РАЙОНЕН СЪД - КНЕЖА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от
1.1.2018г. до 31.1.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧНД No 7/2018

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

РУ КНЕЖА,
Р.Е.Д.

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 9.1.2018г.
Приключва разпита по ЧН дело № 7/2018 година по описа на Кнежанския районен съд.
В законна сила на 9.1.2018г.

2

ЧНД No 8/2018

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

РУ КНЕЖА,
Р.Е.Д.

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 9.1.2018г.
Приключва разпита по ЧН дело № 8/2018 година по описа на Кнежанския районен съд.
В законна сила на 9.1.2018г.

3

Гражданско дело No 724/2017

Искове по СК - издръжка, изменение

Е.Н.И.

Н.В.И.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 11.1.2018г.

4

АНД No 299/2017

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.А.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 11.1.2018г.
И.А.П.
Мотиви от 11.1.2018г.

5

Гражданско дело No 431/2017

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Й.А.А.

С.Й.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 12.1.2018г.

6

АНД No 300/2017

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Г.И.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 12.1.2018г.
Г.И.К.
Мотиви от 12.1.2018г.

7

АНД No 203/2017

КАТ

В.Ю.Т.

РУ НА МВР КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 15.1.2018г.
НП-изменено

8

Гражданско дело No 723/2017

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

И.Д.К.,
Р.Б.К.

И.В.Б.Д.,
М.В.Х.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 17.1.2018г.

9

Гражданско дело No 742/2017

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

И.П.Ф.,
Б.П.Д.,
Г.П.Р.,
М.Б.П.,
М.С.П.

Б.М.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 17.1.2018г.

10

Гражданско дело No 806/2017

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

М.П.П.,
И.Г.П.,
Д.Г.П.

ЕТ Л.9.-Г.И.К.,
Б.Й.И.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 17.1.2018г.
В законна сила на 17.1.2018г.

11

АНД No 307/2017

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.Д.Т.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 17.1.2018г.

12

АНД No 307/2017

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.Д.Т.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 17.1.2018г.
И.Д.Т.
Мотиви от 17.1.2018г.

13

АНД No 309/2017

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Р.С.Г.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 18.1.2018г.
Р.С.Г.
Мотиви от 19.1.2018г.

14

Гражданско дело No 666/2016

Делба

Р.В.В.

Н.Т.Н.,
З.В.Л.,
В.Й.П.,
Н.Й.П.,
Б.И.Б.,
Е.И.Б.,
Г.Х.Д.,
М.Х.Т.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 19.1.2018г.

15

Гражданско дело No 591/2017

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Д.Н.Б.,
М.Н.Б.

В.Д.Б.,
С.П.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 19.1.2018г.

16

АНД No 305/2017

КАТ

Х.И.Г.

РУ НА МВР КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 22.1.2018г.
НП-отменено

17

НОХД No 13/2018

Ползване на неистински или преправен документ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

К.А.Н.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 15.1.2018г.
Одобрява постигнатото между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор М. В. и адвокат Т.К. от Вр. АК – договорен защитник на обвиняемия К.А.Н., споразумение за решаване на делото по досъдебно производство № Д-176/ 2017 год. по описа на РП Кн. (ЗМ № 513/ 2017 г. по описа на РУ Д. Д.), по силата на което: І. Обвиняемият К.А.Н., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, с начално образование, женен, осъждан, с ЕГН: **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 30.08.3017г. в с. Д. Л., обл. Пл., при проверка от полицейски служители от РУМВР – Д. Д., извършена по повод управление на МПС - лек автомобил „Фолксваген голф“ с peг. № ********, съзнателно се ползвал от неистински официален документ - свидетелство за управление на МПС с № ********* - гръцки образец, като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност – престъпление по чл. 316 във вр. с чл. 308, ал. 2 вр. ал. 1 от НК. ІІ. По споразумение на страните, на основание чл. 316 във вр. с чл. 308, ал. 2 вр. ал. 1, във вр. с чл. 54, ал. 1, във вр. с чл. 39, ал. 1 и чл. 47, ал. 1 от НК Съдът налага на обвиняемия К.А.Н., с ЕГН: ********** и снета по-горе самоличност, наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на 3 (три) месеца. На основание чл. 66, ал.1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. ІІІ. С деянието не са причинени имуществени вреди. ІV. На основание чл. 53, ал.1, б.“а“ от НК Съдът отнема в полза на държавата приобщеното по делото веществено доказателство – свидетелство за управление на МПС с № ********* - гръцки образец. Осъжда на основание чл. 189, ал.3 от НПК К.А.Н., с ЕГН: ********** ***, да заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Пл. направените в досъдебното производство разноски в размер на 12.00 лв. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по досъдебно производство № Д-176/2017 год. по описа на РП – Кн. (ЗМ № 513/2017г. по описа на РУ – Д. Д.) и НОХ дело № 13/2018 год. по описа на Районен съд – гр. Кн. Отменя взетата спрямо обвиняемия К.А.Н., с ЕГН: ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
К.А.Н.
В законна сила на 15.1.2018г.

18

Гражданско дело No 246/2016

Делба

И.М.Ц.

Т.Т.П.,
Й.Т.Б.,
Е.Н.Д.,
М.П.Ц.М.,
Б.П.Д.,
Р.М.С.,
Т.М.К.,
Т.В.К.,
Д.В.Г.,
Н.В.В.,
О.В.В.,
О.В.П.,
Д.И.Г.,
В.Д.Г.,
М.Д.Г.,
Б.Д.И.,
Ж.Д.П.,
К.П.Н.,
Н.Д.П.Т.,
Т.Д.П.,
В.Ц.Т.,
Ц.С.Т.,
М.С.Т.,
Т.М.Д.,
Р.С.Д.,
М.С.П.,
Е.Х.К.,
Ц.Х.К.,
В.Х.К.,
А.М.Т.,
М.П.И.,
Й.Б.И.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 23.1.2018г.
ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТА ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ съобразно ТРЕТИ ВАРИАНТ от експертното заключение. Решението подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд в двуседмичен срок от днес – за явилите се страни и в двуседмичен срок от получаване на съобщението за неявилите се ответници.

19

Гражданско дело No 428/2017

Делба

М.Ц.Ц.

И.Ц.Ц.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 24.1.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните по настоящото дело спогодба по смисъла, на която: 1. М.Ц.Ц., с ЕГН: **********,***, чрез пълномощника адв. Р.Б. от ПлАК и 2. И.Ц.Ц., с ЕГН: **********,***, (чрез пълномощника В
. Г. Ц. с ЕГН **********, пълномощно с рег.№8871/22.12.2016г. на Е. К., нотариус в район на действие РС К., с рег.№551 на Нотариалната камара). СЕ СПОГОДИХА, КАКТО СЛЕДВА: 1. М.Ц.Ц., с ЕГН: **********, изплаща на И.Ц.Ц., с ЕГН: ********** сумата общо от 25 000 лева (двадесет пет хиляди лева), която се погасява днес ПО БАНКОВ ПЪТ при представянето на настоящата в съда, а целият процесен имот с административен адрес: гр.Кн., ул.“И. Б.“ №* и съставляващ дворно място от 1230кв.м., представляващо парцела XIII (тринадесета) на квартал 75 (седемдесет и пети) по ЗРП на гр.Кн.(съгласно нотариален акт №52, том I, дело 97/1969г.), а съгласно актуална Скица №201/12.06.2017г.на Община Кн. - УПИ XV-1166 с площ 1310кв.м. по кадастър, а по регулация с площ 1384кв.м.(с неприложена регулация) в квартал 79 по ЗРП на гр.Кн., на ул.И. Б. *, Ведно с построените в него масивна двуетажна жилищна сграда с квадратура 110.93кв.м. застроена площ, а в разгънат вид 220 кв.м., гараж от 32 кв.м. и второстепенна постройка от 66 кв.м. се ВЪЗЛАГА В ДЯЛ на М.Ц.Ц., с ЕГН: **********,***. Данъчната оценка на целия имот е 24 737,90 лева, от които ? е собственост на М.Ц.Ц.. 2.На М.Ц.Ц. с ЕГН ********** *** СЕ ВЪЗЛАГАТ В ДЯЛ следите имоти и движима вещ: - Нива с площ 14.010 дка, Трета категория, в местността „Средния път”, Имот с № 490011 в землището на гр.Кн. с ЕКАТТЕ 37376 при граници и съседи: № 490021-Нива на М. П. Б.; № 490010 - Нива на насл.на В. Г. С.; №490004-Нива на насл.на Д. Цв. К.; № 490027-Нива на К. А. М. и № 000195-Полски път на Община Кн. - Нива с площ 3.734 дка, Трета категория, в местността ”Паняка”, имот с № 169036 в землището на гр.Кнежа с ЕКАТТЕ 37376, при граници и съседи: № 169035-Нива на Г. И. Кр. и др.; № 169026-Нива на Ж. Р. Н.; №169037-Нива на Кооперация”ЗППК Победа-Кн.” и № 500549-Полски път на Община Кн. Имотът е образуван от имот №169005. - Нива с площ 8.354 дка, Трета категория, в местността ”Училищен фонд”, имот с № 253036 в землището на гр.Кн. с ЕКАТТЕ 37376, при граници и съседи съгласно скица-проект № Ф1496/11.01.2018г.: № п253037-Нива на И.Ц.Ц.; № 253003-Нива на насл.на Д. И. Т. Д.; № 253023-Нива на С. Т. Б. и № 500139-Полски път на Община Кн.Имотът е образуван от имот №253024. Трите ниви възложени на този дял са на обща стойност по данъчна оценка – 3873.03 лева. - Ремарке за лек автомобил(туристическо) с регистрационен номер ********, идентификационен номер 4354, на цвят Червен. Застрахователната стойност на тази движима вещ е 70 лева. 3.На И.Ц.Ц. с ЕГН **********,*** (чрез пълномощника В. Г. Ц. с ЕГН **********) СЕ ВЪЗЛАГАТ В ДЯЛ следите имоти: - Нива с площ 10.450 дка, Трета категория, в местността „Оземлени парцели”, Имот с № 294043 в землището на гр.Кн. с ЕКАТТЕ 37376, при граници и съседи: №294051-Нива на фонд”Кнежанска община, парт. 1173; №500149-Полски път на община Кн.; № 294044-Нива на ЕТ”Св. И.; № 294060-Нива на Т. Цв. К.; № 294061-Нива на Л. А. Т. Имотът е образуван от имот № 294022. - Нива с площ 9.995 дка, Трета категория,в местността”Паняка”, имот с № 210029 в землището на гр.Кн. с ЕКАТТЕ 37376, при граници и съседи: № 210038-Нива на насл.на Й. П. К.; № 500184-Полски път на Община Кн.; № 210030-Нива на Т. Ст. Ц.; № 210010-Нива на насл.на Р. Ц. И.. и №210002-Нива на Р. М. Р.. Имотът е образуван от имот № 210003. - Нива с площ 5.652дка, Трета категория, в местността ”Училищен фонд”, Имот с № 253037 в землището на гр.Кн. с ЕКАТТЕ 37376, при граници и съседи съгласно скица-проект № Ф14847/11.01.2018г: № 253037-Нива на М.Ц.Ц.; № 253003-Нива на насл.на Д. И. Т. Д.; № 253002-Нива на насл.на Д. Сп. Х.; № 253027-Нива на Н. С. Б. ***. Имотът е образуван от имот № 253024. Трите ниви възложени на този дял са на обща стойност по данъчна оценка – 3449.26лв. И.Ц.Ц. с ЕГН ********** получава от М.Ц.Ц. с ЕГН********** днес при подписване на спогодбата сумата от 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева, която е преведена по банкова сметка, *** Ц. с ЕГН **********, която от своя страна е възстановила на М.Ц.Ц. платената от сума в размер на 1474 лева за особен представител. Съделителите М.Ц.Ц. с ЕГН-********** и И.Ц.Ц. с ЕГН-********** са внесли държавна такса по сметка на КРС при подписването на тази спогодба в размер на 2% от стойностите на дяловете им, както следва: - М.Ц.Ц.: върху данъчната оценка на имота с административен адрес: гр.Кн., на ул.“И. Б.“ № *, Ведно с построените в него Масивна двуетажна жилищна сграда с квадратура 110.93кв.м. застроена площ а в разгънат вид 220 кв.м., гараж от 32 кв.м. и второстепенна постройка от 66 кв.м.: 24737.90лева – 2% = 494.76 лева и върху данъчната оценка на поставените в дял три броя ниви: 3837.03лв. – 2% = 76.75 лева и върху застрахователната стойност поставената в дял движима вещ - Ремарке за лек автомобил(туристическо) с регистрационен номер ********, идентификационен номер 4354, на цвят Червен – 70 лева – 2% = 1.40 лева или общо държавна такса за този дял 572.91 лева. -И.Ц.Ц.: върху получената днес сума от 25000 лева – 2% = 500 лева и върху данъчната оценка на поставените му в дял три броя ниви 3449.26лева – 2% = 68.98 лева или общо държавна такса за този дял 568.98 лева. Страните заявяват, че чрез постигнатата спогодба прекратяват съсобствеността върху оставените им в наследство недвижими имоти, описани по-горе и никой от съделителите не може да има каквито и да е претенции по отношение на останалите съделители. Разноските остават така, както са направени от страните. СПОГОДИЛИ СЕ: 1. ……………………………….. 2. …………………………… /М.Ц.Ц./ /И.Ц.Ц., чрез пълномощника В. Г. Ц./ Съдът на основание чл. 234, ал. 3 от ГПК придава значение на влязло в сила решение на настоящата спогодба и същата не подлежи на обжалване пред по-горен съд. ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.дело №428/2017 год. по описа на КРС като спогодено. Определението е окончателно.
В законна сила на 24.1.2018г.

20

Гражданско дело No 659/2016

Делба

А.Ю.К.

Д.В.Д.,
Б.Т.Д.,
Н.П.Д.,
Р.Н.Д.,
Б.В.Б.,
П.В.Д.,
В.Ц.П.П.,
Ц.П.Б.,
Р.Т.П.,
З.Т.Д.,
Л.Й.С.,
Т.И.Д.,
С.М.Г.,
Н.М.С.,
М.Т.Д.,
Р.Т.К.,
А.Т.П.,
С.Т.В.,
Т.И.Д.,
Й.И.Д.,
М.Н.Д.,
И.Н.Ж.,
Н.Н.А.,
А.В.Д.,
Г.В.Д.,
Ц.А.Д.,
М.Н.П.,
П.Н.Д.,
Н.Ц.Д.,
П.Ц.Д.,
И.Ц.Д.,
П.П.Д.,
Д.Д.К.,
П.Д.С.,
В.П.Д.,
Н.М.Д.,
К.М.К.,
Т.М.Д.,
П.М.Д.,
Е.Г.А.,
Ц.Г.Н.,
Г.П.Х.,
Д.Г.А.,
Ю.Н.М.,
Б.Ю.М.,
М.Й.Д.,
В.Й.Д.,
А.С.П.,
Т.Ц.П.,
И.В.П.,
Ц.В.П.,
М.М.П.,
М.А.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 24.1.2018г.
ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТА ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ съобразно ВАРИАНТ ТРЕТИ, разработен в справка № 5 /пет/ от заключението на вещото лице, с приложени към него 8 /осем/ бр. скици с новообразуваните имоти. Решението подлежи на обжалване пред Пл
. окръжен съд в двуседмичен срок от получаване на съобщението до страните. След влизане в сила на настоящото решение, препис от същото да се изпрати на ОС „Земеделие” – гр. Кн. за изготвяне на проекто-скици съобразно заключението на вещото лице по ТРЕТИ вариант, разработен в справка №5, като бъдем уведомени за направените разноски, които ще бъдат възложени на съделителите при разпределението на имотите.

21

ЧГД No 41/2018

Приемане и отказ от наследство

М.Г.Ч.

Г.М.Ч.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Разпореждане от 25.1.2018г.
В законна сила на 25.1.2018г.

22

АНД No 314/2017

КАТ

П.Т.Д.

РУ НА МВР КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 26.1.2018г.
НП-отменено

23

АНД No 189/2017

ДАМТН

ОБЩИНА КНЕЖА

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 29.1.2018г.
НП-потвърдено

24

АНД No 313/2017

КАТ

Н.Б.Д.

РУ НА МВР КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 29.1.2018г.
НП-отменено

25

Гражданско дело No 270/2017

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД

М.Т.Т.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 30.1.2018г.

26

АНД No 12/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Г.З.С.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 30.1.2018г.
Г.З.С.

27

НОХД No 276/2017

Неплащане на издръжка

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

В.Б.В.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 10.1.2018г.
В.Б.В.
Мотиви от 10.1.2018г.
В законна сила на 25.1.2018г.