РАЙОНЕН СЪД - КНЕЖА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.10.2019г. до
16.10.2019г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 445/2019

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

М.П.К.

Й.Х.В.,
И.Н.В.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 17.9.2019г.
В законна сила на 3.10.2019г.

2

ЧНД No 203/2019

Производство по чл. 65 НПК - задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Д.С.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 10.9.2019г.
Оставя без уважение
Д.С.М.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 4.10.2019
Наказателно дело № 751/2019
В законна сила на 4.10.2019г.

3

Гражданско дело No 472/2019

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Д.Г.Д.

Г.Д.Г.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 8.10.2019г.
В законна сила на 8.10.2019г.

4

Гражданско дело No 434/2019

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

Р.Н.Х.Н.

С.Г.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 17.9.2019г.
В законна сила на 10.10.2019г.

5

Гражданско дело No 427/2019

Искове за развод и недействителност на брака

К.Н.П.

Ю.И.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 20.9.2019г.
В законна сила на 14.10.2019г.

6

ЧГД No 643/2019

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

С.И.П.

 

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 14.10.2019г.
В законна сила на 14.10.2019г.

7

Гражданско дело No 787/2018

Делба

З.Т.М.,
М.С.А.,
А.С.К.

Ц.Б.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 27.9.2019г.
В законна сила на 15.10.2019г.

8

Гражданско дело No 812/2018

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД СОФИЯ

С.Т.Р.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 13.9.2019г.
В законна сила на 15.10.2019г.

9

Гражданско дело No 644/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

К.М.П.,
Ф.Ю.П.

 

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 15.10.2019г.
В законна сила на 15.10.2019г.

10

ЧГД No 660/2019

Приемане и отказ от наследство

А.С.К.

М.Й.П.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 16.10.2019г.
В законна сила на 16.10.2019г.

11

ЧГД No 661/2019

Приемане и отказ от наследство

А.С.К.

С.К.П.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 16.10.2019г.
В законна сила на 16.10.2019г.