РАЙОНЕН СЪД - КНЕЖА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.3.2018г. до 31.3.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 284/2017

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

АСПАРУХОВ ВАЛ ЕООД КНЕЖА

И.В.С.П.,
Й.И.Д.,
С.И.Ц.,
К.И.С.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 1.3.2018г.

2

Гражданско дело No 27/2015

Делба

Т.А.Х.,
И.А.Х.

С.С.И.,
С.С.И.,
Б.С.И.,
И.К.Г.,
Й.К.Г.,
А.Й.Х.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 6.3.2018г.

3

Гражданско дело No 19/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Е.М.К.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 6.3.2018г.

4

Гражданско дело No 123/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 6.3.2018г.

5

Гражданско дело No 124/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 6.3.2018г.
НАСТАНЯВА детето С. П. А., с ЕГН ********** в професионално приемно семейство С. Д. Л., с ЕГН: ********** и Ст. Хр. Л., с ЕГН: **********, двамата с адрес: ***, с оглед най- добрия интерес на детето за срок от 1 /една/ година или до промяна на обстоятелствата. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях условията, при които детето С. П. А., с ЕГН ********** да ползва социалната услуга ,,заместваща приемна грижа”, а именно: -при възникване на извънредни обстоятелства, непозволяващи на професионалното приемно семейство да полага грижи за детето; -когато приемното семейство има нужда от почивка или преживяват временно някаква трудност; -при необходимост по преценка на отдела „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Кн. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на детето С. П. А., с ЕГН ********** с майката П. А. Р., с ЕГН:**********, с постоянен и настоящ адрес: с. Г., ул.„Ц. С.“№ *, при изявено желание от нейна страна, както следва: всеки първи и трети петък от месеца в ДСП – гр. Кн., в присъствието на социален работник от Отдел ,,Закрила на детето”, който да определя часовете за срещи между тях. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес за ДСП гр.Кн. и в 7-дневен срок от получаване на съобщението за РП Кн.

6

АНД No 56/2018

КАТ

П.А.Х.

РУ Д.ДЪБНИК

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 6.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 63, ал. 2 от ЗАНН производството по АНД № 56/ 2018 год. по описа на Районен съд – гр. Кнежа, като недопустимо.

7

Гражданско дело No 730/2017

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

ДЕСИСЛАВА 85 ЕООД КНЕЖА

КООПЕРАЦИЯ"ЗОРА" ГР.КНЕЖА,
Ц.И.Д.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 6.3.2018г.

8

Гражданско дело No 368/2017

Делба

Е.А.Г.,
К.А.С.,
А.Н.А.

Т.Н.А.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 6.3.2018г.

9

Гражданско дело No 663/2016

Делба

Н.Х.К.,
Е.Х.К.,
Н.Ц.Д.,
Д.Т.Д.,
А.Х.Д.

Ч.Х.Д.,
И.Б.Д.,
Л.Б.Д.,
М.Н.Б.,
Ц.С.Б.,
В.С.П.,
Т.С.Я.П.,
Г.И.Й.,
И.Б.С.,
Й.Б.В.,
Д.И.К.,
К.А.К.П.,
Д.Б.Б.,
И.Б.К.,
Т.И.К.,
И.И.М.,
Г.К.К.,
Ц.П.Г.,
И.П.Г.,
Г.Т.Х.П.,
Н.К.С.,
Г.П.Г.,
А.П.Г.,
В.П.Г.,
В.И.Б.,
А.И.Г.,
М.Т.Ц.,
П.П.П.,
С.Н.С.,
П.Т.М.,
С.Т.С.,
Б.В.К.,
И.В.К.,
Й.Т.В.,
Л.Т.Ж.,
О.П.Р.,
Н.П.Р.,
В.Т.А.,
С.И.Б.,
М.С.С.,
А.Ц.С.,
И.Г.Ш.,
А.Г.Ш.,
И.М.Б.,
Д.Д.К.,
В.К.К.,
А.К.К.,
С.И.Б.,
И.Н.Б.,
М.Н.Ч.,
Т.Г.Х.,
Г.Г.М.,
М.Г.Д.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 8.3.2018г.

10

Гражданско дело No 193/2017

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

Н.Б.Ц.

К.Д.С.,
Г.И.Х.,
Ц.К.С.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 8.3.2018г.

11

Гражданско дело No 7/2018

Искове по СК - издръжка, изменение

А.Е.Д.

С.В.К.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 8.3.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатата днес, 08.03.2018г. съдебна спогодба между ищцата А.Е.Д., с ЕГН ********** и адрес: ***, чрез пълномощника – адв. В
. К. от ПлАК, и ответника С.В.К., с ЕГН ********** и адрес: ***, по силата на която: Ответникът С.В.К., с ЕГН ********** е съгласен и се задължава да заплаща увеличен размер на определената със спогодба по Гр. дело №202/2015г. по описа на РС-Кн. месечна издръжка от 100 /сто/ лева, а именно в размер на 150 /сто и петдесет/ лева на малолетното си дете В. СВ. К., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител А.Е.Д., с ЕГН **********, платими до 10 /десето/ число на месеца, считано от 04.01.2018г. до навършване на пълнолетие на детето или до промяна на обстоятелствата. Деловодните разноски остават в тежест на страните така, както са направени. ОСЪЖДА на основание чл. 7, т.2 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК С.В.К., с ЕГН ********** и адрес: ***, да заплати по приходната сметка на Районен съд – гр. Кн. държавна такса в размер на 2% върху тригодишните платежи на издръжката или сумата от 108.00 лв. /сто и осем лева и 0 ст./. ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 7/2018 г. по описа на РС – Кн., поради постигната спогодба между страните. Определението в частта, с която се прекратява производството по делото може да бъде обжалвано с частна жалба пред ПлОС в едноседмичен срок от днес, като в останалата му част не подлежи на обжалване.

12

Гражданско дело No 237/2017

Делба

В.М.В.

Д.Й.К.,
Б.Й.К.,
Л.Т.С.,
А.Т.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 6.3.2018г.
ОБЯВЯВА за окончателен разделителен протокол вариант ТРЕТИ от експертното заключение на експерта Б.З.. Копие от настоящето решение и от експертизата след влизане на РЕШЕНИЕТО в законна сила да се изпрати на ОС”Земеделие” – гр. Кн
. за изготвяне на съответните проекто-скици. Решението подлежи на въззивно обжалване пред ПлОС в 14 дневен срок от съобщението на страните, който тече от днес за процесуален представител на ищцата адв. Б., а за неявилите се от получаване на съобщението.

13

Гражданско дело No 834/2017

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД-СОФИЯ Ч/З АДВ.БОЖИН КРЪСТЕВ

Н.Д.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 9.3.2018г.

14

Гражданско дело No 285/2013

Делба

Д.К.Б.,
В.Д.К.,
Т.Д.К.,
Д.Т.Д.,
И.М.Д.,
Й.М.Д.,
Д.Ц.С.,
З.Б.Ч.,
В.З.Л.,
Б.З.Б.,
Ю.Н.М.,
Б.П.Б.,
Н.Ц.Б.,
Б.П.Б.П.,
Ц.Д.Б.,
П.Д.Б.,
П.Р.Б.,
В.Р.Д.,
Д.В.Г.,
П.В.Б.,
Г.Г.П.

Н.Ц.К.,
А.Д.К.,
М.Й.М.,
Е.Й.В.,
П.М.К.,
Л.М.К.,
Р.П.Ч.П.,
Т.П.А.,
А.И.М.,
Г.Г.Д.,
Ц.Х.П.,
Н.Ц.Х.,
И.С.В.,
Н.С.П.П.,
В.К.И.,
Г.К.И.,
С.А.Б.,
П.К.Б.,
П.К.Б.,
Л.Р.Т.,
В.И.В.,
М.И.В.,
Х.В.П.,
Н.В.П.,
П.К.Н.,
И.Г.Г.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 12.3.2018г.

15

ЧНД No 34/2018

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

М.А.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 12.3.2018г.

16

Гражданско дело No 855/2017

Искове за развод и недействителност на брака

М.В.Б.

Л.М.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 13.3.2018г.

17

ЧГД No 28/2018

Приемане и отказ от наследство

БАНКА ДСК СОФИЯ

М.В.З.Б.,
Б.В.З.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 13.3.2018г.
В законна сила на 13.3.2018г.

18

Гражданско дело No 146/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 13.3.2018г.

19

ЧГД No 147/2018

Приемане и отказ от наследство

Ф.Й.М.

Б.Й.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Разпореждане от 13.3.2018г.
В законна сила на 13.3.2018г.

20

АНД No 41/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Е.В.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 13.3.2018г.
Е.В.М.

21

Гражданско дело No 225/2017

Делба

Р.М.К.

В.Б.Ч.,
Я.П.Д.,
В.П.К.,
В.П.З.,
Б.П.Р.,
И.П.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 14.3.2018г.

22

Гражданско дело No 788/2017

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС СОФИЯ

Ц.Г.Ц.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 15.3.2018г.

23

Гражданско дело No 846/2017

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО- ПЛЕВЕН

М.Г.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 16.3.2018г.

24

Гражданско дело No 163/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 19.3.2018г.

25

ЧНД No 49/2018

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

К.Ц.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 20.3.2018г.
КУМУЛИРА наложените наказания на осъд. К.Ц.Б. роден на ***г***, българин, български гражданин, с основно образование, разведен с две малолетни деца, понастоящем в Затвора – Пл
., осъждан, с ЕГН: **********, по: присъда № 36/2017г. по нохд № 46/2017г.по описа на РС Ч.Бр.; протоколно определение № 96/2017г. по нохд № 472/2017г.-по описа на РС Ч.Бряг; протоколно определение № 107/2017г. по нохд №514/2017г. по описа на РС Ч.Бр.; споразумение № 97 от 20.10.2017г. по нохд № 474/2017 г. по описа на РС-Ч.бряг и протоколно определение № 35/21.02.2018 г. по нохд № 10/2018г.по описа на РС-Кн., като определя едно общо най-тежко наказание, а именно: ЛВС в размер на 1 година при първоначален строг режим на изтърпяване. На основание чл.25, ал.1 във вр. с чл.23, ал.3 от НК присъединява изцяло наказанието „глоба“ в размер на 500 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от една година, считано от датата на фактическото отнемане на свидетелството. На основание чл. 25, ал. 2 от НК ПРИСПАДА фактически изтърпяното от осъд. К.Ц.Б. към момента Наказание „лишаване от свобода“ по групираните присъди.
К.Ц.Б.

26

Гражданско дело No 843/2017

Делба

С.П.Ц.

И.П.Ф.,
Ц.П.Ш.,
Б.П.Ш.,
И.Ц.Ц.,
П.Ц.Ц.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 21.3.2018г.

27

Гражданско дело No 121/2017

Делба

А.Т.С.

Р.Т.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 22.3.2018г.

28

Гражданско дело No 35/2018

Искове по СК - издръжка, изменение

А.И.Б.

Р.Д.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 22.3.2018г.

29

Гражданско дело No 791/2017

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

Б.П.М.

П.Б.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 23.3.2018г.

30

АНД No 16/2018

КАТ

Н.И.П.

РУ НА МВР КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 23.3.2018г.
НП-потвърдено

31

ЧНД No 69/2018

Производство по чл. 65 НПК - задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

В.Г.В.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 23.3.2018г.
Уважава
В.Г.В.

32

Гражданско дело No 14/2018

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

А.П.Й.

ЕТ"С.И."-Г..К.,
Ц.И.Т.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 26.3.2018г.

33

ЧНД No 71/2018

Производство по чл. 64 НПК - задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Г.И.Д.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 26.3.2018г.
Уважава
Г.И.Д.

34

Гражданско дело No 771/2017

Делба

Е.Й.М.

В.Й.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 27.3.2018г.
Водим от горното ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатата между страните по настоящото дело спогодба по смисъла, на която: ДЯЛ ПЪРВИ: На ищеца Е.Й.М. с ЕГН-********** *** се поставя в ДЯЛ и същият става изключителен собственик на следния недвижим имот: 1. Поземлен имот с начин на трайно ползване - НИВА с площ от 15.000 дка /петнадесет декара/, ЧЕТВЪРТА категория, находяща се в местността „ПОЛЕТО”, съставляваща имот с №019001 /деветнадесет хиляди и едно/, по плана за земеразделяне землището на с. Д
. Л., при граници и съседи: имот №019029-полски път на Община И., имот №000001-полски път на Община И., имот №019002-нива на Ст. Сп. Ст. и имот №019028-нива на ЕТ „Прис-Б. Г.”. 2. Поземлен имот с начин на трайно ползване - НИВА с площ от 4.896 дка /четири декара осемстотин деветдесет и шест кв.м./, ЧЕТВЪРТА категория, находяща се в местността „ДИЛОВИЯ ВРЪХ”, съставляваща имот с №066030 /шестдесет и шест хиляди и тридесет/, по плана за земеразделяне землището на с. Д. Л., при граници и съседи: имот №066029-нива на А. Тр. Д., имот №066004-нива на насл. на Д. В. Т. и др., имот №066031-нива на Е.Й. В. и имот №000195-полски път на Община И. Имотът е образуван от имот №066008. и 3. Поземлен имот с начин на трайно ползване – НИВА с площ от 4.999 дка /четири декара деветстотин деветдесет и девет кв.м./, ТРЕТА категория, находяща се в местността „ПОЛЕТА”, съставляваща имот с №039052 /тридесет и девет хиляди петдесет и две/, по плана за земеразделяне землището на с. Д. Л., при граници и съседи: имот №039053-нива на М. Ц. В., имот №039015-нива на насл. на Я. И. Ц., имот №039016-нива на Р. И. П., имот №039051-нива на А. Тр. Д. и имот №000497-полски път на Община И. Данъчната оценка на дял първи, съгласно приложените удостоверения е в размер на 2537,40 лева. ДЯЛ ВТОРИ: На ответника В.Й.М., с ЕГН **********,*** се поставя в ДЯЛ и същият става изключителен собственик на следния недвижим имот: 1. Поземлен имот с начин на трайно ползване - НИВА с площ от 8.643 дка /осем декара шестстотин четиридесет и три кв.м./, ЧЕТВЪРТА категория, находяща се в местността „ПИСАРОВСКА МОГИЛА”, съставляваща имот с №073009 /седемдесет и три хиляди и девет/, по плана за земеразделяне землището на с. Д. Л., при граници и съседи: имот №073008-нива на А. Тр. Д., имот №000217-полски път на Община И., имот №073005-нива на насл. на Ст. Д. Вл., имот №073002-нива на Н. М. Ст. и имот №000037-път ІV кл на Община И.. Имотът е образуван от имот №073001. Върху имота има следните ограничения: 209 Разпределителни газопроводи до Ду 300 мм. през земеделски поземлени имоти-ивици с широчина по 5м от двете страни на газопровода и участък с ширина 1м около външната граница на надземните съоръжения. Сервитути за имота: 10.00м, 5.00м от едната страна и 5.00м от другата страна и 1.00м около външната граница на надземните съоръжения. Ограниченията на ползването са съгласно чл.20, ал.1 от Наредба 16 от 09.06.2004г. на МРРБ, МЗП и МЕЕЕ. 2. Поземлен имот с начин на трайно ползване - НИВА с площ от 7.667 дка /седем декара шестстотин шестдесет и седем кв.м./, ЧЕТВЪРТА категория, находяща се в местността „ПОЛЕТО”, съставляваща имот с №030045 /тридесет хиляди четиридесет и пет/, по плана за земеразделяне землището на с. Д. Л., при граници и съседи: имот №030044-нива на А. Ст. К., имот №000013-полски път на Община И., имот №030007-нива на насл. на Тр. Г. Д. и др, имот №030022-нива на В. И. Г. и имот №030016-нива на Община Кн. Имотът е образуван от имот №030006. и 3. Поземлен имот с начин на трайно ползване – НИВА с площ от 7.812 дка /седем декара осемстотин и дванадесет кв.м./, ЧЕТВЪРТА категория, находяща се в местността „ЙОЛОВ ГРЪБ”, съставляваща имот с №129049 сто двадесет и девет хиляди четиридесет и девет/, по плана за земеразделяне землището на с. Д. Л., при граници и съседи: имот №129048-нива на ЕТ „Прис-Б. Г.”, имот №000346-полски път на Община И., имот №129050-нива на Е. И. М., имот №129005-нива на Г. Ст. Д. и имот №129004-нива на И. А. Т.. Имотът е образуван от имот №129027. Данъчната оценка на дял втори, съгласно приложените удостоверения за данъчни оценки е в размер на 3042,50 лева. Страните, чрез техните процесуални представители заявиха, че не са извършвали и не си дължат парично уравнение на дяловете, които приемат за равностойни и отговарящи на квотите им в съсобствените недвижими имоти, предмет на делбата по настоящето дело. Страните, чрез техните процесуални представители декларират, че с така постигнатата спогодба ликвидират напълно и окончателно съсобствеността върху процесните недвижими имоти, предмет на горното гражданско дело и за напред никой от тях няма да има каквито и да било претенции по отношение на другата страна по повод имотите.
В законна сила на 27.3.2018г.

35

Гражданско дело No 24/2018

Искове за развод и недействителност на брака

И.М.Н.

И.Г.Н.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 27.3.2018г.

36

Гражданско дело No 30/2018

Искове по СК - издръжка, изменение

Б.С.С.

С.Н.С.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 27.3.2018г.

37

Гражданско дело No 194/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 29.3.2018г.
Р Е Ш И : № 60/2018 г. НАСТАНЯВА детето М
.. Д. Г., с ЕГН ********** в професионално приемно семейство – А. П. Г., с ЕГН ********** и П. Й. Г., с ЕГН **********, двамата с адрес: ***, за срок от 1 /една/ година или до промяна на обстоятелствата. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях условията, при които детето М.. Д. Г., ЕГН ********** да ползва социалната услуга „заместваща приемна грижа”, а именно: -при възникване на извънредни обстоятелства, непозволяващи на професионалното приемно семейство да полага грижи за детето; -когато приемното семейство има нужда от почивка или преживяват временно някаква трудност; -при необходимост по преценка на отдела „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Кн. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на детето М.. Д. Г., с ЕГН **********, с майката Д. Г. П., с ЕГН **********, с постоянен адрес: *** , при изявено желание от нейна страна, както следва: всеки втори и четвърти петък от месеца в ДСП – гр. Кн., в присъствието на социален работник от Отдел „Закрила на детето”, който ще определя часовете за срещи между тях. Решението може да бъде обжалвано и протестирано пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес – за ДСП гр. Кн. и в 7-дневен срок от получаване на съобщението до РП Кн. Решението подлежи на незабавно изпълнение.

38

Гражданско дело No 158/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

М.П.П.,
В.Н.П.

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 30.3.2018г.
В законна сила на 30.3.2018г.

39

ЧГД No 198/2018

Приемане и отказ от наследство

Б.Б.П.

Б.Т.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 30.3.2018г.
да се издаде удостоверение
В законна сила на 30.3.2018г.

40

ЧГД No 199/2018

Приемане и отказ от наследство

С.Б.П.

Б.Т.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 30.3.2018г.
В законна сила на 30.3.2018г.

41

НОХД No 60/2018

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

С.В.Г.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 20.3.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: С.В.Г., род. на *** ***, обл. Вр., ул. „М.“ № **, българин, с българско гражданство, неженен, със средно образование, не работи, неосъждан, с ЕГН: ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: На 02.03.2018г. около 00.40 часа в гр. Кн., обл.Пл., по ул. „Д. Б.“ пред бензиностанция „Петрол“, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Ауди А4“ с peг. № ******** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно — 1,66 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер 7410+“ с фабр. № ARSM0009 - престъпление по чл. 3436, ал. 1 от НК. На основание чл. 3436, ал. 1 вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК и по споразумение на страните на подсъдимия С.В.Г. се НАЛАГА наказание 3 (три) месеца лишаване от свобода. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА така наложеното наказание за срок от 3 (три) години. На основание чл. 343г вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК – ЛИШАВА ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА моторно превозно средство за срок от 6 (шест) месеца, считано от фактическото отнемане на СУМПС. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА по – лекото наказание „ Глоба“, предвидено в чл. 3436, ал. 1 от НК наказание „глоба”. Веществени доказателства по делото - няма. Разноски по делото не са направени. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Прокурор:________ Защитник:________ / Мария Вълчева / / адв. Р.М. / Подсъдим:________ / С.В.Г. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия С.В.Г. със снета по-горе самоличност по НОХд. №60/2018 г. по описа на КРС. Определението е окончателно.
С.В.Г.
В законна сила на 20.3.2018г.