РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за свършените дела
за периода от 1.12.2015г. до
31.12.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 479/2014

Делби

Р.М.С.

А.М.С.,
Д.М.Й.,
Н.Ц.Й.,
Р.Л.Й.,
Б.Л.Й.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 1.12.2015г.
ОБЯВЯВА за окончателен разделителен протокол варианта по допълнителното експертно заключение на експерта Б.З.. Копие от настоящето решение и от допълнителната експертизата след влизане на РЕШЕНИЕТО в законна сила да се изпрати на ОС”Земеделие” – гр. Кн
. за изготвяне на съответните проекто-скици. Решението подлежи на въззивно обжалване пред ПлОС в 14 дневен срок от съобщението на страните, който тече от днес за явилите се съделители и процесуалните представители на съделителите, а за неявилия се ответник от получаване на съобщението. Предвид горното съдът счита делото за неизяснено от фактическа страна, поради което ОПРЕДЕЛИ: ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 02.02.2016 г. от 10.30 часа, за която дата и час явилите се съделители и процесуалните им представители уведомени, а неявилите

2

Гражданско дело No 27/2015

Делби

Т.А.Х.,
И.А.Х.

С.С.И.,
С.С.И.,
Б.С.И.,
И.К.Г.,
Й.К.Г.,
А.Й.Х.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 1.12.2015г.
Обявява за окончателен разделителен протокол вариант ПЪРВИ от експертното заключение на инж. Б. З.. След влизане на решението в законна сила копие от протокола и експертното заключение, касаещи варианта да се изпратят на ОС”З” Кн
. за изготвяне на съответните проекто скици. Решението подлежи на въззивно обжалване пред ОС Пл. в 14 дневен срок от днес за явилите се процесуален представител на отв. Св. И. , а за неявилите се съделители от уведомяването им.

3

Гражданско дело No 101/2015

Делби

М.П.М.

Р.П.Т.,
С.С.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 1.12.2015г.
Обявява за окончателен разделителен протокол варианта от експертното заключение на инж. Б. З.. След влизане на решението в законна сила копие от протокола и експертното заключение, касаещи варианта да се изпратят на ОС”З” Кн
. за изготвяне на съответните проекто скици. Решението подлежи на въззивно обжалване пред ОС Пл. в 14 дневен срок от днес за явилите се процесуални представители на страните, а за неявилите се съделители от уведомяването им. Съдът счита делото за неизяснено от фактическа страна и ОПРЕДЕЛИ: ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 26.01.2016 г. от 09.30 ч., за която дата и час страните уведомени по реда на ГПК.

4

АНД No 163/2015

По ЗД по пътищата

Н.Б.Н.

ОД НА МВР - ПЛЕВЕН

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 1.12.2015г.
НП-отменено

5

ЧГД No 442/2015

Молби по чл.51 от Закона за наследството

БАНКА ДСК СОФИЯ

П.М.Й.П.,
И.Ц.Т.,
М.Ц.И.,
Ц.Ц.Й.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 2.12.2015г.
В законна сила от 2.12.2015г.

6

ЧГД No 450/2015

Други ЧГД

ИНВЕСТБАНК АД СОФИЯ

С.Х.Н.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 2.12.2015г.

7

НОХД No 107/2015

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Н.Л.П.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 2.12.2015г.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото представеното споразумение. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор Кр. К. и адв. Д.Д. – служебен защитник на подсъдимият Н.Л.П. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия Н.Л.П. роден на *** ***, българин, български гражданин, без образование - неграмотен, неженен, не учи и безработен, неосъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На неустановена дата за времето от края на месец август 2014г. до 04.09.2014 г. в с.П., обл.Пл., като непълнолетен, но могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, отнел чужди движими вещи: - 1бр. мобилен телефон марка „ZТЕ" модел „Вlade Q” на стойност 315,00лв., 1бр. СИМ-карта „М-tel” на стойност 10,00лв. и 1бр. карта-памет 2GB на стойност 9,00лв. или всичко вещи на обща стойност 334,00лв, от владението на Р.И.Г. ***, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 194, ал.1 във вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК. На основание чл. 194, ал.1 във вр. с чл.63, ал.1, т.3 във вр. с чл. 54 ал.1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“, което ще се изпълни чрез прочитане по местния радиовъзел в с. П., общ.И., обл. Пл.. ОСЪЖДА подс. Н.Л.П. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по приходната сметка на КРС направени деловодни разноски в размер на 35 лева за експертиза. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: …………………………. /Кр. К./ /адв. Д.Д./ ПОДСЪДИМ: ………………………… / Н.Л.П. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Н.Л.П. настоящото НОХ дело № 107/2015 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Н.Л.П. МН ,,Надзор на инспектор при ДПС към РУП-гр. Д. Д.”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
Н.Л.П.
В законна сила от 2.12.2015г.

8

ЧНД No 197/2015

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

К.С.А.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 2.12.2015г.
Съдът счита, че са налице основанията на чл. 306, ал. 1, т. 3 – да бъде приложена разпоредбата на чл. 68 ал. 1 от НК, спрямо осъдения К.С. А.: В открито съдебно заседание по НОХ дело № 237/2012 г. на РС – Кн
. с призоваване на осъдения К.С.А. с ЕГН ********** *** – понастоящем в Затвора гр. Пл., да бъде приложена разпоредбата на чл.68, ал.1 от НК, по отношение на наказанието по НОХд. №1379/2008 г. на РС – Д. „Лишаване от свобода“ в размер на 3 месеца, като се приведе същото в изпълнение при първоначален строг режим на изтърпяване в затворническо общежитие от закрит тип. Водим от горното и на основание посочените състави Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРИВЕЖДА наложеното наказание “Лишаване от свобода“ в размер на 3 месеца на осъд. К.С.А., роден на *** ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН **********, наложено със Споразумение № 336/03.11.2009 год. по НОХ дело № 1379/2008 год. по описа на РС – Д., в изпълнение при първоначален строг режим на изтърпяване в затворническо общежитие от закрит тип. Определението може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.
К.С.А.

9

АНД No 199/2015

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

С.Д.Т.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 2.12.2015г.
С.Д.Т.

10

Гражданско дело No 276/2015

Облигационни искове

ТЕОДОРА МГ 2010 ЕООД ПЛЕВЕН

ЗП ЦВЕТАН ГЕНОВ ПАВЛОВ Д.ЛУКОВИТ

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 3.12.2015г.

11

НОХД No 103/2015

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Н.А.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 3.12.2015г.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото представеното споразумение. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор Кр. К. и адв. С.Я. - договорен защитник на подсъдимия Н.А.К. - лично, по смисъла на което: Н.А.К., роден на *** год. в гр. Бл., живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 27.02.2015г. в с.Бр., обл.Пл. унищожил чужди движими вещи: 1 бр. цветен телевизор на стойност 45,00 лв., 1 бр. дървено шкафче на стойност 20,00 лв. и 1 бр. легло тип русенско на стойност 32,00 лв., или всичко вещи на обща стойност 97,00 лева – собственост на баща му А.М.К. ***, като случаят е маловажен предвид ниската стойност и предмета на престъплението представлява частно имущество - престъпление по чл. 216, ал. 4 във вр. с ал. 1, вр. с чл. 218в, т.1 от НК. На основание чл. 216, ал. 4 във вр. с ал. 1, вр. с чл. 218в, т.1 във връзка с чл. 54, ал.1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,ГЛОБА” в размер на 200 лева. ОСЪЖДА подс. Н.А.К. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по приходната сметка на КРС направени деловодни разноски в размер на 210 лева за експертизи от ДП и от съд. производство. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: …………………….. /Кр. К. / /адв. С.Я./ ПОДСЪДИМ: ………………………… /Н.А.К./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Н.А.К. по настоящото НОХ дело № 103/2015 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Н.А.К. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
Н.А.К.
В законна сила от 3.12.2015г.

12

Гражданско дело No 206/2015

Делби

П.Л.Д.

Й.А.Н.,
Д.П.П.,
А.Л.Ш.,
И.В.С.,
Г.В.Л.,
Р.Н.С.,
Н.П.С.,
Е.В.С.,
В.Д.П.,
Н.Д.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 4.12.2015г.

13

Гражданско дело No 518/2015

Дела по Закона срещу домашното насилие

Ц.С.Г.

Н.Б.В.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 4.12.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №518/2015 г. по описа на РС Кн
. поради оттегляне на молбата от молителката. ПРЕДУПРЕЖДАВА нарушителя Н.Б.В., че не следва занапред да извършва подобни прояви към съжителстващата се с него Ц.С.Г.. Разясни на страните правните последици на горното като ги уведомени, че при следващи неразбории между тях отново ще бъде образувано гражданско дело, което би могло да приключи с неблагоприятни за неизправния от тях правни последици. ОБЕЗСИЛВА издадената по делото Заповед за незабавна защита № 562/2015 год. от 26.11.2015 год. на Кн. РС. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ПлОС в 7-мо дневен срок от днес.

14

АНД No 202/2015

Административни дела

Б.Г.Ц.

РУ НА МВР КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 4.12.2015г.
НП-потвърдено

15

АНД No 115/2015

По ЗД по пътищата

Р.Т.Б.

РУ НА МВР КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 7.12.2015г.
НП-потвърдено

16

НОХД No 184/2015

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

М.Д.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 7.12.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: М.Д.М., роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с начално образование, женен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: На 30.09.2015 год. по земен път до отдел 124, подотдел „Л“ (държавна горска територия) в землището на с.Ст
., до моста на р.И. в същото село, в посока с.Ст., обл. Пл., без редовно писмено позволително извозвал от горския фонд 1.0 пространствен куб.метър дъбови дърва за огрев (дървесина от дъб) на стойност 60 лева, като предвид стойността на дървесината случая е маловажен – престъпление по чл. 235, ал.6 във вр. с ал.1 от НК. С деянието имуществени вреди не са причинени. На основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 1 във връзка с чл. 54 ал.1 във вр. с чл. 42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК и по споразумение на страните на подсъдимия М.Д.М. се НАЛАГА наказание ,,ПРОБАЦИЯ” в размер на 1 /една/ година, изразяващи се в следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес ***, два пъти седмично за срок от 1 / една/ година; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 / една/ година; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа за една година. ОСЪЖДА подсъдимия М.Д.М. да заплати разноските по делото от ДП за вещо лице, в полза на бюджета на съдебната власт по приходната сметка на РС – Кн. в размер на 34.96 лв. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Прокурор:________ Защитник:________ / А. Т. / / Адв. Св.Я./ Подсъдим:________ / М.Д.М. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия М.Д.М. със снета по-горе самоличност по НОХ дело № 184/2015 г. по описа на КРС. Определението е окончателно. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата МН ”Подписка”, взета спрямо подсъдимия М.Д.М. от ДП.
М.Д.М.
В законна сила от 7.12.2015г.

17

НОХД No 185/2015

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.М.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 7.12.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: И.М.И., роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: На 30.09.2015 год. по земен път до отдел 124, подотдел „Л“ (държавна горска територия) в землището на с.Ст
., до моста на р.И. в същото село, в посока с.Ст., обл. Пл., без редовно писмено позволително извозвал от горския фонд 1.0 пространствен куб.метър брестови дърва за огрев (дървесина от бряст) на стойност 60 лева, като предвид стойността на дървесината случая е маловажен – престъпление по чл. 235, ал.6 във вр. с ал.1 от НК. С деянието имуществени вреди не са причинени. На основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 1 във връзка с чл. 54 ал.1 във вр. с чл. 42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК и по споразумение на страните на подсъдимия И.М.И. се НАЛАГА наказание ,,ПРОБАЦИЯ” в размер на 1 (една) година, изразяващи се в следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес ***, два пъти седмично за срок от 1 /една/ година; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 / една/ година; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа годишно за една година. ОСЪЖДА подсъдимия И.М.И. да заплати разноските по делото от ДП за вещо лице, в полза на бюджета на съдебната власт по приходната сметка на РС - Кнежа в размер на 34.96 лв. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Прокурор:________ Защитник:________ / А. Т. / / Адв. Св. Я./ Подсъдим:________ / И.М.И. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия И.М.И. със снета по-горе самоличност по НОХ дело № 185/2015 г. по описа на КРС. Определението е окончателно. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата МН ”Подписка”, взета спрямо подсъдимия И.М.И. от ДП.
И.М.И.
В законна сила от 7.12.2015г.

18

Гражданско дело No 576/2014

Делби

П.И.П.

Р.Г.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 8.12.2015г.

19

Гражданско дело No 274/2015

Делби

Р.И.Б.

С.И.Б.Д.,
В.Д.С.,
С.В.Х.,
Д.К.Т.,
К.Ч.Х.,
Ч.Ч.Х.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 8.12.2015г.

20

Гражданско дело No 383/2015

Издръжка

В.Н.В.

Й.И.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 8.12.2015г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото уговорената в съдебно заседание спогодба. ОДОБРЯВА постигнатата между страните по настоящото дело СПОГОДБА, ПО СМИСЪЛА НА КОЯТО: 1.) В.Н. В
., с ЕГН: **********,***, представлявана от адв. Р. М. от ПлАК, като майка и законен представител на малолетния си син Н. Й. К., с ЕГН: **********. 2.) Й.И.К., с ЕГН: **********,***, представляван от адв. С.Ч. от ПлАК. СЕ СЪГЛАСЯВАТ: Родителските права по отношение на малолетното дете- Н. Й. К., с ЕГН:********** се предоставят на майката - В.Н. В., с ЕГН: ********** *** и същата ще представлява детето, което ще живее при нея. Бащата Й.И.К., с ЕГН: **********,*** да заплаща месечна издръжка за сина си Н. Й. К., с ЕГН:**********, в размер на 150 лв. считано от 01.12.2015 год., ведно със законната лихва за всяка просрочена месечна вноска чрез В.Н. В., с ЕГН:**********,***, като майка и законен представител на малолетният си син Н. Й. К., с ЕГН: **********. Бащата Й.И.К., с ЕГН: **********,*** има право на лични контакти с детето Н. Й. К., с ЕГН:**********, както следва: До навършване на 2-годишна възраст на детето Н. Й. К., с ЕГН:**********, всяка първа и трета събота и неделя от 09:00 часа в събота до 18:00 часа в неделя бащата Й.К. да взима детето Н. Й. К. в дома му, находящ се в гр. Кн. на ул.“О.“ №... Един месец през лятото, който да не съвпада с отпуската на майката В.Н. В., с ЕГН: **********, бащата Й.И.К., с ЕГН: ********** да взима детето Н. Й. К., с ЕГН:********** при себе си, както и да променят това условие помежду си по взаимно съгласие. След навършване на 2-годишна възраст на детето Н. Й. К., с ЕГН:********** бащата Й.И.К., с ЕГН: ********** има право да взима детето Н. Й. К. и на двата адреса – в гр. Кн. ул.“О.“ №.. и в гр. Пл. - ул.“Г. Д.“‘ №.., вх…, ет…, ап…. Всяка календарна година на Бъдни Вечер и Коледа – 24 и 25 Декември детето Н. Й. К., с ЕГН:********** да бъде при бащата Й.И.К., с ЕГН: **********, като бъде взимано на 24 декември след 10:00 часа и на 25 декември до 18:00 часа да бъде върнато на майката В.Н. В., с ЕГН: **********. Страните имат право да правят допълнителни уговорки за това в кои дни и часове детето Никола Йорданов К., с ЕГН:********** да бъде при тях извън тази договореност в предложените в спогодбата условия. Разноските по делото остават така, както са направени от страните. С П О Г О Д И Л И С Е : ИЩЕЦ:……………. Адв. Р. М.: …………. /В.Н. В. като майка и законен представител на малолетния си син Н. Й. К./ ОТВЕТНИК:……………….. Адв. С.Ч.: ………….. /Й.И.К./ Съдът на основание чл. 234, ал. 3 от ГПК придава значение на влязло в сила решение на настоящата спогодба и същата не подлежи на обжалване пред по-горен съд. ОСЪЖДА ответникът Й.И.К., с ЕГН: **********,*** да заплати по сметка на КРС окончателна държавна такса в размер на 108 лв. по така постигнатата издръжка. ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 383/2015 год. по описа на КРС като спогодено. Определението е окончателно.
В законна сила от 8.12.2015г.

21

Гражданско дело No 540/2015

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 8.12.2015г.
Водим от горното, на основание чл. 28, ал.4 във вр. с чл. 26, ал.1 от ЗЗакр.Д и В ИМЕТО НА НАРОДА Съдът Р Е Ш И : НАСТАНЯВА детето А
. А. СЛ., с ЕГН: ********** в професионално приемно семейство – М. М. К., с ЕГН ********** и М. И. К., с ЕГН **********, с адрес:г***, с оглед най-добрия интерес на детето, за срок от една година или до промяна в обстоятелствата. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях условия, при които детето А. А. Сл., с ЕГН: ********** да ползва социалната услуга ,,заместваща приемна грижа”, а именно: -при възникване на извънредни обстоятелства, непозволяващи на професионалното приемно семейство да полага грижи за детето; -когато приемното семейство има нужда от почивка или преживяват временно някаква трудност; -при необходимост по преценка на отдела „Закрила на детето” при ДСП – гр.Кн. ОПРЕДЕЛЯ режим за лични контакти на детето А. А. Сл., с ЕГН: ********** с майка му – А. Сл. Щ., с ЕГН **********, при изявено желание от нейна страна, както следва: всеки първи и трети петък от месеца в ДСП – Кн. в присъствието на социален работник от отдел „Закрила на детето“,който да определя часовете за срещи между тях. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес за ДСП гр. Кн. и в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението за РП Кн. Решението подлежи на незабавно изпълнение.

22

Гражданско дело No 541/2015

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 8.12.2015г.
Водим от горното, на основание чл. 28, ал.4 във вр. с чл. 26, ал.1 от ЗЗакр.Д и В ИМЕТО НА НАРОДА Съдът Р Е Ш И : НАСТАНЯВА детето Е
. А. СЛ., с ЕГН: ********** в професионално приемно семейство – Л. М. А., с ЕГН ********** и И. Й. И., с ЕГН **********, с адрес:г***, с оглед най-добрия интерес на детето, за срок от една година или до промяна в обстоятелствата. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях условия, при които детето Е. А. Сл., с ЕГН: ********** да ползва социалната услуга ,,заместваща приемна грижа”, а именно: -при възникване на извънредни обстоятелства, непозволяващи на професионалното приемно семейство да полага грижи за детето; -когато приемното семейство има нужда от почивка или преживяват временно някаква трудност; -при необходимост по преценка на отдела „Закрила на детето” при ДСП – гр.Кн. ОПРЕДЕЛЯ режим за лични контакти на детето Е. А. Сл., с ЕГН: ********** с майка му – А. Сл. Щ., с ЕГН **********, при изявено желание от нейна страна, както следва: всеки първи и трети петък от месеца в ДСП – Кн. в присъствието на социален работник от отдел „Закрила на детето“, който да определя часовете за срещи между тях. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес за ДСП гр. Кн. и в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението за РП Кн. Решението подлежи на незабавно изпълнение.

23

ЧНД No 208/2015

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Я.Д.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 9.12.2015г.
Съдът ОПРЕДЕЛИ: КУМУЛИРА наложените наказания на осъд. Я.Д.Г. роден на *** ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: **********, наложени със Споразумение №153/12.11.2015 год. по НОХ дело №168/2015 год. по описа на РС – гр. Кн
., Споразумение № 98/27.04.2012 г. по НОХ дело №82/2012 год. по описа на РС – Кн., Споразумение по НОХ дело №5747/2013 год. по описа на РС – С., Споразумение №101/29.05.2013 г. по НОХ дело №123/2015г. на РС-Кн., Споразумение №172/10.10.2013 год. по НОХ дело №217/2013 год. по описа на РС – гр. Кн. и с присъда №107/08.09.2015 г. по НОХ дело № 110/2015 г. по описа на РС – Кн., като определя едно общо най-тежко наказание, измежду наложените по НОХ дело № 82/2012 г. и по НОХ дело № 110/2015 г. и двете на РС- Кн., а именно „Лишаване от свобода“ за срок от 6 /шест/ месеца, като на осн. чл. 66 ,ал. 1 от НК се отложи изпълнението на наложеното му наказание за срок от 3 /три / години. На осн. чл. 67, ал.3 във вр. с чл.42а, ал.2, т.1 от НК в изпитателния срок на осъдения му налага мярка задължителна регистрация по настоящ адрес 2 / два/ пъти седмично. На основание чл. 25, ал.1 във вр. с чл.23, ал.1 от НК измежду наложените по НОХ дело № 5747/2013 г. по описа на РС- София и НОХ дело № 123/2013 г. на РС Кн. и НОХ дело № 217/2013 г. на РС – Кн. определя едно общо най тежко наказание, а именно „Пробация“ по чл.42а, ал.2 от НК, съдържаща следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес 2 /два/ пъти седмично за срок от 3 /три/ години; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 /три/ години; - във вр. чл.42б, ал.4 от НК - включване в курсове за професионална квалификация, програма за обществено въздействие за срок от 3/ три/ години; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер - 100 часа годишно за срок от 3 /три/ поредни години. За наложеното наказание със Споразумение № 153/12.11.2015 г. по НОХ дело № 168/2015 г. по описа на РС –Кн., влязло в законна сила на 12.11.2015 г., определя наказание „Пробация“ в размер на 1 /една/ година, за престъпление по чл. 343в,ал.2 във вр. с ал.1 от НК, извършено на 18.07.2013 г., което да се изтърпи отделно от другите наказания и съдържащо следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес 2 /два/ пъти седмично за срок от 1 /една/ година; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година; На основание чл. 25 ал. 2 от НК ПРИСПАДА фактически изтърпяната част от наложените наказания. Определението може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.
Я.Д.Г.

24

НОХД No 215/2015

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

М.Й.С.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 9.12.2015г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение между Районна прокуратура - гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и адвокат Р.М. – договорен защитник на подсъдимия М.Й.С.. ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение: Подсъдимия М.Й.С. роден на *** ***, българин, български гражданин, с висше образование, неженен, работи в „Олива АД“ – Кн. на длъжност „КИП и А“, неосъждан, с ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 29.11.2015 год. в гр. Кн. на кръстовище, образувани от ул.“Ст. Ц.“ и ул.“К. и М.“ е управлявал лек автомобил Мерцедес с рег. № …… след употреба на алкохол с концентрация 2.54 на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер“ 7410+ с фабр. № АRSМ0009- престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. За това му деяние и по споразумение между страните на основание чл. чл.343б, ал.1 във вр. чл.55,ал.1, т.1 от НК съдът му НАЛАГА наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 3 /три/ месеца. На основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. На основание чл.55, ал.3 от НК Съдът НЕ НАЛАГА на подс. М.Й.С. кумулативно предвиденото Наказание ,,Глоба“. На основание чл. 343г във вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК съдът налага на подс. М.Й.С. Наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО” за срок от 3 /три/ месеца, считано от датата на отнемането на свидетелството за управление на МПС – 29.11.2015 г. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. Прокурор: ................... Защитник: .................. / А. Т./ / Адв. Р.М./ Подсъдим: ................... / М.Й.С. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият М.Й.С. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 215/2015 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. М.Й.С. МН ,,Подписка”. Определението е окончателно.
М.Й.С.
В законна сила от 9.12.2015г.

25

Гражданско дело No 159/2013

Делби

Ц.Г.Х.

Т.П.К.,
Т.Й.В.,
Т.В.З.,
А.И.П.,
П.Ц.П.,
В.Н.И.,
М.Г.К.,
Л.Г.М.,
Б.Б.М.,
В.Б.Н.,
И.Т.Х.,
О.Г.Д.,
В.Г.К.,
Н.П.П.,
Й.П.Д.,
И.Н.П.,
П.И.П.,
Т.И.К.,
Л.Ф.В.,
С.Ф.А.,
Л.Д.Б.,
Ц.К.Н.П.,
А.К.Н.П.,
Й.М.К.,
С.И.П.,
Л.И.В.,
С.Ц.И.,
Б.Ц.К.,
Л.П.Н.,
А.А.Н.,
М.А.К.,
М.П.Ш.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 10.12.2015г.

26

Гражданско дело No 235/2015

Облигационни искове

В.Ц.И.

ЕТ П.-9.Й.И.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 10.12.2015г.

27

НОХД No 134/2015

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

М.З.Т.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 10.12.2015г.
Одобрява постигнатото на 10.12.2015 год. на основание чл. 384, ал. 1 във връзка с чл. 381 от НПК споразумение между Районна прокуратура - гр. Кн
., представлявана от прокурор Д. Д. и защитника на подсъдимия – адв. Св. Я. от Пл. Адвокатска колегия, по силата на което: Подсъдимият М.З.Т., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, с основно образование, нежен, безработен, осъждан, с ЕГН: **********, СЕ ПРИЗНАВА за виновен, в това че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление №489/2011 г. на Началника на РУ на МВР – гр. К., за това че управлява моторно превозно средство без да притежава съответното свидетелство за управление на МПС, връчено лично на 04.08.2011 г., влязло в сила на 12.08.2011 г., на 17.11.2011 г. в гр. Кнежа е извършил друго такова деяние, като по ул. „Д. Б.“ срещу бензиностанция „Петрол“ е управлявал МПС – лек автомобил „Мерцедес“ с рег. № ……, без да притежава съответно свидетелство за управление на МПС, констатирано с АУАН № 976/17.11.2011 г. по описа на РУ на МВР – гр.Кн. – престъпление по чл. 343в, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК. По споразумение на страните, за извършеното престъпление на основание чл. 343в, ал. 2 във вр. с ал. 1 във връзка с чл. 2, ал. 1 от НК Съдът НАЛАГА на подсъдимия М.З.Т., с ЕГН: ********** и снета по-горе самоличност, наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА. На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. Имуществени вреди от престъплението не са причинени. Веществени доказателства по делото не са приобщени. Разноски по делото - не са направени. Прекратява наказателното производство по Досъдебно производство № ЗМ-166/2015 год. по описа на РУ МВР – Кн. и ДП № 149/2015 год. по описа на РП – Кн. и НОХ дело № 134/2015 год. по описа на РС – гр. Кн. Отменя взетата в хода на досъдебното производство спрямо подсъдимия М.З.Т., с ЕГН: ********** Мярка за неотклонение „Подписка”. Определението е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
М.З.Т.
В законна сила от 10.12.2015г.

28

Гражданско дело No 255/2013

Делби

Ц.Л.Д.

В.Б.П.,
А.Б.П.,
Г.Ц.З.,
П.Ц.С.,
И.С.Д.,
Н.Л.Д.,
Н.Н.П.П.,
Т.Н.Т.,
П.В.Ц.П.,
В.Н.С.,
М.В.С.,
И.Ц.,
В.П.А.,
К.П.Ц.,
Б.В.П.,
Д.Н.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 11.12.2015г.

29

Гражданско дело No 301/2013

Делби

Г.С.Х.

В.Д.П.П.,
Р.В.Д.,
Д.В.Д.,
В.Б.Б.,
И.Д.Х.,
Д.Н.Б.,
М.П.Б.,
З.К.М.,
Т.К.Б.,
К.И.Б.,
М.И.Б.,
В.П.Б.,
Д.Т.Б.,
А.К.Т.,
В.О.И.,
Т.О.Т.,
А.Б.А.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 11.12.2015г.

30

Гражданско дело No 368/2015

Облигационни искове

С.И.К.

Е.А.В.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 12.12.2015г.

31

Гражданско дело No 384/2015

Делби

И.Н.К.

В.В.Т.,
И.Н.Т.,
М.Н.Т.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 12.12.2015г.

32

НЧХД No 203/2015

НЧХД

Т.С.Б.

Т.Т.П.,
Д.П.П.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 12.12.2015г.

33

НОХД No 22/2015

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Г.П.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 14.12.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: Г.П.М., роден на *** ***, живущ ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, осъждан, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: При условията на повторност, след като е бил осъден с влязла в сила присъда по НОХД 157/2010 год. по описа на PC – Кн
. за друго такова престъпление - кражба и в съучастие с Д. ***, като съизвършител, за времето от 18.08.2014 год. до 19.08.2014 год., в гр. Кн., обл.Пл., от частен дом, находящ се на ул."П. Д. П." № .., след като разрушил прегради, здраво направени за защита на имот - разбил ПВЦ дограма на крило на прозорец на помещение и използвал технически средства - метална щанга и гаечни ключове, отнел от владението и без съгласието на собственика М.П.М. *** чужда движима вещ - вътрешно и външно тяло на една климатична система „Мидея-24" на стойност 574.35 лева, с намерение противозаконно да я присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т.З, 4, пр.2 и т.7 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл. 28, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК. На основание чл.195, ал.1, т.З, 4, пр.2 и т.7 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл. 28, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК вр. с чл. 55 ал.1., т.1 от НК и ПО СПОРАЗУМЕНИЕ между страните, съдът НАЛАГА на подсъд. Г.П.М. наказание „ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ в размер на 3 / три / месеца при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. ОСЪЖДА подсъдимия Г.П.М. *** , да заплати разноски по делото в размер на 82.08 лв. в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на РС – Кнежа. На основание чл. 381, ал.5, т.6 от НПК веществените доказателства по делото: 1 бр. токов кабел сив – на съхранение в сградата на РУ МВР Кнежа се връщат на собственика им М.П.М. *** . Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимият. Прокурор:______________ Защитник:_____________ / А. Т./ /Адв. Н. / Подсъдим:_____________ / Г.П.М. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият Г.П.М. със снета по-горе самоличност по НОХд №22/2015 г. по описа на КРС. Определението е окончателно.
Г.П.М.
В законна сила от 14.12.2015г.

34

НОХД No 100/2015

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Г.П.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 14.12.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: Г.П.М., роден на *** ***, живущ ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, осъждан, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: 1. В условията на повторност, след като е бил осъден с влязла в сила присъда по НОХД 157/2010 год. по описа на РС – Кн
. за друго такова престъпление - кражба и в съучастие с неизвестен извършител, като съизвършител, за времето от 18.08.2014 год. до 19.08.2014 год., в гр. Кн., обл.Пл., от частен дом, находящ се на ул."Р. Д.” № .., след като разрушил прегради, здраво направени за защита на имот - разбил стъкло на входна врата, отнел от владението и без съгласието на собственика К.Д.Н. *** чужда движима вещ - комбиниран хладилник с фризерИндезит“ на стойност 452 лв., с намерение противозаконно да я присвои. 2. В условията на повторност, след като е бил осъден с влязла в сила присъда по НОХД 157/2010 год. по описа на РС – Кн. за друго такова престъпление - кражба и в съучастие с Д. ***, като съизвършител, за времето от 06.10.2014 год. до 07.10.2014 г. в гр. Кн., обл.Пл., на ул."Пр.” № .., пред магазин за хранителни стоки, след като разрушил прегради, здраво направени за защита на имот - срязал катинар на металната врата на уличен кафе автомат и използвал техническо средство - ножици за рязане на метал, отнел от владението и без съгласието на собственика ЕТ „Грейс - Г.С.“*** чужди движими вещи - метална каса за монети на стойност 80.00 лева и парична сума в размер на 100.00 лева или вещи в общ размер на 180.00 лева, собственост на Г.С., с намерение противозаконно да ги присвои, или отнел вещи в общ размер на 632.00 лева, с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т.З, 4, пр.2 и т.7 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл. 28, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК ЗА ТОВА МУ ДЕЯНИЕ и на основание чл.195, ал.1, т.З, 4, пр.2 и т.7 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл. 28, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК във вр. с чл. 55, ал. 1 , т. 1 от НК и ПО СПОРАЗУМЕНИЕ между страните, съдът НАЛАГА на подсъд. Г.П.М. наказание „ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ в размер на 3 / три / месеца при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. ОСЪЖДА подсъдимия Г.П.М. *** , да заплати разноски по делото в размер на 90 лв. в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на РС – Кн. На основание чл. 381, ал.5, т.6 от НПК веществените доказателства по делото: 1 бр. катинар – на съхранение в сградата на РУ МВР Кнежа и един оптичен носител / СД диск/ приложен към делото / Том 2, стр. 12В/ се връщат на собственика им Г.М.С. ***, ВРЪЩА и оригинална гаранционна карта на хладилник „ Индезит“, представена по делото от К.Д.Н.. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимият. Прокурор:______________ Защитник:_____________ / А. Т./ /Адв. Н. / Подсъдим:_____________ / Г.П.М. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият Г.П.М. със снета по-горе самоличност по НОХд №100/2015 г. по описа на КРС. Определението е окончателно. На основание чл. 309, ал.1 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата от НП МН,,Подписка” спрямо подсъдимия Г.П.М..
Г.П.М.
В законна сила от 14.12.2015г.

35

ЧНД No 169/2015

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Я.Д.Г.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 14.12.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД №169/2015 г. по описа на РС Кн
. поради отпаднала необходимост за извършване на кумулация на осъдения Я.Д.Г. по ЧН д. №208/2015 г. по описа на РС Кн. Определението подлежи на въззивно обжалване пред ПлОС в 7 дн.срок от днес което се съобщи на страните.

36

ЧНД No 183/2015

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

С.Н.В.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 14.12.2015г.
С.Н.В.
Мотиви от 14.12.2015г.

37

АНД No 206/2015

Административни дела

Д.Г.Г.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 14.12.2015г.
НП-потвърдено

38

АНД No 176/2015

По ЗД по пътищата

Г.А.А.

СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - ОД НА МВР - ПЛЕВЕН

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 16.12.2015г.
НП-отменено

39

АНД No 214/2015

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.К.А.,
И.М.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 16.12.2015г.
И.К.А.
И.М.М.

40

Гражданско дело No 251/2013

Делби

Н.С.И.,
Е.С.Ц.,
С.Н.И.,
Д.А.И.,
Л.А.И.

П.Ц.Г.,
Ц.П.Г.,
Т.П.Г.,
Х.Г.Ч.,
В.Н.Ш.,
В.Н.Ш.Ц.,
Е.И.И.,
А.И.И.,
И.Г.Ч.П.,
И.П.Б.,
З.И.О.,
И.А.Т.,
П.А.А.,
А.И.Т.,
П.Г.И.,
М.И.Д.,
Х.И.Ч.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 17.12.2015г.

41

Гражданско дело No 173/2015

Делби

С.Т.С.

О.П.Р.,
Н.П.Р.,
Ю.П.С.,
Л.Т.Ж.,
П.Т.М.,
Б.В.К.,
И.В.К.,
Й.Т.В.,
К.И.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 17.12.2015г.

42

АНД No 213/2015

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

С.В.А.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 18.12.2015г.
С.В.А.
Мотиви от 18.12.2015г.

43

НОХД No 154/2015

ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

К.Ц.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 21.12.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: К.Ц.Б., роден на ***г***, живущ ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, работи, осъждан, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 31.03.2015г. в гр.Кн
., обл.Пл. на ул."Кр.” пред дом №6 повредил противозаконно чужда движима вещ - 1 бр. заден капак на лек автомобил марка „Мерцедес” с рег.№…….., собственост на Ф.Е.М. *** на стойност 115,00лв. и унищожил 1 бр. стоп на същия лек автомобил на стойност 95,00лв., или общо вреди на стойност 210,00 лв. - престъпление по чл.216,ал.1 от НК. За това му деяние и на основание чл.216,ал.1 от НК във вр. с чл. 55, ал. 1, т.2, б.“б“ от НК и ПО СПОРАЗУМЕНИЕ между страните, съдът НАЛАГА на подсъд. К.Ц.Б. наказание „ Пробация” по чл. 42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК със следните пробационни мерки: - т.1 Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 1 г. и 6 месеца / една година и шест месеца /, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично; - т.2 Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 г. и 6 месеца / една година и шест месеца /. ОСЪЖДА подсъдимия К.Ц.Б. *** да заплати разноски по делото в размер на 25 лв. в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на РС – Кн. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимият. Районен прокурор:______________ Защитник:_____________ / К. К. / /Адв. В. К. / Подсъдим:_____________ / К.Ц.Б. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият К.Ц.Б. със снета по-горе самоличност по НОХд №154/2015 г. по описа на КРС. Определението е окончателно. На основание чл. 309, ал.1 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата от НП МН,,Подписка” спрямо подсъдимия К.Ц.Б..
К.Ц.Б.
В законна сила от 21.12.2015г.

44

НОХД No 156/2015

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

А.К.А.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 21.12.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: А.К.А., роден на *** ***, в момента изтърпява наказание „Лишаване от свобода“ в Затвора- гр. С
., българин, български гражданин, с начално образование - грамотен, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: На 22.07.2011 г. в с.П., обл.Пл., в едногодишен срок от наказването му по административен ред е Наказателно постановление №234/2011г. на Началника на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Пл., влязло в сила на 21.07.2011г. за управление на МПС без свидетелство за управление на същото, отново извършил такова деяние като управлявал МПС - лек автомобил марка „Опел Астра” с рег.№……. без да притежава съответно свидетелство за управление на МПС – престъпление по чл. 343в, ал.2 във вр. с ал.1 от НК. На основание чл. 343в, ал.2 във вр. с ал.1 във връзка с чл.2, ал.2 от НК вр. с чл. 54, ал.1 от НК и по споразумение на страните на подсъдимия А.К.А. се НАЛАГА наказание ,,Лишаване от свобода” за срок от 3 / три / месеца, което да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор. С деянието имуществени вреди не са причинени. Разноски по делото - не са направени. Веществени доказателства - не са иззети. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Прокурор: ……………….. Сл. Защитник: …………………. / Кр. К./ /Адв. В.К. / Подсъдим: ……………….. / А.К.А. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия А.К.А. със снета по-горе самоличност по НОХ дело № 156/2015 г. по описа на КРС. Определението е окончателно. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата МН ”Подписка”, взета спрямо подсъдимия А.К.А. от ДП.
А.К.А.
В законна сила от 21.12.2015г.

45

НОХД No 174/2015

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Б.Ц.Р.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 21.12.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор Д. Д. и адв. К. от ПлАК - защитник на подсъдимия Б.Ц.Р., по смисъла на което: Подсъдимият Б.Ц.Р., роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, разведен, работи, осъждан, с ЕГН:********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН за това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с влязло в сила на 02.11.2012 г. наказателно постановление № 2836/25.09.2012 г. на Началника на сектор Пътна полиция при ОДМВР гр. Пл., за това че управлява моторно превозно средство без да притежава съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство, връчено му на 25.10.2012 г., на 02.12.2012 г. около 10.19 часа в гр. Кн. е извършил друго такова деяние, като на кръстовище образувано от улиците „ Д. Б.” и улица „ П.” е управлявал МПС – лек автомобил „ Ланчия” с регистрационен № ……., без да притежава съответно свидетелство за управление на МПС, констатирано с АУАН №820/2012 г. по описа на РУ на МВР гр. Кн. – престъпление по чл. 343в, ал.2 във вр. с ал.1 от НК. На основание чл. 343в, ал.2 във вр. с ал.1 от НК вр. чл. 55, ал.1, т.2, б.”б”и чл. 2, ал.2 от НК и ПО СПОРАЗУМЕНИЕ на страните на подсъдимия Б.Ц.Р., с ЕГН:********** се НАЛАГА наказание „ ПРОБАЦИЯ”, включваща следните пробационни мерки по чл. 42 а, ал.2, т.1 , т. 2 и т. 6 от НК: - т.1 - Задължителна регистрация по настоящ адрес:*** за срок от 1 / една/ година и 6 / шест/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационнен служител или определено от него длъжностно лице три пъти седмично; - т.2 - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 год. и 6 месеца / една година и шест месеца/. - т.6 – безвъзмезден труд в полза на обществото – 100 часа за година. Имуществени щети от престъплението не са причинени. Разноски по наказателното производство – не са направени. Веществени доказателства по делото – не са приобщени. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимия. ПРОКУРОР: ........................ ЗАЩИТНИК: ……………… /Д. Д./ /адв.В.К./ ПОДСЪДИМ:...................... / Б.Ц.Р. / Съдът ОПРЕДЕЛИ : ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимия Б.Ц.Р. по НОХ дело № 174/2015 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът, ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата в досъдебното производство спрямо подсъдимия Б.Ц.Р. мярка за неотклонение ,,Подписка”. Определението е окончателно.
Б.Ц.Р.
В законна сила от 21.12.2015г.

46

НОХД No 189/2015

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Б.Г.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 21.12.2015г.
Б.Г.Б.
Мотиви от 21.12.2015г.

47

ЧНД No 209/2015

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Т.В.Т.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 22.12.2015г.
Т.В.Т.

48

Гражданско дело No 581/2015

Развод по взаимно съгласие

Л.Д.Ц.,
Т.Н.Ц.

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 23.12.2015г.
В законна сила от 23.12.2015г.

49

НОХД No 218/2015

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Б.М.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 23.12.2015г.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото представеното споразумение. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор Кр. К. и адв. В.К. - служебен защитник на подсъдимия Б.М.Г. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия Б.М.Г. роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 26.11.2015 год. в с. Ст., от празно дворно място на ул.“Я.“ № .. отнел оставена без постоянен надзор чужда движима вещ - един кубически метър акациева дървесина, част от един брой акациево дърво на стойност 89.00 лева от владението и без съгласието на собственика И.В.М. *** намерение противозаконно да я присвои, като за целта е използвал техническо средство - моторен трион „Райдер“, като предмета на престъплението един кубически метър акациева дървесина на стойност 89.00 лева е върнат на собственика И.В.М. - престъпление по чл. 197, т.3 във вр. с чл. 195, ал. 1, т.2 и т.4, пр.2 във вр. с чл.194, ал.1 от НК. За това му деяние и по споразумение между страните на основание чл. 197, т.3 във вр. с чл. 195, ал. 1, т.2 и т.4, пр.2 във вр. с чл.194, ал.1 във връзка с чл. 54, ал.1, т.1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. На основание чл. 53, ал. 1, б.,,а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства по делото - моторен трион „Райдер“, предмет на престъплението и намиращ се на съхранение в Архива на РС - гр.Кн. ОСЪЖДА подс. Б.М.Г. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по приходната сметка на КРС направените деловодни разноски от ДП в размер на 43.70 лева за експертиза. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР: ................... ЗАЩИТНИК: ……………………… /Кр. К./ /адв. В.К./ ПОДСЪДИМ: ……………………… / Б.М.Г. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Б.М.Г. настоящото НОХ дело № 218/2015 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Б.М.Г. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
Б.М.Г.
В законна сила от 23.12.2015г.

50

Гражданско дело No 454/2014

Облигационни искове

С.С.И.

ЕТ "А.-С.Д."

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 23.12.2015г.

51

Гражданско дело No 455/2014

Облигационни искове

С.С.И.

ЕТ "А.-С.Д."

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 23.12.2015г.

52

ЧГД No 589/2015

Отказ от наследство

В.Н.С.

Н.С.П.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Разпореждане от 28.12.2015г.
В законна сила от 28.12.2015г.

53

НОХД No 224/2015

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

С.Д.Г.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 28.12.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: С.Д.Г., роден на *** ***, с постоянен адрес в гр. С
., ж.к „ Л.”, зона „..”, бл. .., вх.., ет…, ап… и с адрес ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, женен, не работи, не осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: На 22.04.2015 г. в с.Бр., обл.Пл. в лек автомобил марка „Опел Астра” с рег.№…… – собственост на Гр. Л. Ф. от гр. Б. Сл., обл. Вр., паркирана пред търговски обект в с. Бр. на ул. „ Ал. Ст.” №.. държал акцизни стоки - 70 бр. кутии с цигари „Strand” и 30 бр. кутии с цигари „Capital Slims”, или общо 100 бр. кутии с цигари на обща стойност 750,00лв. без акцизен бандерол, когато такъв се изисква по закон - чл.2,т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове, като случаят е немаловажен - поради стойността на цигарите и общата стойност на невнесения акциз е в размер на 374, 50 лв. - престъпление по чл.234,ал.1 от НК. На основание чл. 234, ал.1 във вр. с чл. 55 ал.1, т.1 от НК и по споразумение на страните на подсъдимия се НАЛАГА НАКАЗАНИЕ „Лишаване от свобода” в размер на 5 / пет/ месеца. На основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се ОТЛАГА за срок от 3 /три / години. На основание чл. 55 ал.3 от НК НЕ СЕ НАЛАГА предвиденото в чл. 234 ал.1 от НК по – леко наказание „ Глоба”. На основание чл. 234 ал.3 от НК 70 бр. кутии с цигари „Strand” и 30 бр. кутии с цигари „Capital Slims”, или общо 100 бр. кутии с цигари, предмет на престъплението по ДП Вх.№475/2015 г. СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата. Разноски по делото в размер на 40.00 лв. се ВЪЗЛАГАТ на подсъдимия. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Районен прокурор:________ Защитник:________ / Кр. К. / / Адв.В.К. / Подсъдим:________ /С.Д.Г. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия С.Д.Г. със снета по-горе самоличност по НОХд №224/2015 г. по описа на КРС. Определението е окончателно.
С.Д.Г.
В законна сила от 28.12.2015г.

54

Гражданско дело No 319/2011

Облигационни искове

П.К.Р.,
Н.Г.Р.

Р.П.М.,
Б.П.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 30.12.2015г.

55

Гражданско дело No 582/2013

Делби

Д.С.Д.

В.Т.П.,
Г.П.И.,
П.Ц.М.,
И.С.В.,
М.С.Д.,
С.М.П.,
М.М.Ц.,
В.М.Р.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 30.12.2015г.

56

Гражданско дело No 209/2014

Делби

Д.Ц.Й.

Д.Ц.Д.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 30.12.2015г.

57

Гражданско дело No 578/2014

Облигационни искове

Р.С.Я.,
С.С.Я.

С.С.Я.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 30.12.2015г.

58

Гражданско дело No 336/2014

Делби

Д.Т.Т.

Г.Н.Р.,
П.Г.Р.,
Н.Г.Р.,
Г.Л.Д.,
Т.А.Д.,
Е.А.Д.,
А.В.Д.,
К.В.Д.,
Г.Й.Р.,
С.Й.Р.,
Я.С.И.,
П.П.Г.,
Ч.П.Г.,
К.Т.В.,
П.Т.Л.,
Н.Т.В.П.,
Т.М.Д.,
М.М.Д.,
Х.А.Д.,
М.И.Д.,
А.И.Х.,
П.Д.С.,
И.Д.Д.,
В.И.Д.,
Л.И.Д.,
М.Й.А.,
В.Й.А.,
С.А.В.,
П.А.И.,
М.Д.М.,
Г.Д.М.П.,
Х.Х.Г.,
М.Х.П.,
С.Г.Г.,
М.Н.Г.,
С.Х.С.,
Т.Х.С.,
С.С.С.,
М.С.Н.,
М.Г.М.П.,
А.Р.Г.,
П.Р.Ц.,
Б.Р.Г.,
Г.Р.Г.,
З.С.И.,
Д.С.И.,
Р.Д.М.,
Р.М.Н.,
С.Н.Д.,
Д.Н.Д.,
Е.М.Д.Д.,
Р.М.Д.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 30.12.2015г.