РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за свършените дела
за периода от 1.11.2016г. до
30.11.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 107/2014

Делба

П.И.Т.,
Д.Т.Д.,
П.П.В.,
Т.П.А.

В.А.Д.,
Х.Т.К.,
Т.Т.Д.,
Е.Т.Д.,
В.И.Х.,
Т.И.М.,
А.С.А.,
В.А.Г.,
Л.В.К.,
П.В.Е.,
С.Н.Д.,
Т.С.К.П.,
М.Г.П.,
М.П.Д.,
Н.Т.Г.,
К.Н.Д.,
Н.Ц.Н.,
Т.К.И.,
И.П.Ф.,
Ц.П.Ш.,
Б.П.Ш.,
И.Ц.Ц.,
П.Ц.Ц.,
С.П.Ц.,
Д.Т.Д.,
Н.Ц.Д.,
М.Н.Б.,
Т.Б.К.,
Б.Б.М.,
Е.И.Б.,
Ц.И.Д.,
П.Г.Т.П.,
Д.П.Т.П.,
Д.И.И.,
П.И.Г.,
Д.Т.П.,
Ц.Д.Ж.,
В.Д.П.,
Р.К.Д.,
В.Ц.Д.,
Й.Ц.М.,
К.Ц.Х.,
Х.Т.Р.,
В.Т.Х.,
С.Т.К.,
П.Г.И.,
Н.И.Ч.,
Х.И.М.,
И.Н.Д.,
А.Н.К.,
В.Т.К.,
М.Т.К.,
И.Г.Т.,
Р.П.Т.,
Г.П.В.,
С.П.Т.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 2.11.2016г.

2

Гражданско дело No 523/2015

Делба

П.В.И.

В.П.И.,
Ц.П.И.,
Л.Ц.Д.,
М.Й.Б.,
П.Й.К.,
Т.Г.Д.,
Г.Г.Д.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 2.11.2016г.
Водим от горното, съдът Р Е Ш И R№ 165/2016 г. ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТА ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ съобразно ПЪРВИ ВАРИАНТ, разработен в справка № 3 /три/ от заключението на вещото лице, неразделна част от настоящото решение, с приложени към него 3 /три/ бр. скици с новообразуваните имоти. Решението подлежи на обжалване пред Пл
. окръжен съд в двуседмичен срок от днес за явилия се съделител П.В.И. и съделителката Г.Д., чрез особеният й представител – адв. Р.М. и в двуседмичен срок от получаване на съобщението до неявилите се съделители.

3

Гражданско дело No 403/2016

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

М.В.П.

Т.И.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 2.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатата днес, 02.11.2016 г. в гр. Кн
. съдебна спогодба между М.В.П., с ЕГН **********, като баща и законен представител на М. М. П., ЕГН **********, с адрес: ***, чрез пълномощника – адв. Д.П. от ПлАК и Т.И.П., с ЕГН **********, с настоящ адрес: ***, с която страните уреждат всички спорни въпроси по образуваното Гр.д. №403/2016 г. по описа на РС Кн. и по силата на която: -Упражняването на родителските права по отношение на малолетното дете М.М. П., ЕГН ********** се предоставят на бащата М.В.П., с ЕГН **********; -Местоживеенето на детето ще бъде на адреса на бащата – гр. Кн., обл. Пл., ул. „П.Д.П.” №; -На майката Т.И.П., с ЕГН ********** се определя режим на лични отношения с детето М. М. П., ЕГН ********** – всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10:00 до 18:00 часа, по местоживеене ***. -Майката Т.И.П., с ЕГН ********** се задължава да заплаща на малолетното си дете М. М. П., с ЕГН **********, чрез нейния баща и законен представител М.В.П., с ЕГН **********, издръжка в размер на 105 /сто и пет/ лева месечно, считано от днес, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от датата на нейната изискуемост до окончателното й изплащане, до настъпване на законови основания за нейното изменение или прекратяване. Разноските остават в тежест на страните така, както са направени до момента. Осъжда на основание чл.7, т.2 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК Т.И.П., с ЕГН **********, с настоящ адрес: ***, да заплати по приходната сметка на РС – гр. Кн. държавна такса по споразумението за издръжката в размер на 2% върху тригодишните платежи или сумата от 75,60 лв. /седемдесет и пет лева и 60 ст./, както и сумата от 5 /пет/ лв. в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събиране на държавното вземане. ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 403/2016 г. по описа на РС – Кн., поради постигната спогодба между страните. Определението в частта, с която се прекратява производството по делото може да бъде обжалвано с частна жалба пред ПлОС в едноседмичен срок от днес, като в останалата му част не подлежи на обжалване.

4

АНД No 183/2016

РДГ

Д.Л.Х.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 4.11.2016г.
НП-изменено

5

АНД No 184/2016

РДГ

Д.Л.Х.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 4.11.2016г.
НП-изменено

6

НОХД No 121/2016

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Г.М.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 7.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: Г.М.Б., родена на *** г. в гр. Ч
. Бр., живуща *** и ул. „ Хр. См.“ №.. по лична карта, българка, с българско гражданство, с начално образование, неомъжена, безработна, неосъждана, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА за ВИНОВНА в това, че: На 24.06.2016 год., в гр. Кн., пред домът си, находящ се на ул.“Г. М.” № , сама е осъществила неправомерно присъединяване към електроразпределителна мрежа на уличното осветление, собственост на Община гр. Кн., посредством допълнително монтиран трижилен ел. проводник ШКПЛ със сечение 2,5 квадратни милиметра, от фазово и основно жило на на уличното осветление към вътрешната инсталация на къщата, с което е създала условия за неотчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл. 234в, ал.1 от Наказателния кодекс. На основание чл. 234в, ал. 1 във връзка с чл. 54 от НК и по споразумение на страните на подсъдимата Г. М. Б. се НАЛАГА наказание „ Лишаване от свобода“ в размер на 3 / три /месеца. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 / три / години. На основание чл. 234в, ал. 1 във вр. с чл. 54 от НК НАЛАГА на подсъдимата Г. М. Б. наказание „ Глоба“ в размер на 100 / сто/ лева. Имуществени щети от престъплението – не са причинени. Разноски по наказателното производство – не са направени. Веществените доказателства: дървен кол и 20 метра трижилен проводник ШКПЛ със сечение 2,5 квадратни милиметра, намиращи се на съхранение в РУ МВР гр. Кн. - послужили за извършване на престъплението, на основание чл.53, ал.1, б."а" от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Прокурор: …………. Сл.Защитник: ……………… / А. Т. / / Адв.В.К. / Подсъдима: …………….. / Г. М. Б./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимата Г. М. Б. със снета по-горе самоличност по НОХ дело №121/2016 г. по описа на КРС. Определението е окончателно. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата МН ”Подписка”, взета спрямо подсъдимата Г. М. Б. от НП.
Г.М.Б.
В законна сила от 7.11.2016г.

7

Гражданско дело No 261/2016

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Б.А.Й.

ПЕЛТИНА-КЛОН ИСКЪР

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 8.11.2016г.
НА основание чл. 232 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. 261 по описа на РС Кн
. поради оттегляне на иска от ищцата Б.А.Й. . ОСТАВЯ без уважение искането на процесуалния представител на ответното дружество „ Пелтина - клон Искър” за присъждане на направени деловодни разноски в размер на 800 лв. Определението подлежи на обжалване пред ПлОС в 7 дневен срок от съобщението за страните, който за представителя на ответника адв. Б. тече от днес.

8

Гражданско дело No 330/2016

Делба

М.Г.Б.,
Б.Г.Б.,
М.Б.,
П.П.Б.

В.П.М.,
М.П.О.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 8.11.2016г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представената писмена спогодба между съделителите. ОДОБРЯВА постигнатата между съделителите по настоящото дело спогодба по смисъла, на която между: 1)М.Г.Б. с ЕГН-********** с адрес ***; 2)Б.Г.Б. с ЕГН-********** с адрес ***; 3)М.Б. родена на ***г. ,живуща в Чехия адрес с за призоваване в гр. Кн
., Ул.„М. Б.”№; 4)П. П.Б. , роден на ***г. и живущ в Чехия и четиримата действащи чрез процесуалния си представител адвокат В.К. от Пл.АК,с адрес *** и 5)В.П.М. с ЕГН-********** с адрес ***; 6)М.П.О. с ЕГН-********** с адрес *** се ПОСТИГНА СЪДЕБНА СПОГОДБА за подялба на наследствени земеделски земи в землището на гр.Кн.,общ.Кнежа с ЕКАТТЕ-37376,възстановена с Решение №159КН/17.06.1997г. и Решение №165/23.07.1997г. издадено от ОСЗ-гр.Кн. на общият ни наследодател Б. Кр. Б. ***,а именно: 1)НИВА с площ от 32.725 дка,трета категория в местността „Оземлени парцели“ съставляваща имот с №……… по плана за земеразделяне на землището на гр.Кн. при граници и съседи имоти с №№:имот №…….; №………; №……….; №………; №………; №………..; №…………;№………..;……….; 2)НИВА с площ от 2.015 дка,трета категория в местността „Средния път“ ,съставляваща имот с №……….. по плана за земеразделяне землището на гр.Кн. ,при граници и съседи имоти с №№: №……… ;№………;№…………;№………..;№………….. , КАТО всеки от тях получава следните реални дялове: ДЯЛ ПЪРВИ I.М.Г.Б. заяви ,че се съгласява да получи в дял и става собственик на следните недвижими имоти в землището на гр.Кнежа а имено: НИВА с площ от 5.790дка (пет декара седемстотин и деветдесет квадратни метра) ,трета категория в местността „ОЗЕМЛЕНИ ПАРЦЕЛИ“ съставляваща имот №…………(…………) по плана за земеразделяне на землището на гр.Кнежа при граници и съседи, съгласно скица проект №ф12278 от 07.12.2015 г.; имот №……….-нива на Б.Г.Б.;имот №………..-нива на П. Г. М.;имот №………..;имот №……….;имот №……….- имот №………..;имот №……….Имота е образуван от имот №……….. ДЯЛ ВТОРИ II.Б.Г.Б. заяви ,че се съгласява да получи в дял и става собственик на следния недвижим имот в землището на гр.Кн.,а имено:НИВА с площ от 5.790дка (пет декара седемстотин и деветдесет квадратни метра),трета категория в местността „ОЗЕМЛЕНИ ПАРЦЕЛИ“ съставляваща имот №……… (………..) по плана за земеразделяне на землището на гр.Кн. при граници и съседи съгласно скица проект №ф12279 от 07.12.2015 г.; имоти с №№: ……..;№………..;№………..;№……….. Имота е образуван от имот №………. ДЯЛ ТРЕТИ III.П. П.Б. заяви ,че се съгласява да получи в дял и става собственик на следния недвижим имот в землището на гр.Кн.,а имено: 1)НИВА с площ от 5.790дка (пет декара седемстотин и деветдесет квадратни метра),трета категория в местността „ОЗЕМЛЕНИ ПАРЦЕЛИ“ съставляваща имот №…….(……….) по плана за земеразделяне на землището на гр.Кн. при граници и съседи, съгласно скица проект №ф12283 от 07.12.2015 г.; имоти с №№:………..; №…………; №………….; №…………; №………... Имота е образуван от имот №…………. ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ IV.М.Б. заяви ,че се съгласява да получи в дял и става собственик на следния недвижим имот в землището на гр.Кнежа , а имено:НИВА с площ от 5.790дка (пет декара седемстотин и деветдесет квадратни метра),трета категория в местността „ОЗЕМЛЕНИ ПАРЦЕЛИ“ съставляваща имот №…………. (………….. ) по плана за земеразделяне на землището на гр.Кн. при граници и съседи, съгласно скица проект №ф12282 от 07.12.2015 г.; имоти с №№:………….;№…………;№………….;№………….;№………... Имота е образуван от имот №…………. ДЯЛ ПЕТИ V.М.П.О. заяви ,че се съгласява да получи в дял и става собственик на следния недвижим имот в землището на гр.Кнежа,а именно: 1)НИВА с площ от 5.790дка (пет декара седемстотин и деветдесет квадратни метра),трета категория в местността „ОЗЕМЛЕНИ ПАРЦЕЛИ“ съставляваща имот №…………(………………. ) по плана за земеразделяне на землището на гр.Кн. при граници и съседи, съгласно скица проект №ф12281 от 07.12.2015 г.; имоти с №№:…………;№………….;№………….;№…………... Имота е образуван от имот №…………... ДЯЛ ШЕСТИ VI.В.П.М. заяви ,че се съгласява да получи в дял и става собственик на следните недвижими имоти в землището на гр.Кн.,а имено: 1)НИВА с площ от 3.774 дка (три декара седемстотин седемдесет и четири квадратни метра) трета категория в местността „ОЗЕМЛЕНИ ПАРЦЕЛИ“ съставляваща имот №………… (……………. ) по плана за земеразделяне на землището на гр.Кнежа при граници и съседи, съгласно скица проект №ф12280 от 07.12.2015 г.; имоти с №№:…………;№…………..;№…………..;№…………. Имота е образуван от имот №………... 2)НИВА с площ от 2.015 дка,трета категория в местността „СРЕДНИЯ ПЪТ“ ,съставляваща имот с №……….. по плана за земеразделяне землището на гр.Кн. ,при граници и съседи, съгласно скица проект №ф12300 от 07.12.2015 г.; имоти с №№: №………….. ;№…………;№………….;№………….;№…………... С настоящата съдебна спогодба съделителите прекратяват собствеността на описаните по-горе имоти оставени в наследство от Б. Кр. Б., бивш жител ***, починал на 13.10.1975 год. – Акт за смърт № 164/14.10.1975 год. на Община Кн. и за в бъдеще никой от съделителите няма да има претенции спрямо другите по отношение на това наследство. Разноските остават така, както са направени от страните. СПОГОДИЛИ СЕ: За съделите:1;2;3;4........................................................................... / пълномощник: адв. В. К. / 5......................................................................................................... / М.П.О. / 6…………………………………………………………………………………………………. / В.П.М. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: На основание чл. 234, ал. 3 от ГПК настоящата спогодба има сила на влязло в законна сила съдебно решение и същата не подлежи на обжалване пред по-горен съд. ОСЪЖДА М.Г.Б. с ЕГН-********** с адрес *** да заплати по сметка на КРС окончателна държавна такса в размер на 15,57 лв. ОСЪЖДА Б.Г.Б. с ЕГН-********** с адрес *** да заплати по сметка на КРС окончателна държавна такса в размер на 15,57 лв. ОСЪЖДА М.Б. родена на ***г. ,живуща в Чехия адрес с за призоваване в гр. Кн., Ул.„М. Б.”№ да заплати по сметка на КРС окончателна държавна такса в размер на 15,57 лв. ОСЪЖДА П. П.Б. , роден на ***г. и живущ в Чехия ,със съдебен адрес *** да заплати по сметка на КРС окончателна държавна такса в размер на 15,57 лв. ОСЪЖДА В.П.М. с ЕГН-********** с адрес *** да за
В законна сила от 8.11.2016г.

9

Гражданско дело No 427/2016

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Н.К.И.

В.Т.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 8.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатата днес, 08.11.2016 г. в гр. Кн
. съдебна спогодба между Н.К.И., с ЕГН **********, като майка и законен представител на Е. В. К., с ЕГН **********, с адрес: ***, чрез пълномощника – адв. С.Я. от ПлАК и В.Т.К., с ЕГН **********, с адрес: ***, чрез пълномощника – адв. М. от ПлАК, с която страните уреждат всички спорни въпроси по образуваното Гр.д. №427/2016 г. по описа на РС Кн. и по силата на която: -Упражняването на родителските права по отношение на малолетното дете Е. В. К., с ЕГН ********** се предоставят на майката Н.К.И., с ЕГН **********, като местоживеенето на детето ще бъде по постоянния адрес на майката. -Личните отношения на бащата В.Т.К., с ЕГН ********** с детето Е. В. К., с ЕГН ********** са без ограничения, когато бащата се намира в Република България. -Бащата В.Т.К., с ЕГН ********** се задължава да заплаща на малолетното си дете Е. В. К., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Н.К.И., с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 115 /сто и петнадесет/ лева, считано от датата на завеждане на исковата молба – 10.09.2016 г., по банков път до двадесето число на месеца, ведно със законната лихва за забава до настъпване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване. Направените по делото разноски остават в тежест на страните така, както са направени. Осъжда на основание чл. 7, т.2 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК В.Т.К., с ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати по приходната сметка на РС – гр. Кн. държавна такса по споразумението за издръжката в размер на 2% върху тригодишните платежи или сумата от 82,80 лв. /осемдесет и два лева и 80 ст./, както и сумата от 5 /пет/ лв. в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събиране на държавното вземане. ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 427/2016 г. по описа на РС – Кн., поради постигната спогодба между страните, чрез процесуалните им представители. Определението в частта, с която се прекратява производството по делото може да бъде обжалвано с частна жалба пред ПлОС в едноседмичен срок от днес, като в останалата му част не подлежи на обжалване.

10

ЧНД No 186/2016

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Л.Г.Т.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 8.11.2016г.
Л.Г.Т.

11

НОХД No 217/2016

Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.М.И.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 9.11.2016г.
Одобрява постигнатото днес, 09.11.2016 г. на основание чл. 381 от НПК споразумение между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от М. К. – прокурор в РП – Кн. и адвокат С.Я. *** – защитник на обвиняемия И.М.И., с ЕГН: **********, за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство №ЗМ-373/2016г. по описа на РУ на МВР – Д. Д., пр.пр. №415/2016г. по описа на РП – Кн., по силата на което: Обвиняемият И.М.И., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: На 20.07.2016 г., около 13.50 часа, в с. Ст., на ул.“Г. Д.“ №.., в посока гр. Пл., управлявал лек автомобил с марка „Опел“, модел „Вектра“, с номер на рамата ………, като си служил с контролни знаци – рег. табели с № ……….., издадени за друго МПС, а именно за лек автомобил с марка „Фиат“, модел „Типо“, с номер на рамата ……………, собственост на И. Хр. Т. от с. Б., общ. К., обл. Вр. – престъпление по чл. 345 от НК. По споразумение на страните, за извършеното престъпление на основание чл. 345 от НК във връзка с чл. 54 от НК, във вр. с чл. 36 НК, Съдът налага на обв. И.М.И., с ЕГН: ********** и снета по-горе самоличност, наказание „ГЛОБА“ в размер на 200 /двеста/ лева в полза на бюджета на съдебната власт, вносими по приходната сметка на РС – Кн. С престъплението не са причинени съставомерни имуществени вреди. Разноски по делото няма. На основание чл. 53, ал.1, б.“а“ от НК отнема в полза на държавата приобщените по делото веществени доказателства, принадлежащи на обвиняемия и послужили за извършване на умишлено престъпление, а именно 2 броя рег. табели с № …………, издадени за друго моторно превозно средство, които да бъдат изпратени на ОД МВР – Пл………., Сектор „ПП КАТ“ – за унищожаване. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по досъдебно производство №ЗМ-373/2016г. по описа на РУ на МВР – Д. Д., пр.пр. №415/2016г. по описа на РП – Кн. и НОХ дело № 217/2016 год. по описа на Районен съд – гр. Кн. Отменя взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия И.М.И., с ЕГН: ********** Мярка за неотклонение „Подписка”. Определението е окончателно.
И.М.И.
В законна сила от 9.11.2016г.

12

АНД No 146/2016

ДИТ

ЕТ Х.К.Р.К.К.

ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ПЛЕВЕН

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 10.11.2016г.
НП-отменено

13

Гражданско дело No 549/2012

Делба

Т.А.Д.П.,
Д.А.Д.,
Ц.Д.Д.,
Р.И.Д.,
Д.Т.Г.,
Т.В.Д.,
Р.В.Д.

Г.Ц.Д.,
Б.И.Д.,
М.И.Д.,
Н.Б.А.,
А.Д.Д.,
И.Т.Й.,
В.Г.М.,
Е.Б.П.,
С.Б.П.,
Й.П.Х.,
И.П.И.,
Д.Т.Д.,
Р.Т.П.,
Б.Б.А.,
Б.Б.А.,
Т.Б.А.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 14.11.2016г.

14

Гражданско дело No 381/2016

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД

Д.С.Ц.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 14.11.2016г.

15

Гражданско дело No 480/2016

Облигационни искове между съсобственици

М.Д.Т.

С.С.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 14.11.2016г.

16

Гражданско дело No 490/2016

Искове за недействителност на правни сделки

С.С.И.

ЕТ "А.-С.Д." В.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 14.11.2016г.

17

НОХД No 200/2016

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.В.С.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 14.11.2016г.
И.В.С.

18

НЧХД No 209/2016

Клевета и квалифицирана клевета

И.П.И.

Й.С.Р.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 14.11.2016г.

19

ЧНД No 202/2016

Други частни наказателни дела

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 15.11.2016г.
Оставя без уважение
В законна сила от 15.11.2016г.

20

Гражданско дело No 418/2016

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

В.Р.А.

Т.Д.А.,
Х.Р.А.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 16.11.2016г.

21

НОХД No 117/2016

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

М.С.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 16.11.2016г.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото представеното споразумение. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и адв. В.К. - служебен защитник на подсъдимия М.С.Г. - лично, по смисъла на което: М.С.Г. роден на *** год. в гр. Сл., живущ ***, българин, български гражданин, с начално образование, безработен, женен с 2 малолетни и 2 непълнолетни деца, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с влязло в сила на 26.02.2015 год. НП № 14-1772-000186/04.09.2014 г. на Началника сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР – Пл. за управление на МПС без да притежава свидетелство за управление, на 01.10.2015 г., в гр. Искър на главния път гр. Искър - гр. Кн., срещу консервната фабрика „Пелтина“ е управлявал лек автомобил Мерцедес с peг. № ……… без да притежава свидетелство за управление на МПС, констатирано с АКТ серия „Г“ бланков № 069079/01.10.2015г. по описа на РУМВР – Д. Д. - престъпление по чл.343в, ал.2 от НК. На основание чл.343в, ал.2 във връзка с чл. 55, ал. 1, т.1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на 4 /четири/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/. На основание чл. 54 от НК Съдът НАЛАГА на подс. М.С.Г. наказание „ГЛОБА“ в размер на 500 /петстотин/ лева. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: …………………….. /А. Т./ /Адв. В.К./ ПОДСЪДИМ: ………………………… / М.С.Г. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият М.С.Г. по настоящото НОХ дело № 117/2016 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. М.С.Г. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
М.С.Г.
В законна сила от 16.11.2016г.

22

Гражданско дело No 385/2016

Искове по СК - издръжка, изменение

Р.К.К.

К.Д.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 17.11.2016г.

23

АНД No 172/2016

Комисия за защита на потребителите

ЕТ Ц.-Б.Д.

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ РУСЕ

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 17.11.2016г.
НП-отменено

24

НЧХД No 187/2016

Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)

Б.И.С.

Р.М.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 17.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 289, ал.1 във вр. с чл. 24, ал.4, т.4 от НПК производството по НЧХ дело № 187/2016 год. по описа на РС – Кнежа, поради оттегляне на тъжбата от частния тъжител.

25

Гражданско дело No 95/2016

Делба

М.Д.В.

Н.Д.П.,
В.Х.Х.,
Г.Х.Х.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 18.11.2016г.
Р Е Ш И R№ 177/2016 г.: ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТА ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ съобразно ВТОРИ ВАРИАНТ от експертното заключение. Решението подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд в двуседмичен срок от днес – за явилите се страни и в двуседмичен срок от получаване на съобщението за неявилата се ищца М.Д.В. и процесуалният й представител – адв. М.А. от ПлАК.

26

Гражданско дело No 456/2016

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

А.М.Ш.

Б.Г.С.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 18.11.2016г.

27

АНД No 171/2016

Комисия за защита на потребителите

ЕТ-П.М.-М.К.

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ РУСЕ

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 18.11.2016г.
НП-потвърдено

28

АНД No 195/2016

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Т.В.Д.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 18.11.2016г.
Т.В.Д.

29

Гражданско дело No 298/2016

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Д.Й.Д.

ОДЗ ЙОРДАН КАМЕНОПОЛСКИ БРЕНИЦА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 21.11.2016г.

30

Гражданско дело No 255/2015

Искове по ЗЗДискр.

Н.Г.Н.

В.Б.К.,
Н.Б.К.,
Д.И.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 22.11.2016г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представената писмена спогодба между съделителите. ОДОБРЯВА постигнатата между съделителите по настоящото дело спогодба по смисъла, на която: Днес 22.11.2016 г. в гр. Кн
., обл. Пл. между: 1/ Н.Г.Н., с ЕГН:********** *** /ищец по гр.дело №255 по описа за 2015 г. на КРС/ от една страна и от друга: 2/ Н.Б.К. с ЕГН:********** ***, В.Б.К. с ЕГН:********** *** и Д.И.К. с ЕГН:********** *** действащ чрез пълномощник В.Б.К. /ответници по Дело №255 по описа за 2015 г. на КРС/ се постигна и подписа настоящата спогодба, с която страните се спогодиха за следното: I Ответниците: Н.Б.К., В.Б.К. и Д.И.К., действащ чрез пълномощника си В.Б.К. признават предявения срещу тях иск с правно основание чл. 19 ал.3 от ЗЗД. II Страните се споразумяват да бъде обявен за окончателен сключеният между тях Предварителен договор, по смисъла на който: Купувачът Н.Г.Н. с описана по-горе самоличност СТАВА СОБСТВЕНИК на недвижим имот, находящ се в гр. Кн., обл. Пл., с административен адрес: гр. Кн., обл. Пл., ул. „Д-р П. Б.” № /……/, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 1257 кв.м. /хиляда двеста петдесет и седем кв.м./, по скица №303/01.09.2016г. на Община Кн., а по Нотариален акт №, том дело №125/1985г. на КРС и Договор за покупко-продажба №387/26.07.2016 г., вписан с вх. рег. №2570, том .., дело №…./26.07.2016г. на АВ-Кн.-дворно място с площ от 1233 кв.м. /хиляда двеста тридесет и три кв.м./, за който имот е отреден УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 1257 кв.м. /хиляда двеста петдесет и седем кв.м./, съставляващ УПИ с №……. и ………. /……/, в квартал /……../, по ЗРП на гр. Кн., заедно с построените в имота ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ДВЕ ВТОРОСТЕПЕННИ ПОСТРОЙКИ, ДВА НАВЕСИ И ГАРАЖ, при граници на имота: улица, УПИ №……, УПИ №…….., УПИ №………., УПИ №……… и УПИ …………. III Ответниците: Н.Б.К., В.Б.К. и Д.И.К.,с описани по - горе самоличности, последният действащ чрез пълномощник В.Б.К. заявяват, че са получили изцяло продажната цена на имота от 25000,00 лева /двадесет и пет хиляди лева/, преди подписването на настоящата спогодба. IV Владението на имота е предадено на купувача преди подписване на настоящата спогодба. V Разноските направени от страните се поемат от тях така както са ги направени. СПОГОДИЛИ СЕ : ………………………..…………………… /Н.Г.Н./ ……………………………………………………………………………………….…… /В.Б.К. лично и като пълномощник на съпруга си Д.К./ …………………………………………………………………… / За Н.Б.К. - адв. Л.В. от САК/ Съдът ОПРЕДЕЛИ: На основание чл. 234, ал. 3 от ГПК ОБЯВИ, че настоящата спогодба има сила на влязло в законна сила съдебно решение и същата не подлежи на обжалване пред по-горен съд. ОСЪЖДА Н.Г.Н. да доплати по сметка на КРС окончателна държавна такса в размер на 200 лв. / двеста / по постигнатата и одобрена съдебната спогодба. След изплащане на горната сума да се издадат преписи от настоящата спогодба на страните. ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.дело № 255/2015 год. по описа на КРС , поради постигната по него съдебна спогодба. Определението е окончателно.
В законна сила от 22.11.2016г.

31

НОХД No 147/2016

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

М.О.И.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 22.11.2016г.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото представеното споразумение. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и адв. К. К. - договорен защитник на подсъдимия М.О.И. - лично, по смисъла на което: М.О.И. роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен с две малолетни деца, безработен, осъждан, с ЕГН:********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с влязло в законна сила на 16.10.2015 год. НП № 15-0285-000131/2015г. на Началника на РУ МВР – Кн. за управление на МПС без да притежава свидетелство за управление, на 24.08.2016 год. в гр.Кн., по ул.“Д. Б.“ е управлявал мотопед „Пух“ без регистрационна табела без да притежава свидетелство за управление на МПС, установено с АУАН № 620550/24.08.2016 год. по описа на РУ МВР гр.Кн. - престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК. На основание чл. 343в, ал. 2 във връзка с чл. 55, ал.1, т.1 от НК Съдът му НАЛАГА Наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на 6 /шест/ месеца при първоначален „строг“ режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На основание чл.55, ал.3 от НК Съдът НЕ НАЛАГА на подс.М.О.И. предвиденото по-леко наказание „Глоба“. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: …………………….. /А. Т./ /Адв. К. К./ ПОДСЪДИМ: ………………………… / М.О.И./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият М.О.И. по настоящото НОХ дело № 147/2016 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. М.О.И. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. На основание чл. 306, ал.1,т.3 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ : На основание чл. 68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА В ИЗПЪЛНЕНИЕ така определеното наказание „Лишаване от свобода“ от 1 /една/ година и 2 /два/ месеца по Споразумение №85/22.06.2015г., постигнато по НОХ дело №86/2015 г. по описа на КРС, което да се изтърпи отделно при първоначален „строг“ режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. Определението подлежи на обжалване пред ПлОС в 15-дневен срок от днес.
М.О.И.
В законна сила от 22.11.2016г.

32

НОХД No 148/2016

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

М.О.И.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 22.11.2016г.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото представеното споразумение. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и адв. К. К. - договорен защитник на подсъдимия М.О.И. - лично, по смисъла на което: М.О.И. роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен с две малолетни деца, безработен, осъждан, с ЕГН:********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 24.08.2016г. в гр. Кн. по ул.“Д. Б.“ е управлявал мотопед „Пух“ след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си 2.09 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „АлкотестДрегер“ 7510 с фабр.№ АRBA 0160, установено с АУАН № 620550/24.08.2016 г. по описа на РУ МВР – Кн. - престъпление по чл.343 б, ал.1 от НК. На основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал.1, т.1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на 6 /шест/ месеца при първоначален „строг“ режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На основание чл.55, ал.3 от НК Съдът НЕ НАЛАГА на подс. М.О.И. предвиденото по-леко наказание „Глоба“. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: …………………….. /А. Т./ /Адв. К. К./ ПОДСЪДИМ: ………………………… / М.О.И. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият М.О.И. по настоящото НОХ дело № 148/2016 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. М.О.И. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. На основание чл. 306, ал.1,т.3 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ : На основание чл. 68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА В ИЗПЪЛНЕНИЕ така определеното наказание „Лишаване от свобода“ от 1 /една/ година и 2 /два/ месеца по Споразумение №85/22.06.2015г., постигнато по НОХ дело №86/2015 г. по описа на КРС, което да се изтърпи отделно при първоначален „строг“ режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. Определението подлежи на обжалване пред ПлОС в 15-дневен срок от днес.
М.О.И.
В законна сила от 22.11.2016г.

33

АНД No 167/2016

Комисия за защита на потребителите

ЕТ Х.К.Р.К.К.

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ РУСЕ

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 22.11.2016г.
НП-потвърдено

34

АНД No 180/2016

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Б.А.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 22.11.2016г.
Б.А.М.
Мотиви от 22.11.2016г.

35

АНД No 181/2016

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Б.А.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 22.11.2016г.
Б.А.М.
Мотиви от 22.11.2016г.

36

Гражданско дело No 442/2016

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

Д.В.Г.,
П.В.Г.

С.Н.И.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 23.11.2016г.

37

АНД No 178/2016

РДГ

Д.Л.Х.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 23.11.2016г.
НП-потвърдено

38

АНД No 189/2016

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Ц.Р.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 23.11.2016г.
Ц.Р.Г.

39

Гражданско дело No 356/2016

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

М.Н.Н.

А.Г.Я.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 24.11.2016г.

40

Гражданско дело No 561/2016

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

АСПАРУХОВ ВАЛ ЕООД КНЕЖА

Г.И.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 25.11.2016г.

41

АНД No 103/2016

МВР

Д.В.М.

РУ НА МВР КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 25.11.2016г.
НП-отменено

42

Гражданско дело No 321/2016

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Ж.К.Ц.

ДИРЕКТОРА НА ОДЗ 1 ОГНЯН МИХАЙЛОВ КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 28.11.2016г.

43

Гражданско дело No 443/2016

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

ЗП ТИХОМИР РАДОМИРСКИ КНЕЖА

И.П.Ц.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 30.11.2016г.

44

Гражданско дело No 445/2016

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

ЗП ТИХОМИР РАДОМИРСКИ КНЕЖА

И.П.Ц.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 30.11.2016г.

45

ЧГД No 455/2016

Приемане и отказ от наследство

БАНКА ДСК СОФИЯ

П.В.В.,
Р.Н.В.,
Н.Н.В.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 30.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 232 от ГПК производството по Гр.дело № 455/2016 г. по описа на РС – Кн
., поради оттегляне на молбата с правно основание чл. 51 от ЗН. Разноските по делото остават в тежест на страните така, както са направени. Определението на съда в частта му за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба пред ПлОС в едноседмичен срок от получаване на съобщението до страните.

46

НОХД No 182/2016

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

З.Г.В.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 30.11.2016г.

З.Г.В.
Мотиви от 30.11.2016г.

47

АНД No 191/2016

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

М.П.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 30.11.2016г.
М.П.Г.