Районен съд - Кнежа
Справка за свършените дела
за периода от 1.3.2017г. до
31.3.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 116/2017

Искове по ЗОДОВ

Г.П.С.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 1.3.2017г.

2

ЧНД No 27/2017

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

К.Ц.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 1.3.2017г.
Съдът счита, че са налице основанията на чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК при следните съображения: 1. Със Споразумение №7/24.01.2017 год. по НОХ дело №253/2016 год. по описа на РС – гр. Кн
., влязло в законна сила на 24.01.2017 год., на осъдения К.Ц.Б., с ЕГН: ********** *** е наложено наказание ,,Пробация“, състоящо се от следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес ***0, 2 /два/ пъти седмично за срок от 1 /една/ година; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 / сто/ часа за срок от 1 /една/ година, за престъпление по чл.131, ал. 1, т.12 във вр. с чл. 130, ал.2 от НК, извършено на 03.08.2016 год. 2. С присъда №76/24.11.2016г. по НОХ дело № 381/2016г. по описа на РС – Ч. бр., влязла в законна сила на 12.12.2016г., на осъдения К.Ц.Б., с ЕГН: ********** *** е наложено наказание „Глоба“ в полза на държавата в размер на 1000 /хиляда/ лева, за престъпление по чл. 296, ал.1 от НК, извършено на 16.08.2016 г. 3. Със Споразумение №65/15.08.2016 год. по НОХ дело №278/2016 год. по описа на РС – Ч. бр., влязло в законна сила на 15.08.2016 год., на осъдения К.Ц.Б., с ЕГН: ********** *** е наложено наказание ,,Пробация“ състоящо се от следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес ***0, с явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице за срок от 12 /дванадесет/ месеца три пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 /дванадесет/ месеца; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 / двеста/ часа за срок от една година, за престъпление по чл. 296, ал. 1 от НК, извършено на 31.07.2016 год. Налице е законна предпоставка за приложение на чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 23, ал. 1 от НК поради това, че престъпните деяния са извършени преди да е била влязла в сила, която и да е от присъдите. Водим от горното и на основание посочените състави Съдът ОПРЕДЕЛИ: КУМУЛИРА наложените наказания на осъд. К.Ц.Б. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, разведен, осъждан, с ЕГН: **********, наложени със Споразумение №7/24.01.2017 год. по НОХ дело №253/2016 год. по описа на РС – гр. Кн. и със Споразумение №65/15.08.2016 год. по НОХ дело №278/2016 год. по описа на РС – Ч. бр., като ОПРЕДЕЛЯ едно общо най-тежко наказание, а именно ,,Пробация” в размер на 1 /една/ година, съдържаща следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес 3 /три/ пъти седмично за срок от 1 /една/ година; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на по 200 часа годишно за срок 1 /една/ година. На основание чл.23, ал.3 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА наложеното с присъда №76/24.11.2016г. по НОХ дело №381/2016г. по описа на РС – Ч. бр. наказание „ Глоба“ в размер на 1000 /хиляда/ лева. Определението може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.
К.Ц.Б.

3

НОХД No 42/2017

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.Е.Д.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 2.3.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от районен прокурор А. Т. и адвокат Г.Х. – договорен защитник на подсъдимия И.Е.Д.. Подсъдимият И.Е.Д. роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен с две малолетни деца, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 16- 0285-000349/02.12.2016 г. на Началника на РУ МВР – Кн. за управление на МПС без да притежава съответно свидетелство за управление, на 11.02.2017 г. на път II -13 на входа гр. Искър е управлявал лек автомобил БМВ 318 с per. № ………. без да притежава свидетелство за управление на МПС, констатирано с АУАН на РУ МВР гр. Д. Д. - престъпление по чл.343в, ал.2 от НК. За това му деяние и на основание чл. 343в, ал. 2 във връзка с чл.55, ал. 1, т.1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ в размер на 3 (три) месеца при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване в затворническо общежитие от открит тип. На основание чл. 55, ал.З от НК Съдът НЕ НАЛАГА на подс. И.Е.Д. по-лекото наказание „Глоба“. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:....................... ЗАЩИТНИК: ........................ /А. Т./ /адв. Г.Х./ ПОДСЪДИМ: ....................... / И.Е.Д. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия И.Е.Д. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 42/2017 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. И.Е.Д. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
И.Е.Д.
В законна сила от 2.3.2017г.

4

Гражданско дело No 487/2016

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Й.А.С.

П.В.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 6.3.2017г.

5

Гражданско дело No 625/2016

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

Т.С.В.,
Д.Т.В.

АГРОКОНТРОЛ ООД

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 6.3.2017г.

6

Гражданско дело No 662/2016

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

И.С.Д.,
М.И.С.,
Н.И.С.

И.С.Е.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 6.3.2017г.

7

АНД No 7/2017

Комисия за защита на потребителите

ПЕЧАШКИ ЕООД ЧЕРВЕН БРЯГ

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ РУСЕ

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 6.3.2017г.
НП-потвърдено

8

НОХД No 46/2017

Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.П.Р.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 6.3.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от районен прокурор А. Т. и адвокат Р.М. от ПлАК – договорен защитник на подсъдимия И.П.Р.. Подсъдимият И.П.Р. роден на *** ***0, българин, български гражданин, със средно образование, неженен с едно малолетно дете, тракторист в ЕООД „Ани-Деси“ гр. Кн., неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 17.02.2017 год. пред дома си в гр. Кн., ул.”Кр.” № 1, бл.Х. вх. .., ап… отчуждил - продал огнестрелно оръжие едноцевна ловна пушка 12 калибър, марка „ LIDER „ с №1353 турско фабрично производство на В. А. П. от с. град, който нямал надлежно разрешение за придобиването му - престъпление по чл.339, ал.З от НК. За това му деяние и на основание чл. 339, ал.3 във връзка с чл.55, ал. 1, т.1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ в размер на 6 (шест) месеца. На основание чл. 66, ал.1 от НК. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/. ОСЪЖДА подс. И.П.Р. със снета по-горе самоличност да заплати по приходната сметка на РС – Кн. направени разноски по делото в размер на 27.18 лв., изплатени на вещо лице. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:....................... ЗАЩИТНИК: ........................ /А. Т./ /адв. Р.М./ ПОДСЪДИМ: ....................... / И.П.Р. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия И.П.Р. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 46/2017 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс.И.П.Р. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
И.П.Р.
В законна сила от 6.3.2017г.

9

АНД No 19/2017

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Я.Л.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 6.3.2017г.
Я.Л.К.
Мотиви от 7.3.2017г.

10

АНД No 20/2017

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Ц.В.Е.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 6.3.2017г.
Ц.В.Е.
Мотиви от 7.3.2017г.

11

Гражданско дело No 560/2016

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

АСПАРУХОВ ВАЛ ЕООД КНЕЖА

П.А.Х.П.,
А.Д.Х.,
Л.П.Х.,
А.П.Х.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 7.3.2017г.
На основание чл.233 от ГПК ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по Гр.д.№560/2016г. по описа на РС-Кн
., поради отказ от предявения иск срещу ответниците. Определението може да се обжалва с частна жалба пред ПлОС в 7-дневен срок от датата на получаването на съобщението за страните.

12

Гражданско дело No 685/2016

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

АГРОКОНТРОЛ ООД

Ц.А.С.,
Ю.Д.С.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 7.3.2017г.

13

НОХД No 52/2017

Неплащане на издръжка

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Б.Г.И.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 7.3.2017г.
Б.Г.И.

14

Гражданско дело No 485/2016

Искове за развод и недействителност на брака

П.А.Н.

И.К.Н.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 8.3.2017г.

15

Гражданско дело No 641/2016

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

Д.П.Х.

Д.В.Ч.,
М.Й.Ч.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 8.3.2017г.

16

Гражданско дело No 452/2016

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД

П.А.Т.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 9.3.2017г.

17

НОХД No 59/2017

Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

В.М.А.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 9.3.2017г.
Одобрява постигнатото на 09.03.2017г. споразумение между М
. К. – прокурор при РП – Кн. и адвокат С.Я. *** – упълномощен защитник на обвиняемия В.М.А., на основание чл. 357, ал.1, т.4 вр. с чл. 381, ал.1 от НПК, по силата на което: Обвиняемият В.М.А., с ЕГН **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, с постоянен адрес:*** , тел…, се признава за виновен в това, че: На 28.02.2017г., около 16,15 часа, в гр. И., обл. Пл., на ул.“Г. Д.“, с посока на движение към центъра на гр. Искър, управлявал моторно превозно средство – мотопед, с марка „Пежо“, с номер на рама VGAS1COKF……, без регистрационни табели, като моторното превозно средство не е регистрирано по надлежния ред – престъпление по чл. 345, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК. На 28.02.2017г., около 16.15 часа, в гр. И., обл. Пл., на ул.“Г. Д.“, с посока на движение към центъра на гр. И., управлявал моторно превозно средство – мотопед, с марка „Пежо“, с номер на рама VGAS1COKF………, без свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление на МПС с наказателно постановление № 16-0257-000672/09.12.2016г. на Началника на РУ – Д.Д., влязло в законна сила на 30.12.2016 г. – престъпление по чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1 от НК. Деянията са осъществени при форма на вината - пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. Страните се споразумяха на обвиняемия В.М. А., с ЕГН **********, на основание чл. 345, ал. 2, вр. с ал. 1 от НК във връзка с чл. 54, ал. 1, във връзка с чл. 36 от НК да бъде наложено следното наказание: „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 (ТРИ) МЕСЕЦА, което на основание чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено с ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК. Страните се споразумяха на обвиняемия В.М. А., с ЕГН **********, на основание чл. 343в, ал. 2, вр. с ал. 1 от НК във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 36 от НК да бъде наложено следното наказание: „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 (ТРИ) МЕСЕЦА, което на основание чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено с ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК. Страните се споразумяха на основание чл. 55, ал. 3 от НК на обвиняемия да не се налага предвиденото в чл. 343в, ал. 2 от НК наред с наказанието „Лишаване от свобода“ по-леко наказание – „Глоба“. С престъплението не са причинени съставомерни имуществени вреди. По делото няма приобщени веществени доказателства и направени разноски. На основание чл. 381, ал. 8 от НПК, във вр. с чл. 23 от НК на обвиняемия В.М.А., ЕГН ********** да бъде наложено едно общо най-тежко наказание измежду наложените му наказания, а именно – „Лишаване от свобода“ за срок от 3 /три/ месеца, което на основание чл. 66, ал.1 от НК да бъде отложено с ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по бързо производство №ЗМ76/2017г. по описа на РУ – Д. Д.; БП №19/2017г., пр.пр. №99/2017г. по описа на РП – Кн. и НОХ дело № 59/2017 год. по описа на Районен съд - гр. Кн. Отменя взетата спрямо обвиняемия В.М.А., с ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
В.М.А.
В законна сила от 9.3.2017г.

18

АНД No 248/2016

МВР

С.И.Д.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПБЗН" - ПЛЕВЕН

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 10.3.2017г.
НП-потвърдено

19

АНД No 250/2016

МВР

СОРТОВИ СЕМЕНА - ВАРДИМ-ЕАД

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПБЗН" - ПЛЕВЕН

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 10.3.2017г.
НП-отменено

20

АНД No 251/2016

МВР

С.И.Д.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПБЗН" - ПЛЕВЕН

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 10.3.2017г.
НП-отменено

21

Гражданско дело No 571/2016

Делба

С.И.К.

П.А.К.,
Т.П.К.,
П.П.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 14.3.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатата между съделителите по настоящото дело спогодба по смисъла, на която между: Днес на 14.03.2017г. в гр. Кн
. между страните: 1)С.И.К. с ЕГН-********** ***; 2)П.А.К. с ЕГН-********** адрес *** чрез адв. П.К. от ПлАК; 3)Т.П.К. с ЕГН-********** адрес *** лично и чрез адв. П.К. от ПлАК и 4)П.П.К. с ЕГН********** действаща чрез пълномощника си адв. П.К. от ПлАК СЕ СКЛЮЧИ СЛЕДНИЯ ДОГОВОР (СПОГОДБА) ЗА ДЕЛБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ВЪЗСТАНОВЕНА с решение № 30-14/07.06.2004г. по преписка №30280/27.11.1991г. от ОСЗ-гр.Пл. НИВА с площ от 19.112 дка,трета категория в местността „РАДИЛИЦА”,имот №……… в землището на с.П.,общ.И., и предмет на настоящето гр.дело №571/2016г. по описа на РС-Кн.,а именно: I.С.И.К. заявява, че се съгласява да получи в дял и става собственик на следния недвижим имот в землището на с.П.,общ.И.,с ЕКАТТЕ56493, а имено: ИМОТ №….. (…………) съставляващ НИВА с площ от 10.000 дка (десет декара),трета категория , в местността „РАДИЛИЦА” по плана за земеразделянето на с.П.,общ.И. при граници и съседи:имот №……..; №……..; имот №……..; имот №………. Имота е образуван от имот №……... II. Т.П.К. лично, а П.А.К. и П.П.К. действащи чрез пълномощника си адв. П.К. от ПлАК заявиха, че се съгласяват да получат в режим на съсобственост, при равни дялове за всеки от тях следния недвижим имот в землището на с.П.,общ.И.,с ЕКАТТЕ56493, а имено: ИМОТ №……….(……….) съставляващ НИВА с площ от 9.112 дка (девет декара сто и дванадесет кв.м) трета категория , в местността „РАДИЛИЦА” по плана за земеразделянето на с.П.,общ.И. при граници и съседи:имот №……….;№………..;№……….;№…………. Имота е образуван от имот №………... С настоящия договор (спогодба) съделителите прекратяват съсобствеността върху оставените им в наследство недвижими имоти ( земеделски земи),описани по - горе и никой от съделителите неможе да има каквито и да е претенции по отношение на останалите съделители. Всички разходи остават така както са направени от страните. СПОГОДИЛИ СЕ: 1......................................................................................................... / С.И.К. / 2......................................................................................................... / П.А.К. чрез адв. П. К. от ПлАК / 3…………………………………………………………………………………………………….. / Т.П.К. / 4………………………………………………………………………………………. ………….. /П.П.К. чрез пълномощника адв. П. К. от ПлАК/ С настоящата съдебна спогодба съделителите ПРЕКРАТЯВАТ собствеността на описаните по-горе имоти оставени в наследство от К. Р. Г. и за в бъдеще никой от съделителите няма да има претенции спрямо другите по отношение на това наследство. Разноските остават така, както са направени от страните. Съдът ОПРЕДЕЛИ: На основание чл. 234, ал. 3 от ГПК настоящата спогодба има сила на влязло в законна сила съдебно решение и същата не подлежи на обжалване пред по-горен съд. ОСЪЖДА С.И.К. с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на КРС окончателна държавна такса в размер на 29.50 лв. ОСЪЖДА П.А.К. с ЕГН-********** адрес ***; Т.П.К. с ЕГН-********** адрес *** и П.П.К. с ЕГН********** *** да заплатят солидарно по сметка на КРС окончателна държавна такса в размер на 29.50 лв. След изплащане на горните суми да се издадат преписи от настоящата спогодба на страните. ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 571/2016 год. по описа на КРС като спогодено. Определението е окончателно.
В законна сила от 14.3.2017г.

22

НОХД No 63/2017

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

К.Ц.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 15.3.2017г.
Одобрява постигнатото на 14.03.2017г. в гр. Кн
., между М. К. – прокурор при РП – Кн. и адвокат Й.Я. *** – защитник на обвиняемия К.Ц.Б., споразумение на основание чл. 357, ал.1, т.4 във вр. с чл. 381, ал. 1 от НПК, по силата на което: Обвиняемият К.Ц.Б., с ЕГН **********, роден на ***г***, българин, с българско гражданство, със средно образование, разведен, работи като общ работник, осъждан, с постоянен адрес:***0, се признава за виновен в това, че: На 08.03.2017г. около 03.30 часа в гр. Кн., обл. Пл., на ул. „О.“, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, с марка “БМВ“, с peг. № ……….., в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство на основание Заповед № 16-0374-000328/11.12.2016г. на началника на РУ-Ч. бр., връчена лично на Б. на дата 16.01.2017г. – престъпление по чл. 343в, ал. 3 във вр. с ал. 1 от НК. Деянието е осъществено при форма на вината - пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. Страните се споразумяха на обвиняемия К.Ц.Б., ЕГН **********, на основание чл. 343в, ал. 3 във вр. с ал. 1 от НК, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 36 от НК да се наложат следните наказания: „ПРОБАЦИЯ“ по чл. 42а, ал. 2 от НК със следните пробационни мерки: -по т.1 – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 1 /ЕДНА/ година и 6 /ШЕСТ/- с периодичност 2 пъти седмично; -по т.2 – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /ЕДНА/ година и 6 /ШЕСТ/ месеца; -по т.6 – 100 /СТО/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 1 /ЕДНА/ година и „ГЛОБА“ в размер на 600 /ШЕСТСТОТИН/ лева. С престъплението не са причинени съставомерни имуществени вреди. По делото няма приобщени веществени доказателства и направени разноски. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по бързо производство №ЗМ47/2017г. по описа на РУ – Кн., БП №23/2017г. по пр.пр. №113/2017г. по описа на РП – Кн. и НОХ дело № 63/2017 год. по описа на Районен съд - гр. Кн. Отменя взетата в хода на бързото производство спрямо обвиняемия К.Ц.Б., с ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
К.Ц.Б.
В законна сила от 15.3.2017г.

23

НОХД No 64/2017

Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.Й.Т.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 16.3.2017г.
Одобрява постигнатото на 15.03.2017г. в гр. Кн
., между М. К. – прокурор при РП – Кн. и адвокат С.Я. *** – защитник на обвиняемия И.Й.Т., ЕГН **********, споразумение на основание чл. 357, ал.1, т.4 във вр. с чл.381, ал. 1 от НПК, по силата на което: Обвиняемият И.Й.Т., ЕГН **********, роден на ***г***, българин, с българско гражданство, със средно образование, разведен, работи на длъжност ел. техник, неосъждан /реабилитиран/, с настоящ адрес:***, се признава за виновен в това, че: На 02.03.2017г. около 20.00 часа в гр. Кн., на ул. „М. Б.“, пред дом №, управлявал моторно превозно средство – мотопед с марка „Миранели“, с номер на рамата ……., без да е регистрирано по надлежния ред – престъпление по чл. 345, ал. 2 от Наказателния кодекс. Деянието е осъществено при форма на вината - пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. Страните се споразумяха на обвиняемия И.Й.Т., ЕГН **********, на основание чл. 345, ал. 2 от НК във връзка с чл. 54, ал.1, във връзка с чл. 36 от НК да се наложи следното наказание: „ГЛОБА” в размер на 500 /петстотин/ лева. С престъплението не са причинени съставомерни имуществени вреди. По делото няма направени разноски. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по бързо производство №ЗМ40/2017г. по описа на РУ – Кн., БП №20/2017г. по пр.пр. №103/2017г. по описа на РП – Кн. и НОХ дело № 64/2017 год. по описа на Районен съд - гр. Кн. Отменя взетата в хода на бързото производство спрямо обвиняемия И.Й.Т., ЕГН ********** Мярка за неотклонение „Подписка”. Определението е окончателно.
И.Й.Т.
В законна сила от 16.3.2017г.

24

НОХД No 65/2017

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

П.Б.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 16.3.2017г.
Одобрява постигнатото на 15.03.2017г. в гр. Кн
., между М. К. – прокурор при РП – Кн. и адвокат Р.М. *** – защитник на обвиняемия П.Б.К., ЕГН **********, споразумение на основание чл. 357, ал.1, т.4 във вр. с чл.381, ал. 1 от НПК, по силата на което: Обвиняемият П.Б.К., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: На 05.03.2017 г. около 01.50 часа в с. Бр., по ул. „Г. Д.”, срещу дом №, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил с марка „Фолксваген“, модел „Голф”, с per. № ………., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 1,6 на хиляда, установено по надлежния ред - чрез химическа експертиза № 127/07.03.2017г. на ЦСМП - гр.Пл. – престъпление по чл. 3436, ал. 1 от НК. Деянието е осъществено при форма на вината - пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. Страните се споразумяха на обвиняемия П.Б.К., ЕГН **********, на основание чл. 3436, ал. 1 от НК, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 36 от НК да се наложи следното наказание: „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /ТРИ/ месеца, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено с ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК. Страните се споразумяха на основание чл. 55, ал. 3 от НК на обвиняемия да не се налага предвиденото в чл. 3436, ал. 1 от НК наред с наказанието „Лишаване от свобода” по-леко наказание – „ГЛОБА”. Страните се споразумяха на основание чл. 343г, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК на обвиняемия да се наложи наказание „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 6 /ШЕСТ/ месеца. С престъплението не са причинени съставомерни имуществени вреди. По делото няма приобщени веществени доказателства и направени разноски. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по бързо производство №ЗМ41/2017г. по описа на РУ – Кн., БП №21/2017г. по пр.пр. №104/2017г. по описа на РП – Кн. и НОХ дело № 65/2017 год. по описа на Районен съд - гр. Кн. Отменя взетата в хода на бързото производство спрямо обвиняемия П.Б.К., ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
П.Б.К.
В законна сила от 16.3.2017г.

25

НОХД No 67/2017

Средна телесна повреда

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

С.Е.Ж.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 16.3.2017г.
С.Е.Ж.

26

АНД No 28/2017

КАТ

Л.Я.Б.

РУ НА МВР КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 17.3.2017г.
НП-отменено

27

Гражданско дело No 161/2017

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Б.Д.И.

ОБЩИНА ИСКЪР

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 20.3.2017г.

28

АНД No 6/2017

Комисия за защита на потребителите

ЕТ З.З.С.- К.

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ РУСЕ

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 20.3.2017г.
НП-отменено

29

ЧНД No 72/2017

Производство по чл. 244 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА,
Н.Д.Ц.

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 20.3.2017г.
Оставя без уважение

30

Гражданско дело No 4/2015

Делба

С.И.З.,
Г.Н.Г.,
И.Н.Н.

В.Г.К.,
Б.Г.Б.,
В.Д.К.,
Г.Д.С.,
Н.В.Б.,
В.В.Б.,
З.И.Й.П.,
С.М.Й.,
Р.С.М.,
Д.С.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 21.3.2017г.

31

Гражданско дело No 523/2015

Делба

П.В.И.

В.П.И.,
Ц.П.И.,
Л.Ц.Д.,
М.Й.Б.,
П.Й.К.,
Т.Г.Д.,
Г.Г.Д.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 22.3.2017г.

32

Гражданско дело No 434/2016

Делба

М.А.К.

Л.П.Г.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 22.3.2017г.
ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТА ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ съобразно ВТОРИ ВАРИАНТ, разработен в справка № 4 /четири/ от заключението на вещото лице, неразделна част от настоящото решение, с приложени към него 3 /три/ бр. скици с новообразуваните имоти. Решението подлежи на обжалване пред Пл
. окръжен съд в двуседмичен срок от днес – за ищеца и в двуседмичен срок от получаване на съобщението до ответника. След влизането му в сила, препис от същото да се изпрати на ОС „Земеделие” – гр.Кн. за изготвяне на проекти за делба и скици, съобразно втори вариант от заключението на вещото лице, разработен в справка № 4, с приложени към него 3 /три / бр. скици с новообразуваните имоти, като бъдем уведомени за направените разноски, които ще бъдат възложени на съделителите при разпределението на имотите.

33

Гражданско дело No 67/2017

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Г.Й.Ц.

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 24.3.2017г.

34

НОХД No 78/2017

Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Т.Й.Ц.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 24.3.2017г.
Одобрява постигнатото на 23.03.2017г. между М
. К. – прокурор при РП – Кн. и адвокат Т.К. от АК – Вр. – упълномощен защитник на обвиняемия Т.Й.Ц., споразумение на основание чл. 357, ал.1, т.4 вр. с чл. 381, ал.1 от НПК, по силата на което: Обвиняемият Т.Й.Ц., с ЕГН **********, роден на *** ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, неосъждан /реабилитиран по право/, с постоянен адрес:***, се признава за виновен в това, че: На 14.03.2017г. около 10.30 часа на общински път PVN 1080 – с. Г. – с. Д. Л., на входа на с. Д. Л., при управление на МПС – лек автомобил, с марка „Опел“, модел „Вектра“, си служил с 2 броя рег.табели с №………., като същите са издадени за друго МПС – лек автомобил с марка „Опел“, модел „Астра“, с № на рама WOL000051S2574778 – престъпление по чл. 345, ал. 1 от НК. На 14.03.2017г. около 10.30 часа на общински път PVN 1080 –с. Г. – с. Д. Л., на входа на с. Д. Л., управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, с марка „Опел“, модел „Вектра“, с номер на рама WOL000087N5004615, като моторното превозно средство не е регистрирано по надлежния ред – престъпление по чл. 345, ал. 2 във вр. с. ал. 1 от НК. Деянията са осъществени при форма на вината - пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. Страните се споразумяха на обвиняемия Т.Й.Ц., с ЕГН **********, на основание чл. 345, ал. 1 от НК във връзка с чл. 54, ал. 1, във вр. с чл. 36 от НК да бъде наложено следното наказание: „ГЛОБА” в размер на 500 /ПЕТСТОТИН/ ЛЕВА. Страните се споразумяха на обвиняемия Т.Й.Ц., с ЕГН **********, на основание чл. 345, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК във връзка с чл. 54, ал. 1, във връзка с чл. 36 от НК да бъде наложено следното наказание: „ГЛОБА” в размер на 800 /ОСЕМСТОТИН/ ЛЕВА. На основание чл. 381, ал. 8 от НПК във вр. с чл. 23, ал. 1 от НК на обвиняемия Т.Й.Ц., с ЕГН ********** се налага едно общо най-тежко наказание измежду наложените му наказания, а именно – „ГЛОБА” в размер на 800 /ОСЕМСТОТИН/ ЛЕВА. С престъпленията не са причинени съставомерни имуществени вреди. Веществените доказателства по делото – 2 броя рег. табели с №……………, на основание чл. 53, ал.1, б.“а“ от НК се отнемат в полза на държавата, като същите следва да бъдат изпратени на ОД МВР – Пл., Сектор “ПП - КАТ“ – за унищожаване. Разноски по делото – няма. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по бързо производство №ЗМ106/2017г. по описа на РУ – Д. Д.; БП №25/2017г., пр.пр. №131/2017г. по описа на РП – Кн. и НОХ дело № 78/2017 год. по описа на Районен съд - гр. Кн. Отменя взетата спрямо обвиняемия Т.Й.Ц., с ЕГН ********** в хода на бързото производство Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
Т.Й.Ц.
В законна сила от 24.3.2017г.

35

НОХД No 208/2016

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Й.Й.Й.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 27.3.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатите споразумение по смисъла на което: Й.Й.Й., роден на *** ***, живущ ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, безработен, женен, осъждан, с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: На 14.10.2016 г. в с. П
., обл. Пл., при условията на повторност в немаловажен случай, след като е бил осъждан с влязла в сила присъда № 218 от 19.09.2012 г. по НОХД № 199/2012 год. на PC – Кн. за същото такова престъпление, отнел чужди движими вещи - паричната сумата от 800 лв. в банкноти с номинал по 20 лева от владението на Я.П.П. *** без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т. 7 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.28, ал.1 от НК. На основание чл.195, ал.1, т.7 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.28, ал.1 във вр. с чл.55 ал.1, т.1 от НК и по СПОРАЗУМЕНИЕ на страните на подсъдимия Й.Й.Й. СЕ НАЛАГА наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 8 /ОСЕМ/ МЕСЕЦА” при първоначален „строг“ режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Прокурор…………: Сл. Защитник:……………………… /А. Т. / /Адв.С.Ш./ Подсъдим:………………… /Й.Й.Й. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Й.Й.Й. по НОХ дело № 208/2016 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата от досъдебното производство МН „ Подписка” спрямо подсъдимия Й.Й.Й., взета от ДП. Определението е окончателно.
Й.Й.Й.
В законна сила от 27.3.2017г.

36

НОХД No 176/2016

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.Г.Т.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 28.3.2017г.
И.Г.Т.
Мотиви от 28.3.2017г.

37

ЧНД No 58/2017

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.П.Р.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 28.3.2017г.
Съдът счита, че са налице основанията на чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК при следните съображения: 1. С Определение №43/06.03.2017 год. по НОХ дело №46/2017г. по описа на РС – гр. Кн
., влязло в законна сила на 06.03.2017г., на осъденият И.П.Р., с ЕГН: ********** *** е наложено Наказание ,,Лишаване от свобода“ в размер на 6 /шест/ месеца, за престъпление по чл. 339, ал.3 от НК, извършено на 17.02.2017 год. На основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание е отложено за срок от 3 /три/ години. 2. С Определение №39/28.02.2017 год. по НОХ дело №45/2017г. по описа на РС – Кн., влязло в законна сила на 28.02.2017 год., на осъденият И.П.Р., с ЕГН: ********** *** е наложено Наказание ,,Лишаване от свобода“ в размер на 6 /шест/ месеца, за престъпление по чл. 339, ал.1 от НК, извършено на 17.02.2017г. На основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание е отложено за срок от 3 /три/ години. Налице е законна предпоставка за приложение на чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 23, ал. 1 от НК поради това, че престъпните деяния са извършени преди да е била влязла в сила, която и да е от присъдите. Водим от горното и на основание посочените състави Съдът ОПРЕДЕЛИ: КУМУЛИРА наложените наказания на осъд. И.П.Р. роден на *** ***0, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, тракторист в ЕООД „Ани – Деси“ – гр.Кн., осъждан, с ЕГН:**********, наложени с Определение №43/06.03.2017 год. по НОХ дело №46/2017г. по описа на РС – гр. Кн. и Определение №39/28.02.2017 год. по НОХ дело №45/2017г. по описа на РС – Кн., като ОПРЕДЕЛЯ едно общо най-тежко наказание, а именно ,,Лишаване от свобода” в размер на 6 /шест/ месеца. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определено общо наказание ОТЛАГА за срок от 3 /три/ години. Определението може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.
И.П.Р.

38

АНД No 35/2017

Комисия за защита на потребителите

ЕТ Х.К.Р.К.К.

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ РУСЕ

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 29.3.2017г.
НП-потвърдено

39

ЧНД No 82/2017

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

 

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 30.3.2017г.
ПРИКЛЮЧВА разпита на свидетелката С.Д.С., като констатира, че по време на неговото провеждане не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше указан натиск от разследващия полицай върху свидетелката. Горното се продиктува, беше прочетено от разследващия полицай и свидетеля, които изразиха съгласие и се подписа от тях. Разпита приключи в 12.15 часа.
В законна сила от 30.3.2017г.

40

ЧНД No 83/2017

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

 

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 30.3.2017г.
ПРИКЛЮЧВА разпита на свидетеля Х.Е.М. , като констатира, че по време на неговото провеждане не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше указан натиск от разследващия полицай върху свидетеля. Горното се продиктува, беше прочетено от разследващия полицай и свидетеля, които изразиха съгласие и се подписа от тях. Разпита приключи в 11.58 часа.
В законна сила от 30.3.2017г.

41

ЧНД No 84/2017

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

 

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 30.3.2017г.
ПРИКЛЮЧВА разпита на свидетелката Г.С.С. , като констатира, че по време на неговото провеждане не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше указан натиск от разследващия полицай върху свидетелката. Горното се продиктува, беше прочетено от разследващия полицай и свидетеля, които изразиха съгласие и се подписа от тях. Разпита приключи в13.05 часа.
В законна сила от 30.3.2017г.

42

ЧНД No 85/2017

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

 

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 30.3.2017г.
ПРИКЛЮЧВА разпита на свидетеля Т.В.Т., като констатира, че по време на неговото провеждане не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше указан натиск от разследващия полицай върху свидетеля. Горното се продиктува, беше прочетено от разследващия полицай и свидетеля, които изразиха съгласие и се подписа от тях. Разпита приключи в 12.42 часа.
В законна сила от 30.3.2017г.

43

АНД No 62/2017

РДГ

П.М.Д.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 31.3.2017г.
НП-отменено

44

АНД No 79/2017

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

З.Н.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 31.3.2017г.

45

АНД No 79/2017

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

З.Н.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 31.3.2017г.
З.Н.М.
Мотиви от 31.3.2017г.