Районен съд - Кнежа
Справка за свършените дела
за периода от 1.5.2017г. до
31.5.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 222/2016

КАТ

Л.Я.Б.

РУ НА МВР КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 2.5.2017г.
НП-изменено

2

АНД No 75/2017

КАТ

Т.А.Т.

РУ НА МВР КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 3.5.2017г.
НП-отменено

3

ЧНД No 119/2017

Производство по чл. 243 НПК

С.М.В. ТРАНС ЕООД

 

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 3.5.2017г.
Уважава

4

Гражданско дело No 163/2017

Делба

Н.Х.Д.

Т.Х.Т.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 4.5.2017г.

5

АНД No 229/2016

РИОСВ

ОЛИВА АД КНЕЖА

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 4.5.2017г.
НП-потвърдено

6

Гражданско дело No 267/2017

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ- КНЕЖА

 

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 5.5.2017г.

7

Гражданско дело No 257/2016

Делба

Ц.Г.М.

Г.К.Д.,
П.К.П.,
И.К.Ц.,
В.Г.М.,
С.С.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 9.5.2017г.
ОБЯВЯВА за окончателен разделителен протокол вариант ПЪРВИ от експертното заключение на експерта Б.З.. Копие от настоящето решение и от експертизата след влизане на РЕШЕНИЕТО в законна сила да се изпрати на ОС”Земеделие” – гр. Кн
. за изготвяне на съответните проекто-скици. Решението подлежи на въззивно обжалване пред ПлОС в 14 дневен срок от съобщението на страните, който тече от днес за явилите се процесуални представители на съделителите, а за неявилите се да не се изпраща съобщение , тъй като на практика са продали съответните си дялове и нямат правен интерес от обжалване на съдебния акт. СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: НАСРОЧВА следващо с.з. по делото за 27.06.2017 г. от 09.30 ч. за която дата и час явилите се процесуални представители на страните уведомени по реда на ГПК.

8

Гражданско дело No 569/2016

Делба

И.Д.М.

Н.А.Б.,
Н.А.Х.,
Ж.Г.Р.,
В.Г.Р.,
В.П.Ч.,
Н.П.Ч.,
А.С.С.,
С.С.О.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 9.5.2017г.

9

Гражданско дело No 182/2016

Делба

К.В.Н.

М.Ц.Й.,
Н.Й.Н.,
П.Й.И.,
Е.Й.Г.,
Т.Н.Ц.,
В.М.Й.,
ЕКО-АГРО ИНВЕСТ ЕООД КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 10.5.2017г.

10

Гражданско дело No 444/2016

Делба

С.Ц.И.

А.В.Ч.,
Т.Т.Ч.,
Х.Н.С.,
В.А.Ц.,
Б.А.А.,
Ц.Т.А.,
М.Г.И.,
К.Г.К.,
Ц.И.С.,
Г.Ц.И.,
Е.К.Й.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 10.5.2017г.
ОБЯВЯВА за окончателен ПРОЕКТА ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ съобразно ПЪРВИ ВАРИАНТ, разработен в справка № 3 /три/, от заключението на вещото лице, неразделна част от настоящото решение, с приложени към него 3 /три/ бр. скици с новообразуваните имоти. Решението подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд в двуседмичен срок от получаване на съобщението до страните.

11

Гражданско дело No 123/2017

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

БУЛПОЙНТ 2015 ЕООД ВАРНА

И.А.И.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 10.5.2017г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 233 от ГПК производството по Гр.дело № 123/2017 г. по описа на РС – Кнежа, поради отказ от предявените искове с правно основание чл. 422 вр. чл. 415, във вр. с чл. 414 ГПК, чл. 183 във вр. с чл. 200 от ЗЗД и чл. 86 вр. чл. 84, във вр. с чл. 79 от ЗЗД. Разноските по делото остават в тежест на страните така, както са направени. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ПлОС в едноседмичен срок от днес за ответника и в едноседмичен срок от получаване на съобщението до ищеца, чрез пълномощника – адв. К.К. ***.

12

ЧГД No 185/2017

Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице

БАНКА ДСК СОФИЯ

И.И.Т.Б.,
С.А.Т.,
Г.И.Т.,
А.И.Р.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 10.5.2017г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 233 от ГПК производството по Ч.Гр.дело № 185/2017 г. по описа на РС – Кнежа, поради отказ от предявения иск с правно основание чл. 51 от ЗН. Разноските по делото остават в тежест на страните така, както са направени. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ПлОС в едноседмичен срок от днес за явилите се ответници и в едноседмичен срок от получаване на съобщението до молителя, чрез пълномощника – гл. юрк Н.М.И..

13

Гражданско дело No 553/2015

Делба

Ц.Г.Х.,
Р.В.И.

Т.П.К.,
Т.Й.В.,
Т.В.З.,
А.И.П.,
П.Ц.П.,
М.П.Ш.,
В.Н.И.П.,
М.Г.К.,
Л.Г.М.,
Б.Б.М.,
В.Б.Н.,
И.Т.Х.,
О.Г.Д.,
В.Г.К.П.,
Н.П.П.,
Й.П.Д.,
И.Н.П.,
П.И.П.,
Т.И.К.,
Л.Ф.В.,
С.Ф.А.,
Л.Д.Б.,
Л.П.Н.,
А.А.Н.,
М.А.К.,
С.Ц.И.,
Б.Ц.К.,
Й.М.К.,
С.И.П.,
Л.И.В.,
М.Б.К.,
Д.Б.В.,
Х.Р.И.,
Н.В.И.,
Р.В.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 11.5.2017г.

14

Гражданско дело No 97/2017

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

М.Т.М.

И.В.С.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 11.5.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатата днес, 11.05.2017г. съдебна спогодба между ищцата М.Т.М., с ЕГН ********** и адрес: *** и ответника И.В.С., с ЕГН ********** и адрес: ***, чрез пълномощника – адв. С.Я. от ПлАК, по силата на която: Предоставя УПРАЖНЯВАНЕТО на родителските права по отношение на роденото от съвместното съжителство на страните дете – М
. И. С., с ЕГН **********, на майката М.Т.М., с ЕГН **********, като бащата И.В.С., с ЕГН ********** се задължава да заплаща месечна издръжка в размер на 115 /сто и петнадесет/ лева на малолетното си дете МАРТИН, чрез неговата майка и законен представител М.Т.М., платими до 20 /двадесето/ число на месеца, считано от 01.03.2017г., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска от деня на падежа до окончателното й изплащане, до настъпване на причини и условия за нейното изменение или прекратяване. ОПРЕДЕЛЯ местоживеене на детето М. И. С., с ЕГН ********** на постоянния/настоящ адрес на майката М.Т.М., с ЕГН **********. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на бащата И.В.С., с ЕГН ********** с детето М. И. С., с ЕГН **********, както следва: всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца – от 09:00 ч. в събота до 18.00 ч. в неделя, с преспиване, по местоживеенето на бащата; един месец през лятната ваканция на учениците, когато майката не е в платен годишен отпуск; за един от Коледните или Новогодишни празници всяка година, както и в друго време след предварителна уговорка между страните. Съдебно-деловодните разноски остават в тежест на страните така, както са направени. ОСЪЖДА на основание чл. 7, т.2 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК И.В.С., с ЕГН ********** и адрес: ***, да заплати държавна такса по приходната сметка на Районен съд – гр. Кнежа в размер на 2% върху тригодишните платежи на издръжката или сумата от 82.80 лв. /осемдесет и два лева и 80 ст./. ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 97/2017 г. по описа на РС – Кн., поради постигната спогодба между страните. Определението в частта, с която се прекратява производството по делото може да бъде обжалвано с частна жалба пред ПлОС в едноседмичен срок от днес, като в останалата му част не подлежи на обжалване.

15

Гражданско дело No 157/2017

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

К.Т.В.

Е.К.Г.,
З.М.Г.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 11.5.2017г.

16

НОХД No 128/2017

Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

З.М.Г.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 11.5.2017г.
Одобрява постигнатото на 09.05.2017г. споразумение между Мария Кабалакова – прокурор при РП Кнежа и адвокат Г.Х. от АК Вр
. – защитник на обвиняемия З.М.Г., по силата на което: Обвиняемият З.М.Г., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, с начално образование, женен, безработен, осъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: На 29.04.2017г., около 10.40 часа, в гр. Кн., на ул. „М. Б.“, пред дом №, управлявал моторно превозно средство – мотопед, с марка „Дерби“, с номер на рамата Е 157638, който не е регистриран по надлежния ред, а именно съгласно Закона за движението по пътищата и Наредба № 1-45/24.03.2000г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторни превозни средства и на ремаркета, теглени от тях – престъпление по чл. 345, ал. 2 във вр. с ал. 1 от Наказателния кодекс. По споразумение на страните, на основание чл. 345, ал.2 вр. ал.1 от НК, във връзка с чл. 54, ал.1, във вр. с чл. 36 от НК Съдът налага на подсъдимия З.М.Г., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, наказание „ГЛОБА“ в размер на 500 /ПЕТСТОТИН/ ЛЕВА. Деянието е осъществено при форма на вината – пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. С престъплението не са причинени съставомерни имуществени вреди. По делото не са направени разноски. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по бързо производство №ЗМ92/2017г. по описа на РУ – Кн., БП №46/2017г. по пр.пр. №248/2017г. по описа на РП – Кн. и НОХ дело № 128/2017 год. по описа на Районен съд – гр. Кн. Отменя взетата спрямо обвиняемия З.М.Г., с ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
З.М.Г.
В законна сила от 11.5.2017г.

17

НОХД No 130/2017

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Л.Д.А.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 11.5.2017г.
Одобрява постигнатото на 10.05.2017г. споразумение между Мария Кабалакова – прокурор при РП – Кн
. и адвокат Р.М. от ПлАК – защитник на обвиняемия Л.Д.А., по силата на което: Обвиняемият Л.Д.А., роден на ***г***, с настоящ адрес:***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: На 29.04.2017г. около 01.15 часа в гр. Кн., по ул.„23 С.”, пред дом №, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, с марка „Фолксваген“, модел „Голф”, с peг. № ………, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 2,38 на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство „Алкотест Дрегер“ 7410+, с фабричен №ARSM0009 – престъпление по чл. 3436, ал. 1 от Наказателния кодекс. По споразумение на страните, на основание чл. 343б, ал.1 от НК във връзка с чл. 55, ал.1, т.1, във вр. с чл. 36 от НК Съдът налага на обвиняемия Л.Д.А., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА. На чл. 66, ал.1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. На основание чл. 55, ал.3 от НК не налага на обвиняемия Л.Д.А. предвиденото в чл. 343б, ал.1 от НК наред с наказанието „Лишаване от свобода“ по-леко наказание „Глоба“. Не прилага разпоредбата на чл. 343г от НК, поради това, че обвиняемият Л.Д.А. не притежава свидетелство за управление на МПС. Деянието е осъществено при форма на вината - пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. С престъплението не са причинени съставомерни имуществени вреди. По делото няма приобщени веществени доказателства и направени разноски. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по бързо производство №ЗМ90/2017г. по описа на РУ – Кн., БП №43/2017г. по пр.пр. №241/2017г. по описа на РП – Кн. и НОХ дело № 130/2017 год. по описа на Районен съд – гр. Кн.. Отменя взетата спрямо обвиняемия Л.Д.А., с ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
Л.Д.А.
В законна сила от 11.5.2017г.

18

Гражданско дело No 611/2016

Делба

А.В.Д.,
С.Б.П.

Г.В.Д.,
И.Д.Й.,
П.Б.Г.,
Н.Г.Г.,
В.Г.Г.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 12.5.2017г.

19

НОХД No 127/2017

Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

З.Г.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 16.5.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор Ангел Танев и служебния защитник адв. Й.Я. на подсъдимия З.Г.К.. Подсъдимият З.Г.К., роден на *** ***, българин, български гражданин, без образование, женен, безработен, осъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 26.04.2017 година около 16.50 часа в гр.Кнежа, по ул.“Д. Бутан ски“ пред дом № 3 управлява МПС- мотопед „Хонда“ с № рама PA50M2106I155, който не е регистриран по надлежния ред, а именно съгласно Закон за движение по пътищата и Наредба I-45/24.03.2000 година за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторни превозни средства и на ремаркета теглени от тях - престъпление по чл.345, ал.2 във вр. с ал.1 от НК. На основание чл.345, ал.2 във вр. с ал.1 във вр. с чл. 55, ал.2 от НК и ПО СПОРАЗУМЕНИЕ на страните на подсъдимия З.Г.К. се НАЛАГА наказание “Глоба” в размер на 250 (двеста и петдесет) лева. Разноски по делото не са направени. Веществени доказателства не са иззети. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:....................... СЛ. ЗАЩИТНИК: ........................ /Ангел Танев/ /адв. Й.Я. / ПОДСЪДИМ: ....................... / З.Г.К. / Съдът ОПРЕДЕЛИ : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия З.Г.К. по НОХ дело № 127/2017 год. по описа на КРС.
З.Г.К.
В законна сила от 16.5.2017г.

20

НОХД No 137/2017

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Й.В.Ц.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 16.5.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор Ангел Танев и служебния защитник адв. С.Ч. на подсъдимия Й.В.Ц.. Подсъдимият Й.В.Ц., роден на *** *** българин, български гражданин, основно образование, неженен, неосъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с влязло в сила НП № 16-0257-000723/22.12.2016 г. на Началника на РУ МВР – Д
. Д. за управление на лек автомобил без да притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство ( МПС ) , на 28.02.2017 г. в гр. Кнежа, по ул. „ Димитър Бутански” е управлявал лек автомобил Ауди А4 с рег. № …………. без да притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство (СУМПС), констатирано с акт за установяване на административно нарушение (АУАН) бланков №312899/28.02.2017 г. по описа на РУ МВР Кн. – престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК. На основание чл.343в, ал.2 във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК и ПО СПОРАЗУМЕНИЕ на страните на подсъдимия Й.В.Ц. се НАЛАГА наказание “Лишаване от свобода” в размер на 3/ три/ месеца. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се ОТЛАГА за срок от 3 / три/ години. На основание чл. 55 ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на подсъдимия Й.В.Ц. по-лекото наказание „ГЛОБА“. Веществени доказателства не са иззети. Разноски по делото не са направени. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:....................... СЛ. ЗАЩИТНИК: ........................ /Ангел Танев/ /адв. С.Ч. / ПОДСЪДИМ: ....................... / Й.В.Ц. / Съдът ОПРЕДЕЛИ : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Й.В.Ц. по НОХ дело № 137/2017 год. по описа на КРС.
Й.В.Ц.
В законна сила от 16.5.2017г.

21

НОХД No 138/2017

Престъпления против горското стопанство

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Ж.Г.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 16.5.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: Ж.Г.М., роден на *** ***, живущ ***, българин, българско гражданство, средно образование, женен, безработен, неосъждан, с ЕГН:**********. се признава за ВИНОВЕН в това, че: На 17.12.2016 г. в гр. Кн
. на кръстовище от ул. „ Д. Б.” и ул. „ Г. М.” транспортирал с лек автомобил Фолксаваген Пасат с рег. № …………….. незаконно добита от другиго 1,3 кубически метър дървесина от акация на стойност 91 лева, като предвид стойността на дървесината случаят е маловажен – престъпление по чл. 235, ал.6 във вр. с ал.2 от НК. Причинените с деянието имуществени вреди са възстановени/ обезпечени. На основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2 във връзка с чл. 54, ал.1 и ал.2 от НК и ПО СПОРАЗУМЕНИЕ между страните на подсъдимия Ж.Г.М. се НАЛАГА наказание „ГЛОБА“ в размер на 300 (триста) лева. Имуществените щети от престъплението са изцяло възстановени. ОСЪЖДА подсъдимия Ж.Г.М. да заплати направените разноски от ДП за експертиза в размер на 42,32 лева. Веществено доказателство: лек Фолксваген Пасат с рег. № ………….., СЕ ВРЪЩА на собственика му или на правоимащо лице. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Районен прокурор:________ Сл. защитник:________ / Ангел Танев / / Адв. В. К./ Подсъдим:__________ / Ж.Г.М. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Ж.Г.М. със снета по-горе самоличност по НОХд №138/2017 г. по описа на КРС. Определението е окончателно.
Ж.Г.М.
В законна сила от 16.5.2017г.

22

Гражданско дело No 320/2016

Делба

Т.П.В.

М.Ц.В.,
С.А.В.,
Ц.А.К.,
А.А.В.,
Т.А.В.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 17.5.2017г.

23

Гражданско дело No 153/2017

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Й.Т.К.

ДИРЕКТОРА НА ОДЗ 1 ОГНЯН МИХАЙЛОВ КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 17.5.2017г.

24

ЧГД No 285/2017

Приемане и отказ от наследство

М.В.Т.

В.А.Т.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 17.5.2017г.
В законна сила от 17.5.2017г.

25

ЧНД No 107/2017

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Ж.И.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 17.5.2017г.
Ж.И.П.

26

НОХД No 131/2017

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

В.С.Ф.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 17.5.2017г.
Одобрява постигнатото днес, 17.05.2017г. в гр. Кн
. между Добринка Матеева – прокурор в РП-Пл., командирована в РП-Кн. и адвокат П.В. ***, като защитник на подсъдимата В.С.Ф. ***, споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД №131/2017г. по описа на РС гр. Кн., на основание чл. 384, ал.1 във вр. с чл. 381 от НК от НПК, както следва: Подсъдимата В.С.Ф., родена на ***г***, с постоянен адрес:***, българка, с българско гражданство, с начално образование, омъжена, безработна, неосъждана, с ЕГН **********, се признава за виновна в това, че: На 01.05.2017 г., около 23,45 часа, в с. Бр., по ул. „Г. Б.“, пред дом №.., управлявала моторно превозно средство – лек автомобил с марка „БМВ“, модел „316“, с рег.№ ******, без свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването й по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление на МПС с наказателно постановление № 16-0285-000244/26.08.2016 г. на Началника на РУ - гр. Кн., връчено й лично на 29.09.2016г., влязло в законна сила на 07.10.2016 г. – престъпление по чл. 343в, ал. 2 от Наказателния кодекс. По споразумение на страните, на основание чл. 343в, ал.2 от НК във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК Съдът налага на подсъдимата В.С.Ф., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. На основание чл. 55, ал.3 от НК не налага на подсъдимата В.С.Ф. предвиденото в чл. 343в, ал.2 от НК наред с наказанието „Лишаване от свобода“ по-леко наказание „Глоба“. Не прилага разпоредбата на чл. 343г от НК, поради това, че подсъдимата В.С.Ф. не притежава свидетелство за управление на МПС. С престъплението не са причинени съставомерни имуществени вреди. По делото няма приобщени веществени доказателства и направени разноски. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по бързо производство №ЗМ91/2017г. по описа на РУ – Кн., БП №44/2017г. по пр.пр. №242/2017г. по описа на РП – Кн., и НОХ дело № 131/2017 год. по описа на Районен съд – гр. Кн. Отменя взетата в хода на бързото производство спрямо подсъдимата В.С.Ф., с ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
В.С.Ф.
В законна сила от 17.5.2017г.

27

НОХД No 134/2017

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Д.Ц.З.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 17.5.2017г.
Одобрява постигнатото днес, 17.05.2017 г. в гр. Кн
., между РП – Кн., представлявана от прокурор в РП – Пл. Добринка Матеева /командирована/ и адвокат С. Ш. от АК - гр. Пл. – служебен защитник на подсъдимия Д.Ц.З. ***, споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД №134/2017г. по описа на РС гр. Кн., на основание чл. 384, ал.1 във вр. с чл. 381 от НПК, както следва: Подсъдимият Д.Ц.З., роден на ***г***, с настоящ адрес:***, българин, с българско гражданство, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: На 30.04.2017 г. около 18,15 часа в гр. Кн., на ул. „Г. М.“, пред дом №**, управлявал моторно превозно средство – мотопед, с марка “Сачс“, без регистрационна табела, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно – 3,41 на хиляда, установено по надлежния ред - чрез показанията на техническо средство „Алкотест Дрегер“ 7410+, с фабр. №ARSM0009 – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от Наказателния кодекс. По споразумение на страните, на основание чл. 343б, ал.1 от НК, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 36 от НК Съдът налага на подсъдимия Д.Ц.З., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. На основание чл. 55, ал.3 от НК не налага на подсъдимия Д.Ц.З. предвиденото в чл. 343б, ал.1 от НК наред с наказанието „Лишаване от свобода“ по-леко наказание „Глоба“. Не прилага разпоредбата на чл. 343г от НК поради това, че подсъдимият Д.Ц.З. не притежава свидетелство за управление на МПС. С престъплението не са причинени съставомерни имуществени вреди. По делото няма приобщени веществени доказателства и направени разноски. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по бързо производство № ЗМ89/2017г. по описа на РУ – Кн., БП №42/2017г. по пр.пр. №240/2017г. по описа на РП – Кн., и НОХ дело № 134/2017 год. по описа на Районен съд – гр. Кн. Отменя взетата в хода на бързото производство спрямо подсъдимия Д.Ц.З., с ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
Д.Ц.З.
В законна сила от 17.5.2017г.

28

НОХД No 135/2017

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

К.Ц.Г.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 17.5.2017г.
Одобрява постигнатото на 10.05.2017г. споразумение между Районна прокуратура – Кн
., представлявана в настоящото производство от прокурор в РП-Пл. Добринка Матеева /командирована/ и адвокат К. В. от ПлАК – защитник на обвиняемия К.Ц.Г., по силата на което: Обвиняемият К.Ц.Г., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, понастоящем живущ ***, българин, с българско гражданство, със средно специално образование, разведен, безработен, неосъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: На 01.05.2017г. около 19.30 часа на входа на гр. Искър, обл. Пл., с посока на движение към гр. И., управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, с марка „Нисан“, модел „Примера”, с per. № ********, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно – 1,9 на хиляда, установено по надлежния ред - чрез протокол за химическа експертиза № 236/2017г. на ЦСМП - гр. Пл. – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от Наказателния кодекс. По споразумение на страните, на основание чл. 343б, ал.1 от НК във връзка с чл. 55, ал.1, т.1, във вр. с чл. 36 от НК Съдът налага на обвиняемия К.Ц.Г., ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА. На чл. 66, ал.1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. На основание чл. 55, ал.3 от НК не налага на обвиняемия К.Ц.Г. предвиденото в чл. 343б, ал.1 от НК наред с наказанието „Лишаване от свобода“ по-леко наказание „Глоба“. На основание чл.343г във вр. с чл. 37, ал.1, т.7 от НК Съдът налага на обвиняемия К.Ц.Г., ЕГН ********** наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС“ за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ месеца. Деянието е осъществено при форма на вината - пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. С престъплението не са причинени съставомерни имуществени вреди. По делото няма приобщени веществени доказателства и направени разноски. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по бързо производство №ЗМ217/2017г. по описа на РУ – Кн., БП №45/2017г. по пр.пр. №244/2017г. по описа на РП – Кн.и НОХ дело № 135/2017 год. по описа на Районен съд – гр. Кн. Отменя взетата спрямо обвиняемия К.Ц.Г., ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
К.Ц.Г.
В законна сила от 17.5.2017г.

29

НОХД No 141/2017

Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

В.Т.О.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 17.5.2017г.
Одобрява постигнатото на 12.05.2017г. споразумение между РП – Кн
., представлявана в настоящото производство от прокурор в РП-Пл. Добринка Матеева /командирована/ и адвокат Пл. В. от ПлАК – защитник на обвиняемия В.Т.О., по силата на което: Обвиняемият В.Т.О., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: На 07.05.2017г., около 11.10 часа на път „трети клас“ III-1308 до „Писаровска чешма“, с посока на движение от гр.И. към с.П., управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил УАЗ, без регистрационни табели, без товарният автомобил да е регистриран по надлежния ред – престъпление по чл.345, ал.2 във вр. с ал. 1 от Наказателния кодекс. По споразумение на страните, на основание чл. 345, ал.2 вр. ал.1 от НК, във връзка с чл. 54, ал.1, във вр. с чл. 36 от НК Съдът налага на подсъдимия В.Т.О., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, наказание „ГЛОБА“ в размер на 500 /ПЕТСТОТИН/ ЛЕВА. Деянието е осъществено при форма на вината – пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. С престъплението не са причинени съставомерни имуществени вреди. По делото не са направени разноски. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по бързо производство №ЗМ232/2017г. по описа на РУ – Д.Д., БП №54/2017г. по пр.пр. №264/2017г. по описа на РП – Кн. и НОХ дело № 141/2017 год. по описа на Районен съд – гр. Кн. Отменя взетата спрямо обвиняемия В.Т.О., с ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
В.Т.О.
В законна сила от 17.5.2017г.

30

НОХД No 133/2017

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

П.Н.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 18.5.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото днес, 18.05.2017г. в гр. Кн
. между Светла Христова – прокурор в РП – Ч. бр., командирована в РП-Кн., и адвокат Л.Г. *** - защитник на подсъдимия П.Н.П. ***, споразумение на основание чл. 384, ал.1 във вр. с чл. 381 от НПК за прекратяване на наказателното производство по НОХД №133/2017г. по описа на РС гр. Кн., по силата на което: Подсъдимият П.Н.П., роден на ***г. в гр.Б. Сл., с настоящ адрес:***, българин, с българско гражданство, с начално образование, женен, безработен, осъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: На 01.05.2017 г. около 01.35 часа в гр. Кн., обл. Пл., на кръстовището, образувано от ул. „Н. Й. В.“ и ул. „Д. Б.“, с посока на движение към центъра на гр. Кн., управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, с марка “БМВ“, с peг. № ********, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 1,46 на хиляда, установено по надлежния ред - чрез показанията на техническо средство „Алкотест Дрегер“ 7410, с фабр. №0390 - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от Наказателния кодекс. По споразумение на страните, на основание чл. 343б, ал.1 във вр. с чл. 55, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от НК Съдът налага на подсъдимия П.Н.П., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. На основание чл. 55, ал.3 от НК не налага на подсъдимия П.Н.П. предвиденото в чл. 343б, ал.1 от НК наред с наказанието „Лишаване от свобода“ по-леко наказание „Глоба“. На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК Съдът налага на подсъдимия П.Н.П., с ЕГН ********** *** наказание ,,Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА. С престъплението не са причинени имуществени вреди. По делото няма приобщени веществени доказателства и направени разноски. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по бързо производство № ЗМ 94/2017г. по описа на РУ – Кн., БП №48/2017г. по пр.пр. №250/2017г. по описа на РП – Кн., и НОХ дело № 133/2017 год. по описа на Районен съд – гр. Кн. Отменя взетата в хода на бързото производство спрямо подсъдимия П.Н.П., с ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
П.Н.П.
В законна сила от 18.5.2017г.

31

НОХД No 136/2017

Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Д.Ц.З.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 18.5.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото днес, 18.05.2017г. в гр. Кн
. между Св. Хр. – прокурор в РП – Ч. бр., командирована в РП-Кн. и адвокат Й. Я. от АК - гр. Пл. - служебен защитник на подсъдимия Д.Ц.З. ***, споразумение на основание чл. 384, ал.1 във вр. с чл. 381 от НПК за прекратяване на наказателното производство по НОХД №136/2017г. по описа на РС гр. Кн., по силата на което: Подсъдимият Д.Ц.З., роден на ***г***, с настоящ адрес:***, българин, с българско гражданство, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: На 30.04.2017 г. около 18,15 часа в гр. Кн., на ул. „Г. М.“, пред дом № **, управлявал моторно превозно средство - мотопед с марка „SACHS“, с рама № ********, което не е регистрирано по надлежния ред, а именно съгласно Закон за движение по пътищата и Наредба № 1-45/24.03.2000 год. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторни превозни средства и на ремаркета, теглени от тях - престъпление по чл. 345, ал. 2, вр. с ал. 1 от НК. По споразумение на страните, на основание чл. 345, ал. 2 вр. с ал. 1 от НК, във връзка с чл. 54, във връзка с чл. 36 от НК Съдът налага на подсъдимия Д.Ц.З., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /ТРИ/ месеца, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. С престъплението не са причинени имуществени вреди. По делото няма приобщени веществени доказателства и направени разноски. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по бързо производство № ЗМ93/2017г. по описа на РУ – Кн., БП №47/2017г. по пр.пр. №249/2017г. по описа на РП – Кн., и НОХ дело № 136/2017 год. по описа на Районен съд – гр. Кн. Отменя взетата в хода на бързото производство спрямо подсъдимия Д.Ц.З., с ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
Д.Ц.З.
В законна сила от 18.5.2017г.

32

НОХД No 139/2017

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Р.Й.В.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 18.5.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото днес, 18.05.2017г. в гр. Кн
. между Св. Хр. – прокурор в РП-Ч. бр., командирована в РП-Кн. и адвокат Р. *** – защитник на подсъдимия Р.Й.В. ***, споразумение на основание чл. 384, ал.1 във вр. с чл. 381 от НПК за прекратяване на наказателното производство по НОХД №139/2017г. по описа на РС - гр. Кн, по силата на което: Подсъдимият Р.Й.В., роден на ***г. в гр. Б. Сл., с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, със средно образование, разведен, безработен, неосъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: На 04.05.2017г., около 21:45ч., в гр. Кн., по ул.“Г. Д.“, пред дом № **, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил с марка „Опел“, модел „Астра“, с рег.№ ********, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно – 2,0 на хиляда, установено по надлежния ред, чрез химическа експертиза № 246/10.05.2017г. на ЦСМП - гр.Пл. – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. По споразумение на страните, на основание чл. 343б, ал.1 във вр. с чл. 55, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от НК Съдът налага на подсъдимия Р.Й.В., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. На основание чл. 55, ал.3 от НК не налага на подсъдимия Р.Й.В. предвиденото в чл. 343б, ал.1 от НК наред с наказанието „Лишаване от свобода“ по-леко наказание „Глоба“. На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК Съдът налага на подсъдимия Р.Й.В., с ЕГН ********** *** наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА, считано от датата на фактическото отнемане на СУМПС по административен ред – 04.05.2017г. С престъплението не са причинени имуществени вреди. По делото няма приобщени веществени доказателства и направени разноски. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по бързо производство № ЗМ97/2017г. по описа на РУ – Кн., БП №51/2017г. по пр.пр. №255/2017г. по описа на РП – Кн., и НОХ дело № 139/2017 год. по описа на Районен съд – гр. Кн. Отменя взетата в хода на бързото производство спрямо подсъдимия Р.Й.В., с ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
Р.Й.В.
В законна сила от 18.5.2017г.

33

НОХД No 143/2017

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Ф.Д.С.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 18.5.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото днес, 18.05.2017г. в гр. Кн
. между Светла Христова – прокурор в РП-Ч. бр., командирована в РП-Кн., и адвокат В. К. от АК - гр. Пл., като защитник на подсъдимия Ф.Д.С. ***, споразумение на основание чл. 384, ал.1 във вр. с чл. 381 от НПК за прекратяване на наказателното производство по НОХД №143/2017г. по описа на РС гр. Кн., по силата на което: Подсъдимият Ф.Д.С., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан /реабилитиран по право/, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: На 06.05.2017г., около 20.40 часа в с.П., по ул.“Г. Д.“, пред дом № ***, с посока на движение към центъра на с.П., управлявал моторно превозно средство мотоциклет, с марка „ИЖ“, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – а именно 1,72 на хиляда, установено по надлежния ред – чрез показанията на техническо средство „Алкотест Дрегер“ 7410+, с фабр.№ARSM0091- престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. По споразумение на страните, на основание чл. 343б, ал.1 във вр. с чл. 55, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от НК Съдът налага на подсъдимия Ф.Д.С., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл.66, ал. 1 от НК се отлага за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. На основание чл. 55, ал.3 от НК не налага на подсъдимия Ф.Д.С. предвиденото в чл. 343б, ал.1 от НК наред с наказанието „Лишаване от свобода“ по-леко наказание „Глоба“. Не прилага разпоредбата на чл. 343г от НК, поради това, че подсъдимия Ф.Д.С. не притежава свидетелство за управление на МПС. С престъплението не са причинени имуществени вреди. По делото няма приобщени веществени доказателства и направени разноски. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по бързо производство №ЗМ 231/2017г. по описа на РУ – Д.Д., БП №53/2017г. по пр.пр. №263/2017г. по описа на РП – Кн., и НОХ дело № 143/2017 год. по описа на Районен съд – гр. Кн. Отменя взетата в хода на бързото производство спрямо подсъдимия Ф.Д.С., с ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
Ф.Д.С.
В законна сила от 18.5.2017г.

34

Гражданско дело No 258/2015

Делба

М.И.Г.,
Ц.Й.Ц.

Д.Р.М.,
Д.В.В.,
Г.В.С.,
К.И.К.,
Ц.С.Т.П.,
З.Б.В.,
Т.Б.Т.,
С.Ц.Т.П.,
С.Г.Д.,
Н.Б.Т.,
А.С.Н.Т.,
Ц.С.Т.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 18.5.2017г.

35

Гражданско дело No 166/2017

Искове за развод и недействителност на брака

Н.Т.Г.

Л.Й.Г.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 22.5.2017г.

36

ЧГД No 294/2017

Приемане и отказ от наследство

Д.Т.Д.П.

В.В.Д.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 22.5.2017г.
В законна сила от 22.5.2017г.

37

АНД No 89/2017

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.Т.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 22.5.2017г.
И.Т.П.
Мотиви от 22.5.2017г.

38

АНД No 92/2017

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

М.В.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 22.5.2017г.
М.В.Б.
Мотиви от 22.5.2017г.

39

НЧХД No 95/2017

Клевета и квалифицирана клевета

Л.В.А.

Ц.Х.Ц.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 22.5.2017г.
ОТМЕНЯВА разпореждането си от разпоредително закрито заседание от 07.04.2017 г. по НЧХ д. № 95/2017 г. по описа на РС гр. Кн. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НЧХд. №95/2017 г. по описа на РС Кн на основание чл.24, ал. 4, т.2 вр. с чл.81 ал.3 от НПК. По отношение на направените разноски пред РС гр. Пл и пред настоящия съдебен състав на РС Кн счита, че Ц.Х.Ц. може да ги търси по гражданско - правен път отделно. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ПлОС в 15 дневен срок от днес за подсъдимия и за тъжителя от уведомяването му.

40

НОХД No 99/2017

Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

С.П.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 22.5.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор Ангел Танев и защитник адв. Р
. М. от ПлАК на подсъдимия С.П.Б.. Подсъдимият С.П.Б., роден на *** ***, българин, български гражданин, основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН:********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 29.03.2017 година около 14.30 часа вс. Е., по ул.“Г. Д.“ на изхода за гр. ч. бр., управлява моторно превозно средство колесен трактор, марка и модел „HINOMOTO BEST E23“ с рама№Р 1266166559, който не е регистриран по надлежния ред, а именно съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника, Закона за движение по пътищата и Наредба I-45/24.03.2000 година за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторни превозни средства и на ремаркета теглени от тях - престъпление по чл.345, ал.2 във вр. с ал.1 от НК. На основание чл.345, ал.2 във вр. с ал.1 във вр. с чл. 55, ал.2 от НК и ПО СПОРАЗУМЕНИЕ на страните на подсъдимия С.П.Б. се НАЛАГА наказание “Глоба” в размер на 500 (петстотин) лева. Разноски по делото не са направени. Веществени доказателства не са иззети. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:....................... ЗАЩИТНИК: ........................ /Ангел Танев/ /адв. Р. М. / ПОДСЪДИМ: ....................... / С.П.Б. / Съдът ОПРЕДЕЛИ : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия С.П.Б. по НОХ дело № 99/2017 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата в досъдебното производство МН,,Подписка” спрямо подсъдимия С.П.Б.. Определението е окончателно.
С.П.Б.
В законна сила от 22.5.2017г.

41

АНД No 129/2017

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

М.Ц.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 23.5.2017г.

42

АНД No 129/2017

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

М.Ц.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 23.5.2017г.
М.Ц.М.
Мотиви от 23.5.2017г.

43

НОХД No 144/2017

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Ц.С.К.,
В.С.И.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 23.5.2017г.
Ц.С.К.
В.С.И.

44

Гражданско дело No 610/2016

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

А.С.Д.

Д.А.Д.,
Х.А.В.,
А.А.Д.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 26.5.2017г.

45

Гражданско дело No 305/2017

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 26.5.2017г.
на основание чл. 28, ал.4 във вр. с чл. 26, ал.1 от ЗЗакр.Д и В ИМЕТО НА НАРОДА Съдът Р Е Ш И : НАСТАНЯВА детето ЗЛ
. Е. МЛ., с ЕГН: ********** в професионално приемно семейство – Й. Н. Хр., с ЕГН ********** и И. М. Хр., с ЕГН **********, двамата с адрес: ***, за срок от 3 /три/ години. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях условията, при които детето Зл. Е. Мл., с ЕГН: ********** да ползва социалната услуга „заместваща приемна грижа”, а именно: -при възникване на извънредни обстоятелства, непозволяващи на професионалното приемно семейство да полага грижи за детето; -когато приемното семейство има нужда от почивка или преживяват временно някаква трудност; -при необходимост по преценка на отдела „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Кн.. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на детето Зл. Е. Мл., с ЕГН: ********** с майката Е. Мл. К., с ЕГН: **********, с постоянен адрес: с. Д. Л., ул.“Д.“ №.., при изявено желание от нейна страна, както следва: всеки първи и трети петък от месеца в ДСП – гр. Кн., в присъствието на социален работник от Отдел „Закрила на детето”, който да определя часовете за срещи между тях. Решението може да бъде обжалвано и протестирано пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес – за ДСП гр. Кн. и в 7-дневен срок от получаване на съобщението до РП Кн.. Решението подлежи на незабавно изпълнение.

46

Гражданско дело No 307/2017

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 29.5.2017г.
НАСТАНЯВА детето Д
. Е. МЛ., с ЕГН: ********** в професионално приемно семейство – Е. М. Л., с ЕГН ********** и М. М. Кр., с ЕГН **********, двамата с адрес: ***, за срок от 3 /три/ години. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях условията, при които детето Д. Е. Мл., с ЕГН: ********** да ползва социалната услуга „заместваща приемна грижа”, а именно: -при възникване на извънредни обстоятелства, непозволяващи на професионалното приемно семейство да полага грижи за детето; -когато приемното семейство има нужда от почивка или преживяват временно някаква трудност; -при необходимост по преценка на отдела „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Кн. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на детето Д. Е. Мл., с ЕГН: ********** с майката Е. Мл. К., с ЕГН: **********, с постоянен адрес: с. Д. Л., ул.“Д.“ №**, при изявено желание от нейна страна, както следва: всеки първи и трети петък от месеца в ДСП – гр. Кн., в присъствието на социален работник от Отдел „Закрила на детето”, който да определя часовете за срещи между тях. Решението може да бъде обжалвано и протестирано пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес – за ДСП гр. Кн. и в 7-дневен срок от получаване на съобщението до РП Кн. Решението подлежи на незабавно изпълнение.

47

ЧНД No 106/2017

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Ц.Н.Ц.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 29.5.2017г.

48

Гражданско дело No 105/2017

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Й.М.В.

Л.З.С.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 30.5.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатата днес, 30.05.2017г. в гр. Кн
. съдебна спогодба между Й.М.В., с ЕГН **********, като майка и законен представител на малолетните деца – Л. Л. Ст., ЕГН ********** и Д. Л. Ст., с ЕГН **********, с адрес: ***, чрез пълномощника – адв. А.К. – З. от ПлАК и Л.З.С., с ЕГН **********,***, чрез пълномощника – адв. М.С. от ДАК, с която страните уреждат всички спорни въпроси по образуваното Гр.д. №105/2017г. по описа на РС Кн. и по силата на която: 1. УПРАЖНЯВАНЕТО на родителските права по отношение на родените от съвместното съжителство деца Л. Л. Ст., с ЕГН ********** и Дани Любомирова Стойчева, с ЕГН ********** се предоставят на майката Й.М.В., с ЕГН **********; МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на децата ще бъде на адреса на майката – с. П., обл. Пл., ул. „Х. Д.” №**. 2. Бащата Л.З.С., с ЕГН ********** се задължава да заплаща в полза на малолетните си деца Л. Л. Ст., ЕГН ********** и Д. Л. Ст., с ЕГН **********, чрез тяхната майка и законен представител Й.М.В., с ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 120 /сто и двадесет/ лева за всяко едно от децата, заедно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска до настъпването на законно основание за нейното изменение или прекратяване и с падеж на плащане – до 20 /двадесето/ число на месеца, считано от 01.06.2017г. 3. Бащата Л.З.С., с ЕГН ********** ще осъществява личен контакт с децата Л. Л. Ст., ЕГН ********** и Д. Л. Ст., ЕГН **********, както следва: - Всеки първи и трети петък, събота и неделя от месеца за времето от 16.00 часа в петък до 19.00 часа в неделя с преспиване в дома на бащата. - Един месец от лятната ваканция на децата, когато майката не ползва платен годишен отпуск. - През Коледно-новогодишната ваканция всяка четна година децата да прекарват 24, 25, 26, 27 и 28 декември при баща си, а 29, 30, 31 декември и 01 и 02 януари с майката, като на всяка нечетна година този режим ще се обръща – децата ще са с майка си по Коледа и с баща си за Нова година. - През първата половина от пролетната ваканция децата ще са с баща си, втората половина с майка си, като тези дни ще се разменят на всяка четна и нечетна година. - През първите два дни от Великден – петък и събота децата ще са с баща си на всяка четна година, а вторите два дни неделя и понеделник децата да са с майка си, като на нечетна година се сменят тези дни. - Рождените дни на децата – 09 март и 04 декември, на всяка нечетна година децата ще са с майка си, а на всяка четна година – с баща си. Извън режим бащата ще има възможност за извънредни допълнителни контакти с децата при предварително взаимно съгласуване с майката. Всяка от страните поема направените по делото разноски така, както ги е направила. ОСЪЖДА на основание чл.7, т.2 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК Л.З.С., с ЕГН ********** и адрес: ***, да заплати по приходната сметка на РС гр. Кн. държавна такса по споразумението за издръжката в размер на 2% върху тригодишните платежи или сумата от 172,80 лв. /сто седемдесет и два лева и 80 ст./, както и сумата от 5 /пет/ лв. в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събиране на държавното вземане. ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 105/2017 г. по описа на РС – Кн., поради постигна спогодба между страните. Определението в частта, с която се прекратява производството по делото може да бъде обжалвано с частна жалба пред ПлОС в едноседмичен срок от днес, като в останалата му част не подлежи на обжалване.

49

Гражданско дело No 144/2017

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Й.М.В.

Л.З.С.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 30.5.2017г.
На основание чл. 233 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №144/2017 г. по описа на РС Кн
. поради отказ от иска от страна на заявителката. ОСТАВЯ направените съдебни и деловодни разноски на страните, така като са ги направили. ДА СЕ възстанови по сметка на Л.З.С. внесената сума за експертиза в размер на 200 лв. като предоставя 7 дневен срок от днес на адв. С. да представи в писмен вид сметка за възстановяване на сумата. ОТМЕНЯВА издадената Заповед за незабавна защита №137/08.03.2017 г. по настоящето гр. д. № 144/2017 г. по описа на РС Кн., поради прекратяване производството по делото с отказ от иска от страна на заявителката. Да се уведоми Началника на РУ МВР Д. Д. за настоящето определение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ОС Пл. в 7 дн. срок от днес, което се съобщи на страните.

50

Гражданско дело No 308/2017

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 30.5.2017г.
НАСТАНЯВА детето Н
. Е. МЛ., с ЕГН: ********** в професионално приемно семейство – Б. Д. Др., с ЕГН ********** и К. Н. Др., с ЕГН **********, двамата с адрес: ***, за срок от 3 /три/ години. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях условията, при които детето Н. Е. Мл., с ЕГН: ********** да ползва социалната услуга „заместваща приемна грижа”, а именно: -при възникване на извънредни обстоятелства, непозволяващи на професионалното приемно семейство да полага грижи за детето; -когато приемното семейство има нужда от почивка или преживяват временно някаква трудност; -при необходимост по преценка на отдела „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Кн. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на детето Н. Е. Мл., с ЕГН: ********** с майката Е. Мл. К., с ЕГН: **********, с постоянен адрес: с. Д. Л., ул.“Д.“ №**, при изявено желание от нейна страна, както следва: всеки първи и трети петък от месеца в ДСП – гр. Кн., в присъствието на социален работник от Отдел „Закрила на детето”, който да определя часовете за срещи между тях. Решението може да бъде обжалвано и протестирано пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес – за ДСП гр. Кн. и в 7-дневен срок от получаване на съобщението до РП Кн. Решението подлежи на незабавно изпълнение.

51

Гражданско дело No 309/2017

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 30.5.2017г.
НАСТАНЯВА детето А
. Е. МЛ., с ЕГН: ********** в професионално приемно семейство – М. А. С., с ЕГН ********** и Р. Е. С., с ЕГН **********, двамата с адрес: ***, за срок от 3 /три/ години. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях условията, при които детето А. Е. Мл., с ЕГН: ********** да ползва социалната услуга „заместваща приемна грижа”, а именно: -при възникване на извънредни обстоятелства, непозволяващи на професионалното приемно семейство да полага грижи за детето; -когато приемното семейство има нужда от почивка или преживяват временно някаква трудност; -при необходимост по преценка на отдела „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Кн. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на детето А. Е. Мл., с ЕГН: ********** с майката Е. Мл. К., с ЕГН: **********, с постоянен адрес: с. Д. Л., ул.“Д.“ №**, при изявено желание от нейна страна, както следва: всеки първи и трети петък от месеца в ДСП – гр. Кн., в присъствието на социален работник от Отдел „Закрила на детето”, който да определя часовете за срещи между тях. Решението може да бъде обжалвано и протестирано пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес – за ДСП гр. Кн. и в 7-дневен срок от получаване на съобщението до РП Кн. Решението подлежи на незабавно изпълнение.

52

Гражданско дело No 276/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Е.Г.И.,
П.А.И.

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 31.5.2017г.
В законна сила на 31.5.2017г.

53

ЧГД No 321/2017

Приемане и отказ от наследство

В.Д.В.

В.В.Д.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 31.5.2017г.
В законна сила на 31.5.2017г.