-

1.4.2019. 30.4.2019.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 828/2018

...

...,
...,
...

:
.

7.3.2019.
1.4.2019.

2

No 225/2017

...

...,
...,
...,
...,
...,
...,
...

:
.

26.2.2019.
2.4.2019.

3

No 72/2019

. 222, . 223 ; . 149, . 8

 

:
.

2.4.2019.
2.4.2019.

4

No 893/2017

...

...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...

:
.

7.3.2019.
3.4.2019.

5

No 49/2019

.78

-

...

:
.

18.3.2019.
...
18.3.2019.
3.4.2019.

6

No 804/2018

...

...

:
.

14.2.2019.
4.4.2019.

7

No 204/2019

; , , . .

" "-

-

:
.

25.3.2019.
4.4.2019.

8

No 635/2018

"" .

...,
...,
...

:
.

8.2.2019.
5.4.2019.

9

No 235/2019

-

...,
...

 

:
.

5.4.2019.
5.4.2019.

10

No 803/2018

;

...

....

:
.

14.3.2019.
9.4.2019.

11

No 27/2019

...

-

:
.

14.3.2019.
-
9.4.2019.

12

No 505/2018

...

:
.

18.3.2019.
10.4.2019.

13

No 864/2018

- , ; .

...

...

:
.

28.3.2019.
10.4.2019.

14

No 1/2019

...

....

:
.

15.3.2019.
10.4.2019.

15

No 769/2017

...

...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...

:
.

7.3.2019.
11.4.2019.

16

No 35/2019

. 23-27 ( . 306, . 1, . 1 )

-

...

:
.

26.3.2019.
...
11.4.2019.

17

No 47/2019

.78

-

...

:
.

26.3.2019.
...
26.3.2019.
11.4.2019.

18

No 154/2019

-

...,
...

 

:
.

12.4.2019.
12.4.2019.

19

No 113/2019

; .() 655/2014

...

:
.

1.4.2019.
15.4.2019.

20

No 683/2016

...

....,
...,
...,
...,
...,
...,
....,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...

:
.

30.1.2019.
16.4.2019.

21

No 59/2019

; , , . .

...

 

:
.

28.3.2019.
16.4.2019.

22

No 48/2019

. 154,. 2 3 . 157

-

...

:
.

9.4.2019.
17.4.2019.

23

No 67/2019

- , ; .

...

...

:
.

1.4.2019.
18.4.2019.

24

No 89/2019

. 222, . 223 ; . 149, . 8

 

:
.

18.4.2019.
18.4.2019.

25

No 674/2018

;

...

:
.

25.3.2019.
19.4.2019.

26

No 678/2018

...

:
.

29.3.2019.
19.4.2019.

27

No 849/2018

- ,

...

...

:
.

13.3.2019.
19.4.2019.

28

No 64/2019

.78

-

...

:
.

5.4.2019.
...
5.4.2019.
23.4.2019.

29

No 667/2018

...

...

:
.

11.4.2019.
24.4.2019.

30

No 109/2019

. 222, . 223 ; . 149, . 8

...

:
.

24.4.2019.
24.4.2019.

31

No 173/2016

...

...,
...,
...,
...,
....,
...,
...,
...,
....

:
.

5.3.2019.
25.4.2019.

32

No 291/2019

...

....

:
.

25.4.2019.
25.4.2019.

33

No 89/2019

- , ; .

...

...

:
.

18.4.2019.
30.4.2019.

34

No 296/2019

...

....,
....

:
.

30.4.2019.
30.4.2019.

35

No 297/2019

...

....,
....

:
.

30.4.2019.
30.4.2019.