РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за свършените дела
за периода от 1.7.2016г. до
31.7.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 306/2016

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 1.7.2016г.
В законна сила от 12.7.2016г.

2

Гражданско дело No 309/2016

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

С.С.И.

ЕТ "А.-С.Д." В.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 4.7.2016г.

3

Гражданско дело No 310/2016

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

С.С.И.

ЕТ "А.-С.Д." В.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 4.7.2016г.

4

НОХД No 294/2014

Престъпления против промишлеността

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

В.И.С.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 4.7.2016г.
В.И.С.
Мотиви от 11.7.2016г.

5

АНД No 99/2016

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Ф.М.Р.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 4.7.2016г.
Ф.М.Р.
Мотиви от 4.7.2016г.

6

НОХД No 110/2016

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Ж.М.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 4.7.2016г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение между Районна прокуратура гр.Кн
., представлявана прокурор А. Т. и адвокат Р. М. от ПлАК – договорен защитник на подсъдимия Ж.М.К.. ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: Ж.М.К., роден на *** ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: На 24.06.2016 год., в с. Е., пред домът си, находящ се на ул. „В.” №, сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителна мрежа, собственост на ЧЕЗ Разпределение България АД гр. С., посредством допълнително монтиран едножилен ел. проводник със сечение 2.5 квадратни милиметра, от фазово жило на мрежа ниско напрежение към вътрешната инсталация на къщата, с което е създал условия за неотчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК. На основание чл. 234в, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал.1, т.2,б.”Б”и ал.3 от НК във вр. с чл. 42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК И ПО СПОРАЗУМЕНИЕ на страните на подсъдимия Ж.М.К. СЕ НАЛАГА наказание ,,ПРОБАЦИЯ” в размер на 6 (шест) месеца, изразяващи се в следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес ***, два пъти седмично за срок от 6 / шест/ месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 / шест/ месеца; На основание чл. 55, ал.3 от НК съдът НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото наказание „Глоба“. С деянието имуществени вреди не са причинени. Разноски по делото - не са направени. Веществени доказателства - не са иззети. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Районен прокурор: …………. Защитник: ……………… / А. Т. / / Адв. М. / Подсъдим: …………………………… / Ж.М.К. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Ж.М.К. със снета по-горе самоличност по НОХ дело №110/2016 г. по описа на КРС. Определението е окончателно На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата МН ”Подписка”, взета спрямо подсъдимия Ж.М.К. от ДП.
Ж.М.К.
В законна сила от 4.7.2016г.

7

Гражданско дело No 587/2015

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

М.Х.

Д.П.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 5.7.2016г.
ОБЯВЯВА за окончателен разделителен протокол варианта от експертното заключение на експерта Б.З.. Копие от настоящето решение и от експертизата след влизане на РЕШЕНИЕТО в законна сила да се изпрати на ОС”Земеделие” – гр. Кн
. за изготвяне на съответните проекто-скици. Решението подлежи на въззивно обжалване пред ПлОС в 14 дневен срок от съобщението на страните

8

НОХД No 17/2016

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.В.С.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 6.7.2016г.
И.В.С.
Мотиви от 12.7.2016г.

9

НОХД No 100/2016

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

М.И.А.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 6.7.2016г.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото представеното споразумение. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и адв. С.Ч. - служебен защитник на подсъдимия М.И.А. - лично, по смисъла на което: М.И.А. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, мотокарист във „Винпром“ ЕАД – Пл., осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: След като е бил осъждан с влязло в сила Споразумение № 151/31.03.2015 год. по НОХД 713/2015 год. по описа на PC –Пл. за това, че управлява МПС след употреба на алкохол с концентрация над 1.2 на хиляда на 17.05.2016 год. на второкласния път II-13 в участъка между гр.Д. Д. - гр.И., на километър 93+127 е управлявал МПС - лек автомобил Рено Меган с peг. № …….., след употреба на алкохол с концентрация 2.1 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза, отразена в Протокол №259/26.05.2016 г. на ЦСМП – Пл. - престъпление по чл. 343 б, ал.2 от НК. На основание чл. 343 б, ал. 2 във връзка с чл. 55, ал. 1, т.1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на 4 /четири/ месеца, което да се изтърпи при първоначален „строг“ режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: …………………….. /А. Т./ /Адв. С.Ч. / ПОДСЪДИМ: ………………………… / М.И.А. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият М.И.А. по настоящото НОХ дело № 100/2016 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. М.И.А. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. На основание чл. 306, ал.1, т.3 от НПК във вр. с чл. 68, ал.1 от НК съдът ОПРЕДЕЛИ: Привежда в изпълнение наказанието в размер на 4 /четири/ месеца „Лишаване от свобода“, наложено по споразумение №151/31.03.2015 г. по НОХ дело № 713/2015 г. по описа на РС – Пл., което да изтърпи при първоначален „строг“ режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. Определението може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15-дневен срок от днес.
М.И.А.

10

Гражданско дело No 109/2016

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСКВО-ПЛЕВЕН

ЕТ Н.Д.-4.Д..Л.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 7.7.2016г.

11

Гражданско дело No 166/2016

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Г.П.Н.,
П.Г.П.,
С.Г.П.П.

Л.С.Г.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 7.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатата днес, 07.07.2016 г. в гр. Кнежа съдебна спогодба между Г.П.Н., с ЕГН **********, с адрес: ***; П.Г.П., с ЕГН **********, с адрес: ***, действащ чрез пълномощника – адвокат В.К. от Пл
. АК; С.Г.П. – П., с ЕГН **********, с адрес: ***, действаща чрез пълномощника – адв. В.К. от ПлАК и Л.С.Г., с ЕГН **********, с адрес: ***, с която страните уреждат всички спорни въпроси по образуваното Гр. дело №166/2016 г. по описа на РС Кн. и по силата на която: 1. Г.П.Н. получава в дял и става изключителен собственик на следния недвижим имот в землището на с. Л. с ЕКАТТЕ 43044, общ. Кн., а именно: - имот с № ……., представляващ НИВА, трета категория в местността “КРАЙЩЕТО“, с площ 4.997 дка (четири декара деветстотин деветдесет и седем кв.м), при граници и съседи: имот № …….. - нива на В. Д. К.; имот № …… - полски път на общ. Кн., имот № …… - полски път на общ. Кн.; имот № …….. - нива на Л.С.Г.. Имотът е образуван от имот № …... 2. Л.С.Г. получава в дял и става изключителен собственик на следния недвижим имот в землището на с. Лазарово с ЕКАТТЕ 43044, общ. Кн., а именно: - имот с № ……., представляващ НИВА, трета категория в местността “КРАЙЩЕТО“, с площ 4.997 дка (четири декара деветстотин деветдесет и седем кв.м), при граници и съседи: имот № 054024 - нива на Г.П.Н.; имот № …… - полски път на общ. Кн.; имот № ……. - нива на фонд общинска земя; имот № …….. - нива на Г. Хр. Ч.; имот № …….. - нива насл. на Г. Н. И.; имот № ……. - нива В. Д. К. Имотът е образуван от имот №….. 3. П.Г.П., действащ чрез пълномощника – адвокат В.К. от Пл. АК, не получава реален дял от наследството, а получава парично уравнение за дела си в размер на 200 лв. (двеста лева) от съделителя Г.П.Н.. 4. С.Г.П.-П., действаща чрез пълномощника – адв. В.К. от Пл. АК, не получава реален от наследството, а получава парично уравнение за дела си в размер на 200 лв. (двеста лева) от съделителя Г.П.Н.. Общата стойност на двата имота е 1 175.18 лв. (хиляда сто седемдесет и пет лева и 18 ст.), съгласно удостоверение да данъчна оценка изх. № 980/31.03.2016 г. на Община Кн. Разноските по делото остават в тежест на страните така, както са направени. ОСЪЖДА на основание чл.8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК Г.П.Н., с ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати по приходната сметка на Районен съд – гр.Кн. държавна такса върху стойността на дела си в размер на 3.92 лв. (три лева и 92 ст.), както и сумата от 5.00 лв. (пет лева и 0 ст.) в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събиране на държавното вземане. ОСЪЖДА на основание чл.8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК П.Г.П., с ЕГН **********, с адрес: ***, чрез пълномощника – адв. В. К. от ПлАК, да заплати по приходната сметка на Районен съд – гр.Кн. държавна такса върху стойността на дела си в размер на 3.92 лв. (три лева и 92 ст.), както и сумата от 5.00 лв. (пет лева и 0 ст.) в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събиране на държавното вземане. ОСЪЖДА на основание чл.8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК С.Г.П. – П., с ЕГН **********, с адрес: ***, чрез пълномощника – адв. В. К. от ПлАК, да заплати по приходната сметка на Районен съд – гр.Кн. държавна такса върху стойността на дела си в размер на 3.92 лв. (три лева и 92 ст.), както и сумата от 5.00 лв. (пет лева и 0 ст.) в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събиране на държавното вземане. ОСЪЖДА на основание чл.8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК Л.С.Г., с ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати по приходната сметка на Районен съд – гр.Кн. държавна такса върху стойността на дела си в размер на 11.75 лв. (единадесет лева и 75 ст.), както и сумата от 5.00 лв. (пет лева и 0 ст.) в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събиране на държавното вземане. ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 166/2016 г. по описа на РС – Кн., поради постигна спогодба между страните. Определението в частта, с която се прекратява производството по делото може да бъде обжалвано с частна жалба пред ПлОС в едноседмичен срок от днес, като в останалата му част не подлежи на обжалване.

12

ЧГД No 299/2016

Приемане и отказ от наследство

БАНКА ДСК СОФИЯ

З.В.Р.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 7.7.2016г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 232 от ГПК производството по Ч. Гр. дело № 299 по описа за 2016 год. на Районен съд – гр. Кн
., поради ОТТЕГЛЯНЕ на молбата с правно основание чл. 51 от ЗНасл. във вр. с чл. 530 от ГПК.

13

Гражданско дело No 539/2014

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Ц.Г.К.

Б.Г.К.,
О.М.К.,
В.Ц.С.,
А.Е.А.,
М.Е.Р.,
Ц.И.Р.,
П.И.Р.,
И.П.К.,
М.П.С.,
И.П.А.,
П.А.Т.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 8.7.2016г.

14

Гражданско дело No 173/2015

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

С.Т.С.

О.П.Р.,
Н.П.Р.,
Ю.П.С.,
Л.Т.Ж.,
П.Т.М.,
Б.В.К.,
И.В.К.,
Й.Т.В.,
К.И.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 11.7.2016г.

15

Гражданско дело No 228/2015

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Л.Х.С.,
Д.Х.С.

Л.Н.П.,
Б.Н.Ц.,
С.Б.М.,
Т.Б.А.,
Н.С.Н.,
П.Е.М.,
М.Н.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 11.7.2016г.

16

Гражданско дело No 287/2015

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Л.И.Х.

И.В.Й.,
М.В.Й.,
С.И.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 11.7.2016г.

17

ЧНД No 122/2016

Производство по чл. 244 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА,
М.В.А.

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 11.7.2016г.
Оставя без уважение
В законна сила от 11.7.2016г.

18

НОХД No 79/2016

Престъпления против промишлеността

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

К.И.Т.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 12.7.2016г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение между Районна прокуратура гр.Кн
., представлявана прокурор Кр. П. / командирована/ и адвокат В.К. от ПАК – служебен защитник на подсъдимия К.И.Т.. ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: К.И.Т., роден на *** г. в с. Писарово, живущ ***, българин, с българско гражданство, основно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: На 30.09.2015 год. в отдел 110 пототдел „Ч“ в землището на с. П. е извършил сеч на 1.5 кубически метра дървесина от дъб на стойност 90 лева без да притежава редовно писмено разрешително, като предвид стойността й случая е маловажен -престъпление по чл.235, ал.6 във вр. с ал.1 от НК. На основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 1 във връзка с чл. 54, ал.1 и ал.2 от НК и ПО СПОРАЗУМЕНИЕ между страните на подсъдимия К.И.Т. се НАЛАГА наказание „ГЛОБА“ в размер на 300 (триста) лева. Имуществените щети от престъплението са изцяло възстановени. Веществени доказателства по делото-не са приобщени. ОСЪЖДА подсъдимия К.И.Т. да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по приходната сметка на КРС направените разноски от ДП за експертиза в размер на 38.64 лева. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Прокурор:________ Защитник:________ / Кр. П. / / Адв. В. К. / Подсъдим:__________ / К.И.Т. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия К.И.Т. със снета по-горе самоличност по НОХд №79/2016 г. по описа на КРС. Определението е окончателно. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата МН ”Подписка”, взета спрямо подсъдимия К.И.Т. от ДП.
К.И.Т.
В законна сила от 12.7.2016г.

19

НОХД No 94/2016

Кражба, представляваща опасен рецидив

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Е.М.Р.,
Е.Т.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 13.7.2016г.
Е.М.Р.
Е.Т.Б.

20

Гражданско дело No 118/2016

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

В.Д.М.

ОБЩИНА КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 15.7.2016г.

21

НОХД No 114/2016

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Ц.К.Й.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 15.7.2016г.
Ц.К.Й.

22

ЧНД No 116/2016

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Б.М.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 15.7.2016г.
Съдът счита, че са налице основанията на чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК при следните съображения: 1. С Присъда №77/15.06.2016 год. по НОХ дело №39/2016 год. по описа на РС – гр. Кн
., влязло в законна сила на 01.07.2016 год., на осъденият Б.М.Г., с ЕГН: ********** *** е наложено Наказание ,,Лишаване от свобода“ в размер на 3 /три/ месеца, за престъпление по чл. 235, ал.6 във вр.с ал.2 от НК, извършено на 25.06.2015 год. На основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание е отложено за срок от 3 /три/ години. 2. Със Споразумение №189/23.12.2015 год. по НОХ дело №218/2015 год. по описа на РС – Кн., влязло в законна сила на 23.01.2015 год., на осъденият Б.М.Г., с ЕГН: ********** *** е наложено Наказание ,,Лишаване от свобода“ в размер на 3 /три/ месеца, за престъпление по чл. 197, т.3 във вр. с чл.195, ал.1, т.2 и т.4, пр.2 във вр. с чл. 194, ал.1 от НК, извършено на 26.11.2015 год. На основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание е отложено за срок от 3 /три/ години. Налице е законна предпоставка за приложение на чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 23, ал. 1 от НК поради това, че престъпните деяния са извършени преди да е била влязла в сила, която и да е от присъдите. Водим от горното и на основание посочените състави Съдът ОПРЕДЕЛИ: КУМУЛИРА наложените наказания на осъд. Б.М.Г. роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН:**********, наложени със С Присъда №77/15.06.2016 год. по НОХ дело №39/2016 год. по описа на РС – гр. Кн. и със Споразумение №189/23.12.2015 год. по НОХ дело №218/2015 год. по описа на РС – Кн., като ОПРЕДЕЛЯ едно общо най-тежко наказание, а именно ,,Лишаване от свобода” в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определено общо наказание ОТЛАГА за срок от 3 /три/ години. Определението може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.
Б.М.Г.

23

НОХД No 118/2016

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Ц.К.Й.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 15.7.2016г.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото представеното споразумение. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор Кр. П. и адв. Й.Я. - служебен защитник на подсъдимия Ц.К.Й. - лично, по смисъла на което: Ц.К.Й. роден на *** ***, българин, български гражданин, с начално образование, ученик, безработен, неженен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: Макар и непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, в едногодишния срок от наказването му по административен ред с влязло в сила на 14.05.2015 год. НП № 14-0285-000566/08.10.2014 г. на Началника на РУ МВР – Кн. за управление на МПС без да притежава свидетелство за управление, на 09.11.2015 г. в гр. Кнежа е управлявал МПС - лек автомобил Мицубиши Колд с peг. № …….., без да притежава свидетелство за управление на МПС, констатирано с АКТ на РУ МВР – Кн. - престъпление по чл. 343в, ал.2 във вр. с ал.1 във вр. с чл. 63, ал.1, т.4 от НК. На основание чл. 343в, ал.2 във вр. с ал.1 във вр. с чл. 63, ал.1, т.4 във връзка с чл. 55, ал. 1, т.2, б.“б“ от НК му НАЛАГА Наказание ,,ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ”, чрез прочитане на определението по радио възел – гр.Кнежа. На основание чл. 55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА предвиденото по-леко наказание „ Глоба“. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР: .......................... СЛ.ЗАЩИТНИК: …………………….. /Кр. П./ /Адв.Й.Я. / ПОДСЪДИМ: ………………………… / Ц.К.Й. / ПРИСЪСТВАЩА: ……………………….. /А. И. Й./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Ц.К.Й. по настоящото НОХ дело № 118/2016 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Ц.К.Й. МН ,,Надзор на ИДПС” при РУ МВР – Кн. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
Ц.К.Й.
В законна сила от 15.7.2016г.

24

Гражданско дело No 337/2014

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Д.Т.Т.

Г.Н.Р.,
П.Г.Р.,
Н.Г.Р.,
Г.Л.Д.,
Т.А.Д.,
Е.А.Д.,
А.В.Д.,
К.В.Д.,
Г.Й.Р.,
С.Й.Р.,
Н.Т.В.П.,
Т.М.Д.,
М.М.Д.,
Х.А.Д.,
М.И.Д.,
А.И.Х.,
П.Д.С.,
И.Д.Д.,
В.И.Д.,
Л.И.Д.,
М.Й.А.,
В.Й.А.,
С.А.В.,
П.А.И.,
М.Д.М.,
Г.Д.М.П.,
Х.Х.Г.,
М.Х.П.,
С.Г.Г.,
М.Н.Г.,
С.Х.С.,
Т.Х.С.,
С.С.С.,
М.С.Н.,
М.Г.М.П.,
А.Р.Г.,
П.Р.Ц.,
Б.Р.Г.,
Г.Р.Г.,
З.С.И.,
Д.С.И.,
Р.Д.М.,
Р.М.Н.,
С.Н.Д.,
Д.Н.Д.,
Е.М.Д.Д.,
Р.М.Д.,
Л.Н.М.,
Д.Г.В.,
Н.Г.Ж.,
С.М.М.,
К.Н.А.,
С.В.А.,
Г.В.А.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 19.7.2016г.

25

Гражданско дело No 284/2015

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Р.И.Б.

С.И.Б.Д.,
В.Д.С.,
С.В.Х.,
Г.П.Д.,
К.Ч.Х.,
Ч.Ч.Х.,
П.П.Б.,
М.Т.К.,
Д.К.Т.,
В.П.Б.,
А.Т.Б.,
К.Т.П.,
И.Т.С.,
П.Л.Б.,
Е.И.И.,
М.Г.М.,
Л.М.Г.,
Б.М.Г.,
Й.Т.Б.,
Н.Т.Б.,
И.Й.В.,
В.А.Д.,
П.А.Д.,
М.Й.Б.,
Е.В.А.,
М.В.В.,
К.С.Б.,
Р.С.К.,
Н.С.Д.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 20.7.2016г.

26

Гражданско дело No 350/2016

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД

В.К.В.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 25.7.2016г.

27

Гражданско дело No 2/2016

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

К.И.Д.

С.М.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 26.7.2016г.

28

Гражданско дело No 298/2016

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Д.Й.Д.

ОДЗ ЙОРДАН КАМЕНОПОЛСКИ БРЕНИЦА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 27.7.2016г.

29

ЧГД No 345/2016

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

П.М.Д.,
А.П.Д.

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 28.7.2016г.
В законна сила от 28.7.2016г.

30

НОХД No 115/2016

Палеж по непредпазливост

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.М.В.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 28.7.2016г.
И.М.В.
Мотиви от 28.7.2016г.

31

ЧГД No 333/2016

Процедура по Регламент 1393/2007 г

РАЙОНЕН СЪД ПО ТЪРГОВСКИ ДЕЛА ВИЕНА РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ

БУЛХЕРМЕС ООД ИСКЪР

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 29.7.2016г.
ПРEКРАТЯВА производството по Ч.гр. дело № 333/2016 год. по описа на Районен съд – Кн
., поради надлежното й изпълнение. Да се изготви пакет на изпълнението, съдържащ попълнено удостоверение за връчване на документи и препис от настоящия протокол, които да се върнат на Министерството на правосъдието, Дирекция „ Международно правно сътрудничество и европейски въпроси”.
В законна сила от 29.7.2016г.