Районен съд - Кнежа
Справка за свършените дела
за периода от 1.2.2017г. до
28.2.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 1/2017

МВР

М.К.Д.

РУ НА МВР КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 1.2.2017г.
НП-изменено

2

Гражданско дело No 294/2016

Делба

И.Н.К.

В.В.Т.,
М.Н.Т.,
Д.И.Т.,
П.И.Т.,
Н.И.Т.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 2.2.2017г.

3

Гражданско дело No 503/2016

Искове по СК - издръжка, изменение

С.Т.Й.

Д.Г.Й.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 2.2.2017г.

4

Гражданско дело No 182/2016

Делба

К.В.Н.

М.Ц.Й.,
Н.Й.Н.,
П.Й.И.,
Е.Й.Г.,
Т.Н.Ц.,
В.М.Й.,
ЕКО-АГРО ИНВЕСТ ЕООД КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 8.2.2017г.
съдът Р Е Ш И R№ 16 /2017 г.: ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТА ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ съобразно ПЕТИ ВАРИАНТ от допълнение №2 към експертното заключение на вещото лице. Решението подлежи на обжалване пред Пл
. окръжен съд в двуседмичен срок от днес – за явилите се страни и в двуседмичен срок от получаване на съобщението за неявилите се ответници. След влизането му в сила, препис от същото да се изпрати на ОС „Земеделие” – гр.Кн. за изготвяне на проекти за делба и скици, съобразно пети вариант от заключението на вещото лице.

5

Гражданско дело No 11/2017

Производства по Закона за защита от домашното насилие

И.В.О.

Т.А.О.,
РУ НА МВР Д. ДЪБНИК

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 8.2.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатата днес, 08.02.2017 г. спогодба между страните: И.В.О., с ЕГН **********, с настоящ адрес: *** и Т.А.О., с ЕГН ********** и адрес: ***, чрез адв. Р
. М. от ПлАК, по силата на която: Ответникът Т.А.О. се задължава да се въздържа от извършването на домашно насилие спрямо ищцата И.В.О.; както и да посещава жилището, което тя обитава, находящо се в гр. И., ул. „ В. Л.“ № и местоработата й в същия град на ул. „ Тр. А.“ №.., както и да не отправя по отношение на нея обидни думи и квалификации и закани за физическа саморазправа спрямо личността й. Деловодните разноски остават в тежест на страните така, както са направени до момента. ОСЪЖДА на основание чл. 16 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, във връзка с чл. 78, ал.9 от ГПК Т.А.О., с ЕГН ********** и адрес: ***, да заплати по сметка на РС гр. Кн. държавна такса в размер на 12,50 лв. /дванадесет лева и 0,50 ст./, както и сумата от 5 /пет/ лв. в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събиране на държавното вземане. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 11/2017 г.по описа на РС – Кн. поради постигната спогодба между страните. Определението в частта, с която се прекратява производството по делото може да бъде обжалвано с частна жалба пред ПлОС в едноседмичен срок от днес, като в останалата му част не подлежи на обжалване.

6

ЧНД No 14/2017

Производство по чл.24а от ЗБППМН

ОБЩИНА - ГР. ИСКЪР,
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С/У ППМН ИСКЪР

В.Б.М.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 8.2.2017г.
В законна сила от 8.2.2017г.

7

АНД No 233/2016

КАТ

К.А.С.

РУ НА МВР КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 10.2.2017г.
НП-отменено

8

НОХД No 3/2017

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Д.З.Г.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 10.2.2017г.
Одобрява постигнатото днес, 10.02.2017г. споразумение на основание чл. 384, ал. 1 във вр. с чл. 381, ал. 1 от НПК между: 1. М
. В. – прокурор при РП-Ч.бр., командирована в РП – Кн., от една страна и от друга, 2. адвокат Г.Х. от АК – Вр. - упълномощен защитник на подсъдимия Д.З.Г. ***, по силата на което: Подсъдимият Д.З.Г., роден на *** ***, с постоянен адрес:***9 и адрес ***, циганин, с българско гражданство, без образование, неженен, работи, неосъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: За периода от неустановена дата до 12.08.2016г. в гр. Кн., обл. Пл., на ул. „Г. С. Р.“, пред дом № .., сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на ЕАД „ЧЕЗ – България“ – гр. С., с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл. 234в, ал. 1 от Наказателния кодекс. Деянието е осъществено при форма на вината - пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. Страните се споразумяха на подсъдимия Д.З.Г., на основание чл. 234в, ал. 1 от НК във връзка с чл. 54 от НК във връзка с чл. 36 от НК да бъдат наложени следните наказания: „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 (ТРИ) МЕСЕЦА, което на основание чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено с ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК и ГЛОБА в размер на 500 (петстотин) лева. С деянието не са причинени имуществени вреди. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК Д.З.Г., с ЕГН: ********** *** да заплати по сметка на ОД МВР – Пл. направените по ДП разноски за вещо лице в размер на 86.94 лв. На основание чл.53, ал.1, б.“а“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата приобщените по делото веществени доказателства – 2 бр. проводници с дължина около 20м. с черно и бяло изолационно покритие; 1 бр. проводник с дължина 30м. с червено и зелено изолационно покритие и 1 бр. пластмасова макара. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по преписка вх.№455/2016 год. по описа на РП - гр. Кн. и ДП №ЗМ-147/2016 год. по описа на РУ МВР - гр. Кн., и НОХ дело № 3/2017 год. по описа на Районен съд - гр. Кн. Отменя взетата спрямо подсъдимия Д.З.Г., с ЕГН ********** Мярка за неотклонение „Подписка”. Определението е окончателно.
Д.З.Г.
В законна сила от 10.2.2017г.

9

НОХД No 25/2017

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

В.Х.С.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 10.2.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и адв. В.К. - служебен защитник на подсъдимия В.Х.С. - лично, по смисъла на което: В.Х.С. роден на ***г. в с. Р., живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, вдовец, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 25.01.2017г. пред дома си в с.Е., находящ се на ул.“А. Ст.“ № , сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Електроразпределение България АД“, като посредством едножилен проводник 6 кв.мм. с дължина 26 сантиметра подвързал входящата клама на електромерното табло и изходящия проводник, захранващ къщата с електроенергия, с което е създал условия за неотчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК. На основание чл. 234в, ал. 1 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/. На основание чл. 55, ал.3 от НК Съдът НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото наказание „Глоба“. На основание чл. 53, ал.1, б.,,а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства: едножилен проводник 6 кв.мм. с дължина 26 см., намиращи се на съхранение в РУ МВР – Кн. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: …………………….. /А. Т./ /Адв. В.К. / ПОДСЪДИМ: ………………………… / В.Х.С. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият В.Х.С. по настоящото НОХ дело № 25/2017 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. В.Х.С. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
В.Х.С.
В законна сила от 10.2.2017г.

10

Гражданско дело No 649/2016

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

Г.М.Ц.

К.Д.С.,
Г.И.Х.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Разпореждане от 14.2.2017г.

11

АНД No 245/2016

КАТ

Д.Г.Д.

РУ НА МВР Д. ДЪБНИК

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 14.2.2017г.
НП-отменено

12

Гражданско дело No 622/2016

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

И.В.Х.,
М.С.Х.

Х.И.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 15.2.2017г.

13

Гражданско дело No 623/2016

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

П.С.Р.,
В.С.Р.

Х.И.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 15.2.2017г.

14

Гражданско дело No 628/2016

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

Е.И.В.

Х.И.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 15.2.2017г.

15

НОХД No 30/2017

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

К.К.Д.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 15.2.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: К.К.Д., роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование – ученик, неженен, неосъждан, с ЕГН: ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: Макар и непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, в едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 16-0285-000039/2016 г. на Началника на РУ МВР – Кн
. за управление на МПС, без да притежава свидетелство за управление, на 11.02.2017 г. в гр. Кн. по ул. „ В. Л.” е управлявал МПС - лек автомобил БМВ 316 с рег. №………, без да притежава свидетелство за управление на МПС, констатирано с АКТ на РУ МВР – Кн. - престъпление по чл.343в, ал.2 във вр. с чл.63, ал.1,т.4 от НК. На основание чл.343в, ал.2 във вр. с чл.63, ал.1, т.4, във връзка с чл.55, ал.1, т.2, б.“Б“от НК и по споразумение на страните на подсъдимия К.К.Д. се НАЛАГА наказание ,,ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ”, чрез прочитане на определението по радио възел – гр.Кн. На основание чл. 55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА предвиденото по-леко наказание „ Глоба“. С деянието имуществени вреди не са причинени. Разноски по делото - не са направени. Веществени доказателства - не са иззети. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Прокурор: ……………….. Защитник: …………………. / А. Т. / /Адв. М./ Подсъдим: ……………….. / К.К.Д. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия К.К.Д. със снета по-горе самоличност по НОХ дело № 30/2017 г. по описа на КРС. Определението е окончателно. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата МН ”Надзор на родител”, взета спрямо подсъдимия К.К.Д. от НП.
К.К.Д.
В законна сила от 15.2.2017г.

16

АНД No 4/2017

НАП

ЕТ Х.К.Р.К.К.

ТД НА НАП -В.ТЪРНОВО

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 17.2.2017г.
НП-потвърдено

17

НОХД No 31/2017

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Б.Г.Ш.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 17.2.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: Б.Г.Ш., роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, пенсионер по болест, осъждан, с ЕГН:********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с влязло в сила НП №16-0285-000168/2016 год. на Началника на РУМВР – Кн
. за управление МПС без да притежава свидетелство за управление на МПС, на 10.02.2017 год. в гр. Кн., по ул. „Г. М.“ е управлявал лек автомобил Опел Астра с peг. № ……… без да притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство, установено с акт за установяване на административно нарушение по описа на РУ МВР гр. Кн. - престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК. На основание чл.343в, ал.2 във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК и ПО СПОРАЗУМЕНИЕ на страните на подсъдимия Б.Г.Ш. се НАЛАГА наказание „ Лишаване от свобода” в размер на 3 / три/ месеца. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 / три / години. На основание чл. 55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА предвиденото по-леко наказание „ Глоба”. С деянието имуществени вреди не са причинени. Разноски по делото - не са направени. Веществени доказателства - не са иззети. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Районен прокурор: ……………….. Защитник: …………………. / А. Т. / /Адв. Х./ Подсъдим: ……………………….. / Б.Г.Ш. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Б.Г.Ш. със снета по-горе самоличност по НОХ дело № 31/2017 г. по описа на КРС. Определението е окончателно. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата МН ”Подписка”, взета спрямо подсъдимия Б.Г.Ш. от НП.
Б.Г.Ш.
В законна сила от 17.2.2017г.

18

Гражданско дело No 521/2014

Делба

Г.В.П.

В.Г.П.,
Т.Г.П.,
Н.В.П.П.,
И.Д.Т.,
В.И.В.,
Т.И.Ц.,
Ц.Д.Д.,
Д.Ц.Д.,
Ц.Ц.Д.,
Н.П.К.,
Д.П.А.,
Р.П.И.,
Д.Д.П.,
В.Д.Ш.,
В.Д.П.,
В.Г.М.,
Й.Г.Б.,
Б.Г.И.,
М.Г.И.П.,
П.П.И.П.,
Е.И.Г.,
П.И.Г.,
И.Н.И.П.,
А.Н.В.,
В.Н.Б.,
С.Н.М.,
Ц.И.Г.,
Т.Ц.Т.,
Н.Ц.П.,
Ц.С.К.,
П.С.П.,
А.И.М.,
М.С.Д.,
И.С.Д.,
Ц.Й.И.,
И.М.Г.,
Г.М.Г.,
Е.М.Г.,
Т.Н.П.,
Н.Н.П.,
Г.К.К.,
С.Г.Д.,
В.Г.И.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 21.2.2017г.
Р Е Ш И R№ 25 /2017 г.: ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТА ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ съобразно ПЪРВИ ВАРИАНТ от експертното заключение. Решението подлежи на обжалване пред Пл
. окръжен съд в двуседмичен срок от днес – за явилите се страни и в двуседмичен срок от получаване на съобщението за неявилите се ответници. След влизането му в сила, препис от същото да се изпрати на ОС „Земеделие” – гр.Кн. за изготвяне на проекти за делба и скици, съобразно първи вариант от заключението на вещото лице.

19

ЧНД No 236/2016

Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

С.В.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 21.2.2017г.
Съдът съобразявайки описаните по- горе обстоятелства счита, че са налице законови предпоставки за прекратяване на производството по настоящето дело, тъй като видно от съдебно психиатричната експертиза с направената промяна в настоящето съдебно заседание по отношение на освид. С.В.И. не е необходимо задължително лечение в психиатрична клиника. Предвид горното, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНд № 236/2016г. по описа на РС Кн. Определението подлежи на въззивно обжалване и протест пред ПлОС в 7 дневен срок от днес, което се съобщи на страните.

20

НОХД No 34/2017

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Х.А.Х.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 21.2.2017г.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото представеното споразумение. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и адв. М. - договорен защитник на подсъдимия Х.А.Х. - лично, по смисъла на което: Х.А.Х. роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, разведен с едно малолетно дете, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 15.02.2017 г. в с. Е., по ул.“Г. Д.“ е управлявал лек автомобил Мерцедес с peг. № ……., след употреба на алкохол с концентрация 2.34 на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство “Алкотест - Дрегер” 7510 с фабр. № ARBA 0160 констатирано с Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) по описа на РУМВР – Кн. - престъпление по чл.343 б, ал.1 от НК. На основание чл. 343 б, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т.1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на 6 /шест/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/. На основание чл.55, ал.3 от НК Съдът НЕ НАЛАГА предвиденото по-леко наказание „Глоба“. На основание чл. 343г във вр. с чл. 37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подс. Х.А.Х. от право да управлява МПС за срок от 6 (шест) месеца, считано от 15.02.2017г. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: …………………….. /А. Т./ /Адв. Р. М./ ПОДСЪДИМ: ………………………… / Х.А.Х. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Х.А.Х. по настоящото НОХ дело № 34/2017 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс.Х.А.Х. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
Х.А.Х.
В законна сила от 21.2.2017г.

21

Гражданско дело No 660/2016

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

АГРОКОНТРОЛ ООД

Г.К.Т.,
М.К.З.,
К.В.З.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 22.2.2017г.

22

Гражданско дело No 661/2016

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

М.Б.А.,
И.Б.В.

АГРОКОНТРОЛ ООД

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 22.2.2017г.

23

НОХД No 10/2017

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

В.Б.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 22.2.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и адв. К.В. - служебен защитник на подсъдимия В.Б.М. - лично, по смисъла на което: В.Б.М. роден на *** ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, ученик, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: Макар и непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, на 21.10.2016г. в гр. И., от частен дом находящ се на ул.“Хр. Б.“ № , след като разрушил прегради, здраво направени за защита на имот - разбил входна врата, отнел от владението и без съгласието на собственика М.Б.В. *** и с намерение противозаконно да ги присвои парична сума в размер на 300 (триста) лева в банкноти с различен номинал – престъпление по чл.195, ал.1, т.3 във вр. с чл. 194, ал.1 във вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК. На основание чл. 197, т.3 във вр. чл.195, ал.1, т.3 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.63,ал.1, т.3 във връзка във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.“б“, пр.2 от НК му НАЛАГА наказание ,,ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ”, чрез прочитане на определението по радио възел – гр.И.. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: …………………….. /А. Т./ /Адв.К.В. / ПОДСЪДИМ: ………………………… / В.Б.М. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимия В.Б.М. по настоящото НОХ дело № 10/2017 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс.В.Б.М. МН ,,Надзор на ИДПС”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
В.Б.М.
В законна сила от 22.2.2017г.

24

НОХД No 22/2017

Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

А.Р.В.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 22.2.2017г.
А.Р.В.

25

ЧНД No 37/2017

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

ОД НА МВР ПЛЕВЕН ОТДЕЛ РАЗСЛЕДВАНЕ,
И.Т.Т.

Ю.С.В.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 22.2.2017г.
Прекратява производството по ЧН дело № 37 по описа за 2017 год. на Кж районен съд.
В законна сила от 22.2.2017г.

26

ЧНД No 38/2017

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

ОД НА МВР ПЛЕВЕН ОТДЕЛ РАЗСЛЕДВАНЕ,
Р.Е.Д.

Ю.С.В.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 22.2.2017г.
Прекратява производството по ЧН дело № 38 по описа за 2017 год. на Кж районен съд.
В законна сила от 22.2.2017г.

27

ЧНД No 39/2017

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

ОД НА МВР ПЛЕВЕН ОТДЕЛ РАЗСЛЕДВАНЕ,
Р.Е.Д.

Ю.С.В.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 22.2.2017г.
Прекратява производството по ЧН дело № 39 по описа за 2017 год. на Кж районен съд.
В законна сила от 22.2.2017г.

28

ЧНД No 41/2017

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

РУ НА МВР КНЕЖА,
И.Т.Т.

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 22.2.2017г.
Прекратява производството по ЧН дело №41/2017 година по описа на Кж районен съд.
В законна сила от 22.2.2017г.

29

НОХД No 32/2017

Грабеж

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Н.Й.Ц.,
А.О.А.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 24.2.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и адвокат С.Г. – служебен защитник на подсъдимия Н.Й.Ц. и адвокат Б.П. – служебен защитник на подсъдимия А.О.А.. Подсъдимият Н.Й.Ц., за който сведение се взима от съставения му днес АУАН за това, че не носи документ за самоличност и от който е видно, че е роден на *** *** – записано по АУАН, а по сведение от подсъдимия, същия живее в с. Д. Л., ул. „Л. К.“ №, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, ученик в ПГМЕТ „Хр. См.“, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В съучастие с А.О.А. ***, като съизвършител, на 04.02.2017 г. година, около 23.00 часа, в с. Д. Л., на ул.“П. Б.“ пред дом №, отнел чужди движими вещи – мобилен телефон Нокия 220 на стойност 48 лева, една СИМ карта на оператор М-тел на стойност 10 лева, калъфче за лични документи на стойност 1 лев, паричната сума от 58 лева в банкноти с различен номинал, лична карта на стойност 18 лева и свидетелство за управление на моторно превозно средство (СУМПС) на стойност 25 лева или вещи на обща стойност 160 лева от владението на В.В.И. ***, с намерение противозаконно да ги присвои като употребил за това сила – нанесъл удари с дървена дръжка от брадва, ръце и крака по тялото и главата на пострадалия - престъпление по чл. 198, ал.1 във вр. с чл. 20, ал.2 от НК. На основание чл. 198, ал. 1 във вр. с чл.20, ал.2, във връзка с чл.55, ал. 1, т. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" в размер на 2 / две/ години. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. Подсъдимият А.О.А. роден на *** ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, ученик в 12 клас в СОУ „Христо Смирненски“ – гр.И., неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В съучастие с Н.Й.Ц. ***, като съизвършител, на 04.02.2017 г. година, около 23.00 часа, в с. Д. Л., на ул.“П. Б.“ пред дом №, отнел чужди движими вещи – мобилен телефон Нокия 220 на стойност 48 лева, една СИМ карта на оператор М-тел на стойност 10 лева, калъфче за лични документи на стойност 1 лев, паричната сума от 58 лева в банкноти с различен номинал, лична карта на стойност 18 лева и свидетелство за управление на моторно превозно средство (СУМПС) на стойност 25 лева или вещи на обща стойност 160 лева от владението на В.В.И. ***, с намерение противозаконно да ги присвои като употребил за това сила – нанесъл удари с дървена дръжка от брадва, ръце и крака по тялото и главата на пострадалия. - Престъпление по чл. 198, ал.1 във вр. с чл. 20, ал.2 от НК. На основание чл. 198, ал. 1 във вр. с чл.20, ал.2, във връзка с чл.55, ал. 1, т. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" в размер на 2 / две/ години. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. ОСЪЖДА подсъдимите Н.Й.Ц. и А.О.А. със снети по-горе самоличности да заплатят солидарно в полза на бюджета на съдебната власт по приходната сметка на КРС направените деловодни разноски от ДП в размер на 95.22 лева, изплатени на вещи лица. На основание чл. 53, ал. 1, б.,,а” от НК Съдът ОТНЕМА в полза на Държавата веществени доказателства: 1 брой найлонова чантичка, съдържаща 1 брой черна плетена маска с прорези за очите и устата и 1 брой дървена дръжка с ръбове, за брадва, с дължина 0.69м. и дебелина 0,04м., намиращи се на съхранение в РС – Кн. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимите. ПРОКУРОР:..................... /А. Т./ ПОДСЪДИМ: ................... СЛУЖ.ЗАЩИТНИК: .................. / Н.Й.Ц./ /Адв. С.Г./ ПОДСЪДИМ: ..................... СЛУЖ.ЗАЩИТНИК: .................. / А.О.А. / /Адв.Б.П. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимите Н.Й.Ц. и А.О.А. със снети по-горе самоличности по настоящото НОХ дело № 32/2017 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс.Н.Й.Ц. МН ,,Подписка”. ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс.А.О.А. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
Н.Й.Ц.
А.О.А.
В законна сила от 24.2.2017г.

30

НОХД No 33/2017

Производство, използване, продажба или държане на специално техническо средство

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Т.Х.Н.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 24.2.2017г.
ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение по смисъла на което: Т.Х.Н., роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, основно образование, женен, безработен, неосъждан, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На неустановена дата през есента на 2016 година придобил и до 08.09.2017 год. в дома си в гр. Кн
., ул.”К. и М.” № държал без да има за това надлежно разрешение за огнестрелно оръжие: пневматична пушка от пружинно-бутален тип, кал.5,5 мм., преработена в пушка за стрелба с патрони калибър 5,6 мм. и пет броя беоприпаси за огнестрелно малокалибрени патрони калибър 5,6 мм. - престъпление по чл.339, ал.1 от НК. За това му деяние и по споразумение между страните на подсъдимия Т.Х.Н. на основание чл. 339, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал.1, т.1 от НК СЕ НАЛАГА наказание "Лишаване от свобода" в размер на 6 / шест/ месеца. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА за срок от 3 години. ОСЪЖДА Т.Х.Н. с ЕГН ********** да заплати разноски по делото от БП в размер на 79.07 лева, по сметка на ОДМВР - Пл. На основание чл.53, ал.2, б."а" от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства: пневматична пушка от пружинно - бутален тип, кал.5.5 мм., преработена в пушка за стрелба с патрони калибър 5.6 мм. и пет гилзи от патрони калибър 5.6 мм., намиращи се на съхранение в РУ МВР гр. Кнежа. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Районен прокурор: ................. ЗАЩИТНИК: .................. /А. Т./ /адв. Р. М./ ПОДСЪДИМ: ................... / Т.Х.Н. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Т.Х.Н. по НОХ дело № 33/2017 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата от досъдебното производство МН „Подписка” спрямо подсъдимия Т.Х.Н.. Определението е окончателно.
Т.Х.Н.
В законна сила от 24.2.2017г.

31

НОХД No 40/2017

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Т.Т.Д.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 24.2.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. Р.М. от ПлАК - защитник на подсъдимият Т.Т.Д., по смисъла на което: Подсъдимият Т.Т.Д., роден на *** ***, българин, с българско гражданство, средно образование, безработен, неженен, неосъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН за това, че: На 11.02.2017 г. в с. Л., от частен дом на ул. „ Ал. Ст.” №, след като е разрушил прегради, здраво направени за защита на имот и е използвал техническо средство – клещи и раздвижен тръбен ключ е отнел от владението на собственика Г. Хр. И. от същото село и без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои 6 бр. дървени трупчета на стойност 17.00 лв., един проводник СВТ 2х4 кв.мм. – 2,17 метра на стойност 4.00 лева, 6 броя секретни ключове на стойност 12 лева; 8 бр. обикновени ключове на стойност 8.00 лева и едни арматурни клещи на стойност 5.00 лева или вещи на обща стойност 46.00 лева, като до приключване на съдебното следствие, причинената имуществена вреда е възстановена – престъпление по чл. 197, т.3 вр. чл. 195, ал.1, т.3 и т.4, пр.2 вр. чл. 194, ал.1 от НК. На основание чл. 197, т.3 вр. чл. 195, ал.1, т.3 и т.4, пр.2 вр. чл. 194, ал.1 във вр. с чл. 54, ал.1 от НК и ПО СПОРАЗУМЕНИЕ на страните на подсъдимия Т.Т.Д. се НАЛАГА наказание „ Лишаване от свобода” в размер на 3 / три/ месеца. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 / три / години. ОСЪЖДА Т.Т.Д. с ЕГН ********** да заплати разноски в размер на 42,32 лв. , направени в хода на БП по сметка на ОД МВР Пл. На основание чл.53 ал.1, б. а от НК ОТНЕМА в полза на държавата, веществени доказателства, а именно: клещи и раздвижен тръбен ключ, намиращи се на съхранение в „Архива” на РС Кн. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимия. Районен прокурор: …………. Защитник: ……………… / А. Т. / / Адв.Р.М. / Подсъдим: …………….. /Т.Т.Д. / Съдът ОПРЕДЕЛИ : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Т.Т.Д. по НОХ дело № 40/2017 год. по описа на КРС.
Т.Т.Д.
В законна сила от 24.2.2017г.

32

ЧНД No 43/2017

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

РУ НА МВР КНЕЖА,
И.Т.Т.

В.Е.Д.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 24.2.2017г.
Прекратява производството по ЧН дело № 43 по описа за 2017 год. на Кж районен съд.
В законна сила от 24.2.2017г.

33

НОХД No 44/2017

Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

В.А.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 24.2.2017г.
ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение по смисъла на което: В.А.П., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, с българско гражданство, средно образование, неженен, работи като шофьор в Република Полша, неосъждан, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 15.02.2017 г. придобил и до 17.02.2017 г. е държал в дома си в гр. Кн
., ул. „М. Б.” № , огнестрелно оръжие - едноцевна ловна пушка 12 калибър, марка „LIDER” с № 1353, турско фабрично производство, без да има за това надлежно разрешително - престъпление по чл.339 ал.1 от НК, и На неустновена дата е придобил и до 17.02.2017 год. е държал в дома си в гр. Кн., ул. „М. Б.” № …., четири броя боеприпаси - патрони калибър 12, стандартно фабрично производство, без да има за това надлежно разрешително - престъпление по чл.339 ал.1 от НК. За това му деяние и по споразумение между страните на подсъдимия В.А.П. на основание чл. 339, ал. 1 във връзка с чл. 55 ал.1 т.1 от НК СЕ НАЛАГА наказание "Лишаване от свобода" в размер на 3 / три / месеца. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА за срок от 3 години. ОСЪЖДА В.А.П. да заплати разноски по делото от БП в размер на 81,07 лева, по сметка на ОДМВР - Пл. На основание чл.53, ал.2, б."а" от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства: едноцевна ловна пушка 12 калибър, марка „LIDER” с № 1353, и четири броя гилзи от патрони, калибър 12, намиращи се на съхранение в РУ „Полиция” Кн. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Районен прокурор: ................. ЗАЩИТНИК: .................. /А. Т./ /адв. Й.Я./ ПОДСЪДИМ: ................... / В.А.П. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия В.А.П. по НОХ дело №44/2017 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата от досъдебното производство МН „Подписка” спрямо подсъдимия В.А.П.. Определението е окончателно.
В.А.П.
В законна сила от 24.2.2017г.

34

Гражданско дело No 287/2013

Делба

Д.К.Б.,
Б.П.Б.,
Б.П.Б.П.,
Ц.Д.Б.,
П.Д.Б.,
Н.Ц.Б.,
Д.В.Г.,
П.В.Б.,
В.И.П.П.,
П.И.Ц.,
Н.Й.Х.,
К.Й.Х.,
А.К.А.,
В.К.Б.,
И.П.Б.,
И.Н.Б.П.,
П.Р.Б.,
В.Р.Д.,
Р.Т.Н.,
М.Т.Н.,
Г.Г.П.,
Ц.В.П.,
Д.В.К.

З.Н.Г.,
Р.Я.Й.,
Я.Р.Й.,
Б.Р.Н.П.,
С.А.Б.,
П.К.Б.,
П.К.Б.,
Л.Р.Т.,
В.И.В.,
М.И.В.,
П.Т.Х.,
М.Б.Л.,
Х.Б.Н.,
С.И.К.,
Ц.И.П.,
Т.Ц.К.,
И.Ц.К.,
Ж.Т.В.,
И.Т.С.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 28.2.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 287/2013 г. по описа на РС Кн
. поради отпаднал правен интерес на страните за продължаване на производството по делото обективиран чрез невнасянето на определения от съда депозит за съдебна експертиза позволяваща продължаване производството на делото. Определението подлежи на въззивно обжалване пред ПлОС в 7 дневен срок от съобщението до страните.

35

АНД No 21/2017

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Д.Г.Д.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 28.2.2017г.
Д.Г.Д.
Мотиви от 28.2.2017г.

36

АНД No 29/2017

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Л.Я.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 28.2.2017г.
Л.Я.Б.
Мотиви от 28.2.2017г.

37

НОХД No 45/2017

Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.П.Р.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 28.2.2017г.
ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение по смисъла на което: И.П.Р., роден на *** ***, българин, български гражданин, основно образование, неженен, тракторист в ЕООД „Ани - Деси“ гр. Кн
., неосъждан, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На неустановена дата придобил и до 17.02.2017 год. в дома си в гр. Кн., ул.”Кр.” № , бл.Х. вх. А ап.17 държал без да има за това надлежно разрешение 14 броя боеприпаса - патрони за огнестрелно оръжие 12 калибър и 1 брой боеприпас за огнестрелно оръжие - патрон калибър 7.62x54R - престъпление по чл.339, ал.1 от НК. За това му деяние и по споразумение между страните на подсъдимия И.П.Р. на основание чл. 339, ал. 1 във връзка с чл. 55 ал.1 т.1 от НК СЕ НАЛАГА наказание "Лишаване от свобода" в размер на 6 / шест / месеца. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА за срок от 3 години. ОСЪЖДА И.П.Р. да заплати разноски по делото от БП в размер на 41,26 лева, по сметка на ОДМВР - Пл. На основание чл.53, ал.2, б."а" от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства: 14 броя гилзи от боеприпаси за огнестрелно оръжие 12 калибър и 1 брой гилза от боеприпас за огнестрелно оръжие - патрон калибър 7.62x54R, намиращи се на съхранение в РУ „Полиция” Кн. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Прокурор: ................. ЗАЩИТНИК: .................. /М. К./ /адв. Р. М./ ПОДСЪДИМ: ................... / И.П.Р. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия И.П.Р. по НОХ дело №45/2017 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата от досъдебното производство МН „Подписка” спрямо подсъдимия И.П.Р.. Определението е окончателно.
И.П.Р.
В законна сила от 28.2.2017г.

38

ЧНД No 48/2017

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

И.Т.Т.,
ОД НА МВР ПЛЕВЕН ОТДЕЛ РАЗСЛЕДВАНЕ

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 28.2.2017г.
Приключва разпита по ЧН дело №48/2017 година по описа на Кж районен съд. Прекратява производството по ЧН дело №48/2017 година по описа на Кж районен съд.

39

ЧНД No 49/2017

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

И.Т.Т.,
ОД НА МВР ПЛЕВЕН ОТДЕЛ РАЗСЛЕДВАНЕ

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 28.2.2017г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО за разпит на свидетел. Прекратява производството по ЧН дело №49/2017 година по описа на Кж районен съд.

40

ЧНД No 50/2017

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

И.Т.Т.,
ОД НА МВР ПЛЕВЕН ОТДЕЛ РАЗСЛЕДВАНЕ

И.И.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 28.2.2017г.
Приключва разпитът на обвиняем по ЧН дело № 50 по описа за 2017 год. на Кж районен съд. Прекратява производството по ЧН дело № 50 по описа за 2017 год. на Кж районен съд.