварска печка, марка ,,Кумтел”, на стойност – 72.00 лв., четири вилици, четири лъжици и два ножа от бял метал, на стойност 12.00 лв., вещи на обща стойност 164.00 лв., от владението на собственика Д.И.Л. ***, без нейно съгласие, или отнел чужди движими вещи на обща стойност – 414.00 лв., от владението на собствениците, с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 1, т. 5 и т. 7 във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 28, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК. На основание чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 1, т. 5 и т. 7 във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 28, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” за срок от 1 /една/ година при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор. ОСЪЖДА подсъдимите Й.С.Ч. и И.Ц.С. да заплатят солидарно по сметка на КРС направени деловодни разноски в размер на 68 лв.  Към споразуменията са представени декларации по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписани от подсъдимите.   ПРОКУРОР: .......................... СЛ. ЗАЩИТНИК: …………………….   /А. Т./ /адв. С.Я./     ПОДСЪДИМ: …………………….. ПОДСЪДИМ: ………………………….   /Й.С.Ч./ /И.Ц.С./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимите Й.С.Ч. и И.Ц.С. по настоящото НОХ дело № 201/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата спрямо подс. Й.С.Ч. на досъдебното производство МН ,,Подписка”. ОТМЕНЯ взетата спрямо подс. И.Ц.С. на досъдебното производство МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
Й.С.Ч.
И.Ц.С.

44

ЧНД No 206/2012

Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Д.Н.И.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 12.9.2012г., в законна сила от 20.9.2012г.

45

НАХД No 210/2012

По ЗГ и ЗЛОД

Г.Е.К.

ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 21.8.2012г., в законна сила от 19.9.2012г.

46

НАХД No 211/2012

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Н.И.Н.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 3.9.2012г., в законна сила от 19.9.2012г.
Н.И.Н.
Мотиви от 3.9.2012г.

47

НОХД No 213/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

К.П.Р.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 13.9.2012г., в законна сила от 29.9.2012г.
К.П.Р.

48

ЧНД No 220/2012

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА,
П.А.В.

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 22.8.2012г., в законна сила от 27.9.2012г.

49

ЧНД No 227/2012

Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК

Ф.Н.Б.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 18.9.2012г., в законна сила от 24.9.2012г.
ОСТАВЯ без уважение молбата за изменение на взетата с протоколно определение № 176/ 20.07.2012 год. по ЧН дело № 184/ 2012 год. на РС – Кнежа по отношение на обвиняемия Ф.Н.Б. по досъдебно производство № 154/ 2012 год. по описа на РП – Кнежа и № ЗМ-342/ 2012 год. по описа на РУ”Полиция” – гр.Долни Дъбник мярка за неотклонение „Домашен арест” в по-лека такава.  ОПРЕДЕЛЯ срок от 2 /два/ месеца, считано от датата на влизане в сила на настоящото определение, в който ново искане от обвиняемия и/или неговия защитник за изменение на мярката за неотклонение „Домашен арест” е недопустимо.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест пред Плевенски Окръжен съд в тридневен срок, считано от днес. В случай на жалба или протест насрочва делото за разглеждане пред ОС-Плевен в седмодневен срок от днес, на който съд делото да бъде изпратено по подсъдност. 
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА