РАЙОНЕН СЪД - КНЕЖА
Справка за свършените дела
за периода от
1.12.2017г. до 31.12.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 260/2017

РДГ

Т.П.К.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 4.12.2017г.
НП-отменено

2

Гражданско дело No 802/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

С.К.Д.,
Ц.Й.М.

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 6.12.2017г.
В законна сила на 6.12.2017г.

3

ЧГД No 808/2017

Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа

РАЙОНЕН СЪД- СОФИЯ

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 6.12.2017г.
В изпълнение на съдебната поръчка СЪДЪТ счита, че процедурата за разпит на свидетелят е изпълнена, поради което О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по Ч.Гр.д. № 808/2017г. по описа на Районен съд - Кн.
В законна сила на 6.12.2017г.

4

АНД No 192/2017

ДАМТН

ОБЩИНА КНЕЖА

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 6.12.2017г.
НП-отменено

5

АНД No 199/2017

ИАРА

И.М.Г.

ОТДЕЛ РИБАРСТВО И КОНТРОЛ ЦЕНТРАЛЕН ДУНАВ РУСЕ

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 6.12.2017г.
НП-потвърдено

6

АНД No 279/2017

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Ю.М.С.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 6.12.2017г.
Ю.М.С.
Мотиви от 6.12.2017г.

7

Гражданско дело No 616/2016

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

ЕТ П.А.-П.Ч.К.

СОРТОВИ СЕМЕНА - ВАРДИМ-ЕАД,
И.Д.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 7.12.2017г.

8

АНД No 190/2017

ДАМТН

ОБЩИНА КНЕЖА

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 7.12.2017г.
НП-отменено

9

Гражданско дело No 208/2017

Делба

Д.Д.А.

Е.Т.Д.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 8.12.2017г.

10

АНД No 191/2017

ДАМТН

ОБЩИНА КНЕЖА

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 8.12.2017г.
НП-отменено

11

АНД No 201/2017

КАТ

М.Г.В.

РУ НА МВР Д. ДЪБНИК

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 8.12.2017г.
НП-потвърдено

12

АНД No 194/2017

КАТ

Х.Р.М.

РУ НА МВР КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 11.12.2017г.
НП-потвърдено

13

НЧХД No 109/2017

Лека телесна повреда

Г.Д.П.

А.Й.Т.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 20.11.2017г.
А.Й.Т.
Мотиви от 23.11.2017г.
В законна сила на 5.12.2017г.

14

НОХД No 289/2017

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Т.Н.А.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 1.12.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение, сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор Мария Вълчева и служебния защитника адв. С.Ч. от ПлАК на подсъдимия Т.Н.А.. Подсъдимия Т.Н.А., роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с начално образование, пенсионер, женен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В периода от неустановена дата до 16.05 часа на 05.10.2017г. в с. Бр
., обл. Пл., в частен дом на ул. „Ч. М.“ № ** сам осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, експлоатирана от АД „ЧЕЗ Разпределение България“ - клон Плевен, посредством проводник тип ПВ - А1 със сечение 6 кв. мм. (меден едножилен) с дължина 16.70 метра, присъединен към един от фазовите проводници от захранващата линия на електрическото табло, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК. За това му деяние и на основание чл. 234в, ал. 1 вр. чл. 54, ал. 1 вр. чл. 39, ал. 1 и чл. 47, ал. 1 от НК и по СПОРАЗУМЕНИЕ на страните на подсъдимия Т.Н.А. се НАЛАГА наказание 3 (три) месеца „ Лишаване от свобода”. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА така наложеното на наказание за срок от 3 (три) години и НАЛАГА глоба в размер на 100 (сто) лева. С деянието не са причинени имуществени вреди. Разноски по делото - няма. На основание чл. 53, ал. 1, б. „а“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства: 1 бр. проводник тип ПВ - А1 със сечение 6 кв. мм. (меден едножилен) с дължина 16.70 метра, намиращи се на съхранение в служба „Архив” на РС Кн. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:....................... СЛ. ЗАЩИТНИК: ........................ / Мария Вълчева / /адв. С.Ч./ ПОДСЪДИМ: ....................... / Т.Н.А. / Съдът ОПРЕДЕЛИ : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Т.Н.А. по НОХ дело № 289/2017 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата в досъдебното производство МН,,Подписка” спрямо подсъдимия Т.Н.А.. Определението е окончателно.
Т.Н.А.
В законна сила на 1.12.2017г.

15

НОХД No 291/2017

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Б.И.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 4.12.2017г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото постигнатото споразумение между Районна прокуратура - гр. Кнежа, представлявана от прокурор Ангел Танев и адв. Й.Я. от ПлАК – договорен защитник на подсъдимия Б.И.П.. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение, по смисъла на което: Подсъдимият Б.И.П., роден на *** г. в гр. Бяла Слатина, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, работи в „АТИ Инженеринг“ ООД – гр.С
. - кофражист, женен, осъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В едногодишен срок от наказването му по административен ред с влязло в сила НП № 16-0309-000201/2017 г. на Началника на РУ – О., за това, че управлява МПС без да притежава съответно свидетелство за управление на МПС, връчено му лично на 24.03.2017 година, влязло в сила на 03.04.2017 г., на 22.11.2017 година в гр. Кнежа е извършил друго такова деяние, като по ул.„Д. Б.” срещу № **, е управлявал МПС - лек автомобил „АУДИ А4” с регистрационен № ********, сив на цвят, без да притежава съответно свидетелство за управление на МПС, констатирано с АУАН с бланков № 0255253/22.11.2017 г. по описа на РУ – Кн. - престъпление по чл.343в, ал.2, във вр. с ал.1 от НК. На основание чл.343в, ал.2 във вр. с ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК и по споразумение между страните на подсъдимия Б.И.П. се НАЛАГА наказание "Лишаване от свобода" за срок от 3 (три) месеца като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието се отлага за срок от 3 (три) години. На основание чл. 55, ал.З от НК страните се споразумяват на подсъдимия Б.И.П. да не се налага по-лекото наказание „Глоба“. Имуществени щети от престъплението – не са причинени. Разноски по наказателното производство – не са направени. Веществени доказателства по делото – не са приобщени. Към споразумението е приложена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК подписана от подсъдимият. РАЙОНЕН ПРОКУРОР:……………. ЗАЩИТНИК:……………………… (Ангел Танев) (адв. Й.Я.) ПОДСЪДИМ:…………………… (Б.И.П.) Съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Б.И.П. със снета по-горе самоличност по НОХ дело №291/2017 год. по описа на КРС. На основание чл. 309, ал. 1 от НПК Съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата от досъдебното производство МН „Подписка” спрямо подсъдимия Б.И.П.. Определението е окончателно.
Б.И.П.
В законна сила на 4.12.2017г.

16

НОХД No 292/2017

Квалифицирани състави на хулиганство

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Д.Т.М.,
М.М.Д.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 6.12.2017г.
Одобрява постигнатото споразумение между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор Мария Вълчева, от една страна и, от друга, адвокат Р.М. от ПлАК – договорен защитник на обвиняемите Д.Т.М., с ЕГН ********** и М.М.Д., с ЕГН **********, по силата на което: Обвиняемият Д.Т.М., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, работи като шофьор в ЕООД „Венида 76“ – гр. Кн
., осъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: На 09.07.2017г. около 17.55 часа на път II -13, водещ от гр.Б. Сл. към гр.Кн., преди табелата, обозначаваща населеното място – гр. Кн., като извършител, в съучастие с М.М.Д. ***, при управление на моторно превозно средство – товарен автомобил „Волво ФХ 12420“ с рег.№ ********, извършил непристойни действия – счупил с метална бухалка дясно странично огледало на лек автомобил „Тойота Приус“ с рег. № ******** – собственост на А. В. Ст. от гр. Пл., грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, които по своето съдържание се отличават с изключителен цинизъм и дързост – престъпление по чл. 325, ал.3 вр. ал.2 вр. ал.1, във вр. с чл. 20, ал.2 от НК. По споразумение на страните, на основание чл. 325, ал.3 вр. ал.2 вр. ал.1, във вр. с чл. 20, ал.2, във връзка с чл. 55, ал.1, т.2, б.“б“ вр. чл. 42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК Съдът налага на обвиняемия Д.Т.М., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, наказание „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес:***, за срок от 1 (ЕДНА) ГОДИНА с периодичност два пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 (ЕДНА) ГОДИНА; На основание чл. 55, ал.3 от НК не налага на обвиняемия Д.Т.М. предвиденото в чл. 325, ал.3 от НК наказание „Лишаване от право по чл. 37, ал.1, т.7 от НК“. Обвиняемият М.М.Д., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, управител на ЕООД „Део Воленте кар“ – гр.С., неосъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: На 09.07.2017г. около 17.55 часа на път II -13, водещ от гр.Бяла Слатина към гр.Кнежа, преди табелата, обозначаваща населеното място – гр. Кнежа, като извършител, в съучастие с Д.Т.М. ***, при управление на моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Вектра“ с рег.№ ********, извършил непристойни действия – дърпал дръжката на задна дясна врата на лек автомобил „Тойота Приус“ с рег. № ******** – собственост на А. В. Ст. от гр. Пл., грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, които по своето съдържание се отличават с изключителен цинизъм и дързост – престъпление по чл. 325, ал.3 вр. ал.2 вр. ал.1, във вр. с чл. 20, ал.2 от НК. По споразумение на страните, на основание чл. 325, ал.3 вр. ал.2 вр. ал.1, във вр. с чл. 20, ал.2, във връзка с чл. 55, ал.1, т.2, б.“б“ вр. чл. 42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК Съдът налага на обвиняемия М.М.Д., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, наказание „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес:***, за срок от 10 (ДЕСЕТ) МЕСЕЦА с периодичност два пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 (ДЕСЕТ) МЕСЕЦА. На основание чл. 55, ал.3 от НК не налага на обвиняемия М.М.Д. предвиденото в чл. 325, ал.3 от НК наказание „Лишаване от право по чл. 37, ал.1, т.7 от НК“. Имуществените вреди от престъплението са възстановени. На основание чл.53, ал.1, б.“а“ от НК Съдът ОТНЕМА в полза на държавата приобщеното по делото веществено доказателство – 1 бр. алуминиева бейзболна бухалка, червена на цвят, с черна гумена изолация в долната част на дръжката, с бели надписи на латиница „ВАТ“ „LouSaiJia power baseball”. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК Д.Т.М., ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на РС – Кн. разноски по делото в размер на 89.93 лв. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК М.М.Д., ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на РС – Кн. разноски по делото в размер на 89.93 лв. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по досъдебно производство № Д - 115/2017г. по описа на РП – Кнежа (ЗМ № 127/2017г. по описа на РУМВР – Кн.) и НОХ дело № 292/2017 год. по описа на Районен съд – гр. Кн. Отменя взетите спрямо обвиняемите Д.Т.М., с ЕГН ********** и М.М.Д., ЕГН ********** Мерки за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
Д.Т.М.
М.М.Д.
В законна сила на 6.12.2017г.

17

НОХД No 294/2017

Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

М.З.С.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 7.12.2017г.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото представеното споразумение. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор Мария Вълчева и адв. Й.Я. - договорен защитник на подсъдимият М.З.С., по смисъла на което: М.З.С. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, работи във временна заетост, неосъждан - реабилитиран, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: 1.Затова, че на 22.11.2017 г., около 18.30 часа в с. Бр
., по ул. „Ст. Кр.”, срещу Народно читалище „Събрание“ е управлява МПС - товарен автомобил, марка и модел „Валентини П 105 Л 1“, с регистрационни табели „********, червен на цвят, с рама № ZA9P105L192D45072, което не е регистрирано по надлежния ред - служебно прекратена регистрация на 30.01.2017 г. , съгласно Закона за движение по пътищата и Наредба № 1-45/24.03.2017 година за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторни превозни средства и на ремаркета, теглени от тях, констатирано с АУАН с бланков № 0356840/22.11.2017 г. по описа на РУ – Кн. - престъпление по чл. 345, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК. На основание чл.345, ал.2 във вр. с ал.1, във вр. с чл.55 ал.1, т.1 от НК и по споразумение на страните, Съдът НАЛАГА на подсъдимия М.З.С. наказание „ГЛОБА“ в размер на 250/двеста и петдесет/ лева. 2. По същото време и на същото място е транспортирал в товарен автомобил „Валентини П 105 Л 1“, с регистрационни табели „********“, червен на цвят, с рама № ZA9P105L192D45072 незаконно добит от другиго дървен материал - 1,4 кубически метра пространствени дърва за огрев от акация на стойност - 98.00 лева, като предвид стойността на дървесината случая е маловажен - престъпление по чл.235, ал.6, във вр. с ал. 2 от НК. На основание чл.235, ал.6 във вр. с ал.2, във вр. с чл.54 ал.1, във вр. с чл.42а ал.2 т.1 и т.2 от НК и по споразумение на страните, Съдът НАЛАГА на подсъдимия М.З.С. наказание „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по постоянен адрес:*** за срок от 6 /шест/ месеца - два пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест / месеца. На основание чл.381, ал.8 от НПК, във вр. с чл.23 ал.1 от НК, Съдът НАЛАГА на подсъдимия М.З.С. най - тежкото от двете наказания, а именно „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по постоянен адрес:*** за срок от 6 /шест/ месеца - два пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест / месеца. На основание чл.23, ал.3 от НК, НЕ ПРИСЪЕДИНЯВА по - лекото наказание „ГЛОБА”. Имуществени щети от престъплението в размер на 98,00 лв. са обезпечени. Веществени доказателства по делото не са иззети. ОСЪЖДА подс. М.З.С. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ОД на МВР – Пл. направените деловодни разноски от ДП в размер на 42,32 лева за експертиза. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: …………………….. / Мария Вълчева / /Адв.Й.Я. / ПОДСЪДИМ: ………………………… / М.З.С. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият М.З.С. по настоящото НОХ дело № 294/2017 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. М.З.С. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
М.З.С.
В законна сила на 7.12.2017г.

18

Гражданско дело No 714/2017

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

М.И.Р.

Н.К.Н.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 12.12.2017г.
Страните заявяват, че се споразумяват по следните въпроси: Родителските права по отношение на роденото по време на съвместното съжителство на страните непълнолетно дете И. Н. К. с ЕГН:**********, родена на *** г. в гр. Д. се ПРЕДОСТАВЯ за упражняване на майката М.И.Р. с ЕГН: **********,***. НА бащата Н.К.Н. с ЕГН:********** с адрес *** се ОПРЕДЕЛЯ следния режим на лични отношения с непълнолетното дете И. Н. К. с ЕГН:********** както следва: първа и трета събота и неделя от месеца – за времето от 09.00 ч. в събота до 16.00 ч. в неделя – с преспиване в дома на бащата; Всяка четна година по коледните празници – от 25.12. -10.00 ч. до 27.12. – 17.00 часа, а всяка нечетна година – по Новогодишните празници – от 30.12. – 17.00 часа до 02.01. – 12.00 часа, вторият ден на Великден – от 10.00 до 17.00 часа, половината от зимната и половината от пролетната ваканция, като посоченият по-горе режим ще се осъществява, когато детето е в България. Един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск. Бащата Н.К.Н. с ЕГН:********** с адрес *** ЩЕ ЗАПЛАЩА месечна издръжка за детето И. Н. К. с ЕГН:********** чрез неговата майка и законен представител в размер на 115 лева месечно, считано от м. януари 2018 г. до промяна на обстоятелствата. Издръжката се дължи до всяко десето число на месеца, за който се отнася и ще бъде заплатена по банков път, по посочена от М.И.Р. банкова сметка. ***, че с подписването на настоящето споразумение са уредили напълно и изчерпателно всички въпроси помежду си, визирани в разпоредбата на чл.127, ал.1 от СК, както и няма да имат за в бъдеще каквито и да е претенции една спрямо друга. Разноските остават за страните така както са направени от тях. СПОГОДИЛИ СЕ: 1……………………… 2……………………………… /М.И.Р. / / Н.К.Н. / Съдът счита постигнатата спогодба за непротиворечаща на закона и морала поради което следва да я одобри. Водим от горното, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигната между страните спогодба така както е обективирана по – горе и ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №714/2017 г. по описа на РС Кн. поради постигната спогодба между страните. ОСЪЖДА Н.К.Н. с ЕГН:**********, с адрес: *** да заплати окончателна държавна такса по определената за издръжка в размер на общо 82.80 лв. Определението не подлежи на обжалване.

19

Гражданско дело No 790/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Р.П.Н.,
Ц.Д.Н.

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 12.12.2017г.
В законна сила на 12.12.2017г.

20

Гражданско дело No 780/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Г.И.С.,
А.П.С.

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 13.12.2017г.
В законна сила на 13.12.2017г.

21

ЧГД No 860/2017

Приемане и отказ от наследство

БАНКА ДСК СОФИЯ

Т.Б.К.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 13.12.2017г.

22

ЧГД No 861/2017

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

А.Ф.М.

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 13.12.2017г.

23

Гражданско дело No 684/2017

Искове за развод и недействителност на брака

Ц.Д.Л.

Р.М.Л.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 14.12.2017г.

24

АНД No 200/2017

КАТ

П.Т.Д.

СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - ОД НА МВР - ПЛЕВЕН

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 14.12.2017г.
НП-отменено

25

АНД No 261/2017

РДГ

Т.П.К.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 14.12.2017г.
НП-отменено

26

ЧНД No 295/2017

Производство по чл. 243 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА,
АСПАРУХОВ ВАЛ ЕООД КНЕЖА

З.А.Й.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 14.12.2017г.
Оставя без уважение

27

НОХД No 298/2017

Съвкупление с лице, ненавършило 14г. или с лице, навършило 14 г., неразбиращо свойството и значението на извършеното

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Х.М.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Разпореждане от 14.12.2017г.

28

ЧНД No 237/2017

Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Т.З.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 15.12.2017г.
Съдът съобразно изложеното по - горе счита, че е налице законови основания за прекратяване на настоящето производство, поради оттегляне на направеното искане от страна на РП Кнежа предвид което на основание чл. 159 ал.4 от Закона за здравето ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по Ч.Н.Д.№ 237/2017 г. по описа на РС Кн
., поради оттегляне на направеното искане от страна на РП Кн. Определението подлежи на въззивно обжалване и протест пред ПлОС в 3 дневен срок от днес.

29

Гражданско дело No 278/2017

Искове по СК - издръжка, изменение

Б.А.А.

С.Ц.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 14.12.2017г.

30

Гражданско дело No 275/2017

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

А.Н.К.

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД СОФИЯ,
ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 15.12.2017г.

31

Гражданско дело No 635/2017

Искове за развод и недействителност на брака

Х.Н.Б.

Г.П.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 15.12.2017г.

32

ЧНД No 302/2017

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

РУ НА МВР Д.ДЪБНИК,
В.А.

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 18.12.2017г.
Приключва разпита по ЧН дело № 302/2017 година по описа на Кж районен съд.
В законна сила на 18.12.2017г.

33

ЧНД No 303/2017

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

РУ НА МВР Д. ДЪБНИК,
В.Б.А.

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 18.12.2017г.
Приключва разпита по ЧН дело № 303/2017 година по описа на Кж районен съд.
В законна сила на 18.12.2017г.

34

ЧНД No 304/2017

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

РУ НА МВР Д. ДЪБНИК,
В.Б.А.

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 18.12.2017г.
Приключва разпита по ЧН дело № 304/2017 година по описа на Кж районен съд.
В законна сила на 18.12.2017г.

35

АНД No 290/2017

Общини

Т.Б.Г.

ОБЩИНА КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 19.12.2017г.
НП-отменено

36

Гражданско дело No 348/2016

Делба

Г.Д.Б.

Ц.С.Л.,
П.С.Б.,
И.П.Н.,
С.Н.Н.,
П.Н.М.,
В.Ц.Б.,
М.Ц.Б.,
В.М.Д.,
С.М.Д.,
Г.М.Н.,
Д.В.Д.,
С.В.Ж.,
Х.П.Б.,
Й.П.М.,
И.К.И.,
А.М.Т.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 20.12.2017г.

37

НОХД No 235/2017

Неплащане на издръжка

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

И.С.И.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 20.12.2017г.
И.С.И.

38

Гражданско дело No 875/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

П.Ц.К.,
Р.А.К.

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 28.12.2017г.
В законна сила на 28.12.2017г.

39

ЧГД No 876/2017

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

М.Н.С.

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 28.12.2017г.
В законна сила на 28.12.2017г.

40

АНД No 264/2017

Комисия за защита на потребителите

ЕТ М.Б.К.

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ РУСЕ

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 28.12.2017г.
НП-потвърдено

41

НОХД No 310/2017

Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.В.И.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 21.12.2017г.
Одобрява постигнатото на 20.12.2017 г. споразумение между Районна прокуратура – Кнежа, представлявана от прокурор Мария Вълчева и адвокат С.Ш. от ПлАК – служебен защитник на обвиняемия И.В.И., по силата на което: Обвиняемият И.В.И., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, без образование - неграмотен, неженен, безработен, неосъждан (реабилитиран по право на осн. чл. 86, ал. 1, т. 1 от НК), с ЕГН: **********, се признава за виновен в това, че: 1. Ha 09.12.2017 г. около 18.05 ч. в гр. Кн
., обл. Пл., на кръстовище, образувано от улиците „П. Д. Петков“ и „Д. Б.“, управлявал МПС – мотопед „Балкан“ без регистрационна табела, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 1,48 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „Дрегер 7410+“ с фабр. № ARSM0009 – престъпление по чл. 3436, ал. 1 от НК и в това, че: 2. По същото време и на същото място управлявал МПС – мотопед „Балкан“ с рама № 101641, без регистрационна табела, което не било регистрирано по надлежния ред съгласно Наредба № I - 45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства – престъпление по чл. 345, ал. 2 от НК. ІІ. За извършените престъпления страните се споразумяха на обвиняемия да бъдат наложени следните наказания: 1. За престъплението чл. 3436, ал. 1 от НК, определено при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, страните се споразумяха и обв. И.В.И., с ЕГН: ********** прие да изтърпи наказание 4 (четири) месеца лишаване от свобода, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 НК се отлага за срок от 3 (три) години; На основание чл. 55, ал. 3 от НК страните се споразумяха на обвиняемия да не се налага по-лекото, предвидено в чл. 3436, ал. 1 от НК наказание „глоба”. Предвиденото в чл. 343г във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 НК наказание – лишаване от право да управлява моторно превозно средство не може да бъде наложено, т.к. обвиняемият е неправоспособен и не притежава СУМПС. 2. За престъплението по чл. 345, ал. 2 от НК, определено при условията на чл. 54 от НК, страните се споразумяха и обв. И.В.И., с ЕГН: ********** прие да изтърпи наказание 3 (три) месеца лишаване от свобода, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 НК се отлага за срок от 3 (три) години. 3. На основание чл. 381, ал. 8 от НПК във вр. с чл. 23, ал. 1 от НК страните се споразумяха и обвиняемият И.В.И., с ЕГН: ********** прие да изтърпи едно общо най-тежко наказание измежду определените по-горе наказания, а именно: 4 (четири) месеца лишаване от свобода, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 НК се отлага за срок от 3 (три) години. ІІІ. Престъпленията са от вида на формалните и със същите не са причинени имуществени вреди. ІV. Веществени доказателства по делото няма. V. Разноски по делото – не са направени. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по бързо производство №Д-109/2017г. по описа на РП – Кн. (ЗМ № 232/2017г. и ЗМ № 233/2017г. по описа на РУ МВР – Кн.) и НОХ дело № 310/2017 год. по описа на Районен съд – гр. Кн. Отменя взетата спрямо обвиняемия И.В.И., с ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
И.В.И.
В законна сила на 21.12.2017г.

42

НОХД No 308/2017

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

З.З.Л.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 21.12.2017г.
Одобрява постигнатото на 19.12.2017г. споразумение между Районна прокуратура – Кн
., представлявана от прокурор Мария Вълчева, служебния защитник – адвокат С.Я. от ПлАК и обвиняемия З.З.Л., по силата на което: Обвиняемият З.З.Л., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, женен, с основно образование, неосъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: На 03.12.2016г. в гр. Кн., обл. Пл., в дома си на ул. ”В.” №**, посредством метална тръба сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система, стопанисвана от ВиК дружеството ЕООД „ Аспарухов вал” – гр. Кн., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода – престъпление по чл. 234в, ал. 1 от Наказателния кодекс. По споразумение на страните, на основание чл. 234в, ал.1, във вр. с чл. 39, ал.1 и чл. 47, ал.1, във връзка с чл. 54, ал.1 от НК Съдът налага на обвиняемия З.З.Л., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, наказание Лишаване от свобода в размер на 3 (три) месеца, като на основание чл. 66, ал.1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (три) години, както и Глоба в размер на 100 (сто) лева. Имуществени вреди с престъплението не са причинени. Веществени доказателства по делото не са приобщени. Разноски по делото – няма. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по досъдебно производство №Д-139/2017г. по описа на РП – Кн. (ЗМ № 150/2017г. по описа на РУ МВР – Кн.) и НОХ дело № 308/2017 год. по описа на Районен съд – гр. Кн. Отменя взетата спрямо обвиняемия З.З.Л., с ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
З.З.Л.
В законна сила на 21.12.2017г.