РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.03.2012г. до 31.03.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1/2010 Делби Т.Г.Г. В.Д.Г.,
Е.Д.Г.,
К.П.К.,
Т.Х.Д.,
С.Х.Ш.,
И.Х.Ш.,
М.В.К.,
Х.Н.К.,
Ц.Н.К.
Председател и докладчик: ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ  Решение от 06.02.2012г., в законна сила от 23.03.2012г.
 
2 Гражданско дело No 119/2010 Облигационни искове М.Х.А. И.К.К. Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ  Решение от 20.12.2010г., в законна сила от 07.03.2012г.
 
3 Гражданско дело No 158/2010 Делби В.Г.П. П.И.К.,
Ц.И.М.,
В.Г.П.,
П.К.К.,
Н.Ц.Д.,
Н.А.К.,
Ф.В.К.,
Т.В.К.,
М.Л.П.,
Д.Н.Б.,
М.Н.Б.
Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ  Решение от 01.03.2012г., в законна сила от 20.03.2012г.
 
4 Гражданско дело No 422/2010 Делби Й.В.М.,
М.В.П.,
Т.А.Д.
А.А.Ц.,
Л.А.Н.,
В.Н.Г.,
Д.Г.Н.,
Г.Г.Н.,
Р.Г.Н.,
Н.Г.Н.,
Л.Г.Ц.
Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ  Решение от 09.01.2012г., в законна сила от 01.03.2012г.
 
5 Гражданско дело No 364/2011 Облигационни искове ГАРАНЦИОНЕН ФОНД-СОФИЯ Ч/З АДВ.БОЖИН КРЪСТЕВ Д.И.Б. Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ  Решение от 26.01.2012г., в законна сила от 06.03.2012г.
 
6 Гражданско дело No 389/2011 Издръжка Х.П.Т. Т.Р.А. Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ  Решение от 26.01.2012г., в законна сила от 15.03.2012г.
 
7 Гражданско дело No 425/2011 Облигационни искове КОЛЕНДРО ЕООД КНЕЖА З.С.К. Председател и докладчик: ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ  Решение от 20.02.2012г., в законна сила от 21.03.2012г.
 
8 Гражданско дело No 428/2011 Развод и недейств. на брака Ц.К.П. М.Ц.П. Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ  Решение от 02.02.2012г., в законна сила от 02.03.2012г.
 
9 Гражданско дело No 489/2011 Облигационни искове С.Ц.Х. Ц.А.Л. Председател и докладчик: ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ  Решение от 13.02.2012г., в законна сила от 29.03.2012г.
9
 
10 Гражданско дело No 665/2011 Облигационни искове КОЛЕНДРО ЕООД КНЕЖА К.К.К. Председател и докладчик: ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ  Решение от 20.02.2012г., в законна сила от 12.03.2012г.
 
11 Гражданско дело No 666/2011 Облигационни искове КОЛЕНДРО ЕООД КНЕЖА А.В.М.,
М.В.К.
Председател и докладчик: ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ  Решение от 20.02.2012г., в законна сила от 22.03.2012г.
 
12 Гражданско дело No 668/2011 Облигационни искове КОЛЕНДРО ЕООД КНЕЖА А.Н.С.,
Б.Н.К.
Председател и докладчик: ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ  Решение от 20.02.2012г., в законна сила от 08.03.2012г.
 
13 Гражданско дело No 714/2011 Облигационни искове ПК СПОЛУКА ДОЛНИ ЛУКОВИТ Д.П.К. Председател и докладчик: ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ  Определение от 07.03.2012г., в законна сила от 07.03.2012г.
Прекратява Производството по гр. д. № 714/ 11 г. по описа на КРС поради постигната спогодба между страните.
 
14 Гражданско дело No 27/2012 Облигационни искове Ц.Д.Д. С.Б.И. Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ  Определение от 06.03.2012г., в законна сила от 06.03.2012г.
 
15 Гражданско дело No 65/2012 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ " ГР. КНЕЖА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА Председател и докладчик: ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ  Решение от 24.02.2012г., в законна сила от 08.03.2012г.
 
16 ЧГД No 68/2012 Отказ от наследство Г.Д.Н. Д.К.В. Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ  Определение от 27.02.2012г., в законна сила от 12.03.2012г.
 
17 ЧГД No 80/2012 Отказ от наследство Г.Д.В.Н. Д.К.В. Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ  Определение от 06.03.2012г., в законна сила от 06.03.2012г.
ДА СЕ ИЗДАДЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
 
18 ЧГД No 101/2012 Други ЧГД Ц.С.Й.   Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ  Решение от 14.03.2012г., в законна сила от 14.03.2012г.
 
19 Гражданско дело No 103/2012 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ " ГР. КНЕЖА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ  Решение от 19.03.2012г., в законна сила от 27.03.2012г.
 
20 Гражданско дело No 109/2012 Искове по СК Ф.В.К.,
Т.В.К.
Н.А.К. Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ  Решение от 27.03.2012г., в законна сила от 27.03.2012г.
 
21 НОХД No 156/2010 Гл.X. Хулиганство - чл.325 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА Р.Н.Н.,
М.В.Д.
Председател и докладчик: ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ  Присъда от 16.12.2011г., в законна сила от 12.03.2012г.
Р.Н.Н.
М.В.Д.
Мотиви от 03.01.2012г.
 
22 НОХД No 143/2011 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА Е.Д.Г. Председател и докладчик: ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ  Споразумение от 05.03.2012г., в законна сила от 05.03.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор К.П. и адв. С.Я. - защитник на подсъдимият Е.Д.Г. - лично, по смисъла на което:
Подсъдимия Е.Д.Г. роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:
От неустановен период до 15.04.2011 год. от ремонтна работилница, находяща се в частен дом в гр. Кнежа, ул.,,Хаджи Димитър”№ 29-А, след като използвал техническо средство – подбран или подправен ключ, отнел чужди движими вещи: 1 брой самоделен електрожен на стойност 245 лв.; 1 брой ръчна бормашина марка ,,УПМ 2-13” на стойност 103.99 лв.; 1 брой бормашина марка ,,Спарки” 1600 об./мин. на стойност 110.49 лв.; 2 броя ръчни бормашини марка ,,Спарки” тип пистолет на обща стойност 152.08 лв.; 2 броя ръчни бормашини марка ,,Спарки” 650WS1 400-800 об./мин. на обща стойност 236.99 лв. и 1 брой ъглошлайф марка ,,Спарки” на стойност 179.94 лв. или всичко вещи на обща стойност 1 055.49 лв. от владението на собственика Д.П.П. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд е възстановило причинените вреди - престъпление по чл. 197 т. 3 във вр. чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. ІІ-ро във връзка с чл. 194, ал. 1 от НК.
На основание чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. ІІ-ро, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 54 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 3 /три/ месеца.
На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/.
ОСЪЖДА подс. Е.Д.Г. да заплати деловодни разноски по сметка на КРС в размер на 95 лв.
Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.


ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ………………………….
/К.П./ /адв. С.Я./


ПОДСЪДИМ: ………………………….
/Е.Д.Г./

Съдът
ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Е.Д.Г. по настоящото НОХ дело № 143/2011 год. по описа на КРС.
На основание чл. 309 от НПК
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Е.Д.Г. МН ,,Подписка”.
Определението е окончателно.

Е.Д.Г.
 
23 НОХД No 175/2011 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА С.А.М. Председател и докладчик: ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ  Присъда от 14.03.2012г., в законна сила от 30.03.2012г.
С.А.М.
Мотиви от 16.03.2012г.
 
24 НОХД No 176/2011 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА Б.Е.И.,
Б.Е.Н.
Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ  Присъда от 28.02.2012г., в законна сила от 15.03.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимите:
Б.Е.И. роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, не женен, не учи, с начално образование, не осъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че:
Макар и непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, след предварително сговаряне с Б.Е.Н. с ЕГН: ********** ***, на 10.04.2011 год. от гаражна клетка № 3 в двора на ЧЕЗ Разпределение България АД – гр. София, находящ се в гр. Кнежа на ул.,,Христо Смирненски”№ 35 е отнел чужди движими вещи – 1 брой преносим заземител ,,СН 20 КV 6 КА 3х2,5+13 м/25 мм2” на стойност 352.08 лв.; 3 броя преносими заземители ,,СН 20 КV 6 КА 3х2,5+10 м/25 мм2” на стойност 959.04 лв. и 1 брой преносим заземител ,,НН 30 КА 5х2,5+10 м/25 мм2” на стойност 375.84 лв. или чужди движими вещи на обща стойност 1 686.96 лв., собственост на дружеството, без съгласието на лицето с представителна власт с намерение противозаконно да ги присвои, като за целта разрушил прегради здраво направени за защита на имот т- разбил входна метална врата и случая не е маловажен - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. З и т. 5 във връзка с чл. 63, ал. 1, т. З от НК.
На основание чл. 195, ал. 1, т. З и т. 5 във връзка с чл. 63, ал. 1, т. З, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът го ОСЪЖДА на 6 /шест/ месеца ,,Лишаване от свобода”, като на основание чл. 58а от НК НАМАЛЯВА така определеното наказание с една трета и ОПРЕДЕЛЯ окончателно Наказание 4 /четири/ месеца ,,Лишаване от свобода”.
На основание чл. 69, ал. 1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от 1 /една/ година.
Б.Е.Н. роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, не женен, не учи, с начално образование, не осъждан, с ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че:
Макар и непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, след предварително сговаряне с Б.Е.И. с ЕГН: ********** ***, на 10.04.2011 год. от гаражна клетка № 3 в двора на ЧЕЗ Разпределение България АД – гр. София, находящ се в гр. Кнежа на ул.,,Христо Смирненски”№ 35 е отнел чужди движими вещи - 1 брой преносим заземител ,,СН 20 КV 6 КА 3х2,5+13 м/25 мм2” на стойност 352.08 лв.; 3 броя преносими заземители ,,СН 20 КV 6 КА 3х2,5+10 м/25 мм2” на стойност 959.04 лв. и 1 брой преносим заземител ,,НН 30 КА 5х2,5+10 м/25 мм2” на стойност 375.84 лв. или чужди движими вещи на обща стойност 1 686.96 лв., собственост на дружеството, без съгласието на лицето с представителна власт с намерение противозаконно да ги присвои, като за целта разрушил прегради здраво направени за защита на имот т- разбил входна метална врата и случая не е маловажен - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. З и т. 5 във връзка с чл. 63, ал. 1, т. З от НК.
На основание чл. 195, ал. 1, т. З и т. 5 във връзка с чл. 63, ал. 1, т. З, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК Съдът го ОСЪЖДА на 6 /шест/ месеца ,,Лишаване от свобода”, като на основание чл. 58а от НК НАМАЛЯВА така определеното наказание с една трета и ОПРЕДЕЛЯ окончателно Наказание 4 /четири/ месеца ,,Лишаване от свобода”.
На основание чл. 69, ал. 1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от 1 /една/ година.
ОСЪЖДА:
1. Е.И.Х. с ЕГН: ********** ***,,Димитър Благоев”№ 119 като майка на подс. Б.Е.И. и
2. Е.Н. Миткова с ЕГН: ********** ***,,Христо Смирненски”№ 58 като майка на подс. Б.Е.Н. да заплатят солидарно на ЧЕЗ,,Разпределение България”АД – гр. София с ЕИК: 130277958 със седалище и адрес:*** СУМАТА ОТ 1686.96 лв. със законната лихва считано от 10.04.2011 год. до окончателното им изплащане, която сума представлява вреди причинени на дружеството от извършеното престъпление от децата им.
ОСЪЖДА подс. Б.Е.И. и подс. Б.Е.Н. да заплатят солидарно по сметка на КРС направените деловодни разноски в размер на 67 лв.
Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.

Районен съдия: .....................

Б.Е.И.
Б.Е.Н.
Мотиви от 28.02.2012г.
 
25 НОХД No 238/2011 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА Р.А.И. Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ  Присъда от 13.03.2012г., в законна сила от 29.03.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Р.А.И. роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, не женен, не работи, осъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че:
В едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 1010/2010 год. на Началника на РУ,,Полиция” – гр. Червен бряг за управление на МПС без да притежава свидетелство за управление, на 25.06.2011 год. в с. Бреница по ул.,,Георги Д.”, е управлявал лек автомобил ,,Фолксваген Голф”, с рег. № С 83-27 МН без да притежава свидетелство за управление на МПС, установено с АУАН № 528/2011 год. по описа на РУ,,Полиция” – гр. Кнежа - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.
На основание чл. 343в, ал. 2 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 4 /четири/ месеца при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.
Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.

Р.А.И.
Мотиви от 13.03.2012г.
 
26 НЧХД No 281/2011 НЧХД В.И.П. П.Г.Л. Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ  Определение от 21.02.2012г., в законна сила от 08.03.2012г.
На основание чл. 24, ал. 4, т. 4 от НПК ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото НЧХ дело № 281/2011 год. по описа на КРС поради оттегляне на тъжбата.
Разноските остават така както са направени от страните.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред ПлОС в 15 дневен срок от днес за подсъдимата.

 
27 НОХД No 289/2011 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА П.В.Х. Председател и докладчик: ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ  Присъда от 22.02.2012г., в законна сила от 09.03.2012г.
П.В.Х.
Мотиви от 27.02.2012г.
 
28 НОХД No 298/2011 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА М.К.А. Председател и докладчик: ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ  Присъда от 27.02.2012г., в законна сила от 14.03.2012г.
М.К.А.
Мотиви от 29.02.2012г.
 
29 НОХД No 301/2011 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА А.В.С. Председател и докладчик: ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ  Присъда от 29.02.2012г., в законна сила от 16.03.2012г.
А.В.С.
Мотиви от 29.02.2012г.
 
30 НОХД No 3/2012 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА К.С.Н. Председател и докладчик: ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ  Споразумение от 02.03.2012г., в законна сила от 02.03.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор К. Петрова и адв. Д.К. – защитник на подсъдимиата КрасимираСплендитова Н. - по смисъла на което:
Подсъдимата К.С.Н. ,родена на *** *** , с постоянен адрес ***, българка, с българско гражданство, с начално образование, неомъжена, безработна, неосъждана , ЕГН : ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че: в периода от неустановена дата до 30.03.2011 г в с. Писарово , обл. Плевен , ул. „ Партизанска „ № 7 , сама осъществила неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа – подвързала единия край на меден електрически проводник със сечение 10 кв.мм. на вход на входящия главен предпазител , а другия край- на изход на фаза към битовата електрическа инсталация, с което създала условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия -, с което осъществила престъпление по чл. 234в, ал.1 НК.
По споразумение на страните на подсъдимата К.С.Н. , ЕГН : **********г за извършено престъпление по чл.234в, ал.1 НК във вр. чл.54 НК се налага наказание : лишаване от свобода за срок от 3 /три/ месеца, чието изпълнение, на основание чл.66, ал.1 НК, се отлага за срок от 3 /три/ години и глоба в размер на 500 лв. платима по сметка на съда.
Разноските по делото в размер на 85 лв. се възлагат на подсъдимата К.С.Н. .


СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

ПРОКУРОР:......................... ЗАЩИТНИК:……….............
(Кр. Петрова ) ( адв.Д.К.)

ПОДСЪДИМ: ...........................
(К.Н.)

Съдът
ОПРЕДЕЛИ :

ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимиата К.С.Н. по настоящото НОХ дело № 3/2012 год. по описа на КРС.
На основание чл. 309 от НПК
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. К.С.Н. МН ,,Подписка”.
Определението е окончателно.

К.С.Н.
 
31 НОХД No 5/2012 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА С.В.И. Председател и докладчик: ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ  Присъда от 05.03.2012г., в законна сила от 21.03.2012г.
С.В.И.
Мотиви от 12.03.2012г.
 
32 НОХД No 6/2012 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА Н.С.С. Председател и докладчик: ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ  Споразумение от 02.03.2012г., в законна сила от 02.03.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор Красимира Петрова и адв. Румен Митев – защитник на подсъдимият Н.С.С. - лично, по смисъла на което:
Подсъдимия Н.С.С. роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес:***,,Райко Даскалов”№ 67-А, българин, с българско гражданство, неженен, с начално образование, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:
В периода от неустановена дата преди 18.01.2011 год. до 14.03.2011 год. в гр. Кнежа, обл. Плевен, ул.,,Димитър Благоев”№ 123, в условия на продължавано престъпление, сам осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа чрез директно свързване за фазов и нулев проводник на уличната разпределителна мрежа ниско напрежение посредством електрически кабел ПВВ-МБ 1-2х2,5 кв.мм., с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл. 234в, ал. 1 във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК.
На основание чл. 234в, ал. 1 във връзка с чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание Лишаване от свобода 3 месеца,като на осн. чл. 66 ал.1 от НК отлага за срок от 3 години и ,,Глоба” в размер на 500 лв. платими по сметка на съда.
По делото не са направени разноски.
Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.


ПРОКУРОР: .......................... СЛ.ЗАЩИТНИК: ………………………….
/Красимира Петрова/ /адв. Румен Митев/


ПОДСЪДИМ: ………………………….
/Н.С.С./

Съдът
ОПРЕДЕЛИ :
ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Н.С.С. по настоящото НОХ дело № 6/2012 год. по описа на КРС.
На основание чл. 309 от НПК
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Н.С.С. МН ,,Подписка”.
Определението е окончателно.

Н.С.С.
 
33 НОХД No 11/2012 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА С.В.Д. Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ  Присъда от 22.02.2012г., в законна сила от 09.03.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимият С.В.Д. роден на *** *** Слатина, живущ ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че:
В едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 499/2010 год. на Началника на ОДМВР – гр. Плевен за управление на МПС без да притежава свидетелство за управление, на 28.07.2011 год. в гр. Кнежа е управлявал лек автомобил Опел Вектра с рег. № В 54-01 ЕМ без да притежава свидетелство за управление на МПС, констатирано с Акт № 598/28.07.2011 год. по описа на ОДМВР – гр. Плевен – престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК, като на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност по повдигнатото му обвинение по чл. 343в, ал. 2 от НК и му НАЛАГА Административно наказание ,,Глоба” в размер на 1 000 /хиляда/ лева.
Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.

Районен съдия: ……………………..

С.В.Д.
Мотиви от 22.02.2012г.
 
34 НОХД No 12/2012 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА М.Т.А. Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ  Присъда от 22.02.2012г., в законна сила от 09.03.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимият М.Т.А. роден на *** ***, живущ ***, етнически турчин, български гражданин, с основно образование, не женен, осъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че:
На неустановена дата за времето от 31.07.2011 год. до 04.08.2011 год. от дом находящ се в с. Писарово, ул.,,Яне Сандански”№ 12 е отнел от владението и без съгласието на собственика чужда движима вещ: мъжки велосипед на стойност 50 лв., собственост на М.П.Г. *** с намерение противозаконно да ги присвои, като предвид стойността случая е маловажен - престъпление по чл. 194, ал. 3 във връзка с ал. 1 от НК.
На основание чл. 194, ал. 3 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 54, ал. 1, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:
– задължителна регистрация по настоящ адрес 2 /два/ пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца, която ще се изпълнява на територията на Община Искър;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца;
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 /сто и петдесет/ часа, който ще се упражнява на територията на Община Искър.
ОСЪЖДА подс. М.Т.А. да заплати по сметка на КРС направените деловодни разноски в размер на 20 лв.
Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.

Районен съдия: .....................

М.Т.А.
Мотиви от 22.02.2012г.
 
35 НОХД No 22/2012 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА И.И.П. Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ  Споразумение от 20.03.2012г., в законна сила от 20.03.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор Здравко Луканов и адв. Р.М. - служебен защитник на подсъдимата И.И.П. - лично, по смисъла на което:
Подсъдимата И.И.П. родена на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***,,Димчо Дебелянов”№ 19, българка, българска гражданка, неомъжена, без образование, безработна, осъждана, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че:
В периода от неустановена дата преди 08.03.2011 год. до 07.06.2011 год. в гр. Кнежа, обл. Плевен, ул.,,Димчо Дебелянов”№ 19, в условия на продължавано престъпление, сама осъществила неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа чрез директно свързване за фазов и нулев проводник на уличната разпределителна мрежа ниско напрежение – периода от неустановена дата до 08.03.2011 год. - посредством кабел 2х2,5 кв.мм., а в периода от 08.03.2011 год. до 07.06.2011 год. – посредством 2 парчета кабел 4 кв.мм., с което създала условия за неотчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл. 234в, ал. 1 във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК.
На основание чл. 234в, ал. 1 във връзка с чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б” и ал. 3, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК й НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:
– задължителна регистрация по настоящ адрес 2 /два/ пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца, което ще се изтърпява на територията на гр. Кнежа;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца, което ще се изтърпява на територията на гр. Кнежа.
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа в рамките на 1 /една/ година.

Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимата.


ПРОКУРОР: ........................ СЛ. ЗАЩИТНИК: …………………………
/Здравко Луканов/ /адв. Р.М./


ПОДСЪДИМ: ………………………….
/И.И.П./

Съдът
ОПРЕДЕЛИ :

ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимата И.И.П. по НОХ дело № 22/2012 год. по описа на КРС.
На основание чл. 309 от НПК
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. И.И.П. МН ,,Подписка”.
Определението е окончателно.

И.И.П.
 
36 НОХД No 36/2012 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА Р.Б.А. Председател и докладчик: ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ  Споразумение от 29.03.2012г., в законна сила от 29.03.2012г.
се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че:
На 22. 02. 2011 г. в с. Еница обл. Плевен, на изхода за град Червен бряг управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Фиат” модел „Уно” рег. № С 89 78 МВ, без свидетелство за правоуправление на МПС, в едногодишния срок от наказването му по административен ред с влязло в сила НП № 33983 от 26. 05. 2010 г. на Началника на отдел АНД „Пътна полиция” при СДРВ- София, връчено лично на 13. 07. 2010 г. за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление- Престъпление по чл. 343в ал. 2 вр. ал.1 от НК
На основание чл. 343в ал. 2 във вр. с чл. 54 НК му налага наказание лишаване от свобода за срок от 6 /шест/ месеца, което да бъде изтърпяно при първоначален „строг” режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.
Разноските по делото не са направени.

Р.Б.А.
 
37 ЧНД No 45/2012 Разпит на свидетел - чл.223 НПК Й.Д.Я.   Председател и докладчик: ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ  Определение от 02.03.2012г., в законна сила от 02.03.2012г.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:

ПРИКЛЮЧВА разпита на малоетния свидетел като констатира, че по време на неговото провеждане не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше оказан натиск от ст.разсл. полицай Я. върху свидетеля.
Горното се продиктува, беше прочетено от ст.разсл. полицай Я. и свидетеля, които изразиха съгласие и се подписа от тях.

 
38 ЧНД No 46/2012 Разпит на свидетел - чл.223 НПК Й.Д.Я.   Председател и докладчик: ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ  Определение от 02.03.2012г., в законна сила от 02.03.2012г.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:

ПРИКЛЮЧВА разпита на свидетелката като констатира, че по време на неговото провеждане не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше оказан натиск от ст.разсл. полицай Я. върху свидетелката.
Горното се продиктува, беше прочетено от ст.разсл. полицай Я. и свидетелката Л.К., които изразиха съгласие и се подписа от тях.

 
39 НОХД No 47/2012 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА Х.В.Л. Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ  Споразумение от 08.03.2012г., в законна сила от 08.03.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор Красимира Петрова и адвокат Д.П. – защитник на подсъдимият Х.В.Л..
Подсъдимият Х.В.Л. роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, женен, със средно образование, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:
На 24.02.2012 год. около 20:30 часа в гр. Искър, обл. Плевен на кръстовището на ул.,,Х. ***,,Валентина Терешкова” управлявал МПС автомобил ,,Мерцедес” с рег. № ЕН 78-04 ВВ след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.58 промила, установено по надлежния ред с техническо средство ,,Алкотест Палмо 931” с фабр.№ 2243409 - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.
За това му деяние и на основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:
– задължителна регистрация по настоящ адрес 2 /два/ пъти седмично за срок от 8 /осем/ месеца, която ще се изпълнява на територията на Община Искър;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца;
На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ЛИШАВА подс. Л. ОТ ПРАВОУПРАВЛЕНИЕ на МПС за срок от 3 /три/ месеца, считано от датата на фактическото отнемане на СУМПС – 24.02.2012 год.

Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.

Прокурор:........................ Защитник: ..........................
/Красимира Петрова/ /Адв. Д.П./


Подсъдим: .........................
/Х.В.Л./

Съдът
ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият Х.В.Л. със снета по-горе самоличност по НОХ дело № 47/2012 год. по описа на КРС.
На основание чл. 309 от НПК
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Х.В.Л. МН ,,Подписка”.
Определението е окончателно.

Х.В.Л.
 
40 НОХД No 71/2012 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА Л.Х.Л. Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ  Споразумение от 21.03.2012г., в законна сила от 21.03.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор Красимира Петрова и адвокат С.Я. – защитник на подсъдимият Л.Х.Л..
Подсъдимият Л.Х.Л. роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, женен, с основно образование, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:
На 19.03.2012 год. около 17:31 часа в гр. Кнежа, обл. Плевен, по ул.,,Александър Стамболийски”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил ,,Мерцедес С 200”, с рег. № ЕН 72-43 ВН, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 1,57 на хиляда, установена по надлежен ред с показание на техническо средство ,,Алкотест Дрегер”7410+, ф.№ ARSM 0009 - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.
За това му деяние и на основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 54 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” за срок от 6 /шест/ месеца.
На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години.

Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.

Прокурор:........................ Защитник: ..........................
/Красимира Петрова/ /Адв. С.Я./


Подсъдим: .........................
/Л.Х.Л./

Съдът
ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият Л.Х.Л. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 71/2012 год. по описа на КРС.
На основание чл. 309 от НПК
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Л.Х.Л. МН ,,Подписка”.
Определението е окончателно.

Л.Х.Л.