РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за свършените дела
за периода от 1.1.2017г. до
31.1.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 4/2017

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 5.1.2017г.
Водим от горното, на основание чл. 26 във връзка с чл.25, т.2 и т.3 от ЗЗакр.Д и В ИМЕТО НА НАРОДА Съдът Р Е Ш И : R№ 1/2017 г. НАСТАНЯВА детето А
. А. Сл., с ЕГН ********** в професионално приемно семейство – М. М. К., с ЕГН ********** и М. И. К., с ЕГН **********, с адрес: ***, с оглед най-добрия интерес на детето за срок от 3 /три/ години или до промяна на обстоятелствата. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях условията, при които детето А. А. Сл., с ЕГН ********** да ползва социалната услуга ,,заместваща приемна грижа”, а именно: -при възникване на извънредни обстоятелства, непозволяващи на професионалното приемно семейство да полага грижи за детето; -когато приемното семейство има нужда от почивка или преживяват временно някаква трудност; -при необходимост по преценка на отдела „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Кн. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на детето А. А. Сл., с ЕГН ********** с майката А. Сл. Щ., с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Ч. бр., ул.„Стр.“ №., при изявено желание от нейна страна, както следва: всеки първи и трети петък от месеца в ДСП – гр. Кн., в присъствието на социален работник от Отдел ,,Закрила на детето”, който да определя часовете за срещи между тях. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес за ДСП гр. Кн. и в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението за РП Кн. Решението подлежи на незабавно изпълнение.

2

Гражданско дело No 577/2016

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

И.К.Д.

ОБЩИНА КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 6.1.2017г.

3

АНД No 246/2016

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

К.К.Д.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 10.1.2017г.
К.К.Д.

4

Гражданско дело No 434/2016

Делба

М.А.К.

Л.П.Г.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 11.1.2017г.

5

Гражданско дело No 482/2016

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ИМТ ГЪРКОВ ЕООД КНЕЖА

ГАБИ ТРАНС -2004 ЕООД КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 11.1.2017г.

6

Гражданско дело No 489/2016

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Р.Ц.Г.

ОБЩИНА - ГР. ИСКЪР

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 11.1.2017г.

7

АНД No 235/2016

КАТ

П.А.К.

СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - ОД НА МВР - ПЛЕВЕН

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 16.1.2017г.
НП-отменено

8

Гражданско дело No 449/2016

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Н.А.П.

К.Г.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 18.1.2017г.

9

Гражданско дело No 483/2016

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

Г.З.Ш.

К.А.Т.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 18.1.2017г.

10

АНД No 255/2016

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

М.П.И.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 18.1.2017г.
М.П.И.

11

ЧГД No 19/2017

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

Б.И.М.

 

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 19.1.2017г.
В законна сила от 19.1.2017г.

12

Гражданско дело No 444/2016

Делба - първа фаза

С.Ц.И.

А.В.Ч.,
Т.Т.Ч.,
Х.Н.С.,
В.А.Ц.,
Б.А.А.,
Ц.Т.А.,
М.Г.И.,
К.Г.К.,
Ц.И.С.,
Г.Ц.И.,
Е.К.Й.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 24.1.2017г.

13

НОХД No 253/2016

Квалифицирани състави на телесна повреда

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

К.Ц.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 24.1.2017г.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото представеното споразумение. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и адв. Й. Я. - договорен защитник на подсъдимия К.Ц.Б. - лично, по смисъла на което: К.Ц.Б. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, разведен с едно малолетно дете, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 03.08.2016 год. около 22.30 часа в централната част на гр. Кн., пред сградата на Община Кн., по хулигански подбуди нанесъл удари в областта на лицето и краката на В.К.К. ***, с което й причинил лека телесна повреда, изразяваща се в кръвонасядания и охлузвания на долните крайници, състояние довело до болки и страдания – престъпление по чл. 131, ал.1, т.12 във вр. с чл.130, ал.2 от НК. На основание чл. 131, ал.1, т.12 във вр. с чл.130, ал.2 във вр. с чл.54, ал.1 във вр. с чл.42а, ал.2 т.1, т.2 и т.6 от НК му НАЛАГА Наказание ,,ПРОБАЦИЯ”, състоящо се от следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес:*** за срок от 1 /една/ година - 2 /два/ пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа. ОСЪЖДА подс. К.Ц.Б. да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по приходната сметка на РС – Кн. направените разноски за вещо лице в размер на 57,96 лева. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: …………………….. /А. Т./ /Адв. Й. Я./ ПОДСЪДИМ: ………………………… / К.Ц.Б. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимия К.Ц.Б. по настоящото НОХ дело № 253/2016 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс.К.Ц.Б. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. На основание чл. 382, ал.10 от НПК настоящето определение, с което е одобрено споразумението, да се съобщи на пострадалата страна В.К.К. с указания, че може да предяви граждански иск за неимуществени вреди пред гражданския съд в случай, че има претенции към подсъдимия.
К.Ц.Б.
В законна сила от 24.1.2017г.

14

Гражданско дело No 679/2016

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

АСПАРУХОВ ВАЛ ЕООД КНЕЖА

М.К.Ш.Б.,
Ю.М.Ш.,
Д.М.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 26.1.2017г.
В законна сила от 26.1.2017г.

15

ЧГД No 652/2016

Приемане и отказ от наследство

БАНКА ДСК СОФИЯ

П.К.Д.Б.,
Г.Д.В.,
Ц.Д.К.,
П.И.К.,
Р.И.Т.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 25.1.2017г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 233 от ГПК производството по Гр.дело № 652/2016 г. по описа на РС – Кнежа, поради отказ от предявения иск с правно основание чл. 51 от ЗН. Разноските по делото остават в тежест на страните така, както са направени. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ПлОС в едноседмичен срок от получаване на съобщението до страните.

16

НОХД No 232/2016

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Д.Ц.Д.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 30.1.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: Д.Ц.Д., роден на *** ***, с постоянен адрес ***7, българин, с българско гражданство, средно образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 16-0285-000300/02.11.2016 год. На Началника на РУ „Полиция” гр. Кн
., за това, че управлява МПС, без да притежава свидетелство за правоуправление на МПС, връчено му лично на 15.11.2016 год., влязло в сила на 23.11.2016 год., на 29.11.2016 год., в гр. Кн. е извършил друго такова деяние, като на кръстовището образувано от улица „Ст. Ц.” и улица „Хр. Б.” пред магазин „Апетит” е управлявал лек автомобил „Хюндай”, модел „Гетц” с ДК № ………, без да притежава съответното свидетелство за управление на МПС, констатирано с АУАН с бланков № 757136/2016 год. по описа на РУ „Полиция” гр. Кн. - престъпление по чл.343в ал.2 от НК. На основание чл.343в ал.2, във вр. с чл.55 ал.1, т.1 от НК и по споразумение на страните на подсъдимия Д.Ц.Д. се НАЛАГА наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 5 /ПЕТ/ МЕСЕЦА” при първоначален „строг“ режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На основание, чл.55 ал.3 от НК, НЕ НАЛАГА, предвиденото по леко наказание - ГЛОБА. Имуществени щети от престъплението - не са причинени. Разноски по наказателното производство - не са направени. Веществени доказателства по делото - не са приобщени. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Районен прокурор: …………. Защитник: …………………… / А. Т. / / Адв.Й.Я. / Подсъдим: …………….. / Д.Ц.Д. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Д.Ц.Д. със снета по-горе самоличност по НОХ дело №232/2016 г. по описа на КРС. Определението е окончателно. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата МН ”Подписка”, взета спрямо подсъдимия Д.Ц.Д. от НП.
Д.Ц.Д.
В законна сила от 30.1.2017г.

17

НОХД No 254/2016

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

И.Г.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 31.1.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: И.Г.М., роден на *** г. в гр. С
., живущ ***, българин, с българско гражданство, средно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с влязло в сила НП № 16-0248-000058/2016 год. на началника на РУМВР – Б. Сл. за управление на МПС без да притежава свидетелство за управление на МПС, на 19.12.2016 год. в гр. Кн., на кръстовище, образувано от ул.“М. Б.“ и ул.“Т.“ е управлявал лек автомобил Мерцедес С320 с per. № ………… без да притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство, установено с акт за установяване на административно нарушение по описа на РУ МВР гр.Кн. -престъпление по чл. 343в ал.2 от НК. На основание чл. 343в, ал.2 във вр. с ал.1 във връзка с чл.2, ал.2 от НК вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК и по споразумение на страните на подсъдимия И.Г.М. се НАЛАГА наказание ,,Лишаване от свобода” за срок от 6 / шест/ месеца. На основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /ТРИ/ години. На основание чл. 55, ал.3 от НК НЕ СЕ НАЛАГА по-лекото наказание „ Глоба“. С деянието имуществени вреди не са причинени. Разноски по делото - не са направени. Веществени доказателства - не са иззети. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Районен прокурор: ……………….. Сл. Защитник: …………… / А. Т. / /Адв. С.Ш. / Подсъдим: ……………….. / И.Г.М. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия И.Г.М. със снета по-горе самоличност по НОХ дело № 254/2016 г. по описа на КРС. Определението е окончателно. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата МН ”Подписка”, взета спрямо подсъдимия И.Г.М. от НП.
И.Г.М.
В законна сила от 31.1.2017г.