-

1.6.2019. 30.6.2019.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 285/2013

....,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
....,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...

...,
...,
...,
...,
...,
...,
....,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
....,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...

:
.

12.3.2018.

:
23.1.2019
639/2018
24.6.2019.

2

No 368/2017

...,
...,
...

...

:
.

14.3.2019.
18.6.2019.

3

No 843/2017

...

...,
...,
...,
...,
...

:
.

29.3.2019.
12.6.2019.

4

No 877/2017

...

...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...

:
.

15.4.2019.
7.6.2019.

5

No 292/2018

.

:
.

15.3.2019.
6.6.2019.

6

No 619/2018

- ,

...

...

:
.

21.5.2019.
11.6.2019.

7

No 845/2018

;

...,
...

.

:
.

23.5.2019.
17.6.2019.

8

No 60/2019

...

...

:
.

26.6.2019.
26.6.2019.

9

No 64/2019

...

:
.

29.5.2019.
18.6.2019.

10

No 79/2019

...

""-

:
.

7.6.2019.
25.6.2019.

11

No 168/2019

...

:
.

3.6.2019.
3.6.2019.

12

No 234/2019

;

....

:
.

21.6.2019.
21.6.2019.

13

No 385/2019

...

....

:
.

6.6.2019.
6.6.2019.

14

No 391/2019

; , , . .

" "-

-

:
.

11.6.2019.
20.6.2019.

15

No 392/2019

; , , . .

" "-

-

:
.

11.6.2019.
20.6.2019.

16

No 393/2019

; , , . .

" "-

-

:
.

11.6.2019.
20.6.2019.

17

No 104/2019

.78

-

...

:
.

5.6.2019.
...
5.6.2019.
24.6.2019.

18

No 105/2019

.78

-

...

:
.

22.5.2019.
...
22.5.2019.
7.6.2019.

19

No 107/2019

-

...,
...

:
.

3.6.2019.
...
...
3.6.2019.

20

No 111/2019

.78

-

...

:
.

5.6.2019.
...
5.6.2019.
21.6.2019.

21

No 115/2019

.78

-

...

:
.

3.6.2019.
...
3.6.2019.
20.6.2019.

22

No 116/2019

. 23-27 ( . 306, . 1, . 1 )

-

...

:
.

5.6.2019.
21.6.2019.

23

No 127/2019

-

...

:
.

24.6.2019.
...
24.6.2019.

24

No 130/2019

-

...

:
.

4.6.2019.
...
4.6.2019.

25

No 131/2019

, , ,

-

...

:
.

4.6.2019.
...
4.6.2019.

26

No 132/2019

-

...

:
.

10.6.2019.
...
10.6.2019.

27

No 134/2019

-

...

:
.

10.6.2019.
...
10.6.2019.

28

No 135/2019

-

...,
...

:
.

10.6.2019.
...
...
10.6.2019.

29

No 137/2019

-

...

:
.

10.6.2019.
...
10.6.2019.

30

No 139/2019

-

...

:
.

10.6.2019.
...
10.6.2019.

31

No 145/2019

-

...

:
.

12.6.2019.
...
12.6.2019.

32

No 146/2019

-

...

:
.

18.6.2019.
...
18.6.2019.

33

No 147/2019

-

...

:
.

19.6.2019.
...
19.6.2019.

34

No 151/2019

-

...

:
.

19.6.2019.
...
19.6.2019.