РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за свършените дела
за периода от
1.12.2016г. до 31.12.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 479/2016

Искове за трудово възнаграждение

И.М.Ф.

ФИРМА БОМАР ТРЕЙД ЕООД КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 2.12.2016г.

2

Гражданско дело No 386/2016

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД

В.Т.Р.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 6.12.2016г.

3

НОХД No 154/2016

Средна телесна повреда

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

С.Е.Ж.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 6.12.2016г.
С.Е.Ж.
Мотиви от 6.12.2016г.

4

ЧНД No 196/2016

Производство за прилагане на чл. 68-69а НК – чл. 306, ал. 1, т. 3 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Б.Е.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 6.12.2016г.
Водим от горното и на основание чл.68, ал.1 от НК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРИВЕЖДА в изпълнение отложеното за изтърпяване наказание на осъдения Б.Е.М. роден на *** год. в гр. М
., живущ ***, българин, български гражданин, грамотен, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН:**********, по НОХ дело № 4119/2015г. по описа на РС- В., а именно наказание „Лишаване от свобода“ в размер на 6 /шест/ месеца, което да се изтърпи при първоначален „строг“ режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. Определението може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.

5

Гражданско дело No 320/2016

Делба

Т.П.В.

М.Ц.В.,
С.А.В.,
Ц.А.К.,
А.А.В.,
Т.А.В.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 7.12.2016г.
Водим от горното, съдът Р Е Ш И R№193/2016 г. ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТА ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ съобразно ВАРИАНТ ПЪРВИ от заключението на вещото лице, разработен в справка № 3 /три/, с приложена към него 1 /един/ бр. скица с новообразуваните имоти. Решението подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд в двуседмичен срок от днес за явилата се страна и в двуседмичен срок от получаване на съобщението до неявилите се съделители. РАЙОНЕН СЪДИЯ: След влизане в сила на настоящото решение, препис от същото да се изпрати на ОС „Земеделие” – гр. Кнежа за изготвяне на проекто-скици съобразно заключението на вещото лице по първи вариант, разработен в справка №3, като бъдем уведомени за направените разноски, които ще бъдат възложени на съделителите при разпределението на имотите.

6

Гражданско дело No 474/2016

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

С.Г.П.

М.Н.С.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 7.12.2016г.

7

Гражданско дело No 476/2016

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

М.И.Д.,
Н.Т.Д.

И.М.И.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 7.12.2016г.

8

Гражданско дело No 477/2016

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

Н.И.П.

Д.П.П.,
М.И.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 7.12.2016г.

9

АНД No 169/2016

Комисия за защита на потребителите

ЕТ Х.К.Р.К.К.

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ РУСЕ

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 7.12.2016г.
НП-отменено

10

Гражданско дело No 453/2016

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

В.С.К.,
В.П.А.

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 8.12.2016г.
В законна сила от 8.12.2016г.

11

Гражданско дело No 613/2016

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 8.12.2016г.
Р Е Ш И : № 197/2016 год. НАСТАНЯВА детето СТ
. З. А., с ЕГН:********** в професионално приемно семейство – Л. А. К., с ЕГН:********** и Ф. Й. К., с ЕГН:********** – двамата с адрес: ***, за срок от 3 /три/ години или до промяна на обстоятелствата. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях условията, при които детето Ст. З. А., с ЕГН:********** да ползва социалната услуга „заместваща приемна грижа”, а именно: -при възникване на извънредни обстоятелства, непозволяващи на професионалното приемно семейство да полага грижи за детето; -когато приемното семейство има нужда от почивка или преживяват временно някаква трудност; -при необходимост по преценка на отдела „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Кн.. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на детето Ст. З. А., с ЕГН:********** с майката Л. И. М., с ЕГН:********** и бащата З. А. М., с ЕГН:********** – и двамата с адрес: ***, при изявено желание от тяхна страна, както следва: всеки първи и трети четвъртък от месеца в ДСП – гр. Кн., в присъствието на социален работник от Отдел „Закрила на детето”, който да определя часовете за срещи между тях. Решението може да бъде обжалвано и протестирано пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес – за ДСП гр. Кн. и в 7-дневен срок от получаване на съобщението до РП Кн. Решението подлежи на незабавно изпълнение.

12

Гражданско дело No 614/2016

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 8.12.2016г.
Р Е Ш И : № 198/2016 год. НАСТАНЯВА детето П
. Т. И., с ЕГН:********** в професионално приемно семейство – А. П. Г. с ЕГН:********** и П. Й. Г. с ЕГН:**********, двамата с адрес: ***, за срок от 3 /три/ години или до промяна на обстоятелствата. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях условията, при които детето П. Т. И., с ЕГН:********** да ползва социалната услуга „заместваща приемна грижа”, а именно: -при възникване на извънредни обстоятелства, непозволяващи на професионалното приемно семейство да полага грижи за детето; -когато приемното семейство има нужда от почивка или преживяват временно някаква трудност; -при необходимост по преценка на отдела „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Кн. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на детето П. Т. И., с ЕГН:********** с майката Б. И. И., с адрес: гр. Пл., ул.“О.“ № .. и бащата Т. П. И., с ЕГН:**********, с адрес: ***, при изявено желание от тяхна страна, както следва: всеки втори и четвърти петък от месеца в ДСП – гр. Кн., в присъствието на социален работник от Отдел ,,Закрила на детето”, който да определя часовете за срещи между тях. Решението може да бъде обжалвано и протестирано пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес – за ДСП гр. Кн. и в 7-дневен срок от получаване на съобщението до РП Кн. Решението подлежи на незабавно изпълнение. Районен съдия:

13

АНД No 174/2016

Комисия за защита на потребителите

ПОЛИ - 87 ЕООД КНЕЖА

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ РУСЕ

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 8.12.2016г.
НП-отменено

14

АНД No 101/2016

МВР

Д.Б.П.

РУ НА МВР КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 13.12.2016г.
НП-отменено

15

ЧНД No 219/2016

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Е.М.Р.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 13.12.2016г.
Съдът счита, че не са налице условията на чл. 39, ал.1 от НПК, тъй като последната влязла в сила присъда е на РС – Пл
., а именно Присъда №216/02.11.2016г. по НОХ дело №2363/2016г., в сила от 18.11.2016г., и се явява последваща на Присъда №101/13.07.2016г. на РС-Кн., която е влязла в сила на 05.10.2016г. Следва производството по делото да бъде прекратено. Водим от горното съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по ЧН дело №219/2016 г. по описа на РС Кн. Определението може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.

16

ЧНД No 220/2016

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Е.Т.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 13.12.2016г.
Съдът счита, че не са налице условията на чл. 39, ал.1 от НПК, тъй като последната влязла в сила присъда е на РС – Пл
., а именно Присъда №216/02.11.2016г. по НОХ дело №2363/2016г., в сила от 18.11.2016г., и се явява последваща на Присъда №101/13.07.2016г. на РС-Кн., която е влязла в сила на 05.10.2016г. Следва производството по делото да бъде прекратено. Водим от горното съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по ЧН дело №220/2016 г. по описа на РС Кн. Определението може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.

17

АНД No 173/2016

Комисия за защита на потребителите

ПОЛИ - 87 ЕООД КНЕЖА

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ РУСЕ

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 14.12.2016г.
НП-потвърдено

18

АНД No 215/2016

НАП

ПРИТ АС ЕООД ПЛЕВЕН

ТД НА НАП В.ТЪРНОВО КЛОН ПЛЕВЕН

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 14.12.2016г.
НП-потвърдено

19

Гражданско дело No 55/2015

Делба

Ц.П.Р.

И.М.В.,
Й.П.П.,
Т.П.И.,
Г.Д.Б.,
П.М.А.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 15.12.2016г.

20

Гражданско дело No 446/2016

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

Ц.И.И.

И.И.И.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 15.12.2016г.
В законна сила от 15.12.2016г.

21

АНД No 131/2016

МВР

Г.Г.Г.

РУ НА МВР Д. ДЪБНИК

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 15.12.2016г.
НП-отменено

22

НОХД No 224/2016

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Л.Г.Т.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 15.12.2016г.
Одобрява постигнатото на 15.12.2016 год. в гр. Кн
. между М. К.– прокурор в Районна прокуратура – гр. Кн. и адвокат Р. М. от Пл. АК, като защитник на подсъдимия Л.Г.Т., с ЕГН ********** ***, на основание чл. 384 във вр. с чл. 381 от НК споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХд.№ 224/2016 г. по описа на РС – Кн., по силата на което: Подсъдимият Л.Г.Т., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, понастоящем в Затвора – гр. Вр., българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, осъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: На 24.07.2016 година в гр. Кн., на кръстовището на ул. „Св.Св. К. и М.“ и ул. „О. П.“, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил с марка „Фолксваген“, модел „Голф“ с peг. № …….. без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление № 15-0967-002239/23.10.2015 година на Началник група към на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР-гр.Вр. – престъпление по чл.343в, ал.2, вр. с ал.1 от НК. По споразумение на страните, за извършеното престъпление на основание чл. 343в, ал. 2 във вр. с ал. 1, във връзка с чл. 55, ал. 1, т.1 от НК Съдът налага на подс. Л.Г.Т., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА, което да търпи при първоначален Строг режим на изтърпяване в затвор, както и кумулативно предвиденото от закона наказание „ГЛОБА“ в размер на 1 000 /хиляда/ лева в полза на бюджета на съдебната власт, вносими по приходната сметка на РС – Кн. Имуществени вреди с деянието не са причинени. Веществени доказателства – не са иззети. Разноски по делото – няма. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по досъдебно производство №147/2016 год. по описа на РП – Кн., ДП №ЗМ-132/2016 год. по описа на РУ МВР – Кн. и НОХ дело № 224/2016 год. по описа на Районен съд - гр. Кн.
Л.Г.Т.
В законна сила от 15.12.2016г.

23

ЧГД No 390/2016

Приемане и отказ от наследство

БАНКА ДСК СОФИЯ

М.И.Н.,
К.Г.Н.,
А.А.,
К.Д.А.,
С.Б.Н.,
А.Б.Н.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 16.12.2016г.
В законна сила от 16.12.2016г.

24

ЧГД No 478/2016

Приемане и отказ от наследство

БАНКА ДСК СОФИЯ

Т.Б.К.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 16.12.2016г.
 

25

Гражданско дело No 523/2016

Делба

П.Х.К.,
И.Ц.К.,
Н.Ц.К.

И.К.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 16.12.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатата днес, 16.12.2016 г. в гр. Кн
. съдебна спогодба между П.Х.К., с ЕГН **********, с адрес: ***, действаща чрез пълномощника – адвокат С.Я. от Пл. АК; И.Ц.К., с ЕГН **********, с адрес: ***, действащ чрез пълномощника – адвокат С.Я. от Пл. АК; Н.Ц.К., с ЕГН **********, с адрес: ***, действаща чрез пълномощника си адвокат С.Я. от Пл. АК и И.К.К., с ЕГН **********, с адрес: ***, с която страните уреждат всички спорни въпроси по образуваното Гр. дело №523/2016 г. по описа на РС Кн. и по силата на която: 1. Н.Ц.К., с ЕГН **********, с адрес: ***, с квота 1/6 (една шеста) идеална част от наследството, получава в дял и своя изключителна собственост следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 1021 кв.м. (хиляда двадесет и един кв. метра) – по кадастър, а по Нотариален акт №.., т…, дело от 24.02.1995 г. на М. Й. – Нотариус при КРС, с площ 1000 (хиляда) кв. метра, за който имот е отреден УПИ № ……. (………..) с площ 983 кв.м. (деветстотин осемдесет и три кв. метра) – по регулация, съгласно скица №360/ 07.10.2016 г., издадена от Община Кн., в квартал 30 (тридесети) по ЗРП на гр. Кн., с административен адрес: гр. Кн., обл. Пл., ул.“Ч. В.“ №, заедно с находящата се в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА и други подобрения и приращения, при съседи на имота: УПИ № ………, УПИ № ……… и от две страни улици. Данъчната оценка на недвижимия имот е 6 410,90 лв., съгласно удостоверение изх. № 6511010409 от 07.10.2016 г. на Община Кн.. 2. П.Х.К., с ЕГН ********** не получава реален дял от процесния имот, а за уравняване на притежавания от нея дял от наследството – 1/6 (една шеста) ид. част, е получила от съделителката Н.Ц.К. парично уравнение в размер на 1 000 (хиляда) лева и същата няма никакви имуществени претенции към другите съделители. 3. И.Ц.К., с ЕГН ********** не получава реален дял от процесния имот, а за уравняване на притежавания от него дял от наследството – 1/6 (една шеста) ид. част, е получил от съделителката Н.Ц.К. парично уравнение в размер на 1 000 (хиляда) лева и същият няма никакви имуществени претенции към другите съделители. 4. И.К.К., с ЕГН ********** не получава реален дял от процесния имот, а за уравняване на притежавания от него дял от наследството – 1/2 (една втора) ид. част, е получил от съделителката Н.Ц.К. парично уравнение в размер на 3 000 (три хиляди) лева и същият няма никакви имуществени претенции към другите съделители. Разноските по делото остават в тежест на страните така, както са направени. ОСЪЖДА на основание чл.8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК Н.Ц.К., с ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати по приходната сметка на Районен съд – гр. Кн. държавна такса върху стойността на дела си (1/6 ид.ч. от стойността на недв. имот по данъчна оценка) в размер на 21,37 лв. (двадесет и един лева и 37 ст.), както и сумата от 5.00 лв. (пет лева и 0 ст.) в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събиране на държавното вземане. ОСЪЖДА на основание чл.8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК П.Х.К., с ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати по приходната сметка на Районен съд – гр. Кн. държавна такса върху стойността на дела си (1/6 ид.ч. от стойността на недв. имот по данъчна оценка) в размер на 21,37 лв. (двадесет и един лева и 37 ст.), както и сумата от 5.00 лв. (пет лева и 0 ст.) в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събиране на държавното вземане. ОСЪЖДА на основание чл.8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК И.Ц.К., с ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати по приходната сметка на Районен съд – гр. Кн. държавна такса върху стойността на дела си (1/6 ид.ч. от стойността на недв. имот по данъчна оценка) в размер на 21,37 лв. (двадесет и един лева и 37 ст.), както и сумата от 5.00 лв. (пет лева и 0 ст.) в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събиране на държавното вземане. ОСЪЖДА на основание чл.8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК И.К.К., с ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати по приходната сметка на Районен съд – гр. Кн. държавна такса върху стойността на дела си (1/2 ид.ч. от стойността на недв. имот по данъчна оценка) в размер на 64,11 лв. (шестдесет и четири лева и 11 ст.), както и сумата от 5.00 лв. (пет лева и 0 ст.) в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събиране на държавното вземане. ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 523/2016 г. по описа на РС – Кн., поради постигна спогодба между страните. Определението в частта, с която се прекратява производството по делото може да бъде обжалвано с частна жалба пред ПлОС в едноседмичен срок от днес, като в останалата му част не подлежи на обжалване.

26

НОХД No 49/2015

Принуда

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

С.И.Р.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 19.12.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: С.И.Р., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, със средно образование, работи, неженен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ признава за ВИНОВЕН в това, че: 1/. На 18.09.2014г. в гр.Кн
., обл.Пл. в качеството на длъжностно лице по чл.93,т.1 ,б."Б" от НК - Управител на ЕТ „Поли- Транс-С.Р."***, нанесъл удари с ръце в областта на главата на М.И.М. ***, с което му причинил лека телесна повреда, изразила се в болка и страдание - престъпление по чл.131,ал.1,т.2 във вр. с чл.130,ал.2 от НК. На основание чл.131,ал.1,т.2 във вр. с чл.130,ал.2 във вр. с чл. 54, ал.1 от НК от НК и по споразумение между страните на подсъдимия С.И.Р. се налага наказание „лишаване от свобода” в размер на 3 / три / месеца. На основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА така наложеното наказание за срок от 3 / три / години. 2/. По същото време и място на 18.09.2014 г. в гр.Кн., обл.Пл. принудил другиго - М.И.М. *** извърши нещо противно на волята му, като употребил за това сила и заплашване - нанесъл удари в областта на главата на М., с които му причинил лека телесна повреда и му отправил закани, че ще го пребие, с което го принудил да подпише платежна ведомост, че е получил трудово възнаграждение за месец август 2014г. от ЕТ „Поли-Транс-Ст. Р."*** -престъпление по чл.143,ал.1 от НК, На основание чл. 143, ал.1 във вр. с чл. 54, ал.1 от НК и по споразумение между страните на подсъдимия С.И.Р. се налага наказание „лишаване от свобода” в размер на 4 / четири/ месеца. На основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА така наложеното наказание за срок от 3 / три / години. На основание чл. 381, ал.8 във вр. с чл. 23, ал.1 от НК ГРУПИРА така определените наказания, като на подсъдимия С.И.Р. се ОПРЕДЕЛЯ едно общо най-тежко наказание „ Лишаване от свобода” в размер на 4 / четири / месеца, като на основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА така определеното наказание за срок от ТРИ години. Към споразумението е представена декларации по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Прокурор…………: Защитник:……………………… /А. Т. / /Адв. Р.М. / Подсъдим:………………… / С.И.Р. / ОСЪЖДА подсъдимия: С.И.Р. да заплати деловодни разноски в размер на общо 304, 22 лв. за експертиза от ДП. Съдът ОПРЕДЕЛИ: На основание чл.309 от НПК ОТМЕНЯ взетата МН „ Парична гаранция” в размер на 500 лв. от ДП спрямо подсъдимия: С.И.Р.. ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимия С.И.Р. по нохд.№49/2015 г. по описа на РС Кнежа. Определението е окончателно.
С.И.Р.
В законна сила от 19.12.2016г.

27

НОХД No 124/2016

Кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

В.М.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 19.12.2016г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение между Районна прокуратура гр.Кн
., представлявана прокурор А. Т. и адвокат В.К. от ПАК – служебен защитник на подсъдимия В.М.П.. ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: В.М.П., роден на *** ***, постоянен адрес *** българин, български гражданин, без образование, неженен, безработен, осъждан с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: На 13.01.2016 год. от частен дом в гр. Кн., ул.“Р. Д.“ № е отнел чужди движими вещи - паричната сума от десет лева и мъжко кожено яке на стойност 25 лева, от владението на собственика С.Г.Н. ***, без нейното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои. На 13.01.2016 год. в 22.54 часа от АТМ на Пощенска банка в гр. Кн., ул.“Хр. Б.“, чрез използване на дебитна карта ВИЗА Електрон, издадена от СИ БАНК е отнел чужди движими вещи - паричната сума от двадесет лева, от владението на собственика С.Г.Н. ***, без нейното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои. На 13.01.2016 год. в 23.05 часа от АТМ на Уникредитбулбанк в гр. Кн., ул.“Н. П.“ №, чрез използване на дебитна карта ВИЗА Електрон, издадена от СИ БАНК е отнел чужди движими вещи - паричната сума от десет лева, от владението на собственика С.Г.Н. ***, без нейното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои,или отнел чужди движими вещи на обща стойност 65.00 лева от владението на собственика С.Г.Н. ***, без нейното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 194, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК. На основание чл. 194, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 във вр. с чл. 197, т.1 във връзка с чл. 55, ал. 1,т.2, б.”б” във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, т. 2 и т.5 от НК и по СПОРАЗУМЕНИЕ между страните на подсъдимия В.М.П. СЕ НАЛАГА наказание ,,ПРОБАЦИЯ” в размер на 1 (една) година, изразяващи се в следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес:***, два пъти седмично за срок от 1 / една/ година; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 / една/ година; - 100 / сто/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото за 1 / една/ година. Имуществените щети в размер на 65 лв. са възстановени. Веществени доказателства по делото - не са приобщени. ОСЪЖДА подсъдимия В.М.П. да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по приходната сметка на КРС направените разноски от ДП за експертиза в размер на 28.92 лева. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Прокурор:________ Защитник:________________ / А. Т. / / Адв. В. К. Подсъдим:__________ / В.М.П. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия В.М.П. със снета по-горе самоличност по НОХд №124/2016 г. по описа на КРС. Определението е окончателно.
В.М.П.
В законна сила от 19.12.2016г.

28

НОХД No 237/2016

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Г.К.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 19.12.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: Г.К.П., родена на *** ***, българка, с българско гражданство, без образование, омъжена, безработна, неосъждана, с ЕГН ********** се признава за ВИНОВНА в това, че: На 29.11.2016 год., в гр. Кн
., пред домът си, находящ се на ул.“Пр.” № , сама е осъществила неправомерно присъединяване към фазово и основно жило на уличната електроразпределителна мрежа на ЧЕЗ Разпределение България АД, посредством допълнително монтиран двужилен ел. проводник със сечение 6 квадратни милиметра към вътрешната инсталация на къщата, с което е създала условия за неотчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК. На основание чл. 234в, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал.1, т.2,б.”Б”и ал.3 от НК във вр. с чл. 42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК И ПО СПОРАЗУМЕНИЕ на страните на подсъдимата Г.К.П. СЕ НАЛАГА наказание ,,ПРОБАЦИЯ” в размер на 1 (една) година, изразяващи се в следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес ***, два пъти седмично за срок от 1 / една/ година; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 / една/ година; На основание чл. 55, ал.3 от НК съдът НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото наказание „Глоба“. С деянието имуществени вреди не са причинени. Разноски по делото - не са направени. Веществени доказателства - не са иззети. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Районен прокурор: …………. Сл.Защитник: ……………… / А. Т. / / Адв.С.Б. / Подсъдима: …………………………… / Г.К.П. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимата Г.К.П. със снета по-горе самоличност по НОХ дело №237/2016 г. по описа на КРС. Определението е окончателно На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата МН ”Подписка”, взета спрямо подсъдимата Г.К.П. от ДП.
Г.К.П.
В законна сила от 19.12.2016г.

29

ЧНД No 241/2016

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

РУ НА МВР КНЕЖА

 

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 19.12.2016г.
ПРИКЛЮЧВА разпита на свидетеля Б.Г.Ш., като констатира, че по време на неговото провеждане не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше указан натиск от разследващия полицай върху свидетеля.
В законна сила от 19.12.2016г.

30

Гражданско дело No 229/2016

Делба

М.А.С.,
Д.А.С.

С.С.И.,
Г.С.В.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 20.12.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатата между съделителите по настоящото дело спогодба по смисъла, на която: Днес, 20.12.2016 г., между 1. М.А.С., с ЕГН**********, с адрес: *** и Д
. А.С., с ЕГН**********, с адрес: ***, и двамата чрез адвокат С.П., с адрес: ***, офис №3; 2. С.С.И., с ЕГН********** ***, чрез адвокат С.Ч. от Адвокатска колегия гр. Плевен, със служебен адрес: гр. Кн., ул. “Н. П.” №, ет. .., ст. . Г.С.В., с ЕГН**********,***, чрез адвокат С.Ч. от Адвокатска колегия гр. Плевен, със служебен адрес: гр. Кнежа, ул. “Н. П.” №, ет. , ст. . СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩАТА СЪДЕБНА СПОГОДБА на основание чл. 78, ал. 9, изр. второ и чл. 234 от ГПК, с което страните уреждат отношенията си по следния начин: Страните се съгласяват да поделят следната земеделска земя, находяща се в землището на гр. Кн., с ЕКАТТЕ37376, а именно: НИВА с площ от 17,004 дка. /седемнадесет декара и четири квадратни метра/, категория ЧЕТВЪРТА, в местността „ПАНЯКА”, съставляваща имот с номер №…………….. /…………./, при граници и съседи: имот №….-нива на Ц. Л. М.; имот №….-нива на Д. И. М.; имот №….-нива на Д. И. М.; имот №……-нива на И. А. Ц. и имот №………-полски път на Община Кн.; СТРАНИТЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТ И ПОЛУЧАВАТ В ДЯЛОВЕ КАКТО СЛЕДВА: Д Я Л I М.А.С., с ЕГН********** и ДОБРИАНА А.С., с ЕГН**********, и двамата чрез адвокат С.П., получават в дял и стават собственици на следната земеделска земя в землището на гр. Кн., с ЕКАТТЕ37376, както следва: > НИВА, с площ от 5,668 дка /пет декара шестстотин шестдесет и осем кв.м./, ЧЕТВЪРТА категория в местността “ПАНЯКА”, съставляваща имот №……../…………./, в землището на гр. Кн., с ЕКАТТЕ37376, община Кн., при граници и съседи: имот №………..-нива на С.С.И.; имот №……….-нива на Д. И. М.; имот №……….-нива на И. А. Ц. и имот №………-полски път на Община Кн. – съгласно Скица – проект №Ф14002/07.12.2016 г., издадена от ОС „Земеделие” – гр. Кн. Д Я Л II С.С.И., с ЕГН**********, чрез адвокат С.Ч., получава в дял и става собственик на следната земеделска земя в землището на гр. Кн., с ЕКАТТЕ37376, както следва: > НИВА, с площ от 11,337 дка /единадесет декара триста тридесет и седем кв.м./, ЧЕТВЪРТА категория в местността “ПАНЯКА”, съставляваща имот №………./…………./, в землището на гр. Кн., с ЕКАТТЕ37376, община Кн., при граници и съседи: имот №………….-нива на М.А.С.; имот №………..-нива на Д. И. М.; имот №………….-нива на Д. И. М.; имот №………..-нива на Ц. Л. М. и имот №……….-полски път на Община Кн. – съгласно Скица – проект №Ф14001/07.12.2016 г., издадена от ОС „Земеделие” – гр. Кн. Д Я Л IIІ Г.С.В., с ЕГН**********, чрез адвокат С.Ч., не получава реален дял от земеделската земя и вместо дължимия му дял e получил сума за парично уравнение от С.С.И., с ЕГН********** в размер на 900 лв. /деветстотин лева/ на декар за площ от 2,834 дка /два декара осемстотин тридесет и четири кв. м./, напълно и в брой, преди подписване на настоящата спогодба и няма каквито и да било финансови или други претенции във връзка с прекратяването на съсобствеността на земеделска земя в землището на гр. Кн., община Кн., описана по-горе. Страните по делото си дължат разноски както следва: М.А.С., с ЕГН********** и ДОБРИАНА А.С., с ЕГН********** дължат на С.С.И., с ЕГН********** сумата от 10,67 лв. /десет лева и шестдесет и седем стотинки/ за платени такси за проекто-скици в ОС „Земеделие” – гр. Кн. С.С.И., с ЕГН********** дължи на М.А.С., с ЕГН********** и Д. А.С., с ЕГН********** сумата от 533,33 лв. /петстотин тридесет и три лева и тридесет и три стотинки/ внесени за назначаване на особен представител по делото. Сумите следва да се платят в тридневен срок от подписване на настоящето споразумение по банкова сметка, ***. С настоящата Спогодба подписалите го страни заявяват, че уреждат всички свои отношения и нямат други претенции един към друг. СПОГОДИЛИ СЕ: 1………………………………….. Пълн. адв.С.П. за ищеца М.А.С. 2……………………………… Пъл. адв. С.П. за ищец Д. А.С. 3…………………………… Пълн. адв. С.Ч. за отв. С.С.И. 4. ………………………………….. Пълн. адв. С.Ч. за отв. Г.С.В. Съдът ОПРЕДЕЛИ: На основание чл. 234, ал. 3 от ГПК настоящата спогодба има сила на влязло в законна сила съдебно решение и същата не подлежи на обжалване пред по-горен съд. ОСЪЖДА М.А.С. с ЕГН: ********* с адрес *** и Д. А.С. с ЕГН ********** *** да заплатят солидарно по сметка на КРС окончателна държавна такса в размер на 14,63 лв. ОСЪЖДА С.С.И. с ЕГН********** *** да заплати по сметка на КРС окончателна държавна такса в размер на 29,25 лв. След изплащане на горните суми да се издадат преписи от настоящата спогодба на страните. ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 229/2016 год. по описа на КРС като спогодено. Определението е окончателно.
В законна сила от 20.12.2016г.

31

Гражданско дело No 402/2016

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

БАНКА ДСК СОФИЯ

Б.М.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 21.12.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатата днес, 21.12.2016 г. в гр. Кнежа съдебна спогодба между „Банка ДСК” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. С
., ул. „М.” №, с ЕИК 121830616, представлявана от Гл. изпълнителен директор В. М. Сп. и Изп. директор Д. Н. Н., чрез пълномощника – гл. юрк. на „Банка ДСК” ЕАД, Регионален център Пл. Вл. А. В., съгласно пълномощно рег.№ 2578/25.03.2016 г., на М. Ш., нотариус в р-н РС С., с рег. №042 на НК и Б.М.Б., с ЕГН **********, с адрес: ***, с която страните уреждат всички спорни въпроси по образуваното Гр. дело №402/2016 г. по описа на РС Кн. и по силата на която: Ответникът Б.М.Б., с ЕГН ********** се задължава да заплати на ищеца „Банка ДСК” ЕАД – гр. С., с ЕИК 121830616, сумата от 1044,18 лв. /хиляда четиридесет и четири лева и осемнадесет стотинки/, които да бъдат платени на 10 /десет/ месечни вноски от по 100 /сто/ лева всяка и една вноска от 44,18 лв. /четиридесет и четири лева и осемнадесет стотинки/, която да бъде заплатена до 15-то число на м. януари 2017 г. За предсрочното погасяване на дълга Б.М.Б., с ЕГН ********** има право да заплаща и извънредни вноски. Разноските по делото остават в тежест на страните така, както са направени. С така постигнатата спогодба отношенията между страните връзка с процесния договор за кредит са окончателно уредени и те няма да имат насрещни претенции по този кредит. На основание чл. 78, ал.9 ГПК да се върне по банкова сметка *** „Банка ДСК” ЕАД – гр. С. половината от внесената държавна такса, а именно сумата от 41.19 лв. Да се изплати по банкова сметка ***.л. Т.Ц.И. възнаграждение в размер на 120 лв. от внесения депозит. ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 402/2016 г. по описа на РС – Кн., поради постигната спогодба между страните. Определението в частта, с която се прекратява производството по делото може да бъде обжалвано с частна жалба пред ПлОС в едноседмичен срок от днес, като в останалата му част не подлежи на обжалване.

32

Гражданско дело No 486/2016

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

А.Д.А.

А.А.М.,
Д.А.М.,
З.А.О.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 21.12.2016г.

33

Гражданско дело No 496/2016

Делба

А.О.К.

Б.М.К.,
В.О.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 21.12.2016г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представения договор за спогодба. ОДОБРЯВА постигнатата между страните по настоящото дело спогодба по смисъла, на която: 1. А.О.К., с ЕГН: **********, с адрес: ***,представляван от пълномощника адв.С.Я. от ПлАК. 2. Б.М.К., с ЕГН: **********, с адрес: ***. 3. В.О.К., с ЕГН: **********, с адрес: ***. Всички наследници на О
. И. К. /О. И. К./***, съгласно удостоверение за наследници с № АО 08-1765/28.12.2012 г., презаверено на 15.09.2016 г. от Община Кн. На основание отстъпено право на строеж и придобито като СИО от праводателят им е останал следния недвижим имот: Две жилищни сгради и един гараж и други подобрения и трайни насаждения, построени и находящи се в общинско дворно място с площ от 690 кв.м., съставляващо УПИ …….. в кв. 194 по ЗРП на гр.Кн., с административен адрес: гр. Кн., ул. „Ск.“ №.., при съседи на имота: УПИ …….., УПИ …….., УПИ ………., УПИ …….., УПИ …….. и улица. Данъчната оценка на имота е 3 631,80 лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка изх.№**********/15.09.2016г. СЕ СЪГЛАСЯВАТ: 1. А.О.К., с ЕГН: **********, с адрес: ***, с квота 1/6 (една шеста) идеална част от наследството, получава в дял и своя изключителна собственост следния недвижим имот, представляващ: Две жилищни сгради и един гараж и други подобрения и трайни насаждения, построени и находящи се в общинско дворно място с площ от 690 кв.м., съставляващо УПИ ……… в кв.194 по ЗРП на гр.Кн., с административен адрес: гр. Кнежа, ул. „Скът“ №3, при съседи на имота: УПИ …….., УПИ ………, УПИ ………., УПИ ………, УПИ ………. и улица, като е съгласен съделителката Б. М.К., с ЕГН ********** да живее и ползва една от жилищните сгради, която представлява кухня със санитарен възел и кабелна телевизия , до края на живота си. Данъчната оценка на имота е 3 631,80 лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка изх.№**********/***. 2. Б.М.К., с ЕГН: **********, с адрес: *** получава правото да живее и ползва една от жилищните сгради, която представлява кухня със санитарен възел и кабелна телевизия, до края на живота си, като по този начин е уравнен притежавания от нея дял от наследството в размер на 4/6 (четири шести) ид.част от горепосочения недвижим имот. 3. В.О.К., с ЕГН: **********, с адрес: ***, не получава реален дял от процесния имот, а за уравняване на притежавания от нея дял от наследството – 1/6 (една шеста) ид. част, е получила от съделителя А.О.К. парично уравнение в размер на 605.30 лева (шестстотин и пет лева и 30 ст.) и същата няма никакви имуществени претенции към другите съделители. Разноските по делото остават в тежест на страните така, както са направени. С П О ГО Д И Л И СЕ: 1. …………………………. Пълномощник: ………..……… / А.О.К. / / адв. С.Я./ 2. ……………................ / Б.М.К. / 3. …………………………… / В.О.К. / Съдът на основание чл. 234, ал. 3 от ГПК придава значение на влязло в сила решение на настоящата спогодба и същата не подлежи на обжалване пред по-горен съд. ОСЪЖДА А.О.К., с ЕГН: **********, с адрес: *** да заплати по сметка на КРС цялостна държавна такса в размер на 72,64 лв. /седемдесет и два лева и 64 ст./ по така постигнатата спогодба. ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 496/2016 год. по описа на КРС като спогодено. Определението е окончателно.
В законна сила от 21.12.2016г.

34

ЧНД No 228/2016

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

М.О.И.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 21.12.2016г.
КУМУЛИРА наложените наказания на осъд. М.О.И. роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен с две малолетни деца, безработен, осъждан, с ЕГН: **********, наложени със Споразумение №171/22.11.2016г. по НОХ дело №148/2016г. по описа на РС – гр. Кн
. и Споразумение №170/22.11.2016г. по НОХ дело №147/2016г. по описа на РС – гр. Кн., като определя едно общо най-тежко наказание, а именно ,,Лишаване от свобода” в размер на 6 /шест/ месеца, при първоначален „строг“ режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На основание чл. 68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение отложеното за изтърпяване наказание на осъдения М.О.И. с ЕГН: **********, по НОХ дело №86/2015г. по описа на РС – Кн., а именно „Лишаване от свобода“ в размер на 1 /една/ година и 2 /два/ месеца, което да се изтърпи при първоначален „строг“ режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. Определението може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.
М.О.И.

35

АНД No 239/2016

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

А.В.Т.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 21.12.2016г.
А.В.Т.

36

АНД No 206/2016

КАТ

В.П.В.

РУ НА МВР БЯЛА СЛАТИНА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 21.12.2016г.
НП-отменено

37

Гражданско дело No 300/2016

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

МБАЛ КНЕЖА ЕООД

Д.В.Д.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 22.12.2016г.

38

Гражданско дело No 549/2015

Делба

М.Ц.В.,
С.Ц.Г.

В.В.Я.,
В.К.Я.,
И.Г.К.,
Ц.Г.Т.,
Р.П.К.,
П.С.Й.,
Г.С.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 23.12.2016г.

39

НОХД No 243/2016

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

К.П.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 27.12.2016г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение между Районна прокуратура гр.Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и адвокат С.Ш. от ПлАК – служебен защитник на подсъдимия К.П.К.. ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: К.П.К., роден на *** ***,българин, български гражданин, без образование,неженен, безработен, неосъждан с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: На 09.12.2016 год. в с.Бр. ул.“Ст. Кр.“ е управлявал мотициклет Хонда с per. № ……. след употреба на алкохол с концентрация 2.7 на хиляда установено по надлежния ред с химическа експертиза, отразена в Протокол №704/16.12.2016 г. на ЦСМП – Пл. - престъпление по чл.343 б, ал.1 от НК. На основание чл. 343б, ал.1 , във връзка с чл. 55, ал.1 , т. 1 от НК и по споразумение на страните на подсъдимия К.П.К. се НАЛАГА наказание „ Лишаване от свобода” в размер на 3 / три/ месеца. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (три) години. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ СЕ НАЛАГА по – лекото наказание „ Глоба“. Разноски по делото не са направени. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Прокурор:________ Сл.защитник:________ / А. Т. / / адв. С.Ш. / Подсъдим:________ / К.П.К. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия К.П.К. със снета по-горе самоличност по НОХд. №243/2016 г. по описа на КРС. Определението е окончателно. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата в ДП МН „Подписка” спрямо подсъдимия К.П.К..
К.П.К.
В законна сила от 27.12.2016г.

40

АНД No 199/2016

РИОСВ

АСПАРУХОВ ВАЛ ЕООД КНЕЖА

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ПЛЕВЕН

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 30.12.2016г.
НП-потвърдено