РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за свършените дела
за периода от 1.1.2016г. до 31.1.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 388/2015

Облигационни искове

ТОПЛОФИКАЦИЯ -ПЕРНИК АД

С.Е.Х.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 5.1.2016г.
В законна сила от 1.2.2016г.

2

Гражданско дело No 576/2015

Вещни искове

С.Й.С.

Г.Х.Х.,
М.Х.Ж.,
С.Н.И.,
Н.Й.Н.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 5.1.2016г.

3

НОХД No 226/2015

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

К.А.Б.,
В.Т.О.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 5.1.2016г.
ООДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и адвокат Р.М. – договорен защитник на подсъдимите В.Т.О. и К.А.Б.. Подсъдимият В.Т.О. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 11.05.2015 г. в гр. И., обл. Пл., от база на „Благоустройство и комунално строителство“ /БКС/, находяща се в гр. . ул. „Л. Д.“ № .., в съучастие с К.А.Б. ЕГН ********** ***, като извършител, при условията на продължавано престъпление, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот и чрез използване на неустановено по делото техническо средство, е отнел чужди движими вещи - дизелово гориво 190 /сто и деветдесет/ литра на обща стойност 446.50 лева /четиристотин четиридесет и шест лева и петдесет стотинки/, от владението на Община Искър, без съгласие на техен представителен орган, с намерение противозаконно да ги присвои, както следва: На 11.05.2015 в гр. И., обл. Пл., чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот - взломяване на входна врата на хале и разбиване на катинар, и чрез използване на неустановено по делото техническо средство, от хале находящо се в базата на БКС гр. И., отнел чужди движими вещи - 90 литра дизелово гориво на стойност 211.50 лв. от владението на собственика Община И. без съгласие на негов представителен орган, с намерение противозаконно да ги присвои. На 11.05.2015 в гр. И., обл. Пл., чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот - разбиване на катинар, и чрез използване на неустановено по делото техническо средство, от хале и паркинг находящи се в базата на БКС гр. И., отнел чужди движими вещи - 100 литра дизелово гориво на стойност 235 лв. от владението на собственика Община И., без съгласие на негов представителен орган, с намерение противозаконно да ги присвои. - Престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 4, вр. с чл. 194, ал. 1, вр.с чл. 26, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК. На основание чл. 195, ал. 1,т. 3 и т. 4, вр. с чл. 194, ал. 1, вр.с чл. 26, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" в размер на 3 / три/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. Подсъдимият К.А.Б. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, работи, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 11.05.2015 г. в гр. Искър, обл. Плевен, от база на „Благоустройство и комунално строителство“ /БКС/, находяща се в гр. И., ул. „Л. Д.“ № .., в съучастие с В.Т.О., ЕГН ********** ***, като извършител, при условията на продължавано престъпление, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот и чрез използване на неустановено по делото техническо средство, е отнел чужди движими вещи - дизелово гориво 190 /сто и деветдесет/ литра на обща стойност 446.50 лева /четиристотин четиридесет и шест лева и петдесет стотинки/, от владението на Община И., без съгласие на техен представителен орган, с намерение противозаконно да ги присвои, както следва: На 11.05.2015 в гр. И., обл. Пл., чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот - взломяване на входна врата на хале и разбиване на катинар, и чрез използване на неустановено по делото техническо средство, от хале находящо се в базата на БКС гр. И., отнел чужди движими вещи - 90 литра дизелово гориво на стойност 211.50 лв. от владението на собственика Община И. без съгласие на негов представителен орган, с намерение противозаконно да ги присвои. На 11.05.2015 в гр. И., обл. Пл., чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот - разбиване на катинар, и чрез използване на неустановено по делото техническо средство, от хале и паркинг находящи се в базата на БКС гр. Искър, отнел чужди движими вещи - 100 литра дизелово гориво на стойност 235 лв. от владението на собственика Община И., без съгласие на негов представителен орган, с намерение противозаконно да ги присвои. - Престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 4, вр. с чл. 194, ал. 1, вр.с чл. 26, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК. На основание чл. 195, ал. 1,т. 3 и т. 4, вр. с чл. 194, ал. 1, вр.с чл. 26, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. ОСЪЖДА подс. В.Т.О. и К.А.Б. със снети по-горе самоличности да заплатят солидарно в полза на бюджета на съдебната власт по приходната сметка на КРС направените деловодни разноски от ДП в размер на 43.70 лева за експертиза. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:........................ ЗАЩИТНИК: ..................... /А. Т./ /Адв. Р.М./ ПОДСЪДИМ: ......................... ПОДСЪДИМ: ......................... / В.Т.О. / /К.А.Б. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимите В.Т.О. и К.А.Б. със снети по-горе самоличности по настоящото НОХ дело № 226/2015 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. В.Т.О. МН ,,Подписка”. ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. К.А.Б. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. На основание чл. 53, ал.1, б.Б от НК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТНЕМА в полза на Държавата веществени доказателства, находящи се на съхранение в РУП – Д. Д., а именно: 1 бр. Пластмасова туба с вместимост 20 литра, тъмнооранжева на цвят с надпис от едната страна 3H1/Y-1.8/200;F.BVT1033.20.4\VL-F, пълна до горе с течност с мирис на нафта; - 1 бр. Пластмасова туба с вместимост 20 литра с мръснобял цвят с означения 3HI/Y1.5/100/07;GB/4676, пълна догоре с течност с мирис на нафта; - 1 бр. Пластмасова туба с вместимост 20 литра мръсножълтеникава на цвят с означение 20 SK6, пълна малко над половината с течност с мирис на нафта; 1 бр. Пластмасова туба с вместимост 10 литра с надпис 3H1/Y1.3/150/;08/D/BAM7351, пълна до горе с течност с мирис на нафта; 1 бр. Пластмасова туба с вместимост 25 литра с означения на нея 25SK3 пълна малко над половината с течност с мирис на нафта. ВРЪЩА на подсъдимия В.Т.О. веществени доказателства, находящи се на съхранение в РУП – Д. Д., а именно: 1 чифт спортни обувки тъмни на цвят с бели подметки и връзки, 42-ри номер с надпис XCESS. Настоящото определение подлежи на обжалване и протестиране пред ПлОС в 15 дневен срок от днес. На основание чл. 382, ал.10 от НПК настоящето определение, с което е одобрено споразумението, да се съобщи на пострадалата страна – Община И. с указания, че може да предяви граждански иск за неимуществени вреди пред гражданския съд в случай, че има претенции към подсъдимите.
К.А.Б.
В.Т.О.
В законна сила от 5.1.2016г.

4

НОХД No 222/2015

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

П.Ц.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 6.1.2016г.
П.Ц.К.

5

НОХД No 227/2015

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Й.С.Р.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 6.1.2016г.
Й.С.Р.

6

Гражданско дело No 610/2013

Делби

В.М.К.

Й.Т.Е.,
Н.Т.Л.,
Б.С.К.,
В.А.К.,
С.П.К.,
А.П.К.,
П.И.П.,
М.И.К.,
Р.С.Ц.,
Д.М.П.,
С.М.Ц.,
С.А.С.,
Д.А.Н.,
Б.С.С.,
Х.Б.Х.,
З.Й.Х.,
В.И.Х.,
М.И.Х.,
И.М.К.,
В.Н.Н.,
М.Н.И.,
С.Н.Н.,
Ц.Д.Н.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 7.1.2016г.
В законна сила от 3.2.2016г.

7

НЧХД No 223/2015

НЧХД

М.Ц.К.

П.С.Л.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 11.1.2016г.
В законна сила от 11.1.2016г.

8

НЧХД No 1/2016

НЧХД

М.Ц.К.

Т.Ц.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 11.1.2016г.
В законна сила от 11.1.2016г.

9

Гражданско дело No 204/2014

Делби

С.С.И.

С.П.С.,
Х.М.С.,
Ц.М.С.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 12.1.2016г.

10

АНД No 179/2015

Административни дела

М.И.П.

ОД НА МВР - ПЛЕВЕН

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 12.1.2016г.
НП-потвърдено

11

Гражданско дело No 374/2015

Дела по Закона срещу домашното насилие

Г.Д.Т.

З.И.П.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 15.1.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя
Определение от 18.3.2016
Гражданско дело № 142/2016

12

АНД No 166/2015

По ЗД по пътищата

И.В.С.

РУ НА МВР Д. ДЪБНИК

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 15.1.2016г.
НП-отменено
В законна сила от 11.2.2016г.

13

НОХД No 211/2015

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

М.И.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Присъда от 15.1.2016г.
М.И.М.
Мотиви от 15.1.2016г.
В законна сила от 2.2.2016г.

14

Гражданско дело No 311/2015

Облигационни искове

КЕРПИ ЕООД ПАВЛИКЕНИ

М З М -1 ЕООД КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 18.1.2016г.
В законна сила от 18.1.2016г.

15

Гражданско дело No 533/2015

Облигационни искове

ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД

В.Ц.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 19.1.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 533/ 2015 година по описа на Районен съд – гр. Кнежа. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – гр. Плевен.

16

Гражданско дело No 350/2015

Облигационни искове

ЕОС МАТРИКС ЕООД СОФИЯ

Б.Н.Ц.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 20.1.2016г.
В законна сила от 11.2.2016г.

17

Гражданско дело No 462/2015

Делби

М.П.П.

Ц.И.Б.,
Г.П.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 20.1.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатата днес – 20.01.2016 год., съдебна спогодба между М.П.П., с ЕГН **********, с адрес: ***, чрез пълномощника – адв. Р.М. от ПлАК, от една страна и, от друга, Ц.И.Б., с ЕГН ********** и адрес: ***, чрез пълномощника – адв. Св
. Я. от ПлАК и Г.П.К., с ЕГН **********, с адрес: ***, по силата на която: В дял на съделителката М.П.П., с ЕГН **********, с адрес: ***, се поставя и тя става изключителен собственик на следния недвижим имот, находящ се в гр. Кн. на ул. „Г. Д.“ №, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 1184 кв.м. (хиляда сто осемдесет и четири квадратни метра), съставляващ УПИ № ……… (…….) в квартал .. (………..) по ЗРП на гр. Кн. заедно с построените в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА с РЗП 146 кв.м. и ГАРАЖ с РЗП 25 кв.м., съгласно удостоверение за търпимост №АБ-23-65/02.10.2015 г., издадено от Община Кн. при граници на УПИ: УПИ……. и 647; УПИ № ………; УПИ № ……..; УПИ № ………., УПИ № ……… и улица. Данъчната оценка на недвижимия имот е 14 884,65 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка № 3421/01.09.2015 г. на Община Кн. ОСЪЖДА на основание чл. 8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК М.П.П., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати по сметка на РС гр. Кн. държавна такса в размер на 2% върху стойността на имота по данъчната му оценка, а именно сумата от 297,70 лв. /двеста деветдесет и седем лева и седемдесет ст./. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №462/2015 г. по описа на РС – Кн. поради постигната спогодба между страните.
В законна сила от 20.1.2016г.

18

НОХД No 212/2015

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

А.Н.С.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 20.1.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор Кр
. П. и адвокат Л. Г. от ПлАК – договорен защитник на подсъдимия А.Н.С.. А.Н.С. роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, женен с 1 малолетно и 4 непълнолетни деца, безработен, пенсионер по болест, осъждан с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 09.10.2012 год. на кръстовището, образувано от път ІІІ-306 и път ІІІ-1306, за гр. Кн. и с.Т., в едногодишен срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление № 1230/ 31.10.2011 год. на Началника на РУ МВР гр. Б. Сл. към ОДМВР – Вр., влязло в сила на 01.12.2011 год., за управление на моторно превозно средство без свидетелство за управление, отново извършил такова деяние като управлявал МПС – лек автомобил марка Мерцедес С -200 с рег.№ ……., без съответно свидетелство за управление на МПС, констатирано с АУАН № 652/ 2012 год. по описа на РУП гр. Кн. - престъпление по чл.343в, ал.2 във вр. с ал.1 от НК. За това му деяние и по споразумение между страните на основание чл. 343в, ал.2 във вр. с ал.1, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,Б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,ПРОБАЦИЯ”, състоящо се от следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 1 /една/ година и 6 месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година и 6 месеца; - безвъзмезден труд в полза на обществото по 100 часа годишно за 1 /една/ година. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР: .................... ЗАЩИТНИК: ........................ /Кр. П./ /адв. Л. Г./ ПОДСЪДИМ: ......................... /А.Н.С. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия А.Н.С. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 212/2015 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. А.Н.С. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
А.Н.С.
В законна сила от 20.1.2016г.

19

Гражданско дело No 337/2014

Делби

Д.Т.Т.

Г.Н.Р.,
П.Г.Р.,
Н.Г.Р.,
Г.Л.Д.,
Т.А.Д.,
Е.А.Д.,
А.В.Д.,
К.В.Д.,
Г.Й.Р.,
С.Й.Р.,
Н.Т.В.П.,
Т.М.Д.,
М.М.Д.,
Х.А.Д.,
М.И.Д.,
А.И.Х.,
П.Д.С.,
И.Д.Д.,
В.И.Д.,
Л.И.Д.,
М.Й.А.,
В.Й.А.,
С.А.В.,
П.А.И.,
М.Д.М.,
Г.Д.М.П.,
Х.Х.Г.,
М.Х.П.,
С.Г.Г.,
М.Н.Г.,
С.Х.С.,
Т.Х.С.,
С.С.С.,
М.С.Н.,
М.Г.М.П.,
А.Р.Г.,
П.Р.Ц.,
Б.Р.Г.,
Г.Р.Г.,
З.С.И.,
Д.С.И.,
Р.Д.М.,
Р.М.Н.,
С.Н.Д.,
Д.Н.Д.,
Е.М.Д.Д.,
Р.М.Д.,
Л.Н.М.,
Д.Г.В.,
Н.Г.Ж.,
С.М.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 21.1.2016г.

20

Гражданско дело No 220/2015

Вещни искове по ЗСПЗЗ

С.К.К.,
С.В.Х.,
Р.С.Х.,
В.С.Х.

П.П.Г.,
В.Я.Я.,
К.Я.Н.,
Т.С.Я.,
Х.Х.Я.,
Я.С.И.,
К.Т.В.,
П.Т.Л.,
Ч.П.Г.,
М.Ф.Я.,
М.К.Б.,
Ф.А.Ф.,
Т.Ф.Ф.,
Ц.Г.Я.,
М.Т.Я.,
И.М.Я.,
С.И.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 21.1.2016г.

21

Гражданско дело No 9/2016

Вещни искове

КООПЕРАЦИЯ "ИЗГРЕВ-М ЧЕРВЕН БРЯГ

Д.Г.Д.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 21.1.2016г.

22

Гражданско дело No 10/2016

Вещни искове

КООПЕРАЦИЯ "ИЗГРЕВ-М ЧЕРВЕН БРЯГ

Д.Г.Д.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 21.1.2016г.

23

НОХД No 194/2015

ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

П.Ц.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 21.1.2016г.
Одобрява постигнатото на 21.01.2016 год. в гр.Кн
. на основание чл. 384, ал. 1 във връзка с чл. 381 от НПК споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХ дело № 194/2016 г. по описа на КРС между страните: Районна прокуратура – гр. Кн., представлявана от прокурор Кр. П., от една страна, и от друга, адвокат Св. Я. от АК гр. Пл. – защитник на подсъдимия П.Ц.Б., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, с основно образование, женен, не работи, неосъждан, с ЕГН: **********, като страните се споразумяха за следното: Подсъдимият П.Ц.Б., с ЕГН: ********** се признава за виновен в това, че: На 23.05.2015г. в с. Бр., общ. Кн., на ул. „Г. Д.“ пред №, причинил на Б.Б.Е. *** телесна повреда, изразила се в счупване на долната челюст, довело до затрудняване на дъвченето и говоренето, като му нанесъл удари с ръце в областта на лицето –престъпление по чл. 129, ал.2 във вр. с ал.1 от НК. На основание чл. 129, ал.2 във връзка с ал.1 от НК и по споразумение на страните, Съдът налага на подс. П.Ц.Б., с ЕГН: ********** и снета по делото самоличност наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 1 /една/ година, изпълнението на което на основание чл. 66 , ал.1 от НК се отлага за срок от 3 /три/ години, считано от влизането на настоящото споразумение в сила. В резултат на деянието не са причинени имуществени вреди. Осъжда П.Ц.Б., с ЕГН: ********** ***, да заплати по приходната сметка на Кнежански РС направените по делото разноски за вещо лице – в размер на 85 лева. Приобщеното по делото веществено доказателство – 1 бр. рентгенова снимка, предадена доброволно с протокол от 01.07.2015 г., да бъде върнато на пострадалия Б.Б.Е.. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по Досъдебно производство № ЗМ-173/2015 г. по описа на РУ МВР – гр. Кн. и ДП 144/2015 г. по описа на РП – Кн. /пр. преписка № 633/2015 год./ и НОХ дело № 194/2015 год. по описа на РС – гр. Кн. Отменя взетата в хода на досъдебното производство спрямо подсъдимия П.Ц.Б., с ЕГН: ********** Мярка за неотклонение „Подписка”. Определението е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. На основание чл. 382 ал.10 от НПК Съдът указва на присъстващия в съдебната зала пострадал от престъплението – Б.Б.Е., че може да предяви граждански иск за неимуществени вреди пред Гражданския съд.
П.Ц.Б.
В законна сила от 21.1.2016г.

24

НОХД No 8/2016

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Г.И.П.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 21.1.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и адвокат С.Я. – договорен защитник на Г.И.П.. Подсъдимият Г.И.П. роден на *** г. в с. Ставерци, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, разведен, безработен, осъждан с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На неустановена дата 13.01.2016 г. в гр. И., в дом на ул.“Б.“ № посредством проводник 6 кв.мм., е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Електроразпределение България“ АД, с което е създал условия за неотчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК. За това му деяние и по споразумение между страните на основание чл. 234в, ал.1 във вр. с чл. 55, ал.1, т.2 б.“Б“ и ал.3 във връзка с чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК съдът му НАЛАГА наказание „ПРОБАЦИЯ“ със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес 2 /два/ пъти седмично за срок от 1 /една/ година; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа за 1 /една/ година. На основание чл. 55, ал.3 от НК Съдът НЕ НАЛАГА по-лекото наказание „Глоба“. С деянието не са причинени имуществени вреди. Разноски по делото не са направени. Веществени доказателства не се приобщени по делото. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. Прокурор:.................. Защитник: ............... /А. Т./ /Адв.С.Я./ Подсъдим: ......................... / Г.И.П./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Г.И.П. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 8/2016 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Г.И.П. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
Г.И.П.
В законна сила от 21.1.2016г.

25

Гражданско дело No 492/2014

Делби

Х.П.С.,
И.Г.Г.П.,
Г.И.Г.,
Ц.И.Г.

И.Б.Г.,
Л.Б.И.,
Т.И.Д.,
Д.И.Г.,
В.И.Д.П.,
А.Н.Ц.,
Н.Н.Н.,
З.Ц.И.,
С.Ц.И.,
М.В.П.,
Ц.В.Д.,
Т.Х.Ц.,
Т.И.Н.П.,
И.П.Н.,
Г.Г.Н.,
Т.Ц.Б.,
С.И.Д.,
Е.И.Х.,
И.В.Г.,
Т.А.Д.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 26.1.2016г.

26

Гражданско дело No 205/2015

Делби

П.Л.Д.

Й.А.Н.,
Д.П.П.,
А.Л.Ш.,
К.В.М.,
С.К.Х.,
Н.К.Х.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 26.1.2016г.
съдът Р Е Ш И R№ 6 /2016 г.: ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТА ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ съобразно ТРЕТИ ВАРИАНТ от експертното заключение. Решението подлежи на обжалване пред Пл
. окръжен съд в двуседмичен срок от днес – за явилите се страни и в двуседмичен срок от получаване на съобщението за неявилите се ответници. След влизането му в сила, препис от същото да се изпрати на ОС „Земеделие” – гр.Кн. за изготвяне на проекти за делба и скици, съобразно трети вариант от заключението на вещото лице.

27

ЧНД No 9/2016

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

 

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 26.1.2016г.
ПРИКЛЮЧВА разпита на свидетеля И.И.М. , като констатира, че по време на неговото провеждане не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше указан натиск върху свидетеля. Горното се продиктува, беше прочетено от прокурор Танев и свидетеля, които изразиха съгласие и се подписа от тях. Разпита приключи в 17.25 часа.
В законна сила от 26.1.2016г.

28

Гражданско дело No 529/2013

Делби

Т.И.М.П.,
М.Й.М.,
И.Т.Р.,
П.Т.М.

Ц.С.К.,
З.С.П.,
Н.М.Б.,
В.М.М.,
Т.И.М.,
В.И.М.,
И.И.М.,
С.И.М.,
И.И.М.,
Г.И.К.,
К.Р.М.,
Ц.И.М.,
М.И.М.,
П.М.М.,
Е.И.С.,
Д.П.М.,
В.В.П.,
П.В.М.,
Е.П.Л.,
С.Й.С.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 27.1.2016г.
Р Е Ш И R№16/2016 г. ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТА ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ съобразно ПЪРВИ ВАРИАНТ, разработен в справка № 3 /три/ от заключението на вещото лице, с приложени към него 7 бр. скици с новообразуваните имоти. Решението подлежи на обжалване пред Пл
. окръжен съд в двуседмичен срок от получаване на съобщението до страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ: След влизане в сила на настоящото решение, препис от същото да се изпрати на ОС „Земеделие” – гр. Кнежа за изготвяне на проекто-скици съобразно заключението на вещото лице по Първи вариант, разработен в справка № 3, като бъдем уведомени за направените разноски, които ще бъдат възложени на съделителите при разпределението на имотите.

29

НОХД No 217/2015

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

А.С.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 27.1.2016г.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото представеното споразумение. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор Кр
. П. и адв. Г.Х. - договорен защитник на подсъдимият А.С.М. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия А.С.М. роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 15.11.2011г. в гр.Кн., обл.Пл., в едногодишен срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление №229/13.04.2011г. на Началника на РУП гр.Ор., влязло в сила на 26.05.2011г. за управление на МПС без свидетелство за управление на същото, отново извършил такова деяние като управлявал МПС - лек автомобил марка „Деу” без регистрационни табели, без да притежава съответно свидетелство за управление на МПС - престъпление по чл.343в,ал.2 във вр. с ал.1 от НК. На основание чл. 343в, ал. 2 във вр. с ал. 1, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и т.6 от НК му НАЛАГА Наказание ,,ПРОБАЦИЯ”, състоящо се от следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 1 /една/ година; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа за 1 /една/ година. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: …………………………. /Кр. П./ /адв. Г.Х. / ПОДСЪДИМ: ………………………… / А.С.М. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимия А.С.М. настоящото НОХ дело № 217/2015 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. А.С.М. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
А.С.М.
В законна сила от 27.1.2016г.

30

НОХД No 10/2016

ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Ю.С.В.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 27.1.2016г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение между Районна прокуратура гр.Кн
., представлявана прокурор А. Т. и адвокат С.Я. от ПлАК – защитник на подсъдимия Ю.С.В.. ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: Ю.С.В. , роден на *** ***, българин, с български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН:********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: На 25.01.2016 год. около 00.30 часа в гр. Кн. по мобилен телефон се заканил с убийство спрямо М. М. М., в качеството му на длъжностно лице - служител на РУ МВР – Кн., по повод службата му като такъв и с престъпление против личността на негови ближни - съпруга и дъщеря, като заканването е възбудило основателен страх за осъществяването му - престъпление по чл. 144, ал.З във вр. с ал.2 във вр. с ал. 1 от НК. На основание чл.144, ал.З във вр. с ал.2 във вр. с ал.1 във вр. с чл. 55, ал.1, т.2, б.“Б“ във вр. с чл. 42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК и по споразумение между страните на подсъдимия Ю.С.В. се НАЛАГА наказание “Пробация”, изразяващо се в следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес два пъти седмично за срок от 1 (една) година; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 (една) година; - - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 (сто) часа за една година. Разноски по наказателното производство – не са направени. Веществени доказателства по делото – не са приобщени. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Прокурор: …………. Защитник: ……………… / А. Т. / / Адв.С.Я. / Подсъдим: …………….. / Ю.С.В. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Ю.С.В. със снета по-горе самоличност по НОХ дело №10/2016 г. по описа на КРС. Определението е окончателно. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата МН ”Подписка” спрямо подсъдимия Ю.С.В. от БП.
Ю.С.В.
В законна сила от 27.1.2016г.

31

НОХД No 11/2016

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

С.Г.Г.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 27.1.2016г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение между Районна прокуратура гр.Кнежа, представлявана прокурор А
. Т. и адвокат С.Я. от ПлАК – защитник на подсъдимия С.Г.Г.. ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: С.Г.Г., роден на *** ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, „общ работник“ в Кооперация „Зора“ – Кнежа, неосъждан, с ЕГН:********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: На 17.01.2016 год. по пътя гр. Кнежа - гр. Б. Сл. е управлявал лек автомобил Опел Вектра с peг. № ………. след употреба на алкохол с концентрация 1.9 на хиляда установено по надлежния ред с химическа експертиза №27 от 22.01.2016 год. на ЦСМП - Плевен - престъпление по чл.343 б, ал.1 от НК. На основание чл.343 б, ал.1 във връзка с чл. 55, ал.1, т.1, от НК и по споразумение на страните на подсъдимия Г. И. П. се НАЛАГА наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието за срок от 3/ три/ години. На основание чл. 343г, във вр. чл. 37, ал.1 т.7 от НК ЛИШАВА подс.С.Г.Г. от право да управлява МПС за срок от 3 /три/ месеца, считано от 17.01.2016 г. На основание чл. 55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА по - лекото наказание „ Глоба“. Разноски по наказателното производство – не са направени. Веществени доказателства по делото – не са приобщени. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Прокурор: …………. Защитник: ……………… / А. Т. / / Адв.С.Я. / Подсъдим: …………….. / С.Г.Г. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия С.Г.Г. със снета по-горе самоличност по НОХ дело №11/2016 г. по описа на КРС. Определението е окончателно. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата МН ”Подписка”, взета спрямо подсъдимия С.Г.Г. от БП.
С.Г.Г.
В законна сила от 27.1.2016г.

32

АНД No 229/2015

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Н.П.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 28.1.2016г.
Н.П.Г.
Мотиви от 28.1.2016г.
В законна сила от 15.2.2016г.

33

ЧГД No 30/2016

Отказ от наследство

Р.Ц.Д.,
Д.Ц.Д.

Ц.Д.Д.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Разпореждане от 29.1.2016г.
В законна сила от 29.1.2016г.

34

НОХД No 15/2016

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

В.П.Н.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 29.1.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и адвокат В.К. – служебен защитник на В. П. Н.. Подсъдимият В. ПЕНЕВ Н., роден на *** ***, българин, български гражданин, с полувисше образование, неженен, пенсионер, неосъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: За периода от неустановена дата до 28.01.2016г. в гр. И., обл. Пл. сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа посредством проводник тип ШКПТ на две по четири кв. мм и два броя метални щипки видимо отвън до подпокривното пространство кабелът е дълъг около 1.5 м. до влизането му в таванското помещение имотът се намира на ул. ”С. , с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК. За това му деяние и по споразумение между страните на основание чл. 234в, във вр. с чл. 55, ал.1, т.2 б.“Б“, във връзка с чл.42а, ал.2, т.1 , т.2 и т.6 от НК съдът му НАЛАГА наказание „ПРОБАЦИЯ“ със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес *** 2 /два/ пъти седмично за срок от 1 /една/ година; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа за 1 /една/ година; На основание чл.55, ал.3 от НК Съдът НЕ НАЛАГА на подс. В. П. Н. по-лекото наказание „Глоба“. Разноски по делото не са направени. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. Прокурор:.................. Защитник: ............... / А. Т./ /Адв.В.К./ Подсъдим: ......................... / В. П. Н. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия В. П. Н. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 15/2016 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. В. П. Н. МН ,,Подписка”. Определението е окончателно. На основание чл. 53, ал. 1, б.,,А” от НК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТНЕМА в полза на Държавата веществени доказателства: 1.5 метра проводник тип ШКПТ две по четири кв. мм. с два броя метални щипки в единия край и 6 метра проводник тип ШКПТ две по четири кв. мм. с бакелитов разклонител с три гнезда в единия край, намиращи се на съхранение в Архива на РС - гр.Кн.
В.П.Н.
В законна сила от 29.1.2016г.