РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за свършените дела
за периода от 1.3.2016г. до 31.3.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 207/2015

Административни дела

ЕТ Р.8.-Г.Г.П.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ПЛЕВЕН

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 1.3.2016г.

2

НОХД No 2/2016

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Н.П.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 1.3.2016г.
Н.П.Г.
Мотиви от 1.3.2016г.
В законна сила от 17.3.2016г.

3

АНД No 13/2016

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

З.Н.Ф.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 1.3.2016г.
З.Н.Ф.
Мотиви от 1.3.2016г.
В законна сила от 16.3.2016г.

4

Гражданско дело No 542/2015

Облигационни искове

Е.М.Г.

И.К.М.,
Л.И.Д.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 2.3.2016г.
В законна сила от 5.4.2016г.

5

ЧГД No 544/2015

Молби по чл.51 от Закона за наследството

БАНКА ДСК СОФИЯ

Т.Ц.М.,
В.Т.Т.,
Г.Т.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 2.3.2016г.
В законна сила от 2.3.2016г.

6

АНД No 40/2016

По УБДХ

РУП- КНЕЖА

А.Т.Т.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 6.3.2016г.
НП-потвърдено
А.Т.Т.
Мотиви от 6.3.2016г.
В законна сила от 8.3.2016г.

7

АНД No 220/2015

Административни дела

Ц.Л.Г.

АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ МИТНИЦА СВИЩОВ

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 7.3.2016г.
НП-потвърдено

8

Гражданско дело No 74/2015

Делби

М.П.М.,
И.Д.В.

Р.П.Т.,
Л.И.Б.,
М.Г.Б.,
Т.П.Б.,
Г.П.Б.,
П.Л.Б.,
С.Х.Ц.,
В.С.Т.,
К.С.Ц.,
С.С.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 8.3.2016г.

9

НОХД No 26/2016

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

В.К.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 8.3.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и адвокат В.К. от ПлАК – служебен защитник на подсъдимия В.К.К.. Подсъдимият В.К.К. роден на *** ***, българин, български гражданин, с начално образование, женен, безработен, неосъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 09.02.2016 год., в гр. Кн., в домът си, находящ се на ул. „О. М.” № .., сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителна мрежа, собственост на ЧЕЗ Разпределение България АД гр. С., посредством допълнително монтиран ел. проводник със сечение 6 квадратни милиметра, от фазово жило на мрежа ниско напрежение към вътрешната инсталация на къщата, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК. За това му деяние и по споразумение между страните на основание чл.234в, ал.1 от НК във връзка с чл. 55, ал.1, т.2, б.“б“ във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,ПРОБАЦИЯ”, състоящо се от следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес 2 пъти седмично за срок от 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца; На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА по-лекото наказание „Глоба“. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:................... СЛ.ЗАЩИТНИК................... /А. Т./ /адв.В.К./ ПОДСЪДИМ: ......................... / В.К.К. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият В.К.К. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 26/2016 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. В.К.К. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
В.К.К.
В законна сила от 8.3.2016г.

10

НОХД No 36/2016

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

П.Д.К.,
В.Б.М.,
К.Е.Р.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 8.3.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. с адвокат Н.М. – служебен защитник на подсъдимият П.Д.К., адв. Л.Ч. – служебен защитник на подсъдимия В.Б.М. и адв. С.Г. – служебен защитник на подсъдимия К.Е.Р.. Подсъдимият В.Б.М. роден на *** ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, ученик в 7 клас, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: Макар и непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, в съучастие с П.Д.К. и К.Е.Р.,***, първият, като съизвършител, а вторият като помагач на 15.02.2016 г. в гр. И., от частен дом находящ се на ул.“Хр. Б.“ № .. отнел от владението и без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои: метална каса на стойност 60.00 лева, съдържаща 5 500 български лева в банкноти с различен номинал; 1000 евро в банкноти с номинал от по 50 евро с равностойност 1955.83 лева; 1118 щатски долара в банкноти с различен номинал с равностойност 1955.83 лева и парче от паричка, изработена от 18 каратово злато с тегло 3 грама на стойност 150.00 лева или вещи на обща стойност 9 621.66 лева, собственост на Д.Ц.Д. ***, като за целта разрушил прегради, здраво направени за защита на имот - деформирал вратата на касата посредством техническо средство - метален чук - престъпление по чл.195, ал.1, т.З и т.4, пр.2 във вр. с чл.194, ал.1 във вр чл.63, ал.1, т.З във вр. с чл.20, ал.2 от НК, като до приключване на съд. следствие причинената имуществена вреда е възстановена. На основание чл.195, ал.1, т.З и т.4, пр.2 във вр. с чл.194, ал.1 във вр чл.63, ал.1, т.З във вр. с чл.20, ал.2, във връзка с чл. 55, ал.1,т.2 б.“б“, пр.2 от НК съдът му НАЛАГА наказание ,,ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ”, което да се извърши чрез прочитане на присъдата по местния радиовъзел – гр. Искър. Подсъдимият П.Д.К. роден на *** ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, ученик в 8 клас, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: Макар и непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, в съучастие с В.Б.М. и К.Е.Р.,***, първият като съизвършител, а вторият като помагач на 15.02.2016 г. в гр. И., от частен дом находящ се на ул.“Хр. Б.“ № .. отнел от владението и без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои: метална каса на стойност 60.00 лева, съдържаща 5 500 български лева в банкноти с различен номинал; 1000 евро в банкноти с номинал от по 50 евро с равностойност 1955.83 лева; 1118 щатски долара в банкноти с различен номинал с равностойност 1955.83 лева и парче от паричка, изработена от 18 каратово злато с тегло 3 грама на стойност 150.00 лева или вещи на обща стойност 9 621.66 лева, собственост на Д.Ц.Д. ***, като за целта разрушил прегради, здраво направени за защита на имот - деформирал вратата на касата посредством техническо средство - метален чук - престъпление по чл.195, ал.1, т.З и т.4, пр.2 във вр. с чл.194, ал.1 във вр чл.63, ал.1, т.З във вр. с чл.20, ал.2 от НК, като до приключване на съд. следствие причинената имуществена вреда е възстановена. На основание чл.195, ал.1, т.З и т.4, пр.2 във вр. с чл.194, ал.1 във вр чл.63, ал.1, т.З във вр. с чл.20, ал.2, във връзка с чл. 55, ал.1, т.2 б.“б“, пр.2 от НК съдът му НАЛАГА наказание ,,ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ”, което да се извърши чрез прочитане на присъдата по местния радиовъзел – гр. И.. Подсъдимият К.Е.Р. роден на *** ***,,А. Ст.”№ .., българин, български гражданин, с начално образование, неженен, ученик в 8 клас, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: Макар и непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, в съучастие със съизвършителите В.Б.М. и П.Д.К.,***, като помагач на 15.02.2016 г. в гр. И., подпомогнал двамата да отнемат от владението и без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои: метална каса на стойност 60.00 лева, съдържаща 5 500 български лева в банкноти с различен номинал; 1000 евро в банкноти с номинал от по 50 евро с равностойност 1955.83 лева; 1118 щатски долара в банкноти с различен номинал с равностойност 1955.83 лева и парче от паричка, изработена от 18 каратово злато с тегло 3 грама на стойност 150.00 лева или вещи на обща стойност 9 621.66 лева, собственост на Д.Ц.Д. ***, като за целта разрушил прегради, здраво направени за защита на имот - деформирал вратата на касата посредством техническо средство - метален чук - престъпление по чл.195, ал.1, т.З и т.4, пр.2 във вр. с чл.194, ал.1 във вр чл.63, ал.1, т.З във вр. с чл.20, ал.4 от НК, като до приключване на съд. следствие причинената имуществена вреда е възстановена. На основание чл.195, ал.1, т.З и т.4, пр.2 във вр. с чл.194, ал.1 във вр чл.63, ал.1, т.З във вр. с чл.20, ал.4, във връзка с чл. 55, ал.1, т.2 б.“б“, пр.2 от НК съдът му НАЛАГА наказание ,,ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ”, което да се извърши чрез прочитане на присъдата по местния радиовъзел – гр. Искър. ОСЪЖДА подс. В.Б.М., П.Д.К. и К.Е.Р. със снети по-горе самоличности да заплатят солидарно в полза на бюджета на съдебната власт по приходната сметка на КРС направените деловодни разноски от ДП в размер на 67.62 лева за експертиза. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:........................ /А. Т./ ЗАЩИТНИК: ..................... ПОДСЪДИМ: ………………… /Адв. Н.М./ / П.Д.К. / ЗАЩИТНИК: ................... ПОДСЪДИМ: ……………….. /Адв. Л.Ч./ /В.Б.М. / ЗАЩИТНИК: …………….. ПОДСЪДИМ: …………………. /Адв.С.Г./ / К.Е.Р. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимите П.Д.К., В.Б.М. и К.Е.Р. със снети по-горе самоличности по настоящото НОХ дело № 36/2016 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. П.Д.К. МН ,,Надзор на ИДПС” до влизане на присъдата в сила. ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. В.Б.М. МН ,,Надзор на ИДПС” до влизане на присъдата в сила. ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. К.Е.Р. МН ,,Надзор на ИДПС” до влизане на присъдата в сила. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. Съдът ОПРЕДЕЛИ: Веществените доказателства, находящи се на съхранение в РС – Кн.: метална каса, чук, две блузи с къс ръкав и една риза с дълъг ръкав и един чифт маратонки „Найк“ ДА СЕ ПРЕДАДАТ на пострадалия Д.Ц.Д. ***, при поискване. Настоящото определение подлежи на обжалване и протестиране пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.
П.Д.К.
В.Б.М.
К.Е.Р.
В законна сила от 8.3.2016г.

11

Гражданско дело No 578/2015

Облигационни искове

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС СОФИЯ

В.И.С.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 9.3.2016г.
В законна сила от 9.3.2016г.

12

АНД No 177/2015

Административни дела

Т.Т.Т.

ОД НА МВР - ПЛЕВЕН

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 9.3.2016г.
НП-отменено
В законна сила от 4.4.2016г.

13

АНД No 187/2015

Административни дела

З.С.Й.

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 9.3.2016г.
НП-отменено
В законна сила от 4.4.2016г.

14

АНД No 4/2016

По ЗД по пътищата

Ц.И.И.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 9.3.2016г.
НП-изменено
В законна сила от 9.3.2016г.

15

ЧНД No 24/2016

Реабилитации чл.85-88а НК

Т.И.Т.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 9.3.2016г.
В законна сила от 17.3.2016г.

16

ЧНД No 38/2016

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РПУ ДОЛНИ ДЪБНИК

 

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 9.3.2016г.
ПРИКЛЮЧВА разпита на свидетеля И
. В. М., като констатира, че по време на неговото провеждане не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше указан натиск от разследващия полицай върху свидетеля. Горното се продиктува, беше прочетено от разследващия полицай и свидетеля, които изразиха съгласие и се подписа от тях.
В законна сила от 9.3.2016г.

17

Гражданско дело No 469/2015

Облигационни искове

И.И.М.

Д.И.М.,
К.И.М.,
Г.Н.Д.,
И.Н.Д.,
Т.Д.Т.,
Г.И.Н.,
Т.Г.К.,
Н.Г.Р.,
И.К.Т.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 10.3.2016г.

18

Гражданско дело No 83/2016

Облигационни искове

Н.Й.Н.,
С.Й.С.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЧЕРВЕН БРЯГ

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 10.3.2016г.

19

Гражданско дело No 138/2014

Делби

И.Д.В.

М.Ц.В.,
П.Х.В.,
Ц.Х.В.,
Г.В.Б.,
К.Г.Ц.,
Д.Г.Б.,
Н.С.О.,
М.С.Ш.,
И.М.Д.,
И.Ц.Х.,
Й.Ц.Б.,
С.Х.Ц.,
В.С.Т.,
К.С.Ц.,
И.В.О.,
М.П.О.,
П.В.О.,
М.В.О.,
П.П.Б.,
Т.В.Д.,
М.Т.Б.П.,
И.Т.С.,
В.Т.Г.П.,
В.Т.О.,
П.А.С.,
Ц.А.К.,
П.Г.Ц.,
В.И.Я.,
Л.Г.Д.,
В.Г.Ц.,
В.А.Г.,
Н.Д.Б.,
В.Д.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 12.3.2016г.

20

ЧГД No 98/2016

Отказ от наследство

Т.С.Р.

Х.Х.Р.,
Х.Д.Х.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 12.3.2016г.
В законна сила от 12.3.2016г.

21

АНД No 230/2015

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

С.Л.С.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 14.3.2016г.
С.Л.С.
Мотиви от 18.3.2016г.

22

ЧНД No 19/2016

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Б.Ц.Р.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 14.3.2016г.
Б.Ц.Р.
Мотиви от 14.3.2016г.
В законна сила от 30.3.2016г.

23

НОХД No 198/2015

ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Ц.Д.Ц.,
Г.К.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 15.3.2016г.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото представеното споразумение. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор И. И. и адв. С.Я. - договорен защитник на подсъдимия Ц.Д.Ц. - лично, и адв. Р.М. - договорен защитник на подсъдимия Г.К.К. – лично, по смисъла на което: Ц.Д.Ц. роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, не работи, осъждан, с ЕГН: ********** и Г.К.К. роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен с едно непълнолетно и едно малолетно дете, работи към „Пътно управление“ – гр. И., осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВАТ ЗА ВИНОВНИ в това, че: На 13.09.2014г. в гр.И., обл.Пл. в съучастие като съизвършители по хулигански подбуди причинили на Д. М.В. *** лека телесна повреда, изразила се в болка и страдание без разстройство на здравето - дърпали го и му нанесли удари с ръце в областта на главата - престъпление по чл.131, ал.1, т.12 във вр. с чл.130, ал.2 във вр. с чл.20, ал.2 от НК – поотделно, за всеки един от двамата обвиняеми Ц.Д.Ц. и Г.К.К.. На основание чл.131, ал.1, т.12 във вр. с чл.130, ал.2 във вр. с чл.20, ал.2, във връзка с чл. 54, ал. 1, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК Съдът НАЛАГА на подс. Ц.Д.Ц. Наказание ,,ПРОБАЦИЯ”, състоящо се от следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес 2 /два/ пъти седмично за срок от 1 /една/ година; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година; На основание чл.131, ал.1, т.12 във вр. с чл.130, ал.2 във вр. с чл.20, ал.2, във връзка с чл. 54, ал. 1, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК Съдът НАЛАГА на подс. Г.К.К. Наказание ,,ПРОБАЦИЯ”, състоящо се от следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес 2 /два/ пъти седмично за срок от 1 /една/ година; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година; ОСЪЖДА подсъдимите Ц.Д.Ц. и Г.К.К. със снети по-горе самоличности да заплатят солидарно в полза на бюджета на съдебната власт по приходната сметка на КРС направените деловодни разноски от ДП в размер на 96.80 лева за експертиза и разноски за вещото лице и свидетел. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР: .................... /И. И./ ПОДСЪДИМ: ………………… ЗАЩИТНИК: …………….. / Ц.Д.Ц. / /адв.С.Я./ ПОДСЪДИМ: ………………… ЗАЩИТНИК: …………….. / Г.К.К./ /адв. Р.М./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимите Ц.Д.Ц. и Г.К.К. по настоящото НОХ дело № 198/2015 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Ц.Д.Ц. МН ,,Подписка”. ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Г.К.К. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
Ц.Д.Ц.
Г.К.К.
В законна сила от 15.3.2016г.

24

НОХД No 225/2015

ГЛ.IV. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В БРАКА,СЕМЕЙСТВ.И МЛАДЕЖТА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

В.Т.Д.,
В.М.Т.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 15.3.2016г.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото представеното споразумение. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор И. И. и адв.Р.М. от ПлАК - договорен защитник на подсъдимите В.Т.Д. и В.М. Димитрова - лично, по смисъла на което: В.Т.Д. роден на *** ***, циганин, български гражданин, с начално образование, грамотен, неженен с 3 малолетни и 3 непълнолетни деца, безработен, осъждан, с ЕГН: **********; В.М. Д. родена на *** ***, циганка, българска гражданка, с начално образование, грамотна, неомъжена с 3 малолетни и 3 непълнолетни деца, безработна, неосъждана, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВАТ ЗА ВИНОВНИ в това, че: За времето от месец ноември 2014г. до 01.07.2015г. в с.Бр., общ.Кн., обл.Пл. като пълнолетни лица и в съучастие като съизвършители, улеснили непълнолетно лице от мъжки пол - сина си Т. В. Д., роден на ***г. и лице от женски пол, което не е навършило 16- годишна възраст – С. И. В., родена на ***г., да заживеят съпружески без да са сключили граждански брак - престъпление по чл.191, ал.2, вр. с чл.20, ал.2 от НК - за всеки един от двамата обвиняеми. На основание чл.191, ал.2, вр. с чл.20, ал.2 във връзка с чл. 54, ал.1 от НК Съдът НАЛАГА на подс. В.Т.Д. Наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на 6 /шест/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/. На основание чл.191, ал.2, вр. с чл.20, ал.2 във връзка с чл. 54, ал.1 от НК Съдът НАЛАГА на подс. В.М. Димитрова Наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на 4 / четири/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР: ........................ ЗАЩИТНИК: …………………… /И. И./ /адв. Р.М./ ПОДСЪДИМ: …………………… / В.Т.Д. / ПОДСЪДИМА: ………………… /В.М.Д./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимите В.Т.Д. и В.М. Димитрова по настоящото НОХ дело №225/2015 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. В.Т.Д. МН ,,Подписка”. ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. В.М. Димитрова МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
В.Т.Д.
В.М.Т.
В законна сила от 15.3.2016г.

25

ЧГД No 102/2016

Отказ от наследство

М.Б.И.

Т.Б.К.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 16.3.2016г.
В законна сила от 16.3.2016г.

26

НОХД No 41/2016

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

С.В.Л.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Разпореждане от 17.3.2016г.
В законна сила от 7.4.2016г.

27

Гражданско дело No 111/2016

Искове по СК

В.В.Б.,
Л.С.С.

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 18.3.2016г.
В законна сила от 18.3.2016г.

28

ЧГД No 117/2016

Отказ от наследство

Ц.П.Ф.

Т.Б.К.П.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Разпореждане от 21.3.2016г.
В законна сила от 21.3.2016г.

29

ЧНД No 3/2016

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

А.К.А.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 21.3.2016г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД №3/2016 г. по описа на РС Кн. ИЗПРАЩА по подсъдност на РС гр. С
. ЧНД. №3/2016 г. по описа на РС Кн. за произнасяне , съгласно чл. 39, ал.1 от НПК. Относно призоваването на осъдения А. да се съобрази заявения от него адрес, а именно: с.Т., общ. Пл., обл. Пл., ул. „ Хр. См.“ №. Определението подлежи на обжалване или протест пред ПлОС в 7 дневен срок от днес, което се съобщи на страните.
В законна сила от 29.3.2016г.

30

ЧНД No 33/2016

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

А.К.А.

РАЙННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 21.3.2016г.
НЕ ДАВА ход на делото ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД №33/2016 г. по описа на РС Кн
., тъй като съгласно разпоредбата на чл. 39, ал.1 от НПК при определяне на общо най- тежко наказание между наложените от различни съдилища е компетентен този, който е постановил последната влязла в сила присъда, а видно от представената актуална справка на осъдения А.К.А. последното му осъждане е по НОХ д.№13485/2012 г., където е постановено споразумение, влязло в законна сила на 01.02.2016 г. ИЗПРАЩА по подсъдност на РС гр. С. ЧНД. №33/2016 г. по описа на РС Кн. за произнасяне по компетентност, съгласно чл. 39, ал.1 от НК. Относно призоваването на осъдения А. да се съобрази заявения от него адрес, а именно: с.Т., общ. Пл., обл. Пл., ул. „ Хр. См.“ №... Определението подлежи на обжалване или протест пред ПлОС в 7 дневен срок от днес, което се съобщи на страните.

31

ЧНД No 46/2016

Разпит на обвиняем - чл.222 НПК

РУ НА МВР Д. ДЪБНИК

Б.Т.Я.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 21.3.2016г.
Съдът счита направеното искане за основателно. Водим от горното ОПРЕДЕЛИ: Приключва разпита на обв. Б.Я..

32

ЧНД No 47/2016

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУ НА МВР Д. ДЪБНИК

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 21.3.2016г.
Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРИКЛЮЧВА разпита на свидетелят като констатира, че по време на неговото провеждане не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше оказан натиск от разследващия полицай върху свидетеля.

33

Гражданско дело No 3/2016

Искове по КТ за отмяна на уволнение

А.Ц.Ц.

ОБЩИНА КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 23.3.2016г.

34

Гражданско дело No 285/2015

Облигационни искове

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ООД СОФИЯ

Т.С.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 24.3.2016г.

35

Гражданско дело No 251/2013

Делби

Н.С.И.,
Е.С.Ц.,
С.Н.И.,
Д.А.И.,
Л.А.И.

П.Ц.Г.,
Ц.П.Г.,
Т.П.Г.,
Х.Г.Ч.,
В.Н.Ш.,
В.Н.Ш.Ц.,
Е.И.И.,
А.И.И.,
И.Г.Ч.П.,
И.П.Б.,
З.И.О.,
И.А.Т.,
П.А.А.,
А.И.Т.,
П.Г.И.,
М.И.Д.,
Х.И.Ч.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 25.3.2016г.

36

Гражданско дело No 125/2016

Искове по СК

И.И.Б.,
С.И.П.

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 28.3.2016г.
В законна сила от 28.3.2016г.

37

АНД No 44/2016

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

С.М.Д.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 28.3.2016г.
С.М.Д.
Мотиви от 29.3.2016г.

38

Гражданско дело No 227/2014

Делби

Т.А.Т.

Ц.П.С.,
С.П.М.,
Я.Й.Х.,
Й.С.Т.,
Е.Ц.Т.,
Л.П.П.,
С.С.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 29.3.2016г.
ОБЯВЯВА за окончателен разделителен протокол вариант ПЪРВИ от експертното заключение на експерта Б.З.. Копие от настоящето решение и от експертизата след влизане на РЕШЕНИЕТО в законна сила да се изпрати на ОС”Земеделие” – гр. Кн
. за изготвяне на съответните проекто-скици. Решението подлежи на въззивно обжалване пред ПлОС в 14 дневен срок от съобщението на страните, който тече от днес за явилия се процесуален представител адв. Ч., а за неявилите се от получаване на съобщението. Предвид горното съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.05.2016 г. от 10.00 часа, за която дата и час явилият се процесуален представител адв. Ч.- уведомена, а неявилите се уведомени по реда на ГПК.

39

Гражданско дело No 520/2014

Делби

А.И.Д.

С.Т.П.,
Н.Т.Ф.,
Н.Т.П.,
Б.Г.Б.,
Ц.И.К.,
И.Н.К.,
Б.Н.К.,
Н.К.Н.,
Д.К.П.,
Г.И.Б.,
Ц.Я.И.,
К.И.К.,
Н.П.Т.,
Р.В.Б.,
И.В.Б.,
Г.С.М.П.,
Г.Г.Д.,
Т.Г.М.,
А.Г.С.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 29.3.2016г.
ОБЯВЯВА за окончателен разделителен протокол вариант ВТОРИ от експертното заключение на експерта Б.З.. Копие от настоящето решение и от експертизата след влизане на РЕШЕНИЕТО в законна сила да се изпрати на ОС”Земеделие” – гр. Кн
. за изготвяне на съответните проекто-скици. Решението подлежи на въззивно обжалване пред ПлОС в 14 дневен срок от съобщението на страните, който тече от днес за явилия се процесуален представител на ищцата адв. Т., а за неявилите се съделители от получаване на съобщението. ОТСТРАНЯВА допусната очевидна фактическа грешка във фамилното име на съделителката Т.Г., която да се чете в съд. решение № 155/16.07.2015 г. постановено по настоящето дело с фамилия М., а не Д. и навсякъде в диспозитива и в мотивите на решението вместо Т.Г.Д. да се чете Т.Г.М.. Решението е окончателно.

40

Гражданско дело No 173/2015

Делби

С.Т.С.

О.П.Р.,
Н.П.Р.,
Ю.П.С.,
Л.Т.Ж.,
П.Т.М.,
Б.В.К.,
И.В.К.,
Й.Т.В.,
К.И.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 29.3.2016г.
ОБЯВЯВА за окончателен разделителен протокол вариант ПЪРВИ от експертното заключение на експерта Б.З.. Копие от настоящето решение и от експертизата след влизане на РЕШЕНИЕТО в законна сила да се изпрати на ОС”Земеделие” – гр. Кн
. за изготвяне на съответните проекто-скици. Решението подлежи на въззивно обжалване пред ПлОС в 14 дневен срок от съобщението на страните, който тече от днес за явилия се процесуален представител адв. К., а за неявилите се съделители от получаване на съобщението. Предвид горното съдът счита делото за неизяснено от фактическа страна, поради което ОПРЕДЕЛИ: ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.05.2016 г. от 10:30 часа, за която дата и час явилия се процесуален представител адв

41

Гражданско дело No 279/2015

Делби

Д.И.Т.

Н.В.И.,
И.К.И.,
Г.И.В.,
Н.И.В.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 29.3.2016г.
Водим от горното Р Е Ш И: ОБЯВЯВА за окончателен разделителен протокол вариант ВТОРИ от експертното заключение на експерта Б.З.. Копие от настоящето решение и от експертизата след влизане на РЕШЕНИЕТО в законна сила да се изпрати на ОС”Земеделие” – гр. Кн
. за изготвяне на съответните проекто-скици. Решението подлежи на въззивно обжалване пред ПлОС в 14 дневен срок от съобщението на страните, който тече от днес за явилият се процесуален представител на ищеца , а за неявилите се съделители от получаване на съобщението. Предвид горното съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.05.2016 г. от 09.30 часа, за която дата и час ищеца уведомен чрез процесуалния си представител адв. Б., а неявилите се ответници уведомени по реда на ГПК.

42

Гражданско дело No 284/2015

Делби

Р.И.Б.

С.И.Б.Д.,
В.Д.С.,
С.В.Х.,
Г.П.Д.,
К.Ч.Х.,
Ч.Ч.Х.,
П.П.Б.,
М.Т.К.,
Д.К.Т.,
В.П.Б.,
А.Т.Б.,
К.Т.П.,
И.Т.С.,
П.Л.Б.,
Е.И.И.,
М.Г.М.,
Л.М.Г.,
Б.М.Г.,
Й.Т.Б.,
Н.Т.Б.,
И.Й.В.,
В.А.Д.,
П.А.Д.,
М.Й.Б.,
Е.В.А.,
М.В.В.,
К.С.Б.,
Р.С.К.,
Н.С.Д.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 29.3.2016г.
Съдът като изслуша становището на страните и на процесуалния представител на ищцата, намира, че следва да обяви за окончателен проекта за разделителен протокол във вариант ПЪРВИ от заключението на вещото лице, каквото е било и първоначалното искане на съделителите при подготовката на документите за доброволна делба при ОС“Земеделие“ – гр.Кн. Водим от горното, съдът Р Е Ш И R№ 55 /2016 г.: ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТА ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ съобразно ПЪРВИ ВАРИАНТ от експертното заключение. Решението подлежи на обжалване пред Пл
. окръжен съд в двуседмичен срок от днес – за явилите се страни и в двуседмичен срок от получаване на съобщението за неявилите се ответници. След влизането му в сила, препис от същото да се изпрати на ОС „Земеделие” – гр.Кн. за изготвяне на проекти за делба и скици, съобразно първи вариант от заключението на вещото лице.

43

Гражданско дело No 287/2015

Делби

Л.И.Х.

И.В.Й.,
М.В.Й.,
С.И.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 29.3.2016г.
ОБЯВЯВА за окончателен разделителен протокол вариант ПЪРВИ от експертното заключение на експерта Б.З.. Копие от настоящето решение и от експертизата след влизане на РЕШЕНИЕТО в законна сила да се изпрати на ОС”Земеделие” – гр. Кн
. за изготвяне на съответните проекто-скици. Решението подлежи на въззивно обжалване пред ПлОС в 14 дневен срок от съобщението на страните, който тече от днес за явилия се процесуален представител на ищцата адв.Б., а за неявилите се съделители от получаване на съобщението. Предвид горното съдът счита делото за неизяснено от фактическа страна, поради което ОПРЕДЕЛИ: ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.05.2016 г. от 09:30 часа, за която дата и час явилия се процесуален представител на ищцата адв.Б. уведомен, а неявилите се съделители уведомени по реда на ГПК.

44

НОХД No 35/2016

Гл.XI. Отнемане на МПС - чл.346 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Г.С.Д.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 29.3.2016г.
Г.С.Д.
Мотиви от 29.3.2016г.

45

Гражданско дело No 473/2015

Развод и недейств. на брака

Д.Ц.Г.

Д.М.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 30.3.2016г.

46

Гражданско дело No 84/2016

Развод по взаимно съгласие

И.Ц.Р.,
Д.Р.Р.

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 31.3.2016г.
В законна сила от 31.3.2016г.

47

ЧГД No 134/2016

Отказ от наследство

П.И.В.

Е.В.И.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Разпореждане от 31.3.2016г.
В законна сила от 31.3.2016г.

48

ЧГД No 135/2016

Отказ от наследство

П.И.В.

Ц.А.И.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Разпореждане от 31.3.2016г.
В законна сила от 31.3.2016г.