РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за свършените дела
за периода от 1.9.2016г. до
30.9.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 40/2015

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Г.С.Х.

В.Д.П.П.,
Р.В.Д.,
Д.В.Д.,
В.Б.Б.,
И.Д.Х.,
Д.Н.Б.,
М.П.Б.,
З.К.М.,
Т.К.Б.,
К.И.Б.,
М.И.Б.,
В.П.Б.,
Д.Т.Б.,
А.К.Т.,
В.О.И.,
Т.О.Т.,
С.М.А.,
А.Б.А.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 1.9.2016г.

2

Гражданско дело No 308/2016

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

В.А.Д.

П.П.Д.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 1.9.2016г.
В законна сила от 1.9.2016г.

3

Гражданско дело No 378/2016

Искове по СК - издръжка, изменение

А.И.П.

М.Г.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 1.9.2016г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното на 18.08.2016 г. писмено споразумение, подписано от страните. ОДОБРЯВА постигнатото между страните по настоящото дело СПОРАЗУМЕНИЕ, ПО СМИСЪЛА НА КОЕТО: 1.) А.И.П., с ЕГН: **********,***, представлявана от адв. от ПлАК, като майка и законен представител на малолетния си син М
. М. К. , с ЕГН: **********. 2.) М.Г.К., с ЕГН: **********,***, представляван от адв. от ПлАК. СЕ СЪГЛАСЯВАТ: Бащата М.Г.К., с ЕГН: **********,*** да заплаща месечна издръжка на малолетния си син М. М. К., с ЕГН: **********, чрез неговата майка и законен представител А.И.П., с ЕГН: **********, сума в размер на 150 лв. (сто и петдесет лева) месечно, считано от 01.09.2016 год. до настъпване на основание за нейното изменение. Бащата М.Г.К., с ЕГН: **********,*** да има право да се среща с детето М. М. К. , с ЕГН: ********** след предварителна уговорка с майката А.И.П., с ЕГН: **********,***. Разноските по делото остават така, както са направени от страните. С П О Г О Д И Л И С Е : ИЩЕЦ: ……………. ОТВЕТНИК: ............... / А.И.П. /М.Г.К./ като майка и законен представител на малолетния си син М. М. К. / Съдът на основание чл. 234, ал. 3 от ГПК придава значение на влязло в сила решение на настоящата спогодба и същата не подлежи на обжалване пред по-горен съд. ОСЪЖДА ответникът М.Г.К., с ЕГН: **********,*** да заплати по сметка на КРС окончателна държавна такса в размер на 108 лв. по така постигнатата издръжка. ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 378/2016 год. по описа на КРС като спогодено. Определението е окончателно.
В законна сила от 1.9.2016г.

4

Гражданско дело No 342/2016

Искове по СК - издръжка, изменение

В.Т.Т.

Г.К.К.,
ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 2.9.2016г.

5

НОХД No 98/2016

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Л.Г.Т.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 2.9.2016г.
Одобрява постигнатото на 02.09.2016 год. в гр. Кнежа между М
. К. – прокурор в Районна прокуратура – гр. Кн. и адвокат Р. М. от Пл. АК, като защитник на подсъдимия Л.Г.Т. ***, споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХд.№ 98/2016 г. по описа на РС – Кн. съобразно разпоредбата на чл. 384 от НПК, по силата на което: Подсъдимият Л.Г.Т., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, понастоящем в Затвора – гр. Вр., българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: На 13.02.2016 година в гр. Кн., област Пл., управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“ с транзитен peг.№ ………, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с Наказателно постановление № 15-0967-002239/ 23.10.2015 година на Началника на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР - гр. Вр., връчено лично на обвиняемия на 11.11.2015 година и влязло в законна сила на 19.11.2015 година – престъпление по чл.343в, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК. По споразумение на страните, за извършеното престъпление на основание чл. 343в, ал. 2 във вр. с ал. 1, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК Съдът налага на подс. Л.Г.Т., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 5 /ПЕТ/ МЕСЕЦА, което да търпи при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор. На основание чл. 55, ал. 3 от НК Съдът не налага на подс. Л.Г.Т. по - лекото наказание „Глоба“. С деянието не са причинени имуществени вреди. По Досъдебното производство няма направени разноски. Веществени доказателства не са приобщени по делото. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по досъдебно производство № ЗМ-52/2016 год. по описа на РУ МВР - гр. Кн., ДП № Д-62/2016 год. по описа на Районна прокуратура - гр. Кн. и НОХ дело № 98/2016 год. по описа на Районен съд - гр. Кн. Отменя взетата в хода на досъдебното производство спрямо подсъдимия Л.Г.Т., с ЕГН ********** Мярка за неотклонение „Подписка”. Определението е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Л.Г.Т.
В законна сила от 2.9.2016г.

6

НОХД No 123/2016

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

З.Г.В.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 2.9.2016г.
З.Г.В.
Мотиви от 2.9.2016г.

7

НОХД No 149/2016

Кражба, представляваща опасен рецидив

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Г.К.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 2.9.2016г.
Одобрява постигнатото на 30.08.2016 г. на основание чл. 381, ал. 1 от НПК споразумение между М
. К. – прокурор в РП – Кн. и адвокат К.В. *** – служебен защитник на обвиняемия Г.К.К., по силата на което: Обвиняемият Г.К.К., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: На 20.08.2016 г. около 09.00 часа, в землището на гр. И., в местността „Хаджийски мост“, при условията на опасен рецидив, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК, чрез използване на техническо средство – 2 бр. мотики, направил опит да отнеме от владението на собственика М. В. Р., ЕГН **********, от гр. Пл., чужди движими вещи – 45 килограма картофи сорт „Сорая“ на стойност 31,50 лв. /тридесет и един лева и петдесет стотинки/, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието останало недовършено поради независещи от деца причини – престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б.“а“, вр. чл. 18, ал. 1 от НК. По споразумение на страните, за извършеното престъпление на основание чл. 196, ал.1, т.2, вр. с чл. 195, ал.1, т.4, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 29, ал.1, б.“а“, вр. чл.18, ал.1, във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 и чл. 36 от НК, Съдът налага на обв. Г.К.К., с ЕГН: ********** и снета по-горе самоличност, наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА, което да търпи при първоначален “строг“ режим на изтърпяване в затвор. В резултат на деянието не са причинени съставомерни имуществени вреди. Веществени доказателства по делото не са приобщени. ОСЪЖДА обвиняемия Г.К.К., с ЕГН: ********** ***, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по приходната сметка на Кн.РС, направените по делото разноски в размер на 38,64 лв. – възнаграждение за вещо лице, както и сумата от 5 /пет/ лева, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събиране за държавното вземане. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по бързо производство № ЗМ 414/2016 год. по описа на РУ МВР – Д. Д., пр.пр. № 473/2016 год. по описа на РП – Кн. и НОХ дело № 149/2016 год. по описа на Районен съд – гр. Кн. Определението е окончателно. Отменя взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия Г.К.К., с ЕГН: ********** Мярка за неотклонение „Подписка”.
Г.К.К.
В законна сила от 2.9.2016г.

8

Гражданско дело No 65/2016

Делба

Ф.И.И.

И.В.Д.,
Т.В.Д.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 7.9.2016г.
Предвид молбата на адв. Ф.П. за прекратяване на производството по делото поради оттегляне на иска и изложеното съгласие от ответниците, чрез процесуалният им представител – адв.Г.Г., съдът счита направеното искане за процесуално допустимо, поради което следва да бъде уважено. Водим от горното Съдът ОПРЕДЕЛИ: На основание чл. 232 от ГПК ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по Гр. дело №65/2016 г. на РС Кн
., поради оттегляне на иска от ищцовата страна. Разноските остават така, както са направени от страните. Определението подлежи на въззивно обжалване пред ПлОС в 7-дневен срок от уведомлението за страните.

9

Гражданско дело No 264/2016

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Х.Г.Б.,
Б.С.Б.

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 7.9.2016г.

10

НОХД No 113/2016

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

К.Т.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 7.9.2016г.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото представеното споразумение. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и адв. В.К. - служебен защитник на подсъдимата К.Т.Г. - лично, по смисъла на което: К.Т.Г. родена на *** год. в гр. Л., с настоящ адрес:***, българка, българска гражданка, с начално образование, неомъжена, безработна, неосъждана, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че: На 24.06.2016 год., в с. Бреница, пред домът си, находящ се на ул.„Ст. Кр.” №, сама е осъществила неправомерно присъединяване към електроразпределителна мрежа, собственост на Чез Разпределение България АД гр. С., посредством допълнително монтиран едножилен ел. проводник със сечение 4 квадратни милиметра, от фазово жило на мрежа ниско напрежение към вътрешната инсталация на къщата, с което е създала условия за неотчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК. На основание чл. 234в, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т.2, б.“б“ във вр. с чл. 42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК от НК НАЛАГА на подс.К.Т.Г. Наказание „ПРОБАЦИЯ“, състоящо се от следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес, 2 /два/ пъти седмично за срок от 1 /една/ година; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа за срок от 1 /една/ година. На основание чл. 55, ал.3 от НК Съдът НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото наказание „ГЛОБА“. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР: .......................... СЛ.ЗАЩИТНИК: ………………….. /А. Т./ /Адв. В.К./ ПОДСЪДИМА: ……………………… / К.Т.Г. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимата К.Т.Г. по настоящото НОХ дело № 113/2016 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. К.Т.Г. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
К.Т.Г.
В законна сила от 7.9.2016г.

11

НОХД No 120/2016

Неплащане на издръжка

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

А.И.А.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 7.9.2016г.
А.И.А.
Мотиви от 7.9.2016г.

12

ЧНД No 155/2016

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

ОД НА МВР ПЛЕВЕН,
Р.Е.Д.

Ю.С.В.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 7.9.2016г.
Прекратява производството по ЧН дело № 155 по описа за 2016 год. на Кн
. районен съд. Протоколът да се предаде за прилагането му по досъдебно производство № ЗМ -157/2016 год. по описа на РУ МВР – гр. Кн., като препис от него се приложи по настоящото ЧН дело по описа на Районен съд – гр.Кн.
В законна сила от 7.9.2016г.

13

Гражданско дело No 412/2016

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Л.Г.П.,
С.Х.П.

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 8.9.2016г.
В законна сила от 8.9.2016г.

14

НОХД No 157/2016

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Х.В.Х.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 9.9.2016г.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото представеното споразумение. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и адв. Й. Я. - договорен защитник на подсъдимия Х. В.Х. - лично, по смисъла на което: Х. В.Х. роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 06.09.2016 год., в с. Е., пред домът си, находящ се на ул. „Г. Т.” №, сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителна мрежа, собственост на Чез Разпределение България АД гр. С., посредством допълнително монтиран едножилен ел. проводник със сечение 6 квадратни милиметра, от фазово жило на мрежа ниско напрежение към вътрешната инсталация на къщата, с което е създал условия за неотчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК. На основание чл. 234в, ал. 1 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на 3 /три/ месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/. На основание чл. 55, ал.3 от НК Съдът НЕ НАЛАГА по-лекото наказание „Глоба“. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ………………….. /А. Т./ /Адв. Я./ ПОДСЪДИМ: ………………………… / Х. В.Х./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимия Х. В.Х. по настоящото НОХ дело № 157/2016 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Х. В.Х. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
Х.В.Х.
В законна сила от 9.9.2016г.

15

ЧГД No 422/2016

Назначаване особен представител

ДСИ КНЕЖА-СТОЯНКА МИНЧЕВА

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 10.9.2016г.

16

Гражданско дело No 272/2016

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

В.Н.П.

Н.К.Н.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 12.9.2016г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представената с писмения отговор по чл. 131 от ГПК от Н.К.Н. писмена спогодба. ОДОБРЯВА постигнатата между страните по настоящото дело СПОГОДБА, ПО СМИСЪЛА НА КОЯТО: 1.) В.Н.П., с ЕГН: **********,***, в качеството на баща на Н
. Вл. П., с ЕГН: **********. 2.) Н.К.Н., с ЕГН: **********, с адрес ***, общежитие №.., стая №, представлявана от адв. М.Г. ***. СЕ СЪГЛАСЯВАТ: Родителските права по отношение на детето Н. Вл. П., с ЕГН: ********** се предоставят на бащата В.Н.П., с ЕГН: **********,***. Местоживеенето на детето Н. Вл. П., с ЕГН: ********** се определя при бащата В.Н.П., с ЕГН: ********** на адрес: ***. Майката Н.К.Н., с ЕГН: **********, с адрес ***, общежитие №., стая № има право на лични контакти с детето Н. Вл. П.,с ЕГН:**********, както следва: Последната събота и неделя от месеца, считано от 10.00 часа в събота до 15.00 часа в неделя с преспиване, в дома на нейните родителите на адрес: гр. Вр., кв.К., ул.“Б.“ №.. пет дни от зимната училищна ваканция на детето, цялата пролетна училищна ваканция на детето и 1 месец през лятото – юни, юли или август, който месец не съвпада с платения годишен отпуск на бащата. По всяко друго време, когато детето пожелае и със съгласието на баща си, то има право на лични отношения с майка си. Майката Н.К.Н., с ЕГН: **********, с адрес ***, общежитие №.., стая № да заплаща месечна издръжка за сина си Н. Вл. П., с ЕГН: **********, в размер на 105 лв., считано от 12.09.2016 год., ведно със законната лихва за всяка просрочена месечна вноска чрез бащата В.Н.П., с ЕГН: **********,***, в качеството на баща на Н. Вл. П., с ЕГН: **********. Разноските по делото остават така, както са направени от страните. С П О Г О Д И Л И С Е : ИЩЕЦ: ……………. ОТВЕТНИК: …………….. /В.Н.П., /Н.К. в качеството на баща на Н./ Н. Вл. П. / Съдът на основание чл. 234, ал. 3 от ГПК придава значение на влязло в сила решение на настоящата спогодба и същата не подлежи на обжалване пред по-горен съд. ОСЪЖДА ответницата Н.К.Н., с ЕГН: **********, с адрес ***, стая №202 да заплати по сметка на КРС окончателна държавна такса в размер на 75.60 лв. по така постигнатата издръжка. ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 272/2016 год. по описа на КРС като спогодено. Определението е окончателно.
В законна сила от 12.9.2016г.

17

Гражданско дело No 426/2016

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Ц.К.Б.,
П.О.Б.

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 13.9.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело 426/2016 г. по описа на РС Кн
., поради оттегляне на молбата за развод по взаимно съгласие. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ПлОС в едноседмичен срок от днес.

18

НОХД No 86/2016

Длъжностно присвояване

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

С.Е.Ж.,
КМЕТА НА С.ЕНИЦА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 13.9.2016г.
Водим от горното и на основание чл.288, ал.1, т.1 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 86/2016г. по описа на Районен съд гр.Кн
. и изпраща делото на Районна прокуратура за отстраняване на допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване на процесуалните права на подсъдимият, изложено по-горе в обстоятелствената част на настоящото определение. Определението подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок от днес пред ПлОС.

19

НОХД No 112/2016

Престъпления против горското стопанство

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Х.Ц.П.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 13.9.2016г.
Х.Ц.П.
Мотиви от 13.9.2016г.

20

Гражданско дело No 192/2016

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Р.П.В.

ЕТ П.А.-П.Ч.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 14.9.2016г.

21

Гражданско дело No 152/2016

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

С.И.Б.,
Н.Б.Ц.

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 15.9.2016г.

22

АНД No 104/2016

МВР

З.С.Й.

РУ НА МВР КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 15.9.2016г.
НП-потвърдено

23

Гражданско дело No 289/2016

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

И.Б.С.

К.И.С.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 16.9.2016г.

24

НОХД No 158/2016

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.А.И.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 16.9.2016г.
Съдът ОПРЕДЕЛИ : ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото представеното споразумение. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и адв. В.И. - служебен защитник на подсъдимия И.А.И. - лично, по смисъла на което: И.А.И. роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен с две непълнолетни деца, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На неустановена дата за времето от 26.05.2016 г. до 10.06.2016 г. в дома си в гр. И., ул.“Сл. А.“ №.., като монтирал на мястото на водомера във водомерната шахта на имота 19-сантиметрова метална тръба с диаметър един цол, сам е осъществил неправомерно присъединяване към водопреносна мрежа на „В и К“ ЕООД – Пл., с което е създал условия за неотчитане на потребената питейна вода в имота - престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК. На основание чл. 234в, ал. 1 във вр. с чл. 55, ал. 1, т.2, б.“б“ във вр. с чл. 42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК му НАЛАГА Наказание ,,ПРОБАЦИЯ”, състоящо се от следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес, 2 /два/ пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа за срок от 6 месеца. Съдът на основание чл.55, ал.3 от НК Съдът НЕ НАЛАГА на подс.И.А.И. кумулативно предвиденото наказание „Глоба“. На основание чл. 53, ал. 1, б.,,а” от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществени доказателства: един брой подцинкована тръба 1 цол с дължина 19 см. с резби от двете страни; една ПВЦ пломба №006740 ВиК, зелена кабелна връзка /свинска опашка/ и един сив пръстен, намиращи се на съхранение в Архива на РС – Кн. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР: .......................... СЛ.ЗАЩИТНИК: ………………….. /А. Т./ /Адв. В.И./ ПОДСЪДИМ: ………………………… / И.А.И./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимия И.А.И. по настоящото НОХ дело № 158/2016 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. И.А.И. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
И.А.И.
В законна сила от 16.9.2016г.

25

НОХД No 160/2016

Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

К.В.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 16.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и адвокат Р.М. – договорен защитник на К.В.К.. Подсъдимият К.В.К. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен с едно малолетно дете, неосъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 31.08.2016 г. в дома си - в стопанска постройка, находящ се на ул.“Р.“ № .. в гр. Кн. е държал акцизни стоки - 590 кутии с цигари от марката: „Marble“ - 80s с единична стойност на една кутия по 7.50 лева, на обща стойност 4425.00 лева и с невнесен акциз в републиканския бюджет е в размер на 2209.55 лева без акцизен бандерол, който се изисква по Закона за тютюна и тютюневите изделия: чл. 2, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове-съгласно който:"На облагане с акциз подлежат: Алкохолът и алкохолните напитки, т.2 Тютюневите изделия.; Чл. 25, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия, съгласно който "Тютюневите изделия от местно производство и от внос се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване; чл. 25, ал.2: бандеролът е държавна ценна книга и представлява специална хартиена лента, която доказва внасянето на дължимия акциз; чл.25, ал.4: върху бандерола са обозначени серия, номер и други трайни знаци и символи"; чл. 28, ал.1: "Тютюневите изделия местно производство и от внос се .... съхраняват ... в търговски обекти и складове на едро и дребно само с акцизен бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията на чл. 25", като предвид стойността случая не е маловажен - престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК. За това му деяние и по споразумение между страните на основание чл. 234, ал.1 във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК му НАЛАГА наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на 8 /осем/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/. На основание чл.55, ал.3 от НК Съдът НЕ НАЛАГА на подс. К.В.К. по-лекото наказание „Глоба“. На основание чл. 234, ал.3 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства – предмет на престъплението, а именно: 590 броя кутии с цигари от марката „Marble”-80s без бандерол, понастоящем на съхранение в РУ МВР-Кн. ОСЪЖДА подс. К.В.К. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по приходната сметка на КРС направените деловодни разноски от ДП в размер на 57.96 лева за експертиза. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. Прокурор:.................. Защитник: ............... / А. Т./ /Адв.Р.М./ Подсъдим: ......................... / К.В.К./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия К.В.К. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 160/2016 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс.К.В.К. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
К.В.К.
В законна сила от 16.9.2016г.

26

Гражданско дело No 353/2016

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Е.Г.К.

П.Г.Д.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 17.9.2016г.
В законна сила от 17.9.2016г.

27

Гражданско дело No 61/2015

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Б.П.С.

А.Ц.С.П.,
Х.А.П.П.,
И.Х.М.,
П.Х.Г.,
Р.Ц.С.,
М.К.Д.,
И.К.С.,
Н.К.П.,
Г.Х.П.,
И.Х.П.,
С.Г.П.,
А.И.Д.,
Н.И.Д.,
П.А.Т.,
С.П.С.,
Н.А.К.,
А.А.В.,
Р.А.С.,
Ц.А.С.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 19.9.2016г.

28

НОХД No 81/2016

Кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

М.Й.И.,
С.С.С.,
М.Й.И.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 20.9.2016г.
М.Й.И.
С.С.С.
М.Й.И.
Мотиви от 20.9.2016г.

29

НОХД No 105/2016

Средна телесна повреда

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Б.Р.А.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 20.9.2016г.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото представеното споразумение. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и адв. С.Я. - договорен защитник на подсъдимия Б.Р.А. - лично, по смисъла на което: Б.Р.А. роден на *** год. в гр. Б. Сл., живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен с две непълнолетни деца, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 28.03.2016 год., на спортна площадка в училищния двор в с.Д. Л., нанесъл удари в областта на главата на М.Р.М. от гр. Л., с което му причинил средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на долната челюст, състояние довело до трайно затрудняване на дъвченето и говоренето - престъпление по чл.129, ал.2 във вр. с ал.1 от НК. На основание чл. 129, ал.2 във вр. с ал.1 във връзка във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,Б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, т.2 и т.6 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,ПРОБАЦИЯ”, състоящо се от следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес 2 /два/ пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца; - безвъзмезден труд в полза на обществото по 100 часа за срок от 6 /шест/ месеца. ОСЪЖДА подс. Б.Р.А. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по приходната сметка на КРС направените деловодни разноски в ДП в размер на 48.30 лева за експертиза и сумата от 80 лева – съдебна такса, определена съобразно размера на така определеното обезщетение по гражданския иск. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: …………………….. / А. Т./ /Адв.С.Я. / ПОДСЪДИМ: ………………………… / Б.Р.А. / ДАЛ СЪГЛАСИЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ: ……………… / М.Р.М./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Б.Р.А. по настоящото НОХ дело № 105/2016 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Б.Р.А. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. На съдебните заседатели определя възнаграждение от бюджетните средства на съда в размер от по 6.43 лв.
Б.Р.А.
В законна сила от 20.9.2016г.

30

НОХД No 164/2016

Състави на придобиване и държане на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.Ц.Р.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 20.9.2016г.
Одобрява постигнатото на 16.09.2016 г. на основание чл. 381, ал. 1 от НПК споразумение между М
. К. – прокурор в РП – Кн. и адвокат Г.Х. от АК – Вр., упълномощен защитник на обвиняемия И.Ц.Р., с ЕГН:**********, по силата на което: Обвиняемият И.Ц.Р., роден на *** ***, българин, с българско гражданство, със средно специално образование, разведен, работи на длъжност механизатор селскостопански машини в ЗП – ЕТ „Първан Кутински” - гр. Кн., неосъждан /реабилитиран по право/, с постоянен адрес:***, понастоящем живущ ***, с ЕГН: **********, се признава за виновен в това, че: На 21.07.2016 г. около 01.30 часа, в гр. Кн. на ул. „К. и М.”, срещу дом № 48, в лек автомобил с марка „Фолксваген”, модел „Голф”, с per. № ………, без надлежно разрешително съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, държал високорискови наркотични вещества, а именно: 49 /четиридесет и девет/ броя станиолени топчета и 2 /два/ броя топчета, свити от бяла оризова хартия, съдържащи коноп /марихуана/, с общо нето тегло 18.296 /осемнадесет цяло и двеста деветдесет и шест стотни/ грама на обща стойност 109.77 лв. /сто и девет лева и седемдесет и седем стотинки/, с процентно съдържание на активния компонент тетрахидроканабинол - от 11.3 % до 13.6 %; 4 /четири/ броя прозрачни полиетиленови пликчета, съдържащи амфетамин, с общо нето тегло 1,333 /едно цяло и триста тридесет и три стотни/ грама, на обща стойност 39,99 лв. /тридесет и девет лева и деветдесет и девет стотинки/, като конопът и амфетаминът са наркотични вещества, включени в Списък I "Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманитарната и ветеринарната медицина" - Приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета на основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3 от ЗКНВП – престъпление по чл. 354а, ал. 3, т.1 от Наказателния кодекс. По споразумение на страните, за извършеното престъпление на основание чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК във връзка с чл. 55, ал.1, т. 1, във връзка чл. 36 от НК Съдът налага на обвиняемия И.Ц.Р., с ЕГН:********** и снета по-горе самоличност, наказание 6 /ШЕСТ/ месеца „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. Страните се споразумяха на основание чл. 55, ал. 3 от НК на обвиняемия да не се налага предвиденото наред с наказанието „Лишаване от свобода” по-леко наказание „Глоба”. С престъплението не са причинени съставомерни имуществени вреди. На основание чл.354а, ал.6 от НК предметът и средствата на престъплението – останалото след експертното изследване общо 17,641 грама коноп /канабис/ с концентрация /съдържание/ на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол в растителния материал от 11.3 % до 13.6 % и 1,309 грама амфетамин, приобщени с протокол за оглед на местопроизшествие, наркотични вещества – на съхранение в Централно Митническо Управление гр. София, както и 1 бр. кутия от цигари с надпис „ММ”; 1 бр. метална кутия с цилиндрична форма с надпис „Нескафе Класик” и 1 бр. метална електронна везна, опакована в черна пластмасова кутия, запечатана в хартиен плик, СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК И.Ц.Р., с ЕГН:**********,***, понастоящем живущ ***, да заплати в полза на ОД на МВР гр. Пл. направените по досъдебното производство разноски в размер на 173,28 лв. – за физико-химическа експертиза и 144,90 лв. – за компютърно-техническа експертиза. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по досъдебно производство № ЗМ 126/2016 год. по описа на РУ МВР – Кн., пр. пр. № 411/2016 год. по описа на РП – Кн. и НОХ дело № 164/2016 год. по описа на Районен съд – гр. Кн. Определението е окончателно. Отменя взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия И.Ц.Р., с ЕГН:********** Мярка за неотклонение „Подписка”. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
И.Ц.Р.
В законна сила от 20.9.2016г.

31

НОХД No 163/2016

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Й.С.А.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 21.9.2016г.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото представеното споразумение. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор М. К. и адв. В. К. - служебен защитник на подсъдимия Й.С.А. - лично, по смисъла на което: Й.С.А. роден на *** год. в гр. Б. Сл., живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, женен, пенсионер, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: За периода от неустановена дата до 14.09.2016г. в с.Д. Л., обл. Пл., в частен дом, находящ се на ул.“Я.“ №.., сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителна мрежа, посредством 1 бр.кабел със сечение 6 квадратни милиметра, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК. На основание чл. 234в, ал. 1 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/. На основание чл. 55, ал.3 от НК Съдът НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото наказание „Глоба“. На основание чл. 53, ал. 1, б.,,а” от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществени доказателства: 1 бр. кабел със сечение 6 кв.мм, с черна изолация, намиращ се на съхранение в Архива на РС – Кн. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР: .......................... СЛ.ЗАЩИТНИК: …………………….. /М. К./ /Адв. В. К. / ПОДСЪДИМ: ………………………… / Й.С.А. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Й.С.А. по настоящото НОХ дело № 163/2016 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Й.С.А. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
Й.С.А.
В законна сила от 21.9.2016г.

32

Гражданско дело No 255/2013

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Ц.Л.Д.

В.Б.П.,
А.Б.П.,
Г.Ц.З.,
П.Ц.С.,
И.С.Д.,
Н.Л.Д.,
Н.Н.П.П.,
Т.Н.Т.,
П.В.Ц.П.,
В.Н.С.,
М.В.С.,
И.Ц.,
В.П.А.,
К.П.Ц.,
Б.В.П.,
Д.Н.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 26.9.2016г.

33

АНД No 140/2016

КАТ

Н.И.Н.

РУ НА МВР КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 26.9.2016г.
НП-потвърдено

34

Гражданско дело No 264/2013

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

В.А.Р.П.,
И.Т.Р.

Г.Д.Р.,
С.Д.Т.,
П.Г.К.,
В.Г.К.,
И.П.Л.,
М.Д.Р.П.,
Т.Л.Г.,
С.Л.П.,
М.К.П.,
Х.Х.К.,
А.Ц.К.,
Ю.Ц.К.,
П.Г.К.,
И.Г.К.,
Д.Л.К.,
С.М.С.,
М.М.А.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 27.9.2016г.

35

Гражданско дело No 337/2016

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

К.М.П.

ПК"НАПРЕДЪК"-КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 27.9.2016г.

36

Гражданско дело No 346/2016

Производства по Закона за защита от домашното насилие

В.В.Д.

Д.С.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 27.9.2016г.

37

Гражданско дело No 346/2016

Производства по Закона за защита от домашното насилие

В.В.Д.

Д.С.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Заповед за защита от 27.9.2016г.

38

ЧГД No 389/2016

Приемане и отказ от наследство

БАНКА ДСК СОФИЯ

Г.И.Г.Б.,
В.К.Г.,
М.Г.И.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 28.9.2016г.
В законна сила от 28.9.2016г.

39

Гражданско дело No 457/2016

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 29.9.2016г.
Водим от горното, на основание чл. 26 във вр. с чл.25, ал.1, т.2 от ЗЗакр.Д и В ИМЕТО НА НАРОДА Съдът Р Е Ш И : R№ 146/2016 г. НАСТАНЯВА детето И
. Б. Р., с ЕГН: ********** в семейството на нейните баба и дядо /по майчина линия/ - И. М. А., с ЕГН ********** и Д. Р. А., с ЕГН ********** *** на основание чл. 26 във вр. с чл.25, ал.1, т.2 от Закона за закрила на детето, с оглед най-добрия интерес на детето за срок до навършване на 18-годишна възраст. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес за ДСП гр. Кн. и в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението за РП Кн. Решението подлежи на незабавно изпълнение.

40

Гражданско дело No 458/2016

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 29.9.2016г.
Водим от горното, на основание чл. 30, ал.1 във вр. с чл. 29, т.8 от ЗЗакр.Д и В ИМЕТО НА НАРОДА Съдът Р Е Ш И: ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето И
. Б. Р., с ЕГН: ********** в семейството на нейния близък А. А. М., с ЕГН: **********, с постоянен адрес: ***, поради промяна на мярката за закрила. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Пл. Окръжен съд, в 7-дневен срок от днес – за ДСП гр. Кн. и в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението – за РП Кн. Решението подлежи на незабавно изпълнение.

41

АНД No 126/2016

КАТ

И.Б.Н.

РУ НА МВР КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 29.9.2016г.
НП-изменено

42

НОХД No 153/2016

Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Т.П.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 29.9.2016г.
Т.П.К.

43

НОХД No 153/2016

Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Т.П.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Присъда от 29.9.2016г.
Т.П.К.

Мотиви от 30.9.2016г.

44

Гражданско дело No 305/2016

Искове за обезщетение от деликт

ЕТ Н.Д.-4.Д..Л.

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО- ПЛЕВЕН

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 30.9.2016г.

45

АНД No 119/2016

БАБХ

Б.А.Г.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ПЛЕВЕН

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 30.9.2016г.
НП-потвърдено