РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за свършените дела
за периода от
1.9.2015г. до 30.9.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 53/2014

Делби

Н.Ц.Д.

П.Ц.Г.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 2.9.2015г.

2

Гражданско дело No 229/2015

Облигационни искове

Е.С.Й.

С.П.Й.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 2.9.2015г.

3

Гражданско дело No 333/2015

Искове по СК

И.Ц.С.

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 2.9.2015г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 232 от ГПК производството по Гр.дело № 333/2015 г. по описа на РС – Кн
., поради оттегляне на иска. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ПлОС в едноседмичен срок от днес, за което се дължи държавна такса в размер на 15 лв.

4

АНД No 140/2015

По ЗГ и ЗЛОД

А.Д.М.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 2.9.2015г.

5

АНД No 141/2015

По ЗГ и ЗЛОД

А.Д.М.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 2.9.2015г.

6

Гражданско дело No 365/2015

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 3.9.2015г.
Водим от горното, на основание чл. 28, ал.4 във вр. с чл. 26, ал.1 от ЗЗакр.Д и В ИМЕТО НА НАРОДА Съдът Р Е Ш И : НАСТАНЯВА детето С
. А. К., с ЕГН ********** в семейството на неговите близки – СЛ. И. ТР., с ЕГН ********** и С. Д. ТР., с ЕГН **********, с настоящ адрес: ***, с оглед най-добрият интерес на детето, за срок от 3 /три/ години или до промяна на обстоятелствата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес за ДСП гр. Кнежа и в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението за РП Кн. Решението подлежи на незабавно изпълнение.

7

ЧНД No 113/2015

Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Г.Л.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 7.9.2015г.

8

Гражданско дело No 204/2014

Делби

С.С.И.

С.П.С.,
Х.М.С.,
Ц.М.С.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 8.9.2015г.
Р Е Ш И: ОБЯВЯВА за окончателен разделителен протокол вариант ВТОРИ от експертното заключение на експерта Б.З.. Копие от настоящето решение и от експертизата след влизане на РЕШЕНИЕТО в законна сила да се изпрати на ОС”Земеделие” – гр. Кн
. за изготвяне на съответните проекто-скици. Решението подлежи на въззивно обжалване пред ПлОС в 14 дневен срок от съобщението на страните, който тече от днес за явилият се процесуален представител на ищеца С.С.И., а за неявилите се ответници от получаване на съобщението за това.

9

Гражданско дело No 576/2014

Делби

П.И.П.

Р.Г.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 8.9.2015г.
ОБЯВЯВА за окончателен разделителен протокол вариант ПЪРВИ от експертното заключение на експерта Б.З.. Копие от настоящето решение и от експертизата след влизане на РЕШЕНИЕТО в законна сила да се изпрати на ОС”Земеделие” – гр. Кн
. за изготвяне на съответните проекти за делба и проекто-скици. Решението подлежи на въззивно обжалване пред ПлОС в 14 дневен срок от съобщението на страните, който тече от днес за явилият се процесуален представител на ищеца П.И.П., а за отв. Р.П. – от получаване на съобщението.

10

НОХД No 110/2015

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Я.Д.Г.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 8.9.2015г.
Я.Д.Г.
Мотиви от 10.9.2015г.

11

НОХД No 111/2015

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

В.Д.Г.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 8.9.2015г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение между Районна прокуратура гр.Кнежа, представлявана прокурор Д
. Д. и адвокат С.Я. от ПлАК – защитник на подсъдимия В.Д.Г.. ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура гр.Кн., представлявана прокурор Д. Д. и адвокат С.Я. от ПлАК – защитник на подсъдимия В.Д.Г., по смисъла на което: В.Д.Г. роден на *** ***, живущ ***, българин, с българско гражданство, с начално образование, разведен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с влязло в сила на 02.09.2011г. Наказателно постановление №538/2011г. на Началника на сектор ПП при ОДМВР гр. Бл., за това, че управлява МПС без да притежава съответното свидетелство за управление на МПС, на 08.09.2011г. около 01.38 ч. в гр.Кн., е извършил друго такова деяние, като по ул.”Р. Д.” пред дом № е управлявал МПС – лек автомобил „Фолксваген голф“ с рег.№……, без да притежава съответно свидетелство за управление на МПС, констатирано с АУАН № 755/2011г. по описа на РУП на МВР гр.Кн.- престъпление по чл. 343в, ал.2 във вр. с ал.1 от НК. На основание чл. 343в, ал.2 във вр. с ал.1 във връзка с чл. 54 ал. 1 от НК и по споразумение на страните на подсъдимия В. Д.Г. НАЛАГА наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на 3 (три) месеца, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказанието за срок от 3 (три) години, считано от влизане в сила на споразумението. Имуществени щети от престъплението – не са причинени. Разноски по наказателното производство – не са направени. Веществени доказателства по делото – не са приобщени. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Прокурор: ……………….. Защитник: …………………. / Д. Д. / /Адв.С.Я./ Подсъдим: ………………. /В.Д.Г./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия В.Д.Г. със снета по-горе самоличност по НОХ дело № 111/2015 г. по описа на КРС. Определението е окончателно На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата МН ”Подписка”, взета спрямо подсъдимия В.Д.Г. от ДП.
В.Д.Г.
В законна сила от 9.9.2015г.

12

АНД No 93/2015

По ЗГ и ЗЛОД

П.М.М.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 9.9.2015г.
НП-изменено

13

НОХД No 96/2015

ГЛ.X. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ РЕДА И ОБЩ. СПОКОЙСТВИЕ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Д.П.П.,
Т.Т.П.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 9.9.2015г.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото представеното споразумение. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор А
. Т. и адв. С.Ч. - служебен защитник на подсъдимата Д.П.П. - лично и Т.Т.П. - лично , по смисъла на което: Д.П.П. родена на *** ***, българка, българска гражданка, със средно образование, неомъжена, безработна, осъждана, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че: На 10.06.2015 год. в гр. Кн. в жилищен блок „ЗИМ“, находящ се на ул."К. и М." № .. в съучастие, като съизвършител с майка си Т.Т.П. *** самоволно, не по установения от закона ред, чрез заключване с катинар на вратата на асансьорно помещение в жилищния блок и струпване пред входа на помещението на преносима дървена стълба, касетки с буркани със зимнина, празни туби от минерална вода и други вещи, е осъществила едно свое или чуждо действително или предполагаемо право на ползване на асансьорното помещение, оспорвано от живущите в жилищния блок и асансьорните техници право на свободен достъп до асансьорното помещение и безпрепятствено техническо обслужване на асансьора, като случая е немаловажен, предвид непосредствената опасност за живота и здравето на ползващите асансьора лица - престъпление по чл. 323 ал.1 във вр. с чл. 20, ал.2 от НК. За извършеното престъпление по чл. 323 ал.1 във вр. с чл. 20, ал.2 от НК, на основание чл. 323 ал.1 във вр. с чл. 20, ал.2 във вр. с чл. 54 ал.1 от НК съдът й НАЛАГА Наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/. Съдът НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото Наказание „ГЛОБА“. На 10.06.2015 год. в гр. Кн. в жилищен блок „ЗИМ“, находящ се на ул."К. и М." № .., при условията на повторност, след като е била осъждана с влязла в сила присъда по НОХД №45/2015 год. по описа на РС – Кн. за същото такова престъпление, е извършила непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като е отправила ругатни, псувни и обиди към присъстващите граждани и изпълняващия служебните си задължения по опазване на обществения ред полицай В.В. - служител в РУ на МВР гр. Кн. - престъпление по чл.325, ал.З, пр.1 във вр. с ал.1 във вр. с чл.28, ал.1 от НК. На основание чл.325, ал.З, пр.1 във вр. с ал.1 във вр. с чл.28, ал.1 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът й НАЛАГА Наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/. На основание чл. 23 ал. 1 от НК КУМУЛИРА така наложените наказания, като ОПРЕДЕЛЯ едно общо най-тежко наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на 3 /три/ месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/. Т.Т.П. родена на *** ***, българка, българска гражданка, със средно образование, омъжена, безработна, неосъждана, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че: На 10.06.2015 год. в гр. Кн. в жилищен блок „ЗИМ", находящ се на ул.“К. и М." №.. всъучастие, като съизвършител с дъщеря си Д.П.П. *** самоволно, не по установения от закона ред, чрез заключване с катинар на вратата на асансьорно помещение в жилищния блок и струпване пред входа на помещението на преносима дървена стълба, касетки с буркани със зимнина, празни туби от минерална вода и други вещи, е осъществила едно свое или чуждо действително или предполагаемо право на ползване на асансьорното помещение, оспорвано от живущите в жилищния блок и асансьорните техници право на свободен достъп до асансьорното помещение и безпрепятствено техническо обслужване на асансьора, като случая е немаловажен, предвид непосредствената опасност за живота и здравето на ползващите асансьора лица - престъпление по чл. 323 ал.1 във вр. с чл. 20, ал.2 от НК. На основание чл. 323 ал.1 във вр. с чл. 20, ал.2, във връзка с чл.54, ал. 1 от НК съдът й НАЛАГА Наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/. Съдът НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото Наказание „ГЛОБА“. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР: .......................... СЛ.ЗАЩИТНИК: …………………….. / А. Т. / /адв. С.Ч./ ПОДСЪДИМАТА: ………………………… / Д.П.П. / ПОДСЪДИМАТА: ………………………… / Т.Т.П. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимите Д.П.П. и Т.Т.П. по настоящото НОХ дело № 96/2015 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Д.П.П. МН ,,Подписка”. ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Т.Т.П. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
Д.П.П.
Т.Т.П.
В законна сила от 9.9.2015г.

14

НОХД No 151/2015

Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

М.М.Д.,
А.И.Т.,
А.М.Д.,
И.К.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 9.9.2015г.
ПРИЕМА към делото постигнатото споразумение между Районна прокуратура гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и адв. Ц.А. от ПлАК, договорен защитник на подсъдимите: М.М.Д., А.М.Д., И.К.М. и А.И.Т. . ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение, по смисъла на което: Подсъдимия М.М.Д. роден на *** ***, българин, български гражданин, основно образование, неженен, неосъждан, безработен, не учи, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: Макар и непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, в съучастие, като съизвършител с А.М.Д., И.К.М. и А.И.Т.,***, на 01.09.2015 год. около 02.30 часа по пътя с. Ч. – с. Е., в землището на с. Е. отнел с намерение противозаконно да присвои чужди движими вещи – парична сума в размер на 25 лева в банкноти с различен номинал, а именно три банкноти с номинал от по пет лева и пет банкноти с номинал от по два лева от владението на собственика Ст. Ц. Ст. от гр. Ч. Бр., като за целта употребил сила – удари в областта на лицето и главата и заплашване с газ сигнален пистолет „Екол Специал 99“ калибър 9 мм. - престъпление по чл.198, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 във вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК. На основание чл. 198, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 във вр. с чл.63, ал.1, т.3 във вр. с чл. 54 ал.1 т.1 от НК и по споразумение между страните на подсъдимия М.М.Д. СЕ НАЛАГА наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" в размер на 1 (една) година. На основание чл.69, ал.1 във вр. с чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнение на така наложено наказанието за срок от 3 (три) години. Подсъдимия А.М.Д. роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, Месторабота – Пицария „Рома” – гр. К., на длъжност – барман, неосъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че: Макар и непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, в съучастие, като съизвършител с М.М.Д., И.К.М. и А.И.Т.,***, на 01.09.2015 год. около 02.30 часа по пътя с. Ч. – с. Е., в землището на с. Е. отнел с намерение противозаконно да присвои чужди движими вещи – парична сума в размер на 25 лева в банкноти с различен номинал, а именно три банкноти с номинал от по пет лева и пет банкноти с номинал от по два лева от владението на собственика Ст. Ц. Ст. от гр. Ч. Бр., като за целта употребил сила – удари в областта на лицето и главата и заплашване с газ сигнален пистолет „Екол Специал 99“ калибър 9 мм. - престъпление по чл.198, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 във вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК. На основание чл. 198, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 във вр. с чл.63, ал.1, т.3 във вр. с чл. 54 ал.1 т.1 от НК и по споразумение между страните на подсъдимия А.М.Д. СЕ НАЛАГА наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" в размер на 1 (една) година. На основание чл.69, ал.1 във вр. с чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (три) години. Подсъдимия И.К.М. роден на *** ***, българин, с българско гражданство, с начално образование, неженен, не посещава учебно заведение. неосъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че: Макар и непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, в съучастие, като съизвършител с М.М.Д., А.М.Д. и А.И.Т.,***, на 01.09.2015 год. около 02.30 часа по пътя с. Ч. – с. Е., в землището на с. Е. отнел с намерение противозаконно да присвои чужди движими вещи – парична сума в размер на 25 лева в банкноти с различен номинал, а именно три банкноти с номинал от по пет лева и пет банкноти с номинал от по два лева от владението на собственика Ст. Ц. Ст. от гр. Ч. Бр., като за целта употребил сила – удари в областта на лицето и главата и заплашване с газ сигнален пистолет „Екол Специал 99“ калибър 9 мм. - престъпление по чл.198, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 във вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК. На основание чл. 198, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 във вр. с чл.63, ал.1, т.3 във вр. с чл. 54 ал.1 т.1 от НК и по споразумение между страните на подсъдимия И.К.М. СЕ НАЛАГА наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" в размер на 1 (една) година. На основание чл.69, ал.1 във вр. с чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (три) години. Подсъдимия А.И.Т. роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, ученик в Кралство И. в гр. К., в провинция Сеговия,неосъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че: В съучастие, като съизвършител с М.М.Д., А.М.Д. и И.К.М.,***, на 01.09.2015 год. около 02.30 часа по пътя с. Ч. – с. Е., в землището на с. Е. отнел с намерение противозаконно да присвои чужди движими вещи – парична сума в размер на 25 лева в банкноти с различен номинал, а именно три банкноти с номинал от по пет лева и пет банкноти с номинал от по два лева от владението на собственика Ст. Ц. Ст. от гр. Ч. Бр., като за целта употребил сила – удари в областта на лицето и главата и заплашване с газ сигнален пистолет „Екол Специал 99“ калибър 9 мм. - престъпление по чл.198, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК. На основание чл. 198, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 във вр. с чл. 54 ал.1 т.1 от НК и по споразумение между страните на подсъдимия А.И.Т. СЕ НАЛАГА наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" в размер на 1 (една) година и 6 (шест) месеца. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (три) години. На основание чл.381, ал.5, т.6 във вр. с чл.53, ал.1, б. „а“ от НК, веществените доказателства - 1 бр. черна на цвят, машинно плетена маска – шапка с прорези за очите и устата, предадена с протокол от обв. А.М.Д. на 01.09.2015 година; 1 брой пистолет „Екол Специал 99", кал. 9мм, с фабричен № EU 1340885 с пълнител и два броя гилзи кал. 9 мм за газ –сигнален пистолет, предадени срещу разписка на ИКОС при РУМВР – Кн. за съхранение СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата. Разноските по делото в размер на 43.13 лв. се възлагат на подсъдимите: М.М.Д., А.М.Д., И.К.М. и А.И.Т. солидарно, като сумата бъде внесена по банкова сметка ***. Към споразумението са приложени декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК от подсъдимите. ПРОКУРОР:……………… ЗАЩИТНИК:……………………. / А. Т./ /Адв. Ц.А./ ПОДСЪДИМ:……………………. / М.М.Д./ ПОДСЪДИМ:………………….. /А.М.Д. / ПОДСЪДИМ:………………….. /И.К.М. / ПОДСЪДИМ:………………….. / А.И.Т. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА нака
М.М.Д.
А.И.Т.
А.М.Д.
И.К.М.

15

НОХД No 152/2015

Гл.XI. Отнемане на МПС - чл.346 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

М.М.Д.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 9.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и адвокат Ц.А. – договорен защитник на подсъдимия М.М.Д.. М.М.Д. роден на *** ***, българин, български гражданин, основно образование, неженен, неосъждан, безработен, не учи, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: Макар и непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си на 01.09.2015 год. около 02.30 часа по пътя с. Ч. – с. Е., в землището на с. Е. противозаконно е отнел чуждо моторно превозно средство – лек автомобил Дачия Сандеро с рег. № ………… собственост на Кр. Й. И. от гр. Ч. Бр., от владението на Ст. Ц. Ст. от гр. Ч. Бр. и без негово съгласие, с намерение да го ползва, като автомобила е изоставен без надзор - престъпление по чл.346, ал.2, т.1, пр.2 във вр. с ал.1 от във вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК. За това му деяние и на основание чл. 346, ал.2, т.1, пр.2 във вр. с ал.1 от във вр. с чл.63, ал.1, т.3 във вр. с чл. 54 ал.1 т.1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 1 (една) година. На основание чл.69, ал.1 във вр. с чл.66, ал.1 от НК съдът ОТЛАГА така наложеното наказание за срок от 3 (три) години. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. Прокурор: ................... Защитник: .................... / А. Т./ / Адв. Ц.А./ Подсъдим: ....................... / М.М.Д. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият М.М.Д. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 152/2015 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. М.М.Д. МН ,,Надзор на родителя”. Определението е окончателно.
М.М.Д.

16

Гражданско дело No 293/2014

Делби

Н.П.Т.

С.И.Х.,
М.П.Ч.,
О.И.Б.,
М.П.Б.,
И.П.Б.,
В.С.Ц.,
Е.А.В.,
И.И.Б.П.,
П.Й.Т.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 10.9.2015г.

17

Гражданско дело No 131/2015

Делби

Ф.Ц.Ц.,
Р.Г.П.,
Ф.Г.Т.

Й.Ц.Ц.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 10.9.2015г.

18

Гражданско дело No 349/2015

Развод по взаимно съгласие

З.А.Я.,
М.Е.В.

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 10.9.2015г.
В законна сила от 10.9.2015г.

19

ЧГД No 371/2015

Отказ от наследство

А.Р.И.,
З.А.А.,
Ф.О.Ч.

Г.И.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 10.9.2015г.
В законна сила от 10.9.2015г.

20

НОХД No 126/2015

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

К.Д.С.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 10.9.2015г.
Одобрява постигнатото на 10.09.2015 год. на основание чл. 384, ал. 1 във връзка с чл. 381 от НПК споразумение между Районна прокуратура - гр. Кн
., представлявана от прокурор Д. Д., служебния защитник - адв. С. Ч. от Пл. Адвокатска колегия и подсъдимия К.Д.С., с ЕГН: **********, по силата на което: К.Д.С., роден на *** ***, с постоянен адрес:*** №.., българин, с българско гражданство, с основно образование, нежен, безработен, осъждан, с ЕГН: **********, СЕ ПРИЗНАВА за виновен, в това че: В едногодишен срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление №28/2011 г. на Началника на РУ на МВР – гр. К., за това че управлява моторно превозно средство без да притежава съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство, връчено лично на 12.07.2011 г., влязло в сила на 20.07.2011 г., на 09.06.2012 г. в гр. Кн. е извършил друго такова деяние, като по ул. „ Р. Д.“ е управлявал МПС – лек автомобил „Мазда 323“ с рег.№ ………., без да притежава съответното свидетелство за управление на МПС, констатирано с АУАН №371/09.06.2012 г. по описа на РУ на МВР – гр.Кн. – престъпление по чл. 343в, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК. По споразумение на страните, за извършеното престъпление на основание чл. 343в, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.“б“ от НК Съдът НАЛАГА на подс. К.Д.С., с ЕГН: ********** и снета по делото самоличност, Наказание “ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: - по чл. 42а, ал.2, т.1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес:***, за срок от 3 (ТРИ) ГОДИНИ, с периодичност на явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице 5 (ПЕТ) ПЪТИ СЕДМИЧНО; - по чл. 42а, ал.2, т.2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 (ТРИ) ГОДИНИ; - по чл. 42а, ал.2, т.6 от НК – безвъзмезден труд в полза на обществото - 320 (ТРИСТА И ДВАДЕСЕТ) ЧАСА ГОДИШНО, за 3 (ТРИ) ПОРЕДНИ ГОДИНИ. От престъплението няма причинени имуществени вреди. По делото не са иззети веществени доказателства. Разноски по делото - не са направени. Прекратява наказателното производство по Досъдебно производство № ЗМ-165/2015 год. по описа на РУ МВР – Кн., ДП № 152/2015 год. по описа на РП – Кн. и НОХ дело № 126/2015 год. по описа на РС – гр. Кн. Отменя взетата в хода на досъдебното производство спрямо подсъдимия К.Д.С., с ЕГН: ********** Мярка за неотклонение „Подписка”. Определението е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
К.Д.С.
В законна сила от 10.9.2015г.

21

НОХД No 130/2015

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

С.Р.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 10.9.2015г.
Одобрява постигнатото на 10.09.2015 год. на основание чл. 384, ал. 1 във връзка с чл. 381 от НПК споразумение между Районна прокуратура - гр. Кн
., представлявана от Районен прокурор Кр. К., служебния защитник - адв. В. К. от Пл. Адвокатска колегия и подсъдимия С.Р.Б., с ЕГН: **********, по силата на което: С.Р.Б., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, от ромски произход, с българско гражданство, с начално образование, нежен, безработен, осъждан, с ЕГН: **********, СЕ ПРИЗНАВА за виновен, в това че: На 06.11.2012г. в с. Писарово, обл. Пл. в едногодишен срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление № 354/11.07.2012г. на Началника на РПУ гр.Л., влязло в сила на 11.10.2012г. за управление на МПС без свидетелство за управление на същото, отново извършил такова деяние като управлявал МПС – лек автомобил марка „Опел Вектра“ с рег. № ……….., без съответно свидетелство за управление на МПС – престъпление по чл. 343в, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК. По споразумение на страните, за извършеното престъпление на основание чл. 343в, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б“ от НК Съдът НАЛАГА на подс. С.Р.Б., с ЕГН: ********** и снета по делото самоличност, Наказание “ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: -по чл. 42а, ал.2, т.1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес:***, за срок от 1 (ЕДНА) ГОДИНА И 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично; -по чл. 42а, ал.2, т.2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 (ЕДНА) ГОДИНА И 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА; -по чл. 42а, ал.2, т.6 от НК – безвъзмезден труд в полза на обществото - 100 (СТО) ЧАСА, за срок от 1 (една) година и 6 (шест) месеца. От престъплението няма причинени имуществени вреди. По делото не са иззети веществени доказателства. Разноски по делото - не са направени. Прекратява наказателното производство по № ЗМ 164/2015 год. по описа на РУ МВР – Д. Д., ДП № 114/2015 год. по описа на РП – гр. Кн. и НОХ дело № 130/2015 год. по описа на РС - гр. Кн. Отменя взетата в хода на досъдебното произвоство спрямо подсъдимия С.Р.Б., с ЕГН: ********** Мярка за неотклонение „Подписка”. Определението е окончателно.
С.Р.Б.
В законна сила от 10.9.2015г.

22

Гражданско дело No 310/2015

Облигационни искове

АСПАРУХОВ ВАЛ ЕООД КНЕЖА

А.Х.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 11.9.2015г.

23

ЧНД No 153/2015

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

М.М.Д.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 11.9.2015г.
М.М.Д.

24

Гражданско дело No 37/2015

Издръжка

К.Й.Й.,
ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

К.Ц.А.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 12.9.2015г.

25

НОХД No 142/2015

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Ц.С.Ш.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 12.9.2015г.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото представеното споразумение. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и адв. Ж. Н. - договорен защитник на подсъдимият Ц.С.Ш. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия Ц.С.Ш., роден на *** ***, живущ ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 22.08.2015 год. в гр. Кн. в лек автомобил Сеат Кордоба с рег. № ………. негова собственост е държал без да има за това надлежно разрешение огнестрелно оръжие - газ-сигнален пистолет „Екол Дуал Компакт“ кал.9 мм. с фабр. № ЕJC1010037 турско производство с премахната втулка (преградата в цевта) и два броя боеприпаси за огнестрелно оръжие калибър 9 мм. - два самоделно преработени стартови (шумови) патрони за газ-сигнален пистолет, снарядени с метална сачма (проектил) - престъпление по чл.339, ал.1 от НК. На основание чл. 339, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т.1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/. На основание чл. 381, ал. 5, т.6 във вр. с чл. 53, ал.1, б.“А“ от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА веществени доказателства: един газ-сигнален пистолет „Екол Дуал Компакт“ кал. 9мм. с фабр.№ № ЕJC1010037 турско производство с премахната втулка (преградата в цевта); един пълнител и една гилза от патрон калибър 9 мм., намиращи се на съхранение в РУ МВР – Кн. ОСЪЖДА подсъдимия Ц.С.Ш. да заплати разноските по делото в размер на 114.02 лв. за изготвяне на експертизи, вносими по сметка на РС-Кн. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. Прокурор: ………………… Защитник: ………………… / А. Т. / /Адв. Ж. Н./ Подсъдим: ………………… /Ц.С.Ш./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производство срещу подсъдимия Ц.С.Ш. със снета по-горе самоличност по НОХ дело №142/2015 г. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата МН ”Подписка”, взета спрямо подсъдимия Ц.С.Ш. от ДП. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
Ц.С.Ш.
В законна сила от 12.9.2015г.

26

ЧНД No 143/2015

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА,
С.Ю.С.

 

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 14.9.2015г.
Уважава

27

НОХД No 149/2015

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

П.Б.Г.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 14.9.2015г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение между Районна прокуратура гр.Кн
., представлявана от прокурор Кр. К. и адвокат В. К. от ПлАК – защитник на подсъдимия П.Б.Г.. ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: П.Б.Г., роден на *** ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, ученик в 10 клас, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: Макар и непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, в едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 14-0285-000412/2014 г. на Началника на РУП – Кн. за управление на МПС без да притежава свидетелство за управление, на 30.08.2015 г., в гр. Кн., по ул."М. Б.”, срещу магазин „Капка“ е управлявал лек автомобил Фолксваген Туарег с рег. № ………., без да притежава свидетелство за управление на МПС, констатирано с АКТ бланков № 024178/30.08.2015 г. по описа на РУ МВР – Кн. – престъпление по чл. 343в, ал.2 във вр. с ал.1 във вр. с чл. 63 ал.1 т.4 от НК. На основание чл. 343в, ал.2 във вр. с ал.1 във вр. с чл. 63 ал.1 т.4 във връзка с чл. 55 ал.1 т.2 б.“Б“ във вр. с чл. 42а, ал.2, т.1, т.2 от НК и по споразумение на страните на подсъдимия П.Б.Г. се НАЛАГА наказание ,,ПРОБАЦИЯ” в размер на 6 (шест) месеца, изразяващи се в следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес ***, 2 (два) пъти седмично за срок от 6 / шест/ месеца и - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 / шест/ месеца. С деянието имуществени вреди не са причинени. Разноски по делото - не са направени. Веществени доказателства - не са иззети. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Прокурор: ……………….. Защитник: …………………. / Кр. К. / /Адв. К./ Подсъдим: ……………….. /П.Б.Г./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия П.Б.Г. със снета по-горе самоличност по НОХ дело № 149/2015 г. по описа на КРС. Определението е окончателно. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата МН ”Надзор на родителя” – майка Р. Д. Ст., взета спрямо подсъдимия П.Б.Г. от ДП.
П.Б.Г.
В законна сила от 14.9.2015г.

28

ЧНД No 106/2015

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

И.М.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 15.9.2015г.
И.М.И.

29

ЧНД No 124/2015

Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Б.Г.Ц.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 15.9.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 124/2015 г. по описа на РС – Кн. Предоставя възможност на освид. лице Б.Ц. в домашни условия да приема редовно предписаните му лекарства. Определението подлежи на въззивно обжалване пред ОС Плевен в 7 дневен срок от днес.

30

АНД No 147/2015

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

К.С.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 15.9.2015г.
К.С.К.

31

НОХД No 122/2015

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Н.М.И.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 16.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор Кр. К. и адвокат С.Ч. от ПлАК – служебен защитник на подсъдимия Н.М.И.. Подсъдимият Н.М.И. роден на *** год. в гр. Б. Сл., живущ ***,,М. Т.” № , а в момента – в Затвора в гр.Вр., българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: В едногодишен срок от наказването му по административен ред с влязло в сила на 03.08.2012г. наказателно постановление № 581/19.07.2012г. на Началника на РУП гр. Вр., за това че управлява моторно превозно средство без да притежава съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, връчено му на 26.07.2012г., на 19.11.2012г. около 21.45 часа в гр. Кн. е извършил друго такова деяние, като по ул.„Г. М.“, срещу дом № .., е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Опел Астра“ с регистрационен № …………, без да притежава съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, констатирано с Акт за установяване на административно нарушение № 781/2012г. по описа на РУП гр. Кн. - престъпление по чл. 343в, ал.2 във вр. с ал.1 от НК. За това му деяние и по споразумение между страните на основание чл. 343в, ал.2 във вр. с ал.1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т.2, б.“Б“ във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес:*** за 2 пъти седмично за срок от 2 /две/ години; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 /две/ години; - безвъзмезден труд в полза на обществото по 100 /сто / часа за всяка година. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:................... СЛ.ЗАЩИТНИК................... /Кр. К./ /адв.С.Ч./ ПОДСЪДИМ: ......................... / Н.М.И. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият Н.М.И. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 122/2015 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Н.М.И. МН ,,Подписка”. Осъжда подс. Н.М.И. с ЕГН ********** да заплати направените деловодни разноски от съда за свидетел, определени от счетоводството на съда. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
Н.М.И.
В законна сила от 16.9.2015г.

32

НОХД No 131/2015

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

В.Р.И.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 17.9.2015г.
Одобрява постигнатото на 17.09.2015 год. на основание чл. 384, ал. 1 във връзка с чл. 381 от НПК споразумение между Районна прокуратура - гр. Кн
., представлявана от районен прокурор Кр. К., служебния защитник - адв. В. К. от Плевенска Адвокатска колегия и подсъдимия В.Р.И., с ЕГН: **********, по силата на което: В.Р.И., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, работи, осъждан, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА за виновен, в това че: На 16.03.2012 г. в с. П., обл.Пл., в едногодишен срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление № 1321/05.01.2012 г. на Началника на РУП гр.Д. Д., влязло в сила на 04.03.2012 г. за управление на МПС без свидетелство за управление на същото, отново извършил такова деяние като управлявал МПС – лек автомобил марка „Фолксваген” с рег.№ ….без съответно свидетелство за управление на МПС – престъпление по чл. 343в, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК. По споразумение на страните, за извършеното престъпление на основание чл. 343в, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б“ във връзка с чл. 42а, ал. 2 от НК Съдът НАЛАГА на подс. В.Р.И., с ЕГН: ********** и снета по делото самоличност, Наказание “ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: - по чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес:***, за срок от 1 (ЕДНА) ГОДИНА - 2 (два) пъти седмично; - по чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 (ЕДНА) ГОДИНА; - по чл. 42а, ал. 2, т. 6 от НК – безвъзмезден труд в полза на обществото - 100 (СТО) ЧАСА годишно, за 1 (ЕДНА) ГОДИНА. Имуществени вреди от престъплението не са причинени. Веществени доказателства по делото не са приобщени. Разноски по делото - не са направени. Прекратява наказателното производство по Досъдебно производство № ЗМ-108/2015 год. по описа на РУ МВР – Д. Д., ДП № 115/2015 год. по описа на РП – Кн. (Пр.пр. № 531/2015 г.) и НОХ дело № 131/2015 год. по описа на РС – гр. Кн. Отменя взетата в хода на досъдебното производство спрямо подсъдимия В.Р.И., с ЕГН: ********** Мярка за неотклонение „Подписка”. Определението е окончателно.
В.Р.И.
В законна сила от 17.9.2015г.

33

Гражданско дело No 16/2015

Издръжка

Д.Д.К.

Д.Х.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 24.9.2015г.

34

НОХД No 133/2015

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

А.Н.С.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Присъда от 24.9.2015г.
А.Н.С.
Мотиви от 24.9.2015г.

35

ЧНД No 159/2015

Реабилитации чл.85-88а НК

Ц.Е.Н.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 24.9.2015г.

36

АНД No 132/2015

Административни дела

Г.К.К.

РУ НА МВР Д. ДЪБНИК

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 25.9.2015г.
НП-отменено

37

Гражданско дело No 335/2015

Делби

Ц.Г.Х.

Т.П.К.,
Т.Й.В.,
Т.В.З.,
А.И.П.,
П.Ц.П.,
М.П.Ш.,
В.Н.И.,
М.Г.К.,
Л.Г.М.,
Б.Б.М.,
В.Б.Н.,
И.Т.Х.,
О.Г.Д.,
В.Г.К.,
Н.П.П.,
Й.П.Д.,
И.Н.П.,
П.И.П.,
Т.И.К.,
Л.Ф.В.,
С.Ф.А.,
Л.Д.Б.,
Л.П.Н.,
А.А.Н.,
М.А.К.,
С.Ц.И.,
Б.Ц.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 28.9.2015г.

38

Гражданско дело No 521/2014

Делби

Г.В.П.

В.Г.П.,
Т.Г.П.,
Н.В.П.,
И.Д.Т.,
В.И.В.,
Т.И.Ц.,
Ц.Д.Д.,
Д.Ц.Д.,
Ц.Ц.Д.,
Н.П.К.,
Д.П.А.,
Р.П.И.,
Д.Д.П.,
В.Д.Ш.,
В.Д.П.,
В.Г.М.,
Й.Г.Б.,
Б.Г.И.,
М.Г.И.,
П.П.И.П.,
Е.И.Г.,
П.И.Г.,
И.Н.И.П.,
А.Н.В.,
В.Н.Б.,
С.Н.М.,
Ц.И.Г.,
Т.Ц.Т.,
Н.Ц.П.,
Ц.С.К.,
П.С.П.,
А.И.М.,
М.С.Д.,
И.С.Д.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 29.9.2015г.

39

Гражданско дело No 366/2015

Изменение на издръжка

А.Д.И.

П.Л.Д.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 29.9.2015г.
ПРИЕМА и ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба по смисъла, на която: 1. Бащата П.Л. Д., с ЕГН ********** ще заплаща по банков път, считано от месец септември 2015 г. месечна издръжка на малолетното си дете Р
. ПЛ. Д., с ЕГН ********** сумата от 140 лева (сто и четиридесет лева) чрез неговата майка и законен представител А.Д.И. с ЕГН **********, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от деня на падежа до оконачателното й изплащане – до 30 (тридесето) число на текущия месец, за който се отнася издръжката в срок до настъпване на обстоятелства за нейното изменение или прекратяване. 2. Бащата П.Л.Д., с ЕГН ********** ще заплаща дължимата месечна издръжка на малолетното си дете Р. ПЛ. Д., с ЕГН ********** за шест месеца назад, считано от датата на завеждане на Исковата молба, а именно: от 07.03.2015 г. до 07.09.2015 г. или общо в размер на 375 лева (триста седемдесет и пет лева) за посочения период – на един път до 30.10.2015 г. 3. Бащата П.Л.Д., с ЕГН ********** ще заплати всички разноски по делото, в това число адвокатския хонорар, направен от страна на ищцата, както и държавната такса по сметка на РС-Кнежа. С П О Г О Д И Л И СЕ : 1. ……………………… /АДВ.С.Ч. за ищцата А.Д.И./ 2. ................................. /П.Л.Д. / Съдът на основание чл. 234, ал. 3 от ГПК придава значение на влязло в сила решение на настоящата спогодба и същата не подлежи на обжалване пред по-горен съд. ОСЪЖДА П.Л.Д. с ЕГН ********** да заплати по сметка на КРС окончателна държавна такса в размер на 90.00 лв., а на А.Д.И. – 300 лева направени адвокатски разноски. ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 366/2015 год. по описа на КРС като спогодено. Определението е окончателно.
В законна сила от 29.9.2015г.

40

Гражданско дело No 393/2015

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 29.9.2015г.

41

Гражданско дело No 395/2015

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 29.9.2015г.
Водим от горното, на основание чл. 30, ал.1 във вр. с чл. 29, т.9 от ЗЗакр.Д и В ИМЕТО НА НАРОДА Съдът Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето А
. Е. МЛ., с ЕГН ********** в приемно семейство – М. А. С., с ЕГН ********** и Р. Е. С., с ЕГН **********, двамата от с.Е., поради промяна в обстоятелствата, свързани с детето, която промяна е в негов интерес. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес за ДСП гр. Кн. и в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението за РП Кн. Решението подлежи на незабавно изпълнение.

42

Гражданско дело No 396/2015

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 29.9.2015г.

43

Гражданско дело No 397/2015

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 29.9.2015г.

44

НОХД No 116/2015

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

И.Д.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 29.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор Д
. Д. и адв. Г. Х. от ВрАК - договорен защитник на подсъдимия И.Д.М. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия И.Д.М., роден на *** год. в гр. С., живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен с две непълнолетни деца, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В едногодишен срок от наказването му по административен ред с влязло в сила наказателно постановление № 15-0285- 000062/2015г. на Началника на РУП гр. Кн., за това че управлява моторно превозно средство без да притежава съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, връчено му лично на 06.06.2015г., влязло в сила на 16.06.2015г., на 21.07.2015г. около 17.35 часа в гр. Кнежа е извършил друго такова деяние, като по ул. „Ст. Ц.“, срещу магазин „Пени маркет” е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Пежо 205“ с регистрационен № …………, без да притежава съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, констатирано с Акт за установяване на административно нарушение № 024075/21.07.2015г. по описа на РУП гр. Кн. - престъпление по чл. 343в, ал.2 във вр. с ал.1 от НК. За това му деяние и по споразумение между страните на основание чл. 343в, ал. 2 във вр. с ал.1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес:***,,Брацигово” №10А, 3 /три/ пъти седмично за срок от 2 /две/ години; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 /две/ години; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа за всяка една година. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: …………………………. /Д. Д./ /адв. Г. Х. / ПОДСЪДИМ: ………………………… /И.Д.М./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимия И.Д.М. настоящото НОХ дело № 116/2015 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. И.Д.М. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
И.Д.М.
В законна сила от 29.9.2015г.

45

Гражданско дело No 196/2015

Облигационни искове

Р.П.В.

ЕТ П.-А.- П.Ч.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 30.9.2015г.
Водим от горното и на основание чл.232 от ГПК съдът ОПРЕДЕЛИ : ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по Гр.д.№ 196/2015 г. по описа на РС – Кн
., поради оттегляне на исковата претенция от ищцата срещу ответника. Определението може да се обжалва с частна жалба пред ПлОС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

46

Гражданско дело No 212/2015

Облигационни искове

И.И.М.

Д.И.М.,
К.И.М.,
Г.Н.Д.,
Т.Д.Т.,
Г.И.Н.,
Т.Г.К.,
Н.Г.Р.,
И.К.Т.,
И.Н.Д.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 30.9.2015г.
Предвид разпоредбата на чл. 232, Предложение 1 от ГПК Водим от горното съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по Гр. дело № 212/2015 г. по описа на КРС, поради оттегляне на иска от ищеца. Определението не подлежи на обжалване.

47

Гражданско дело No 394/2015

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 30.9.2015г.

48

Гражданско дело No 398/2015

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 30.9.2015г.

49

НОХД No 155/2015

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

М.М.Т.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 30.9.2015г.
Одобрява постигнатото на 30.09.2015 год. на основание чл. 384, във връзка с чл. 381 от НПК споразумение между Районна прокуратура - гр. Кн
., представлявана от районен прокурор Кр. К., служебния защитник - адв. В. К. от Пл. Адвокатска колегия и подсъдимия М.М.Т., с ЕГН: **********, по силата на което: Подсъдимият М.М.Т., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: **********, СЕ ПРИЗНАВА за виновен, в това че: На 23.04.2012 г. в гр. Кн., обл. Пл. по ул. „ М. Б.” в едногодишен срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление №818/2011 г. на Началника на РУП гр. О., влязло в законна сила на 18.11.2011 г., за управление на МПС без свидетелство за управление на същото, отново извършил такова деяние, като управлявал МПС – лек автомобил марка „ Рено 19” с рег. №……….. без да притежава съответното свидетелство за управление на МПС – престъпление по чл. 343в, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК. По споразумение на страните, за извършеното престъпление на основание чл. 343в, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.“б“ от НК Съдът НАЛАГА на подс. М.М.Т., с ЕГН: ********** и снета по делото самоличност, Наказание “ПРОБАЦИЯ” по чл. 42а, ал.2 от НК, със следните пробационни мерки: - по т. 1 – задължителна регистрация по настоящ адрес:***, за срок от 3 (ТРИ) ГОДИНИ, 2 (ДВА) ПЪТИ СЕДМИЧНО; - по т. 2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 (ТРИ) ГОДИНИ; - по т. 6 от НК – безвъзмезден труд в полза на обществото - 320 (ТРИСТА И ДВАДЕСЕТ) ЧАСА ГОДИШНО, за всяка една от трите години. Имуществени вреди от престъплението – не са причинени. Разноски по делото – не са направени. Веществени доказателства по делото не са приобщени. Прекратява наказателното производство по Досъдебно производство № ЗМ-150/2015 год. по описа на РУ МВР – Кн. и ДП № 147/2015 год. по описа на РП – Кн. (пр.пр. № 692/2015 г.) и НОХ дело № 155/2015 год. по описа на РС – гр. Кн.. Отменя взетата в хода на досъдебното производство спрямо подсъдимия М.М.Т., с ЕГН: ********** Мярка за неотклонение „Подписка”. Определението е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
М.М.Т.
В законна сила от 30.9.2015г.

50

ЧНД No 158/2015

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

С.Р.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 30.9.2015г.
На основание чл. 25, ал.1 във връзка с чл. 23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на осъдения С.Р.Б., с ЕГН ********** ***, едно общо най-тежко наказание измежду наказанията, наложени му по НОХД № 752/ 2015 год. и НОХД № 784/ 2015 год. – двете по описа на РС Пл
., НОХД № 309/ 2015 год. на РС Б. Сл. и НОХД № 130/ 2015 год. на РС Кн., а именно „ПРОБАЦИЯ”, със следните пробационни мерки: - по чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес:***, за срок от 1 /ЕДНА/ ГОДИНА и 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА, с периодичност два пъти седмично; - по чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /ЕДНА/ ГОДИНА и 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА; - по чл. 42а, ал. 2, т. 6 от НК – безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /СТО/ ЧАСА за 1 (една) година и 6 (шест) месеца. На основание чл. 25, ал.2 от НК ПРИСПАДА фактически изтърпяната част от наказанието Пробация, с начало на надзора 08.04.2015 год.
С.Р.Б.

51

НОХД No 170/2015

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

И.Д.Д.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 30.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото на 30.09.2015 год. споразумение между Районна прокуратура – Кн
., представлявана от Районен прокурор Кр. К. и адвокат В. К. от ПлАК – защитник на обвиняемия И.Д.Д. ***, за решаване на делото в досъдебната фаза по бързо производство №29/2015 г. по описа на РП Кн. / БП № ЗМ- 521/ 2015 г. по описа на РУ МВР – Д. Д. /, съобразно разпоредбите на чл. 381 и сл. от НПК, по силата на което: Обвиняемият И.Д.Д., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На неустановена дата за времето от 26. 07. 2012 г. до 17.09.2015 г. в с. П., общ. И., обл. Пл., в дом находящ се на ул. „ Л. Ст.” №.., чрез другиго – неустановено по делото лице, осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, посредством 2 бр. проводник със сечение по 10 кв. мм., с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК. По споразумение на страните и на основание чл. 234в, ал. 1 във вр. с чл. 54, . 1 от НК Съдът НАЛАГА на обвиняемия И.Д.Д., с ЕГН: ********** и снета по-горе самоличност Наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за 3 (ТРИ) МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА за срок от 3 (ТРИ) ГОДИНИ, както и „ГЛОБА” в размер на 100 / сто/ лева в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС Кн. Имуществени вреди от престъплението не са причинени. ОТНЕМА на основание чл. 53, ал.1, б. „а” от НК в полза на Държавата приобщените по делото веществени доказателства, а именно: 1 бр. ел. проводник с обща дължина 1 м. с черна гумирана изолация, вътре в която са разположени 3 бр. отделни жила – 1 бр. със синя, 1 бр. жълто-зелена и 1 бр. кафява, която е с дължина 76 см, като от нея липсва 24 см. гумирана обвивка, а синьото и жълто-зеленото жило са оголени в края. Разноски по делото – не са направени. ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по бързо производство №29/2015 г. по описа на РП Кн. , БП №ЗМ- 521/ 2015 г. по описа на РУ МВР – Д. Д. и НОХ дело № 170/2015 год. по описа на РС гр. Кн. Отменя взетата в хода на бързото производство спрямо обвиняемия И.Д.Д., с ЕГН: ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението на съда е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
И.Д.Д.
В законна сила от 30.9.2015г.

52

НОХД No 171/2015

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

А.Г.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 30.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от районен прокурор Кр. К. и адв. И. Цв. от ПлАК - защитник на подсъдимия А.Г.М., по смисъла на което: Подсъдимият А.Г.М., роден на *** ***, обл.Пл., българин, български гражданин, с начално образование – грамотен, неженен, работи, неосъждан, с ЕГН:********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН за това, че: На 20.09.2015 г. в 02.09 часа в гр.Кн., обл.Пл. по ул.“С. Вр.“ срещу дом № управлявал МПС – лек автомобил марка „Фолксваген голф“ с рег. № ………, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,2 на хиляда, установено по надлежния ред – с протокол от химическа експертиза № 551/25.09.2015 г. н ЦСМП гр.Пл. – престъпление по чл. 343 б, ал.1 от НК. На основание чл. 343б, ал. 1 вр. чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК и ПО СПОРАЗУМЕНИЕ на страните на подсъдимия А.Г.М. се НАЛАГА наказание „ ПРОБАЦИЯ”, включваща следните пробационни мерки по чл. 42 а, ал.2, т.1 и т. 2 от НК: - т.1 - Задължителна регистрация по настоящ адрес:***, за срок от 1 / една/ година и 6 / шест/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационнен служител три пъти седмично; - т.2 - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 год. и 6 месеца / една година и шест месеца/. Имуществени щети от престъплението не са причинени. Разноски по наказателното производство – не са направени. Веществени доказателства по делото – не са приобщени. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимия. ПРОКУРОР: ........................ ЗАЩИТНИК: ……………………. /Кр. К./ /адв. И. Цв./ ПОДСЪДИМ:................... /А.Г.М./ Съдът ОПРЕДЕЛИ : ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимия А.Г.М. по НОХ дело № 171/2015 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата в досъдебното производство спрямо подсъдимия А.Г.М. мярка за неотклонение ,,Подписка”. Определението е окончателно.
А.Г.М.
В законна сила от 30.9.2015г.