РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за свършените дела
за периода от 1.6.2016г. до
30.6.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 240/2016

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 1.6.2016г.
Водим от горното, на основание чл. 28, ал.4 във вр. с чл. 26, ал.1 от ЗЗакр.Д и В ИМЕТО НА НАРОДА Съдът Р Е Ш И : НАСТАНЯВА детето КР
. Р. К., с ЕГН: ********** в приемно семейство – Ст. Б. П., с ЕГН: ********** и А. Р. П., с ЕГН: ********** – двамата с адрес: ***, с оглед най-добрият интерес на детето, за срок от 1 /една/ година или до промяна на обстоятелствата. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях условията, при които детето Кр. Р. К., с ЕГН: ********** да ползва социалната услуга ,,заместваща приемна грижа”, а именно: -при възникване на извънредни обстоятелства, непозволяващи на професионалното приемно семейство да полага грижи за детето; -когато приемното семейство има нужда от почивка или преживяват временно някаква трудност; -при необходимост по преценка на отдела „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Кн. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на детето Кр. Р. К., с ЕГН: ********** с майката Д. Кр. К., с ЕГН: **********, с постоянен адрес: гр. К., ул.“С.Н.“ № 35 и настоящ адрес: с. Гл., общ. Ч. Бр., ул.“Г. М.“ № и бащата Р. П. К., с ЕГН: **********, с постоянен и настоящ адрес: гр. К., ул.“С. Н.“ № .., при изявено желание от тяхна страна, както следва: всеки първи и трети петък от месеца в ДСП – гр. Кн., в присъствието на социален работник от Отдел ,,Закрила на детето”, който да определя часовете за срещи между тях. Решението може да бъде обжалвано и протестирано пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес – за ДСП гр. Кн. и в 7-дневен срок от получаване на съобщението до РП Кн. Решението подлежи на незабавно изпълнение.

2

НОХД No 6/2016

ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Ц.Д.И.,
С.С.Я.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 1.6.2016г.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото представеното споразумение, както и постъпилите писмени доказателства във връзка с издирването на подс. С.Я.. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор Хр. С. /командирован/ , адв.Р.И. от ПлАК - договорен защитник на подсъдимия Ц.Д.И. - лично, и адв. В.К. от ПлАК – служебен защитник на подсъдимия С.С.Я., по смисъла на което: Ц.Д.И. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, Кмет на с.Л., женен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 03.11.2014г. в с. Л. , обл. Пл., при условията на продължавано престъпление, с две деяния, които осъществяват по отделно състав на едно и също престъпление, извършени през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, в кръга на службата си - Кмет на с. Л., Община – Кн. , обл.Пл. - изпълняващ нотариални функции по смисъла на чл.83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, съставил официални документи - нотариални заверки на подпис, в които удостоверил неверни обстоятелства, с цел да бъдат използвани като доказателство за тия обстоятелства, както следва: - съставил Нотариална заверка на подпис №671/03.11.2014г. върху декларация от името на П.Й.Б. с ЕГН **********, с което удостоверил невярно обстоятелство, че Б. я е подписала пред него, с цел да бъде използвано като доказателство на това обстоятелство , - съставил Нотариална заверка на подпис №672/03.11.2014г. върху декларация по чл.25, ал.8 от ЗННД от името на Р.С.Я. - ЕГН **********, с което удостоверил невярно обстоятелство, че последния я е подписал пред него, с цел да бъде използвано като доказателство на това обстоятелство - престъпление по чл.311, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК. На основание чл.311, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т.2 от НК Съдът му НАЛАГА Наказание ,,ПРОБАЦИЯ”, състоящо се от следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 1 /една/ година; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година; ОСЪЖДА подсъдимия Ц.Д.И. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по приходната сметка на КРС направените деловодни разноски от ДП в размер на 335 лева, която е внесена, съгласно приложения бон. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР: ................. / Хр. С. / ЗАЩИТНИК: ……………. ПОДСЪДИМ: …………… /Адв. Р.И./ /Ц.Д.И./ ЗАЩИТНИК: ………. /Адв.В.К./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството срещу подс. Ц.Д.И. по настоящото НОХ дело № 6/2016 год. по описа на КРС, като производството срещу подс. С.С.Я. ще продължи с друг състав. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Ц.Д.И. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. На основание чл. 31 във връзка с чл. 29, ал. 1, т. 1, б.,,а” от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: Председателят на състава съдия Антон Антонов се ОТВЕЖДА от разглеждане на настоящото НОХ дело № 6/2016 год. по описа на КРС, като делото да се докладва на Председателят на РС –Кн. за определяне на нов съдия-докладчик.
Ц.Д.И.
С.С.Я.

3

НОХД No 62/2016

ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.Ц.Д.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 1.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор Хр. С. /командирован/ и адв. П.Д. - договорен защитник на подсъдимия И.Ц.Д. - лично, по смисъла на което: И.Ц.Д., роден на *** год. в гр. Ч. Бр., живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 17.01.2016 год. в землището на с. Е., община Кн. пред стопански двор, собственост на В. А. С., в ползвания от него лек автомобил Рено 19 с peг. № …….. е държал огнестрелно оръжие - гладкоцевна-едноцевна ловна пушка 16 калибър, модел „ИЖ-18“, руско фабрично производство със сериен № Г43891 без да е имал за това надлежно разрешение - престъпление по чл.339, ал.1 от НК. На основание чл. 339, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т.1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на 6 /шест/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/. ОСЪЖДА подсъдимия И.Ц.Д. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по приходната сметка на КРС направените деловодни разноски от ДП в размер на 142.22 лева се експертиза. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: …………………….. /Хр. С./ /Адв.П.Д. / ПОДСЪДИМ: ………………………… / И.Ц.Д. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: На основание чл. 53, ал.1 , б. „а“ от НПК Съдът ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА веществените доказателства по настоящето дело, а именно: една гладкоцевна – едноцевна ловна пушка 16 калибър, модел „ИЖ -18“, руско фабрично производство със сериен № Г 43891; един патрондаш , намиращи се на съхранение в РУ МВР – Кн. Определението в тази му част подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от днес. Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимия И.Ц.Д. по настоящото НОХ дело № 62/2016 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. И.Ц.Д. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
И.Ц.Д.

4

АНД No 72/2016

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Е.Г.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 1.6.2016г.
Е.Г.Г.

5

АНД No 74/2016

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР

Д.Т.Д.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 1.6.2016г.
НП-отменено

6

Гражданско дело No 4/2015

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

С.И.З.,
Г.Н.Г.,
И.Н.Н.

В.Г.К.,
Б.Г.Б.,
В.Д.К.,
Г.Д.С.,
Н.В.Б.,
В.В.Б.,
З.И.Й.П.,
С.М.Й.,
Р.С.М.,
Д.С.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 2.6.2016г.
съдът Р Е Ш И R№ 87/2016 г.: ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТА ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ съобразно ТРЕТИ ВАРИАНТ от експертното заключение. Решението подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд в двуседмичен срок от днес – за явилите се страни и в двуседмичен срок от получаване на съобщението за неявилите се ответници. След влизането му в сила, препис от същото да се изпрати на ОС „Земеделие” – гр.Кн
. за изготвяне на проекти за делба и скици, съобразно трети вариант от заключението на вещото лице.

7

Гражданско дело No 55/2015

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Ц.П.Р.

И.М.В.,
Й.П.П.,
Т.П.И.,
Г.Д.Б.,
П.М.А.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 2.6.2016г.
съдът Р Е Ш И R№ 89 /2016 г.: ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТА ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ съобразно ПЪРВИ ВАРИАНТ от експертното заключение. Решението подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд в двуседмичен срок от днес – за явилите се страни и техните процесуални представители и в двуседмичен срок от получаване на съобщението за неявилите се ответници. След влизането му в сила, препис от същото да се изпрати на ОС „Земеделие” – гр.Кн
. за изготвяне на проекти за делба и скици, съобразно ПЪРВИ вариант от заключението на вещото лице.

8

Гражданско дело No 245/2016

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 2.6.2016г.
Водим от горното, на основание чл. 28, ал.4 във вр. с чл. 26, ал.1 от ЗЗакр.Д и В ИМЕТО НА НАРОДА Кнежанският районен съд Р Е Ш И: НАСТАНЯВА детето С
. И. В., с ЕГН: ********** в семейството на нейната баба /по майчина линия/ –Веселинка Спасова Ангелова, с ЕГН: **********, на адрес: ***, за срок до навършване на пълнолетие. Решението може да бъде обжалвано и протестирано пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес – за ДСП гр. Кн. и в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението до РП Кнежа. Решението подлежи на незабавно изпълнение.

9

ЧНД No 78/2016

Производство по чл. 243 НПК

АСПАРУХОВ ВАЛ ЕООД КНЕЖА,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 2.6.2016г.
Уважава

10

ЧГД No 247/2016

Приемане и отказ от наследство

К.Р.Т.

Т.Б.К.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 3.6.2016г.
В законна сила от 3.6.2016г.

11

НОХД No 92/2015

Длъжностно присвояване

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Г.И.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 3.6.2016г.
Г.И.Б.

12

НОХД No 92/2015

Длъжностно присвояване

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Г.И.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Присъда от 3.6.2016г.
Г.И.Б.

13

Гражданско дело No 504/2015

Искове по СК - издръжка, изменение

А.И.Б.

Д.С.Т.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 6.6.2016г.

14

АНД No 55/2016

КАТ

Д.М.П.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 6.6.2016г.
НП-потвърдено

15

НОХД No 63/2016

Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Ц.С.В.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 7.6.2016г.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото представеното споразумение. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор В. Ф. /командирован/ и адв. С.Ч. - служебен защитник на подсъдимия Ц.С.В. - лично, по смисъла на което: Ц.С.В. роден на *** ***, живущ ***, с настоящ адрес:***, и постоянен адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен с едно непълнолетно дете, механизатор в кооперация, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 11.04.2016 год. в с. П. по ул.“Сп. Д.“ е управлявал лек автомобил Фолксваген Голф с peг. № ………… след употреба на алкохол с концентрация 1.63 на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство “Дрегер 7510” с № ARBA -0171- престъпление по чл. 343 б, ал.1 от НК. На основание чл. 343 б, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т.1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на 6 /шест/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/. На основание чл.55, ал.3 от НК Съдът НЕ НАЛАГА по-лекото наказание „Глоба“, предвидено наред с наказанието ,,Лишаване от свобода”. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: …………………….. /В. Ф./ /Адв. С.Ч. / ПОДСЪДИМ: ………………………… / Ц.С.В. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Ц.С.В. по настоящото НОХ дело № 63/2016 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Ц.С.В. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
Ц.С.В.
В законна сила от 7.6.2016г.

16

НОХД No 95/2016

Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Г.А.Д.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 7.6.2016г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение между Районна прокуратура гр.Кнежа, представлявана районен прокурор Ангел Танев и адвокат Б.Й. от ПАК – договорен защитник на подсъд. Г.А.Д.. ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: Г.А.Д.,родена на *** ***, българка, с българско гражданство, средно образование,безработна, неомъжена, неосъждана, с ЕГН ********** се признава за ВИНОВНА в това, че: На 18.05.2016 г. в с. П
. в търговски обект - кафене на ул.“Г. Д.“*** е държала акцизни стоки - тютюневи изделия съгласно чл. 11 от Закона за акцизите и данъчните складове, а именно кутии с цигари от марките „Gold Maunt“ 86 кутии; „Free Blue“ 61 кутии; „American Legend“ 11 кутии; „ Fast“ 1 кутия и „Cooper Red“ 17 c пазарна стойност в общ размер на 1 320.00 лева без бандерол, който се изисква съгласно чл.25, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия и чл. 2, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове, с невнесен акциз в републиканския бюджет е в размер на 659.12 лева, като предвид стойността случая не е маловажен -престъпление по чл.234, ал.1 от НК. НА основание чл. 234, ал. 1 от НК. вр.чл.55, ал.1, т.1 от НК и по споразумение между страните на подсъдимата Г.А.Д. СЕ НАЛАГА наказание „ Лишаване от свобода” в размер на 3 / три/ месеца. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се ОТЛАГА за срок от 3 /три/години. На основание чл. 234 ал.1 във връзка с чл.54,ал.1, т.1 от НК НАЛАГА на подсъдимата Г.А.Д. глоба в размер на 660 лв. На основание чл. 234, ал.3 от НК 20 бр. ОТНЕМА в полза на държавата цигари без бандерол, предмет на престъплението, с марки: „Gold Maunt“ 86 кутии; „Free Blue“ 61 кутии; „American Legend“ 11 кутии; „ Fast“ 1 кутия и „Cooper Red“ 17 кутии, намиращи се на съхранение в ОД МВР Плевен. ОСЪЖДА подсъдимата Г.А.Д. да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по приходната сметка на РС Кнежа направените деловодни разноски по БП за експертиза в размер на 48.30 лв. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Районен прокурор:________ Защитник:________ / А. Т. / / Адв.Й. / Подсъдима:________ /Г. Ат. Д. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимата Г.А.Д. със снета по-горе самоличност по НОХд №95/2016 г. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата от БП МН „ Подписка” спрямо подсъдимата Г.А.Д.. Определението е окончателно.
Г.А.Д.
В законна сила от 7.6.2016г.

17

Гражданско дело No 254/2016

Искове за обезщетение от деликт

С.Ц.С.

М.М.Д.,
А.И.Т.,
А.М.Д.,
И.К.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 8.6.2016г.

18

НОХД No 97/2016

Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Ц.Д.Т.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 8.6.2016г.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото представеното споразумение, както и представените в с.з. доказателства от адв. К.. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор А
. Т. и адв. К.К. - договорен защитник на подсъдимата Ц.Д.Т. - лично, по смисъла на което: Ц.Д.Т. родена на *** ***, живее в с.П., българка, с българско гражданство, средно образование, продавач в ЗКПУ „Златен клас“ - с. П., разведена, неосъждана, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че: На 18.05.2016 г. в жилище, находящо се на ул.“А. К.“ №.. в с. П. е държала акцизни стоки без бандерол, а именно кутии с цигари от марките: „Jin Ling“ 70 кутии с единична стойност на една кутия по 7.50 лева, на обща стойност 525.00 лева и с невнесен акциз в републиканския бюджет е в размер на 262.15 лева и „Free Blue“ 90 кутии с единична стойност на една кутия по 7.50 лева, на обща стойност 675.00 лева и с невнесен акциз в републиканския бюджет е в размер на 337.05 лева или общо цигари на стойност 1 200.00 лева и с невнесен акциз в републиканския бюджет в общ размер на 599.20 лева без акцизен бандерол, който се изисква по Закона за тютюна и тютюневите изделия: чл. 2, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове - съгласно който: "На облагане с акциз подлежат: Алкохолът и алкохолните напитки, т.2 - Тютюневите изделия.; Чл. 25, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия, съгласно който "Тютюневите изделия от местно производство и от внос се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване; чл. 25, ал.2: бандеролът е държавна ценна книга и представлява специална хартиена лента, която доказва внасянето на дължимия акциз; чл. 25, ал.4: върху бандерола са обозначени серия, номер и други трайни знаци и символи“ чл. 28, ал.1: "Тютюневите изделия местно производство и от внос се .... съхраняват ... в търговски обекти и складове на едро и дребно само с акцизен бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията на чл. 25", като предвид стойността случая не е маловажен - престъпление чл.234, ал.1 от НК. На основание чл. 234, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т.1 от НК й НАЛАГА Наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/. На основание чл. 55, ал. 3 от НК Съдът НЕ НАЛАГА предвиденото в чл. 234, ал.1 от НК по-леко наказание „Глоба“. ОСЪЖДА подс. Ц.Д.Т. да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по приходната сметка на РС-Кнежа направените разноски в размер на 48.30 лева за експертиза. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: …………………….. /А. Т./ /Адв. К.К./ ПОДСЪДИМА: ………………………… / Ц.Д.Т. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: На основание чл. 53, ал. 2, б.,,а” от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществени доказателства: „Jin Ling” 70 броя кутии цигари без акцизен бандерол и “Free Blue” 90 броя кутии цигари без акцизен бандерол, намиращи се на съхранение в ОД МВР – Пл. Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимата Ц.Д.Т. по настоящото НОХ дело № 97/2016 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Ц.Д.Т. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
Ц.Д.Т.
В законна сила от 8.6.2016г.

19

Гражданско дело No 44/2015

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Р.Б.П.

Т.Б.К.П.,
С.Т.С.,
Б.Т.К.,
Т.Т.М.,
М.Б.И.,
Ц.П.Ф.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 9.6.2016г.

20

ЧГД No 255/2016

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

Г.В.В.,
И.Х.А.

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 9.6.2016г.
В законна сила от 10.6.2016г.

21

АНД No 64/2016

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР

Г.И.М.

РУ НА МВР Д. ДЪБНИК

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 9.6.2016г.
НП-отменено

22

ЧНД No 83/2016

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.С.Т.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 9.6.2016г.

23

Гражданско дело No 582/2013

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Д.С.Д.

В.Т.П.,
Г.П.И.П.,
П.Ц.М.,
И.С.В.,
М.С.Д.,
С.М.П.,
М.М.Ц.,
В.М.Р.,
Г.Б.И.,
Б.Г.И.,
В.Г.В.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 10.6.2016г.

24

Гражданско дело No 205/2015

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

П.Л.Д.

Й.А.Н.,
Д.П.П.,
А.Л.Ш.,
К.В.М.,
С.К.Х.,
Н.К.Х.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 10.6.2016г.

23

Гражданско дело No 529/2013

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Т.И.М.П.,
М.Й.М.,
И.Т.Р.,
П.Т.М.

Ц.С.К.,
З.С.П.,
Н.М.Б.,
В.М.М.,
Т.И.М.,
В.И.М.,
И.И.М.,
С.И.М.,
И.И.М.,
Г.И.К.,
К.Р.М.,
Ц.И.М.,
М.И.М.,
П.М.М.,
Е.И.С.,
Д.П.М.,
В.В.П.,
П.В.М.,
Е.П.Л.,
С.Й.С.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 13.6.2016г.

24

НОХД No 27/2016

Квалифицирани състави на телесна повреда

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

В.П.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 13.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение, по смисъла на което: В.П.К., роден на 14.11 1988 г. в гр. Ор
., живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 24.09.2015 год. в с. Бр., в питейно заведение „Белия магазин”, причинил лека телесна повреда по хулигански подбуди на С.Х.Г. ***, изразяваща се в счупване на носните кости с деформация на носната пирамида, кръвотечение от носа, кръвонасядане по клепачите, състояние довело до разстройство на здравето, временно и неопасно за живота - престъпление по чл.131, ал.1, т.12 във вр. с чл.130, ал.1 от НК. На основание чл. чл.131 ал.1 т.12 от НК във връзка с чл.55 ал.1, т.2 б.“б“ във вр. с чл.2 ал.1 във вр. с чл.42а, ал.2 т.1, т.2 и т.6 от НК и по споразумение на страните на подсъдимия В.П.К. се НАЛАГА наказание „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес:*** за срок от 2 /две/ години - два пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 /две/ години; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 / двеста часа/ за срок от 2 /две/ години – по сто часа годишно. Имуществени щети от престъплението - не са причинени. ОСЪЖДА подсъдимия В.П.К. да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по приходната сметка на КРС направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 61,18 лв., за изготвена експертиза по ДП. Към споразумението е приложена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК от подсъдимия. ПРОКУРОР:…………… СЛ. ЗАЩИТНИК:……………………. / Р. Кр. / /Адв. Й.Я./ ПОДСЪДИМ:……………………. / В.П.К. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия В.П.К. със снета по-горе самоличност по НОХ дело № 27/2016 год. по описа на КРС. Определението е окончателно.
В.П.К.
В законна сила от 13.6.2016г.

25

НОХД No 77/2016

Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Д.А.А.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 13.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между тях устно споразумение по смисъла на което: Д.А.А., роден на *** г. в гр. Ор
., живущ ***,българин,български гражданин, средно образование,женен, безработен, осъждан, с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: След като е бил осъждан с влязла в сила присъда № 162/18.09.2008 год. по НОХД 121/2008 год. на PC гр. Кн. за това, че е управлявал МПС след употреба на алкохол с концентрация над 1.2 на хиляда - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на 26.04.2016 год. в село Д. Л., обл. Пл., по ул.“ Ст. Пл.“ пред дом № .. е управлявал - лек автомобил „Фолксваген Пасат” с регистрационен № ……… след употреба на алкохол с концентрация 2.1 на хиляда установено по надлежния ред с химическа експертиза отразена в Протокол № 201 от 28.04.2016 год. на ЦСМП – Пл. - престъпление по чл.343б, ал.2 във вр. с ал.1 от Наказателния кодекс На основание чл. 343б, ал.2 във вр. с ал.1, във връзка с чл. 55 ал.1 т.1 б.“Б“ от НК и по споразумение на страните на подсъдимия Д.А.А. се НАЛАГА наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от 4 (четири) месеца, което да търпи при първоначален „ строг“ режим на изтърпяване в затворническо общежитие от закрит тип. На основание чл. 55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на Д.А.А. наказание „Глоба“. На основание чл. 343 „Г“ от НК ЛИШАВА подсъдимия Д.А.А. от право да управлява МПС за срок от 6 / шест/ месеца, считано от датата на отнемане на СУМПС – 26.04.2016 г. С деянието имуществени вреди не са причинени. Разноски по делото - не са направени. Веществени доказателства - не са иззети. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Районен прокурор: ……………….. Защитник: …………………. / Р. Кр. / /Адв. Т.К. / Подсъдим: ……………….. / Д.А.А. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Д.А.А. със снета по-горе самоличност по НОХ дело № 77/2016 г. по описа на КРС. Определението е окончателно. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата МН ”Подписка”, взета спрямо подсъдимия Д.А.А. от ДП.
Д.А.А.
В законна сила от 13.6.2016г.

26

Гражданско дело No 265/2016

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 14.6.2016г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето Р
. Р. А., с ЕГН ********** в Дом за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ - гр. Зл., обл. С., поради промяна на мярката за закрила.

27

Гражданско дело No 266/2016

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 14.6.2016г.
НАСТАНЯВА детето Р
. Р. А., с ЕГН:********** в професионално приемно семейство М. Ст. Б., с ЕГН: ********** и И. Й. Хл., с ЕГН: ********** с адрес: ***, с оглед най- добрия интерес на детето за срок от 1 /една/ години или до промяна на обстоятелствата. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях условията, при които детето Р. Р. А., с ЕГН: ********** да ползва социалната услуга ,,заместваща приемна грижа”, а именно: -при възникване на извънредни обстоятелства, непозволяващи на професионалното приемно семейство да полага грижи за детето; -когато приемното семейство има нужда от почивка или преживяват временно някаква трудност; -при необходимост по преценка на отдела „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Кн. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на детето Р. Р. А., с ЕГН: ********** с майката Р. А. А., с ЕГН:**********, с постоянен адрес: гр. Е. П., кв. „В.“№.., ет…, при изявено желание от нейна страна, както следва: всеки втори и четвърти петък от месеца в ДСП – гр. Кн., в присъствието на социален работник от Отдел ,,Закрила на детето”, който да определя часовете за срещи между тях. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес за ДСП гр. Кн. и в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението за РП Кн. Решението подлежи на незабавно изпълнение.

28

Гражданско дело No 523/2015

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

П.В.И.

В.П.И.,
Ц.П.И.,
Л.Ц.Д.,
М.Й.Б.,
П.Й.К.,
Т.Г.Д.,
Г.Г.Д.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 15.6.2016г.

29

ЧГД No 180/2016

Приемане и отказ от наследство

БАНКА ДСК СОФИЯ

Т.Б.К.П.,
С.Т.С.,
Б.Т.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 15.6.2016г.
Водим от горното, Съдът О П Р Е Д Е Л И: Прилага към делото 2 /два/ бр. удостоверения за откази от наследството, останало след смъртта на Т.Б.К.,***, п. на
…….2015 г., Акт за смърт № …. от 03.05.2015 г., съставен в гр. Кн. – удостоверение от 18.05.2015 г. по Ч.Гр.д. № 194/ 2015 г. по описа на РС – Кн., издадено на С.Т.С., с ЕГН ********** *** и у-ние от 28.05.2015 г. по Ч.Гр.д. № 208/ 2015 г. по описа на РС – Кн., издадено на Б.Т.К., с ЕГН ********** ***. НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. ПРЕКРАТЯВА производството по Ч.Гр.д. № 180/ 2016 г. по описа на РС – Кн., поради направени и вписани в особената книга при съда откази от наследниците С.Т.С. и Б.Т.К. от наследството, останало след смъртта на починалия длъжник Т.Б.К.,***. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Пл. ОС в едноседмичен срок от получаване на съобщението до страните за постановяването му, за което се дължи д.т. в размер на 15 лв.

30

НОХД No 39/2016

Престъпления против промишлеността

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Б.М.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 15.6.2016г.
Б.М.Г.
Мотиви от 15.6.2016г.

31

Гражданско дело No 107/2016

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, извън горните групи

Ц.Х.М.

ОБЩИНА КНЕЖА,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 16.6.2016г.

32

АНД No 54/2016

КАТ

З.И.Н.

РУ НА МВР КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 16.6.2016г.
НП-изменено

33

Гражданско дело No 46/2016

Искове по СК - издръжка, изменение

И.Р.С.

Б.К.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 17.6.2016г.

34

АНД No 73/2016

КАТ

А.И.И.

РУ НА МВР КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 17.6.2016г.
НП-изменено

35

НОХД No 81/2016

Кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

М.Й.И.,
С.С.С.,
М.Й.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 20.6.2016г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение сключено между РП – гр. Кн
., представлявана от районен прокурор А. Т. и адвокат Р. Б., преупълномощен сл. защитник на подсъдимия М.Й.И. и сл. защитник адв. И. на подсъдимия М.И.. ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение: М.Й.И., роден на *** ***, българин, български гражданин, начално образование, безработен, неженен, неосъждан, с ЕГН ********** се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че: На неустановена дата за времето от 10.08.2015 г. до 28.09.2015 г. в гр. И., обл. Пл., в съучастие, като извършител с М.Й.И. и С.С.С.,***, отнел чужди движими вещи - 2 бр. пощенски гъбати гълъба на стойност 60.79 лв; 2 бр. спортни гълъба на стойност 66.91 лв; 2 бр. мелеза между пощенски гъбат и спортен гълъб на стойност 13.58 лв.; 3 бр. декоративни кокошки на стойност 85.50 лв и 1 бр. обикновена кокошка- носачка на стойност 7.2 лв или всичко на обща стойност 233, 99 лв от владението на собственика К.С.Д. *** без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като предвид стойността на отнетото имущество случаят е маловажен - престъпление по чл.194, ал.З във вр. с ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК, като до приключване на съдебното следствие вредата е възстановена. На основание чл.194, ал.З във вр. с ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК и по споразумение между страните съдът НАЛАГА на подсъдимия М.Й.И. наказание ,,ГЛОБА ” в размер на 200 / двеста/ лв. М.Й.И., роден на *** ***, българин, български гражданин, начално образование, безработен, неженен, неосъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че: На неустановена дата за времето от 10.08.2015 г. до 28.09.2015 г. в гр. И., обл. Пл., в съучастие, като извършител с М.Й.И. и С.С.С.,***, отнел чужди движими вещи - 2 бр. пощенски гъбати гълъба на стойност 60.79 лв; 2 бр. спортни гълъба на стойност 66.91 лв; 2 бр. мелеза между пощенски гъбат и спортен гълъб на стойност 13.58 лв.; 3 бр. декоративни кокошки на стойност 85.50 лв и 1 бр. обикновена кокошка- носачка на стойност 7.2 лв или всичко на обща стойност 233, 99 лв от владението на собственика К.С.Д. *** без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като предвид стойността на отнетото имущество случаят е маловажен -престъпление по чл.194, ал.З във вр. с ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК, като до приключване на съдебното следствие вредата е възстановена. На основание чл.194, ал.З във вр. с ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК и по споразумение между страните съдът НАЛАГА на подсъдимия М.Й.И. наказание ,,ГЛОБА ” в размер на 200 / двеста/ лв., ОСЪЖДА подсъдимите: М.Й.И. и М.Й.И. да заплатят солидарно в полза на бюджета на съдебната власт по приходната сметка на КРС направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 48,30 лв. Към споразумението са представени декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК подписани от подсъдимите. ПРОКУРОР: ..................... СЛ. ЗАЩИТНИК: ...................... /А. Т./ /адв. Р.Б./ Подсъдим: ........................ / М.Й.И. / СЛ. ЗАЩИТНИК:………………… / Адв. И.И. / Подсъдим:………………………… / М.Й.И. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ дело № 81/2016 год. по описа на КРС, водено против подсъдимите: М.Й.И. и М.Й.И., като по отношение на подсъд. С.С.С. делото ще продължи с друг състав. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯВА взетата на досъдебното производство спрямо подсъдимия М.Й.И. МН,,Подписка”. ОТМЕНЯВА взетата на досъдебното производство спрямо подсъдимия М.Й.И. МН,,Подписка”. Определението е окончателно. На основание чл.31 във вр. с чл. 29, ал.1, т.1, б.“а“от НПК съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТВЕЖДА от разглеждане по настоящето НОХ д. №81/2016 г. по описа на РС Кн. по делото съдия Пл. Т., като делото да се докладва на Председателя на РС Кн. за определяне на нов съдия-докладчик.
М.Й.И.
С.С.С.
М.Й.И.
В законна сила от 20.6.2016г.

36

Гражданско дело No 126/2016

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Т.И.К.

В.М.Й.,
Е.П.Й.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 21.6.2016г.

37

НОХД No 87/2016

Неплащане на издръжка

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Ц.Г.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 21.6.2016г.
Ц.Г.П.
Мотиви от 21.6.2016г.

38

НОХД No 88/2016

Престъпления против промишлеността

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.Е.Д.,
С.Е.Д.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 21.6.2016г.
ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение: И.Е.Д., роден на *** г. в гр. Кн
., живущ в с. Бр., българин, с българско гражданство, основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН ********** се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че: В съучастие със С.Е.Д. ***, като съизвършител на 02.01.2016 год. от горския фонд в местността „Пети стан“ в землището на гр. Кн. е извършил сеч с моторен трион на един кубически метър дървесина от акация на стойност 60 лева, без редовно писмено позволително, като предвид стойността на дървесината случая е маловажен - престъпление по чл. 235, ал.6 във вр. с ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК. На основание чл. 235, ал.6 във вр. с ал.2 във вр. с чл.20, ал.2 от НК във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК във вр. с чл. 42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК и по споразумение на страните на подсъдимия И.Е.Д., се НАЛАГА наказание ,,ПРОБАЦИЯ” в размер на една година, изразяващи се в следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес *** два пъти седмично за срок от 1 / една/ година ; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 / една/ година. - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа за една година. С.Е.Д., роден на *** ***, живущ ***,българин, с българско гражданство, основно образование,неженен, безработен, осъждан, с ЕГН **********. за ВИНОВЕН в това, че: В съучастие с И.Е.Д. ***, като съизвършител на 02.01.2016 год. от горския фонд в местността „Пети стан“ в землището на гр. Кн. е извършил сеч с моторен трион на един кубически метър дървесина от акация на стойност 60 лева, без редовно писмено позволително, като предвид стойността на дървесината случая е маловажен - престъпление по чл. 235, ал.6 във вр. с ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК. На основание чл. 235, ал.6 във вр. с ал.2 във вр. с чл.20, ал.2 от НК във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК във вр. с чл. 42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК и по споразумение на страните на подсъдимия С.Е.Д. се НАЛАГА наказание ,,ПРОБАЦИЯ” в размер на една година, изразяващи се в следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес *** два пъти седмично за срок от 1 / една/ година ; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 / една/ година. - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа за една година. ОСЪЖДА подсъдимите: И.Е.Д. и С.Е.Д. да заплатят солидарно в полза на бюджета на съдебната власт по приходната сметка на КРС направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 48,30 лв. На основание чл. 381, ал.5, т.6 от НПК: На основание чл. 235, ал.7 от НК предметът на престъпление: 1 куб. м. дървесина от акация, намиращ се на съхранение в РУ МВР Кн. се ОТНЕМА в полза на държавата. На основание чл.53 ал.1, б. а от НК ОТНЕМА в полза на държавата, веществени доказателства, а именно: един бензинов моторен трион „ Хускварна 450“, намиращи се на съхранение в сградата на РУ МВР гр. Кн. Веществено доказателство: лек автомобил „ Рено“ с рег. № ……….., намиращ се на съхранение в РУ МВР гр. Кн. СЕ ВРЪЩА на собственика му Й. Ц. Ц. от с. Вр. или на правоимащо лице. Към споразумението са представени декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК подписани от подсъдимите. РАЙОНЕН ПРОКУРОР: ................. ЗАЩИТНИК: ...................... /А. Т./ /адв. Г. Х./ Подсъдим: ........................ / И.Е.Д. / Подсъдим:…………………… / С.Е.Д. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ дело № 88/2016 год. по описа на КРС против подсъдимите: И.Е.Д. и С.Е.Д.. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯВА взетата на досъдебното производство спрямо подсъдимия И.Е.Д. МН,,Подписка”. ОТМЕНЯВА взетата на досъдебното производство спрямо подсъдимия С.Е.Д. МН,,Подписка”. Определението е окончателно.
И.Е.Д.
С.Е.Д.
В законна сила от 21.6.2016г.

39

Гражданско дело No 123/2016

Искове по СК - издръжка, изменение

И.Д.И.

И.В.Н.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 22.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатата днес, 22.06.2016 г. в гр. Кн
. съдебна спогодба между И.Д.И., с ЕГН **********, като майка и законен представител на Г. И. Н., ЕГН **********, с адрес: ***, И., ул. „……“ №, ап…., чрез пълномощника – адв. В.З. *** и И.В.Н., с ЕГН **********,***, с която страните уреждат всички спорни въпроси по образуваното Гр.д. №123/2016 г. по описа на РС Кн. и по силата на която: - УПРАЖНЯВАНЕТО на родителските права по отношение на малолетното дете Г. И. Н., с ЕГН ********** се предоставят на майката И.Д.И., с ЕГН **********; - МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на детето ще бъде на адреса на майката – в РБългария, гр. Ст. З., бул. „Ц. С. В.” №, вх…, ет…, ап.. и в И., ул. „……..“ №.., ап….; - Бащата И.В.Н., с ЕГН ********** ще осъществява личен контакт с детето Г. И. Н., с ЕГН ********** всяка първа и трета седмица от месеца от 17:00 часа в петък до 17:00 часа в неделя с преспиване и един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск. За коледните празници – всяка четна година от 10:00 часа на 22.12 до 17:00 часа на 25.12; За новогодишните празници – всяка нечетна година от 10:00 часа на 29.12 до 17:00 часа на 01.01, както и по всяко друго време в което се споразумеят двамата родители. БАЩАТА се задължава да взема и връща детето от и при майката на определения адрес на местоживеене ***. С оглед ниската възраст на детето и голямото разстояние на местоживеенето на страните /гр. Ст. З. и с. Бр., общ. Кн./, което от своя страна ще е пречка на бащата и детето да пътуват толкова често през месеца, страните приемат и се съгласяват бащата И.В.Н., с ЕГН ********** да осъществява режим на лични отношения с детето Г. И. Н., ЕГН ********** след като се съберат общо 20 /двадесет/ дни от цитирания по горе режим на личен контакт. - Бащата И.В.Н., с ЕГН ********** се задължава да заплаща в полза на малолетното си дете Г.И. Н., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител И.Д.И., с ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 120 /сто и двадесет/ лева, начиная от 01.07.2016 г. до настъпването на законна причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска и падеж на 5-то на месеца, за който се дължи издръжката. 2. Всяка от страните поема направените по делото разноски така, както ги е направила. ОСЪЖДА на основание чл.7, т.2 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК И.В.Н., с ЕГН ********** и адрес: ***, да заплати по приходната сметка на РС гр. Кн. държавна такса по споразумението за издръжката в размер на 2% върху тригодишните платежи или сумата от 86.40 лв. /осемдесет и шест лева и 40 ст./, както и сумата от 5 /пет/ лв. в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събиране на държавното вземане. ВРЪЩА на основание чл.78, ал.9 от ГПК на И.Д.И., с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата от 30 /тридесет/ лева, представляваща половината от внесената по сметка на съда д.т., която да се изплати по сметка. ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 123/2016 г. по описа на РС – Кн., поради постигна спогодба между страните. Определението в частта, с която се прекратява производството по делото може да бъде обжалвано с частна жалба пред ПлОС в едноседмичен срок от днес, като в останалата му част не подлежи на обжалване.

40

Гражданско дело No 278/2016

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Д.И.М.

Д.И.В.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 23.6.2016г.

41

НОХД No 42/2016

Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

М.И.А.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 23.6.2016г.
М.И.А.

42

НОХД No 42/2016

Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

М.И.А.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Присъда от 23.6.2016г.
М.И.А.

43

НОХД No 108/2016

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Д.Н.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 23.6.2016г.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото представеното споразумение. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. Р. М. от ПлАК - защитник на подсъдимият Д.Н.К., по смисъла на което: Подсъдимият Д.Н.К. , роден на *** ***,българин, български гражданин, основно образование, женен, безработен, неосъждан, с ЕГН:********** СЕ ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН за това, че: На 17.06.2016 г. в гр. Кнежа, по ул. „ Д. Б.” е управлявал лек автомобил Рено Сценик с рег. №………, след употреба на алкохол с концентрация 1,52 на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство „ АлкотестДрегер” 7410+ с фабричен №ARSM0009, констатирано с Акт сериен № „Г”243462/17.06.2016 г. по описа на РУ МВР – Кн. – престъпление по чл. 343 Б, ал.2, вр. ал.1 от НК. На основание чл. 343б, ал.1 вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК и ПО СПОРАЗУМЕНИЕ на страните на подсъдимия Д.Н.К. се НАЛАГА наказание „ Лишаване от свобода” в размер на 3 / три/ месеца. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 / три / години. На основание чл. 55, ал.3 от НК НЕ СЕ НАЛАГА предвиденото по-леко наказание „ Глоба”. На основание чл. 343г във вр. чл.37, ал.1 т.7 на подсъдимия Д.Н.К. НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВОУПРАВЛЕНИЕ на МПС за срок от 3 / три/ месеца, считано от фактическото отнемане на свидетелството за правоуправление – 17.06.2016 г. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимия. Прокурор: …………. Защитник: ……………… / А. Т. / / Адв. М. / Подсъдим: …………….. / Д.Н.К. / Съдът ОПРЕДЕЛИ : ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимия Д.Н.К. по НОХ дело № 108/2016 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата в досъдебното производство спрямо подсъдимия Д.Н.К. мярка за неотклонение ,,Подписка”. Определението е окончателно.
Д.Н.К.
В законна сила от 23.6.2016г.

44

НОХД No 109/2016

Хулиганство

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

В.М.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 24.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение, по смисъла на което: Подсъдимият В.М.П., роден на *** ***, постоянен адрес ***, българин, български гражданин, без образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН:********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 22.06.2016 година в гр. Кн
., на ул. „Р. Д.” пред № …., е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи общественият ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като крещял и отправял заплахи и обидни думи към екипа на ФСМП - при - МБАЛ – Кн., намиращата се в специализираният автомобил - линейка Г.Г.Н. ***, нанасял удари с ръце по специализираният автомобил - линейка, като счупил ляво странично огледало - престъпление по чл.325 ал.1 от НК. На основание чл.325 ал.1 във връзка с чл.55 ал.1, т.2 б.“б“ във вр. с чл.2 ал.1 във вр. с чл.42а, ал.2 т.1, т.2 и т.6 от НК и ПО СПОРАЗУМЕНИЕ на страните на подсъдимия В.М.П. се НАЛАГА наказание „ПРОБАЦИЯ” 2 год. 6 м. / две години и шест месеца / със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по постоянен адрес:*** за срок от 2 /две/ години и 6 /шест/ месеца - два пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 /две/ години и 6 /шест/ месеца; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ ч. за всяка календарна година и 50/петдесет/ часа за 6 /шест/ месеца. На основание чл. 55 ал.3 от НК НЕ НАЛАГА предвиденото в чл. 325 ал.1 от НК по-леко наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ. Имуществени щети от престъплението - не са причинени. Разноски по наказателното производство - не са направени. Веществени доказателства по делото - не са приобщени. Към споразумението е приложена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК подписана от подсъдимият. РАЙОНЕН ПРОКУРОР:……….. СЛ.ЗАЩИТНИК:……………… (А. Т. ) (адв. Й.Я.) ПОДСЪДИМ:…………………… (В.М.П.) Съдът ОПРЕДЕЛИ : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия В.М.П. със снета по-горе самоличност по НОХ дело № 109/2016 год. по описа на КРС. На основание чл. 309, ал. 1 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ : ОТМЕНЯ взетата МН „Задържане под стража за 72 часа ” от досъдебното производство, спрямо подсъд. В.М.П.. ОСВОБОЖДАВА същия в съдебна зала. ПРЕПИС от определението да се изпрати на Следствения арест гр. Пл. за освобождаване на задържания. Определението е окончателно.
В.М.П.
В законна сила от 24.6.2016г.

45

НОХД No 53/2016

Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Т.Г.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 27.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение, по смисъла на което: Т.Г. И., роден на *** г. в с. Гл
., живущ ***, българин, български гражданин, средно образование, разведен, шофьор, неосъждан, с ЕГН:********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че: На 02.04.2016 г. в 22.10 ч. в с. П., обл. Пл., ул. „ Г. Д. „ пред дом №.. е управлявал МПС – лек автомобил „ Фиат Брава” с регистрационен номер ……….., след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта 2,62 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „ Алкотест Дрегер” с фабричен № ARBA 0171 – престъпление по чл. 343 б, ал.1 от НК. НА основание 343 б, ал.1, т.1 във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК и по споразумение между страните на подсъдимия Т.Г. И. СЕ НАЛАГА наказание „ Лишаване от свобода” за срок от 6 / шест / месеца. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА така наложеното наказание за срок от 3 / три / години. На основание чл. 55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА по лекото наказание „ Глоба“. На основание чл. 343г във вр. чл.37, ал.1 т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Т.Г.И. от право да управлява МПС за срок от 6 / шест/ месеца , считано от датата на отнемане на СУМПС – 02.04.2016 г. Имуществени щети от престъплението не са причинени. Разноски по наказателното производство не са направени. веществени доказателства по делото не са приобщени. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимия. Прокурор:______________ Защитник:______________ /А. Т. / / Адв. К. / Подсъдим:____________ / Т.Г. И. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Т.Г. И. със снета по-горе самоличност по НОХ д. № 53/2016 г. по описа на КРС. Определението е окончателно. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство БН,,Подписка” спрямо подсъдимия Т.Г. И..
Т.Г.И.
В законна сила от 27.6.2016г.

46

НОХД No 80/2016

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА - Убийства

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Ш.Б.Р.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 27.6.2016г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение между Районна прокуратура гр.Кн
., представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. П. от ПАК – сл. защитник на подсъдимия Ш.Б.Р.. ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: Ш.Б.Р., роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, ученик, неженен, неосъждан, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: Макар и непълнолетен, но като разбирал свойството и значението на извършеното и могъл да ръководи постъпките си на 15.11.2015 год. на стадиона в с. Д. Л., по време на футболна среща между отборите на „Левски“ с.С. и „Искър“ с. Д. Л., по хулигански подбуди нанесъл удар с юмрук в областта на лицето на Б.Н. ***, с което му причинил лека телесна повреда, изразяваща се голяма разкъсно-контузна рана на горната устна, състояние довело до разстройство на здравето временно и неопасно за живота - престъпление по чл.131, ал.1, т.12 във вр. с чл.130, ал.1 във вр.чл. 63 ал.1 т.4 от НК. НА основание чл.131, ал.1, т.12 във вр. с чл.130, ал.1 във вр.чл. 63 ал.1 т.4 от НК във вр.с чл.55, ал.1 , т.2, б.“б“от НК във и ПО СПОРАЗУМЕНИЕ между страните на подсъдимия Ш.Б.Р. СЕ НАЛАГА административно наказание: „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ”, което да се изпълни по местния радиовъзел с. Д. Л. ОСЪЖДА подсъдимия Ш.Б.Р. да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по приходната сметка на КРС направените в хода на досъдебното и съдебно производство разноски в размер на 88,30 лв. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимият. Районен прокурор:___________ Сл. Защитник:_____________ / А.Т. / /Адв. Д. П./ Подсъдим:_____________ / Ш.Б.Р. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият Ш.Б.Р. със снета по-горе самоличност по НОХд №80/2016 г. по описа на КРС. На основание чл. 309 ал.1 от НПК ОТМЕНЯ взетата от ДП спрямо подсъдимия Ш.Б.Р. МН „ Надзор на ИДПС при РУМВР Д. Д.”. Определението е окончателно.
Ш.Б.Р.
В законна сила от 27.6.2016г.

47

НОХД No 106/2016

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

К.Б.И.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 28.6.2016г.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото представеното споразумение. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и адв. Р. М. - договорен защитник на подсъдимия К.Б.И. - лично, по смисъла на което: К.Б.И. роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с начално образование, женен, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 08.06.2016 г. на улицата пред дома си в с. Д. Л., ул.“М. Др.“ №.. сам е осъществил неправомерно присъединяване към уличната водопреносна мрежа на „В и К“ ЕООД – Пл., като монтирал допълнително отклонение на захранващата тръба свързваща тротоарен кран с водомер на ? ПВП тръба и ? спирателен кран, с което е създал условия за неотчитане на потребената питейна вода в имота - престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК. На основание чл. 234в, ал. 1 във вр. с чл. 55, ал. 1, т.2, б.“б“ във вр. с чл. 42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК му НАЛАГА Наказание ,,ПРОБАЦИЯ”, състоящо се от следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес, 2 /два/ пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца; На основание чл. 55, ал.3 от НК Съдът НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото наказание „Глоба“. ОСЪЖДА подс. К.Б.И. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по приходната сметка на КРС направените деловодни разноски от ДП в размер на 57.96 лева за експертиза. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: …………………….. /А. Т./ /Адв. Р. М. / ПОДСЪДИМ: ………………………… / К.Б.И. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият К.Б.И. по настоящото НОХ дело № 106/2016 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. К.Б.И. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
К.Б.И.
В законна сила от 28.6.2016г.

48

НОХД No 107/2016

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

О.Е.И.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 28.6.2016г.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото представеното споразумение. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и адв. Л.Ч. - служебен защитник на подсъдимия О.Е.И. - лично, по смисъла на което: О.Е.И. роден на *** год. в гр. Кн., живущ ***, българин, български гражданин, без образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На неустановена дата за времето от 26.05.2016 г. до 10.06.2016 г. в дома си в с. Д. Л., ул.Кр.“ №.., като монтирал на мястото на водомера във водомерната шахта на имота 12-сантиметрова метална тръба с диаметър един цол, сам е осъществил неправомерно присъединяване към уличната водопреносна мрежа на „В и К“ ЕООД – Пл., с което е създал условия за неотчитане на потребената питейна вода в имота - престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК. На основание чл. 234в, ал. 1 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/. На основание чл. 55, ал.3 от НК Съдът НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото наказание „Глоба“. ОСЪЖДА подс. О.Е.И. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по приходната сметка на КРС направените деловодни разноски от ДП в размер на 57.96 лева за експертиза. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР: .......................... СЛ.ЗАЩИТНИК: ………………….. /А. Т./ /Адв.Л.Ч./ ПОДСЪДИМ: ………………………… / О.Е.И. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимия О.Е.И. по настоящото НОХ дело № 107/2016 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. О.Е.И. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. На основание чл. 53, ал. 1, б.,,а” от НК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТНЕМА в полза на Държавата веществени доказателства: един брой подцинкована тръба – 1 цол с дължина 12 см., намиращи се на съхранение в Архива на РС – Кн. Определението е окончателно.
О.Е.И.
В законна сила от 28.6.2016г.

49

Гражданско дело No 305/2016

Искове за обезщетение от деликт

ЕТ Н.Д.-4.Д..Л.

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО- ПЛЕВЕН

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 29.6.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 305/ 2016 година по описа на Районен съд – гр. Кн
. и ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – гр. Пл.

50

НОХД No 111/2016

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Ц.К.Й.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 30.6.2016г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение между Районна прокуратура гр.Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и адвокат Й.Я. от ПлАК – служебен защитник на подсъдимия Ц.К.Й.. ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: Ц.К.Й., роден на *** ***, българин, с българско гражданство, с начално образование, ученик, безработен, неженен, неосъждан, с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: Макар и непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, в едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 15-0285-000156/21.09.2015г. на Началника на РУ МВР – Кн. за управление на МПС, без да притежава свидетелство за управление, влязло в сила на 17.11.2015г., на 27.06.2016г. в гр. Кн. е управлявал МПС - лек автомобил „Митсубиши Колд” с рег. № ………, без да притежава свидетелство за управление на МПС, констатирано с АКТ на РУ МВР - Кнежа - престъпление по чл.343в, ал.2 във вр. с ал.1, във вр. с чл.63, ал.1,т.4 от НК. На основание чл.343в, ал.2 във вр. с ал.1, във вр. с чл.63, ал.1, т.4, във връзка с чл.64, ал.1 във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.“б“ във вр. с чл.2, ал.1 от НК и по споразумение на страните на подсъдимия Ц.К.Й. се НАЛАГА наказание ,,ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ”, чрез прочитане на определението по радио възел – гр.Кн. На основание чл. 55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА предвиденото по-леко наказание „ Глоба“. С деянието имуществени вреди не са причинени. Разноски по делото - не са направени. Веществени доказателства - не са иззети. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Прокурор: ……………….. Защитник: …………………. / А. Т. / /Адв.Й.Я./ Подсъдим: ……………….. / Ц.К.Й. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Ц.К.Й. със снета по-горе самоличност по НОХ дело № 111/2016 г. по описа на КРС. Определението е окончателно. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата МН ”Надзор на ИДПС” – при РУ МВР – Кн., взета спрямо подсъдимия Ц.К.Й. от ДП. На съдебните заседатели определя възнаграждение от бюджета на съда от по 5.36 лв.
Ц.К.Й.