-

1.7.2019.
30.7.2019.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 407/2019

; , , . .

" "-

-

:
.

20.6.2019.
1.7.2019.

2

No 408/2019

; , , . .

" "-

-

:
.

20.6.2019.
1.7.2019.

3

No 249/2019

...

....,
...

:
.

12.6.2019.
3.7.2019.

4

No 85/2019

.78

-

...

:
.

17.6.2019.
...
17.6.2019.
3.7.2019.

5

No 390/2019

-

...,
...

 

:
.

26.6.2019.
4.7.2019.

6

No 188/2019

...

...

:
.

13.6.2019.
8.7.2019.

7

No 56/2019

; .() 655/2014

-

...

:
.

11.6.2019.
9.7.2019.

8

No 387/2019

...

...

:
.

9.7.2019.
9.7.2019.

9

No 456/2019

...

...

:
.

10.7.2019.
10.7.2019.

10

No 203/2019

" "

...

:
.

13.6.2019.
11.7.2019.

11

No 459/2019

; ; ; ; .

...

" " -

:
.

11.7.2019.
11.7.2019.

12

No 136/2019

.78

-

...

:
.

25.6.2019.
...
25.6.2019.
11.7.2019.

13

No 670/2018

...

:
.

14.6.2019.
12.7.2019.

14

No 693/2018

...

:
.

14.6.2019.
12.7.2019.

15

No 237/2019

...

...

:
.

26.6.2019.
12.7.2019.

16

No 262/2019

. ;

...

...

:
.

5.7.2019.
12.7.2019.

17

No 142/2019

.78

-

...

:
.

26.6.2019.
...
26.6.2019.
12.7.2019.

18

No 144/2019

.78

-

...

:
.

26.6.2019.
...
26.6.2019.
12.7.2019.

19

No 386/2019

.

...

....

:
.

15.7.2019.
15.7.2019.

20

No 124/2019

.78

-

...

:
.

26.6.2019.
...
26.6.2019.
15.7.2019.

21

No 809/2018

...

:
.

21.6.2019.
16.7.2019.

22

No 810/2018

...

:
.

21.6.2019.
16.7.2019.

23

No 266/2017

...

...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...

:
.

17.5.2019.
17.7.2019.

24

No 760/2018

...

...

:
.

27.6.2019.
18.7.2019.

25

No 133/2019

. 154,. 2 3 . 157

-

...

:
.

10.7.2019.
18.7.2019.

26

No 54/2016

...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...

...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...

:
.

28.6.2019.
19.7.2019.

27

No 452/2019

; , , . .

" "-

-

:
.

10.7.2019.
19.7.2019.

28

No 457/2019

; , , . .

" "-

-

:
.

10.7.2019.
19.7.2019.

29

No 164/2019

...

-

:
.

11.7.2019.
19.7.2019.

30

No 458/2019

; , , . .

" "-

-

:
.

11.7.2019.
23.7.2019.

31

No 154/2019

. 23-27 ( . 306, . 1, . 1 )

-

...

:
.

9.7.2019.
...
25.7.2019.

32

No 158/2019

.78

-

...

:
.

11.7.2019.
...
11.7.2019.
29.7.2019.

33

No 751/2018

...

:
.

24.6.2019.
30.7.2019.

34

No 346/2019

...,
...,
...,
...

:
.

10.7.2019.
30.7.2019.