РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за свършените дела
за периода от 1.10.2016г. до 31.10.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧГД No 462/2016

Приемане и отказ от наследство

Ш.Р.И.

Г.И.М.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 3.10.2016г.
В законна сила от 3.10.2016г.

2

ЧГД No 463/2016

Приемане и отказ от наследство

С.А.С.

Г.И.М.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 3.10.2016г.
В законна сила от 3.10.2016г.

3

Гражданско дело No 320/2016

Делба

Т.П.В.

М.Ц.В.,
С.А.В.,
Ц.А.К.,
А.А.В.,
Т.А.В.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 4.10.2016г.

4

НОХД No 134/2016

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Е.А.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 4.10.2016г.
Е.А.М.
Мотиви от 4.10.2016г.

5

НОХД No 144/2016

Средна телесна повреда

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Г.П.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 4.10.2016г.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото представеното споразумение. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и адв. И.Ц. - договорен защитник на подсъдимия Г.П.К. - лично, по смисъла на което: Г.П.К. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 30.05.2014 г. в гр. И., обл. Пл. причинил на Т.Ц.В. *** средна телесна повреда, изразяваща се в усукване на пети пръст на дясната ръка с разкъсване на ставна капсула и ставна връзка, довело до срастване в областта на първа междуфалангова става на пръста, състояние довело до постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота – престъпление по чл.129, ал. 2 във вр.с ал.1 от НК. На основание чл. 129, ал. 2 във вр. с ал.1 във вр. с чл. 55, ал.1, т.2, б.“Б“ във връзка с чл. 42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК му НАЛАГА наказание ,,ПРОБАЦИЯ”, изразяващо се в следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес 2 /два/ пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца; Разноски по делото не са установени от досъдебното производство. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР: ......................... ЗАЩИТНИК: …………………….. /А. Т./ /Адв. И.Ц. / ПОДСЪДИМ: …………………… / Г.П.К. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Г.П.К. по настоящото НОХ дело № 144/2016 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Г.П.К. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. На основание чл. 382, ал.10 от НПК за определението, с което е одобрено споразумението, да се съобщи на пострадалия Т.Ц.В. с указания, че може да предяви граждански иск за неимуществени вреди пред гражданския съд. На съдебните заседатели определя възнаграждение от бюджета на съда в размер от по 6.43 лева.
Г.П.К.
В законна сила от 4.10.2016г.

6

АНД No 145/2016

КАТ

Р.Г.Р.

РУ НА МВР КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 4.10.2016г.
НП-изменено

7

АНД No 159/2016

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Х.Л.Х.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 4.10.2016г.
Х.Л.Х.

8

НОХД No 161/2016

Квалифицирани състави на телесна повреда

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Н.В.Ц.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 4.10.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и адвокат Р.М. – договорен защитник на Н.В.Ц.. Подсъдимият Н.В.Ц. роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, работи в „ПЛАМ-АЛЕКС“ ЕООД-гр.Кн., неженен, осъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 12.04.2015 год. около 19.00 часа в гр.Кн., на ул.“Р. Кн.“ пред дом № по хулигански подбуди е нанесъл побой на С.М. ***, в следствие на който му причинил лека телесна повреда – съчетана механична травма – по една разкъсно-контузна рана в областта на веждите; кръвонасядания в окосмената област на главата; мозъчно сътресение без загуба на съзнание; кръвонасядания по краката и контузия на лявата коленна става, състояние довело до разстройство на здравето временно и неопасно за живота - престъпление по чл. 131, ал. 1, т.12 във вр. с чл.130, ал.1 от НК. За това му деяние и по споразумение между страните на основание чл. 131, ал. 1, т.12 във вр. с чл.130, ал.1 във вр. с чл. 55, ал.1, т.2, б.“Б“ във връзка с чл. 42а, ал.2, т.1, т.2 и т.5 от НК му НАЛАГА наказание ,,ПРОБАЦИЯ”, изразяващо се в следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес 2 /два/ пъти седмично за срок от 2 /две/ години и 6 /шест/ месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 /две/ години и 6 /шест/ месеца; - поправителен труд в „ПЛАМ-АЛЕКС“ ЕООД гр.Кн. с удръжка от трудовото му възнаграждение в размер на 10% за срок от 3 /три/ месеца. ОСЪЖДА подс. Н.В.Ц. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по приходната сметка на КРС направените деловодни разноски от ДП в размер на 60.00 лева за експертиза. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. Прокурор:.................. Защитник: ............... / А. Т./ /Адв.Р.М./ Подсъдим: .................. /Н.В.Ц./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Н.В.Ц. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 161/2016 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Н.В.Ц. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. На основание чл. 382, ал.10 от НПК за определението, с което е одобрено споразумението, да се съобщи на пострадалия С.М. Б. с указания, че може да предяви граждански иск за неимуществени вреди пред гражданския съд.
Н.В.Ц.
В законна сила от 4.10.2016г.

9

НОХД No 185/2016

Блудство с лице, ненавършило 14 г.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

А.П.Д.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 4.10.2016г.

10

АНД No 138/2016

ИАРА

П.В.Г.

ОТДЕЛ РИБАРСТВО И КОНТРОЛ ЦЕНТРАЛЕН ДУНАВ РУСЕ

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 7.10.2016г.
НП-отменено

11

НОХД No 190/2016

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Б.Е.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 7.10.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор А
. Т. и адвокат Й. Я. – служебен защитник на Б.Е.М.. Подсъдимият Б.Е.М. роден на ***г. в гр.М., живущ ***, българин, български гражданин, грамотен, неженен с едно малолетно дете, безработен, осъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 15-0442-000333/23.07.2015г. на Началника на 04 РУ МВР – В. за управление на МПС без да притежава съответно свидетелство за управление, на 07.05.2016г. в гр.Кн. по ул.“Д. Б.“ е управлявал лек автомобил Рено 19 с рег.№ …….. без да притежава свидетелство за управление на МПС, констатирано с АУАН бланков №„Г“372502/07.05.2016г. на РУ МВР гр.Кн. - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК. За това му деяние и по споразумение между страните на основание чл. 343в, ал.2 във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК му НАЛАГА наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на 6 /шест/ месеца, при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На основание чл.55, ал.3 от НК съдът НЕ НАЛАГА на подс. Б.Е.М. по-лекото наказание „Глоба“. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. Прокурор:.................. Сл.защитник: ............... / А. Т./ /Адв. Й. Я./ Подсъдим: ......................... / Б.Е.М. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Б.Е.М. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 190/2016 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Б.Е.М. МН ,,задържане по стража“ за срок от 72 часа, като му взема МН „Подписка“ на адрес:***. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
Б.Е.М.
В законна сила от 7.10.2016г.

12

НОХД No 188/2016

Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

К.Т.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 10.10.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор А
. Т. и адвокат Р.М. – договорен защитник на К.Т.К.. Подсъдимият К.Т.К. роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, собственик на ЕТ, женен, неосъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 28.09.2016 г. в дома си, находящ се на ул.“П. Я.“ № , в гр. Кн. е държал акцизни стоки - 157 кутии с цигари от марката „Sani slims“ ; 16 кутии с цигари от марката „Marble“ и 9 кутии с цигари от марката „Premium“ или общо 182 кутии с цигари с единична стойност на една кутия по 7.50 лева на обща стойност 1365.00 лева и с невнесен акциз в републиканския бюджет е в размер на 773.50 лева без акцизен бандерол, който се изисква по Закона за тютюна и тютюневите изделия: чл. 2, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове, съгласно който:"На облагане с акциз подлежат: Алкохолът и алкохолните напитки, т.2 Тютюневите изделия.; Чл. 25, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия, съгласно който "Тютюневите изделия от местно производство и от внос се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване; чл. 25, ал.2: бандеролът е държавна ценна книга и представлява специална хартиена лента, която доказва внасянето на дължимия акциз; чл. 25, ал.4: върху бандерола са обозначени серия, номер и други трайни знаци и символи "; чл. 28, ал.1: "Тютюневите изделия местно производство и от внос се .... съхраняват ... в търговски обекти и складове на едро и дребно само с акцизен бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията на чл. 25", като предвид стойността случая не е маловажен - престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК. За това му деяние и по споразумение между страните на основание чл. 234, ал.1 във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК му НАЛАГА наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на 6 /шест/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/. На основание чл.55, ал.3 от НК Съдът НЕ НАЛАГА на подс.К.Т.К. предвиденото в чл. 234, ал.1 от НК по-леко наказание „Глоба“. На основание чл. 381, ал.5, т.6, пр.1 от НПК във вр. с чл. 234, ал.3 от НК Съдът ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства – предмет на престъплението, а именно: 157 кутии с цигари от марката „Sani slims“ ; 16 кутии с цигари от марката „Marble“ и 9 кутии с цигари от марката „Premium“ без бандерол, понастоящем на съхранение в Архива на РС -Кн. На основание чл.381, ал.5, т.6, пр.2 от НПК ОСЪЖДА подс.К.Т.К. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по приходната сметка на КРС направените деловодни разноски от ДП в размер на 57.96 лева за експертиза. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. Прокурор:.................. Защитник: ............... / А. Т./ /Адв.Р.М./ Подсъдим: ......................... / К.Т.К. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия К.Т.К. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 188/2016 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. К.Т.К. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
К.Т.К.
В законна сила от 10.10.2016г.

13

Гражданско дело No 89/2014

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Г.Г.Я.,
К.Г.Я.,
Я.Д.Я.П.,
Д.Ц.Д.,
И.Ц.Б.,
С.Ц.Я.,
Л.Я.Я.,
П.Я.Я.

Я.Г.Т.,
М.В.Г.,
Г.Х.П.,
С.Г.З.,
Г.В.Г.,
В.С.Г.,
И.Й.Г.,
С.В.Ц.П.,
Х.И.Ц.,
Т.И.Ц.,
Е.Н.С.,
Г.Н.Ц.,
В.П.С.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 12.10.2016г.
Водим от горното, съдът Р Е Ш И R№148/2016 г. ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТА ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ съобразно ПЪРВИ ВАРИАНТ от заключението на вещото лице, разработен в справка № 3 /три/, с приложени към него 6 /шест/ бр. скици с новообразуваните имоти. Решението подлежи на обжалване пред Пл
. окръжен съд в двуседмичен срок от днес за явилите се съделители и в двуседмичен срок от получаване на съобщението до неявилите се страни.

14

Гражданско дело No 492/2014

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Х.П.С.,
И.Г.Г.П.,
Г.И.Г.,
Ц.И.Г.

И.Б.Г.,
Л.Б.И.,
Т.И.Д.,
Д.И.Г.,
В.И.Д.П.,
А.Н.Ц.,
Н.Н.Н.,
З.Ц.И.,
С.Ц.И.,
М.В.П.,
Ц.В.Д.,
Т.Х.Ц.,
Т.И.Н.П.,
И.П.Н.,
Г.Г.Н.,
Т.Ц.Б.,
С.И.Д.,
Е.И.Х.,
И.В.Г.,
Т.А.Д.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 12.10.2016г.
ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТА ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ съобразно ВТОРИ ВАРИАНТ от заключението на вещото лице, разработен в справка № 5 /пет/, с приложени към него 8 /осем/ бр. скици с новообразуваните имоти. Решението подлежи на обжалване пред Пл
. окръжен съд в двуседмичен срок от днес за явилите се съделители и в двуседмичен срок от получаване на съобщението до неявилите се страни.

15

Гражданско дело No 357/2016

Делба

П.И.Ц.

Б.П.Ц.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 12.10.2016г.
Водим от горното и на основание чл. 233 от ГПК ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 357/2016 г. по описа на РС –Кн
., поради отказ изцяло от спорното право, което е разрешено с доброволна делба между страните по настоящето дело. Определението може да се обжалва с частна жалба пред ПлОС в 7-дневен срок от днес.

16

Гражданско дело No 491/2016

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 12.10.2016г.
Водим от горното, на основание чл. 28, ал.4 във вр. с чл. 26, ал.1 във вр. с чл. 25, ал.1, т.1, пр.1 от ЗЗакр.Д и В ИМЕТО НА НАРОДА Кн
. районен съд Р Е Ш И: НАСТАНЯВА детето К. М. МЛ., с ЕГН: ********** в семейството на неговата баба /по бащина линия/ – Д. С. К., с ЕГН **********, на адрес: ***, за срок до навършването на пълнолетие от детето, а ако учи – до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст. Решението може да бъде обжалвано и протестирано пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес – за ДСП гр. Кн. и в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението – за РП Кн.

17

Гражданско дело No 492/2016

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 12.10.2016г.
Водим от горното, на основание чл. 28, ал.4 във вр. с чл. 26, ал.1 във вр. с чл. 25, ал.1, т.1, пр.1 от ЗЗакр.Д и В ИМЕТО НА НАРОДА Кн
. районен съд Р Е Ш И: НАСТАНЯВА детето ЗЛ. М. МЛ., с ЕГН: ********** в семейството на неговата баба /по бащина линия/ – Д. С. К., с ЕГН **********, на адрес: ***, за срок до навършването на пълнолетие от детето, а ако учи – до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст. Решението може да бъде обжалвано и протестирано пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок от днес – за ДСП гр. Кн. и в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението – за РП Кн.

18

Гражданско дело No 493/2016

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 12.10.2016г.
Водим от горното, на основание чл. 28, ал.4 във вр. с чл. 26, ал.1 във вр. с чл. 25, ал.1, т.1, пр.1 от ЗЗакр.Д и В ИМЕТО НА НАРОДА Кн
. районен съд Р Е Ш И: НАСТАНЯВА детето Н. М. МЛ., с ЕГН: ********** в семейството на неговата баба /по бащина линия/ – Д. С. К., с ЕГН **********, на адрес: ***, за срок до навършването на пълнолетие от детето, а ако учи – до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст. Решението може да бъде обжалвано и протестирано пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок от днес – за ДСП гр. Кн. и в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението – за РП Кн.

19

Гражданско дело No 494/2016

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 12.10.2016г.
Водим от горното, на основание чл. 28, ал.4 във вр. с чл. 26, ал.1 във вр. с чл. 25, ал.1, т.1, пр.1 от ЗЗакр.Д и В ИМЕТО НА НАРОДА Кн
. районен съд Р Е Ш И: НАСТАНЯВА детето К. М. МЛ., с ЕГН: ********** в семейството на неговата баба /по бащина линия/ – Д. С. К., с ЕГН **********, на адрес: ***, за срок до навършването на пълнолетие от детето, а ако учи – до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст. Решението може да бъде обжалвано и протестирано пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок от днес – за ДСП гр. Кн. и в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението – за РП Кн.

20

Гражданско дело No 495/2016

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 12.10.2016г.
Водим от горното, на основание чл. 28, ал.4 във вр. с чл. 26, ал.1 във вр. с чл. 25, ал.1, т.1, пр.1 от ЗЗакр.Д и В ИМЕТО НА НАРОДА Кнежанският районен съд Р Е Ш И: НАСТАНЯВА детето И
. М. МЛ., с ЕГН: ********** в семейството на нейната баба /по бащина линия/ – Д. С. К., с ЕГН **********, на адрес: ***, за срок до навършването на пълнолетие от детето, а ако учи – до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст. Решението може да бъде обжалвано и протестирано пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес – за ДСП гр. Кн. и в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението – за РП Кн.

21

НОХД No 193/2016

Средна телесна повреда

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

В.М.Д.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 12.10.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор М. К. и адвокат Й.Я. – договорен защитник на В.М.Д.. Подсъдимата В.М.Д., родена на *** г. в гр.Л., живуща ***, ромка, българска гражданка, с начално образование, безработна, неомъжена, осъждана, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че: На 09.05.2016 год. в с. Бр., общ. Кн., на ул. „Ст. Кр.” №.., в съучастие като съизвършители с Т. В. Д. с ЕГН **********, който като непълнолетен е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, причинила на С.И.В. с ЕГН ********** от с.с., средна телесна повреда - изразяваща се в счупване на лява лъчева кост, състояние довело до трайно затруднение на движенията на левият горен крайник - престъпление по чл.129 ал.2, във вр. с ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК. За това й деяние и по споразумение между страните на основание чл.129 ал.2, във вр. с ал.1 във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с чл. 55, ал.1, т.2 б.“Б“, във връзка с чл.42а, ал.2, т.1 , т.2 и т.6 от НК съдът й НАЛАГА наказание „ПРОБАЦИЯ“ със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 6 /шест/ месеца - 2 /два/ пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа за срок една година; ОСЪЖДА подс. В.М.Д. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по приходната сметка на КРС направените деловодни разноски от ДП в размер на 67.62 лева за експертиза. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимият. Прокурор:.................... Защитник: ...................... / М. К./ /Адв.Й.Я./ Подсъдима: ................. /В.М.Д./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимата В.М.Д. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 193/2016 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. В.М.Д. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. На основание чл. 382, т.10 от НПК да се уведоми пострадалата С.И.В. с ЕГН ********** за правото да предяви граждански иск за неимуществени вреди пред Гражданския съд като това уведомление да стане в присъствието на Д“СП“ – Кн. „Закрила на детето“.
В.М.Д.
В законна сила от 12.10.2016г.

22

Гражданско дело No 338/2016

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Г.Й.Ц.

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 13.10.2016г.

24

Гражданско дело No 382/2016

Производства по Закона за защита от домашното насилие

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

Т.В.Т.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 14.10.2016г.

25

Гражданско дело No 382/2016

Производства по Закона за защита от домашното насилие

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

Т.В.Т.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Заповед за защита от 14.10.2016г.

26

АНД No 156/2016

ИААА

И.Я.М.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 14.10.2016г.
НП-потвърдено

27

АНД No 170/2016

Комисия за защита на потребителите

ЕТ А.Д.

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ РУСЕ

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 19.10.2016г.
НП-потвърдено

28

АНД No 168/2016

Комисия за защита на потребителите

ЕТ Х.К.Р.К.К.

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ РУСЕ

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 20.10.2016г.
НП-потвърдено

29

АНД No 143/2016

КАТ

Т.Н.Т.

РУ НА МВР КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 24.10.2016г.
НП-изменено

30

АНД No 175/2016

ИААА

Е.Н.С.,
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 25.10.2016г.
НП-отменено

31

Гражданско дело No 401/2016

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Ц.С.Й.

С.И.С.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 26.10.2016г.
В законна сила от 26.10.2016г.

32

ЧНД No 162/2016

Производство по молби за реабилитация

П.М.Д.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 27.10.2016г.

33

НОХД No 204/2016

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

А.Д.А.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 28.10.2016г.
ПРИЕМА и ВЛАГА в делото писмено споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХд. № 204/2016 г. по описа на РС – Кн
., постигнато между РП – Кн., представлявана от прокурора М. К. и адв. Р.М. от ПлАК, като защитник на подсъдимия А.Д.А. съобразно разпоредбата на чл. 384 от НПК, ведно с декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимия. Прок. К.: Поддържам споразумението в този вид. Адв. М.: Поддържам споразумението в този му вид. На основание чл. 382, ал. 4 от НПК съдът запитва подсъдимия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли го е подписал. Подс. А.: Разбирам обвинението, признавам се за виновен. Декларирам, че се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общия ред. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях и доброволно съм го подписал. Съдът като изслуша становищата на прокурора, защитника и подсъдимият на основание чл. 382, ал. 6 от НПК О П Р Е Д Е Л И : Вписва в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение: Днес 28.10.2016 год. в гр. Кн., между М. К. – прокурор в Районна прокуратура – гр. Кн. и адвокат Р.М. от ПлАК - договорен защитник на подсъдимия А.Д.А. роден на *** ***, обл. Пл., ул. „Стр. ” №.., българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН **********, се сключи настоящото споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХд.№204/2016 г. по описа на РС – Кн., водено срещу подсъдимия А.Д.А. *** за престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. Страните приемат за безусловно установено от фактическа страна, че: Подсъдимият А.Д.А. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че на 15.10.2016 г., около 13.33 часа в гр. Кн., област Пл., по ул.“Хр. Б.“ пред № , управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, с марка „Ауди“, модел „80“ с peг.№ …….., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 1,38 на хиляда, установено по надлежния ред – чрез показанията на техническо средство „Алкотест Дрегер“ 7510, с №ARBA 0160, съгласно чл.6, пр.3 от Наредба № 30/2001г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС, обн. ДВ, бр.63/17.07.2001г. „В случай на … отказ да даде кръв за изследване, употребата на алкохол от водача се установява въз основа на показанията на техническото средство – престъпление по чл.343б, ал. 1 от НК. Деянието е извършено с действие, при условията на пряк умисъл. От деянието няма настъпили имуществени вреди. Подсъдимият А.Д.А. признава вината си и приема да му бъде наложено наказание на основание чл. 343б, ал.1 от НК, чл. 55, ал.1, т.1 от НК и чл. 37, ал.1, т.7 от НК, а именно: наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 3 /три/ месеца, като изтърпяването му да бъде отложено за срок от 3 /три/ години на основание чл. 66, ал.1 от НК. На основание чл. 55 ал.3 от НК да не се налага по - лекото наказание „ Глоба“. На основание чл. 343г от НК да се наложи наказание „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 3 месеца, считано от датата на фактическото отнемане на СУМПС. Подс. А.Д.А. заявява, че е съгласен с настоящето споразумение, разбира неговия смисъл, запознат е с последиците с него, доброволно го е подписал и декларира, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред. С П О Р А З У М Е Л И С Е : ПРОКУРОР: ………………. ЗАЩИТНИК: …………………… /М. К./ / адв. Р.М./ ПОДСЪДИМ: …………………… / А.Д.А. / Съдът счита, че преди пристъпване към одобряване на споразумението следва да бъдат присъединени като доказателства по делото всички такива събрани до този момент, приложени по бързо производство № ЗМ-192/2016 год. по описа на РУ МВР - гр. Кн. и БП № 47/2016 год. по описа на РП - гр. Кн. /пр.пр. №588/2016г./. Водим от горното О П Р Е Д Е Л И : На основание чл. 283 от НПК присъединява като доказателства по делото писмените материали по бързо производство № ЗМ-192/2016 год. по описа на РУ МВР - гр. Кн. и БП № 47/2016 год. по описа на РП - гр. Кн. /пр.пр. №588/2016г./. Съдът счита, че постигнатото по реда на чл. 384, ал. 1 във връзка с чл. 381 от НПК споразумение между РП – гр. Кн., представлявана от прокурор М. К., защитника – адвокат Р.М. от Пл. Адвокатска колегия и подсъдимият А.Д.А. е допустимо – не са налице доказателства за наличието на основанията по чл. 381, ал. 2 и 3 от НПК да не се допуска споразумение; съдържа всички реквизити визирани в разпоредбата на чл. 381 ал. 5 от НПК; не противоречи на Закона и морала; определеното от страните наказание на подсъдимия отговаря на степента на обществена опасност на деянието и на извършителя, поради което ще се постигнат целите на наказанието, визирани в чл. 36 от НК. С оглед на изложеното така представеното от страните споразумение следва да бъде одобрено. Наказателното производство по делото следва да бъде прекратено, с оглед постигнатото между страните споразумение. Водим от горното и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК Съдът О П Р Е Д Е Л И : Одобрява постигнатото на 28.10.2016 год. в гр. Кн. между М. К. – прокурор в Районна прокуратура – гр. Кн. и адвокат Р.М. от Пл. АК, като защитник на подсъдимия А.Д.А. ***, споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХд.№ 204/2016 г. по описа на РС – Кн. на основание на чл. 384, ал.1 вр. чл. 381 от НПК, по силата на което: Подсъдимият А.Д.А., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: На 15.10.2016 г., около 13.33 часа в гр. Кн., област Пл., по ул.“Хр. Б.“ пред № .., управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, с марка „Ауди“, модел „80“ с peг.№ …….., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 1,38 на хиляда, установено по надлежния ред – чрез показанията на техническо средство „Алкотест Дрегер“ 7510, с №ARBA 0160, съгласно чл.6, пр.3 от Наредба № 30/2001г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС, обн. ДВ, бр.63/17.07.2001г. „В случай на … отказ да даде кръв за изследване, употребата на алкохол от водача се установява въз основа на показанията на техническото средство – престъпление по чл.343б, ал. 1 от НК. По споразумение на страните, за извършеното престъпление на основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК от НК Съдът налага на подс. А.Д.А., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, наказание „Лишаване от свобода“ в размер на 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал.1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. На основание чл. 55, ал. 3 от НК не налага на подс. А.Д.А. по - лекото наказание „Глоба“. На основание чл. 343г във вр. с чл. 37, ал.1, т.7 от НК Съдът налага на подс. А.Д.А. наказание „Лишаване от прав
А.Д.А.
В законна сила от 28.10.2016г.

34

НОХД No 207/2016

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

С.В.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 28.10.2016г.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото представеното споразумение. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор М. К. и адв. Й. Я. от ПлАК - защитник на подсъдимият С.В.М., по смисъла на което: Подсъдимият С.В.М., роден на *** ***, българин, с българско гражданство, средно образование, разведен, работи на длъжност заварчик, с адрес ***, неосъждан, с ЕГН:********** СЕ ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН за това, че: На 23.10.2016 г. около 23.13 часа в гр. Кн., на ул. „Д. Б.” №.., в района на бензиностанция „Петрол“, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, с марка „Пежо“, модел „106”, с per. № …….., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 1,69 на хиляда, установено по надлежния ред - чрез показанията на техническо средство „Алкотест Дрегер“ 7510, с № ARBA 0160, съгласно чл. 6, пр. 3 от Наредба № 30/2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС, обн. ДВ, бр. 63/17.07.2001 г. „ В случай на ….отказ да даде кръв за изследване, употребата на алкохол от водача се установява въз основа на показанията на техническото средство” - престъпление по чл. 343 б, ал.1 от НК. На основание чл. 343б, ал.1 вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК и ПО СПОРАЗУМЕНИЕ на страните на подсъдимия С.В.М. се НАЛАГА наказание „ Лишаване от свобода” в размер на 3 / три/ месеца. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 / три / години. На основание чл. 55, ал.3 от НК НЕ СЕ НАЛАГА предвиденото по-леко наказание „ Глоба”. На основание чл. 343г във вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на подсъдимия С.В.М. НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВОУПРАВЛЕНИЕ на МПС за срок от 3 / три/ месеца, считано от фактическото отнемане на свидетелството за правоуправление. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимия. Прокурор: …………. Защитник: ……………… / М. К. / / Адв. Й. Я. / Подсъдим: …………………… / С.В.М. / Съдът ОПРЕДЕЛИ : ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимия С.В.М. по НОХ дело № 207/2016 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата в досъдебното производство спрямо подсъдимия С.В.М. мярка за неотклонение ,,Подписка”. Определението е окончателно.
С.В.М.
В законна сила от 28.10.2016г.

35

НОХД No 56/2016

Кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

П.И.Х.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 31.10.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор М. К. и адв.С.Ч. – служебен защитник на подсъдимата П.И.Х. по смисъла на което: П.И.Х., родена на *** ***, по лична карта: с. П., ул. „ П. Р. Сл.“ № .., / по ОА: с. П., ул. „ Г. З.“ №/, българка, българска гражданка, основно образование, работи на частни начала, омъжена, неосъждана, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА за това, че: На 25.03.2016 год. в с. П., от частен дом на ул. „Г. Д.“ № отнела чужди движими вещи - паричната сума от 80.00 лева от владението и без съгласието на собственика Л.Н.Г. *** намерение противозаконно да ги присвои, като предвид стойността случая е маловажен - престъпление по чл. 194, ал. 3 във вр. с ал.1 от НК. На основание чл.194, ал.3 във вр. с ал.1 от НК вр. с чл. 55, ал.1, т.2, б. б от НК и по споразумение между страните на подсъдимата П.И.Х. СЕ НАЛАГА наказание „ Пробация” по чл. 42а, ал. 2, т. 1, т.2 и т.6 от НК”, състоящо се от следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес:***, по лична карта: с. П., ул. „ П. Р. Сл.“ №.., а по ОА: с. П., ул. „ Г. З.“ №../, два пъти седмично за срок от 6/шест/ месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа за срок от една година. По делото не са направени разноски. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Прокурор:________ Сл.Защитник:________ / М. К./ / Адв. Ч. / Подсъдима:________ / П.И.Х. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимата П.И.Х. със снета по-горе самоличност по НОХд №56/2016 г. по описа на КРС. Определението е окончателно. На основание чл.309 от НПК съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата МН „ Подписка” спрямо подсъдимата П.И.Х., взета на досъдебното следствие.
П.И.Х.
В законна сила от 31.10.2016г.