РАЙОНЕН СЪД - КНЕЖА
Справка за свършените дела
за периода от 1.10.2017г. до 3
1.10.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 208/2017

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

М.Х.Ц.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 2.10.2017г.
М.Х.Ц.
Мотиви от 2.10.2017г.

2

АНД No 209/2017

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.Е.А.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 2.10.2017г.
И.Е.А.
Мотиви от 2.10.2017г.

3

Гражданско дело No 306/2017

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД СОФИЯ

И.З.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 4.10.2017г.

4

Гражданско дело No 697/2017

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 4.10.2017г.
Водим от горното, на основание чл. 28, ал.4 във вр. с чл. 26, ал.1 от ЗЗакр.Д и В ИМЕТО НА НАРОДА Съдът Р Е Ш И № 173/2017 год.: НАСТАНЯВА детето Л
. ПЛ. П., с ЕГН ********** в професионално приемно семейство – Р. Д. М., с ЕГН **********, с адрес: ***, за срок от 3 /три/ години или до промяна на обстоятелствата. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях условията, при които детето Л. Пл. П., с ЕГН ********** да ползва социалната услуга „заместваща приемна грижа”, а именно: -при възникване на извънредни обстоятелства, непозволяващи на професионалното приемно семейство да полага грижи за детето; -когато приемното семейство има нужда от почивка или преживяват временно някаква трудност; -при необходимост по преценка на отдела „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Кн. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на детето Л. Пл. П., с ЕГН **********, с родителите й – И. П. М., с ЕГН ********** и Пл. И. П., с ЕГН **********, при изявено желание от тяхна страна, както следва: всеки втори и четвърти петък от месеца в Д“СП“ – Кн., в присъствието на социален работник от отдел “Закрила на детето“, който ще определя часовете за срещи между тях. Решението може да бъде обжалвано и протестирано пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес – за ДСП гр. Кн. и в 7-дневен срок от получаване на съобщението до РП Кн. Решението подлежи на незабавно изпълнение.

5

АНД No 212/2017

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

П.Т.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 4.10.2017г.
П.Т.Б.
Мотиви от 4.10.2017г.

6

АНД No 213/2017

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

В.П.Д.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 4.10.2017г.
В.П.Д.
Мотиви от 4.10.2017г.

7

Гражданско дело No 682/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

В.Т.К.,
Р.Н.К.

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 5.10.2017г.
В законна сила на 5.10.2017г.

8

НОХД No 179/2017

Неплащане на издръжка

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Б.Г.И.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 5.10.2017г.
Б.Г.И.

9

НОХД No 179/2017

Неплащане на издръжка

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Б.Г.И.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Присъда от 5.10.2017г.
Б.Г.И.

10

АНД No 154/2017

КАТ

И.В.М.

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 6.10.2017г.
НП-отменено

11

АНД No 171/2017

КАТ

М.В.Г.

РУ НА МВР КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 6.10.2017г.
НП-потвърдено

12

АНД No 205/2017

КАТ

Б.К.Б.

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 6.10.2017г.
НП-отменено

13

ЧНД No 233/2017

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Т.П.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 9.10.2017г.

14

Гражданско дело No 444/2016

Делба

С.Ц.И.

А.В.Ч.,
Т.Т.Ч.,
Х.Н.С.,
В.А.Ц.,
Б.А.А.,
Ц.Т.А.,
М.Г.И.,
К.Г.К.,
Ц.И.С.,
Г.Ц.И.,
Е.К.Й.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 10.10.2017г.

15

Гражданско дело No 665/2016

Делба

Р.В.В.

Б.И.Б.,
Е.И.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 11.10.2017г.
ОБЯВЯВА за окончателен ПРОЕКТА ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ съобразно ПЪРВИ ВАРИАНТ, разработен в справка № 3 /три/ от заключението на вещото лице, неразделна част от настоящото решение, с приложена към него 1 /един/ бр. скица с новообразуваните имоти. Решението подлежи на обжалване пред Пл
. окръжен съд в двуседмичен срок от получаване на съобщението до страните, че е изготвено.

16

Гражданско дело No 114/2017

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

АСПАРУХОВ ВАЛ ЕООД КНЕЖА

Н.Г.С.,
В.Г.П.,
Ц.П.М.,
М.Т.Ч.,
С.Т.В.,
В.Г.Г.,
Д.В.Я.,
А.В.Г.,
Т.И.С.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 11.10.2017г.

17

Гражданско дело No 237/2017

Делба

В.М.В.

Д.Й.К.,
Б.Й.К.,
Л.Т.С.,
А.Т.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 11.10.2017г.

18

АНД No 111/2017

Комисия за защита на потребителите

ЕТ П.М.Г.Б.

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ РУСЕ

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 11.10.2017г.
НП-отменено

19

Гражданско дело No 89/2014

Делба

Г.Г.Я.,
К.Г.Я.,
Я.Д.Я.П.,
Д.Ц.Д.,
И.Ц.Б.,
С.Ц.Я.,
Л.Я.Я.,
П.Я.Я.

Я.Г.Т.,
М.В.Г.,
Г.Х.П.,
С.Г.З.,
Г.В.Г.,
В.С.Г.,
И.Й.Г.,
С.В.Ц.П.,
Х.И.Ц.,
Т.И.Ц.,
Е.Н.С.,
Г.Н.Ц.,
В.П.С.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 16.10.2017г.

20

Гражданско дело No 173/2016

Делба

Г.В.Н.

Н.Н.В.,
Ц.Н.Г.,
И.К.Г.,
Ц.С.Г.,
И.С.Г.П.,
А.Й.Н.,
Е.Н.Т.,
Й.Н.В.,
В.С.М.А.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 16.10.2017г.

21

АНД No 244/2017

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Т.В.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 16.10.2017г.
Т.В.П.
Мотиви от 16.10.2017г.

22

Гражданско дело No 363/2017

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Т.Г.Д.

АНИ ДЕСИ 2000 ООД КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 17.10.2017г.

23

Гражданско дело No 688/2016

Делба

В.С.К.

К.Н.Б.,
Ц.И.Р.,
П.И.Р.,
И.Б.Б.,
Я.Б.М.,
Г.Т.М.,
Л.Т.М.,
Г.Д.П.,
В.С.П.П.,
С.В.П.,
О.В.Я.,
М.С.П.,
В.Т.Й.,
Л.Т.Я.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 18.10.2017г.

24

ЧГД No 728/2017

Приемане и отказ от наследство

М.К.П.

К.П.Д.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 19.10.2017г.
В законна сила на 19.10.2017г.

25

НОХД No 252/2017

Унищожаване и повреждане

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

П.В.К.,
И.К.А.,
М.А.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 19.10.2017г.
Одобрява постигнатото на 16.10.2017г. споразумение между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор при РП – Ч. Бр. Мария Вълчева, командирована в РП – Кн., от една страна и, от друга, адвокат С.Я. от ПлАК – служебен защитник на обвиняемия П.В.К., ЕГН **********; адвокат В.К. от ПлАК – служебен защитник на обвиняемия И.К.А., ЕГН ********** и адвокат Й.Я. от ПлАК – служебен защитник на обвиняемия М.А.К., ЕГН **********, по силата на което: Обвиняемият П.В.К., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, от ромски произход, с българско гражданство, без образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: В съучастие като съизвършител с И.К.А. с ЕГН ********** и М.А.К. с ЕГН **********,***, на 09.04.2017 г., около 02,30 часа в гр. Кн., на ул. „Р. Д.” № ***, пред кафе аперитив „Илинойс", чрез използване на дървен капак /щит/ от пътно превозно средство - каруца и един брой желязна лопата, противозаконно е повредил чужди движими вещи: - счупил 2 бр. стъкла от двупластов стъклопакет с размери 1350/900/3 мм. на стойност 175.00 лв., стъкло на врата на алуминиева дограма е размери 750/1800/7 мм. на стойност 121.00 л., с което причинил щети на обща стойност 296.00 лв. на собственика „Илинойс 72" ЕООД с управител И. Г. Л. от гр. Кн.; - лек автомобил „Тойота”, модел „Авенсис” е peг. № VV05VKL, собственост на И. Г. Л. от гр. Кн., като счупил стъкло на задна лява врата на стойност 50.00 лв. и причинил побитости на задна лява врата на стойност 125,00 лв., с което причинил щети на обща стойност 175,00 лв.; - лек автомобил марка „Опел”, модел „Вектра” с peг. № ********, собственост на Начо П. ***, като счупил предно обзорно стъкло на стойност 91.00 лв., задно обзорно стъкло на стойност 84,00 лв., стъкло на предна дясна врата на стойност 42,00 лв. и дясно странично огледало на стойност 25,00 лв., с което причинил щети на обща стойност 284.00 лв.; - лек автомобил марка „БМВ”, модел „530ХД" с peг. № ********, собственост на П. А. П. ***, като счупил предно обзорно стъкло на стойност 126,00 лв., задно обзорно стъкло на стойност 140,00 лв., стъкло на предна лява врата на стойност 56,00 лв., стъкло на задна лява врата на стойност 56.00 лв., стъкло на преден десен фар на стойност 42,00 лв., стъкло на преден ляв фар на стойност 42,00 лв., стъкло на ляво странично огледало на стойност 70,00 лв., стъкло на заден ляв стоп на стойност 35,00 лв., дясно странично огледало на стойност 125,00 лв. и е причинил побитости по преден капак на стойност 125,00 лв., по заден капак на стойност 125.00 лв. и по предна лява врата на стойност 125,00 лв., с което причинил щети на обща стойност 1012.00 лв., или всичко на обща стойност 1767,00 лв. - престъпление по чл.216 ал.1, във вр. с чл.20 ал.2 от НК. По споразумение на страните, на основание чл.216, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във връзка с чл.55, ал.1, т.2, б.“б“ във вр. с чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК Съдът налага на обвиняемия П.В.К., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, наказание „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по постоянен адрес:***, за срок от 1 (една) година - три пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 (една) година; - безвъзмезден труд в полза на обществото - 150 (сто и петдесет) часа годишно, за срок от 1 (една) година. Обвиняемият И.К.А., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, от ромски произход, с българско гражданство, без образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: В съучастие като съизвършител с П.В.К. с ЕГН ********** и М.А.К. с ЕГН **********,***, на 09.04.2017 г., около 02,30 часа в гр. Кн., на ул. „Р. Д.” № ***, пред кафе аперитив „Илинойс", чрез използване на дървен капак /щит/ от пътно превозно средство - каруца и един брой желязна лопата, противозаконно е повредил чужди движими вещи: - счупил 2 бр. стъкла от двупластов стъклопакет с размери 1350/900/3 мм. на стойност 175.00 лв., стъкло на врата на алуминиева дограма е размери 750/1800/7 мм. на стойност 121.00 л., с което причинил щети на обща стойност 296.00 лв. на собственика „Илинойс 72" ЕООД с управител И. Г. Л. от гр. Кн.; - лек автомобил „Тойота”, модел „Авенсис” е peг. № VV05VKL, собственост на И. Г. Л. от гр. Кн., като счупил стъкло на задна лява врата на стойност 50.00 лв. и причинил побитости на задна лява врата на стойност 125,00 лв., с което причинил щети на обща стойност 175,00 лв.; - лек автомобил марка „Опел”, модел „Вектра” с peг. № ********, собственост на Н. П. ***, като счупил предно обзорно стъкло на стойност 91.00 лв., задно обзорно стъкло на стойност 84,00 лв., стъкло на предна дясна врата на стойност 42,00 лв. и дясно странично огледало на стойност 25,00 лв., с което причинил щети на обща стойност 284.00 лв.; - лек автомобил марка „БМВ”, модел „530ХД" с peг. № ********, собственост на П. А. П. ***, като счупил предно обзорно стъкло на стойност 126,00 лв., задно обзорно стъкло на стойност 140,00 лв., стъкло на предна лява врата на стойност 56,00 лв., стъкло на задна лява врата на стойност 56.00 лв., стъкло на преден десен фар на стойност 42,00 лв., стъкло на преден ляв фар на стойност 42,00 лв., стъкло на ляво странично огледало на стойност 70,00 лв., стъкло на заден ляв стоп на стойност 35,00 лв., дясно странично огледало на стойност 125,00 лв. и е причинил побитости по преден капак на стойност 125,00 лв., по заден капак на стойност 125.00 лв. и по предна лява врата на стойност 125,00 лв., с което причинил щети на обща стойност 1012.00 лв., или всичко на обща стойност 1767,00 лв. - престъпление по чл.216 ал.1, във вр. с чл.20 ал.2 от НК. По споразумение на страните, на основание чл.216, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във връзка с чл.55, ал.1, т.2, б.“б“ във вр. с чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК Съдът налага на обвиняемия И.К.А., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, наказание „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по постоянен адрес:***, за срок от 1 (една) година - три пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 (една) година; - безвъзмезден труд в полза на обществото - 150 (сто и петдесет) часа годишно, за срок от 1 (една) година. Обвиняемият М.А.К., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, от ромски произход, с българско гражданство, без образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: В съучастие като съизвършител с И.К.А. с ЕГН ********** и П.В.К. с ЕГН **********,***, на 09.04.2017 г., около 02,30 часа в гр. Кн., на ул. „Р. Д.” № ***, пред кафе аперитив „Илинойс", чрез използване на дървен капак /щит/ от пътно превозно средство - каруца и един брой желязна лопата, противозаконно е повредил чужди движими вещи: - счупил 2 бр. стъкла от двупластов стъклопакет с размери 1350/900/3 мм. на стойност 175.00 лв., стъкло на врата на алуминиева дограма е размери 750/1800/7 мм. на стойност 121.00 л., с което причинил щети на обща стойно
П.В.К.
И.К.А.
М.А.К.
В законна сила на 19.10.2017г.

26

Гражданско дело No 74/2017

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Н.Д.Б.

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 19.10.2017г.

27

Гражданско дело No 177/2017

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

И.П.И.

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД,
ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ АД СОФИЯ,
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД СОФИЯ

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 19.10.2017г.

26

ЧНД No 259/2017

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

РУ НА МВР КНЕЖА,
М.М.С.

 

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 25.10.2017г.
ПРИКЛЮЧВА разпита на свидетеля О.Г.А., като констатира, че по време на неговото провеждане не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше указан натиск от разследващия полицай върху свидетеля. Горното се продиктува, беше прочетено от разследващия полицай и свидетеля, които изразиха съгласие и се подписа от тях. Разпита приключи в 14.20 часа.
В законна сила на 25.10.2017г.

27

ЧНД No 251/2017

Производство по молби за реабилитация

К.П.Т.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 26.10.2017г.

28

Гражданско дело No 345/2017

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

Л.М.Л.

Ф.И.Ш.,
П.Г.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 27.10.2017г.

29

Гражданско дело No 725/2017

Делба

С.Н.И.

Н.Х.Б.,
В.Ф.Д.,
В.Ф.Р.,
П.М.П.,
Х.М.М.,
Р.И.И.,
Г.В.Г.,
И.Й.Г.,
Я.Г.Т.,
Г.Х.П.,
М.В.Г.,
С.Г.З.,
Д.Ц.Д.,
И.Ц.Б.,
Г.Г.Я.,
К.Г.Я.,
Л.Я.Я.,
П.Я.Я.,
Х.И.Ц.,
Т.И.Ц.,
Е.Н.С.,
Г.Н.Ц.,
В.П.С.,
ЕТ С.И.К.,
М.Б.К.М.,
Л.Д.Д.,
С.Д.Д.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 27.10.2017г.

30

ЧНД No 250/2017

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Т.П.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 30.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 250 по описа за 2017 г на РС Кнежа поради отпаднала необходимост за повторно групиране на вече групираните наказания на осъдения Т.П.К..

31

НОХД No 253/2017

Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

С.Г.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 30.10.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение, сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор Ангел Танев и защитника адв. Ц.Ц. от ПлАК на подсъдимия С.Г.К.. Подсъдимият С.Г.К., роден на *** г. в Руска Федерация, живее в град Кнежа, българин, с българско гражданство, средно образование, безработен, женен, неосъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 11.04.2017г. в гр. Кн., в частен дом, находящ се на ул. „Р." № **, държал акцизни стоки - общо 236 литра /двеста тридесет и шест литра/ алкохолни напитки с код по Комбинираната номенклатура на ЕС 2208 и с алкохолно съдържание превишаващо 15 % vol. и годен за пиене, разпределен в съдове с различна вместимост, с обща пазарна стойност в размер на 1 642,56 лева, с размер на причинената вреда на Републиканския бюджет от невнесения акциз в размер на 1 331,33 лева, без поставен български акцизен бандерол, като такъв се изисква по закон - чл. 2 т. 1 във вр. чл. 9 т. 1 във вр. чл. 64 ал. 1 и чл.100, ал.1 от Закон за акцизите и данъчните складове, и случаят е немаловажен - престъпление по чл. 234 ал. 1 от НК. С деянието не са причинени имуществени вреди. За това му деяние и на основание чл. 234, ал.1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т.1 от НК и ПО СПОРАЗУМЕНИЕ на страните на подсъдимия С.Г.К. се НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода” в размер на 10 (десет) месеца. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се ОТЛАГА за срок от 3 / три/ години. На основание чл.55, ал.З от НК НЕ НАЛАГА предвиденото в чл.234, ал.1 от НК по-леко наказание „Глоба“. На основание чл.234, ал.З от НК ОТНЕМА в полза на държавата 236 литра /двеста тридесет и шест литра/ алкохолни напитки, намиращ се на съхранение в Митница Св., ТМУ Св., ул. „ Д.” №** с код по Комбинираната номенклатура на ЕС 2208 и с алкохолно съдържание превишаващо 15 % vol. и годен за пиене, предмет на престъплението. ОСЪЖДА подсъдимия С.Г.К. да заплати разноски по делото в размер на 389.93 лева по сметка на Митница Св.. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:....................... ЗАЩИТНИК: ........................ / Ангел Танев / /адв. Ц.Ц. / ПОДСЪДИМ: ....................... / С.Г.К. / Съдът ОПРЕДЕЛИ : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия С.Г.К. по НОХ дело № 253/2017 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата в досъдебното производство МН,,Подписка” спрямо подсъдимия С.Г.К.. Определението е окончателно.
С.Г.К.
В законна сила на 30.10.2017г.

32

НОХД No 258/2017

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Л.А.Н.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 31.10.2017г.
Одобрява постигнатото на 25.10.2017г. споразумение между Районна прокуратура – Кнежа, представлявана от прокурор Мария Вълчева и адвокат Й.Я. от ПлАК – служебен защитник на обвиняемия Л.А.Н., по силата на което: Обвиняемият Л.А.Н., роден на ***г. в гр.С
., с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, със средно образование, разведен, безработен, осъждан, с ЕГН ********** се признава за виновен в това, че: В едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, с Наказателно постановление № 16-0938-003856/20.10.2016г., издадено от Началника на Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Пл., в сила от 28.11.2016г., на 04.07.2017г. около 22.15 часа в гр. И., обл. Пл., по ул. „Р. Д.“ в посока център, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Мерцедес С - 180“ с peг. № ******** (собственост на И. Р. Я. от гр. К.) без свидетелство за управление – престъпление по чл. 343в, ал. 2 от Наказателния кодекс. По споразумение на страните, на основание чл. 343в, ал.2 от НК във връзка с чл. 55, ал.1, т.1 от НК Съдът налага на обвиняемия Л.А.Н., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА. На чл. 66, ал.1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. На основание чл. 55, ал.3 от НК не налага на обвиняемия Л.А.Н. предвиденото в чл. 343в, ал.2 от НК наред с наказанието „Лишаване от свобода“ по-леко наказание „Глоба“. Деянието е от вида на формалните и със същото не са причинени имуществени вреди. По делото няма приобщени веществени доказателства и направени разноски. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по досъдебно производство №Д-118/2017г. по описа на РП – Кн. /ЗМ № 358/2017г. по описа на РУМВР – Д. Д./ и НОХ дело № 258/2017 год. по описа на Районен съд – гр. Кн. Отменя взетата спрямо обвиняемия Л.А.Н., ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
Л.А.Н.
В законна сила на 31.10.2017г.