РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за свършените дела
за периода от 1.8.2016г. до 31.8.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧНД No 135/2016

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

РУ НА МВР КНЕЖА

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 1.8.2016г.
В законна сила от 1.8.2016г.

2

АНД No 133/2016

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

В.В.В.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 4.8.2016г.
В.В.В.
Мотиви от 4.8.2016г.
В законна сила от 22.8.2016г.

3

Гражданско дело No 379/2016

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 9.8.2016г.
Водим от горното, на основание чл. 26 във вр. с чл.25, т.1 и т.3 от ЗЗакр.Д и В ИМЕТО НА НАРОДА Съдът Р Е Ш И : R№ 119 /2016 г. НАСТАНЯВА детето Цв
. И. Ст., с ЕГН: ********** в семейството на нейният роднина по майчина линия И. Л. К., с ЕГН: ********** с адрес: *** на основание чл. 26 във вр. с чл.25, т.1 и т.3 от Закона за закрила на детето, с оглед най- добрия интерес на детето за срок до промяна в обстоятелствата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес за ДСП гр. Кн. и в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението за РП Кн. Решението подлежи на незабавно изпълнение.
В законна сила от 18.8.2016г.

4

АНД No 137/2016

Производство по УБДХ

РУ НА МВР КНЕЖА

М.М.Д.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 9.8.2016г.
НП-потвърдено
М.М.Д.
В законна сила от 11.8.2016г.

5

ЧГД No 387/2016

Приемане и отказ от наследство

Д.П.А.,
П.П.М.

П.П.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Разпореждане от 16.8.2016г.
В законна сила от 16.8.2016г.

6

НОХД No 139/2016

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Б.Н.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 18.8.2016г.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото представеното споразумение. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор М. К. и адв. Пл. Е. - договорен защитник на подсъдимият Б.Н.Г. - лично, по смисъла на което: Б.Н.Г. роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, женен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 03.08.2016 г., около 21:00 ч., в гр. Кн. по ул.“Ст. Ц.“, пред дом № .. управлявал моторно превозно средство – лек автомобил с марка “Пежо“ модел „407“, комби, син на цвят, с рег.№…….., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 (едно цяло и две) на хиляда – а именно 1,5 (едно цяло и пет) на хиляда, установено по надлежния ред чрез химическа експертиза №432/09.08.2016 г. на ЦСМП – гр. Пл. - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. На основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т.1 от НК му НАЛАГА наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/. На основание чл. 343г, във вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК му НАЛАГА наказание „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 3 /три/ месеца. На основание чл. 55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на подс.Б.Г. предвиденото по-леко наказание „Глоба“. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: …………………….. /М. К./ /Адв. Пл. Е./ ПОДСЪДИМ: ………………………… / Б.Н.Г. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимия Б.Н.Г. по настоящото НОХ дело № 139/2016 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Б.Н.Г. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
Б.Н.Г.
В законна сила от 18.8.2016г.

7

Гражданско дело No 404/2016

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 25.8.2016г.
Водим от горното, на основание чл. 26 във връзка с чл.25, ал.1, т.3 от ЗЗакр.Д и В ИМЕТО НА НАРОДА Съдът Р Е Ш И : R№ 120/2016 г. НАСТАНЯВА детето Т
. Н. Т., с ЕГН:********** в семейството на нейния рожден брат Т. Хр. Г., с ЕГН: ********** с постоянен адрес: *** и настоящ адрес: с.Бр., ул.“Кл. О.“ №.., с оглед най-добрия интерес на детето за срок до навършване на 18 години или до промяна на обстоятелствата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес за ДСП гр. Кн. и в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението за РП Кн. Решението подлежи на незабавно изпълнение.
В законна сила от 7.9.2016г.

8

Гражданско дело No 405/2016

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 25.8.2016г.
Водим от горното, на основание чл. 26 във вр. с чл.25, ал.1, т.3 от ЗЗакр.Д и В ИМЕТО НА НАРОДА Съдът Р Е Ш И : R№ 121/2016 г. НАСТАНЯВА детето Л
. Пл. П., с ЕГН:********** в професионално приемно семейство – Р. Д. М., с ЕГН: ********** с адрес: ***, с оглед най- добрия интерес на детето за срок от 1 /една/ година или до промяна на обстоятелствата. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях условията, при които детето Л. Пл. П., с ЕГН:********** да ползва социалната услуга ,,заместваща приемна грижа”, а именно: -при възникване на извънредни обстоятелства, непозволяващи на професионалното приемно семейство да полага грижи за детето; -когато приемното семейство има нужда от почивка или преживяват временно някаква трудност; -при необходимост по преценка на отдела „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Кн. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на детето Л. Пл. П., с ЕГН:********** с нейните родители, при изявено желание от тяхна страна, както следва: всеки втори и четвърти петък от месеца в ДСП – гр. Кн., в присъствието на социален работник от Отдел ,,Закрила на детето”, който да определя часовете за срещи между родителите и детето. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес за ДСП гр. Кн. и в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението за РП Кн. Решението подлежи на незабавно изпълнение.
В законна сила от 7.9.2016г.

9

Гражданско дело No 408/2016

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 30.8.2016г.
Водим от горното, на основание чл. 26 във връзка с чл.25, т.1 и т.2 от ЗЗакр.Д и В ИМЕТО НА НАРОДА Съдът Р Е Ш И : R№ 122/2016 г. НАСТАНЯВА детето Д
. С. И., с ЕГН:********** в професионално приемно семейство В. Д. В., с ЕГН: ********** и Д. Т. В., с ЕГН: ********** с адрес: ***, с оглед най-добрия интерес на детето за срок от 3 /три/ години или до нейното осиновяване. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях условията, при които детето Д. С. И., с ЕГН:********** да ползва социалната услуга ,,заместваща приемна грижа”, а именно: -при възникване на извънредни обстоятелства, непозволяващи на професионалното приемно семейство да полага грижи за детето; -когато приемното семейство има нужда от почивка или преживяват временно някаква трудност; -при необходимост по преценка на отдела „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Кн. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на детето Д. С. И., с ЕГН:********** с нейният баща – С. И. Др., с ЕГН: ********** и адрес: ***, при изявено желание от негова страна, както следва: всеки първи и трети петък от месеца в ДСП – гр. Кн., в присъствието на социален работник от Отдел ,,Закрила на детето”, който да определя часовете за срещи между тях. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес за ДСП гр. Кн. и в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението за РП Кн. Решението подлежи на незабавно изпълнение.

10

Гражданско дело No 409/2016

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 30.8.2016г.
Водим от горното, на основание чл. 30, ал.1 във вр. с чл. 29, т.6 от ЗЗакр.Д и В ИМЕТО НА НАРОДА Съдът Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето В
. И. Н., с ЕГН ********** в семейството на нейната баба по бащина линия – В. М. П. от с. Бр., ул.“И.“ №6, с оглед най-добрият интерес на детето. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес за ДСП гр. Кн. и в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението – за РП Кн. Решението подлежи на незабавно изпълнение.

11

Гражданско дело No 410/2016

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 30.8.2016г.
Водим от горното, на основание чл. 30, ал.1 във вр. с чл. 29, т.6 от ЗЗакр.Д и В ИМЕТО НА НАРОДА Съдът Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето В
. И. Н., с ЕГН ********** в семейството на нейната баба по бащина линия – В. М. П. от с. Бр., ул.“И.“ №.., с оглед най-добрият интерес на детето. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес за ДСП гр. Кн. и в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението – за РП Кн. Решението подлежи на незабавно изпълнение.

12

Гражданско дело No 411/2016

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 30.8.2016г.
Водим от горното, на основание чл. 30, ал.1 във вр. с чл. 29, т.6 от ЗЗакр.Д и В ИМЕТО НА НАРОДА Съдът Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето М
. И. Н., с ЕГН ********** в семейството на нейната баба по бащина линия – В. М. П. от с. Бр., ул.“И.“ №.. с оглед най-добрият интерес на детето. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес за ДСП гр. Кн. и в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението – за РП Кн. Решението подлежи на незабавно изпълнение.

13

ЧНД No 150/2016

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

РУ НА МВР КНЕЖА

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 30.8.2016г.
ПРИКЛЮЧВА разпита на свидетелят като констатира, че по време на неговото провеждане не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше оказан натиск от разследващия полицай върху свидетеля.
В законна сила от 30.8.2016г.

14

Гражданско дело No 391/2016

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Ч.П.Н.,
М.П.Б.

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 31.8.2016г.
В законна сила от 31.8.2016г.

15

Гражданско дело No 407/2016

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Ц.В.П.,
П.В.П.

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 31.8.2016г.
В законна сила от 31.8.2016г.

16

АНД No 142/2016

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Е.А.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 31.8.2016г.
Е.А.М.
Мотиви от 31.8.2016г.