РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за свършените дела
за периода от 1.11.2015г. до
30.11.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 359/2014

Делби

Ц.Д.Г.,
Г.Д.Г.

И.Т.Й.,
Й.Г.Н.,
С.Г.С.,
С.Х.Й.,
В.Ц.Г.,
Д.Ц.С.,
Н.М.Б.,
Д.Й.Д.,
В.Б.Д.,
И.Б.Д.,
М.Т.Х.,
Т.Л.Д.,
Й.Л.Д.,
С.А.М.,
Ц.А.С.,
С.С.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 2.11.2015г.

2

НОХД No 162/2015

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

А.П.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 2.11.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: А.П.И., роден на *** ***, живущ ***, българин, с българско гражданство, без образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 875/17.06.2011 г. на Началника на РУ МВР – Вр
. за управление на МПС без да притежава съответно свидетелство за управление, на 26.10.2011 г. на кръстовището от ул. „Д. Б.“ и ул. „Ст. Ц.“ в гр. Кн. е управлявал лек автомобил Москвич 21412 с рег. № ……….. без да притежава съответното свидетелство за управление, констатирано с АУАН № 916/26.10.2011 г. по описа на РУ МВР – Кн. - престъпление по чл.343в, ал.2 във вр. с ал.1 от НК. На основание чл. чл.343в, ал.2 във вр. с ал.1 във връзка с чл. 55, ал.1, т.2 б.“б“ във вр. с чл.2 ал.1 във вр. с чл. 42а, ал.2, т.1 и т.2 и т.6 от НК и по споразумение на страните на подсъдимия А.П.И. се НАЛАГА наказание „Пробация” със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес:*** за срок от 6 / шест/ месеца – два пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 / шест/ месеца; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 ч. за срок от 1 / една/ година. Имуществени щети от престъплението – не са причинени. Разноски по наказателното производство – не са направени; Веществени доказателства по делото – не са приобщени. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Прокурор:________ Защитник:________ / А. Т. / / Адв. К. / Подсъдим:________ / А.П.И. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия А.П.И. със снета по-горе самоличност по НОХ дело №162/2015 г. по описа на КРС. Определението е окончателно. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата МН ”Подписка”, взета спрямо подсъдимия А.П.И. от ДП.
А.П.И.
В законна сила от 2.11.2015г.

3

НОХД No 193/2015

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.Е.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 2.11.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: И.Е.И., роден на *** г. в гр. Б
. Сл., живущ ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, женен, безработен, неосъждан, с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: На 04.08. 2015 год. пред дома си в с. Е., находящ се на ул."Г. Ст." №, сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Електроразпределение България”АД, като посредством проводник с дължина около 40 сантиметра, свързал фазов проводник от въздушната електрическа мрежа с фазовото рекордоманно отклонение – проводник към къщата, с което е създал условия за неотчитане на потребената в дома му електрическа енергия – престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК. С деянието имуществени вреди не са причинени. Веществени доказателства – не са иззети. Разноски по делото не са направени. На основание чл. 234в, ал. 1 във връзка с чл. 55 ал.1, т.2, б.б във вр. с чл. 42а, ал.2, т.1, т.2 от НК и по споразумение на страните на подсъдимия И.Е.И. се НАЛАГА наказание ,,ПРОБАЦИЯ” в размер на 6 (шест) месеца, изразяващи се в следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес ***, два пъти седмично за срок от 6 / шест/ месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 / шест/ месеца. На основание чл. 55, ал.3 от НК НЕ СЕ НАЛАГА по лекото наказание „ Глоба“. Имуществени щети от престъплението – не са причинени. Разноски по наказателното производство – не са направени. Веществени доказателства по делото – не са приобщени. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Прокурор: …………. Защитник: ……………… / А. Т. / / Адв. К. / Подсъдим: …………….. / И.Е.И. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия И.Е.И. със снета по-горе самоличност по НОХ дело №193/2015 г. по описа на КРС. Определението е окончателно. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата МН ”Подписка”, взета спрямо подсъдимия И.Е.И. от ДП.
И.Е.И.
В законна сила от 2.11.2015г.

4

Гражданско дело No 474/2015

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 3.11.2015г.

5

АНД No 200/2015

Административни дела

М.М.Б.

РУ НА МВР Д. ДЪБНИК

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 3.11.2015г.

6

Гражданско дело No 593/2013

Делби

В.Х.В.

В.Ц.Я.,
С.Ц.Р.,
И.Д.Т.,
С.Д.Т.,
С.Х.М.,
В.Д.Т.,
Д.М.В.,
М.В.К.,
Ц.В.Д.,
Л.В.Т.,
С.П.С.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 4.11.2015г.

7

ЧГД No 439/2015

Молби по чл.51 от Закона за наследството

БАНКА ДСК СОФИЯ

П.И.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 4.11.2015г.
 

8

Гражданско дело No 478/2015

Искове по СК

З.Н.П.,
Е.Н.П.

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 4.11.2015г.
В законна сила от 4.11.2015г.

9

НОХД No 118/2015

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Т.Г.А.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 4.11.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и адвокат К. К. от ПлАК – договорен защитник на подсъдимия Т.Г.А.. Подсъдимият Т.Г.А., роден на *** год. в гр. Ч. Бр., живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, ученик, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с влязло в сила на 25.05.2015г. Наказателно постановление №14-1204-002315/23.01.2015г. на Началника на Сектор „Пътна полиция" ОДМВР гр.С. затова, че управлявал МПС без да притежава свидетелство за управление на МПС, връчено му лично на 15.05.2015г. и влязло В сила на 25.05.2015г., на 13.07.2015г. около 17,40ч в с.Бр., общ.Кн., обл.Пл. на кръстовище, образувано от улиците „Г. Д.” и „Александър Стамболийски” отново управлявал МПС - лек автомобил марка „БМВ“ с регистрационен номер ………., без да притежава съответно свидетелство за управление на МПС, констатирано с акт за установяване на административно нарушение с №Г024130/13.07.2015г. - престъпление по чл.343в, ал.2 във вр. с ал.1 от НК. За това му деяние и по споразумение между страните на основание чл.343в, ал.2 във вр. с ал.1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т.2, б.,,Б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т.2 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 10 /десет/ месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 /десет/ месеца; Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:................... ЗАЩИТНИК: ........................ /А. Т./ /адв. К. К./ ПОДСЪДИМ: ......................... /Т.Г.А./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Т.Г.А. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 118/2015 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Т.Г.А. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
Т.Г.А.
В законна сила от 4.11.2015г.

10

Гражданско дело No 537/2013

Делби

Ц.И.С.

В.Т.Д.,
Ц.Т.Ц.,
И.Д.Г.,
Д.В.П.,
И.С.Д.,
Д.С.С.,
В.Д.Г.,
Я.Г.А.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 5.11.2015г.

11

Гражданско дело No 492/2015

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 6.11.2015г.

12

Гражданско дело No 493/2015

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 6.11.2015г.
На основание чл. 30, във вр. с чл. 29, т.8 от ЗЗакр.Д и В ИМЕТО НА НАРОДА Съдът Р Е Ш И : R№233/2015 г. ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето СТ. М. КР., с ЕГН ********** в приемно семейство – М. А. С., с ЕГН ********** и Р. Е. С., с ЕГН **********, двамата с адрес: ***, поради промяна на мярката за закрила. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес за ДСП гр. Кн. и в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението за РП Кн. Решението подлежи на незабавно изпълнение.

13

ЧГД No 494/2015

Отказ от наследство

К.И.К.

И.Ц.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Разпореждане от 6.11.2015г.
В законна сила от 6.11.2015г.

14

АНД No 74/2015

Административни дела

К.И.Б.

ОД МВР-ПЛЕВЕН

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 6.11.2015г.
НП-отменено

15

АНД No 150/2015

По ЗД по пътищата

Г.П.Г.

РУ НА МВР Д. ДЪБНИК

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 6.11.2015г.
НП-отменено

16

Гражданско дело No 577/2013

Делби

Е.И.И.,
А.И.И.

О.Г.Л.,
Д.И.К.П.,
Х.Д.К.,
Ж.Д.И.,
С.И.Н.,
Х.Д.А.,
С.Ц.Д.П.,
Г.П.Ж.,
И.И.М.З.,
Д.П.Ц.,
Г.И.Д.,
П.И.Д.,
А.П.Б.,
В.Н.Ш.,
В.Н.Ш.Ц.,
К.Г.Д.П.,
Ц.А.Ц.,
И.Ц.Ц.,
М.Ц.Ц.,
Л.К.Ш.,
П.О.Ш.,
Д.О.Ш.,
С.С.Ш.П.,
П.И.М.,
В.И.Ш.,
Ц.Н.Г.,
Г.И.К.,
М.И.К.,
В.К.Д.,
Ц.С.Ц.,
Т.С.Ц.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 9.11.2015г.

17

ЧГД No 408/2015

Други ЧГД

ИНВЕСТБАНК АД СОФИЯ

 

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 9.11.2015г.

18

НОХД No 145/2015

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Б.Л.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 9.11.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: Б.Л.Б., роден на *** г. в гр. Кн
., живущ ***, българин, с българско гражданство, с средно образование, женен, пенсионер, осъждан, с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 303/2011 г. на Началника на РУ МВР – Ч. Бр. за управление на МПС без да притежава съответно свидетелство за управление, на 07.12.2011 г. на кръстовището от ул.“Г. М.“ и ул. „Хр. Б.“ в гр. Кн. е управлявал лек автомобил Опел Астра с рег. № ……… без да притежава съответното свидетелство за управление, констатирано с АУАН № 1022/07.12.2011 г. по описа на РУ МВР – Кн.– престъпление по чл. 343в ал.2 във вр. с ал.1 от НК. С деянието имуществени вреди не са причинени. На основание чл. 343в, ал. 2 във връзка с ал. 1 във връзка с чл. 55, ал.1 , т. 2 , б.б, чл.2 във вр. с чл. 42а, ал.2, т.1, т.2 от НК и по споразумение на страните на подсъдимия Б.Л.Б. се НАЛАГА наказание ,,ПРОБАЦИЯ” в размер на 6 (шест) месеца, изразяващи се в следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес *** , два пъти седмично за срок от 6 / шест/ месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 / шест/ месеца; Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Прокурор: ………….. Защитник: …………….. / А. Т. / / Адв. Св. Я. / Подсъдим: ……………… / Б.Л.Б./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Б.Л.Б. със снета по-горе самоличност по НОХ дело № 145/2015 г. по описа на КРС. Определението е окончателно.
Б.Л.Б.
В законна сила от 9.11.2015г.

19

НОХД No 181/2015

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Н.С.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 9.11.2015г.
ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение. Н.С.К., роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, шофьор в ЕТ „Г
. П. П.“ – Кн.,неосъждан, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 10.10.2013 год., около 22,45 часа, в гр. Кн., по ул. “Д. Б.” е управлявал МПС - лек “Фолксваген Бора”, с рег. № ……….. след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си 1.98 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство “Алкотест - Дрегер” 75.10, с фабр. № АРВА 0160 - престъпление по чл.343 б, ал.1 от НК. На основание чл.343 б, ал.1 от НК във вр. с чл. 55 ал.1,т.1 от НК НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода” за срок от З /три/месеца. На основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 / три/ години. На основание чл. 343г във вр. с чл. 37, ал.1, т.7 от НК лишава подсъдимия Н.С.К. от право да управлява МПС за срок от 3 / три/ месеца, считано от датата на фактическото отнемане на СУМПС. Веществени доказателства по делото: не са приобщени. Разноски по делото не са направени. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимия. Прокурор:______________ Защитник:______________ /А. Т. / / Адв. Р. М. / Подсъдим:______________ / Н.С.К. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Н.С.К. със снета по-горе самоличност по НОХ д. № 181/2015 г. по описа на КРС. Определението е окончателно.
Н.С.К.
В законна сила от 9.11.2015г.

20

НОХД No 182/2015

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Н.П.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 9.11.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: Н.П.П., роден на *** ***, българин, български гражданин, средно образование, женен, земеделски производител, неосъждан, с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: На 11.10.2013 год., около 00,38 часа, в гр. Кн
., на кръстовище, образувано от ул. “Д. Б.” и ул.“Ш.“ е управлявал МПС - лек автомобил “Опел Корса”, с рег. № …….., след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си 2.2 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство “Алкотест - Дрегер” 7510, с фабр. № АРВА 0160 - престъпление по чл.343 б, ал.1 от НК. На основание чл.343б, ал.1 във връзка с чл. 55, ал.1, т.1 от НК и по споразумение на страните на подсъдимия Н.П.П. се НАЛАГА наказание „ Лишаване от свобода“ в размер на 3 / три/ месеца. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3/ три/ години. На основание чл. 343г във вр. с чл. 37, ал.1, т.7 от НК лишава подсъдимия Н.П.П. от право да управлява МПС за срок от 3 / три/ месеца, считано от датата на фактическото отнемане на СУМПС. Имуществени щети от престъплението – не са причинени. Разноски по наказателното производство – не са направени; Веществени доказателства по делото – не са приобщени. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Прокурор:________ Защитник:________ / А. Т. / / Адв. М. / Подсъдим:________ / Н.П.П./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Н.П.П. със снета по-горе самоличност по НОХ дело №182/2015 г. по описа на КРС. Определението е окончателно. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата МН ”Подписка”, взета спрямо подсъдимия Н.П.П. от ДП.
Н.П.П.
В законна сила от 9.11.2015г.

21

Гражданско дело No 38/2015

Делби

Т.П.Б.

Т.П.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 10.11.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатата спогодба между страните , както следва: Днес 10.11.2015 г. между Т.П.Б. с ЕГН:********** *** и Т.П.Б. с ЕГН ********** *** се ПОСТИГА СПОГОДБА за доброволна подялба на имот, предмет на гр.д. №38/2015 г. по описа на РС Кн
. по следния начин: В дял на Т.П.Б. с ЕГН:********** *** СЕ ПОСТАВЯ и тя получава в собственост целият недвижим имот , представляващ поземлен имот с площ от 517 кв.м. , а по нотариален акт №136 том 1, дело №151/2004 г. на РС Кн. – дворно място от 570 кв.м. , за който ПИ е определено УПИ №…….. с площ от 555 кв.м. в кв. 81 по ЗРП на гр. Кн. заедно с построените в имота жилищна сграда, гараж и навес при граници на поземлен имот ПИ и УПИ:№…….,УПИ№……..,УПИ №…….. и улица. Оценката на имота възлиза на 17 152 лв. За уравнение на делът си Т.П.Б. с ЕГН:********** *** получава от Т.П.Б. с ЕГН:********** *** сумата от 8 576 лв., платима в срок от 6 / шест/ месеца, считано от днес - 10.11.2015 г. до 10.05.2016 г. включително наведнъж по банкова сметка *** , както следва: № ………, IBAN *** №…….. Всеки от съделителите ще заплати на Районен съд Кн. държавна такса от 2 % върху стойността на делът си. Останалите разноски направени от страните остават така както са направени. СПОГОДИЛИ СЕ: 1…………………….… 2…………………………………. / Т.П.Б./ / Т.П.Б./ За ищцата адв. М.:……………….. Съобразно горното, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОСЪЖДА Т.П.Б. с ЕГН:********** *** да заплати окончателна държавна такса по приходната сметка на РС Кн. - 171,52 лв. ОСЪЖДА Т.П.Б. с ЕГН ********** *** да заплати окончателна държавна такса по приходната сметка на РС Кн. - 171,52 лв. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 38 по описа за 2015 г. на РС Кн. поради постигната спогодба между страните. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

22

НОХД No 112/2015

Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

К.М.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 10.11.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и адв. М. - защитник на подсъдимия К.М.Г. - лично, по смисъла на което: К.М.Г. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен с 2 малолетни деца, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 14.05.2015г. в гр.Кн., в частен дом на ул. „Л.“ № , след като нанесъл удар с метална водопроводна тръба в областта на дясната ръка на М.К.М. ***, му причинил средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на лакътната кост на дясна ръка, състояние довело до трайно затрудняване движенията на дясна ръка - престъпление по чл.129, ал.2 във вр. с ал.1 от НК. На основание чл.129, ал.2 във вр. с ал.1, във връзка с чл. 55, ал.1, т.2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, т.2 от НК му НАЛАГА Наказание ,,ПРОБАЦИЯ”, състоящо се от следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца; ОСЪЖДА подс. К.М.Г. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по приходната сметка на КРС направени деловодни разноски в размер на 110 лева. Веществените доказателства - два броя рентгенови снимки СЕ ВРЪЩАТ на пострадалия М.К.М. *** на основание чл. 53, ал.1, б.“А“ от НК. ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА вещественото доказателство - водопроводна тръба, на съхранение в РУП Кн. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: …………………….. /А. Т./ /адв. Р.М./ ПОДСЪДИМ: ………………………… /К.М.Г./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият К.М.Г. по настоящото НОХ дело № 112/2015 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. К.М.Г. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
К.М.Г.
В законна сила от 10.11.2015г.

23

Гражданско дело No 432/2013

Делби

М.Х.Й.

П.И.Ц.,
А.И.Г.,
К.И.Ц.,
А.Ц.Д.,
С.Ц.Т.,
Т.Ц.Т.,
И.Ц.Т.,
А.К.Й.,
Б.П.Ц.,
М.П.Й.,
М.П.К.,
Ц.С.Й.,
С.Х.Д.,
Х.С.Т.,
М.В.С.,
С.В.Х.,
Х.М.Й.,
Н.Д.Л.,
Р.Ц.Л.,
М.Ц.Д.,
И.А.Л.,
С.Д.П.,
П.Д.Т.,
Ц.П.М.,
Й.Г.Д.,
С.Г.Т.,
Ц.М.Й.П.,
В.П.Д.,
Л.П.С.,
И.С.С.,
Т.С.Н.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 11.11.2015г.

24

Гражданско дело No 279/2015

Делби

Д.И.Т.

Н.В.И.,
И.К.И.,
Г.И.В.,
Н.И.В.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 11.11.2015г.

25

Гражданско дело No 287/2015

Делби

Л.И.Х.

И.В.Й.,
М.В.Й.,
С.И.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 11.11.2015г.

26

НОХД No 98/2015

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

С.П.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 11.11.2015г.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото представеното споразумение. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. Св. Я. - договорен защитник на подсъдимия С.П.Б. - лично, по смисъла на което: С.П.Б. роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, женен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На неустановена дата за времето от края на месец февруари 2015 год. до 05.03.2015 г. пред дома си в с. Е., находящ се на ул."Ст. Д." №.., сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Електроразпределение България” АД, като посредством проводник 6 кв.мм., свързал фазов проводник от въздушната електрическа мрежа с фазовото рекордоманно отклонение - проводник към къщата, с което е създал условия за неотчитане на потребената в дома му електрическа енергия - престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК. На основание чл. 234в, ал.1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б” и ал.3, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, т.2 и т.6 от НК му НАЛАГА Наказание ,,ПРОБАЦИЯ”, състоящо се от следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 1 /една/ година; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа за срок от 1 /една/ година. На основание чл. 55 ал. 3 от НК НЕ НАЛАГА на подсъдимия С.П.Б. по-лекото наказание „ГЛОБА“. ОСЪЖДА подс. С.П.Б. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по приходната сметка на КРС направени деловодни разноски в размер на 40 лева за експертиза. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: …………………….. /А. Т. / /адв. Св. Я. / ПОДСЪДИМ: ………………………… /С.П.Б./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият С.П.Б. по настоящото НОХ дело № 98/2015 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. С.П.Б. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
С.П.Б.
В законна сила от 11.11.2015г.

27

НОХД No 160/2015

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

М.П.Х.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 11.11.2015г.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото представеното споразумение. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и адв. Г. Х. - договорен защитник на подсъдимият М.П.Х. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия М.П.Х. роден на *** ***, българин, български гражданин, с начално образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 15-0248-000118/21.04.2015 г. на Началника на РУ МВР – Б. Сл. за управление на МПС без да притежава свидетелство за управление, на 04.09.2015 г., в с.Бр., по ул.„Г. Д.“ е управлявал лек автомобил Опел Вектра с рег.№ …….. без да притежава свидетелство за управление на МПС, констатирано с АКТ бланков № Г 024015/04.09.2015 г. по описа на РУ МВР – Кн. - престъпление по чл. 343в, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК. На основание чл. 343в, ал. 2 във вр. с ал. 1, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 1 /една/ година; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа за срок от 1 / една / година. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: …………………………. /А. Т./ /адв. Г. Х. / ПОДСЪДИМ: ………………………… /М.П.Х./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият М.П.Х. настоящото НОХ дело № 160/2015 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. М.П.Х. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
М.П.Х.
В законна сила от 11.11.2015г.

28

ЧНД No 164/2015

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Н.М.И.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 11.11.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧН дело №164/2015 г. по описа на РС Кн
., при мотивите изложени по- горе. Определението може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.

29

Гражданско дело No 617/2010

Делби

Н.Т.П.

Г.Ц.П.,
К.П.Д.,
В.П.Д.,
Е.Д.П.,
С.В.П.,
Д.В.П.,
С.П.К.,
В.П.П.,
Н.Ц.Ц.,
Н.П.П.,
С.П.П.,
Т.С.М.,
Г.С.Н.,
Е.С.Н.,
Д.Г.Г.,
Ж.Г.Г.,
Р.Г.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 12.11.2015г.

30

Гражданско дело No 498/2015

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 12.11.2015г.

31

НОХД No 168/2015

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Я.Д.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 12.11.2015г.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото представеното споразумение. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и адв. Св. Я. - договорен защитник на подсъдимият Я.Д.Г. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия Я.Д.Г. роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 6649/2012 г. на Началника на отдел „ПП” при СДВР – С., за това, че управлява МПС без да притежава съответно свидетелство за управление на МПС, влязло в сила на 12.08.2012 година, на 18.07.2013 г. в гр. Кн. е извършил друго такова деяние, като по улица „Родопи” е управлявал МПС - лек автомобил „БМВ 318” с френски регистрационни табели № …….., без да притежава съответно свидетелство за управление на МПС, констатирано с АУАН №752/18.07.2013 година по описа на РУМВР – Кн. - престъпление по чл. 343в, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК. На основание чл. 343в, ал. 2 във вр. с ал. 1, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, т.2 и т.6 във вр. с чл.2 от НК му НАЛАГА Наказание ,,ПРОБАЦИЯ”, състоящо се от следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 1 /една/ година; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа за срок от 1 / една / година. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: …………………………. /А. Т./ /адв. Св. Я. / ПОДСЪДИМ: ………………………… /Я.Д.Г. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Я.Д.Г. настоящото НОХ дело № 168/2015 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. М. П. Хр. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
Я.Д.Г.
В законна сила от 12.11.2015г.

32

Гражданско дело No 499/2015

Развод по взаимно съгласие

Д.А.Д.

Х.Т.Д.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 13.11.2015г.
В законна сила от 13.11.2015г.

33

АНД No 186/2015

По ЗД по пътищата

Н.М.Х.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 13.11.2015г.
НП-изменено

34

Гражданско дело No 388/2015

Облигационни искове

ТОПЛОФИКАЦИЯ -ПЕРНИК АД

С.Е.Х.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 16.11.2015г.

35

НОХД No 205/2015

Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

М.Х.Д.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 16.11.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и адвокат В.К. – договорен защитник на подсъдимия М.Х.Д.. М.Х.Д. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен с две малолетни деца, осъждан, работи към фирма „ДЖИ АР ПИ“ ООД, гр.Стара Загора на длъжност: работник, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 12.04.2015 г. в района на парк „Гергана“ в землището на гр.Кн.,нанесъл удар в областта на лице на К.Б.К. ***, с което му причинил средна телесна повреда,изразяваща се в счупване на долна челюст в областта на десния ъгъл, с разместване на фрагментите, състояние довело до трайно затрудняване дъвченето и говора - престъпление по чл.129, ал.2 във вр. с ал.1 от НК. За това му деяние и на основание чл.129, ал.2 във вр. с ал.1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т.2, б."Б" във вр. с чл. 42а, ал.2, т.1 , т.2 и т.5 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,ПРОБАЦИЯ”, изразяващо се от следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 1 /една/ година; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година; - поправителен труд 3 /три/ месеца, изразяващ се удръжки от труд. възнаграждение в размер на 10 %, получавано във фирма „ДЖИ АР ПИ ТЕХ“ ООД, ЕИК 203420775, квартал „Индустриален“, административен билдинг Металик АД, гр. Ст. З. ОСЪЖДА подс. М.Х.Д. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по приходната сметка на КРС направени деловодни разноски в размер на 60 лева. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. Прокурор: ................... Защитник: .................... /А. Т./ /Адв. В.К./ Подсъдим: ....................... /М.Х.Д./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият М.Х.Д. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 205/2015 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. М.Х.Д. МН ,,Подписка“. Определението е окончателно.
М.Х.Д.
В законна сила от 16.11.2015г.

36

Гражданско дело No 436/2014

Делби

Н.Х.К.,
Е.Х.К.,
Н.Ц.Д.,
Д.Т.Д.,
А.Х.Д.,
С.И.Б.,
М.С.С.,
А.Ц.С.,
И.Г.Ш.,
А.Г.Ш.,
И.М.Б.,
Д.И.К.

Ч.Х.Д.,
И.Б.Д.,
Л.Б.Д.,
М.Н.Б.,
Ц.С.Б.,
В.С.П.,
Т.С.Я.,
Г.И.Й.,
И.Б.С.,
Й.Б.В.,
Д.И.А.,
К.А.К.,
Д.Б.Б.,
И.Б.К.,
Т.И.К.,
И.И.М.,
Г.К.К.,
Ц.П.Г.,
И.П.Г.,
Г.Т.Х.,
Н.К.С.,
Г.П.Г.,
А.П.Г.,
В.П.Г.,
В.И.Б.,
А.И.Г.,
М.Т.Ц.,
П.П.П.,
С.Н.С.,
П.Т.М.,
С.Т.С.,
Б.В.К.,
И.В.К.,
Й.Т.В.,
Л.Т.Ж.,
О.П.Р.,
Н.П.Р.,
В.Т.А.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 19.11.2015г.

37

Гражданско дело No 220/2015

Вещни искове по ЗСПЗЗ

С.К.К.,
С.В.Х.,
Р.С.Х.,
В.С.Х.

П.П.Г.,
В.Я.Я.,
К.Я.Н.,
Т.С.Я.,
Х.Х.Я.,
Я.С.И.,
К.Т.В.,
П.Т.Л.,
Ч.П.Г.,
М.Ф.Я.,
М.К.Б.,
Ф.А.Ф.,
Т.Ф.Ф.,
Ц.Г.Я.,
М.Т.Я.,
И.М.Я.,
С.И.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 19.11.2015г.

38

НОХД No 97/2015

ГЛ.IX. ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

С.Р.В.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Присъда от 19.11.2015г.
С.Р.В.

Мотиви от 1.12.2015г.

39

ЧНД No 195/2015

Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Ц.М.Ц.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 19.11.2015г.

40

Гражданско дело No 505/2015

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 20.11.2015г.
Водим от горното, на основание чл. 26 във връзка с чл.25, ал.1, т.2 от ЗЗакр.Д и В ИМЕТО НА НАРОДА Съдът Р Е Ш И : R№245/2015 г. НАСТАНЯВА детето И
. И. В., с ЕГН: ********** в семейството на нейната прабаба – А. Цв. Д. с ЕГН:********** с адрес: *** на основание чл. 26 във вр. чл.25, ал.1, т.2 от Закона за закрила на детето, с оглед най- добрия интерес на детето за срок от 3 / три/ години или до промяна на обстоятелствата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес за ДСП гр. Кн. и в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението за РП Кн. Решението подлежи на незабавно изпълнение.

41

Гражданско дело No 506/2015

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 20.11.2015г.
Водим от горното, на основание чл. 26 във връзка с чл.25, ал.1, т.2 от ЗЗакр.Д и В ИМЕТО НА НАРОДА Съдът Р Е Ш И : R№246/2015 г. НАСТАНЯВА детето Хр
. В. Хр., с ЕГН: ********** в семейството на неговата баба Е. А. Ф. с ЕГН:********** и дядо Хр. Б. Ф. с ЕГН:********** с адрес:г***, с оглед най- добрия интерес на детето за срок от 3 / три/ години или до промяна на обстоятелствата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес за ДСП гр. Кн. и в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението за РП Кн. Решението подлежи на незабавно изпълнение.

42

Гражданско дело No 507/2015

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 20.11.2015г.
НАСТАНЯВА детето И
. В. Хр., с ЕГН: ********** в семейството на нейната баба Е. А. Ф. с ЕГН:********** и дядо Хр. Б. Ф. с ЕГН:********** с адрес:г***, с оглед най- добрия интерес на детето за срок от 3 / три/ години или до промяна на обстоятелствата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес за ДСП гр. Кн. и в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението за РП Кн. Решението подлежи на незабавно изпълнение.

43

Гражданско дело No 508/2015

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 20.11.2015г.
НАСТАНЯВА детето Е
. В. Хр., с ЕГН:********** в семейството на нейните баба Е. А. Ф. с ЕГН:********** и дядо Хр. Б. Ф. с ЕГН:********** с адрес:г***, с оглед най- добрия интерес на детето за срок от 3 / три/ години или до промяна на обстоятелствата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес за ДСП гр. Кн. и в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението за РП Кн. Решението подлежи на незабавно изпълнение.

44

Гражданско дело No 61/2015

Делби

Б.П.С.

А.Ц.С.П.,
Х.А.П.П.,
И.Х.М.,
П.Х.Г.,
Р.Ц.С.,
М.К.Д.,
И.К.С.,
Н.К.П.,
Г.Х.П.,
И.Х.П.,
С.Г.П.,
А.И.Д.,
Н.И.Д.,
П.А.Т.,
С.П.С.,
Н.А.К.,
А.А.В.,
Р.А.С.,
Ц.А.С.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 20.11.2015г.

45

НОХД No 302/2014

Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

М.И.Ц.,
Л.П.Х.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 23.11.2015г.
М.И.Ц.
Л.П.Х.

Мотиви от 30.11.2015г.

46

НОХД No 146/2015

ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Й.Й.Й.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 23.11.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатите споразумение по смисъла на което: Й.Й.Й., роден на *** ***, живущ ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, безработен, женен, осъждан, с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: На 02.02.2015 год. в с. П
. пред дом, находящ се на ул.“А. К.“ № .., размахвайки брадва се заканил с убийство спрямо Д.Г.М. и малолетното й дете Л. Й. ***, като заканата е възбудила основателен страх - престъпление по чл. 144, ал.З във вр. с ал.1 от Наказателния кодекс. За това му деяние и на основание чл. 144, ал.З във вр. с ал.1 от НК вр. с чл. 55, ал.1, т.2 , б.“б“ от НК и по СПОРАЗУМЕНИЕ на страните на подсъдимия Й.Й.Й. СЕ НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, включващо следните пробациони мерки - съгласно чл. 42 А , ал.2, т. 1 и т. 2 от НК: - задължителна регистрация по настоящ адрес:*** два пъти седмично за срок от 1 / една/ година ; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 / една/ година. ОСЪЖДА подсъдимия Й.Й.Й. да заплати по сметка на РС Кн. пътни разноски, изплатени на свидетелите в размер на общо 10,40 лв. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Прокурор…………: Сл. Защитник:……………………… /А. Т. / /Адв. М./ Подсъдим:………………… /Й.Й.Й. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: На основание чл.53 ал.1 б.а от НК ОТНЕМА в полза на държавата, веществено доказателство, а именно: една брадва с дървена дръжка с дължина около 80 см., намираща се на съхранение в „Архива” на РС Кн. Определението подлежи на въззивно обжалване и протест пред ПлОС в 15 дн. срок от днес. Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Й.Й.Й. по НОХ дело № 146/2015 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата от досъдебното производство МН „ Подписка” спрямо подсъдимия Й.Й.Й., взета от ДП. Определението е окончателно.
Й.Й.Й.

47

ЧНД No 172/2015

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

М.М.Т.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 27.11.2015г.
М.М.Т.

48

НЧХД No 84/2015

НЧХД

С.К.П.

Г.А.А.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 30.11.2015г.
На основание чл. 24, ал.4, т.4 от НПК ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХ д. №84/2015 г. по описана на РС Кнежа, поради оттегляне на тъжбата от ч. тъжител. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ПлОС в 7 дневен срок от днес , което се съобщи на страните.