Районен съд - Кнежа
Справка за свършените дела
за периода от 1.9.2017г. до 30.9.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 659/2016

Делба

А.Ю.К.

Д.В.Д.,
Б.Т.Д.,
Н.П.Д.,
Р.Н.Д.,
Б.В.Б.,
П.В.Д.,
В.Ц.П.П.,
Ц.П.Б.,
Р.Т.П.,
З.Т.Д.,
Л.Й.С.,
Т.И.Д.,
С.М.Г.,
Н.М.С.,
М.Т.Д.,
Р.Т.К.,
А.Т.П.,
С.Т.В.,
Т.И.Д.,
Й.И.Д.,
М.Н.Д.,
И.Н.Ж.,
Н.Н.А.,
А.В.Д.,
Г.В.Д.,
Ц.А.Д.,
М.Н.П.,
П.Н.Д.,
Н.Ц.Д.,
П.Ц.Д.,
И.Ц.Д.,
П.П.Д.,
Д.Д.К.,
П.Д.С.,
В.П.Д.,
Н.М.Д.,
К.М.К.,
Т.М.Д.,
П.М.Д.,
Е.Г.А.,
Ц.Г.Н.,
Г.П.Х.,
Д.Г.А.,
Ю.Н.М.,
Б.Ю.М.,
М.Й.Д.,
В.Й.Д.,
А.С.П.,
Т.Ц.П.,
И.В.П.,
Ц.В.П.,
М.М.П.,
М.А.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 4.9.2017г.

2

Гражданско дело No 69/2017

Искове за развод и недействителност на брака

Б.М.Х.

Й.К.Ц.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 4.9.2017г.

3

НОХД No 221/2017

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Ц.И.Ц.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 4.9.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от районен прокурор Ангел Танев и адвокат Й.Я. – договорен защитник на подсъдимия Ц.И.Ц.. Подсъдимият Ц.И.Ц. роден на *** год. в гр.Л., живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, работи като полевъден работник, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 20.08.2017 година, около 10,30 часа в с. Бр., по ул.„Й. К.” срещу дом № .. управлява МПС – мотопед „Кииуей” с номер на рама LBBB57103AB610492 с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила на хиляда, а именно 1,88 промила, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410” с фабричен номер АRSM 0009, съгласно чл.6 от Наредба №30/27.06.2001 година за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС, обн. в ДВ бр.63/17.07.2001 година: „В случай на .....отказ да даде кръв за изследване, за употребата на алкохол от водача, се установява въз основа на показанията на техническото средство” - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. За това му деяние и на основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл.55, ал.1, т.1 във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/. На основание чл. 55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА по-лекото наказание „Глоба“. На основание чл.343г от НК, му НАЛАГА наказание ”Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 /шест/ месеца, считано от датата на фактическото отнемане на СУМПС“. От деянието няма настъпили имуществени вреди. Разноски по наказателното производство - не са направени. Веществени доказателства - няма. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:....................... ЗАЩИТНИК: ........................ /Ангел Танев/ /адв. Й.Я./ ПОДСЪДИМ: ....................... / Ц.И.Ц. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Ц.И.Ц. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 221/2017 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс.Ц.И.Ц. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
Ц.И.Ц.
В законна сила на 4.9.2017г.

4

Гражданско дело No 367/2015

Делба

И.П.Н.

С.Н.Н.,
П.Н.М.,
Ц.С.Л.,
П.С.Б.,
В.Ц.А.,
Н.Ч.К.,
Ц.Ч.Ц.,
Б.Ц.Д.,
И.И.Г.,
И.К.М.,
М.Г.Ф.,
Д.Б.Д.,
Й.Б.Д.,
Т.Б.Б.,
В.В.Н.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 5.9.2017г.
Р Е Ш И R№ 147 /2017 г.: ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТА ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ съобразно ВТОРИ ВАРИАНТ от експертното заключение. Решението подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд в двуседмичен срок от днес – за явилите се страни и в двуседмичен срок от получаване на съобщението за неявилите се ответници. След влизането му в сила, препис от същото да се изпрати на ОС „Земеделие” – гр.Кн
. за изготвяне на проекти за делба и скици, съобразно втори вариант от заключението на вещото лице.

5

Гражданско дело No 348/2016

Делба

Г.Д.Б.

Ц.С.Л.,
П.С.Б.,
И.П.Н.,
С.Н.Н.,
П.Н.М.,
В.Ц.Б.,
М.Ц.Б.,
В.М.Д.,
С.М.Д.,
Г.М.Н.,
Д.В.Д.,
С.В.Ж.,
Х.П.Б.,
Й.П.М.,
И.К.И.,
А.М.Т.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 5.9.2017г.
Р Е Ш И R№ 146 /2017 г.: ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТА ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ, изготвен в един вариант от експертното заключение. Решението подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд в двуседмичен срок от днес – за явилият се процесуален представител на ищеца и в двуседмичен срок от получаване на съобщението за неявилите се ответници. След влизането му в сила, препис от същото да се изпрати на ОС „Земеделие” – гр.Кн
., офис гр. И. за изготвяне на проекти за делба и скици, съобразно варианта от заключението на вещото лице.

6

Гражданско дело No 342/2017

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

М.А.Ф.

М.Г.М.,
А.Т.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 7.9.2017г.

7

Гражданско дело No 432/2017

Искове за развод и недействителност на брака

К.М.К.

Г.Й.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 7.9.2017г.
В законна сила на 7.9.2017г.

8

ЧГД No 597/2017

Приемане и отказ от наследство

Л.М.Д.

М.Д.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Разпореждане от 7.9.2017г.
В законна сила на 7.9.2017г.

9

ЧНД No 186/2017

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

И.Е.Д.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 7.9.2017г.
ОТХВЪРЛЯ молба с вх.№1704/13.07.2017г. по НОХД №186/2017г. по описа на РС-гр.Кнежа на осъдения И.Е.Д., с която е поискал от съда да му бъде определено едно общо наказание по НОХД №91/2014г. по описа на РС-Бяла Слатина и НОХД №42/2017г. на РС-Кнежа като неоснователна. Определението може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15-дневен срок от днес.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

10

ЧГД No 616/2017

Приемане и отказ от наследство

Г.А.Т.

З.Т.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Разпореждане от 8.9.2017г.
В законна сила на 8.9.2017г.

11

НОХД No 26/2017

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Т.П.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 11.9.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: Т.П.К., роден на *** ***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, неосъждан, живущ *** се признава за ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с вляло в сила на 10.11.2016 г. НП № 16-0285-000118/20.06.2016 г. на Началника на РУП – Кн
. за управление на лек автомобил без да притежава свидетелство за управление на МПС, на 28.01.2017 г. в с. Е., общ. Кн. по ул. „ О.” е управлявал лек автомобил Опел Тигра с рег. № ******** без да притежава свидетелство за управление на МПС – престъпление по чл.343в, ал.2 от НК. НА основание чл. 343”в”, ал.2, вр.чл. 55, ал.1, т.1 от НК и по споразумение между страните на подсъдимия Т.П.К. се НАЛАГА наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 /шест/ месеца”. На основание чл. 66, ал.1 от НПК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 / три/ години. На основание, чл.55 ал.3 от НК, НЕ НАЛАГА, предвиденото по леко наказание предвидено в чл. 343в, ал.2 от НК наказание глоба. Имуществени щети от престъплението - не са причинени. Веществени доказателства по делото - не са приобщени. ОСЪЖДА подсъдимия Т.П.К. с ЕГН ********** да заплати разноски по делото в размер на 65,40 лв. по приходната сметка на РС Кн. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Прокурор:________ Защитник:________ / М Цв/ / Адв.Г Х/ Подсъдим:________ / Т.П.К./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Т.П.К. със снета по-горе самоличност по НОХд №26/2017 г. по описа на КРС.
Т.П.К.
В законна сила на 11.9.2017г.

12

ЧНД No 156/2017

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Ф.Д.С.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 11.9.2017г.
Ф.Д.С.
Мотиви от 11.9.2017г.

13

ЧНД No 181/2017

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Е.А.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 11.9.2017г.
Е.А.М.
Мотиви от 11.9.2017г.

14

НОХД No 230/2017

Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Б.А.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 11.9.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор Мария Вълчева - Цветкова и адвокат С.Я. – договорен защитник на подсъдимия Б.А.М.. Б.А.М. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 28.08.2017г., около 15.15 часа в гр. Кн
., по ул.„О.", срещу дом №** е управлявал МПС - мотопед, марка и модел „Виарелли Спринт", син на цвят, с рама № L82ТСАРС5Е1203294 без регистрационна табела, което не е регистрирано по надлежния ред, съгласно Закона за движение по пътищата и Наредба № I-45/24.03.2017 година за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторни превозни средства и на ремаркета, теглени от тях, констатирано с АУАН с бланков № 229126/12.08.2017 г. по описа на РУ – Кн. - престъпление по чл.345, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК. За това му деяние и на основание чл. 345, ал. 2, във вр. с ал. 1 във връзка с чл.54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА наказание „Глоба“ в размер на 500 /петстотин/ лева. Разноски по делото не са направени. Веществени доказателства не са приобщени. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:....................... ЗАЩИТНИК: ........................ /Мария Вълчева - Цветкова/ /адв. С.Я./ ПОДСЪДИМ: ....................... / Б.А.М. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Б.А.М. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 230/2017 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Б.А.М. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
Б.А.М.
В законна сила на 11.9.2017г.

15

Гражданско дело No 289/2017

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

МОБИЛТЕЛ ЕАД СОФИЯ

И.Х.Д.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 12.9.2017г.

16

НОХД No 18/2017

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Д.Д.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 12.9.2017г.
Д.Д.К.

17

Гражданско дело No 258/2015

Делба

М.И.Г.,
Ц.Й.Ц.

Д.Р.М.,
Д.В.В.,
Г.В.С.,
К.И.К.,
Ц.С.Т.П.,
З.Б.В.,
Т.Б.Т.,
С.Ц.Т.П.,
С.Г.Д.,
Н.Б.Т.,
А.С.Н.Т.,
Ц.С.Т.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 13.9.2017г.

18

Гражданско дело No 294/2016

Делба

И.Н.К.

В.В.Т.,
М.Н.Т.,
Д.И.Т.,
П.И.Т.,
Н.И.Т.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 13.9.2017г.

19

ЧНД No 158/2017

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Ц.В.С.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 13.9.2017г.
КУМУЛИРА наложените наказания на осъд. Ц.В.С. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно начално образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: **********, наложени със Споразумение по №132/07.06.2017 год. по НОХ дело №152/2017 год. по описа на РС – гр. Кн
., със споразумение № 60/24.03.2014 г. по НОХ дело №70/2014 г. по описа на РС – Кн. и със споразумение №112/18.06.2013г. по НОХ дело №145/2013 год. по описа на РС – Кн., като определя едно общо най-тежко наказание, измежду наложените по НОХ дело № 152/2017 г., и по НОХ дело № 145/2013 г., двете по описа на РС- Кн., а именно „Лишаване от свобода“ за срок от 3 /три/ месеца, като на основание чл.66, ал.1 от НК се отложи изпълнението на наложеното му наказание за срок от 3 /три / години. На основание чл. 25, ал. 3 от НК от така наложеното наказание ПРИСПАДА фактически изтърпяното изцяло наказание „Пробация“ в размер на 10 /десет/ месеца, постановено с Протокол№60/24.03.2014г. по НОХд.№70/2014г. по описа на РС – Кн. Определението може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15-дневен срок от днес.
Ц.В.С.

20

АНД No 170/2017

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Е.А.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 13.9.2017г.
Е.А.К.
Мотиви от 13.9.2017г.

21

НОХД No 232/2017

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Т.В.Д.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 13.9.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор Ангел Танев и адвокат Р.М. – договорен защитник на подсъдимия Т.В.Д.. Подсъдимият Т.В.Д. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, общ работник в ЕТ“Св
. И.“ – Кн., осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 26.08.2017 год., около 00,04 часа, в гр. Кн., по ул. ’’Д. Б.”, в посока кръгово кръстовище, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Форд“, модел „Фокус“ с регистрационен № ********, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 нула цяло и пет/, а именно 2,17 /две цяло и седемнадесет на хиляда/ установено по надлежният ред чрез химическа експертиза № 539/28.08.2017 год. на ЦСМП Плевен, след като е бил осъден с присъда по НОХД № 533/2015г., споразумение №72/24.06.2015 год. на PC Кн. /в сила от 11.02.2015 г./ за управление на МПС с концентрация на алкохол над 1,2 на хиляда - престъпление по чл.343 б, ал.2 от НК. За това му деяние и на основание чл. 343б, ал. 2 във връзка с чл.55, ал. 1, т.1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ в размер на 10 /десет/ месеца. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. На основание чл. 55, ал.З от НК Съдът НЕ НАЛАГА на подс.Т.В.Д. по-лекото наказание „Глоба“. На основание чл.343г във вр. с чл. 37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подс.Т.В.Д. със снета по-горе самоличност от право да управлява МПС за срок от 10 /десет/ месеца, считано от датата на фактическото отнемане на СУМПС – 26.08.2017г. Разноски по делото не са направени. Веществени доказателства по делото не са приобщени. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:....................... ЗАЩИТНИК: ........................ /Ангел Танев/ /адв. Р.М./ ПОДСЪДИМ: ....................... / Т.В.Д./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Т.В.Д. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 232/2017 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Т.В.Д. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
Т.В.Д.
В законна сила на 13.9.2017г.

22

Гражданско дело No 622/2017

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ- КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 14.9.2017г.
Р Е Ш И : № 155/2017 год. НАСТАНЯВА детето Г.М.М., с ЕГН ********** в семейството на нейната баба /по бащина линия/ – Г.Б.А., с ЕГН **********, с адрес: ***, за срок от една година или до промяна на обстоятелствата. Решението може да бъде обжалвано и протестирано пред Пл Окръжен съд в 7-дневен срок от днес – за ДСП гр. Кн
. и в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението – за РП Кн. Решението подлежи на незабавно изпълнение.

23

Гражданско дело No 623/2017

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ- КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 14.9.2017г.
Р Е Ш И : № 156/2017 год. НАСТАНЯВА детето Н.Я.А., с ЕГН ********** в семейството на роднини – бабата и дядото /по майчина линия/ З.Р.С., с ЕГН ********** и К.А.А., с ЕГН ********** ***, за срок от 3 /три/ години. Решението може да бъде обжалвано и протестирано пред Пл Окръжен съд в 7-дневен срок от днес – за ДСП гр. Кн
. и в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението – за РП Кн. Решението подлежи на незабавно изпълнение.

24

Гражданско дело No 96/2016

Делба

Т.П.К.

П.Т.П.,
В.Т.М.,
В.Х.Ф.,
П.Х.Н.,
И.Т.Ш.,
Я.И.Ф.,
С.П.Ф.,
И.И.И.,
Я.И.И.,
Б.И.Ф.,
К.П.К.,
Х.Н.С.,
К.Й.М.,
А.Й.В.,
В.А.К.,
К.М.Ф.,
П.С.Ф.,
Г.С.Ф.,
Н.И.Ч.,
Х.И.М.,
А.Н.К.,
И.Н.Д.,
З.П.Ф.,
Ж.П.Ц.,
С.С.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 15.9.2017г.

25

Гражданско дело No 323/2016

Делба

Д.М.А.

И.И.А.П.,
Р.А.А.,
М.П.А.,
С.П.М.,
Н.И.А.,
Е.Б.А.,
И.Б.А.,
Б.К.К.,
Д.В.П.,
Д.Б.Д.,
М.М.А.,
Е.М.А.,
Е.И.А.,
Н.Я.Н.,
С.И.Д.,
Р.М.П.,
М.Д.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 18.9.2017г.

26

АНД No 241/2017

ИААА

Н.П.С.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 18.9.2017г.

27

НОХД No 234/2017

Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

В.Ц.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 19.9.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение, по смисъла на което: Подсъдимият В.Ц.К., роден на *** г. в гр. Б
. Сл., с постоянен адрес:***5, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, женен, осъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 02.09.2017 година, около 10,40 часа в гр. Кн., по ул. „Ст. Ц.” срещу района на „Кооперативен пазар” - гр. Кн., управлявал МПС - мотопед, марка и модел „КТМ”, лилав на цвят, с рама № 9102 05823, без регистрационна табела, което не е регистрирано по надлежния ред, съгласно Закона за движение по пътищата и Наредба І-45/24.03.2017 година за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторни превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях, констатирано с АУАН с бланков № 229206/02.09.2017 г. на РУ – Кн. - престъпление по чл.345, ал.2, във вр. с ал.1 от НК. На основание чл.345, ал.2 във вр. с ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.“б“, във вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК и по споразумение между страните на подсъдимия В.Ц.К. се НАЛАГА наказание "ПРОБАЦИЯ" със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по постоянен адрес:***5 за срок от 1 /една/ година – два пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 / една/ година. Имуществени щети от престъплението - не са причинени. Разноски по наказателното производство - не са направени. Веществени доказателства по делото - не са приобщени. Към споразумението е приложена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК подписана от подсъдимият. РАЙОНЕН ПРОКУРОР:……………. ЗАЩИТНИК:…………………… (Ангел Танев ) (адв. Й.Я.) ПОДСЪДИМ:…………………… (В.Ц.К.) Съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия В.Ц.К. по НОХ дело № 234/2017 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата в досъдебното производство МН,,Подписка” спрямо подсъдимия В.Ц.К.. Определението е окончателно.
В.Ц.К.
В законна сила на 19.9.2017г.

28

Гражданско дело No 618/2017

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Ц.И.П.,
К.С.К.

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 20.9.2017г.
В законна сила на 21.9.2017г.

29

Гражданско дело No 354/2016

Делба

Х.Т.Х.,
Б.Т.Х.

В.Х.Д.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 21.9.2017г.

30

Гражданско дело No 303/2012

Делба

Л.Ц.Г.,
В.Г.М.,
В.Г.Г.

М.В.С.,
И.Д.П.П.,
Б.С.Г.,
М.С.П.,
С.И.А.,
С.И.П.,
Й.Д.П.П.,
В.Х.Ц.,
Д.М.Х.,
Д.Й.Д.,
М.Т.Х.,
Т.Л.Д.,
Й.Л.Д.,
С.И.Х.П.,
Н.Т.П.,
С.Т.Н.,
Ц.Н.П.П.,
М.Д.Н.,
В.Д.Р.,
В.Б.Д.,
И.Б.Д.,
М.Х.И.,
Т.П.Т.,
К.П.Т.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 25.9.2017г.

31

АНД No 204/2017

КАТ

Н.С.Н.

РУ НА МВР КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 25.9.2017г.
НП-потвърдено

32

НОХД No 245/2017

Престъпления против горското стопанство

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Х.И.Р.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 26.9.2017г.
Х.И.Р.
Мотиви от 26.9.2017г.

33

НОХД No 246/2017

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

К.В.Ф.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 26.9.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение, сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от районен прокурор Ангел Танев и договорния защитник адв. Р.М. от ПлАК на подсъдимия К.В.Ф.. Подсъдимият К.В.Ф., роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, безработен, с начално образование, неосъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 31.08.2017 година в с. Д. Л. по ул. „ Климент Охридски” е управлявал лек автомобил Ауди 80 с рег. № ******** след употреба на алкохол с концентрация 2,30 на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство „ Алкотест Дрегер” 7510 с фабричен № 0171- престъпление по чл. 343 б, ал.1 от НК. На основание чл.343б, ал.1 във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК и по споразумение на страните, на подсъдимия К.В.Ф. се налага наказание „ Лишаване от свобода” в размер на 10 (десет) месеца. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 ( три ) години. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на подсъдимия К.В.Ф. по-лекото наказание „ глоба”. Имуществени щети от престъплението - не са причинени. Разноски по наказателното производство - не са направени. Веществени доказателства по делото - не са приобщени. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. СПОРАЗУМЕЛИ СЕ: ПРОКУРОР:............................ Защитник:……………………. /Ангел Танев/ /адв. Р.М./ Подсъдим:……………………… / К.В.Ф. / Съдът ОПРЕДЕЛИ : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия К.В.Ф. по НОХ дело № 246/2017 год. по описа на КРС.
К.В.Ф.
В законна сила на 26.9.2017г.

34

Гражданско дело No 43/2017

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

П.М.П.

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 27.9.2017г.

35

ЧГД No 651/2017

Приемане и отказ от наследство

А.А.И.

Х.Б.М.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Разпореждане от 27.9.2017г.
В законна сила на 27.9.2017г.

36

ЧГД No 652/2017

Приемане и отказ от наследство

А.А.И.

А.С.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Разпореждане от 27.9.2017г.
В законна сила на 27.9.2017г.

37

НОХД No 155/2017

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Р.А.Р.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 27.9.2017г.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото представеното споразумение. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор Ангел Танев и адв. С.Ш. - служебен защитник на подсъдимия Р.А.Р. - лично, по смисъла на което: Р.А.Р. роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На неустановена дата за периода от 29.09.2016г. до 10.03.2017г. в гр. И
., обл. Пл., в дом №*, находящ се на ул. “Н. Х.”, чрез другиго - неустановено по делото лице, е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителна мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД-гр. С., посредством директно свързване на два броя проводници тип ПВА-2 2x1,5 кв. мм, с дължина по 15 м, към фазово и нулево жило на въздушната захранваща мрежа за ниско напрежение на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД-гр. С., като в другия край на проводниците е монтиран щепсел, който е включен във външен контакт върху фасадата на къщата, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл.234в, ал. 1 от НК. На основание чл. 234в, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК му НАЛАГА наказание „ПРОБАЦИЯ“, състоящо се от следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 3 /Три/ ГОДИНИ, с периодичност два пъти седмично. - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. - Полагане по 100 часа труд в полза на обществото за всяка една от трите години. На основание чл. 55 ал. 3 от НК да не се налага по-лекото наказание „Глоба”. ОСЪЖДА подс. Р.А.Р. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по приходната сметка на КРС направените деловодни разноски от ДП в размер на 63.48 лева - възнаграждение за вещо лице за изготвяне на техническа експертиза. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: …………………….. /Ангел Танев/ /Адв. С.Ш. / ПОДСЪДИМ: ………………………… /Р.А.Р. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимия Р.А.Р. по настоящото НОХ дело № 155/2017 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс.Р.А.Р. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. На основание чл. 53, ал. 1, б.А от НК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТНЕМА в полза на Държавата веществени доказателства: два броя проводници тип ПВА-2 2х1,5 кв.мм. с дължина по 15м., с монтиран в единият им край черен щепсел. Определението в тази му част подлежи на обжалване в 15-дневен срок пред ПлОС от днес.
Р.А.Р.
В законна сила на 27.9.2017г.

38

АНД No 219/2017

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Ц.И.Ц.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 27.9.2017г.
Ц.И.Ц.

39

АНД No 220/2017

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Т.Н.А.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 27.9.2017г.
Т.Н.А.

40

НОХД No 247/2017

Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

М.Д.А.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 27.9.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от районен прокурор Ангел Танев и адвокат Н.М. – договорен защитник на подсъдимия М.Д.А.. Подсъдимият М.Д.А. роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, женен, пенсионер, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: От неустановена дата и година до 26.05.2017 год. в дома си в с.Ст., ул.“Н. В.“ №** държал без надлежно разрешение 6 броя боеприпаси – патрони “Rem” калибър 22 с куршуми с кух връх – престъпление по чл. 339, ал.1 от НК. За това му деяние и на основание чл. 339, ал. 1 във връзка с чл.55, ал. 1, т.1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. ОСЪЖДА подс. М.Д.А. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по приходната сметка на КРС направените деловодни разноски от ДП в размер на 58.48 лева. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:....................... ЗАЩИТНИК: ........................ /Ангел Танев/ /адв. Н. М./ ПОДСЪДИМ: ....................... / М.Д.А. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия М.Д.А. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 247/2017 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс.М.Д.А. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. На основание чл. 53, ал. 2, б.А от НК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТНЕМА в полза на Държавата веществени доказателства, намиращи се на съхранение в РУ – Д. Дъбник, а именно: 6 броя гилзи, кал. 5.6 мм. Определението в тази му част подлежи на обжалване в 15-дневен срок пред ПлОС от днес.
М.Д.А.
В законна сила на 27.9.2017г.

41

АНД No 240/2017

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Б.Я.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 28.9.2017г.

42

АНД No 240/2017

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Б.Я.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 28.9.2017г.
Б.Я.М.
Мотиви от 28.9.2017г.

43

Гражданско дело No 257/2016

Делба

Ц.Г.М.

Г.К.Д.,
П.К.П.,
И.К.Ц.,
В.Г.М.,
С.С.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 29.9.2017г.

44

Гражданско дело No 505/2016

Делба

М.Д.П.

Н.И.А.,
И.Б.А.,
Е.Б.А.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 29.9.2017г.

45

АНД No 229/2017

КАТ

К.К.Б.

ОД НА МВР СЕКТОР ПП

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 29.9.2017г.
НП-отменено