РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за свършените дела
за периода от 1.10.2015г. до
31.10.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НЧХД No 135/2015

НЧХД

А.Е.Б.

И.Д.С.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 1.10.2015г.
Одобрява постигнатото днес – 01.10.2015 г., между тъжителя А.Е.Б. с ЕГН ********** *** и подсъдимия И.Д. Ц
. с ЕГН ********** ***, с участието на адвокат Д. П. от ПлАК споразумение за прекратяване на производството НЧХ дело № 135/2015 г. по описа на РС Кн. поради постигнато помирение между тях - чл. 24 ал. 4 т. 3 от НПК, при следните клаузи: Подсъдимият И.Д.Ц. поднася на тъжителя А.Е.Б. извиненията си за причинената му на 19.02.2015 г. в с. Д. Л. лека телесна повреда, като се задължава за в бъдеще да се въздържа и да не извършва подобни интервенции по отношение личността на тъжителя, които извинения тъжителят приема. Подсъдимият И.Д.Ц. приема да заплати на тъжителя А.Е.Б. сумата от 500 /петстотин/ лева – обезщетение за причинените от деянието неимуществени вреди. Тъжителят А.Е.Б. приема от подсъдимия И.Д.Ц. сумата от 500 /петстотин/ лева, заплатена изцяло и в брой в днешното съдебно заседание, представляваща обезщетение за причинените от деянието неимуществени вреди. Разноските по делото остават в тежест на страните така, както са направените до момента. Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване. Прекратява на основание чл. 24, ал.4, т.3 от НПК наказателното производство по НЧХД № 135/2015 г. по описа на РС Кн., поради постигнато помирение между пострадалия и дееца.
И.Д.С.

2

Гражданско дело No 301/2011

Делби

С.Г.П.,
С.С.П.

И.Х.П.,
В.Ц.П.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 5.10.2015г.

3

Гражданско дело No 166/2015

Облигационни искове

Ц.Д.Ц.

С.Ф.М.,
Л.И.Б.,
К.С.Т.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 5.10.2015г.

4

НОХД No 75/2015

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Г.Л.Ф.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 5.10.2015г.
На основание чл. 288, т.1 от НПК предвид констатирано отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, което е довело до ограничаване на процесуалните права на подсъдимия или неговия защитник ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХ д. №75/2015 г. и ВРЪЩА делото на РП Кн
. за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, предвид липсата на повторност в описателната част на диспозитива на обвинението и неточното посочване на чл. 234, ал.1 т.1 от НК в цифровата му част довело до неяснота в повдигнатото обвинение – разминаване между текстовата и цифровата част на диспозитива на обвинението и до несъответствието му с обстоятелствената част на обвинителния акт. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване и протест в 7 дневен срок от днес пред ПлОС.

5

Гражданско дело No 311/2014

Делби

В.Д.Т.,
П.Т.,
И.Т.

К.Т.Б.,
Д.Т.В.,
В.Б.Ц.,
Л.Д.В.,
С.С.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 7.10.2015г.

6

Гражданско дело No 572/2014

Вещни искове

Й.Р.Я.П.,
В.С.Р.,
П.С.Р.

И.А.А.,
Т.З.М.А.,
И.С.И.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 7.10.2015г.

7

Гражданско дело No 314/2015

Развод и недейств. на брака

Ч.А.Г.

Г.П.Г.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 7.10.2015г.

8

Гражданско дело No 390/2015

Развод по взаимно съгласие

Д.Г.Н.,
И.Е.Н.

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 7.10.2015г.
В законна сила от 7.10.2015г.

9

Гражданско дело No 64/2013

Делби

Н.Л.П.

С.А.Д.,
М.Г.Д.,
В.Г.П.,
Б.К.К.,
Т.И.К.,
П.И.К.,
М.И.К.,
Г.К.К.,
С.И.Т.,
К.И.Д.,
В.И.Д.,
Х.Л.Т.,
А.М.К.,
Н.М.Г.,
Ц.Я.П.,
В.А.А.,
С.Ц.К.,
А.А.М.,
С.С.И.,
Й.П.Й.П.,
Р.А.Д.П.,
М.Т.Д.,
Т.М.Д.,
А.М.Д.,
Е.М.Д.,
Й.Г.Й.,
Р.И.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 8.10.2015г.

10

Гражданско дело No 35/2015

Вещни искове

М.Б.К.,
Т.Б.М.

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ КНЕЖА,
ОБЩИНА КНЕЖА,
ОБЩИНА ИСКЪР

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 8.10.2015г.

11

НОХД No 123/2015

Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- КНЕЖА

Д.Е.Т.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Присъда от 9.10.2015г.
Д.Е.Т.

Мотиви от 12.10.2015г.

12

НОХД No 157/2015

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

А.С.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Присъда от 9.10.2015г.
А.С.М.

Мотиви от 14.10.2015г.

13

АНД No 161/2015

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Н.Ц.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 12.10.2015г.
Н.Ц.К.
Мотиви от 12.10.2015г.

14

ЧНД No 173/2015

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

В.А.,
РУ НА МВР Д. ДЪБНИК

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 12.10.2015г.
Приключва разпита по ЧН дело №173/2015 година по описа на Кн
. районен съд. Прекратява производството по ЧН дело №173/2015 година по описа на Кн. районен съд. Протоколът да се предаде за прилагането му по Досъдебно производство № 96/2015 г. по описа на РП-Кн., като препис от него се приложи по настоящото ЧН дело по описа на РС – гр. Кн.

15

НОХД No 148/2015

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

С.Н.В.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 13.10.2015г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение между Районна прокуратура гр.Кнежа, представлявана прокурор А
. Т. и адвокат В. К. от ПлАК – защитник на подсъдимия С.Н.В.. ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: С.Н.В., роден на *** ***, българин, с българско гражданство, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 49/02.03.2012 г. на Началника на РУ МВР – К. за управление на МПС без да притежава съответно свидетелство за управление, на 02.09.2012 г. на ул.“Р. Д.“ в гр. Кн. е управлявал лек автомобил „Ауди А6“, с рег.№ ………. без да притежава съответното свидетелство за управление, констатирано с АУАН № 554/02.09.2012 г. по описа на РУ МВР – Кн. – престъпление по чл. 343в ал.2 във вр. с ал.1 от НК. На основание чл. 343в, ал. 2 във вр. с ал. 1, във връзка с чл. 55 ал.1, т.2, б.“Б“ във вр. с чл. 42а, ал.2, т.1, т.2 от НК и по споразумение на страните на подсъдимия С.Н.В. се НАЛАГА наказание ,,ПРОБАЦИЯ” в размер на 8 (осем) месеца, изразяващи се в следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес ***, два пъти седмично за срок от 8 /осем/ месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца; Имуществени щети от престъплението не са причинени. Разноски по делото не са направени. Веществени доказателства по делото – не са приобщени. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Прокурор: ………….. Защитник: …………….. / А. Т. / /Адв. В. К./ Подсъдим: ……………… / С.Н.В./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия С.Н.В. със снета по-горе самоличност по НОХ дело № 148/2015 г. по описа на КРС. Определението е окончателно На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата МН ”Подписка”, взета спрямо подсъдимия С.Н.В. от ДП.
С.Н.В.
В законна сила от 13.10.2015г.

16

Гражданско дело No 8/2015

Делби

С.И.З.

З.И.Й.,
С.М.Й.,
Р.С.М.,
Д.С.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 14.10.2015г.
Р Е Ш И R№ 214/2015 г. ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТА ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ съобразно ПЪРВИ ВАРИАНТ, разработен в справка № 3 /три/ от заключението на вещото лице, неразделна част от настоящото решение, с приложени към него 6 /шест/ бр. скици с новообразуваните имоти. Решението подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд в двуседмичен срок от днес. След влизането му в сила, препис от същото да се изпрати на ОС „Земеделие” – гр.Кн
., офис И., за изготвяне на проекти за делба и скици, съобразно ПЪРВИ вариант от заключението на вещото лице, разработен в справка № 3, с приложени към него 6 /шест/ бр. скици с новообразуваните имоти.

17

АНД No 144/2015

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Х.Н.Л.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 14.10.2015г.
Х.Н.Л.
Мотиви от 14.10.2015г.

18

Гражданско дело No 364/2015

Искове по СК

Д.Д.М.

Л.И.Х.,
ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 15.10.2015г.

19

Гражданско дело No 185/2015

Други дела

Б.Б.М.

ОБЩИНА КНЕЖА,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 19.10.2015г.

20

Гражданско дело No 382/2015

Развод по взаимно съгласие

Д.Н.И.,
Н.Х.И.

 

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 19.10.2015г.
В законна сила от 20.10.2015г.

21

Гражданско дело No 407/2015

Искове по СК

М.М.М.

А.Д.А.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 19.10.2015г.

22

Гражданско дело No 323/2015

Изменение на издръжка

А.Ю.В.

Ю.Р.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 20.10.2015г.

23

Гражданско дело No 219/2015

Облигационни искове

ЕВРО БУЛ ТРАНС НЛ ООД СОФИЯ

С.А.Г.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 21.10.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатата днес – 21.10.2015 год. съдебна спогодба между „ЕВРО БУЛ ТРАНС НЛ“ ООД – гр. С
., с ЕИК: 131412234, със седалище и адрес: гр. С., район И., ж.к. З. Ф., ул. „К.” №.., представлявано от управителя Л. С. Л., чрез пълномощника – адв. Р. М. от ПлАК и С.А.Г., с ЕГН ********** и адрес: ***, чрез адв. Г. З. от ВрАК, по силата на която: Ответникът С.А.Г. се задължава да заплати на ищеца „ЕВРО БУЛ ТРАНС НЛ“ ООД – ГР. С., представлявано от управителя Л. С. Л., сумата от 6 525,84 лв. /шест хиляди петстотин двадесет и пет лева и осемдесет и четири стотинки/ на дванадесет равни месечни вноски, всяка от които в размер на 543,82 лв. /петстотин четиридесет и три лева и осемдесет и две стотинки/, платими до 15-то число на месеца, по банкова сметка ***, а именно: IBAN: ***, BIC: *** – „Пощенска банка“ АД. Първата от вноските следва да бъде заплатена в срок до 15.11.2015 г., а последната – в срок до 15.10.2016 г. Ответникът С.А.Г. се задължава да заплати на ищеца „ЕВРО БУЛ ТРАНС НЛ“ ООД – ГР. С. и законната лихва върху главницата /6 525.84 лв./, считано от датата на причиняване на вредите – 05.03.2013 г., с всяка една от месечните вноски, като рекапитулираща лихва. Разноските остават за сметка на страните така, както са направени до момента. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което е одобрена спогодбата не подлежи на обжалване и е окончателно. ОСЪЖДА С.А.Г., с ЕГН ********** и адрес: ***, да заплати по приходната сметка на РС гр.Кн. държавна такса в размер на 2% върху цената на иска - 6 525,84 лв. или сумата от 130,52 лв. /сто и тридесет лева и петдесет и две стотинки/, както и сумата от 5 /пет/ лева в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събиране на държавното вземане. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 219/2015 г. по описа на РС – Кн. поради постигната спогодба между страните. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на производството по делото подлежи на обжалване пред ПлОС в едноседмичен срок от днес. След влизането му в сила, служебно изисканото НОХ дело №529/2015 г. по описа на РС Б. Сл., съдържащо НД №1718/2014 г. на ВКС, НОХд.№160/2014 г. на РС Кн. и ДП №185/2013 г. на РУП Кн., да бъде върнато на Районен съд – гр. Б. Сл.

24

Гражданско дело No 316/2015

Изменение на издръжка

Ц.И.А.

Х.В.Г.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 21.10.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатата днес – 21.10.2015 год. съдебна спогодба между ищцата Ц.И.А., с ЕГН ********** и адрес: ***, в качеството й на майка и законен представител на В
. Хр. Г. с ЕГН ********** и Ал. Хр. Г. с ЕГН **********, чрез пълномощника – адв. С.Ч. от ПлАК, и ХР. В.Г., с ЕГН ********** и адрес: ***, чрез адв. Р. М. от ПлАК, по силата на която: Ответникът ХР. В.Г. с ЕГН ********** и адрес: ***, се задължава да заплаща месечна издръжка на двете си деца, както следва: за непълнолетната В. Хр. Г. с ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 150 /сто и петдесет/ лева, а за малолетният А. Хр. Г. с ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 130 /сто и тридесет/ лева, чрез тяхната майка и законен представител Ц.И.А. с ЕГН ********** и адрес: ***, вносими по банкова сметка ***: ***, BIC: *** – Банка ДСК, считано от датата на подаване на исковата молба – 12.08.2015 г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от деня на падежа – до 30-то число на текущия месец, до окончателно изплащане на сумите, до настъпване на обстоятелства за изменение или прекратяване на издръжката. Ответникът ХР.В.Г. с ЕГН ********** и адрес: ***, да заплати на ищцата Ц.И.А. с ЕГН ********** и адрес: ***, деловодни разноски в размер на 300 /триста/ лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което е одобрена спогодбата не подлежи на обжалване и е окончателно. ОСЪЖДА на основание чл. 7, т.2 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК Хр.В.Г., с ЕГН ********** и адрес: ***, да заплати по приходната сметка на РС гр.Кн. държавна такса в размер на 201.60 лв. /двеста и един лева и шестдесет стотинки/, както и сумата от 5 /пет/ лева в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събиране на държавното вземане. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 316/2015 г. по описа на РС – Кн. поради постигната спогодба между страните. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на производството по делото подлежи на обжалване пред ПлОС в едноседмичен срок от днес.

25

НОХД No 191/2015

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Ю.С.В.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 23.10.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото на 20.10.2015 год. споразумение между Районна прокуратура – Кн
., представлявана от прокурор Д. Д. и адвокат Р.М. от ПлАК – защитник на обвиняемия Ю.С.В., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН: **********, по силата на което: Обвиняемият Ю.С.В., се признава за виновен в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с влязло в сила на 03.07.2015 г. наказателно постановление № 15-0285-000102/22.06.2015 г. на Началника на РУП на МВР гр. Кн., за това, че управлява МПС без да притежава съответно свидетелство за управление на МПС, връчено му лично на 23.06.2015 г., при условията на продължавано престъпление за периода от 16.10.2015 г. до 17.10.2015 г. в гр. Кнежа е извършил друго такова деяние, като е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „БМВ 318“, с регистрационен номер ……, без да притежава съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, а именно: -на 16.10.2015г. в 22.55 часа в гр. Кнежа на кръстовището, образувано от улиците „П. Н.“ и ул. „Ц. Ц.“ е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „БМВ 318“, с регистрационен номер ЕН 0964 ВК, без да притежава съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, констатирано с акт за установяване на административно нарушение с бланков № Г 024172; -на 17.10.2015 г. в 04.50 часа в гр. Кн. по ул.” М. Б.” до училище „Ст. Ц.“ е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „БМВ318“ с регистрационен номер ……., без да притежава съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, констатирано с акт за установяване на административно нарушение с бланков № Г 024173 – престъпление по чл. 343в, ал. 2 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК. По споразумение на страните, на основание чл. 343в, ал. 2 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 54, ал. 1 от НК Съдът НАЛАГА на обвиняемия Ю.С.В., с ЕГН: ********** и снета по-горе самоличност наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 1 /една/ година, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА за срок от 3 /три/ години, както и „Глоба“ в размер на 500 /петстотин/ лева в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС Кн. Имуществени вреди от престъплението - не са причинени. Разноските по наказателното производство - не са направени. Веществени доказателства - няма. ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по незабавно производство №20/2015г. по описа на РП –Кн., НП № ЗМ-307/2015 г. по описа на РУ МВР Кнежа и НОХ дело № 191/2015 год. по описа на РС - гр. Кн. ОТМЕНЯ взетата в хода на незабавното производство спрямо обвиняемия Ю.С.В., с ЕГН: ********** Мярка за неотклонение „Подписка”. Определението на съда е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ю.С.В.
В законна сила от 23.10.2015г.

26

НОХД No 192/2015

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Г.М.Г.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 23.10.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото в с.з. на 23.10.2015 год. споразумение между Районна прокуратура – Кн
., представлявана от прокурор Д. Д., адвокат Р.М. от ПлАК – защитник на обвиняемия и обвиняемият Г.М.Г., по силата на което: Обвиняемият Г.М.Г., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, ул. „ Ср.“ №, от ромски произход, с българско гражданство, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: На 17.10.2015 г. в гр. Кн., на кръстовището образувано от улиците „ М. Б.” и ул. „ С.”, около 05.10 часа, е управлявал МПС – лек автомобил „БМВ 318” с рег.№……., след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,79 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство “Алкотест Дрегер 7510“ с фабричен № ARBA0160 – престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. По споразумение на страните, на основание чл. 343б, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК Съдът НАЛАГА на обвиняемия Г.М.Г. с ЕГН: ********** и снета по-горе самоличност наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 8 /осем/ месеца, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА за срок от 3 /три/ години. На основание чл. 55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. На основание чл. 343г във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК Съдът НАЛАГА на обв. Г.М.Г. с ЕГН ********** кумулативно предвиденото наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО” за срок от 8 /осем/ месеца, считано от датата на отнемане на свидетелството за управление на МПС. Имуществени вреди от престъплението - не са причинени. Разноските по наказателното производство - не са направени. Веществени доказателства - няма. ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по незабавно производство №19/2015г. по описа на РП –Кн., НП № ЗМ-306/2015 г. по описа на РУ МВР – Кн. и НОХ дело № 192/2015 год. по описа на РС - гр. Кн. ОТМЕНЯ взетата в хода на незабавното производство спрямо обвиняемия Г.М.Г. с ЕГН ********** Мярка за неотклонение „Подписка”. Определението на съда е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Г.М.Г.
В законна сила от 23.10.2015г.

27

Гражданско дело No 286/2013

Делби

Д.К.Б.,
Д.В.Г.,
П.В.Б.,
Н.Ц.Б.,
Б.П.Б.,
Ц.Д.Б.,
П.Д.Б.,
Б.П.Б.,
П.Р.Б.,
В.Р.Д.,
Г.Г.П.

С.А.Б.,
П.К.Б.,
П.К.Б.,
Л.Р.Т.,
В.И.В.,
М.И.В.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 26.10.2015г.

28

Гражданско дело No 275/2015

Чл.19 ЗГР

Т.Б.К.

ОБЩИНА СВОГЕ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 26.10.2015г.

29

НОХД No 139/2015

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

К.Д.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 26.10.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: К.Д.К. роден на *** ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: На 30.08.2015 год., около 02,20 часа, в гр. Кн
., на ул. “М. Б.” е управлявал МПС - лек автомобил „Опел Кадет“ с рег. № ……, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си 1.46 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство “Алкотест - Дрегер” 7410+, с фабр. № ARSM 0009 – престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. На основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал.1, т.2 б.“б“ във вр. с чл.2 ал.1 във вр. с чл. 42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК и по споразумение на страните на подсъдимия К.Д.К. се НАЛАГА наказание „Пробация” със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 2 / две/ години – два пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 / две/ години; За извършеното престъпление по чл. 343б, ал.1 във вр. с чл.343г, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК съдът му НАЛАГА наказание „Лишаване от правоуправление на МПС“ за срок от 8 /осем/ месеца, считано от датата на отнемане на СУМПС. Имуществени щети от престъплението – не са причинени. Разноски по наказателното производство – не са направени; Веществени доказателства по делото – не са приобщени. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Прокурор:________ Защитник:________ / А. Т. / / Адв. К. / Подсъдим:________ / К.Д.К. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия К.Д.К. със снета по-горе самоличност по НОХ дело №139/2015 г. по описа на КРС. Определението е окончателно.
К.Д.К.
В законна сила от 26.10.2015г.

30

Гражданско дело No 458/2015

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 27.10.2015г.

31

Гражданско дело No 459/2015

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 27.10.2015г.

32

Гражданско дело No 186/2015

Развод и недейств. на брака

С.Е.А.

Б.Г.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 28.10.2015г.

33

Гражданско дело No 463/2015

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 28.10.2015г.

34

АНД No 82/2015

Административни дела

Д.Б.П.

ОД МВР-ПЛЕВЕН

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 28.10.2015г.
НП-отменено

35

Гражданско дело No 248/2013

Делби

П.Н.С.

В.Д.Б.,
Г.Г.Е.,
Д.Г.Е.,
П.Н.М.,
Ц.К.Б.,
Р.А.Я.,
Й.Д.Х.П.,
И.Д.Б.,
Д.Т.С.,
Л.Т.С.,
Б.Ц.С.,
И.П.В.,
П.А.П.,
Д.А.К.,
П.Г.Д.,
П.И.П.,
И.И.П.,
Б.П.П.,
Г.И.Ш.П.,
П.И.П.,
Т.И.К.,
Г.Г.М.,
Ц.Г.Х.,
Н.Г.В.,
Й.А.Ц.,
С.Ц.Н.,
С.С.И.,
Н.С.Ш.,
И.С.П.,
Е.В.Х.,
А.В.Г.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 29.10.2015г.

36

Гражданско дело No 466/2015

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 30.10.2015г.

37

Гражданско дело No 467/2015

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 30.10.2015г.

38

Гражданско дело No 468/2015

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 30.10.2015г.

39

НОХД No 190/2015

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Т.В.Т.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 30.10.2015г.
ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение. Т.В.Т., роден на *** ***. С адрес за призоваване в страната: с.Д
. Л., обл.Пл., ул."П.” №., българин, български гражданин, с основно образование, неженен, не работи, осъждан, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В съучастие като съизвършител с И. А. О. от с.Д. Л., обл.Пл. спрямо когото наказателното производство е приключило с определение по НОХД №183/201З г. на РС Кн., влязло в сила на 12.08.201 Зг, при условията на повторност в немаловажен случай, след като бил осъждан за друго такова престъпление - кражба по НОХД №243/2011г. на РС Кн., в сила от 13.06.2012г., и като използвал МПС - лек автомобил марка „Опел Вектра” с рег.№………. и неустановено техническо средство, при условията на продължавано престъпление е извършил следните деяния: На 26/27.11.2012 г. в гр. Кн. на ул.” Хр. Б.” № .. на паркинг на междублоково пространство , от паркиран пред вх. „Б” на бл.„Рила” лек автомобил „ Сеат Толедо” с рег. №…………, след като разрушил прегради, здраво направени за защита на имот - разбил врата на лекия автомобил, отнел чужди движими вещи: - 1 бр. радиокасетофон марка „Соначи” на стойност 13,00 лв., 2бр. озвучителни трилентови колони на стойност 36,00 лв., 1бр.озвучителна автомобилна тонколона на стойност 11.88 лв. , 1 бр.задна декоративна кора на стойност 22.75лв., 1 бр.антенен усилвател на стойност 17.10 лв., 1 бр. механизъм за стъкло на стойност 27.50 лв., 1 бр.чантичка с колан на стойност 4.50 лв., 1 бр.метална фуния с цедка на стойност 6.65 лв., проводници за озвучителна система с обща дължина 5м. на стойност 2.25 лв., 1 бр. комплект - прахов пожарогасител, триъгълник и аптечка на стойност 9.20 лв., 1 бр. крик за автомобил на стойност 30.60 лв., 1бр.ключ за джанти на стойност 6.30 лв. или вещи на обща стойност 187.73лв., от владението на собственика М. И. Д. от гр.Кн., без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, и На 26/27.11.2012 г. в гр. Кн. ул."Хр. Б.” №.. на паркинг на междублоково пространство, от паркиран пред вход „ Б” на блок „Свобода” лек автомобил „Лада Нива” с рег. № ………….., собственост на ЧЗППК „ Изгрев”- гр. Кн., след като разрушил прегради здраво направени за защита на имот - отворил вратата на автомобила с неустановено техническо средство, отнел чужди движими вещи - 1 бр.акумулаторна батерия, модел „Старт” на стойност 65,00 лв., 1 бр. комплект - триъгълник пожарогасител, автоаптечка и светлоотразителна жилетка на стойност 39.10 лв., 1бр.ключ за джанти на стойност 14.40 лв. или вещи на обща стойност 118.50 лв. от владението и без съгласието на представителен орган на ЧЗППК „Изгрев” гр.Кн. с намерение противозаконно да ги присвои, или отнел общо чужди движими вещи на стойност 306.23 лева от владението на различни собственици - престъпление по чл. 195 ,ал.1, т.З и т.4 пр. 1 и пр. 2, и т.7 във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 20,ал.2 във вр. чл.28,ал.1 вр. с чл. 26,ал. 1 от НК. За това, че в едногодишния срок от наказването му по административен ред с влязло в сила наказателно постановление №5966/02.11.2011г. на Началника на Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Пл., затова че управлява МПС без да притежава съответно свидетелство за управление на МПС, влязло в сила на 25.01.2012г., на 26/27.11.2012г. в гр.Кн. по ул."Д. Б.” в посока изхода на гр.Кн. към гр.Плевен извършил друго такова деяние, като е управлявал лек автомобил марка „Опел Вектра” с рег.№………….., без да притежава съответно свидетелство за управление на МПС, констатирано с АУАН №556903/27.11.2012 г. по описа на РУП гр.Кн. - престъпление по чл.343в,ал.2 във вр. с ал.1 от НК. На основание чл.381 от НПК и по споразумение между страните за извършеното от подсъдимия Т.В.Т. се НАЛАГАТ следните наказания: - за престъплението по чл.195,ал.1,т.З и т.4 пр. 1 и пр. 2, и т.7 във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 20, ал.2 във вр. чл.28,ал.1 вр. с чл. 26, ал. 1 от НК – се НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода” за срок от 1 год. /една/ година, което да се изтърпи при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор; - за престъплението по чл.343в,ал.2 във вр. с ал.1 от НК – се НАЛАГА наказание „ Лишаване от свобода” за срок от Зм./три месеца/, което да се изтърпи при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор. - На основание чл. 381, ал.1, т.1 от НПК вр. с чл. 23 вр. с чл. 54 от НК КУМУЛИРА наложените на подсъдимия Т.В.Т. наказания „Лишаване от свобода” за срок от 1 год. /една/ година и „ Лишаване от свобода“ за срок от 3 / три/ месеца като му ОПРЕДЕЛЯ едно общо най - тежко наказание от тях – „ „Лишаване от свобода“ за срок от 1 / една/ година , което да се изтърпи при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор. Имуществени щети от престъплението - възстановени. ОСЪЖДА подсъдимия Т.В.Т. да заплати разноски по наказателното производство - 45,00 лв. Веществени доказателства по делото: не са приобщени. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимия. Районен прокурор:______________ Защитник:______________ /Кр. К. / /Адв. С. Ч./ Подсъдим:______________ /Т.В.Т. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Т.В.Т. със снета по-горе самоличност по НОХ д. № 190/2015 г. по описа на КРС. Определението е окончателно.
Т.В.Т.
В законна сила от 30.10.2015г.