РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за свършените дела
за периода от 1.5.2016г. до
31.5.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 311/2014

Делби

В.Д.Т.,
П.Т.,
И.Т.

К.Т.Б.,
Д.Т.В.,
В.Б.Ц.,
Л.Д.В.,
С.С.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 3.5.2016г.

2

Гражданско дело No 61/2015

Делби

Б.П.С.

А.Ц.С.П.,
Х.А.П.П.,
И.Х.М.,
П.Х.Г.,
Р.Ц.С.,
М.К.Д.,
И.К.С.,
Н.К.П.,
Г.Х.П.,
И.Х.П.,
С.Г.П.,
А.И.Д.,
Н.И.Д.,
П.А.Т.,
С.П.С.,
Н.А.К.,
А.А.В.,
Р.А.С.,
Ц.А.С.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 4.5.2016г.
ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН Проекта за разделителен протокол съобразно ВАРИАНТ ПЪРВИ от заключението на вещото лице, разработен в справка №4 /четири/ по дялове, съответстващи на квотите за делба на съделителите, със съответната цена, площ и обозначена част на новообразуваните имоти, с приложени към него 6 /шест/ бр. скици с новообразуваните имоти. Решението подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд в двуседмичен срок от днес за явилите се съделители и в двуседмичен срок от получаване на съобщението до неявилите се страни. РАЙОНЕН СЪДИЯ: След влизане в сила на настоящото решение, препис от същото да се изпрати на ОС „Земеделие” – гр. Кн
. за изготвяне на проекто-скици съобразно заключението на вещото лице по първи вариант, разработен в справка №4, като бъдем уведомени за направените разноски, които ще бъдат възложени на съделителите при разпределението на имотите.

3

ЧГД No 82/2016

Молби по чл.51 от Закона за наследството

БАНКА ДСК СОФИЯ

Ц.Е.М.,
Е.С.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 4.5.2016г.
В законна сила от 4.5.2016г.

4

Гражданско дело No 115/2016

Развод и недейств. на брака

А.Г.Т.

М.Д.Т.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 9.5.2016г.

5

НОХД No 28/2016

ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Н.Т.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 9.5.2016г.
ПРИЕМА постигнатото и обективирано в настоящия протокол споразумение сключено между Районна прокуратура гр.Кн
., представлявана прокурор Д. Ст. / командирована / от ОП Пл. и адв. Р.М. от ПлАК - защитник на подсъд. Н. Т.М.. ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: Н.Т.М., роден на *** ***, българин, с българско гражданство, женен, основно образование, безработен,неосъждан, с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: На 16.11.2015 год. в гр. Кн., в двора на ферма, находяща се в землището на гр. Кн., местността „Криволя”, е нанесъл удар в областта на главата на Г.С. ***, с което му причинил средна телесна повреда, изразяваща се в нараняване, проникващо в черепната кухина, счупване на черепа слепоочно - базално в ляво, съпроводено с кръвотечение от лявото ухо и мозъчно сътресение - престъпление по чл.129, ал.2 във вр. с ал.1 от НК. На основание чл.129, ал.2 във вр. с ал.1във връзка с чл. 55, ал. 1,б.”Б” във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК и по споразумение, обективирано в протокола между страните на подсъдимия Н.Т.М. СЕ НАЛАГА наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки: – задължителна регистрация по настоящ адрес *** два пъти седмично за срок от 8 /осем/ месеца, която ще се изпълнява на територията на Община Кн.; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца; ОСЪЖДА подсъдимия Н.Т.М. да заплати разноски по делото в размер на 61,18 лв., платими по приходната сметка на РС Кн. Към споразумението се заяви декларация по чл.381, ал.6 от НПК подсъдимия. Прокурор:________ Защитник:________ / Д. Ст./ / Адв. Р.М. / Подсъдим:________ / Н.Т.М. / Пострадал:.................. / Г.С.С. / Повереник:………………… / адв. Е.А. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Н.Т.М. със снета по-горе самоличност по НОХд 28/2016 г. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата от ДП МН „ Подписка”” спрямо подсъдимия Н.Т.М.. Определението е окончателно.
Н.Т.М.
В законна сила от 9.5.2016г.

6

НОХД No 70/2016

Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

М.М.С.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 9.5.2016г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение сключено между РП – гр. Кн
., представлявана от прокурор Д. Ст. /командирована/ и договорения защитник - адвокат К.Д. от ПлАК на подсъдимия М.М.С., като одобрява следното окончателно споразумение. ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение: Подсъдимия М.М.С., роден на ***г***, българин, български гражданин, основно образование, безработен,женен,неосъждан, с ЕГН:********** се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че: За периода от неустановена дата до 23.02.2016 год. в дома си в гр. Кн., обл. Пл., ул.“Н. В.“ № е държал 1.296 грама наркотичен коноп (марихуана) на стойност 7.776 лева, със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 0.463%, представляващо високо рисково наркотично вещество, посочено в списъка на „Растенията и веществата с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, подлежащо на контрол съгласно Единната Конвенция по упойващи вещества на ООН от 1961 г. и Приложение № 1 към чл.З, ал.2 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите и подлежащо на специално разрешение съгласно чл.29, ал.1 - „Отглеждането, семепроизводството, вносът и износът на растения и семена от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, както и вносът и износът на семена от опиев мак се извършват само след разрешение, издадено при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и храните“ от същия закон, като предвид количеството и стойността случая е маловажен - престъпление по чл.354а, ал. 5 във вр. с ал.З от НК. На основание чл. 354а, ал. 5 във вр. с ал.З във вр. с чл.54, ал.1 от НК и по споразумение между страните на подсъдимия М.М.С. се НАЛАГА наказание “ГЛОБА” в размер на 500.00 (петстотин) лева. Имуществени щети от престъплението – не са причинени. Осъжда подс. М.М.С. да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по приходната сметка на КРС направените разноски от ДП в размер на 56.95 лева. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА ПО ДЕЛОТО: На основание чл.53, ал.2, б.б от НК ОТНЕМА в полза на държавата, веществени доказателства, а именно: 1,196 грама суха тревиста маса - наркотичен коноп с активно вещество 0.46 % предадени с протокол на представител на агенция „Митници; Веществени доказателства, намиращи се на съхранение в сградата на РУ МВР – Кн.: 1 брой срязана ПВЦ - бутилка с надпис „Сердика“ със суха почва; 1 (една) броя хартиена опаковка с печат на РУМВР – Кн.. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Прокурор:________ Защитник:_____________ / Д. Ст. / /Адв.К.Д. / Подсъдим:_____________ / М.М.С. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия М.М.С. със снета по-горе самоличност по НОХд. №70/2016 г. по описа на КРС. На основание чл. 309 ал.1 от НПК ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия М.М.С. МН „ Подписка” , взета от ДП. Определението е окончателно.
М.М.С.
В законна сила от 9.5.2016г.

7

НОХД No 71/2016

Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

М.М.С.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 9.5.2016г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение сключено между РП – гр. Кнежа, представлявана от прокурор Д
. Ст. и договорения защитник - адвокат К.Д. от ПлАК на подсъдимия М.М.С.. ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение: Подсъдимия М.М.С., роден на *** ***, българин, български гражданин, основно образование, безработен, женен, неосъждан, с ЕГН ********** се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че: За периода от неустановена дата до 22.02.2016 год. в стопанска постройка - овчарник с площ около 500 M2, негова собственост в режим на СИО, находящ се в имот с начин на трайно ползване - стопански двор в местността „Около село“ в землището на с. Л., общ. Кн., обл. Пл. е засял и отглеждал 380 броя растения от рода на конопа (марихуана) със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 8.3 %, представляващо високо рисково наркотично вещество, посочено в списъка на „Растенията и веществата с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, подлежащо на контрол съгласно Единната Конвенция по упойващи вещества на ООН от 1961 г. и Приложение № 1 към чл.З, ал.2 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите и подлежащо на специално разрешение съгласно чл. 29, ал. 1 - „Отглеждането, семепроизводството, вносът и износът на растения и семена от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, както и вносът и износът на семена от опиев мак се извършват само след разрешение, издадено при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и храните“ от същия закон - престъпление по чл.354в, ал.1 от НК. На основание чл. 354в, ал.1 във вр. с чл.55, ал.1 от НК и по споразумение между страните на подсъдимия М. Михаилов С. се НАЛАГА наказание “Лишаване от свобода” в размер на 1 (една) година и 11 (единадесет) месеца и 29 /двадесет и девет/ дни. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА така наложеното наказание за срок от 4 /четири/ години. На основание чл.55, ал.З от НК Съдът НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото по-леко наказание „Глоба“. Имуществени щети от престъплението – не са причинени. Осъжда подс. М.М.С. да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по приходната сметка на КРС направените разноски от ДП в размер на 85 лева. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА ПО ДЕЛОТО: На основание чл.53 ал.2 б. б от НК ОТНЕМА в полза на държавата, веществени доказателства, а именно: 592,200 гр.суха тревиста маса -наркотичен коноп с активно вещество 8,3 %, предадени с протокол на представител на Агенция „Митници; Веществени доказателства намиращи се на съхранение в склад за веществени доказателства на КАТ ОДМВР Пл.: 1 бр. котел на пелети червен на цвят с марка „BUROIT WB40” 398 бр. черни саксии; 2 бр. вентилатори на стойка черни на цвят с мрака „BID G POWER”; 1 бр. вентилатор на стойка бял на цвят с марка” RAWISSIMO” един бр. вентилатор без стойка марка „RAM”; 150 бр. ПВЦ бутилки ПВЦ 10 литрови с надпис „СЕРДИКА”; 37 бр. кварцови лампи м комплект с рефлектор и запалващо устройство;4бр. дигитални термометри;2бр. потопяеми водни помпи марка „Ahwahing”;2бр. ПВЦ маркучи жълти на цвят с два броя разпръсквачи; Три бр. ПВЦ -туби 20 литрови; Един бр. пластмасови бидони-сини на цвят 220 литрови; 1 бр. водна пръскачка жълта на цвят; Тридесет и седем бр. пластмасови тави сиви на цвят; шест бр. вентилаторни конвектори марка MAWAN (четири) броя кутии за разсад с капаци; Веществени доказателства, намиращи се на съхранение в сградата на РУМВР – Кн.: Един картон с надписи; 13 (тринадесет) броя полиетиленови чувала със зелена тревиста маса, запечатани с печат на РУМВР – Кн.; 3 (три) броя хартиени опаковки. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Прокурор:________ Защитник:_____________ / Д. Ст. / /Адв.К.Д. / Подсъдим:_____________ / М.М.С. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия М.М.С. със снета по-горе самоличност по НОХд. №71/2016 г. по описа на КРС. На основание чл. 309 ал.1 от НПК ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия М.М.С. МН „ Подписка” , взета от ДП. Определението е окончателно.
М.М.С.
В законна сила от 9.5.2016г.

8

ЧНД No 75/2016

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

Е.Д.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 9.5.2016г.
Уважава

9

ЧНД No 58/2016

Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

В.Н.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 10.5.2016г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 159, ал.4 от Закона за здравето производството по ЧНД №58/2016 г. по описа на РС – Кн
., образувано въз основа на внесено от РП – Кн. искане за задължително настаняване и лечение по реда на чл. 155 във връзка с чл. 146, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗЗ на В.Н.К., с ЕГН: ********** ***. Определението подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест пред Плевенски ОС в 3-дневен срок от днес.

10

НОХД No 59/2016

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.С.Т.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 10.5.2016г.
Одобрява постигнатото на 10.05.2016 год. в гр. Кн
. на основание чл. 384, ал. 1 във връзка с чл. 381 от НПК споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХ дело №59/2016 г. по описа на Кн. РС, между страните: Районна прокуратура – гр. Кн., представлявана от прокурора Г. Ц. /командирована/ и адвокат В.К. *** – служебен защитник на подсъдимия И.С.Т., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, понастоящем в Затвора гр. Пл., българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН **********, по силата на което: Подсъдимият И.С.Т., с ЕГН: ********** се признава за виновен в това, че: На 02.06.2013 г. в гр. Кн., обл. Пл., е управлявал МПС – лек автомобил „БМВ 318и“ с peг. № ……, без да притежава съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишния срок от наказанието му по административен ред за същото деяние – с Наказателно постановление № 761 /26.11.2012г. на Началника на РУ МВР-Я. към ОДМВР-Л., връчено му на 02.01.2013г. и влязло в законна сила на 10.01.2013г. – престъпление по чл. 343в, ал.2, във вр. с ал.1, във вр. с чл. 2, ал.2 от НК. По споразумение на страните, за извършеното престъпление на основание чл. 343в, ал.2 във вр. с ал.1, във вр. с чл. 2, ал.2, във вр. с чл. 54, ал.1 от НК, Съдът налага на подс. И.С.Т., с ЕГН: ********** и снета по-горе самоличност, наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 10 /ДЕСЕТ/ МЕСЕЦА, което да се търпи при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. В резултат на деянието не са причинени имуществени вреди. Разноски по делото не са направени. Веществени доказателства – не са приобщени. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по досъдебно производство № ЗМ-341/2015 год. по описа на РУ МВР - гр. Кн., ДП № Д-328/2015 год. по описа на Районна прокуратура - гр. Кн. и НОХ дело № 59/2016 год. по описа на Районен съд - гр. Кн. Отменя взетата в хода на досъдебното производство спрямо подсъдимия И.С.Т., с ЕГН: ********** Мярка за неотклонение „Подписка”. Определението е окончателно.
И.С.Т.
В законна сила от 10.5.2016г.

11

ЧНД No 65/2016

Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

П.С.Ф.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 10.5.2016г.
Съдът съобразно изложеното по - горе счита, че е налице законови основания за прекратяване на настоящето производство, поради оттегляне на направеното искане от страна на РП Кнежа предвид което на основание чл. 159 ал.4 от Закона за здравето ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по Ч.Н.Д.№ 65/2016 г. по описа на РС Кн
., поради оттегляне на направеното искане от страна на РП Кн. Определението подлежи на въззивно обжалване и протест пред ПлОС в 7 дневен срок от днес.

12

Гражданско дело No 74/2016

Изменение на издръжка

Н.Е.Б.

В.Н.Е.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 11.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатата днес, 11.05.2016 год. съдебна спогодба между Н.Е.Б., с ЕГН ********** и адрес: *** и В.Н.Е., с ЕГН ********** и адрес: ***, чрез адв. Г.Х. от ВрАК, по силата на която: В.Н.Е. се задължава да заплаща месечна издръжка на дъщеря си М
.. В. Е., с ЕГН ********** в размер на 105 /сто и пет/ лева, чрез нейната майка и законен представител Н.Е.Б., считано от датата на завеждане на исковата молба – 26.02.2016 г. до навършване пълнолетие на детето или до настъпване на други законоустановени причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена вноска до окончателното й изплащане. Заплащането на издръжката от бащата ще се извършва по банков път или чрез пощенски запис до 15-то число всеки месец. Разноските по делото остават в тежест на страните така, както са направени до момента. ОСЪЖДА В.Н.Е., с ЕГН ********** и адрес: *** да заплати по приходната сметка на РС гр. Кн. държавна такса в размер на 75.60 лв. /седемдесет и пет лева и шестдесет стотинки/. ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело №74/2016 г. по описа на РС – Кн., поради постигната спогодба между страните. Определението за прекратяване на производството по делото може да бъде обжалвано с ч. жалба в едноседмичен срок от днес пред Пл. ОС.
В законна сила от 11.5.2016г.

13

Гражданско дело No 66/2016

Развод и недейств. на брака

К.В.П.

Ц.В.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 13.5.2016г.

14

НОХД No 82/2016

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Ц.П.Ц.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 13.5.2016г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото постигнатото споразумение между Районна прокуратура - гр. Кн
., представлявана от прокурор Г. Д. / командирована/ и адв. Й.Я. *** – служебен защитник на подсъдимия Ц.П.Ц.. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение, по смисъла на което: Подсъдимият Ц.П.Ц., роден на *** ***,обл. Пл., ул. „Ш.” № .., български гражданин, с основно образование, вдовец, пенсионер, неосъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На неустановена дата е придобил и до 28.04.2016 г. е държал в частен дом, находящ се в гр. Кн., ул. „Ш.” № , огнестрелно оръжие - самоделна пушка с една цев, кал.12 мм. и 9 /девет/ броя ловни патрони 16 калибър, без да има за това надлежно разрешение – престъпление по чл.339 ал.1 от НК. На основание чл.339 ал.1 във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК и по споразумение между страните на подсъдимия Ц.П.Ц. се НАЛАГА наказание "Лишаване от свобода" за срок от 3 (три) месеца. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (три) години. ОСЪЖДА подсъдимия Ц.П.Ц. да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по приходната сметка на КРС направените в хода на БП разноски в размер на 79,18 лв. Към споразумението е приложена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:……….. СЛ.ЗАЩИТНИК:……………………… (Г. Д. ) (адв. Й.Я.) ПОДСЪДИМ:…………………… (Ц.П.Ц.) Съдът ОПРЕДЕЛИ : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Ц.П.Ц. със снета по-горе самоличност по НОХ дело № 82/2016 год. по описа на КРС. Съдът ОПРЕДЕЛИ : На основание чл. 53, ал. 2, б.”а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата: самоделна пушка с една цев, кал.12 мм., и 9 бр. ловни патрони кал. 16 мм. – намиращи се на съхранение в РУМВР– гр. Кн., като три от ловните патрони са употребени при изготвянето на Съдебно балистичната експертиза. На основание чл. 309, ал. 1 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ : ОТМЕНЯ взетата МН „Подписка” от досъдебното производство, спрямо подсъд. Ц.П.Ц.. Определението е окончателно.
Ц.П.Ц.
В законна сила от 13.5.2016г.

15

Гражданско дело No 227/2014

Делби

Т.А.Т.

Ц.П.С.,
С.П.М.,
Я.Й.Х.,
Й.С.Т.,
Е.Ц.Т.,
Л.П.П.,
С.С.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 14.5.2016г.

16

Гражданско дело No 207/2016

Искове по СК

Н.Г.Д.

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 17.5.2016г.

17

НОХД No 37/2016

ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

А.П.Д.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 17.5.2016г.
А.П.Д.

18

ЧНД No 84/2016

Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

П.А.Н.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 17.5.2016г.
НЕ ДАВА ХОД на делото. ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 159, ал.4 от Закона за здравето производството по ЧНД №84/2016 г. по описа на РС – Кн
., образувано въз основа на внесено от РП – Кн. искане за задължително настаняване и лечение по реда на чл. 155 във връзка с чл. 146, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗЗ на П.А.Н., с ЕГН: ********** ***, поради това, че не са налице обстоятелствата по чл. 155 от ЗЗ. Определението подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест пред Пл. ОС в 3-дневен срок от днес.

19

ЧНД No 76/2016

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

С.Б.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 18.5.2016г.
С.Б.П.

20

Гражданско дело No 206/2015

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

П.Л.Д.

Й.А.Н.,
Д.П.П.,
А.Л.Ш.,
И.В.С.,
Г.В.Л.,
Р.Н.С.,
Н.П.С.,
Е.В.С.,
В.Д.П.,
Н.Д.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 20.5.2016г.

21

Гражданско дело No 219/2016

ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ и др.

М.Г.И.

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 20.5.2016г.
В законна сила от 20.5.2016г.

22

ЧГД No 228/2016

Приемане и отказ от наследство

Б.Г.Ц.П.

Г.Д.Ц.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Разпореждане от 27.5.2016г.
В законна сила от 27.5.2016г.

23

НОХД No 91/2016

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

А.П.В.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 30.5.2016г.
Одобрява постигнатото на основание чл. 381 от НПК споразумение между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор Ц. К., съгласно Разпореждане №1/27.05.2016 г. на Административен ръководител – Районен прокурор на РП – Кн. и адвокат И.Ц. *** – защитник на обвиняемия А.П.В., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, за прекратяване на наказателното производство по бързо производство № Б-23/2016 год. по описа на РП – Кн. и БП № ЗМ-268/2016 год. по описа на РУ МВР – Д. Д., по силата на което: Обвиняемият А.П.В., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, с основно образование, женен, безработен, осъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: На 12.05.2016 г., около 20.20 часа в гр. И., обл. Пл., на ул.“Р.Д.“, на кръстовището с ул.“Хр. Б.“ в посока гр. Кн., управлявал МПС – лек автомобил „Ауди А6” с peг. № ……., без свидетелство за правоуправление в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с Наказателно постановление №16-0285-000098/20.04.2016г. на Началник РУ – Кн. при ОДМВР – Пл., връчено лично на 28.04.2016 г., влязло в законна сила на 09.05.2016 г. – престъпление по чл. 343в ал.2, вр. с ал.1 от НК. По споразумение на страните, за извършеното престъпление на основание чл. 343в, ал.2 във вр. с ал.1, във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК, Съдът налага на обв. А.П.В., с ЕГН: ********** и снета по-горе самоличност, наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА, което да търпи при първоначален „строг“ режим на изтърпяване в затворническо общежитие от закрит тип и „ГЛОБА“ в размер на 500 лева в полза на бюджета на съдебната власт, вносими по приходната сметка на РС – Кн. В резултат на деянието не са причинени имуществени вреди. Веществени доказателства по делото не са приобщени. Разноски по делото – не са направени. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по бързо производство № Б-23/2016 год. по описа на РП – Кн, БП № ЗМ-268/2016 год. по описа на РУ МВР – Д. Д. и НОХ дело № 91/2016 год. по описа на Районен съд – гр. Кн. Определението е окончателно. Потвърждава взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия А.П.В., с ЕГН: ********** Мярка за неотклонение „Подписка” до привеждане в изпълнение на настоящото определение.
А.П.В.
В законна сила от 30.5.2016г.

24

НОХД No 92/2016

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

А.Р.С.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 31.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: А.Р.С., родена на *** ***, българка, с българско гражданство, без образование, неомъжена, безработна, неосъждана, с ЕГН ********** се признава за ВИНОВНА в това, че: На неустановена дата до 04.05.2016 г. в дома си в с. Е
., находящ се на ул."Х. А." №, сама е осъществила неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Електроразпределение България” АД, като посредством проводник СВТ 2x1,5 кв.мм., свързала към входящия проводник на електромерното табло с премахната изолация, с което подала електрозахранване към къщата, без същата да се отчита от уред за търговско измерване на потребената електрическа енергия – престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК. С деянието имуществени вреди не са причинени. Веществени доказателства – не са иззети. На основание чл. 234в, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал.1, т.2, б.“б“ във вр. с чл. 42а, ал.2, т.1, т.2 от НК и по споразумение на страните на подсъдимата А.Р.С. се НАЛАГА наказание ,,ПРОБАЦИЯ” в размер на 8 (осем) месеца, изразяващи се в следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес два пъти седмично за срок от 8 /осем/ месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 / осем / месеца; На основание чл. 55, ал.3 от НК СЪДЪТ НЕ НАЛАГА наказание „Глоба“. ОСЪЖДА подс. А.Р.С. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по приходната сметка на КРС направените деловодни разноски от ДП в размер на 57.96 лева за експертиза. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Прокурор: …………. Сл.защитник: ……………… / А. Т. / / Адв. Й. Я./ Подсъдима: …………….. /А.Р.С. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимата А.Р.С. със снета по-горе самоличност по НОХ дело №92/2016 г. по описа на КРС. Определението е окончателно На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата МН ”Подписка”, взета спрямо подсъдимата А.Р.С. от ДП.
А.Р.С.
В законна сила от 31.5.2016г.

25

НОХД No 93/2016

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

М.К.А.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 31.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: М.К.А., родена на *** ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: На неустановена дата до 04.05.2016 г. в дома си в с. Е
., находящ се на ул. „Г.С.Р.” №.., сам е въздействал върху уреда за търговско измерване, като направил отвор в корпуса на електромера и поставил дървен клин, посредством който спрял въртенето на електромерната шайба, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК. С деянието имуществени вреди не са причинени. Веществени доказателства – не са иззети. На основание чл. 234в, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал.1, т.2, б.“б“ във вр. с чл. 42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК и по споразумение на страните на подсъдимия М.К.А. се НАЛАГА наказание ,,ПРОБАЦИЯ” в размер на 1 (една) година, изразяващи се в следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес два пъти седмично за срок 1 (една) година; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 (една) година; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа за 1 (една) година. На основание чл. 55, ал. 3 от НК СЪДЪТ НЕ НАЛАГА по-лекото наказание „ГЛОБА“. ОСЪЖДА подс. М.К.А. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по приходната сметка на КРС направените деловодни разноски от ДП в размер на 57.96 лева за експертиза. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Прокурор: …………. Сл.защитник: ……………… / А. Т. / /Адв. В.К./ Подсъдима: …………….. / М.К.А. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия М.К.А. със снета по-горе самоличност по НОХ дело №93/2016 г. по описа на КРС. Определението е окончателно На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата МН ”Подписка”, взета спрямо подсъдимия М.К.А. от ДП.
М.К.А.
В законна сила от 31.5.2016г.