РАЙОНЕН СЪД - КНЕЖА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.2.2018г. до 28.2.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧГД No 16/2018

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

А.К.Б.,
Й.У.Б.

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 1.2.2018г.
В законна сила на 1.2.2018г.

2

АНД No 242/2017

Агенция "Митници"

И.П.Б.

АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ МИТНИЦА СВИЩОВ

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 1.2.2018г.

3

ЧНД No 27/2018

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

Р.Е.Д.Р.

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 2.2.2018г.
В законна сила на 2.2.2018г.

4

ЧНД No 28/2018

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

Р.Е.Д.Р.

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 2.2.2018г.
В законна сила на 2.2.2018г.

5

ЧНД No 29/2018

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

Р.Е.Д.Р.

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 2.2.2018г.
В законна сила на 2.2.2018г.

6

ЧНД No 30/2018

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

Р.Е.Д.Р.

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 2.2.2018г.
В законна сила на 2.2.2018г.

7

Гражданско дело No 58/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД

Б.Й.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 5.2.2018г.

8

Гражданско дело No 829/2017

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

В.П.П.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 6.2.2018г.

9

АНД No 306/2017

КАТ

М.И.Т.

РУ НА МВР КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 6.2.2018г.
НП-отменено

10

АНД No 18/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

С.М.А.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 6.2.2018г.
С.М.А.

11

Гражданско дело No 696/2017

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

М.Б.Б.

С.И.Р.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 6.2.2018г.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА представените с ИМ писмени доказателства, както и представената в настоящето с.з. съдебна спогодба между страните по смисъла на която: Днес, на 06.02.2018г(шести февруари две хиляди и осемнадесета година) в град Кн., обл.Пл., между : 1.М.Б.Б. с ЕГН-********** ***, наричан по-долу ПЪРВА СТРАНА И 2.С.И.Р. с ЕГН - ********** ***, - от друга страна, наричана по долу ВТОРА СТРАНА СЕ СКЛЮЧИ ТАЗИ СПОГОДБА ЗА СЛЕДНОТО : I. Страните сключват тази спогодба за да уредят правоотношенията си, произтичащи от образуваното от ПЪРВАТА против ВТОРАТА страна по гр.дело № 696/2017г. по описа на Кж районен съд, по което ПЪРВАТА страна е предявила срещу ВТОРАТА страна искове с правно основание: чл.132,ал.1,т.2 СК; чл.127,ал.2 СК във вр.чл.127,ал.1 СК; чл.127а,ал.2 във вр.чл.127а, ал.1 и чл.143,ал.2 от СК II.Двете страни приемат, че : 1.ВТОРАТА СТРАНА, признава иска за издръжка, като се задължава да заплаща издръжка на детето Б. М. Б. с ЕГН ********** от по 130 лв. / сто и тридесет лева/ месечно по банкова сметка *** М.Б.Б. с ЕГН-********** - до промяна на обстоятелствата. 2.ПЪРВАТА СТРАНА оттегля исковете си : - за лишаване на втората страна от родителски права по отношение на детето Б. М. Б. с ЕГН ********** и - за заместване на липсващо съгласие на майката за попълване и издаване на лични документи на детето Б. М. Б. с ЕГН ********** ; - иска по чл.123 СК вр.чл.76 от ЗБДС и за разрешаване за пътуване в чужбина и - иска за разноски, като същите остават както са направени от страните. 3.ВТОРАТА СТРАНА заявява, че няма да отказва даване на съгласие за пътуване на детето Б. М. Б. в чужбина при посочени дестинации и период на пътуването. 4.ВТОРАТА СТРАНА се задължава да даде необходимото съгласие за снабдяване на детето Б. М. Б. с документи за самоличност. 5.СТРАНИТЕ се споразумяват, че упражняването на родителските права по отношение на детето Б. М. Б. с ЕГН ********** се предоставят на бащата М.Б.Б. . 6.СТРАНИТЕ определят режим на лични отношения между майката С.И.Р. с ЕГН-********** с детето Б. М. Б. с ЕГН ********** както следва : всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца с преспиване в гр.Кн., както и 30 дни от лятната ваканция-по местожителство на майката и по споразумение между родителите, относно този период СПОГОДИЛИ СЕ : ЗА ПЪРВАТА СТРАНА : ____________ / М.Б.Б. / ЗА ВТОРАТА СТРАНА : _____________ / С.И.Р./ Съдът счита представената съдебна спогодба за непротиворечаща на закона и мора и ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА ПОСТИГНАТАТА между страните съдебна спогодба описано подробно по-горе като ПРЕКРАТЯВА производството по настоящето гр. дело № 696/2017 г. по описа на РС Кн. ОСЪЖДА С.И.Р. с ЕГН-********** *** да заплати окончателна държавна такса по определената издръжка в размер на 93,60 лв., платими по сметка на съда. Определението е окончателно.
В законна сила на 6.2.2018г.

12

НОХД No 33/2018

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

К.Б.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 6.2.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор Ангел Танев и адвокат В.М. – договорен защитник на подсъдимия К.Б.Б.. Подсъдимият К.Б.Б. роден на ***г. в гр.Ор
., живущ ***, българин, български гражданин, с висше образование, женен, гл.майстор в „Монбат Рийсайклинк“ ЕООД – М., неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 02.02.2018 год., около 08,29 часа, по пътя гр. Кн. - гр. Б. Сл., на около два километра от гр. Кн., управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Форд“, модел „Галакси“ с регистрационен № ********, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,52 на хиляда установено по надлежният ред с техническо средство „Алкотест Дрегер“ 7410+ с фабр. № ARSM0009 - престъпление по чл.343 б, ал.1 от НК. За това му деяние и на основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл.55, ал. 1, т.1 от НК съдът НАЛАГА на подс. К.Б.Б. наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ в размер на 11 /единадесет/ месеца. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. На основание чл. 55, ал.З от НК Съдът НЕ НАЛАГА на подс.К.Б.Б. по-лекото наказание „Глоба“. На основание чл.343г във вр. с чл. 37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подс. К.Б.Б. със снета по-горе самоличност от право да управлява МПС за срок от 11 /единадесет/ месеца, считано от датата на фактическото отнемане на СУМПС. Разноски по делото не са направени. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:....................... ЗАЩИТНИК: ........................ /Ангел Танев/ /адв. В.М./ ПОДСЪДИМ: ....................... / К.Б.Б./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия К.Б.Б. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 33/2018 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс.К.Б.Б. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
К.Б.Б.
В законна сила на 6.2.2018г.

13

НОХД No 281/2017

Кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

М.А.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 5.2.2018г.
ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение по смисъла на което: М.А.К., роден на *** ***, българин, български гражданин, неграмотен, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 02.07.2017 година в централната част на гр. Кн
. е отнел чужда движима вещ - един таблет марка „njoy Arсas 7 3G Black“, на стойност 235,00 лева, от владението на собственика Т.Н.Н. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои - престъпление по чл.194, ал.1 от НК. За това му деяние и по споразумение между страните на подсъдимия М.А.К. на основание чл.197, т.3 вр. с чл.194, ал.1 от НК във връзка с чл. 55 ал.1 б.б от НК вр.с чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 СЕ НАЛАГА наказание "Пробация", изразяваща се в следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес два пъти седмично за срок от една година; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа за една година. ОСЪЖДА подсъдимия М.А.К. да заплати разноски по делото в размер на 42,32 лв. за експертизи, платими по сметка на ОДМВР - Пл. ОСЪЖДА подсъдимия М.А.К. да заплати по сметка на съда пътни разноски направени от пострадалия Т.Н.Н. за две идвания от гр. София и обратно в размер на 24 лв. Веществени доказателства не са иззети. Причинените имуществени вреди в размер на 235 лв. възстановени днес на пострадалия Т.Н.Н.. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. РАЙОНЕН ПРОКУРОР: ................. СЛ. ЗАЩИТНИК: .................. /Ангел Танев/ /адв. С.Ч./ ПОДСЪДИМ: ................... / М.А.К. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия М.А.К. по НОХ дело № 281/2017 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата от досъдебното производство МН „Подписка” спрямо подсъдимия М.А.К.. Определението е окончателно.
М.А.К.
В законна сила на 5.2.2018г.

14

НОХД No 301/2017

Квалифицирани състави на телесна повреда

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

С.Я.С.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 1.2.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото на 01.02.2018 год. в гр. Кн
. между Районна прокуратура – Кнежа, представлявана от прокурор Мария Вълчева и адвокат Ж.Ж. ***, в качеството му на упълномощен защитник на подсъдимия С.Я.С., ЕГН: **********, със съгласието на пострадалите от престъплението лица – А.Б.А. и О.И.К., конституирани като частни обвинители в процеса, чрез адв. Б. П. от ПлАК, споразумение на основание чл. 384 във вр. с чл. 381 от НПК за решаването на НОХ дело №301/2017 г. по описа на Кнежански РС, както следва: ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО Настоящото споразумение обхваща наказателното производство по НОХД № 301/2017 год. по описа на РС Кн. /д.пр.№ Д-119/2017 год. по описа на РП Кн./, образувано и водено срещу С.Я.С. за извършено от него престъпление по чл.131, ал.1, т.1 от НК във вр. с чл.130, ал.1 от НК. СЪДЪРЖАНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО Страните постигнаха съгласие и се споразумяха за следното: Приема се за безспорно установено,че подс.С.Я.С. е извършил следните престъпления: 1. На 14.07.2017 год. в гр.И., обл.Пл., причинил на А.Б.А. – длъжностно лице - инспектор към ОО „АА” Пл.-Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”-гр.С., при изпълнение на службата, лека телесна повреда изразяваща се в разкъсно-контузна рана в окосмената част на главата, довела до временно разстройство на здравето неопасно за живота – престъпление по чл.131 ал.1 т.1 във вр. с чл.130 ал.1 от НК. Деянието е извършено умишлено и виновно. За това деяние на подс. С. на основание чл.131, ал.1, т.1 от НК във вр. с чл.130, ал.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б ”б” от НК се налага наказание: “ПРОБАЦИЯ”. На основание чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК се определят следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от 6 /шест/ месеца, като определя периодичност за явяване и подпис при пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично. - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца. 2. На 14.07.2017 год. в гр.И., обл.Пл., причинил на О.И.К. – длъжностно лице - инспектор към ОО „АА” Пл.- Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”-гр.С., при изпълнение на службата, лека телесна повреда изразяваща се в разкъсно-контузна рана и кръвонасядане на носа и отток в окосмената част на главата, довела до временно разстройство на здравето неопасно за живота – престъпление по чл.131 ал.1 т.1 във вр. с чл.130 ал.1 от НК. Деянието е извършено умишлено и виновно. За това деяние на подс. С. на основание чл.131, ал.1, т.1 от НК във вр. с чл.130, ал.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б ”б” от НК се налага наказание: “ПРОБАЦИЯ”. На основание чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК се определят следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от 6 /шест/ месеца, като определя периодичност за явяване и подпис при пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично. - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца. На основание чл.23, ал.1 от НК СЕ ОПРЕДЕЛЯ и налага на подс. С.Я.С. едно общо наказание “ПРОБАЦИЯ”, като определя следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА, като определя периодичност за явяване и подпис при пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично. - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.1 НК ПРИСПАДА от така определеното наказание времето, през което обвиняемият С. е бил задържан на основание ЗМВР, съгласно Заповед за задържане на лице - рег.257зз-86/14.07.2017 г. ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА: Веществените доказателства по делото – 1 бр. горна част от служебна стоп-палка с бял светлоотразител с надпис „ДАИ” и 1 бр. дръжка от служебна стоп-палка на „ДАИ” с дължина 23,5 см. със засъхнала червено кафява течност в долния край да се върнат на представител на ОО„АА” Пл.-Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” -гр.С. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК С.Я.С., с ЕГН: ********** ***, да заплати по сметка на ОД на МВР – гр.Пл. направените по делото разноски за вещи лица в размер на 645,38 лв. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по досъдебно производство № Д-119/2017 год. по описа на РП – Кн. /ЗМ № 377/2017 год. по описа на РУ – Д. Д./ и НОХ дело № 301/2017 год. по описа на Районен съд – гр. Кн. Отменя взетата в хода на досъдебното производство спрямо подс. С.Я.С., ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА“. Определението е окончателно.
С.Я.С.
В законна сила на 1.2.2018г.

15

Гражданско дело No 842/2017

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Ю.И.Б.

ОБЩИНА КНЕЖА,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 8.2.2018г.

16

ЧНД No 40/2018

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

РУ НА МВР КНЕЖА,
Р.Е.Д.Р.

Г.П.С.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 9.2.2018г.
ПРИКЛЮЧВА разпита като констатира, че по време на неговото провеждане не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше оказан натиск от разсл.полицай върху обвиняемия.
В законна сила на 9.2.2018г.

17

Гражданско дело No 323/2016

Делба

Д.М.А.

И.И.А.П.,
Р.А.А.,
М.П.А.,
С.П.М.,
Н.И.А.,
Е.Б.А.,
И.Б.А.,
Б.К.К.,
Д.В.П.,
Д.Б.Д.,
М.М.А.,
Е.М.А.,
Е.И.А.,
Н.Я.Н.,
С.И.Д.,
Р.М.П.,
М.Д.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 12.2.2018г.

18

ЧНД No 215/2017

Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

В.Т.Д.,
К.В.Д.,
Т.В.Д.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 13.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧН.дело № 215/2017 г. по описа на РС Кн., поради оттегляне на направеното искане от страна на РП-Кн. и при съображенията, посочени по-горе в обстоятелствената част на настоящото определение. Определението подлежи на въззивно обжалване и протест пред ПлОС в 3-дневен срок от днес.

19

Гражданско дело No 619/2017

Делба

П.Б.В.

З.А.М.,
П.И.М.,
Й.И.М.,
С.Б.К.,
Е.В.И.,
С.Б.Р.,
И.С.П.,
Ю.Д.П.,
В.Ю.П.,
Е.Ю.П.,
С.С.П.,
З.С.П.,
Н.С.П.,
И.С.П.,
Й.Г.М.,
М.П.М.,
П.В.М.,
В.П.М.,
Й.П.М.,
В.И.Н.,
Н.И.М.,
Ч.И.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 7.2.2018г.

20

Гражданско дело No 665/2016

Делба

Р.В.В.

Б.И.Б.,
Е.И.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 14.2.2018г.

21

АНД No 315/2017

КАТ

П.Т.Д.

РУ НА МВР КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 14.2.2018г.
НП-изменено

22

Гражданско дело No 149/2006

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Д.Н.Д.

Д.Н.И.,
Р.Е.Д.,
Д.Е.Д.,
Ц.В.Д.,
Т.В.Д.,
И.Т.Р.,
М.Ц.К.,
К.Ц.Д.,
С.К.Д.,
И.С.Ц.,
М.С.Я.,
Ц.Д.М.,
А.Д.Ч.,
В.Х.Д.,
А.М.Д.,
И.М.Д.,
Д.П.Д.,
Л.П.Т.,
И.П.Т.,
В.Г.К.,
Т.Г.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 15.2.2018г.

23

Гражданско дело No 85/2016

Делба

И.М.Н.,
Д.Т.Н.,
Н.Т.Н.Д.

Д.Н.Н.,
И.О.Ш.,
Д.О.Ш.,
А.Н.К.,
Г.Д.Н.,
В.Д.В.П.,
Е.Д.П.,
Р.Д.Ц.,
Л.Ц.Н.,
П.Ц.Н.,
В.Г.Д.,
Г.О.Б.,
И.О.Б.,
Н.Т.П.,
И.В.Р.,
П.Ц.Г.,
И.С.И.,
В.Х.Ц.,
Ц.И.Г.,
Л.Г.Г.,
В.Г.Г.,
И.Г.И.,
И.Д.И.,
Д.Д.И.,
П.Д.Н.,
Г.Н.Н.,
Р.Н.И.,
Л.Ц.Г.,
Ц.Х.Р.,
Р.Х.В.,
Е.Б.Н.,
Т.Б.Н.,
Д.Е.В.,
В.Е.В.,
Д.Е.В.,
Ж.Ц.В.,
Г.Н.Б.,
К.К.В.,
К.П.В.,
М.П.В.,
Д.М.М.,
М.И.П.,
Е.И.П.,
С.Г.К.П.,
Д.Г.Ш.,
Е.Й.С.,
В.В.Ч.,
С.В.П.,
Г.М.П.,
М.М.П.,
П.Й.К.П.,
Й.Н.К.,
Н.Н.К.,
В.Х.К.,
М.Х.И.,
М.П.Н.П.,
Р.П.С.,
Н.К.М.,
П.К.Н.,
Г.С.Г.,
Р.С.В.,
Н.Д.В.,
Д.В.Д.,
Л.В.Д.,
П.И.Д.,
Д.И.Д.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 16.2.2018г.

24

Гражданско дело No 634/2017

Искове по СК - имуществени отношения между съпрузи

Д.С.С.

С.И.С.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 20.2.2018г.

25

Гражданско дело No 683/2017

Искове за развод и недействителност на брака

Д.Ц.С.

В.Н.С.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 20.2.2018г.

26

Гражданско дело No 779/2017

Искове за развод и недействителност на брака

К.Н.Х.

Ц.Т.Х.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 20.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, гражданският брак сключен между: К.Н.Х., с ЕГН **********,*** и Ц.Т.Х., с ЕГН: ********** ***, сключен на 22.04.1995г. – акт за граждански брак № ***** от 22.04.1995г., съставен в гр. Кн. ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото данъчна оценка на недвижимия имот. ПРИЕМА и УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, по смисъла на което: 1.) К.Н.Х., с ЕГН: **********,***,,В. Л.” №**, представлявана от адв.С.Ц. от САК. 2.) Ц.Т.Х., с ЕГН: **********,***, представляван от адв. Р.М. от ПлАК, СЕ СПОГОДИХА, КАКТО СЛЕДВА: 1. Ц.Т.Х., с ЕГН: **********, ИЗПЛАЩА на К.Н.Х., с ЕГН:********** сумата от 9 999 лева (девет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева), която се изплати днес на К.Н.Х., а целият процесен имот с административен адрес: гр.Кн., ул.“П. Д.П.“ №*, съставляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 770кв.м. (седемстотин и седемдесет квадратни метра), съставляващ УПИ № ХХІ-2796 (двадесет и едно римско за имот номер две хиляди седемстотин деветдесет и шест) в квартал 165 (сто шестдесет и пет) по ЗРП на гр.Кнежа, заедно с построените в имота ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И СТОПАНСКА СГРАДА, при граници на УПИ: УПИ № ХХІІ-2797, УПИ №ХXIІІ -2796, УПИ № ХХ-2798 и улица, подробно описан в Нотариален акт № 116, том I, дело 247/1990г. по описа на КРС и Нотариален акт № 374, том I, дело №715/1997г. по описа на КРС, се ВЪЗЛАГА в дял и изключителна собственост НА Ц.Т.Х., с ЕГН: **********. Данъчната оценка на целия имот е 5 982 лева. 2. Ц.Т.Х., с ЕГН: **********, ИЗПЛАЩА на К.Н.Х., с ЕГН:********** сумата от 9 999 лева (девет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева), която се изплати днес на К.Н.Х., и ВЪЗЛАГА в дял и изключителна собственост на Ц.Т.Х., с ЕГН: **********,*** - ЖИВОТНОВЪДЕН ОБЕКТ, Рег. номер: 3737610038 (5835-0031) находящ се на адрес: гр.Кн., общ.Кн., обл.Пл. ул.“П. Д.П.“ № *, заедно с находящите се в него 224 броя овци на обща стойност 9 999 лева, закупени по време на брака, притежаващи следните ушни марки, а именно: К.Н.Х., с ЕГН:**********, получава от Ц.Т.Х., с ЕГН:**********, днес при подписване на спогодбата сумата от 19 998 лева (деветнадесет хиляди деветстотин деветдесет и осем лева). Страните К.Н.Х. и Ц.Т.Х. заявяват, че са поделили помежду си останалото движимо имущество, придобито по време на брака им извънсъдебно и за в бъдеще нямат и не могат да имат никакви претенции един към друг във връзка с него. Страните К.Н.Х. и Ц.Т.Х. заявяват, че след прекратяване на брака им няма да си дължат издръжка помежду си. След прекратяване на брака ищцата К.Н.Х., ще носи предбрачното си фамилно име „А.“. С настоящата спогодба страните К.Н.Х. и Ц.Т.Х. декларират, че нямат регистрирани фирми, нямат участие в други дружества, нямат учредени влогове, не притежават други недвижими имоти, леки автомобили и други моторни превозни средства, нямат регистрирани ЕТ. Всички разноски и държавни такси остават между К.Н.Х. и Ц.Т.Х. така, както са направени по делото. С настоящата спогодба страните заявяват, че уреждат напълно и окончателно всичките си лични и имуществени отношения, като последица от прекратяването на брака им и за в бъдеще нямат и не могат да имат никакви претенции един към друг. С П О Г О Д И Л И С Е : 1. …................. 2. …..…………….. /К.Н.Х./ /Ц.Т.Х./ Съдът на основание чл. 234, ал. 3 от ГПК придава значение на влязло в сила решение на настоящата спогодба и същата не подлежи на обжалване пред по-горен съд. ОСЪЖДА К.Н.Х., с ЕГН: ********** да внесе държавна такса в общ размер на 400 лева, която е внесена видно от представена вносна бележка от ЮробанкКн. с дата 20.02.2018г. ОСЪЖДА Ц.Т.Х., с ЕГН: ********** да внесе държавна такса в общ размер на 320 лева, която е внесена, видно от представена вносна бележка от ЮробанкКн. с дата 20.02.2018г. ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело №779/2017 год. по описа на РС – Кн. като спогодено. Определението е окончателно.
В законна сила на 20.2.2018г.

27

Гражданско дело No 769/2017

Делба

Л.И.Н.

Л.А.П.,
П.А.А.,
Д.Д.М.,
М.Д.М.,
Д.Ц.Н.,
М.И.И.,
Р.Й.М.,
Б.Й.С.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 21.2.2018г.

28

Гражданско дело No 804/2017

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

П.К.

М.Х.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 21.2.2018г.

29

Гражданско дело No 811/2017

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

Д.П.Х.

Г.Д.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 21.2.2018г.

30

АНД No 31/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.П.Й.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 21.2.2018г.

31

АНД No 31/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.П.Й.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 21.2.2018г.
И.П.Й.
Мотиви от 21.2.2018г.

32

Гражданско дело No 768/2017

Делба

Г.Г.М.

В.Г.Н.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 22.2.2018г.

33

Гражданско дело No 815/2017

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Ц.В.П.

ПК"НАПРЕДЪК"-КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 22.2.2018г.

34

Гражданско дело No 768/2017

Делба

Г.Г.М.

В.Г.Н.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 22.2.2018г.

35

Гражданско дело No 812/2017

Делба

Р.Н.В.

В.Д.В.,
В.Т.К.,
И.Т.В.,
Н.Н.С.,
А.Х.С.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 23.2.2018г.

36

АНД No 1/2018

КАТ

П.П.Г.

РУ НА МВР КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 23.2.2018г.
НП-отменено

37

Гражданско дело No 537/2017

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ДИСКОМ ЕООД СОФИЯ

Д.Ц.Ц.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 26.2.2018г.

38

Гражданско дело No 859/2017

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС СОФИЯ

М.Г.Р.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 27.2.2018г.

39

АНД No 269/2017

КАТ

А.К.В.

РУ НА МВР КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 28.2.2018г.
НП-потвърдено

40

АНД No 293/2017

МВР

С.И.А.

Н-К СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР-ПЛЕВЕН

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 28.2.2018г.
НП-отменено

41

АНД No 2/2018

ИААА

И.Г.Й.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 28.2.2018г.
НП-отменено

42

НОХД No 47/2018

Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

В.И.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 22.2.2018г.
Одобрява постигнатото на 21.02.2018г. споразумение на основание чл. 381, ал. 1 и сл. от НПК между Районна прокуратура – Кн
., представлявана от прокурор Мария Вълчева и адвокат Р. М. от ПлАК – защитник на обвиняемия В.И.М., по силата на което: Обвиняемият В.И.М., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, във фактическо съпружеско съжителство, не работи, неосъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: На 19.12.2017г. в гр. Кн., в имот, находящ се на ул. „Г. Д.“ № **, в дървен шкаф под навес в двора на имота и в прилежаща постройка, приспособена като складово помещение в същия двор, държал акцизни стоки – 36 стека с цигари марка „Fargo”, съдържащи общо 360 (триста и шестдесет) кутии с по 20 къса цигари всяка, с пазарна стойност в размер на общо 2 700 (две хиляди седемстотин) лева, представляващи тютюневи изделия съгласно чл.11 от Закона за акцизите и данъчните складове, без бандерол, като такъв се изисква по закон - съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите и свързаните с тях изделия и чл. 64 от Закона за акцизите и данъчните складове, с дължим и невнесен в републиканския бюджет акциз в размер на общо 1 456,20 лева, като случаят не е маловажен – престъпление по чл.234, ал. 1 от Наказателния кодекс. По споразумение на страните, на основание чл. 234, ал. 1 от НК във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК Съдът налага на обвиняемия В.И.М., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА. На чл. 66, ал.1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. На основание чл. 55, ал.3 от НК не налага на обвиняемия В.И.М. предвиденото в чл. 234, ал.1 от НК наред с наказанието „Лишаване от свобода“ по-леко наказание „Глоба“. Другото предвидено в чл. 234, ал. 1 от НК по-леко наказание „Лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК“ не може да бъде наложено, тъй като обвиняемият не притежава съответни права, от чието упражняване да бъде лишен. Деянието е от вида на формалните и със същото не са причинени имуществени вреди. На основание чл. 234, ал. 3 от НК Съдът отнема в полза на държавата приобщените по делото веществени доказателства – 360 кутии с по 20 къса цигари всяка от тях, понастоящем на съхранение в РУ МВР – Кн., който да бъдат унищожени. Осъжда на основание чл. 189, ал. 3 от НПК В.И.М., с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Пл. направените по досъдебното производство разноски за вещо лице в размер на 70.38 лв. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по 242/2017г. по описа на РУ МВР – Кн.) и НОХ дело № 47/2018 год. по описа на Районен съд – гр. Кн. Отменя взетата спрямо обвиняемия В.И.М., с ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
В.И.М.
В законна сила на 22.2.2018г.

43

НОХД No 48/2018

Престъпления против реда на управлението

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Г.В.Д.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 26.2.2018г.
Одобрява постигнатото на 22.02.2018г. споразумение на основание чл. 381, ал. 1 и сл. от НПК между Районна прокуратура – Кн
., представлявана от прокурор Мария Вълчева и адвокат С.Ш. от ПлАК – служебен защитник на обвиняемия Г.В.Д., по силата на което: Обвиняемият Г.В.Д. (СИМЕОНОВ), роден на ***г. в гр.Вр., без постоянен адрес,***, понастоящем живущ ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен /във фактическо съпружеско съжителство/, не работи, осъждан - реабилитиран по см. на чл.88а от НК, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: На 14.02.2018г. около 15.00 часа в гр. Кн., в двора на „Институт по царевицата“, находящ се в землището на гр. Кн., с цел да принуди орган на властта – полицейски служители - мл. експерт М. М. М. - младши разузнавач в група „КП“ при РУМВР – Кн. и мл. експерт Н. Г. Г. - мл. експерт ЕКД при РУМВР – Кн., да пропуснат нещо по служба и свързано с функциите им, а именно да не изпълнят задълженията си, свързани с контролната и превантивната им дейност по смисъла на чл. 6, ал. 1, т.т. 7 и 8 вр. чл. 30, ал. 1, т. 2 и чл. 30а, ал. 2, т. 2 от ЗМВР - чрез извършване на проверка на документи и на място и чрез извършване на действия спрямо лице, за което има достатъчно основание да се предположи, че ще извърши престъпни или други противоправни действия, които застрашават обществения ред, употребил сила – замахнал с работещ моторен трион марка „Бор“ към Н. Г. Г. и употребил заплашване, като казал на М. М. М. и Н. Г. Г. „Сега ще ви нарежа, ще видите какво ще стане с Вас!“ – престъпление по чл. 269, ал. 1 от НК. По споразумение на страните, на основание чл. 269, ал. 1 от НК във връзка с чл. 54, ал. 1 вр. чл. 39, ал. 1 от НК Съдът налага на обвиняемия Г.В.Д., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на 8 /ОСЕМ/ МЕСЕЦА. На чл. 66, ал.1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. С деянието не са причинени имуществени вреди. Разноски по делото не са направени. На основание чл. 53, ал. 1, б.“а“ от НК Съдът отнема в полза на държавата приобщеното по делото веществено доказателство – 1 бр. моторен бензинов трион марка „Бор“ 5200 - 52 куб. см., с метална шина с дължина 40 см., с поставена верига на шината. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по бързо производство №11/2018г. по описа на РП – Кн. (ЗМ №27/2018г. по описа на РУМВР – Кн.) и НОХ дело № 48/2018 год. по описа на Районен съд – гр. Кн. Отменя взетата спрямо обвиняемия Г.В.Д., с ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
Г.В.Д.
В законна сила на 26.2.2018г.

44

НОХД No 157/2017

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Й.В.Ц.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 26.2.2018г.
На основание чл. 68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА В ИЗПЪЛНЕНИЕ наложеното на подс. Й.В.Ц., с ЕГН **********,***, понастоящем живущ ***, по споразумение №101/16.05.2017г. по НОХД №137/2017г. на РС – Кн
. наказание 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА „Лишаване от свобода”, което да търпи отделно при първоначален Общ режим на изтърпяване съгл. чл. 57, ал.1, т. 3 от ЗИНЗС. Определението може да бъде обжалвано и протестирано по реда на Глава двадесет и първа от НПК пред ПлОС – в 15-дневен срок от днес.
Й.В.Ц.

45

НОХД No 17/2018

Ползване на неистински или преправен документ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

А.И.Г.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 14.2.2018г.
Одобрява постигнатото между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор Мария Вълчева и адвокат Л.Г. от ПлАК – договорен защитник на обвиняемия А. И. Г., споразумение за решаване на делото по досъдебно производство № Д-192/ 2017 год. по описа на РП Кн. (ЗМ № 208/ 2017 г. по описа на РУ Кнежа), по силата на което: І. Обвиняемият А.И.Г., роден на ***г***, обл. Пл., ул. „В.” №*, българин, с българско гражданство, с начално образование, неженен, неосъждан, с ЕГН: **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 23.08.3017г. в гр. Кн., обл. Плевен, при проверка от полицейски служители от РУ МВР – Кн., извършена на ул. „М. Б.“ пред дом № ** по повод управление на МПС - лек автомобил „Опел Астра“ с peг. № ********, съзнателно се ползвал от неистински официален документ – свидетелство за управление на МПС с № *********** - британски образец, като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност – престъпление по чл. 316 във вр. с чл. 308, ал. 2 вр. ал. 1 от НК. ІІ. За извършеното престъпление по чл. 316 вр. чл. 308, ал. 2 вр. ал. 1 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“ от НК страните се споразумяха и обв. А. И. Г., с ЕГН: ********** прие да изтърпи наказание „ПРОБАЦИЯ“ при следните пробационни мерки: На основание чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес ***, която съгласно чл. 42а, ал. 3, т. 1 от НК да бъде с продължителност 6 (шест) месеца, при периодичност два пъти седмично; На основание чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител, които съгласно чл. 42а, ал. 3, т. 1 от НК да бъдат с продължителност 6 (шест) месеца. ІІІ. С деянието не са причинени имуществени вреди. ІV. На основание чл. 53, ал.1, б.“а“ от НК Съдът отнема в полза на държавата приобщеното по делото веществено доказателство – свидетелство за управление на МПС с № *********** - британски образец, ведно с бяла пластмасова опаковка, в което е поставено. Осъжда на основание чл. 189, ал.3 от НПК А. И. Г., с ЕГН: ********** ***, да заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Пл. направените в досъдебното производство разноски в размер на 30 (тридесет) лв. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по досъдебно производство № Д-192/2017 год. по описа на РП – Кн. (ЗМ № 208/2017г. по описа на РУ – Кн.) и НОХ дело № 17/2018 год. по описа на Районен съд – гр. Кн.
А.И.Г.
В законна сила на 14.2.2018г.