Районен съд - Кнежа
Справка за свършените дела
за периода от 1.8.2017г. до 3
1.8.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 197/2017

Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.Ц.Ц.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 3.8.2017г.
И.Ц.Ц.
Мотиви от 3.8.2017г.

2

НОХД No 202/2017

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

А.П.В.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 3.8.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор Владимир Радоев / командирован от ОП Пл./ и адв. Й. Я. - договорен защитник на подсъдимият А.П.В., по смисъла на което: А.П.В., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, безработен, женен, осъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 18.07.2017 г., около 21,30 часа, в с. П., обл. Пл., по ул. „Г. Д.”, на изхода на с. П. в посока гр. И., управлява МПС - лек автомобил, марка „Фолксваген”, модел „Голф” с рег. № ******** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,42 на хиляда, установено по надлежният ред с техническо средство „Дрегер Алкотест 7510 с фабричен номер 0254, след като е осъден с влязло в сила Споразумение по НОХД 78/2007 г. по описа на РС – Кн., за престъпление по чл.343б ал.1 от НК - управление на МПС след употреба на алкохол, с концентрация повече от 1,2 на хиляда - престъпление по чл.343б ал.2 във вр. с ал.1 от НК. На основание чл.343б ал.2, във вр. с ал.1 във вр. с чл.55 ал.1, т.1 от НК И ПО СПОРАЗУМЕНИЕ на страните на подсъдимия А.П.В. се НАЛАГА наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 8 /осем/ МЕСЕЦА, при първоначален общ режим на изтърпяване. На основание чл. 55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА по-лекото наказание „Глоба“. Разноски по делото не са направени. Веществени доказателства не са приобщени. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: …………………….. /Вл. Р./ /Адв. Й. Я./ ПОДСЪДИМ: …………………… / А.П.В. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият А.П.В. по настоящото НОХ дело № 202/2017 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство МН ,,Подписка” спрямо подс. А.П.В.. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
А.П.В.
В законна сила на 3.8.2017г.

3

Гражданско дело No 434/2017

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Р.В.Б.

С.Б.Ц.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 8.8.2017г.

4

ЧНД No 177/2017

Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Т.З.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 8.8.2017г.

5

ЧНД No 185/2017

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

Д.А.Л.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 8.8.2017г.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

6

АНД No 196/2017

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Б.Ш.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 8.8.2017г.
Б.Ш.М.

7

НОХД No 210/2017

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.М.Г.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 16.8.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор Ивайло Тодоров /командирован/, съгласно Заповед №РД-04-81/03.08.2017г. на И.Д. Окръжен прокурор на ОП – Пл. и адв.Г.Х. от ВрАК - защитник на подсъдимия И.М.Г., по смисъла на което: Подсъдимият И.М.Г., роден на *** г. в с.Ст., живущ ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН за това, че: На 06.08.2017г. около 20.55 часа в гр.Кн., обл.Пл., по ул.„Н. Х.“ , срещу дом № **, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „ Рено Еспейс“ с регистрационен номер *********, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда- 1,92 на хиляда, установена по надлежен ред с Протокол за химическа експертиза № 472/11.08.2017г. по описа на ЦСМП- Пл. - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. На основание чл. 343б, ал.1 във вр. с чл. 54 от НК и по споразумение на страните на подсъдимия И.М.Г. се НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода” в размер на 1 / една/ година. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 / три / години и му НАЛАГА „ГЛОБА“ в размер на 200 /двеста/ лева. НЕ ПРИЛАГА разпоредбата на чл. 343г от НК спрямо подсъдимия И.М.Г., тъй като същият е неправоспособен водач на моторно превозно средство. В резултат на деянието не са причинени имуществени вреди. Веществени доказателства по делото няма. ОСЪЖДА И.М.Г., с ЕГН ********** да заплати направените в хода на бързото производство разноски в размер на 5 /пет/ лева, вносими по сметка на ЦСМП - Плевен. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Прокурор: …………. Защитник: ……………… / Ивайло Тодоров / / Адв.Г.Х./ Подсъдим: …………….. /И.М.Г./ Съдът ОПРЕДЕЛИ : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия И.М.Г. по НОХ дело № 210/2017 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата в досъдебното производство МН,,Подписка” спрямо подсъдимия И.М.Г.. Определението е окончателно.
И.М.Г.
В законна сила на 16.8.2017г.

8

ЧГД No 543/2017

Приемане и отказ от наследство

П.С.П.

Й.И.Г.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Разпореждане от 22.8.2017г.
В законна сила на 22.8.2017г.

9

ЧНД No 172/2017

Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

С.В.И.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 23.8.2017г.

10

АНД No 198/2017

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Е.Н.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 23.8.2017г.
Е.Н.Г.

11

НОХД No 211/2017

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

А.К.А.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 25.8.2017г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение между Районна прокуратура гр.Кнежа, представлявана от прокурор Ангел Танев и адвокат Й.Я. от ПлАК – защитник на подсъдимия А.К.А.. ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: А.К.А., роден на *** год. в гр.Л
., живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН:********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: В едногодишен срок от наказването му по административен ред за това, че управлявал моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство с Наказателно постановление № 16-0256-000405/06.11.2016г. на Началник РУ-Долна Митрополия, връчено му лично на 23.11.2016г. и влязло в сила на 01.12.2016г., на 05.08.2017г. около 21.00 часа в гр.Кн., обл.Пл., на кръстовището, образувано от ’’Д. Б.” с ул.„П. Д.П.“, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „ Фолксваген Поло” с peг. № ********, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, констатирано с Акт за установяване на административно нарушение бланков № 216991/05.08.2017г. - престъпление по чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1 от НК. На основание чл.343в, ал.2, вр. с ал.1 във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК и ПО СПОРАЗУМЕНИЕ на страните на подсъдимия А.К.А. се НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода” в размер на 6 /шест/ месеца при първоначален „общ“ режим на изтърпяване. На основание чл. 55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА предвиденото по-леко наказание „Глоба”. Имуществени щети от престъплението - не са причинени. Разноски по наказателното производство - не са направени. Веществени доказателства по делото - не са приобщени. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Районен прокурор: ……………….. Защитник: …………………. / Ангел Танев / /Адв.Й.Я./ Подсъдим: ……………………….. / А.К.А. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия А.К.А. със снета по-горе самоличност по НОХ дело № 211/2017 г. по описа на КРС. Определението е окончателно. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата в досъдебното производство МН,,Подписка” спрямо подсъдимия А.К.А..
А.К.А.
В законна сила на 25.8.2017г.

12

Гражданско дело No 575/2017

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 30.8.2017г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето Б
. Д. Н., с ЕГН ********** в професионално приемно семейство – С. Б. М., с ЕГН ********** и Н. Ю. М., с ЕГН **********, двамата с адрес: ***, поради промяна в обстоятелствата, свързани с детето, която промяна е в негов интерес. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес за ДСП гр.Кн. и в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението – за РП Кн.

13

Гражданско дело No 576/2017

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 30.8.2017г.
Р Е Ш И № 142/2017 год. НАСТАНЯВА детето Б
. Д. Н., с ЕГН: ********** в професионално приемно семейство – Г. Й. Д., с ЕГН ********** и И. В. Д., с ЕГН **********, двамата с адрес: ***, за срок от 1 /една/ година или до промяна на обстоятелствата. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях условията, при които детето Б. Д. Н., с ЕГН: ********** да ползва социалната услуга „заместваща приемна грижа”, а именно: -при възникване на извънредни обстоятелства, непозволяващи на професионалното приемно семейство да полага грижи за детето; -когато приемното семейство има нужда от почивка или преживяват временно някаква трудност; -при необходимост по преценка на отдела „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Кн. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на детето Б. Д. Н., с ЕГН: ********** с неговите родители – майка Е. Мл. К., с ЕГН: **********, с постоянен адрес: с. Д. Л., ул.“Ст. пл.“ №,, и баща Д. Н. С., с ЕГН **********, с постоянен адрес: с. Д. Л., ул.“Д.“ №**, при изявено желание от тяхна страна, както следва: всеки първи и трети петък от месеца в ДСП – гр. Кн., в присъствието на социален работник от Отдел „Закрила на детето”, който да определя часовете за срещи между тях. Решението може да бъде обжалвано и протестирано пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес – за ДСП гр. Кн. и в 7-дневен срок от получаване на съобщението до РП Кн.

14

ЧНД No 222/2017

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

РУ КНЕЖА,
Р.Е.Д.

Г.П.С.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 30.8.2017г.
Приключва разпитът на обвиняем по ЧН дело № 222 по описа за 2017 год. на Кж районен съд.
В законна сила на 30.8.2017г.

15

ЧНД No 223/2017

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

РУ КНЕЖА,
Р.Е.Д.

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 30.8.2017г.
Приключва разпита по ЧН дело № 223/2017 година по описа на Кж районен съд.