Районен съд - Кнежа
Справка за свършените дела
за периода от 1.6.2017г. до
30.6.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 44/2015

Делба

Р.Б.П.

Т.Б.К.П.,
С.Т.С.,
Б.Т.К.,
Т.Т.М.,
М.Б.И.,
Ц.П.Ф.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 5.6.2017г.

2

АНД No 114/2017

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

М.И.Д.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 5.6.2017г.
М.И.Д.
Мотиви от 5.6.2017г.

3

АНД No 122/2017

РДГ

В.К.Р.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 5.6.2017г.
НП-изменено

4

АНД No 123/2017

РДГ

В.К.Р.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 5.6.2017г.
НП-потвърдено

5

АНД No 124/2017

РДГ

В.К.Р.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 5.6.2017г.
НП-изменено

6

АНД No 125/2017

РДГ

В.К.Р.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 5.6.2017г.

7

НОХД No 146/2017

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Д.А.Л.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 5.6.2017г.
Д.А.Л.
Мотиви от 5.6.2017г.

8

АНД No 116/2017

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

С.Н.С.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 6.6.2017г.
С.Н.С.
Мотиви от 6.6.2017г.

9

АНД No 117/2017

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

В.М.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 6.6.2017г.
В.М.П.
Мотиви от 6.6.2017г.

10

АНД No 118/2017

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

П.С.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 6.6.2017г.
П.С.И.
Мотиви от 6.6.2017г.

11

АНД No 120/2017

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Т.П.В.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 6.6.2017г.
Т.П.В.
Мотиви от 6.6.2017г.

12

АНД No 121/2017

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

С.И.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 6.6.2017г.
С.И.К.
Мотиви от 6.6.2017г.

13

АНД No 126/2017

РДГ

В.К.Р.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 6.6.2017г.
НП-изменено

14

НОХД No 142/2017

Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Ф.Д.С.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 6.6.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор Мария Кабалакова и сл. защитник адвокат Й.Я. от ПлАК на подсъдимия Ф.Д.С.. Подсъдимият Ф.Д.С., роден на *** ***, обл. Пл., ул. „ В. Л.” № *, българин, с българско гражданство, с начално образование, неженен, безработен, неосъждан /реабилитиран по право/, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 06.05.2017 год. около 20.40 часа в с. П., по ул. “ Г. Д.” до дом №***, с посока на движение към центъра на с. П., управлявал моторно превозно средство – мотоциклет, с марка „ИЖ”, син на цвят, без регистрационна табела, като моторното превозно средство не е регистрирано по надлежния ред, а именно съгласно Закон за движение по пътищата и Наредба I-45/24.03.2000 година за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторни превозни средства и на ремаркета теглени от тях - престъпление по чл. 345, ал.2 във вр. с ал.1 от НК. На основание чл.345, ал. 2 във вр. с ал.1 във връзка с чл.54, ал.1 от НК и по СПОРАЗУМЕНИЕ между страните съдът НАЛАГА на подсъд. Ф.Д.С. наказание „ Лишаване от свобода” за срок от 3 / три/ месеца. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. От деянието няма настъпили имуществени вреди. Разноски по делото не са направени. Веществени доказателства не са иззети. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:............... СЛ. ЗАЩИТНИК: ........................ /Мария Кабалакова/ /адв. Й.Я./ ПОДСЪДИМ: ....................... / Ф.Д.С. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Ф.Д.С. със снета по-горе самоличност по НОХ дело № 142/2017 год. по описа на КжРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Ф.Д.С. МН ,,Подписка”. Определението е окончателно.
Ф.Д.С.
В законна сила на 6.6.2017г.

15

Гражданско дело No 616/2016

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

ЕТ П.А.-П.Ч.К.

СОРТОВИ СЕМЕНА - ВАРДИМ-ЕАД,
И.Д.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 7.6.2017г.

16

НОХД No 151/2017

Престъпления против горското стопанство

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Й.Р.Й.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 7.6.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от районен прокурор Ангел Танев и адвокат С.Ч. – служебен защитник на подсъдимия Й.Р.Й.. Подсъдимият Й.Р.Й. роден на *** г. в гр.Ч. бр., живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, женен, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 16.12.2016 г. в землището на гр. И. отдел „109“ подотдел „О“ - държавна горска територия е извършил сеч с ръчен трион на един кубически метър дървесина от дъб на стойност 70 лева, като предвид стойността й случая е маловажен - престъпление по чл.235, ал.6 във вр. с ал.1 от НК. За това му деяние и на основание чл. 235, ал.6 във вр. ал. 1 във връзка с чл.54, ал.1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,ГЛОБА“ в размер на 100 /сто/ лева. Причинените с деянието имуществени вреди са възстановени/обезпечени. Веществени доказателства не са иззети. ОСЪЖДА подс. Й.Р.Й. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по приходната сметка на КРС направените деловодни разноски от ДП в размер на 42,32 лева за експертиза. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:....................... ЗАЩИТНИК: ........................ /Ангел Танев/ /адв. С.Ч./ ПОДСЪДИМ: ....................... / Й.Р.Й. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Й.Р.Й. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 151/2017 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Й.Р.Й. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
Й.Р.Й.
В законна сила на 7.6.2017г.

17

НОХД No 152/2017

Вещно укривателство

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Ц.В.С.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 7.6.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от районен прокурор Ангел Танев и адвокат С.Я. – договорен защитник на подсъдимия Ц.В.С.. Подсъдимия Ц.В.С. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно начално образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: С цел да набави за себе си имотна облага, на неустановена дата в началото на месец октомври 2012 година в град Кн., в домът си на ул. „Г. Б.” №.. придобил - закупил от непознати лица 4бр. метални тръби с диаметър 9 см. и дължина 5,1 метра всяка, 2 бр. метални тръби с диаметър 6 см. и дължина 3,05 метра, 5бр. метални тръби с диаметър 6 см. и дължина 3,3 метра, метална тръба с диаметър 6 см. и дължина 3,3 метра с монтиран на нея пътен знак „Стоп” и два броя крила от метална врата с размери 3,05 метра на 1,5 метра всяка от тях, вещи на обща стойност 609.37 лева, като е предполагал, че същите са придобити от другиго чрез престъпление - престъпление по чл. 215, ал.1 от НК. За това му деяние и по споразумение между страните на основание чл. 215, ал.1 във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК съдът му НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3 /три/ месеца. На основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. ОСЪЖДА подс. Ц.В.С. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по приходната сметка на КРС направените деловодни разноски от ДП в размер на 35,00 лева за експертиза. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. Районен прокурор:................... Защитник: ................... / Ангел Танев/ / Адв. С.Я./ Подсъдим: ......................... /Ц.В.С. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият Ц.В.С. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 152/2017 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс.Ц.В.С. МН ,,Подписка”. Определението е окончателно. На основание чл. 53, ал. 2, б.,,б” от НК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТНЕМА в полза на Държавата веществени доказателства, намиращи се на съхранение в РУ МВР – Кн.: 4 броя метални тръби с диаметър 9 см. и дължина 5,1 метра всяка, 2 бр. метални тръби с диаметър 6 см. и дължина 3,05 метра, 5 бр. метални тръби с диаметър 6 см. и дължина 3,3, метра, метална тръба с диаметър 6 см. и дължина 3,3 метра с монтиран на нея пътен знак „Стоп“. Веществените доказателства: два броя крила от метална врата с размер и 3,05 метра на 1,5 метра всяка от тях, намиращи се на съхранение в РУ МВР – Кн. СЕ ВРЪЩАТ на собственика на Напаоителни системи ЕАД – гр.С., клон М. ХТР – Б. Сл..
Ц.В.С.
В законна сила на 7.6.2017г.

18

Гражданско дело No 300/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Г.Р.Г.Г.,
Ц.Л.Г.

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 8.6.2017г.
В законна сила на 8.6.2017г.

19

ЧНД No 147/2017

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Д.Ц.З.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 8.6.2017г.
Д.Ц.З.

20

Гражданско дело No 156/2017

Искове за развод и недействителност на брака

И.Й.М.

Р.Г.Д.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 9.6.2017г.
В законна сила на 9.6.2017г.

21

АНД No 66/2017

Комисия за защита на потребителите

ЦЕЗИ 7 ЕООД БРЕНИЦА

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ РУСЕ

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 9.6.2017г.
НП-отменено

22

Гражданско дело No 10/2017

Искове по СК - издръжка, изменение

П.Ц.Т.

Я.А.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 12.6.2017г.

23

Гражданско дело No 133/2017

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

Л.П.А.

М.И.В.,
Ю.И.В.,
К.Н.П.,
С.Н.В.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 12.6.2017г.

24

ЧГД No 344/2017

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

И.Г.Т.

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 12.6.2017г.

25

АНД No 80/2017

Комисия за защита на потребителите

ЕТ Д.Е.Ж.Ч.Б.

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ РУСЕ

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 12.6.2017г.
НП-потвърдено

26

Гражданско дело No 53/2017

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

АСПАРУХОВ ВАЛ ЕООД КНЕЖА

Г.И.М.П.,
А.Г.К.,
З.Г.М.,
М.Г.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 13.6.2017г.
На основание чл.233 от ГПК Съдът ОПРЕДЕЛИ : ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д.№53/2017г., поради отказ от иска, депозиран от ,,АСПАРУХОВ ВАЛ” ЕООД – гр. Кнежа, представлявано от управителя В.Й.К.. Определението може да се обжалва с частна жалба пред ПлОС в 7-дневен срок от датата на получаването на съобщението за страните.

27

Гражданско дело No 340/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

С.Р.К.,
И.С.К.

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 13.6.2017г.
В законна сила на 13.6.2017г.

28

АНД No 12/2017

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.Б.П.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 13.6.2017г.
И.Б.П.

29

ЧНД No 159/2017

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

РУ НА МВР КНЕЖА,
И.Т.Т.

С.Ф.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 13.6.2017г.
Приключва разпитът на обвиняем по ЧН дело № 159 по описа за 2017 год. на Кж районен съд.
В законна сила на 13.6.2017г.

30

Гражданско дело No 221/2017

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

Л.С.С.

В.П.Б.,
Г.С.Б.,
В.С.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 14.6.2017г.

31

ЧНД No 160/2017

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

РУ НА МВР КНЕЖА,
И.Т.Т.

Е.А.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 14.6.2017г.
Приключва разпитът на обвиняем по ЧН дело № 160 по описа за 2017 год. на Кж районен съд. Протоколът да се предаде за прилагането му по Досъдебно производство №25/2017 год., вх.№77/2017г. по описа на РП - гр.Кн
., ЗМ № 29/2017 г. по описа на РУ – Кн., като препис от него се приложи по настоящото ЧН дело по описа на Районен съд – гр.Кн. Протоколът написан в съдебна зала № 2 на Районен съд – гр.Кн. в присъствието на разследващия полицай, обвиняемия Е.А.М., служебният му защитник – адв. Я. от ПлАК, съдията, съдебния секретар, като разпита приключи в 16:30 часа.
В законна сила на 15.6.2017г.

32

ЧНД No 161/2017

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

РУ НА МВР КНЕЖА,
И.Т.Т.

Т.П.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 14.6.2017г.
Приключва разпитът на обвиняем по ЧН дело № 161 по описа за 2017 год. на Кж районен съд. Протоколът да се предаде за прилагането му по Досъдебно производство №25/2017 год., вх.№77/2017г. по описа на РП - гр.Кн, ЗМ № 29/2017 г. по описа на РУ – Кн
., като препис от него се приложи по настоящото ЧН дело по описа на Районен съд – гр.Кн. Протоколът написан в съдебна зала № 2 на Районен съд – гр.Кн. в присъствието на разследващия полицай, обвиняемия Т.П.К., служебният му защитник – адв. С. Ш. от ПлАК, съдията, съдебния секретар, като разпита приключи в 17:22 часа.
В законна сила на 15.6.2017г.

33

ЧНД No 162/2017

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

РУ НА МВР КНЕЖА,
Д.В.Н.

Е.А.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 14.6.2017г.
Приключва разпитът на обвиняем по ЧН дело № 162 по описа за 2017 год. на Кж районен съд. Протоколът да се предаде за прилагането му по Досъдебно производство №47/2017 год., вх.№86/2017г. по описа на РП - гр.Кн
., ЗМ № 55/2017 г. по описа на РУ – Кн., като препис от него се приложи по настоящото ЧН дело по описа на Районен съд – гр.Кн. Протоколът написан в съдебна зала № 2 на Районен съд – гр.Кн. в присъствието на разследващия полицай, обвиняемия Е.А.М., сл.защитник адв. Я. от ПлАК, съдията, съдебния секретар, като разпита приключи в 14:53 часа.
В законна сила на 15.6.2017г.

34

НОХД No 112/2017

Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Г.Д.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 15.6.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото днес, 15.06.2017г. в гр. Кн
. между Мария Кабалакова – прокурор в РП-Кн. и адвокат В.К. *** – служебен защитник на подсъдимия Г.Д.Б. ***, споразумение на основание чл. 384, ал.1 във вр. с чл. 381 от НПК за прекратяване на наказателното производство по НОХД №112/2017г. по описа на РС гр. Кн., по силата на което: Подсъдимият Г.Д.Б., роден на ***г. в гр. Кн., с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, пенсионер по болест, осъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: На 14.04.2017г., около 20.30 часа, в с.Д. Л., общ.И., обл.Пл., на ул. „Г.Д.“, управлявал моторно превозно средство - мотоциклет, с марка „Ямаха“, модел „Овето“, с номер на рамата В107Е-116723, без регистрационни табели, което не е регистрирано по надлежния ред - престъпление по чл. 345, ал. 2 във вр. с ал.1 от НК. По споразумение на страните, на основание чл. 345, ал. 2, вр. с ал.1, във връзка с чл. 54, ал.1 от НК Съдът налага на подсъдимия Г.Д.Б., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност наказание „ГЛОБА” в размер на 500 /петстотин/ лева. С престъплението не са причинени имуществени вреди. По делото няма приобщени веществени доказателства и направени разноски. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по бързо производство № ЗМ183/2017г. по описа на РУ – Д.Д., БП №37/2017г. по пр.пр. №204/2017г. по описа на РП – Кн. и НОХ дело № 112/2017 год. по описа на Районен съд – гр. Кн. Отменя взетата в хода на бързото производство спрямо подсъдимия Г.Д.Б., с ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
Г.Д.Б.
В законна сила на 15.6.2017г.

35

НОХД No 148/2017

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Я.Д.Г.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 15.6.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото днес, 15.06.2017г. в гр. Кн
. между Мария Кабалакова – прокурор в РП-Кн. и адвокат Й. Я. от АК - гр. Пл. – договорен защитник на подсъдимия Я.Д.Г. ***, споразумение на основание чл. 384, ал.1 във вр. с чл. 381 от НПК за прекратяване на наказателното производство по НОХД №148/2017г. по описа на РС гр. Кн., по силата на което: Подсъдимият Я.Д.Г., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, понастоящем в Затвора гр. Пл. българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: На 19.06.2016 г. около 06:50 часа в гр. Кн., по ул. „Д. Б.“, до питейно заведение „Крайпътна среща“, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил с марка „Опел“, модел „Вектра“, с рег.№ ********. без свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление на МПС с наказателно постановление № 16-0285- 000111/03.06.2016 г. на Началника на РУ -гр. Кн., връчено му лично на 30.05.2016г., влязло в законна сила на 07.06.2016 г. – престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК. По споразумение на страните, на основание чл. 343в, ал. 2, във връзка с чл. 55, ал.1, т.1 от НК Съдът налага на подсъдимия Я.Д.Г., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ месеца, при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване и „ГЛОБА” в размер на 500 /петстотин/ лева. С престъплението не са причинени имуществени вреди. По делото няма приобщени веществени доказателства и направени разноски. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по досъдебно производство №ЗМ122/2016г. по описа на РУ – Кнежа и ДП №134/2016г. по описа на РП – Кн., и НОХ дело № 148/2017 год. по описа на Районен съд – гр. Кн. Отменя взетата в хода на досъдебното производство спрямо подсъдимия Я.Д.Г., с ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
Я.Д.Г.
В законна сила на 15.6.2017г.

36

НОХД No 113/2017

Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

С.С.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 19.6.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от районен прокурор Ангел Танев и адвокат К. от ПлАК – договорен защитник на подсъдимия С.С.М.. Подсъдимият С.С.М., роден на *** г. в гр. Кн., живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 11.04.2017 год. около 13.20 часа в с. Д. Л. по ул.“Ц. И. А. II“ управлявал мотопед „L.E.- TEG“ с номер на рамата СР150С581968 без регистрационна табела, като моторното превозно средство не е регистрирано по надлежния ред - престъпление по чл. 345, ал.2 във вр. с ал.1 от НК. За това му деяние и по СПОРАЗУМЕНИЕ между страните на основание чл. 345, ал. 2 във вр. с ал.1 във вр. с чл.55, ал.2 от НК на подсъдимия С.С.М. се НАЛАГА наказание ,,ГЛОБА“ в размер на 500 /петстотин/ лева. Разноски по делото не са направени. Веществени доказателства не са иззети. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:....................... ЗАЩИТНИК: ........................ /Ангел Танев/ /адв. В. К./ ПОДСЪДИМ: ....................... / С.С.М. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия С.С.М. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 113/2017 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. С.С.М. МН ,,Подписка”. Определението е окончателно.
С.С.М.
В законна сила на 19.6.2017г.

37

Гражданско дело No 682/2016

Делба

Г.Ц.Н.

И.Й.И.П.,
С.Й.Н.,
М.А.П.,
Й.С.П.,
С.С.П.,
Н.Х.Р.,
Т.Н.Ц.П.,
Р.Й.Р.,
В.Й.П.,
Н.С.Р.,
В.С.Б.,
Р.С.И.,
Ц.Т.Ц.,
М.Т.Ц.,
Ц.Г.Ц.,
С.К.К.,
В.К.К.,
И.Х.И.,
Я.Х.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 20.6.2017г.

38

Гражданско дело No 361/2017

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 20.6.2017г.
НАСТАНЯВА детето Е
. ЗДР. СТ., с ЕГН ********** в професионално приемно семейство – Ст. Хр. Л., с ЕГН ********** и С. Д. Л., с ЕГН **********, двамата с адрес: ***, за срок от 3 /три/ години или до неговото осиновяване. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях условията, при които детето Е. Здр. Ст., с ЕГН ********** да ползва социалната услуга „заместваща приемна грижа”, а именно: -при възникване на извънредни обстоятелства, непозволяващи на професионалното приемно семейство да полага грижи за детето; -когато приемното семейство има нужда от почивка или преживяват временно някаква трудност; -при необходимост по преценка на отдела „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Кн. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на детето Е. Здр. Ст., с ЕГН ********** с майката Ст. С. Е., с ЕГН: **********, с постоянен адрес: ***, при изявено желание от нейна страна, както следва: всеки първи и трети петък от месеца в ДСП – гр. Кн., в присъствието на социален работник от Отдел „Закрила на детето”, който да определя часовете за срещи между тях. Решението може да бъде обжалвано и протестирано пред Пл Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес – за ДСП гр. Кн. и в 7-дневен срок от получаване на съобщението до РП Кн. Решението подлежи на незабавно изпълнение.

39

Гражданско дело No 362/2017

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 20.6.2017г.
НАСТАНЯВА детето КР
. СТ. Е., с ЕГН ********** в професионално приемно семейство – А. И. К., с ЕГН ********** и С. М. К., с ЕГН **********, двамата с адрес: ***, за срок от 3 /три/ години или до нейното осиновяване. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях условията, при които детето КР. СТ. Е., с ЕГН ********** да ползва социалната услуга „заместваща приемна грижа”, а именно: -при възникване на извънредни обстоятелства, непозволяващи на професионалното приемно семейство да полага грижи за детето; -когато приемното семейство има нужда от почивка или преживяват временно някаква трудност; -при необходимост по преценка на отдела „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Кн. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на детето Кр. Ст. Е., с ЕГН ********** с майката Ст. С. Е., с ЕГН: **********, с постоянен адрес: ***, при изявено желание от нейна страна, както следва: всеки първи и трети петък от месеца в ДСП – гр. Кн., в присъствието на социален работник от Отдел „Закрила на детето”, който да определя часовете за срещи между тях. Решението може да бъде обжалвано и протестирано пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес – за ДСП гр. Кн. и в 7-дневен срок от получаване на съобщението до РП Кн. Решението подлежи на незабавно изпълнение.

40

НОХД No 212/2016

Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

В.И.С.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 20.6.2017г.
В.И.С.

41

АНД No 145/2017

КАТ

Я.Е.П.

РУ НА МВР КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 20.6.2017г.
НП-отменено

42

Гражданско дело No 434/2016

Делба

М.А.К.

Л.П.Г.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 21.6.2017г.

43

Гражданско дело No 158/2017

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

З.Ц.Б.

А.Б.Т.,
Д.Г.Т.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 21.6.2017г.

44

НОХД No 163/2017

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Ц.П.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 21.6.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото днес, 21.06.2017г. в гр. Кн
. между Мария Кабалакова – прокурор в РП Кн. и адвокат Р. М. от АК - гр. Пл. – защитник на подсъдимия Ц.П.Б. ***, споразумение на основание чл. 384, ал.1 във вр. с чл. 381 от НПК за прекратяване на наказателното производство по НОХД №163/2017г. по описа на РС гр. Кн., по силата на което: Подсъдимият Ц.П.Б., роден на *** г. в гр. С., с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: На 04.06.2017 г. около 04:40 ч. в гр. Кн., по ул. „К. и М.“, пред дом № 8, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил с марка „Деу“, модел „Нексия“, с peг. № ********, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,6 на хиляда, установено по надлежния ред чрез химическа експертиза №323/09.06.2017г. на ЦСМП-Пл. – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. Деянието е осъществено при форма на вината - пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НK. По споразумение на страните, на основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 36 от НК Съдът налага на подсъдимия Ц.П.Б., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. На основание чл. 55, ал.3 от НК НЕ налага на подсъдимия Ц.П.Б. предвиденото в чл. 343б, ал. 1 от НК наред с наказанието „Лишаване от свобода“ по-леко наказание „Глоба“. На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК Съдът налага на подсъдимия Ц.П.Б., с ЕГН ********** *** наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА, считано от датата на фактическото отнемане на СУМПС – 04.06.2017 г. С престъплението не са причинени имуществени вреди. По делото няма приобщени веществени доказателства и направени разноски. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по бързо производство № ЗМ 109/2017г. по описа на РУ – Кн., БП №58/2017г. по пр.пр. №308/2017г. по описа на РП – Кн. и НОХ дело № 163/2017 год. по описа на Районен съд – гр. Кн. Отменя взетата в хода на бързото производство спрямо подсъдимия Ц.П.Б., с ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
Ц.П.Б.
В законна сила на 21.6.2017г.

45

АНД No 164/2017

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Н.Н.Л.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 22.6.2017г.
Н.Н.Л.

46

АНД No 165/2017

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

П.С.И.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 22.6.2017г.
П.С.И.

47

НОХД No 166/2017

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.Ю.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 22.6.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор Ангел Танев и адвокат Р.М. – договорен защитник на подсъдимия И.Ю.М.. Подсъдимият И.Ю.М. роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, бригадир строителна бригада, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП № 16- 4332-016985/13.09.2016 г. на Началника на с-р „ПП“ при СДВР за управление на МПС без свидетелство за управление, връчено му лично на 06.11.2016 г. и влязло в сила на 14.11.2016 година, на 07.06.2017 година около 22.00ч. в с.Бр
. на ул.“Царевец“ пред дом № * управлява лек автомобил „Рено Меган“ с рег.№ ******** без да притежава съответно свидетелство за управление, констатирано с АУАН бланков №216622/07.06.2017 г. на РУ на МВР гр.Кн. - престъпление по чл.343в, ал.2 от Наказателния кодекс. За това му деяние и на основание чл. 343в, ал. 2 във връзка с чл.55, ал. 1, т.1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ в размер на 3 (три) месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/. На основание чл. 55, ал.З от НК Съдът НЕ НАЛАГА на подс. И.Ю.М. по-лекото наказание „Глоба“. Веществени доказателства не са иззети. Разноски по делото не са направени. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:....................... ЗАЩИТНИК: ........................ /Ангел Танев/ /адв. Р.М./ ПОДСЪДИМ: ....................... / И.Ю.М. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия И.Ю.М. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 166/2017 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. И.Ю.М. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
И.Ю.М.
В законна сила на 22.6.2017г.

48

Гражданско дело No 164/2017

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

В.К.К.

К.Ц.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 23.6.2017г.

49

АНД No 231/2016

ДАМТН

БОРИСОВ 49 ЕООД ИСКЪР

ДЪРЖАВНА А-ЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХ. НАДЗОР-СОФИЯ

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 23.6.2017г.
НП-потвърдено

50

Гражданско дело No 217/2016

Искове за обезщетение по чл. 200 КТ

В.Т.И.,
П.С.И.

ЕТ С.И.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 26.6.2017г.

51

Гражданско дело No 132/2017

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

З.В.Р.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ЕНИЦА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 26.6.2017г.

52

Гражданско дело No 355/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

М.М.К.,
В.Т.К.

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 27.6.2017г.

53

ЧНД No 153/2017

Производство по делегация на български и чуждестранни съдилища по наказателни дела

РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ ГР. ЕДИРНЕ

Р.И.Р.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 27.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 153/2017г. по описа на РС гр. Кн
., тъй като съдебната поръчка е изпълнена. ИЗПРАЩА съдебната поръчка на молещия 2-ри тежък наказателен съд гр. Едирне, Република Турция чрез Министерство на правосъдието гр. С., ведно с пакета документи, приложени към нея, а именно оригинали на Справка за съдимост с рег.№343/26.06.2017г., издадена от „Бюро за съдимост” при РС гр. Кн. и Справка за предоставяне на данни по реда на Наредба №14/18.11.2009г. по искане №336/26.06.2017г. за гражданско състояние на лицето, както и екземпляр от съдебния протокол, като изпълнена. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 27.6.2017г.

54

Гражданско дело No 545/2016

Искове за развод и недействителност на брака

З.И.Б.

А.Д.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 28.6.2017г.

55

Гражданско дело No 665/2016

Делба

Р.В.В.

Б.И.Б.,
Е.И.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 28.6.2017г.

56

АНД No 115/2017

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

М.И.Ц.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 29.6.2017г.
М.И.Ц.
Мотиви от 29.6.2017г.

57

Гражданско дело No 150/2016

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

ШПИЙС ТРАНС ЕООД -СЕВЛИЕВО

ОЛИВА АД КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 30.6.2017г.

58

Гражданско дело No 514/2016

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

ТМТ-ЕЛКОМ ООД ПЛОВДИВ

ДИМАКС СЕКЮРИТИ ООД КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 30.6.2017г.