-

1.8.2018. 31.8.2018.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 506/2018

; , , . .

" "-

-

:
.

20.7.2018.
1.8.2018.

2

No 507/2018

; , , . .

" "-

-

:
.

20.7.2018.
1.8.2018.

3

No 508/2018

; , , . .

" "-

-

:
.

20.7.2018.
1.8.2018.

4

No 25/2018

...

...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...

:
.

10.7.2018.
2.8.2018.

5

No 137/2018

.78

-

...

:
.

16.7.2018.
...
16.7.2018.
2.8.2018.

6

No 234/2018

,

...

:
.

4.7.2018.
3.8.2018.

7

No 540/2018

; ; ; ; .

...,
....

 

:
.

8.8.2018.
8.8.2018.

8

No 235/2018

...

:
.

10.7.2018.
9.8.2018.

9

No 228/2018

- , ; .

...

..

:
.

25.7.2018.
10.8.2018.

10

No 149/2018

:
.

23.7.2018.
10.8.2018.

11

No 164/2018

.78

-

...

:
.

24.7.2018.
...
24.7.2018.
10.8.2018.

12

No 497/2014

...

....,
...,
...,
...,
....,
...,
...,
...

:
.

10.7.2018.
13.8.2018.

13

No 207/2018

;

...

...

:
.

25.7.2018.
14.8.2018.

14

No 126/2018

. 23-27 ( . 306, . 1, . 1 )

 

...,
-

:
.

11.6.2018.
...
-
11.6.2018.

:
20.8.2018
673/2018
20.8.2018.

15

No 84/2018

...

:
.

17.7.2018.
24.8.2018.

16

No 218/2018

...,
...,
...,
...,
...,
...

:
.

6.6.2018.
27.8.2018.

17

No 197/2018

-

...

:
.

28.8.2018.
...
28.8.2018.

18

No 591/2018

...

....

:
.

31.8.2018.
31.8.2018.

19

No 592/2018

...

....

:
.

31.8.2018.
31.8.2018.