РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.4.2012г. до 30.4.2012г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 281/2010

Делби

И.А.М.

С.А.М.,
Ж.В.Х.,
В.Х.Х.,
В.Х.Х.,
М.С.Т.,
И.Т.И.,
И.Ц.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 2.11.2011г., в законна сила от 26.4.2012г.

2

Гражданско дело No 379/2010

Делби

С.Г.Ц.

И.В.Б.,
Ц.П.Х.,
П.В.К.,
В.В.К.,
К.В.М.,
В.Д.М.,
А.П.Т.П.,
Н.Ц.П.,
Д.Н.П.,
Ц.П.К.,
Х.П.Н.,
А.П.П.,
Г.В.Ц.,
М.В.Т.,
Ц.П.В.,
А.В.Ц.,
Е.В.И.,
З.И.О.,
А.И.Т.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 12.3.2012г., в законна сила от 11.4.2012г.

3

Гражданско дело No 452/2010

Делби

М.Й.М.

М.Й.К.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 28.3.2012г., в законна сила от 5.4.2012г.
На основание чл. 233 от ГПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото Гр. дело № 452/2010 год. по описа на КРС поради отказ от иска. Определението може да се обжалва в 7 дневен срок от днес пред ПлОС. 

4

Гражданско дело No 468/2010

Делби

А.И.Т.

И.П.Б.,
А.П.Т.П.,
З.И.О.,
Т.Й.Т.,
П.А.А.,
И.А.Т.,
П.Г.И.,
Г.Г.М.И.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 5.4.2012г., в законна сила от 27.4.2012г.

5

Гражданско дело No 107/2011

Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ

И.С.М.

ЕТ НОРА ЕМИЛИЯ АТАНАСОВА С.БОХОТ

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 24.1.2012г., в законна сила от 3.4.2012г.

6

Гражданско дело No 108/2011

Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ

К.Ц.Б.

ЕТ НОРА ЕМИЛИЯ АТАНАСОВА С.БОХОТ

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 19.1.2012г., в законна сила от 3.4.2012г.

7

Гражданско дело No 265/2011

Делби

А.К.В.

П.П.К.,
В.К.М.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 23.2.2012г., в законна сила от 11.4.2012г.

8

Гражданско дело No 327/2011

Облигационни искове

М.Й.Г.,
И.Б.Г.

Р.Б.Б.,
Б.Б.П.,
М.Б.П.,
И.К.Б.,
Ц.К.Б.П.,
П.В.Б.,
Ц.Д.Б.,
Р.Ц.Б.,
Г.Ц.Б.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 8.3.2012г., в законна сила от 5.4.2012г.

9

Гражданско дело No 521/2011

Облигационни искове

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС СОФИЯ

О.Д.В.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 21.3.2012г., в законна сила от 18.4.2012г.

10

Гражданско дело No 625/2011

Облигационни искове

С.Й.Г.

В.П.Т.,
В.И.Т.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 3.4.2012г., в законна сила от 20.4.2012г.

11

Гражданско дело No 643/2011

Облигационни искове

И.В.П.,
М.С.П.

Н.М.Н.П.,
С.М.Н.,
Е.Н.М.,
М.Н.С.,
П.Н.М.,
Г.Н.М.,
М.Н.М.,
А.Н.М.,
Е.Н.М.,
Н.Н.М.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 3.4.2012г., в законна сила от 21.4.2012г.

12

Гражданско дело No 667/2011

Облигационни искове

КОЛЕНДРО ЕООД КНЕЖА

Н.И.Ч.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 19.3.2012г., в законна сила от 9.4.2012г.

13

Гражданско дело No 712/2011

Делби

П.Ц.Ц.

Н.П.Б.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 19.4.2012г., в законна сила от 19.4.2012г.
Днес на 19.04.12г. между П.Ц.Ц. с ЕГН:**********, с постоянен адрес *** – А представлявана от адв. Х.В. от САК със служебен адрес *** и Н.П.Б. с ЕГН:**********, с настоящ адрес с. Драговищица, Община Костин брод, ул. „16” № 4 – А обл. София се постигна следната спогодба: Н.П. ,Б. с описана по - горе самоличност и адрес получава в дял дворно място с площ от 1470 кв.м. представляващо съгласно нотариален акт № 196 том І, нотариално дело № 520 от 1991г. на РС – гр.Кнежа, парцел ІХ – 3654 в квартал 34 по регулационния план на гр. Кнежа , Община Кнежа, обл. Плевен, при съседи улици - Марин Михайлов Ненов, Симеон Иванов Беремски, Стоян Цеков Б., Стоян Нинов Б., а по скица УПИ Х – 767,УПИ – ХІV – 764,УПИ ХХІІІ – 755, УПИ ХХХІХ – 754, УПИ VІІІ – 768, и улица заедно с построените в мястото жилищна сграда със застроена площ от 95 кв.м. построена в северната /лицева/ част на имота както и второстепенна постройка в западната част на дворното място със застроена площ от 40 кв. м.  П.Ц.Ц. е получила парично уравнение за полагащия и се дял от горния имот от Н.П.Б. и заявява, че няма към същия финансови претенции. Държавната такса в размер на 367, 06 лв. ще бъде заплатена по приходната сметка н а Рс – ГР Кнежа от Н.П.Б..   СПОГОДИЛИ СЕ:   1. П.Ц.Ц. чрез пълномощник адв. Х.В. от САК:………………..   2. Н.П.Б. :………………………  Съдът   ОПРЕДЕЛИ:  ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба описана по-горе, която счита за непротиворечаща на закона и морала. Прекратява производството по Гр.д. 712 /2011 г. по описа на РС – гр. Кнежа. Определението не подлежи на обжалване. 

14

Гражданско дело No 81/2012

Дела по Закона срещу домашното насилие

Е.А.К.

И.З.К.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 9.4.2012г., в законна сила от 18.4.2012г.

15

НЧХД No 232/2010

НЧХД

Н.И.Х.

Ц.И.И.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 23.3.2012г., в законна сила от 11.4.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 24, ал. 4, т. 5 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото НЧХ дело № 232/2010 год. по описа на КРС. Определението може да се обжалва пред ПлОС в 14 дневен срок считано от днес за обвиняемият и в същия срок за частния тъжител и гр. ищец от датата на получаване на съобщението. Да се уведоми и процесуалният му представител, като се изпрати препис от настоящият протокол. След влизане на настоящото определение в сила на РП – гр. Кнежа да се върне исканото ДП № 161/2010 год. по техен опис. 

16

НОХД No 232/2011

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

Ц.Д.Ц.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 18.4.2012г., в законна сила от 18.4.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което:  Ц.Д.Ц., роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неженен, с основно образование, работи временно, осъждан, с ЕГН:********** се признава за ВИНОВЕН в това, че:  На 15.03.2011г., около 19,15 часа, в гр. Искър, обл. Плевен, на ул”Валентина Терешкова”, пред дом №10, в посока ул. „Христо Ботев” управлявал моторно превозно средство – мотоциклет „ИЖ – Планета” с ДКН: ВР 76 86, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за подобно деяние с влязлото в сила Наказателно постановление № 904/15.11.2010г. по описа на РУП- Долни Дъбник /връчено му на 05.01. 2011г./ - престъпление по чл. 343В, ал.2 вр. ал.1 във вр. с чл. 55, ал.1, т.2, буква”Б” от НК, включваща следните пробационни мерки по чл. 42А, ал.2, т.1,2 и 6 от НК: - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 3 години. - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 години, с явяване и подписване пред пробационен служител 3 пъти седмично.  - безвъзмезден труд в полза на обществото 300 часа за срок от 3 години.  ОСЪЖДА подсъдимият да заплати солидарно по сметка на съда деловодни разноски в размер на 80лв.  Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимите.   Районен прокурор: Защитник:  /Чавдар Мънев/ /Адв. Янчик/      Подсъдим:  /Ц. Дим. Ц./  Съдът    ОПРЕДЕЛИ:       На осн. чл. 24, ал. 3 от НПК  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият Ц.Д.Ц. със снета по-горе самоличност по НОХд № 232/2011 г. по описа на КРС.  Определението е окончателно. 
Ц.Д.Ц.

17

НОХД No 244/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

Й.Й.Й.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 21.3.2012г., в законна сила от 6.4.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Й.Й.Й. роден на *** год. в с. Писарово, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен с 3 непълнолетни деца, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че: На неустановена дата за времето от 24.04.2011 год. до 11.06.2011 год. от гробищен парк в с. Писарово отнел от гроб на покойник метална ограда от тръби и метални пръчки на стойност 43.15 лв., собственост на Б.С.В. ***- престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК.  На основание чл. чл. 194, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, буква ,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК му НАЛАГА наказание ,,ПРОБАЦИЯ”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес 3 /три/ пъти седмично за срок от 2 /две/ години;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 /две/ години. - безвъзмезден труд в полза на обществото по 150 /сто и петдесет/ часа на година за срок от 2 /две/ години, които да се изпълняват на територията на Община Искър. ОСЪЖДА подс. Й.Й.Й. да заплати по сметка на КРС направени деловодни разноски в размер на 105 лв. Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.    Районен съдия: …………………….. 
Й.Й.Й.
Мотиви от 21.3.2012г.

18

НАХД No 276/2011

По ЗД по пътищата

Н.Е.Х.

НАЧАЛНИКА НА РПУ - КНЕЖА

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 28.3.2012г., в законна сила от 18.4.2012г.
НП-изменено

19

НОХД No 284/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

Б.Е.И.,
Б.Е.Н.,
Б.Д.Б.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 12.4.2012г., в законна сила от 12.4.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което:  Подсъдимият Б.Е.И., роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, не учи, неосъждан, с начално образование, с ЕГН:********** се признава за ВИНОВЕН в това, че:  Макар и непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, в съучастие с Б.Е.Н. ***, като съизвършител и с Б.Д.Б. ***, като подбудител и помагач, на 09.09.2011г. от дом, находящ се в гр. Кнежа на ул.”Александър Стамболийски” №43 е отнел чужди движими вещи – 1бр. меден 40 литров котел на стойност 96лв. и 1 б рой малък меден котел на стойност 7,70лв. или чужди движими вещи на обща стойност 103,70лв., собственост на Г.Й.Т. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като предвид стойността случая е маловажен – престъпление по чл. 194,ал.3 във вр. с ал.1 във вр.с чл.63, ал.1, т.4 във вр. с чл.20, ал.2 от от НК да му бъде наложено наказание обществено порицание, като изпълнението на същото да стане чрез прочитане по радиовъзел гр. Кнежа.  Подсъдимият Б.Е.Н., роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, не учи, неосъждан, с начално образование, с ЕГН:**********се признава за ВИНОВЕН в това, че: Макар и непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, в съучастие с Б. еленояв И. ***, като съизвършител и с Б.Д.Б. ***, като подбудител и помагач, на 09.09.2011г. от дом, находящ се в гр. Кнежа на ул.”Александър Стамболийски” №43 е отнел чужди движими вещи – 1бр. меден 40 литров котел на стойност 96лв. и 1 брой малък меден котел на стойност 7,70лв. или чужди движими вещи на обща стойност 103,70лв., собственост на Г.Й.Т. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като предвид стойността случая е маловажен – престъпление по чл. 194,ал.3 във вр. с ал.1 във вр.с чл.63, ал.1, т.4 във вр. с чл.20, ал.2 от НК да му бъде наложено наказание обществено порицание, като изпълнението на същото да стане чрез прочитане по радиовъзел гр. Кнежа.  Подсъдимият Б.Д.Б.,роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, не работи, неосъждан, с начално образование, с ЕГН:********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: На 09.09.2011г. в гр. Кнежа, като подбудител и помагач умишлено склонил непълнолетните Б.Е.Н. с ЕГН:********** и Б.Д.Б. с ЕГН:********** *** да отнемат чужди движими вещи на обща стойност 103,70лв., собственост на Г.Й.Т. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои и умишлено улеснил извършването на престъплението, като откарал двамата съизвършители до дома с лек автомобил и обещал, че след деянието ще ги откара с автомобила от местопроизшествието, като предвид стойността случая е маловажен -престъпление по 194,ал.3 във вр. с ал.1 във вр. с чл.20, ал. 3 и 4 от НК да му бъде наложено наказание „Глоба” в размер на 150 лв.  ОСЪЖДА подсъдимите да заплатят солидарно по сметка на съда деловодни разноски в размер на 45 лв. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимите.     Районен прокурор: Защитник:  /Чавдар Мънев/ /Адв.Р.М./    Подсъдим:  / Б.Е.И. /    Подсъдим:  /Б.Е.Н./   Подсъдим:  /Б. Дим. Б./  Съдът    ОПРЕДЕЛИ:       На осн. чл. 24, ал. 3 от НПК  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимите Б.Е.И.,Б.Е.Н. и Б.Д.Б. със снета по-горе самоличност по НОХд № 284/2011 г. по описа на КРС.  Определението е окончателно. 
Б.Е.И.
Б.Е.Н.
Б.Д.Б.

20

НОХД No 7/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

К.А.Х.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 5.4.2012г., в законна сила от 21.4.2012г.
К.А.Х.
Мотиви от 6.4.2012г.

21

ЧНД No 17/2012

Други дела

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

П.В.Б.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 21.3.2012г., в законна сила от 6.4.2012г.
УважаваВодим от горното и на основание чл. 414, ал. 1, т. 1 от НПК Съдът  ОПРЕДЕЛИ:  УТОЧНЯВА в Определение № 213/08.12.2011 год. постановено по ЧН дело № 272/2011 год. по описа на КРС, че на основание чл. 24 от НК УВЕЛИЧАВА така определеното общо най-тежко наказание с 1 /един/ месец ,,Лишаване от свобода” или определеното наказание от 3 /три/ месеца ,,Лишаване от свобода” при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип СТАВА ОБЩО 4 /четири/ месеца ,,Лишаване от свобода” при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие. Определението може да се обжалва или протестира в 15 дневен срок от днес пред ПлОС.

22

НОХД No 20/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

В.Н.П.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 17.4.2012г., в законна сила от 17.4.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от и.ф. районен прокурор Чавдар Мънев и адв. Румен Митев - защитник на подсъдимият В.Н.П. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия В.Н.П. роден на *** в гр. Кнежа, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, земеделски производител, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 30.10.2011 год. по пътя гр. Червен бряг – гр. Кнежа, на входа на гр. Кнежа е транспортирал с товарен ,,Шкода Мадара” с рег. № СО 04-28 МА, с прикачено тракторно ремарке без регистрационни табели незаконно добити от другиго 8.0 куб. метра дървесина от дъб на стойност 464.00 лв. - престъпление по чл. 235, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК.  На основание чл. 235, ал. 2 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/.  ОСЪЖДА подс. В.Н.П. да заплати направени деловодни разноски по сметка на КРС в размер на 35 лв.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /Чавдар Мънев/ /адв. Румен Митев/      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /В.Н.П./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият В.Н.П. по настоящото НОХ дело № 20/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. В.Н.П. МН ,,Подписка”. Определението е окончателно.   Районен съдия: ..................... 
В.Н.П.

23

НОХД No 21/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

Д.Ц.Д.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 26.3.2012г., в законна сила от 10.4.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Д.Ц.Д. роден на *** ***, жител и живущ ***, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 17.12.2011 год. около 04:30 часа в гр. Кнежа, обл. Плевен от магазин за спортни стоки, с МОЛ М.А.Б. ***, находящ се в района на кооперативния пазар чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот отнел чужди движими вещи - спортен екип „АCG" на стойност 55 лв., спортен екип „JUMPER" на стойност 58 лв. и спортен екип от същата марка на стойност 65 лв., всички вещи на обща стойност 178 лв., от владението на отговорно длъжностно лице при ЕТ"Мария Фичева" гр. Ловеч, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие вредите са възстановени - престъпление по чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. З във връзка с чл. 194, ал. 1 от НК. На основание чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. З във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание 6 /шест/ месеца ,,Лишаване от свобода”. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. ОСЪЖДА подс. Д.Ц.Д. да заплати по сметка на КРС направените деловодни разноски в размер на 65 лв.  Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.    Районен съдия: ..................... 
Д.Ц.Д.
Мотиви от 26.3.2012г.

24

НОХД No 23/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

В.А.Б.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 23.4.2012г., в законна сила от 23.4.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което:  В.А.Б., роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, неработещ, неосъждан, с ЕГН:********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: І./ На 28.08.2011г. около 05.20 часа в гр.Кнежа на кръстовището, образувано от пресичането на ул.”Опълченска” и ул.”Ал.Стамболийски”, в пияно състояние с наличие на алкохол в кръвта 1,6 на хиляда установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза №537/02.09.2011г. на ЦСМП Плевен, при управление на МПС л.а. Фиат Браво ДК № ЕН 30 96 ВК, негова собственост нарушил правилата за движение по пътищата, а именно чл.5 ал.2 т.3 от ЗдВП – водача на ППС е длъжен да не управлява ППС под въздействие на алкохол ; чл.20 ал.1 ЗдВП – водачите са длъжни да контролират непрекъснато превозните средства, които управляват ; чл.20 ал.2 ЗдВП – водачите на ППС са длъжни при избиране на скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, състоянието на пътя и на превозното средство…” чл.21 ал.1 ЗдВП – водачите при избиране скоростта на движение на ППС е забранено да превишава следните стойности: кат. В населено място – 50 км. извън населено място 90 км., и по непредпазливост причинил средна телесна повреда на Е.М.М. *** изразяваща се в счупване на двете кости на лявата подбедрица над глезената става и счупване на двете рамена на дясна срамна кост на таза, довело до трайно затруднено движение на долните крайници – престъпление по чл.343 ал.3 б.”а” пр.2 вр. с чл.342 ал.1 от НК. На основание чл. 343, ал3 буква „а”, пр.2 вр. чр. 342, ал1, във вр.с чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” във вр. с чл.42 „а”, ал.4 във вр. с ал.3, т.1 във вр. с ал.2, т.1 и т.2 във вр. с ал.1 във вр. с чл. 42 ”б”, ал.1 от НК, му налага наказание: ”Пробация” със следните пробационни мерки:   - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с явяване и подписване на обвиняемия пред пробационния служител – два пъти седмично. - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.   На основание чл.343г НК вр. с чл.343 ал.3 б.”а” пр.2 вр. с чл.342 ал.1 НК във вр. чл.37 ал.1 т.7 НК на обв.В.Б. се налага и наказание ”лишаване от правоуправление на МПС” за срок от три месеца.   Разноски по делото в размер на 210 лв. се възлагат на подсъдимия, който следва да ги заплати по приходната сметка на РС – гр. Кнежа. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия.     Районен прокурор: Защитник:  /Чавдар Мънев/ /Адв.Р.Бонински/    Подсъдим:  / В. Ан. Б./   Съдът  ОПРЕДЕЛИ:   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия В.А.Б. със снета по-горе самоличност по НОХд №23/2012г. по описа на КРС.  Определението е окончателно. 
В.А.Б.

25

НОХД No 24/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

И.С.Ц.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 20.4.2012г., в законна сила от 20.4.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от и.ф. районен прокурор Чавдар Мънев и адв. Р.М. – служебен защитник на подсъдимият И.С.Ц. - лично, по смисъла на което: Подсъдимият И.С.Ц. роден на *** ***, с постоянен адрес ***,,Георги Бенковски”№ 4, българин, български гражданин, неженен, с основно образование, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В периода от неустановена дата до 19.03.2011 год. в с. Лазарово, обл. Плевен, ул.,,Георги Бенковски”№ 4, сам осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа за ниско напрежение посредством проводник тип ПВВ-МБ 1 със сечение 2х2,5 кв.мм., единият край на който подвързал към входящите проводници от уличната мрежа ниско напрежение в порцелановите предпазители, а другият край – към контакт, находящ се вътре в домакинството, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия– престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК. На основание чл. 234в, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б” и ал. 3, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6, във връзка с ал. 3, т. 1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес 2 /два/ пъти седмично за срок от 1 /една/ година;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година. - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа в рамките на 1 /една/ година, считано от влизане на настоящото споразумение в сила.  ОСЪЖДА подс. И.С.Ц./да заплати по сметка на КРС направени деловодни разноски в размер на 45 лв.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: ........................ СЛ.ЗАЩИТНИК: ……………………   /Чавдар Мънев/ /адв. Р.М./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /И.С.Ц./  Съдът ОПРЕДЕЛИ :  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият И.С.Ц. по НОХ дело № 24/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. И.С.Ц. МН ,,Подписка”. Определението е окончателно. 
И.С.Ц.

26

НОХД No 31/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

И.М.К.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 20.4.2012г., в законна сила от 20.4.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от и.ф. районен прокурор Чавдар Мънев и адв. Р.М. – служебен защитник на подсъдимият И.М.К. - лично, по смисъла на което: Подсъдимият И.М.К. роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес ***, българин, български гражданин, женен, със средно образование, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В периода от неустановена дата до 11.02.2011 год. в с. Лазарово, обл. Плевен, ул.,,Бачо Киро”№ 1, сам осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа – подвързал единия край на електрически проводник със сечение 4 кв.мм. към изходната клема на главния предпазител, а другия край – към изход към битовата електрическа верига на фаза, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК. На основание чл. 234в, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б” и ал. 3, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6, във връзка с ал. 3, т. 1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес 2 /два/ пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца. - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа в рамките на 6 /шест/ месеца, считано от влизане на настоящото споразумение в сила.  ОСЪЖДА подс. И.М.К. да заплати по сметка на КРС направени деловодни разноски в размер на 15 лв.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: ........................ СЛ.ЗАЩИТНИК: ……………………   /Чавдар Мънев/ /адв. Р.М./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /И.М.К./  Съдът ОПРЕДЕЛИ :  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият И.М.К. по НОХ дело № 31/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. И.М.К. МН ,,Подписка”. Определението е окончателно. 
И.М.К.

27

НОХД No 32/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

П.В.К.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 20.4.2012г., в законна сила от 20.4.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от и.ф. районен прокурор Чавдар Мънев и адв. Р.М. – служебен защитник на подсъдимият П.В.К. - лично, по смисъла на което: Подсъдимият П.В.К. роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неженен, с начално образование, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В периода от неустановена дата до 18.01.2011 год. в гр. Кнежа, обл. Плевен, ул.,,Райко Даскалов”№ 67, чрез другиго осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа – извършил директно присъединяване на къщата към електроразпределителната мрежа преди електромера посредством рекордоманно отклонение 2х6 кв.мм., с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК. На основание чл. 234в, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б” и ал. 3, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6, във връзка с ал. 3, т. 1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес 2 /два/ пъти седмично за срок от 1 /една/ година;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година. - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа в рамките на 1 /една/ година, считано от влизане на настоящото споразумение в сила.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: ........................ СЛ.ЗАЩИТНИК: ……………………   /Чавдар Мънев/ /адв. Р.М./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /П.В.К./  Съдът ОПРЕДЕЛИ :  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият П.В.К. по НОХ дело № 32/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. П.В.К. МН ,,Подписка”. Определението е окончателно. 
П.В.К.

28

НОХД No 33/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

Р.С.И.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 11.4.2012г., в законна сила от 11.4.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от и.ф. районен прокурор Чавдар Мънев и мл.адв. Г.Х. - защитник на подсъдимият Р.С.И. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия Р.С.И. роден на *** год. в гр. Плевен, с постоянен адрес ***,,Райна Княгиня”№ 5, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, работи като строителен работник, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 15.10.2011 год. около 19:20 часа в с. Староселци, обл. Плевен, по ул.,,Георги Димитров” – пред административната сграда на Кметството, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил ,,Фолксваген Голф” с рег. № А 60-22 АМ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 1,3 на хиляда, установена по надлежен ред с Протокол за химическа експертиза № 646/18.10.2011 год. по описа на Центъра за спешна медицинска помощ – гр. Плевен – Филиал Спешна медицинска помощ – гр. Искър - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.  На основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес 2 /два/ пъти седмично за срок от 8 /осем/ месеца, която ще се изпълнява на територията на Община Искър;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа, който ще се упражнява на територията на Община Искър, считано от влизане на настоящото споразумение в сила.  ОСЪЖДА подс. Р.С.И. да заплати деловодни разноски по сметка на КРС в размер на 20 лв.   ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /Чавдар Мънев/ /мл.адв. Г.Х./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /Р.С.И./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Р.С.И. по настоящото НОХ дело № 33/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Р.С.И. МН ,,Подписка”. Определението е окончателно. 
Р.С.И.

29

ЧНД No 37/2012

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

Р.И.И.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 4.4.2012г., в законна сила от 26.4.2012г.
Р.И.И.
Мотиви от 4.4.2012г.

30

НАХД No 38/2012

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

С.А.А.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 27.3.2012г., в законна сила от 17.4.2012г.
С.А.А.
Мотиви от 27.3.2012г.

31

НОХД No 41/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

С.М.М.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 10.4.2012г., в законна сила от 26.4.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимият С.М.М. роден на *** в гр. Кнежа, с постоянен адрес ***,,Хан Аспарух”№ 1, българин, български гражданин, с основно образование, неженен с три непълнолетни деца, пенсионер, осъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че: На 11.07.2011 год. по земен път в землището на с. Писарово, обл. Плевен, Отдел 107, транспортирал с конска каруца незаконно добита от другиго 2 кубически метра дървесина от върба на стойност 51 лв./куб.м. на обща стойност 102 лв., като предвид стойността на дървесината случаят е маловажен - престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2, във връзка с ал. 1 от НК.  На основание чл. 235, ал. 6, във връзка с ал. 2, във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Глоба” в размер на 300 /триста/ лв. ОСЪЖДА подс. С.М.М. да заплати деловодни разноски по сметка на КРС в размер на 100 /сто/ лв. Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.    Районен съдия: ..................... 
С.М.М.
Мотиви от 10.4.2012г.

32

НАХД No 43/2012

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

М.К.П.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 2.4.2012г., в законна сила от 20.4.2012г.
М.К.П.
Мотиви от 2.4.2012г.

33

НОХД No 44/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

М.В.М.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 10.4.2012г., в законна сила от 26.4.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимият М.В.М. роден на *** в гр. Мездра, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неграмотен, неженен с едно непълнолетно дете, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че: На 09.09.2011 год. на земен път в землището на с. Писарово, обл. Плевен, Отдел 109, без редовно писмено позволително извозвал от горския фонд 1 кубически метър дървесина от акация на стойност 60 лв., като предвид стойността на дървесината случаят е маловажен - престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 1 от НК, като на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност по повдигнатото му обвинение по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 1 от НК и му НАЛАГА Административно наказание ,,Глоба” в размер на 1 000 /хиляда/ лева. ОСЪЖДА подс. М.В.М. да заплати деловодни разноски по сметка на КРС в размер на 60 лв. Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.    Районен съдия: ..................... 
М.В.М.
Мотиви от 10.4.2012г.

34

НОХД No 49/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

М.В.М.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 10.4.2012г., в законна сила от 26.4.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимият М.В.М. роден на *** в гр. Мездра, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неграмотен, неженен с едно непълнолетно дете, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че: На 09.09.2011 год. на земен път в землището на с. Писарово, обл. Плевен, Отдел 109, без редовно писмено позволително извозвал от горския фонд 1 кубически метър дървесина от акация на стойност 60 лв., като предвид стойността на дървесината случаят е маловажен - престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 1 от НК, като на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност по повдигнатото му обвинение по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 1 от НК и му НАЛАГА Административно наказание ,,Глоба” в размер на 1 000 /хиляда/ лева. ОСЪЖДА подс. М.В.М. да заплати деловодни разноски по сметка на КРС в размер на 60 лв. Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.    Районен съдия: ..................... 
М.В.М.
Мотиви от 10.4.2012г.

35

НОХД No 51/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

К.В.В.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 10.4.2012г., в законна сила от 10.4.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от и.ф. районен прокурор Чавдар Мънев и адв. Д.Д. - защитник на подсъдимият К.В.В. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия К.В.В. роден на *** ***, с постоянен адрес ***,,Александър Стамболийски”№ 22, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  На 30.05.2011 год. по земен път в землището на гр. Искър, обл. Плевен, Отдел 109, транспортирал с конска каруца незаконно добита от другиго 2,5 кубически метра дървесина от цер на стойност 60 лв./куб.м. на обща стойност 150 лв., като предвид стойността на дървесината случаят е маловажен - престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2, във връзка с ал. 1 от НК.  На основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2, във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Глоба” в размер на 150 лв.  ОСЪЖДА подс. К.В.В. да заплати деловодни разноски по сметка на КРС в размер на 15 лв.  ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ………………………….  /Чавдар Мънев/ /адв. Д.Д./    ПОДСЪДИМ: …………………………   /К.В.В./ Съдът  ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият К.В.В. по настоящото НОХ дело № 51/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. К.В.В. МН ,,Подписка”.  Определението е окончателно.    Районен съдия: ..................... 
К.В.В.

36

НОХД No 55/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

С.А.И.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 17.4.2012г., в законна сила от 17.4.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от и.ф. районен прокурор Чавдар Мънев и адв. Дамян Д. - защитник на подсъдимият С.А.И. - лично, по смисъла на което: Подсъдимият С.А.И. роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с основно, женен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 09.09.2011 год. на земен път в землището на с. Писарово, обл. Плевен, Отдел 109, транспортирал незаконно добита от другиго 1 кубически метър дървесина от акация на стойност 60 лв., като предвид стойността на дървесината случаят е маловажен - престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2, във връзка с ал. 1 от НК.  На основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2, във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 54 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Глоба” в размер на 200 лв.  ОСЪЖДА подс. С.А.И. да заплати по сметка на КРС направените деловодни разноски в размер на 50 лв.   ПРОКУРОР: ........................ ЗАЩИТНИК: …………………………   /Чавдар Мънев/ /адв. Дамян Д./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /С.А.И./  Съдът ОПРЕДЕЛИ :  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият С.А.И. по НОХ дело № 55/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. С.А.И. МН ,,Подписка”. Определението е окончателно.   Районен съдия: …………………….. 
С.А.И.

37

ЧНД No 56/2012

Реабилитации чл.85-88а НК

С.И.А.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 5.4.2012г., в законна сила от 18.4.2012г.

38

НОХД No 60/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

Д.Ц.Д.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 11.4.2012г., в законна сила от 11.4.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от и.ф. районен прокурор Чавдар Мънев и адв. Р.М. - защитник на подсъдимият Д.Ц.Д. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия Д.Ц.Д. роден на *** ***, с постоянен адрес ***,,Филип Тотю”№ 27, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 16.10.2011 год. около 09:15 часа в гр. Кнежа, обл. Плевен, по ул.,,Димчо Дебелянов”, пред Дом № 3, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил ,,Опел Астра” с рег. № ЕН 96-37 АК, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за подобно деяние с Наказателно постановление № 784/28.09.2011 год. по описа на РУ,,Полиция” – гр. Кнежа, в сила от 14.10.2011 год. - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.  На основание чл. 343в, ал. 2 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 4 /четири/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/.  ОСЪЖДА подс. Д.Ц.Д. да заплати деловодни разноски по сметка на КРС в размер на 20 лв.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /Чавдар Мънев/ /адв. Р.М./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /Д.Ц.Д./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Д.Ц.Д. по настоящото НОХ дело № 60/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Д.Ц.Д. МН ,,Подписка”. Определението е окончателно. 
Д.Ц.Д.

39

НОХД No 81/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

С.В.А.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 27.4.2012г., в законна сила от 27.4.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от и.ф. районен прокурор Чавдар Мънев и адв. Светослав Янчик - защитник на подсъдимият С.В.А. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия С.В.А. роден на *** ***, с постоянен адрес ***,,Райко Даскалов”№ 67, българин, български гражданин, с основно образование, женен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 16.09.2011 год. около 15:30 часа в гр. Кнежа, обл. Плевен, по ул.,,Димитър Благоев” пред Дом № 81, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил ,,Пежо”, с рег. № ВР 83-10 АР, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за подобно с Наказателно постановление № 246/28.03.2011 год. по описа на РУ,,Полиция” – гр. Кнежа, в сила от 19.05.2011 год. - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.  На основание чл. 343в, ал. 2 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /Чавдар Мънев/ /адв. Светослав Янчик/      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /С.В.А./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият С.В.А. по настоящото НОХ дело № 81/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. С.В.А. МН ,,Подписка”. Определението е окончателно. 
С.В.А.

40

НОХД No 82/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

Я.Д.Г.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 27.4.2012г., в законна сила от 27.4.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от и.ф. районен прокурор Чавдар Мънев и адв. Светослав Янчик - защитник на подсъдимият Я.Д.Г. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия Я.Д.Г. роден на *** ***, с постоянен адрес ***,,Христо Смирненски”№ 66, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, неосъждан /освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК/, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 02.10.2011 год. около 04:30 часа в гр. Кнежа, обл. Плевен, по ул.,,Марин Боев”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил ,,Опел Вектра”, с рег. № ЕН 20-71 АХ, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за подобно деяние с Наказатено постановление № 1402/20.12.2010 год. по описа на РУ,,Полиция” – гр. Бяла Слатина, в сила от 21.02.2011 год. - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.  На основание чл. 343в, ал. 2 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /Чавдар Мънев/ /адв. Светослав Янчик/      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /Я.Д.Г./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Я.Д.Г. по настоящото НОХ дело № 82/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Я.Д.Г. МН ,,Подписка”. Определението е окончателно. 
Я.Д.Г.

41

ЧНД No 87/2012

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

И.И.И.

 

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 4.4.2012г., в законна сила от 4.4.2012г.
Присъстващият на разпита съдия Пламен Тодоров, констатира, че по време на неговото провеждане на свидетелят В.Л.Х. не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше оказан натиск или насилие.

42

НОХД No 89/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

Е.П.Г.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 11.4.2012г., в законна сила от 11.4.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от и.ф. районен прокурор Чавдар Мънев и адвокат Р.Б. – защитник на подсъдимата Е.П.Г..  Подсъдимата Е.П.Г. родена на *** ***, обл. Плевен, ул.,,Лило Тодоров”№ 12, българка, българска гражданка, омъжена, със средно образование, работи в ЕТ,,Мираж-Христо Цеков” – с. Староселци като продавач-консултант, неосъждана, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че: На 17.01.2011 год. в търговски обект – хранителен магазин, находящ се на ул.,,Стоян Едрев”№ 2, с. Староселци е извършила престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК изразяващо се в държане на акцизни стоки по смисъла на чл. 2, т. 2 от Закон за акцизите и данъчните складове – тютюневи изделия – общо 199 броя кутии цигари с пазарна стойност в размер на 1 492.50 лв., всичките без български акцизен бандерол, като такъв се изисква по закон – чл. 25, ал. 1 от Закон за тютюна и тютюневите изделия; чл. 28, ал. 1 от Закон за тютюна и тютюневите изделия и чл. 100, ал. 1 от Закон за акцизите и данъчните складове, като случая е маловажен - престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК. За това й деяние и на основание чл. 234, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от НК съдът й НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години.   Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимата.  Прокурор:........................ Защитник: ..........................  /Чавдар Мънев/ /Адв. Р.Б./     Подсъдим: .........................  /Е.П.Г./   Съдът ОПРЕДЕЛИ:   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимата Е.П.Г. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 89/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Е.П.Г. МН ,,Подписка”. Определението е окончателно. 
Е.П.Г.

43

НОХД No 93/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

И.Л.К.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 11.4.2012г., в законна сила от 11.4.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от и.ф. районен прокурор Чавдар Мънев и адвокат С.И. – защитник на подсъдимият И.Л.К..  Подсъдимата И.Л.К. роден на *** ***, обл. Плевен, ул.,,Опълченска”№ 96, българин, български гражданин, със средно образование, женен, работи в ,,Геоконсулт”ЕООД – гр. Кнежа, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 31.03.2012 год. в 23:13 часа в гр. Кнежа, на кръстовището образувано от пресичането на ул.,,Опълченска” и ул.,,Огнян Михайлов” е управлявал МПС – лек автомобил марка ,,Фолксваген Поло” с рег. № ЕН 73-87 ВК с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,3 промила на хиляда, установено по надлежния ред в Протокол за химическа експертиза № 214/06.04.2012 год. - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. За това му деяние и на основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес 2 /два/ пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца, която ще се изпълнява на територията на Община Кнежа;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца;  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.  Прокурор:........................ Защитник: ..........................  /Чавдар Мънев/ /Адв. С.И./     Подсъдим: .........................  /И.Л.К./   Съдът ОПРЕДЕЛИ:   На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ЛИШАВА подс. И.Л.К. със снета по-горе самоличност от право да управлява МПС за срок от 3 /три/ месеца, считано от влизане на настоящото определение в сила. Определението в тази му част може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес. Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият И.Л.К. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 93/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. И.Л.К. МН ,,Подписка”. Определението е окончателно. 
И.Л.К.

44

НОХД No 98/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

И.Л.Т.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 25.4.2012г., в законна сила от 25.4.2012г.
ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение:  Подсъдимия И.Л.Т. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  На 13.04.2012г. около 01,40ч., в гр. Кнежа, по ул.”Димитър Бутански” пред дом №33 е управлявал л.а. „Фиат Брава” с ДК № ЕН 15 00 МВ, след употреба на алкохол с концентрация в кръвта си 1,58 на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410+” с фабричен №ARSM 009 – престъпление по чл. 343 „Б”, ал.1 от НК.  На осн. чл. 343 „Б”, ал.1 във вр. с чл.55, ал.І, т.2, буква”Б” от НК   Съдът му НАЛАГА наказание ,,ПРОБАЦИЯ”, състоящо се от следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес с продължителност 6 месеца/шест месеца/ включващо явяване и подписване пред пробационен служител 2 пъти седмично. - задължителни периодични срещи с пробационен служител с продължителност 6 месеца /шест месеца/ и  - поправителен труд с продължителност 3 месеца /три месеца/ включващ 10% удръжка в полза на държавата от получаваното трудово възнаграждение на обвиняемият по неговата месторабота „Олива” АД със седалище и адрес ***, ЕИК 106013774.  Разноски по делото не са направени.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимия.   ПРОКУРОР:.......................... ЗАЩИТНИК: .............................  /Чавдар Мънев/ /адв. Св. Я./      ПОДСЪДИМ: .............................  /И.Л.Т./   Съдът ОПРЕДЕЛИ:   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия И.Л.Т. със снета по-горе самоличност по НОХ д. № 98/2012 год. по описа на КРС. Определението е окончателно. 
И.Л.Т.

45

НОХД No 99/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

П.Д.Т.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 23.4.2012г., в законна сила от 23.4.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от и.ф. районен прокурор Чавдар Мънев и адв. Стефан Генков - защитник на подсъдимият П.Д.Т. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия П.Д.Т. роден на *** ***,,Любен Каравелов”№ 6, българин, български гражданин, със средно техническо образование, пенсионер, разведен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 09.04.2012 год. в с. Староселци, обл. Плевен, на ул.,,Димитър Благоев” управлявал МПС лек автомобил ,,Ланчия Делта” с рег. № С 80-66 ВА, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда – 1.6 на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.  На основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес 2 /два/ пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца; На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК съдът му налага наказание ,,Лишаване от правоуправление” на МПС за срок от 6 /шест/ месеца, считано от 09.04.2012 год.  ОСЪЖДА подс. П.Д.Т. да заплати деловодни разноски по сметка на КРС в размер на 50 лв.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /Чавдар Мънев/ /адв. Стефан Генков/      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /П.Д.Т./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият П.Д.Т. по настоящото НОХ дело № 99/2012 год. по описа на КРС.  На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. П.Д.Т. МН ,,Подписка”. Определението е окончателно. 
П.Д.Т.