-

1.5.2019. 31.5.2019.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 669/2018

- ,

...

...

:
.

8.4.2019.
2.5.2019.

2

No 66/2019

; , , . .

...

- - -.

:
.

8.4.2019.
3.5.2019.

3

No 253/2019

...

:
.

22.4.2019.
3.5.2019.

4

No 51/2019

.78

-

...

:
.

1.4.2019.
...
1.4.2019.
3.5.2019.

5

No 859/2018

...

...

:
.

9.4.2019.
7.5.2019.

6

No 80/2019

- ,

...

...

:
.

12.4.2019.
8.5.2019.

7

No 284/2018

-

...

:
.

19.4.2019.
...
23.4.2019.
8.5.2019.

8

No 29/2019

...

:
.

10.4.2019.
-
8.5.2019.

9

No 862/2018

...

:
.

12.4.2019.
9.5.2019.

10

No 78/2019

...

""-

:
.

11.4.2019.
9.5.2019.

11

No 80/2019

.78

-

...

:
.

23.4.2019.
...
23.4.2019.
9.5.2019.

12

No 81/2019

. 23-27 ( . 306, . 1, . 1 )

...,
-

:
.

23.4.2019.
9.5.2019.

13

No 837/2018

...

:
.

10.5.2019.
10.5.2019.

14

No 83/2019

. 23-27 ( . 306, . 1, . 1 )

-

...

:
.

24.4.2019.
10.5.2019.

15

No 76/2019

.78

-

...

:
.

25.4.2019.
...
25.4.2019.
13.5.2019.

16

No 106/2019

-

...

:
.

13.5.2019.
...
13.5.2019.

17

No 65/2019

- , ; .

...

...

:
.

14.5.2019.
14.5.2019.

18

No 29/2019

...

...

:
.

25.4.2019.
15.5.2019.

19

No 55/2019

- ,

...

...

:
.

19.4.2019.
15.5.2019.

20

No 261/2019

-

...,
...

 

:
.

15.5.2019.
15.5.2019.

21

No 327/2019

...

....

:
.

15.5.2019.
15.5.2019.

22

No 328/2019

...

....

:
.

15.5.2019.
15.5.2019.

23

No 276/2018

...

:
.

18.3.2019.
-

:
23.4.2019
458/2019
20.5.2019.

24

No 46/2019

...

.

:
.

15.4.2019.
-
20.5.2019.

25

No 352/2016

...,
...

...,
....,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...

:
.

10.4.2019.
21.5.2019.

26

No 276/2019

-

...,
...

 

:
.

21.5.2019.
21.5.2019.

27

No 292/2019

-

....,
...

 

:
.

22.5.2019.
22.5.2019.

28

No 237/2018

...

...,
...,
...,
...,
...,
...

:
.

25.4.2019.
27.5.2019.

29

No 130/2019

...,
...

...

:
.

3.5.2019.
28.5.2019.

30

No 290/2015

...

...,
....,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
- -

:
.

16.4.2019.
29.5.2019.

31

No 329/2019

-

...,
...

 

:
.

29.5.2019.
29.5.2019.

32

No 279/2018

...

:
.

8.5.2019.
-
29.5.2019.

33

No 28/2016

...

...

:
.

22.3.2019.
30.5.2019.

34

No 25/2018

...

...,
...,
...,
...,
...,
....,
...,
...,
...,
...,
...

:
.

14.3.2019.
31.5.2019.

35

No 480/2018

,

-

...

:
.

22.2.2019.

:
480/2018
31.5.2019.