Районен съд - Кнежа
Справка за свършените дела
за периода от
1.4.2017г. до 30.4.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 86/2017

Привилегирован състав на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

М.Р.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 4.4.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и адвокат С.Я. – договорен защитник на М.Р.К.. ДА СЕ ИЗДАДЕ препис от настоящия протокол на адв. С.Я.. Подсъдимият М.Р.К. роден на ***г***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, женен неосъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 04.11.2015 год. в местността „Прещипа“ в землището на с.Ст. обл. Пл., като използвал МПС - лек автомобил Мицубиши с peг. № ……………. е извършил кражба на моторен трион ЩИЛ - модел МС 251, на стойност 798.00 лева, собственост на „Технострой България“ ООД - гр. С., като до приключване на съдебното следствие, причинената имуществена вреда е възстановена - престъпление по чл. 197, т.З във вр. с чл. 195, ал.1, т. 4, пр.1 във вр. с чл.194, ал.1 от НК. За това му деяние и по споразумение между страните на основание чл. 197, т.З във вр. с чл. 195, ал.1, т. 4, пр.1 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл. 54, ал.1 от НК му НАЛАГА наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/. Разноски по делото не са направени. Веществени доказателства не са иззети. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. Прокурор:.................. Защитник: ............... / А. Т./ /Адв.С.Я./ Подсъдим: ......................... / М.Р.К./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия М.Р.К. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 86/2017 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс.М.Р.К. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
М.Р.К.
В законна сила от 4.4.2017г.

2

Гражданско дело No 294/2016

Делба

И.Н.К.

В.В.Т.,
М.Н.Т.,
Д.И.Т.,
П.И.Т.,
Н.И.Т.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 5.4.2017г.
ОБЯВЯВА за окончателен ПРОЕКТА ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ съобразно ВАРИАНТ ТРЕТИ от заключението на вещото лице, разработен в справка №5 /пет/, с приложени към него 3 /три/ бр. скици с новообразуваните имоти. Решението подлежи на обжалване пред Пл
. окръжен съд в двуседмичен срок от днес за явилите се страни и в същия срок от получаване на съобщението до неявилите се съделители.

3

Гражданско дело No 354/2016

Делба

Х.Т.Х.,
Б.Т.Х.

В.Х.Д.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 5.4.2017г.
ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТА ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ съобразно ПЪРВИ ВАРИАНТ от експертното заключение. Решението подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд в двуседмичен срок от днес – за явилите се страни и в двуседмичен срок от получаване на съобщението за неявилите се ответници. След влизането му в сила, препис от същото да се изпрати на ОС „Земеделие” – гр.Кн
., офис гр. И., за изготвяне на проекти за делба и скици, съобразно първи вариант от заключението на вещото лице.

4

Гражданско дело No 640/2016

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Л.В.Ц.

В.Л.В.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 5.4.2017г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 232 от ГПК производството по Гр.дело № 640/2016 г. по описа на РС – Кн
., поради оттегляне на исковата молба. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ПлОС в едноседмичен срок от днес за явилия се ответник и в едноседмичен срок от получаване на съобщението до ищеца.

5

АНД No 13/2017

КАТ

Р.Ц.Б.

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 5.4.2017г.
НП-отменено

6

АНД No 55/2017

РДГ

В.Е.Й.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 5.4.2017г.
НП-изменено

7

АНД No 56/2017

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Л.Я.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 5.4.2017г.
Л.Я.Б.
Мотиви от 5.4.2017г.

8

ЧНД No 57/2017

Производство за прилагане на чл. 68-69а НК – чл. 306, ал. 1, т. 3 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 5.4.2017г.
Водим от горното и на основание чл.68, ал.1 от НК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРИВЕЖДА в изпълнение условно отложеното наказание на осъдения И.Е.Д., роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: **********, по НОХ дело № 91/2014г. по описа на РС- гр.Б
. Сл., а именно наказание „Лишаване от свобода“ в размер на 9 /девет/ месеца, което да се изтърпи при първоначален „общ“ режим на изтърпяване в затворническо общежитие от открит тип. Определението може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.

9

Гражданско дело No 624/2016

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

Я.В.М.,
К.Ц.М.

АГРОКОНТРОЛ ООД

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 7.4.2017г.

10

АНД No 249/2016

МВР

СОРТОВИ СЕМЕНА - ВАРДИМ-ЕАД

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПБЗН" - ПЛЕВЕН

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 7.4.2017г.
НП-отменено

11

НОХД No 90/2017

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.М.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 7.4.2017г.
ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение по смисъла на което: И.М.И., роден на *** ***, българско гражданство, ромска етническа принадлежност, основно образование, неженен, безработен, осъждан, живущ ***, с ЕГН********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление с НП№16-0256-000169/ от дата 07.07.2016г. на Началник РУ-Д. М. на 25.03.2017г. около 23.00 часа в гр.И., обл.Пл. на ул.“Хр. Б.“ управлявал МПС лек автомобил “Опел-Вектра“, с рег.№ …… - негова собственост, без да притежава съответно свидетелство за правоуправление на МПС-престъпление по чл.343в,ал.2 от НК. За това му деяние и по споразумение между страните на подсъдимия И.М.И. на основание чл.343в,ал.2 от НК във връзка с чл. 55 ал.1 т.1 от НК СЕ НАЛАГА наказание "Лишаване от свобода" в размер на 3 (три) месеца, при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване в затворническо общежитие от открит тип. На основание чл. 55, ал.З от НК страните се споразумяват на обвиняемия И.М.И. да не се налага по-лекото наказание „Глоба“. Разноски по делото не са направени. Веществени доказателства не са иззети. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. РАЙОНЕН ПРОКУРОР: ................. ЗАЩИТНИК: .................. /А. Т./ /адв. Р.М./ ПОДСЪДИМ: ................... / И.М.И. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия И.М.И. по НОХ дело № 90/2017 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата от досъдебното производство МН „Подписка” спрямо подсъдимия И.М.И.. Определението е окончателно. На основание чл. 306, ал.1, т.3 от НПК съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието от 5 м. / пет месеца/ лишаване от свобода, постановено по НОХ д.№130/2014 г. по описа на РС Кж., което да бъде изтърпяно отделно при първоначален общ режим. Определението подлежи на обжалване пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.
И.М.И.

12

НОХД No 91/2017

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.М.И.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 7.4.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор Ангел Танев и адвокат Р.М. – договорен защитник на подсъдимия И.М.И.. Подсъдимият И.М.И. роден на *** ***, българин, български гражданин от ромска етническа принадлежност, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 25.03.2017г., около 23.00 часа, в гр.И., обл.Пл., на ул.“Хр. Б.“, управлявал МПС – л.а. „Опел-Вектра“, с рег.№ ……… – негова собственост, след употреба на алкохол с концентрация 1.8 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза по Протокол №166/31.03.2017г. на ЦСМП гр. Пл. - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. За това му деяние и на основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл.55, ал. 1, т.1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ в размер на 4 (четири) месеца при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване в затворническо общежитие от открит тип. На основание чл. 55, ал.З от НК Съдът НЕ НАЛАГА на подс. И.М.И. по-лекото наказание „Глоба“. ОСЪЖДА подс. И.М.И. със снета по-горе самоличност да заплати по приходната сметка на РС – Кн. направените разноски по делото в размер на 5.00 лева за химическа експертиза на ЦСМП - Пл. Веществени доказателства не са иззети. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:....................... ЗАЩИТНИК: ........................ /Ангел Танев/ /адв. Р.М./ ПОДСЪДИМ: ....................... / И.М.И. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия И.М.И. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 91/2017 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. И.М.И. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. На основание чл. 306, ал.1, т.3 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРИВЕЖДА В ИЗПЪЛНЕНИЕ наказанието от 5 /пет/ месеца „Лишаване от свобода“, постановено с определение на РС – Кж от 15.09.2015г. по НЧд. № 106/2015г. по описа на РС – Кж, което да се изтърпи отделно при първоначален „общ“ режим. Определението подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок от днес пред ПлОС.
И.М.И.
В законна сила от 7.4.2017г.

13

Гражданско дело No 684/2016

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

И.Т.Р.,
П.Б.Р.,
Т.Б.Р.

Н.Т.Р.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 10.4.2017г.

14

ЧГД No 189/2017

Процедура по Регламент 1393/2007 г

АПЕЛАТИВЕН СЪД НА РИМ ИТАЛИЯ

И.Й.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 10.4.2017г.
ПРEКРАТЯВА производството по Ч.Гр. дело № 189/2017 год. по описа на Кж районен съд, тъй като исканата съдебна поръчка е изпълнена.
В законна сила от 10.4.2017г.

15

АНД No 234/2016

КАТ

Й.И.Б.

РУ НА МВР КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 10.4.2017г.
НП-отменено

16

АНД No 36/2017

КАТ

Е.Е.П.

РУ НА МВР КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 10.4.2017г.
НП-отменено

17

АНД No 54/2017

КАТ

А.М.К.

РУ НА МВР КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 10.4.2017г.
НП-отменено

18

НОХД No 93/2017

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

М.Й.В.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 10.4.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор Ангел Танев и адвокат С.Ш. – договорен защитник на подсъдимия М.Й.В.. Подсъдимият М.Й.В. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 29.03.2017 год., към 18.10 часа, на път III-137 , на изхода на гр.Кнежа, посока от с.Г. за гр.Кн., е управлявал моторно превозно средство товарен автомобил марка „Форд” , модел „Транзит“ с регистрационен № ……., след употреба на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, именно 1,66 на хиляда установено по надлежният ред, чрез показанията на техническо средство „Алкотест Дрегер 7510” с фабричен № ARBA 0160, съгласно чл.6 от Наредба 30/27.06.2001 година за реда установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС, обн. в ДВ, бр.63/17.07.2001 год.: „В случай на отказ да даде кръв за изследване , употребата на алкохол от водача се установява въз основа на показанията на техническото средство” - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. За това му деяние и на основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл.55, ал. 1, т.1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ в размер на 6 (шест) месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/. На основание чл. 55, ал.З от НК Съдът НЕ НАЛАГА на подс. М.Й.В. по-лекото наказание „Глоба“. На основание чл. 343г във вр. с чл. 37, ал.1, т.7 от НК Съдът ЛИШАВА подс. М.Й.В. от право да управлява МПС за срок от 6 /шест/ месеца, считано от 29.03.2017г. Разноски по делото не са направени. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:....................... ЗАЩИТНИК: ........................ /Ангел Танев/ /адв. С.Ш./ ПОДСЪДИМ: ....................... / М.Й.В. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия М.Й.В. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 93/2017 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс.М.Й.В. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
М.Й.В.
В законна сила от 10.4.2017г.

19

Гражданско дело No 194/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Д.М.,
А.Б.Л.М.

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 11.4.2017г.
В законна сила от 11.4.2017г.

20

АНД No 53/2017

КАТ

К.А.Б.

РУ НА МВР КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 11.4.2017г.
НП-изменено

21

НОХД No 60/2017

Престъпления против горското стопанство

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

В.К.Р.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 11.4.2017г.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото представеното споразумение. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор Ангел Танев и адв. Г.Х. - договорен защитник на подсъдимият В.К.Р. - лично, по смисъла на което: В.К.Р. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 14.11.2016 год. от горския фонд в полезащитен пояс в местността „Маринов геран“ в землището на гр. Кн. е извършил добив с моторен трион на половин кубически метър дървесина от акация на стойност 33 лева и половин кубически метър дървесина от бряст на стойност 33 лева, без редовно писмено позволително, като предвид стойността на дървесината - 66.00 лева случая е маловажен - престъпление по чл. 235, ал.6 във вр. с ал.1 от НК. На основание чл. 235, ал. 6 във вр. с ал.2 във връзка с чл. 54, ал.1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,ГЛОБА” в размер на 100 /сто/ лева. Подсъдимият В.К.Р. СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН и в това, че: На 14.11.2016 год. от горския фонд в полезащитен пояс в местността „Маринов геран" в землището на гр. Кн. извозва с лек автомобил Опел Астра с рег.№ …………  половин кубически метър дървесина от акация на стойност 33 лева и половин кубически метър дървесина от бряст на стойност 33 лева, без редовно писмено позволително, като предвид стойността на дървесината - 66.00 лева случая е маловажен - престъпление по чл. 235, ал.6 във вр. с ал.1 от НК. На основание чл. 235, ал. 6 във вр. с ал.2 във връзка с чл. 54, ал.1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,ГЛОБА” в размер на 100 /сто/ лева. ОСЪЖДА подс. В.К.Р. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по приходната сметка на КРС направените деловодни разноски от ДП в размер на 42,32 лева за експертиза. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: …………………….. /Ангел Танев/ /Адв.Г.Х. / ПОДСЪДИМ: ………………………… / В.К.Р. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият В.К.Р. по настоящото НОХ дело № 60/2017 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс.В.К.Р. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. На основание чл. 25, ал.1 , във вр. с чл. 23, ал.1 от НК Съдът ОПРЕДЕЛИ: НАЛАГА на подс. В.К.Р. по определените по-горе наказания едно общо най-тежко наказание „ГЛОБА“ в размер на 100 /сто/ лева. Определението подлежи на обжалване или протест пред ПлОС в 15-дневен срок от днес.
В.К.Р.
В законна сила от 11.4.2017г.

22

НОХД No 94/2017

Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Е.Р.Р.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 11.4.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор Ангел Танев и адвокат П.В. – договорен защитник на подсъдимия Е.Р.Р.. Подсъдимият Е.Р.Р. роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен с едно малолетно дете и с едно непълнолетно дете, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 28.03.2017 г. около 14.20 часа в гр. И., обл. Пл., на ул.„Ал.Ст.” пред дом №.., управлява МПС - мотоциклет „Хонда“ с номер на рама Z1061156, без регистрационна табела, като моторното превозно средство не е регистрирано по надлежния ред - престъпление по чл.345, ал.2 от НК. За това му деяние и на основание чл. 345, ал. 2 във връзка с чл.54, ал.1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,ГЛОБА“ в размер на 500 /петстотин/ лева. Разноски по делото не са направени. Веществени доказателства не са иззети. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:....................... ЗАЩИТНИК: ........................ /Ангел Танев/ /адв. П.В./ ПОДСЪДИМ: ....................... / Е.Р.Р. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Е.Р.Р. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 94/2017 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс.Е.Р.Р. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
Е.Р.Р.
В законна сила от 11.4.2017г.

23

Гражданско дело No 461/2015

Делба

Н.Х.К.,
Е.Х.К.,
Н.Ц.Д.,
Д.Т.Д.,
А.Ц.С.,
И.Г.Ш.,
А.Г.Ш.,
В.Т.А.,
М.С.С.

Ч.Х.Д.,
А.Х.Д.,
М.Н.Б.,
Ц.С.Б.,
В.С.П.,
Т.С.Я.,
С.И.Б.,
И.М.Б.,
И.Д.Б.,
С.П.Д.,
М.М.П.,
К.П.П.,
И.Б.Д.,
Л.Б.Д.,
Д.И.К.,
Т.С.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 12.4.2017г.

24

Гражданско дело No 26/2017

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

КООПЕРАЦИЯ"ЗОРА" ГР.КНЕЖА

И.А.В.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 12.4.2017г.

25

АНД No 216/2016

ДАМТН

ПЕТРОВ-ЦЕНКО ПЕТРОВ СОФИЯ

ДЪРЖАВНА А-ЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХ. НАДЗОР-СОФИЯ

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 12.4.2017г.
НП-отменено

26

Гражданско дело No 22/2017

Искове за развод и недействителност на брака

И.П.Г.

Н.Х.П.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 13.4.2017г.
В законна сила от 13.4.2017г.

27

АНД No 69/2017

МВР

С.С.Б.

РУ НА МВР Д. ДЪБНИК

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 13.4.2017г.
НП-потвърдено

28

ЧГД No 190/2017

Процедура по Регламент 1393/2007 г

АПЕЛАТИВЕН СЪД НА РИМ ИТАЛИЯ

С.П.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 18.4.2017г.
ПРEКРАТЯВА производството по Ч.Гр. дело № 190/2017 год. по описа на Районен съд - Кж, тъй като съдебната поръчка е изпълнена.
В законна сила от 18.4.2017г.

29

АНД No 74/2017

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

М.И.Д.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 18.4.2017г.
М.И.Д.
Мотиви от 18.4.2017г.

30

НОХД No 101/2017

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Ц.Н.Ц.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 18.4.2017г.
ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение по смисъла на което: Ц.Н.Ц., роден на *** г. в гр. Б
. Сл., живущ ***, българин, български гражданин, средно образование, женен, безработен, осъждан, с ЕГН:********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 10.04.2017 г. в с. Еница, управлявал моторно превозно средство лек автомобил, марка „ Ауди 100” с регистрационен №……….., след употреба на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, именно 2,86 на хиляда, установено по надлежния ред, чрез показанията на техническо средство „ Алкотест Дрегер 7510” с фабричен № ARBA 0160, съгласно чл.6 от Наредба 30/27.06.2001 година за реда, установяване, употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС, обв. В ДВ, бр. 63/17.07.2001 г.: „ В случай на отказ да даде кръв за изследване, употребата на алкохол от водача се установява въз основа на показанията на техническото средство” – престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. На основание чл. 343б, ал.1 във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК и по СПОРАЗУМЕНИЕ между страните на подсъдимия Ц.Н.Ц. се НАЛАГА наказание лишаване от свобода в размер на 2 / две/ години. На основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се ОТЛАГА за срок от 5 /пет/ години. На основание чл. 55, ал.З от НК страните се споразумяват на подсъдимия Ц.Н.Ц. да не се налага по-лекото наказание „Глоба“. Разноски по делото не са направени. Веществени доказателства не са иззети. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. РАЙОНЕН ПРОКУРОР: ................. ЗАЩИТНИК: .................. /Ангел Танев/ /адв. Т.Н./ ПОДСЪДИМ: ................... / Ц.Н.Ц. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Ц.Н.Ц. по НОХ дело № 101/2017 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата от досъдебното производство МН „Подписка” спрямо подсъдимия Ц.Н.Ц.. Определението е окончателно.
Ц.Н.Ц.
В законна сила от 18.4.2017г.

31

НОХД No 102/2017

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Ц.Н.Ц.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 18.4.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кж, представлявана от прокурор Ангел Танев и адвокат Т.Н. – договорен защитник на Ц.Н.Ц.. Подсъдимият Ц.Н.Ц. роден на ***г. в гр.Б
. Сл., живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен с едно малолетно дете, безработен, осъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 10.04.2017 год. в с.Е. управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка „Ауди 100“ с регистрационен № …… без да притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото такова деяние с НП №16-0248-000610/13.06.2016 год. на Началника на РУ МВР – Б. Сл. - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК. За това му деяние и по споразумение между страните на основание чл. 343в, ал.2 във вр. с чл. 54, ал.1 от НК му НАЛАГА наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на 2 /две/ години. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 5 /пет/ години. На основание чл.55, ал.3 от НК Съдът НЕ НАЛАГА на подс.Ц.Н.Ц. по-лекото наказание „Глоба“. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. Прокурор:.................. Защитник: ............... / Ангел Танев/ /Адв.Т.Н./ Подсъдим: ......................... / Ц.Н.Ц. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Ц.Н.Ц. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 102/2017 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс.Ц.Н.Ц. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
Ц.Н.Ц.
В законна сила от 18.4.2017г.

32

Гражданско дело No 521/2014

Делба

Г.В.П.

В.Г.П.,
Т.Г.П.,
Н.В.П.П.,
И.Д.Т.,
В.И.В.,
Т.И.Ц.,
Ц.Д.Д.,
Д.Ц.Д.,
Ц.Ц.Д.,
Н.П.К.,
Д.П.А.,
Р.П.И.,
Д.Д.П.,
В.Д.Ш.,
В.Д.П.,
В.Г.М.,
Й.Г.Б.,
Б.Г.И.,
М.Г.И.П.,
П.П.И.П.,
Е.И.Г.,
П.И.Г.,
И.Н.И.П.,
А.Н.В.,
В.Н.Б.,
С.Н.М.,
Ц.И.Г.,
Т.Ц.Т.,
Н.Ц.П.,
Ц.С.К.,
П.С.П.,
А.И.М.,
М.С.Д.,
И.С.Д.,
Ц.Й.И.,
И.М.Г.,
Г.М.Г.,
Е.М.Г.,
Т.Н.П.,
Н.Н.П.,
Г.К.К.,
С.Г.Д.,
В.Г.И.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 19.4.2017г.

33

Гражданско дело No 40/2015

Делба

Г.С.Х.

В.Д.П.П.,
Р.В.Д.,
Д.В.Д.,
В.Б.Б.,
И.Д.Х.,
Д.Н.Б.,
М.П.Б.,
З.К.М.,
Т.К.Б.,
К.И.Б.,
М.И.Б.,
В.П.Б.,
Д.Т.Б.,
А.К.Т.,
В.О.И.,
Т.О.Т.,
С.М.А.,
А.Б.А.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 19.4.2017г.

34

Гражданско дело No 686/2016

Делба

М.П.С.,
Й.В.С.

Д.П.Ш.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 19.4.2017г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото удостоверение за данъчна оценка от 06.04.2017г. на Община И. ОДОБРЯВА постигнатата между страните по настоящото дело спогодба по смисъла, на която: 1. М.П.С., с ЕГН: **********,***; 2. Й.В.С., с ЕГН: **********,*** и 3. Д.П.Ш., с ЕГН: **********,***. Всички съсобственици на УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. И
., обл. Пл., с административен адрес: ул.“М. К.“ №, целият с площ от 500 кв.м., съставляващ имот I-1191 в кв.80 по плана на гр.И, ЗАЕДНО с построените в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА, ДВЕ ЛЕТНИ КУХНИ, ДВУЕТАЖНА ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА и ДВА НАВЕСА, при съседи на имота: от три страни улици и УПИ II-1190 на Д. А. О.. Данъчната оценка на имота е 7599, 20 лева. СЕ ПОСТИГНА НАСТОЯЩАТА СПОГОДБА, ПО СМИСЪЛА НА КОЯТО: І. М.П.С., с ЕГН: ********** и Й.В.С., с ЕГН: ********** получават в дял и стават изключителни собственици на УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. И., обл. Пл., с административен адрес: ул.“М. К.“ №.., целият с площ от 500 кв.м., съставляващ имот I-1191 в кв.80 по плана на гр.И, ЗАЕДНО с построените в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА, ДВЕ ЛЕТНИ КУХНИ, ДВУЕТАЖНА ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА и ДВА НАВЕСА, при съседи на имота: от три страни улици и УПИ II-1190 на Д. А. О. Данъчната оценка на имота е 7599, 20 лева. III. Д.П.Ш., с ЕГН: ********** , чрез процесуалния си представител адв. Д.П., съгласно представеното заверено пълномощно, за уравняване на дела си получава сумата от 3 000 /три хиляди/ лева сега в съдебна зала. С настоящата съдебна спогодба съделителите прекратяват съсобствеността на описания по-горе имот и за в бъдеще никой от съделителите няма да има претенции спрямо другите по отношение на това наследство. Разноските остават така, както са направени от страните. СПОГОДИЛИ СЕ: 1. ………………….. / М.П.С. / 2. …………………………… / Й.В.С. / 3. …………………………… /Д.П.Ш., чрез пълномощник адв. Д.П./ Съдът на основание чл. 234, ал. 3 от ГПК придава значение на влязло в сила решение на настоящата спогодба и същата не подлежи на обжалване пред по-горен съд. ОСЪЖДА ответника Д.П.Ш., с ЕГН: ********** да заплати по сметка на КжРС окончателна държавна такса в размер на 60 лв. ОСЪЖДА ищцата М.П.С., с ЕГН: ********** и Й.В.С., с ЕГН: ********** солидарно да заплатят по сметка на КРС окончателна държавна такса в размер на 25,33 лв. След изплащане на горните суми да се издадат преписи от настоящата спогодба на страните. ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.дело №686/2016 год. по описа на КРС като спогодено. Определението е окончателно.
В законна сила от 19.4.2017г.

35

НОХД No 23/2017

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

С.М.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 20.4.2017г.
Одобрява постигнатото днес, 20.04.2017г. в гр. Кн
. между Мария Кабалакова – прокурор при Районна прокуратура - гр.Кнежа и адвокат Св. Я. от АК - гр. Пл., като защитник на подсъдимата С.М.М. ***, споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД №23/2017г. по описа на РС гр. Кн., съобразно разпоредбата на чл. 384 от НПК, както следва: Подсъдимата С.М.М., родена на *** ***, с постоянен адрес:***, българка, с българско гражданство, с начално образование, омъжена, безработна, неосъждана, с ЕГН **********, се признава за виновна в това, че: На 01.08.2016 г. в с. Ст., обл. Пл., сама осъществила неправомерно присъединяване към водоснабдителната мрежа на „В и К“ ЕООД – Пл. посредством поставяне на 1 бр. поцинкована тръба ? цола с дължина 13 см във водомерен възел в частен дом, находящ се на ул. „П.“ №, с което е създала условия за непълно отчитане на потребената вода – престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК. По споразумение на страните, на основание чл. 234в, ал. 1 от НК във връзка с чл. 54, ал.1 от НК Съдът налага на подсъдимата С.М.М. с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, следните наказания: „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100 /СТО/ ЛЕВА. С деянието не са причинени имуществени вреди. Разноски по делото – няма. На основание чл. 53, ал.1, б.“а“ от НК Съдът отнема в полза на държавата приобщените по делото веществени доказателства – 1 бр. поцинкована тръба ? цол с дължина 13 см. и 2 бр. пластмасови черупки за поставяне на холендер с пломба. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по преписка вх.№438/2016 год. по описа на РП – гр. Кн. и ДП №ЗМ 398/2016 г. по описа на РУ – Д. Д., и НОХ дело № 23/2017 год. по описа на Районен съд – гр. Кн.. Отменя взетата в хода на досъдебното производство спрямо подсъдимата С.М.М., с ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
С.М.М.
В законна сила от 20.4.2017г.

36

ЧНД No 68/2017

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

К.Ц.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 20.4.2017г.
ПРИЛАГА към делото писмо с вх.№747/30.03.2017г. от ОС“ИН“ – Пл
. и справка за съдимост с рег.№196/19.04.2017г. на БС при РС – Кн. на К.Ц.Б.. НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО . ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 68/2017г. по описа на РС – Кн., поради липса на компетентност съгласно чл. 39, ал.1 от НПК и с оглед образуваното пред компетентния съд производство за групиране на наказанията на осъденото лице К.Ц.Б., а именно ЧНД № 199/2017г. по описа на РС – Ч. бр., насрочено за разглеждане в о.с.з на 27.04.2017г. от 11:15 ч. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба и протестирано с частен протест пред ПлОС в едноседмичен срок от днес – за РП-Кн. и в същия срок от датата на получаване на съобщението до осъдения К.Ц.Б.. След влизане в сила на настоящото определение представените по делото НОХд.№253/2016г. и НОХд.№63/2017г. – двете по описа на РС Кн. да бъдат върнати на Служба „Архив“ при КжРС.

37

АНД No 70/2017

МВР

Р.Н.Р.

РУ НА МВР Д. ДЪБНИК

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 20.4.2017г.
НП-отменено

38

АНД No 81/2017

КАТ

Д.В.Д.

РУ НА МВР КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 20.4.2017г.
НП-отменено

39

Гражданско дело No 95/2016

Делба

М.Д.В.

Н.Д.П.,
В.Х.Х.,
Г.Х.Х.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 21.4.2017г.

40

Гражданско дело No 370/2016

Делба

Й.Б.Б.,
Б.Б.Б.,
А.Б.Б.,
Й.Б.Б.

Л.Й.Б.,
В.П.Г.,
Г.П.Г.,
Н.Ц.Д.,
П.Ц.Г.,
С.С.И.,
Ц.Ц.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 21.4.2017г.

41

АНД No 16/2017

ИАРА

П.В.Г.

ОТДЕЛ РИБАРСТВО И КОНТРОЛ ЦЕНТРАЛЕН ДУНАВ РУСЕ

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 21.4.2017г.
НП-отменено

42

АНД No 96/2017

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.С.Р.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 21.4.2017г.

43

АНД No 96/2017

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.С.Р.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 21.4.2017г.
И.С.Р.
Мотиви от 21.4.2017г.

44

АНД No 103/2017

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Ц.В.Ч.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 21.4.2017г.

45

АНД No 103/2017

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Ц.В.Ч.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 21.4.2017г.
Ц.В.Ч.
Мотиви от 21.4.2017г.

46

НОХД No 104/2017

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

С.В.А.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 21.4.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор Ангел Танев и адв. Р. М. - договорен защитник на подсъдимия С.В.А. - лично, по смисъла на което: С.В.А. роден на *** ***, българин, български гражданин, с начално образование, безработен, женен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с влязло в сила НП № 16-0285-000312/02.11.2016 год. на Началника на РУМВР – Кн. за управление на лек автомобил без да притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство (МПС), на 01.04.2017 год. в гр. Кн., по ул. „И. Б.“ е управлявал лек автомобил Фолксваген Пасат с чуждестранен peг. №****** без да притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство (СУМПС), констатирано с акт за установяване на административно нарушение (АУАН) бланков № 910137/01.04.2017 год. по описа на РУМВР – Кн. - престъпление по чл.343 в, ал.1 от НК. На основание чл. 343в, ал. 2 във връзка с чл. 55, ал. 1, т.1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на 3 /три/ месеца при първоначален „ОБЩ“ режим на изтърпяване в затворническо общежитие от открит тип. На основание чл. 55, ал.З от НК Съдът НЕ НАЛАГА на подс.С.В.А. по-лекото наказание „Глоба“. Веществени доказателства не са иззети. Разноски по делото не са направени. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: …………………….. /Ангел Танев/ /Адв.Р. М. / ПОДСЪДИМ: ………………………… / С.В.А. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият С.В.А. по настоящото НОХ дело № 104/2017 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. С.В.А. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
С.В.А.
В законна сила от 21.4.2017г.

47

ЧГД No 243/2017

Приемане и отказ от наследство

В.В.Г.

Н.В.Г.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 24.4.2017г.
В законна сила от 24.4.2017г.

48

АНД No 11/2017

РДГ

М.Г.С.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 24.4.2017г.
НП-потвърдено

49

Гражданско дело No 492/2014

Делба

Х.П.С.,
И.Г.Г.П.,
Г.И.Г.,
Ц.И.Г.

И.Б.Г.,
Л.Б.И.,
Т.И.Д.,
Д.И.Г.,
В.И.Д.П.,
А.Н.Ц.,
Н.Н.Н.,
З.Ц.И.,
С.Ц.И.,
М.В.П.,
Ц.В.Д.,
Т.Х.Ц.,
Т.И.Н.П.,
И.П.Н.,
Г.Г.Н.,
Т.Ц.Б.,
С.И.Д.,
Е.И.Х.,
И.В.Г.,
Т.А.Д.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 25.4.2017г.

50

АНД No 98/2017

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.Д.А.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 25.4.2017г.
И.Д.А.

51

АНД No 100/2017

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

М.И.Х.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 25.4.2017г.
М.И.Х.

52

ЧНД No 105/2017

Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

В.А.Л.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 25.4.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД№ 105/2017 г. по описа на РС Кн
. поради оттегляне на заявеното искане от РП Кн. Определението подлежи на обжалване пред ПлОС в 7 дн. срок от днес, което се съобщи на процесуалните представители на страните.

53

Гражданско дело No 88/2017

Делба

Д.Д.А.

З.Д.А.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 26.4.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните по настоящото дело спогодба по смисъла, на която: 1. Д.Д.А., с ЕГН: **********,*** и 2. З.Д.А., с ЕГН: **********,***, като съсобственици на недвижим имот, останал по наследство от Д
. И. М., б.ж. на гр. Кн. с № АО 08-14/11.01.2017г. на Община Кн., представляващ: ЕДНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със РЗП от 90 кв.м съгласно удостоверение за търпимост с № АБ 23-3 /20.02.2017г. издадено от Община гр. Кн., с административен адрес: гр. Кн., ул.„ Ск.“ № ., находяща се в УПИ с площ от 736 кв.м./седемстотин тридесет и шест кв.м./, от което място 1/2 ид.част е собственост на З.Д.А. с ЕГН **********, съгласно нотариален акт №1, т.III, дело 422/2003г. по описа на PC Кн., а останалата 1/2 ид.ч от дворното място е собственост на Община гр.Кн., съгласно АЧОС №360/10.01.2001г.на Общ. Кн., съставляващо УПИ IX-3239, в кв.194 по ЗРП на гр. Кнежа, с административен адрес: гр. Кн., ул.„Ск. ”№ .. , при граници и съседи УПИ VIII 3238, XXII 3240 , XXI 3241 , X 3242 и улица. Данъчната оценка на имота е 4 556.50 лева. ПОСТИГНАХА НАСТОЯЩАТА СПОГОДБА, ПО СМИСЪЛА НА КОЯТО: І. З.Д.А., с ЕГН: **********,*** получава в дял и става изключителен собственик на ЕДНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със РЗП от 90 кв.м съгласно удостоверение за търпимост с № АБ 23-3 /20.02.2017г. издадено от Община гр. Кн., с административен адрес гр. Кн., ул.„ Ск.“ № .., находяща се в УПИ с площ от 736 кв.м./седемстотин тридесет и шест кв.м./, от което място 1/2 ид.част е собственост на З.Д.А. с ЕГН **********, съгласно нотариален акт № 1, т. III, дело 422/2003г. по описа на PC Кнежа, а останалата 1/2 ид.ч от дворното място е собственост на Община гр.Кн., съгласно АЧОС №360/10.01.2001г.на Общ. Кн., съставляващо УПИ IX-3239, в кв.194 по ЗРП на гр. Кн., с административен адрес: гр. Кн., ул.„Ск. ”№ .. , при граници и съседи УПИ VIII 3238, XXII 3240, XXI 3241 , X 3242 и улица. Данъчната оценка на имота е 4 556.50 лева. II. Д.Д.А., с ЕГН: **********,***, за уравняване на своя дял е получил сумата от 2 500 /две хиляди и петстотин/ лева, съгласно представената с вх.№400/21.02.2017г. разписка. С настоящата съдебна спогодба съделителите прекратяват съсобствеността на описания по-горе имот и за в бъдеще никой от съделителите няма да има претенции спрямо другия по отношение на това наследство. Разноските остават така, както са направени от страните. СПОГОДИЛИ СЕ: 1. ……………………………….. 2. …………………………… / Д.Д.А., /З.Д.А. / чрез пълномощник – адв. С.Я. от ПлАК/ Съдът на основание чл. 234, ал. 3 от ГПК придава значение на влязло в сила решение на настоящата спогодба и същата не подлежи на обжалване пред по-горен съд. ОСЪЖДА ищцата З.Д.А., с ЕГН: ********** да заплати по сметка на КРС окончателна държавна такса в размер на 50 лв. и 75 лева на Община – гр.Кн., представляващи 3 % местен данък. ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.дело №88/2017 год. по описа на КРС като спогодено. Определението е окончателно. Препис от настоящата спогодба да се издаде на З.Д.А. след внасяне на сумите по сметка на КРС и на Община Кн.
В законна сила от 26.4.2017г.

54

Гражданско дело No 607/2016

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

П.П.Б.,
В.А.Д.

К.Б.Б.,
Р.П.Б.,
Д.П.Б.,
З.П.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 26.4.2017г.

55

Гражданско дело No 76/2016

Делба

И.Г.К.

Ц.Г.Т.,
В.К.Я.,
В.В.Я.,
Р.П.К.,
П.С.Й.,
Г.С.К.,
П.С.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 27.4.2017г.

56

Гражданско дело No 544/2016

Искове за развод и недействителност на брака

Л.Р.М.

Д.Е.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 27.4.2017г.

57

Гражданско дело No 99/2017

Искове по СК - издръжка, изменение

И.Ц.И.

С.О.Е.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 27.4.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните по настоящото дело СПОГОДБА, ПО СМИСЪЛА НА КОЯТО: 1.) И.Ц.И., с ЕГН **********,***, представлявана от адв. В.К. от ПлАК, като майка и законен представител на малолетната си дъщеря Д
. Св. Е., с ЕГН: **********. 2.) С.О.Е., с ЕГН **********,*** СЕ СЪГЛАСЯВАТ: Родителските права по отношение на малолетната им дъщеря Д. Св. Е., с ЕГН: ********** СЕ ПРЕДОСТАВЯТ на майката И.Ц.И., с ЕГН **********, и същата ще представлява детето, което ще живее при нея на адрес: гр. Кн., ул.,,Д. Б.” №., вх.., ап... Бащата С.О.Е., с ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАЩА месечна издръжка на дъщеря си Д. Св. Е., с ЕГН: **********, в размер на 130 лв., считано от 01.05.2017г. до промяна на обстоятелствата, чрез майката И.Ц.И., с ЕГН **********,***, като майка и законен представител на малолетната си дъщеря Д. Св. Е., с ЕГН: **********. Издръжката да се превежда по представена от И.Ц.И. на С.О.Е. банкова сметка, ***. Бащата С.О.Е., с ЕГН **********,*** ИМА ПРАВО НА ЛИЧНИ КОНТАКТИ с детето Д. Св. Е., с ЕГН: **********, както следва: всяка първа и трета събота и неделя от 09:00 часа в събота до 18:00 часа в неделя – с преспиване бащата С.Е. да взима детето Д. Св. Енчева в дома му, находящ се в гр. Кн. на ул.“Кл.“ №. Един месец през лятото, който да не съвпада с отпуската на майката И.Ц.И., с ЕГН **********, бащата С.О.Е., с ЕГН ********** да взима детето Д. Св. Е., с ЕГН: ********** при себе си, както и да променят това условие помежду си по взаимно съгласие. Страните имат право да правят допълнителни уговорки за това в кои дни и часове детето Д. Св. Е., с ЕГН: ********** да бъде при тях извън тази договореност в предложените в спогодбата условия. Разноските по делото остават така, както са направени от страните. С П О Г О Д И Л И С Е : ИЩЦАТА:……………. ОТВЕТНИК:……………….. / И.Ц.И., / С.О.Е./ като майка и законен представител на малолетната си дъщеря Д. Св. Е./ Съдът на основание чл. 234, ал. 3 от ГПК придава значение на влязло в сила решение на настоящата спогодба и същата не подлежи на обжалване пред по-горен съд. ОСЪЖДА ответникът С.О.Е., с ЕГН **********,*** да заплати по сметка на КРС окончателна държавна такса в размер на 93.60 лв. по така постигнатата издръжка. ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 99/2017 год. по описа на КРС като спогодено. Определението е окончателно.
В законна сила от 27.4.2017г.

58

Гражданско дело No 108/2017

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

В.Ц.Х.,
П.Ц.Х.

ОБЩИНА КНЕЖА,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 27.4.2017г.
В законна сила от 27.4.2017г.

59

НОХД No 110/2017

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

М.В.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 27.4.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор А
. Т. и адв. Св. Я. - договорен защитник на подсъдимият М.В.М. - лично, по смисъла на което: М.В.М. роден на *** год. в гр. Б. Сл., живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 14.04.2017 год. около 22.30 часа в гр. Кн. по ул.“Д. Б.“ е управлявал лек автомобил Ауди А4 с peг. № ………… след употреба на алкохол с концентрация 1.34 на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство “Алкотест - Дрегер” 7510 с фабр. № ARBA 0160 - престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. На основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т.1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на 10 /десет/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/. На основание чл. 55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА по-лекото наказание „Глоба“. На основание чл.343г във вр. с чл. 37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подс. М.В.М. със снета по-горе самоличност от право да управлява МПС за срок от 10 /десет/ месеца, считано от датата на отнемане на СУМПС. Разноски по делото не са направени. Веществени доказателства не са приобщени. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: …………………….. /Ангел Танев/ /Адв. Св. Я./ ПОДСЪДИМ: ………………………… / М.В.М. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият М.В.М. по настоящото НОХ дело № 110/2017 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. М.В.М. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
М.В.М.
В законна сила от 27.4.2017г.

60

Гражданско дело No 432/2016

Искове по СК - издръжка, изменение

К.Т.Т.

Ц.М.Н.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 28.4.2017г.

61

Гражданско дело No 256/2017

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 28.4.2017г.
Водим от горното, на основание чл. 28, ал.4 във вр. с чл. 26, ал.1 от ЗЗакр.Д и В ИМЕТО НА НАРОДА Съдът Р Е Ш И : НАСТАНЯВА детето А
. И. К., с ЕГН: ********** в професионално приемно семейство – Л. М. А., с ЕГН ********** и И.Й. И., с ЕГН **********, двамата с адрес: ***, за срок от 1 /една/ година или до промяна на обстоятелствата. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях условията, при които детето А. И. К., с ЕГН: ********** да ползва социалната услуга „заместваща приемна грижа”, а именно: -при възникване на извънредни обстоятелства, непозволяващи на професионалното приемно семейство да полага грижи за детето; -когато приемното семейство има нужда от почивка или преживяват временно някаква трудност; -при необходимост по преценка на отдела „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Кн. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на детето А. И. К., с ЕГН: ********** с майката И. С. К., с ЕГН: **********, с постоянен адрес: ***, при изявено желание от нейна страна, както следва: всеки първи и трети четвъртък от месеца в ДСП – гр. Кн., в присъствието на социален работник от Отдел „Закрила на детето”, който да определя часовете за срещи между тях. Решението може да бъде обжалвано и протестирано пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес – за ДСП гр. Кн. и в 7-дневен срок от получаване на съобщението до РП Кн. Решението подлежи на незабавно изпълнение.

62

ЧГД No 257/2017

Приемане и отказ от наследство

А.В.Т.

В.А.Т.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 28.4.2017г.
В законна сила от 28.4.2017г.

63

Гражданско дело No 617/2016

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

ЕТ С.И.К.

ЗППК ПОБЕДА КНЕЖА,
Л.Г.Е.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 28.4.2017г.