РАЙОНЕН СЪД - КНЕЖА
Справка за свършените дела
за периода от 1.11.2017г. до
30.11.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 551/2017

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Г.Б.К.

ИМТ ГЪРКОВ ЕООД КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 1.11.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатата днес, 01.11.2017 г. в гр. Кн
. съдебна спогодба между Г.Б.К. с ЕГН:********** ***, чрез пълномощника адв. М.М. от ВрАК и „ИМТ – Г.“ ЕООД, ЕИК106529004 със седалище и адрес на управление: гр. Кн., ул. „ И. В.“ №*, представлявано от управителя Д.П.Г. чрез пълномощника – адв. Р.М. от ПлАК – страни по гр. дело № 551/2017 г. по описа на РС Кн., по силата на която: ПРИЗНАВА на основание чл. 344, ал.1, т.1 от КТ уволнението на Г.Б.К., извършено със Заповед №00000024/08.08.2017 г., издадена от прокуриста на „ ИМТ Г.“ ЕООД – Г. Хр. Д., за незаконно. ВЪЗСТАНОВЯВА на основание чл. 344 ал.1 т.2 от КТ Г.Б.К. на заеманата преди уволнението длъжност: „ диагностик, пътно превозно средство“. ОСЪЖДА на основание чл. 344, ал.1 т.3 във вр. с чл. 225, ал.1 от КТ „ ИМТ Г.“*** да заплати на Г.Б.К. обезщетение за оставането му без работа, поради незаконното уволнение, в размер на 1751,34 лв.(хиляда седемстотин петдесет и един лева и 34 ст.), както и сторените по делото разноски в размер на 480 лв.(четиристотин и осемдесет лева) - адвокатско възнаграждение, в срок до 07.11.2017 г. Г.Б.К. не претендира заплащане на обезщетение на основание чл. 242, ал.1 вр. с чл. 128 ал.1, т.2 от КТ за неизползван платен годишен отпуск. С постигането на тази спогодба страните уреждат изцяло правоотношенията си по повод настоящия спор и заявяват, че нямат никакви имуществени и други претенции една към друга, свързани с трудовото правоотношение между тях и неговото прекратяване. ОСЪЖДА „ ИМТ Г. ***, ЕИК 106529004, на основание чл.3 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, да заплати по приходната сметка на Районен съд – гр.Кн. държавна такса общо в размер на 147,93 лв. /сто четиридесет и седем лева 93 ст./, от които: по 30 лв. за двата неоценяеми искове по чл. 344, ал.1, т.1 и т.2 КТ; 35,03 лв. – 2% върху уважения размер на иска по чл. 344, ал.1, т.3 вр. чл. 225, ал.1 КТ и 52.90 лв. – за възнаграждение на в.лице, както и сумата от 5,00 лв. /пет лева и 0 ст./ в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събиране на държавното вземане. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 551/2017 г. по описа на РС – Кн., поради постигната спогодба между страните. Определението в частта, с която се прекратява производството по делото може да бъде обжалвано с частна жалба пред ПлОС в едноседмичен срок от днес, като в останалата му част не подлежи на обжалване.

2

ЧГД No 763/2017

Приемане и отказ от наследство

М.Ф.Ч.

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 1.11.2017г.
В законна сила на 1.11.2017г.

3

ЧГД No 764/2017

Приемане и отказ от наследство

Д.Д.Д.

С.В.Д.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 1.11.2017г.
В законна сила на 1.11.2017г.

4

ЧГД No 765/2017

Приемане и отказ от наследство

Б.Д.О.

С.В.Д.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 1.11.2017г.
В законна сила на 1.11.2017г.

5

Гражданско дело No 266/2017

Делба

В.Д.Т.

П.Г.В.,
И.Т.Т.,
М.Т.В.,
Ц.И.В.,
В.М.В.,
Д.Ц.В.,
Д.Ц.Д.,
С.Ц.С.,
И.Х.Б.,
Е.Х.Б.,
Т.Д.С.,
Т.Д.Т.,
А.Д.П.,
П.Д.П.,
С.Д.Х.,
С.П.С.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 2.11.2017г.

6

НОХД No 263/2017

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Л.М.Ч.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 2.11.2017г.
Одобрява постигнатото днес, 02.11.2017 г. в гр. Кн
., между РП – Кн., представлявана от прокурор Мария Вълчева и адвокат Р.М. *** – защитник на подсъдимия Л.М.Ч. ***, споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД №263/2017г. по описа на РС гр. Кн., на основание чл. 384, ал.1 във вр. с чл. 381 от НПК, както следва: Подсъдимият Л.М.Ч., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, безработен, неосъждан, с ЕГН: **********, се признава за виновен в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление с наказателно постановление № 16-0297-000328/10.10.2016г. на Началника на РУ МВР – Л., в сила от 04.112016г., на 17.10.2017г. около 14.20 часа в гр. Кн., обл. Пл., по ул. „23-ти септември“, е управлявал моторно превозно средство - „Форд транзит“ с peг. № ********, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство – престъпление по чл. 343в, ал. 2 от Наказателния кодекс. По споразумение на страните и на основание чл. 343в, ал. 2 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 и чл. 36 от НК Съдът налага на подс. Л.М.Ч., с ЕГН: ********** и снета по-горе самоличност, наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер 4 /ЧЕТИРИ/ месеца, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се ОТЛАГА за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. На основание чл. 55 ал.3 от НК и по споразумение на страните Съдът не налага на подс. Л.М.Ч. по-лекото, предвидено в чл. 343в ал.2 от НК наказание „ГЛОБА“. Деянието е от вида на формалните и със същото не са причинени имуществени вреди. Веществени доказателства по делото няма. Разноски по делото няма. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по бързо производство №94/2017г. по описа на РП – Кн. /ЗМ № 191/2017г. по описа на РУ – Кн./ и НОХ дело № 263/2017 год. по описа на Районен съд – гр. Кн. Определението е окончателно.
Л.М.Ч.
В законна сила на 2.11.2017г.

7

НОХД No 267/2017

Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

И.Г.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 2.11.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от районен прокурор Ангел Танев и адвокат Р.М. – договорен защитник на подсъдимия И.Г.М.. Подсъдимият И.Г.М. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 28.10.2017 година около 18.40 часа по път II - 13 гр.Кн. - гр. Пл., в района на кръстовището с пътя за село Бреница управлява МПС - лек автомобил Санг Йонг Мусо с рама № KPAVA2EDS4P370340 без регистрационни табели, който не е регистриран по надлежния ред, а именно съгласно Закон за движение по пътищата и Наредба I-45/24.03.2000 година за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторни превозни средства и на ремаркета теглени от тях - престъпление по чл.345, ал.2 във вр. с ал.1 от НК. За това му деяние и на основание чл. 345, ал. 2 във вр. с ал.1 във вр. с чл.55, ал.2 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,ГЛОБА“ в размер на 300 /триста/ лева. Разноски по делото не са направени. Веществени доказателства не са иззети. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:....................... ЗАЩИТНИК: ........................ /Ангел Танев/ /адв. Р.М./ ПОДСЪДИМ: ....................... / И.Г.М. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия И.Г.М. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело №267/2017 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. И.Г.М. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
И.Г.М.
В законна сила на 2.11.2017г.

8

НОХД No 266/2017

Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Р.Г.С.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 3.11.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение, сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор Ангел Танев и договорния защитник адв.Д.П. от ПлАК на подсъдимия Р.Г.С.. Подсъдимият Р.Г.С., роден на *** г. в гр. Ор., живущ ***, българин, български гражданин, средно образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 01.09.2016 год., около 00,20 часа, на второкласен път 11-13 -гр.Кн.-гр.И., на км 74+000, при управление на лек автомобил марка „Рено” модел „Метан” с регистрационен номер 9118Н946 негова собственост, след като виновно е нарушил следните разпоредби на ЗДвП, а именно: чл.20 ал.1, която гласи: „Водачите са длъжни да контролират непрекъснато превозните средства, които управляват” и ал.2, която гласи: „Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране на скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозваният товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко видимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението”, чл.21 ал.1, който гласи: „При избиране на скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава следните стойности на скоростта в км./ч:Категория В: - населено място - 50, извън населено място – 90…” като е превишил с 18,32 км/ ч. над допустимите стойности извън населено място, а именно 90 км/ч, и по непредпазливост е причинил средна телесна повреда на Н. А. А. с ЕГН ********** от гр. Кн., изразяваща се в счупване на черепа с надлежаща разкъсно контузна рана обуславящо проникващо нараняване в черепната кухина и избит горен десен зъб, без който се затруднява говоренето и дъвченето /храненето във фаза на отхапването/ - престъпление по чл.343, ал.1, б.“Б“, пр.2 във вр. с чл.342, ал.1 от Наказателния кодекс. За това му деяние и на основание чл. 343, ал.1, б.“Б“, пр.2 във вр. с чл.342, ал.1 във вр. с чл. 54, ал.1 във вр. с чл. 42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК и по споразумение на страните съдът му НАЛАГА наказание “Пробация”, изразяващо се в следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес два пъти седмично за срок от 1 (една) година и 6 (шест) месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 (една) година и 6 (шест) месеца; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа за една година и 6 (шест) месеца. На основание чл.343г от НК ЛИШАВА подсъдимия Р.Г.С. от право да управлява МПС за срок от 3 (три) месеца, считано от фактическото отнемане на свидетелството за управление на МПС. ОСЪЖДА подсъд. Р.Г.С. да заплати разноски по делото в размер на 258.06 лева. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:....................... ЗАЩИТНИК: ........................ / Ангел Танев / /адв. Д.П./ ПОДСЪДИМ: ....................... / Р.Г.С. / Съдът ОПРЕДЕЛИ : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Р.Г.С. по НОХ дело № 266/2017 год. по описа на РС Кн. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство МН,,Подписка” спрямо подсъдимия Р.Г.С.. Определението е окончателно.
Р.Г.С.
В законна сила на 3.11.2017г.

9

ЧНД No 270/2017

Други частни наказателни дела

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 3.11.2017г.

10

Гражданско дело No 710/2017

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

ЕТ А.-И.П.К.

А.Х.М.,
ЕТ С.И.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 6.11.2017г.

11

Гражданско дело No 632/2017

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Г.Й.Ц.

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Разпореждане от 7.11.2017г.

12

АНД No 214/2017

КАТ

Ц.Г.С.

РУ НА МВР Д. ДЪБНИК

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 7.11.2017г.
НП-потвърдено

13

ЧНД No 239/2017

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

И.Е.Д.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 7.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на осъд. И.Е.Д. роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен с две малолетни деца, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** за приспадане от НОХ дело №42/2017 год. по описа на РС – гр. Кн
., влязло в законна сила на 02.03.2017 год. на изтърпяната част от наказанието „Пробация“ по НОХ дело №88/2016г. по описа на РС – Кн., влязло в законна сила на 21.06.2016г., при мотивите, изложени по-горе в обстоятелствената част на настоящото определение. Определението може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15-дневен срок от днес.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

14

ЧГД No 773/2017

Приемане и отказ от наследство

Б.С.Б.

Б.Й.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 8.11.2017г.
В законна сила на 8.11.2017г.

15

ЧНД No 271/2017

Производство по чл. 244 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА,
О.И.П.

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 8.11.2017г.
Уважава
В законна сила на 9.11.2017г.

16

Гражданско дело No 677/2016

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Б.И.Л.

ОБЩИНА КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 9.11.2017г.

17

Гражданско дело No 532/2017

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

П.А.Т.

В.И.П.,
Т.И.Б.,
И.Н.И.,
М.Н.И.,
П.С.М.,
И.С.М.,
И.Ц.Ц.,
М.П.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 9.11.2017г.

18

Гражданско дело No 777/2017

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 9.11.2017г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето П
. М. Б. с ЕГН ********** в професионално приемно семейство – П. Хр. Сп., с ЕГН ********** и А. Ц. Сп., с ЕГН **********, с адрес: *** бряг. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес за ДСП гр. Кн. и в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението за РП Кн.

19

Гражданско дело No 778/2017

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 9.11.2017г.

20

Гражданско дело No 775/2017

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 10.11.2017г.
НАСТАНЯВА детето П
. М. Б., с ЕГН ********** в професионално приемно семейство – С. Б. М., с ЕГН ********** и Н. Ю. М., с ЕГН **********, двамата с адрес: ***, за срок от 1 /една/ година или до промяна на обстоятелствата. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях условията, при които детето П. М. Б., с ЕГН ********** да ползва социалната услуга „заместваща приемна грижа”, а именно: -при възникване на извънредни обстоятелства, непозволяващи на професионалното приемно семейство да полага грижи за детето; -когато приемното семейство има нужда от почивка или преживяват временно някаква трудност; -при необходимост по преценка на отдела „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Кн. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на детето П. М. Б., с ЕГН ********** с неговите родители – майка М. И. П. и баща – М. Й. Б., при изявено желание от тяхна страна, както следва: всеки първи и трети петък от месеца в Д“СП“ – Кн., в присъствието на социален работник от отдел “Закрила на детето“, който ще определя часовете за срещи между тях. Решението може да бъде обжалвано и протестирано пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес – за ДСП гр. Кн. и в 7-дневен срок от получаване на съобщението до РП Кн.

21

Гражданско дело No 776/2017

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 10.11.2017г.
НАСТАНЯВА детето М
. М. Б., с ЕГН ********** в професионално приемно семейство – Г. Хр. Й., с ЕГН ********** и Й. Д. Й., с ЕГН **********, двамата с постоянен и настоящ адрес: с. Д. Л., общ. И., ул. „Г. Д.“ №**, за срок от 3 /три/ години или до промяна на обстоятелствата. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях условията, при които детето М. М. Б., с ЕГН ********** да ползва социалната услуга „заместваща приемна грижа”, а именно: -при възникване на извънредни обстоятелства, непозволяващи на професионалното приемно семейство да полага грижи за детето; -когато приемното семейство има нужда от почивка или преживяват временно някаква трудност; -при необходимост по преценка на отдела „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Кн. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на детето М. М. Б., с ЕГН ********** с неговите родители – майка М. И. П. и баща – М. Й. Б., при изявено желание от тяхна страна, както следва: всеки първи и трети петък от месеца в Д“СП“ – Кн., в присъствието на социален работник от отдел “Закрила на детето“, който ще определя часовете за срещи между тях. Решението може да бъде обжалвано и протестирано пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес – за ДСП гр. Кн. и в 7-дневен срок от получаване на съобщението до РП Кн.

22

ЧГД No 767/2017

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

Б.С.Д.,
Г.Ц.Д.

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 13.11.2017г.
В законна сила на 13.11.2017г.

23

АНД No 262/2017

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.С.С.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 13.11.2017г.
И.С.С.
Мотиви от 13.11.2017г.

24

НОХД No 245/2017

Престъпления против горското стопанство

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Х.И.Р.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 17.11.2017г.
Х.И.Р.

25

Гражданско дело No 497/2014

Делба

Г.Ц.Г.

Т.Б.Г.П.,
Т.К.Г.,
Б.Г.К.,
С.Г.К.,
Л.П.Ц.П.,
А.П.Ц.,
П.П.Ц.,
Н.И.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 20.11.2017г.

26

Гражданско дело No 473/2017

Искове за развод и недействителност на брака

Ф.Р.И.

Р.Б.И.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 20.11.2017г.

27

ЧГД No 805/2017

Приемане и отказ от наследство

Л.И.К.

К.И.К.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Разпореждане от 20.11.2017г.
В законна сила на 20.11.2017г.

28

Гражданско дело No 645/2017

Делба

И.М.И.

С.И.А.,
А.И.К.,
С.М.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 21.11.2017г.
Днес на 21.11.2017г. (двадесет и първи ноември две хиляди и седемнадесета година) в гр. Кн
. между страните : 1.С.И.А. с ЕГН-********** с адрес *** 2. А.И.К. с ЕГН-********** с адрес *** 3.С.М.И. с ЕГН-********** с адрес *** И 4.И.М.И. с ЕГН-********** *** лично и чрез адвокат В.К., се сключи следния договор (спогодба) за делба на МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА (КЪЩА) и ЛЯТНА КУХНЯ , построени (находящи се) в имот общинска собственост:УПИ-IX-3092 в квартал 200 (двеста),по плана на гр.Кн., с административен адрес в гр.Кн.,ул.„Н. Х.**(…..) при граници и съседи на УПИ:УПИ-VIII-3093; УПИ –XIX-3340; УПИ –XVIII-3341; УПИ –X-3091;УЛИЦА,и предмет на настоящето гр.дело№645/2017г. по описа на РС-Кнежа,а именно: I. И.М.И. С ЕГН-********** заявява,че се съгласява да получи в дял и става собственик на следния недвижим имот в гр. Кнежа,а именно: МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА (КЪЩА) и ЛЯТНА КУХНЯ , построени (находящи се) в имот общинска собственост,а именно :УПИ-IX-3092 в квартал 200 (двеста),по плана на гр.Кн. , с административен адрес в гр.Кн. ,ул.„Н. Х.**(……) при граници и съседи на УПИ:УПИ-VIII-3093; УПИ –XIX-3340; УПИ –XVIII-3341; УПИ –X-3091;УЛИЦА. II. С.И.А., А.И.К. и С.М.И. се СЪГЛАСЯВАТ да не получат реален дял, а да получат парични уравнения на дяловете си в размер на по 500 лв. ( петстотин лева) за всяка от тях , които суми са им изплатени напълно и в брой преди подписването на настоящата спогодба. С настоящия спогодба съделителите прекратяват съсобствеността върху оставените им в наследство недвижим имот , описан по - горе и никой от тях не може да има каквито и да е претенции по отношение на останалите съделители. СПОГОДИЛИ СЕ: 1.С.И.А.:……………………….. 2.А.И.К.:………………………….. 3.С.М.И.:……………………… 4. И.М.И.: …………………….. 5.ПЪЛНОМОЩНИК адв. В. К.:………. СЪДЪТ след като се запозна със съдържанието на представената съдебна спогодба счита постигнатата спогодба за непротиворечаща на закона и морала поради което следва да я одобри. Предвид което, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатата съдебна спогодба между страните съобразно описания по - горе смисъл. ОСЪЖДА И.М.И. с ЕГН ********** *** да заплати на съда държавна такса в размер на 72,29 лв. ОСЪЖДА С.И.А. с ЕГН ********** *** да заплати на съда държавна такса в размер на 10 лв. по полученото парично уравнение. ОСЪЖДА А.И.К. с ЕГН ********** *** да заплати на съда държавна такса в размер на 10 лв. по полученото парично уравнение. ОСЪЖДА С.М.И. с ЕГН ********** *** да заплати на съда държавна такса в размер на 10 лв. по полученото парично уравнение. ОСТАВЯ направените разноски на страните както са ги направили. ПРЕКРАТЯВА производството по настоящето гр.д. № 645/2017 г. по описа на РС Кн. поради постигане на спогодба между страните. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

29

Гражданско дело No 164/2013

Делба

В.Г.Д.

Е.Й.Б.,
Р.Д.Г.,
В.Д.Г.,
И.Г.Д.,
А.Г.Ч.,
М.А.К.,
А.Т.Б.,
Т.М.А.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 22.11.2017г.
ОБЯВЯВА за окончателен ПРОЕКТА ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ съобразно ПЪРВИ ВАРИАНТ, разработен в справка №4 /четири/ от заключението на вещото лице, неразделна част от настоящото решение, с приложени към него 4 /четири/ бр. скици с новообразуваните имоти. Решението подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд в двуседмичен срок от получаване на съобщението до страните. След влизане в сила на настоящото решение, препис от същото да се изпрати на ОС „Земеделие” – гр.Кн
. за изготвяне на проекти за делба и скици, съобразно ПЪРВИ вариант от заключението на вещото лице, разработен в справка № 4, с приложени към него 4 бр. скици с новообразуваните имоти, като бъдем уведомени за направените разноски, които ще бъдат възложени на съделителите при разпределението на имотите. РАЙОНЕН СЪДИЯ:

30

Гражданско дело No 76/2016

Делба

И.Г.К.

Ц.Г.Т.,
В.К.Я.,
В.В.Я.,
Р.П.К.,
П.С.Й.,
Г.С.К.,
П.С.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 22.11.2017г.
ОБЯВЯВА за окончателен ПРОЕКТА ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ съобразно ВТОРИ ВАРИАНТ, разработен в справка №3 /три/ от заключението на вещото лице, неразделна част от настоящото решение, с приложени към него 3 /три/ броя скици с новообразуваните имоти. Решението подлежи на обжалване пред Пл
. окръжен съд в двуседмичен срок от получаване на съобщението до страните. След влизане в сила на настоящото решение, препис от същото да се изпрати на ОС „Земеделие” – гр.Кн. за изготвяне на проекти за делба и скици, съобразно ВТОРИ вариант от заключението на вещото лице, разработен в справка №3, с приложени към него 3 /три/ бр. скици с новообразуваните имоти, като бъдем уведомени за направените разноски, които ще бъдат възложени на съделителите при разпределението на имотите.

31

АНД No 231/2017

КАТ

М.В.Г.

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 22.11.2017г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.83 от ЗАНН във вр. с чл. 24, ал.1 т.6 от НПК производството по АНд. №231/2017 г. по описа на РС Кн
. поради това, че между същите страни за същото нарушение е било образувано АНд. №171 по описа за 2017 г. на Кн.РС, приключило с Решение №180 от 06.10.2017 г. на с. съд. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Адм. съд – Пл. в 7-дневен срок, който за жалбоподателя тече от днес и в същия срок от получаване на съобщението до ответника – РУ МВР гр. Кн.

32

Гражданско дело No 520/2016

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Д.П.Д.

В.В.П.,
К.Г.М.,
Ц.Г.П.,
Н.Х.Щ.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 23.11.2017г.

33

ЧНД No 283/2017

Производство по чл. 244 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА,
Ф.К.А.

 

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 23.11.2017г.
Уважава
В законна сила на 23.11.2017г.

34

Гражданско дело No 280/2017

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД

М.Г.Ч.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 23.11.2017г.

35

Гражданско дело No 121/2017

Делба

А.Т.С.

Р.Т.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 24.11.2017г.

36

АНД No 265/2017

КАТ

Н.Н.Л.

РУ НА МВР КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 24.11.2017г.
НП-отменено

37

ЧНД No 173/2017

Производство по молби за реабилитация

А.М.Ш.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 29.11.2017г.

38

Гражданско дело No 184/2017

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Б.П.Ц.

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 30.11.2017г.

39

Гражданско дело No 679/2017

Искове за трудово възнаграждение

Й.Т.К.

ДИРЕКТОРА НА ОДЗ 1 ОГНЯН МИХАЙЛОВ КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 30.11.2017г.

37

НОХД No 243/2017

Длъжностно присвояване в големи размери

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

М.Г.С.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Присъда от 9.11.2017г.
М.Г.С.
Мотиви от 17.11.2017г.
В законна сила на 27.11.2017г.

38

НОХД No 273/2017

Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.Г.А.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 16.11.2017г.
Одобрява постигнатото на 13.11.2017г. споразумение между Районна прокуратура – Кнежа, представлявана от прокурор Мария Вълчева и адвокат Н.Н. от ПлАК – защитник на обвиняемия И.Г.А., по силата на което: Обвиняемият И.Г.А., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, със средно образование, женен, безработен, неосъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: На 13.09.2017г. в гр. Кн
., в дом, находящ се на ул. „Г. Д.“ № ** и в помещение от складова база, находяща се на ул.„А. Ст.“ № **, държал акцизни стоки - общо 512 кутии с по 20 къса цигари всяка, с пазарна стойност в размер на общо 3 840 (три хиляди осемстотин и четиридесет) лева, представляващи тютюневи изделия съгласно чл. 11 от Закона за акцизите и данъчните складове, без бандерол, като такъв се изисква по закон - съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите и свързаните с тях изделия и чл. 64 от Закона за акцизите и данъчните складове, с дължим и невнесен в републиканския бюджет акциз в размер на общо 2 071.04 лева, като случаят не е маловажен – престъпление по чл. 234, ал. 1 от Наказателния кодекс. По споразумение на страните, на основание чл. 234, ал.1 от НК във връзка с чл. 55, ал.1, т.1 от НК Съдът налага на обвиняемия И.Г.А., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА. На чл. 66, ал.1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. На основание чл. 55, ал.3 от НК не налага на обвиняемия И.Г.А. предвиденото в чл. 234, ал.1 от НК наред с наказанието „Лишаване от свобода“ по-леко наказание „Глоба“. Другото предвидено в чл. 234, ал. 1 от НК по-леко наказание „Лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК“ не може да бъде наложено, тъй като обвиняемият не притежава съответни права, от чието упражняване да бъде лишен. Деянието е от вида на формалните и със същото не са причинени имуществени вреди. На основание чл. 53, ал.1, б.“б“ от НК Съдът отнема в полза на държавата приобщените по делото веществени доказателства – 512 кутии с по 20 къса цигари всяка от тях, понастоящем на съхранение в РУМВР – Кн. Осъжда на основание чл. 189, ал.3 от НПК И.Г.А., с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Пл. направените в досъдебното производство разноски за вещо лице в размер на 52.90 лв. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по досъдебно производство №Д-158/2017г. по описа на РП – Кн. (ЗМ № 172/2017г. по описа на РУ МВР – Кн.) и НОХ дело № 273/2017 год. по описа на Районен съд – гр. Кн. Отменя взетата спрямо обвиняемия И.Г.А., ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
И.Г.А.
В законна сила на 16.11.2017г.

39

НОХД No 275/2017

Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

В.Д.А.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 21.11.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор Ангел Танев и адвокат Г.П. – договорен защитник на подсъдимата В.Д.А.. Подсъдимата В.Д.А. родена на *** ***, българка, българска гражданка, със средно образование, разведена, безработна, неосъждана, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че: Затова, че на 25.07.2017 г., в гр. Кн
., в дом на ул. „Д. Бл.“ № ** е държала акцизни стоки - тютюневи изделия съгласно чл. 11 от Закона за акцизите и данъчните складове, а именно 13 кутии по 20 къса цигари от марката ,,GT Bldck Super slims“ и 2 226 къса цигари, неустановена марка с пазарна стойност в общ размер на 932,24 лева без бандерол, който се изисква съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите и свързаните с тях изделия и чл. 2, т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове, с невнесен акциз в републиканския бюджет в размер на 502,22 лева, като предвид стойността случая не е маловажен - престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК. За това му деяние и на основание чл.234, ал. 1 във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК съдът й НАЛАГА Наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. На основание чл. 55, ал.З от НК Съдът НЕ НАЛАГА на подс.В.Д.А. предвидените в чл. 234, ал.1 от НК по-леки наказания: „Глоба“ и „Лишаване от права по чл. 37, ал.1, т.7 от НК. ОСЪЖДА подс. В.Д.А. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по приходната сметка на КРС направените деловодни разноски от ДП в размер на 63,48 лева за експертиза. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:....................... ЗАЩИТНИК: ........................ /Ангел Танев/ /адв. Г.П./ ПОДСЪДИМАТА: ....................... / В.Д.А./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимата В.Д.А. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 275/2017 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. В.Д.А. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. На основание чл. 234, ал.3 от НК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства: 13 кутии по 20 къса цигари от марката „GT Bldck Super slims” и 2 226 къса цигари, неустановена марка без бандерол, намиращи се на съхранение в РУ МВР - Кнежа. Определението в тази му част подлежи на обжалване пред ПлОС в 15-дневен срок от днес.
В.Д.А.
В законна сила на 21.11.2017г.

40

НОХД No 277/2017

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Ж.Г.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 20.11.2017г.
Одобрява постигнатото на 15.11.2017г. споразумение между Районна прокуратура – Кнежа, представлявана от прокурор Мария Вълчева и адвокат С.Я. от ПлАК – служебен защитник на обвиняемия Ж.Г.М., по силата на което: Обвиняемият Ж.Г.М., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, с начално образование, женен, безработен, осъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: В периода от неустановена дата до 11:04 часа на 05.10.2017г. в гр. Кн
., обл. Пл., в частен дом на ул. „П. Д. П.“ № *** сам осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, експлоатирана от АД „ЧЕЗ Разпределение България“ - клон Пл., посредством проводник с бяла изолация тип ПВ - А1 със сечение 6 кв. мм. (меден едножилен) с дължина 10 метра и проводник с черна изолация тип ПВ - А1 със сечение 6 кв. мм. и дължина 6.80 метра, присъединени към фазово и нулево жило от въздушната мрежа, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл. 234в, ал. 1 от Наказателния кодекс. По споразумение на страните, на основание чл. 234в, ал.1 от НК във връзка с чл. 55, ал.1, т.2, б.“б“ от НК Съдът налага на обвиняемия Ж.Г.М., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, наказание „ПРОБАЦИЯ“, със следните пробационни мерки: - по чл. 42а, ал.2, т.1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес:***,,П. Д. П.” № ***, за срок от 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично; - по чл. 42а, ал.2, т.2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА; На основание чл. 55, ал.3 от НК не налага на обвиняемия Ж.Г.М. предвиденото в чл. 234в, ал.1 от НК по-леко наказание „Глоба“. Имуществени вреди от престъплението - не са причинени. Разноски по делото - не са направени. На основание чл. 53, ал.1, б.“а“ от НК Съдът отнема в полза на държавата приобщените по делото веществени доказателства – 1 бр. проводник с бяла изолация тип ПВ - А1 със сечение 6 кв.мм. (меден едножилен) с дължина 10 метра и 1 бр. проводник с черна изолация тип ПВ – А1 със сечение 6 кв.мм. и дължина 6,80 метра. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по досъдебно производство №Д-168/2017г. по описа на РП – Кн. (ЗМ № 184/2017г. по описа на РУ МВР- Кн.) и НОХ дело № 277/2017 год. по описа на Районен съд – гр. Кн. Отменя взетата спрямо обвиняемия Ж.Г.М., с ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
Ж.Г.М.
В законна сила на 20.11.2017г.

41

НОХД No 285/2017

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

А.Г.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 23.11.2017г.
Одобрява постигнатото на 21.11.2017г. споразумение между Районна прокуратура – Кнежа, представлявана от прокурор Мария Вълчева и адвокат Т.К. от ПлАК – договорен защитник на обвиняемия А.Г.М., по силата на което: Обвиняемият А.Г.М., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, от ромски произход, с българско гражданство, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: На 02.11.2017г. около 00.30 часа в гр. И
., обл. Пл., на кръстовище, образувано от улиците „Г. Д.“ и „В. Л.“, в посока към гр. Пл., управлявал МПС - лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с временен peг. № ******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно – 1,47 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „Алкотест - Дрегер 7410“ е фабр. № 0091, след като е осъден с влязла в сила присъда за деяние по чл. 3436, ал. 1 от НК – с определение, постановено по НОХД № 171/2015г. по описа на PC – Кн., в сила от 30.09.2015г. – престъпление по чл. 343б, ал. 2 от Наказателния кодекс. По споразумение на страните, на основание чл. 343б, ал.2 от НК във връзка с чл. 55, ал.1, т.1 от НК Съдът налага на обвиняемия А.Г.М., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА. На чл. 66, ал.1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. На основание чл. 55, ал.3 от НК не налага на обвиняемия А.Г.М. предвиденото в чл. 343б, ал.2 от НК наред с наказанието „Лишаване от свобода“ по-леко наказание „Глоба“. Предвиденото в чл.343г от НК наказание „Лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК“ не може да бъде наложено, тъй като обвиняемият не притежава съответни права, вкл. право да управлява МПС, от чието упражняване да бъде лишен. Имуществени вреди с престъплението не са причинени. Веществени доказателства по делото не са приобщени. Разноски по делото - не са направени. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по бързо производство №97/2017г. по описа на РП – Кн. (ЗМ № 560/2017г. по описа на РУ МВР – Д. Д.) и НОХ дело № 285/2017 год. по описа на Районен съд – гр. Кн. Отменя взетата спрямо обвиняемия А.Г.М., с ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
А.Г.М.
В законна сила на 23.11.2017г.

42

НОХД No 286/2017

Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Б.Е.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 23.11.2017г.
Одобрява постигнатото на 21.11.2017г. споразумение между Районна прокуратура – Кн
., представлявана от прокурор Мария Вълчева и адвокат Т.К. от ПлАК – договорен защитник на обвиняемия Б.Е.Б., по силата на което: Обвиняемият Б.Е.Б., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, понастоящем живущ ***, българин, с българско гражданство, с начално образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: В периода от 01.02.2013г. до 12.07.2013г. в с. Д. Л., обл. Пл., в дом на ул.“Р.“ №** сам осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, експлоатирана от АД „ЧЕЗ Разпределение България“ – клон Пл., посредством 1 бр. електрически проводник със сечение 6 кв.мм., с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл. 234в, ал. 1 от Наказателния кодекс. По споразумение на страните, на основание чл. 234в, ал.1 от НК във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.“б“ от НК Съдът налага на обвиняемия Б.Е.Б., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, наказание „ПРОБАЦИЯ“, със следните пробационни мерки: - по чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес:***, за срок от 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично; - по чл. 42а, ал.2, т.2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА; На основание чл. 55, ал.3 от НК не налага на обвиняемия Б.Е.Б. предвиденото в чл. 234в, ал.1 от НК по-леко наказание „Глоба“. Имуществени вреди с престъплението не са причинени. Веществени доказателства по делото не са приобщени. Осъжда на основание чл. 189, ал.3 от НПК Б.Е.Б., с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Пл. направените в досъдебното производство разноски за вещо лице в размер на 40.00 лева. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по досъдебно производство №Д-194/2013г. по описа на РП – Кн. (ЗМ № 357/2013г. по описа на РУ МВР- Д. Д.) и НОХ дело № 286/2017 год. по описа на Районен съд – гр. Кн. Отменя взетата спрямо обвиняемия Б.Е.Б., с ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
Б.Е.Б.
В законна сила на 23.11.2017г.