РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за свършените дела
за периода от 1.8.2015г. до
31.8.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 114/2015

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Ю.С.В.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 4.8.2015г.
Ю.С.В.
Мотиви от 4.8.2015г.
В законна сила от 20.8.2015г.

2

НОХД No 117/2015

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

А.М.А.,
М.М.Д.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 4.8.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор Кр
. К. и адв. Св. Я. - договорен защитник на подс. А.М.А. – лично и на подс. М.М.Д. - лично, по смисъла на което: Подсъдимият А.М.А. роден на *** ***, обл. Плевен, ул. „Никола Вапцаров“ №17, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 15.07.2015г. в землището на с.Ст., общ.И., обл.Пл. в близост до сметището в посока към с.Староселци, при условията на повторност, без да има редовно писмено позволително транспортирал с каруца незаконно добит от другиго дървен материал – 1 куб.м. брястови дърва за огрев от горския фонд на стойност 60,00лв. – престъпление по чл.235, ал.3, т.4 във вр. с ал.2 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 28, ал.1 от НК. На основание чл.235, ал.3, т.4 във вр. с ал.2 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 28, ал.1 във вр. с чл. 54 ал.1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 1 /една/ година. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/. Подсъдимият М.М.Д. роден на ***г***, обл.Пл., ул.,,Ст. Пл.” №.., българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 15.07.2015г. в землището на с.Ст., общ.И., обл.Пл. в близост до сметището в посока към с.Староселци, при условията на повторност, без да има редовно писмено позволително транспортирал с каруца незаконно добит от другиго -дървен материал - 1ку6.м. брястови дърва за огрев от горския фонд на стойност 60,00лв. – престъпление по чл.235,ал.3,т.4 във вр. с ал.2 във вр. с ал.1 във вр. с чл. 28, ал.1 от НК. На основание чл.235,ал.3,т.4 във вр. с ал.2 във вр. с ал.1 във вр. с чл. 28, ал.1 във вр. с чл. 54 ал.1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 1 /една/ година. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ СЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото наказание „Глоба“. Имуществени щети от престъплението: обезпечени - 2 куб.м. брестови дърва - на съхранение в ДГС Пл. Веществени доказателства: - ДА СЕ ПРЕДАДАТ на ДГС на разпореждане: 2 куб.м. брестови дърва, предадени с 2 бр. протоколи за доброволно предаване по делото и възложени на служител от ДГС за съхранение. - ВРЪЩАТ СЕ на правоимащите лица: 2 бр. каруци, предадени със същите 2 бр. протоколи за доброволно предаване по делото и възложени на служител от ДГС за съхранение - 1 бр. каруца на М.М.Д. и 1 бр. каруца на А. М.А.. ОСЪЖДА подсъдимите А.М.А. и М.М.Д. със снети по-горе самоличности ДА ЗАПЛАТЯТ СОЛИДАРНО по сметка на ОД на МВР направени разноски по делото в размер на 20 лв. за вещо лице. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимите. ПРОКУРОР: .......................... /Кр. К./ ЗАЩИТНИК: ………………………. ПОДСЪДИМ: …………………………. /адв. Св. Я. / / А.М.А. / ПОДСЪДИМ: …………………………. / М.М.Д. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимите А.М.А. и М.М.Д. по настоящото НОХ дело № 117/2015 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. А.М.А. МН ,,Подписка” до влизане на присъдата в сила. ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. М.М.Д. МН ,,Подписка” до влизане на присъдата в сила. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. На съдебните заседатели определя възнаграждение от бюджета на съда от по 4,78 лв.
А.М.А.
М.М.Д.
В законна сила от 4.8.2015г.

3

Гражданско дело No 308/2015

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 5.8.2015г.
В законна сила от 13.8.2015г.

4

Гражданско дело No 309/2015

Искове по СК

М.Н.С.

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 6.8.2015г.
В законна сила от 6.8.2015г.

5

ЧНД No 121/2015

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА,
Д.В.С.,
Е.С.С.

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 6.8.2015г.
Уважава

6

НОХД No 125/2015

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

М.М.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 13.8.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото на 07.08.2015 год. споразумение между Районна прокуратура – Кн
., представлявана от прокурор Д. Д. и адвокат Г.Х. от ВрАК - защитник на обвиняемия М.М.М. ***, за прекратяване на досъдебно производство №135/2015 г. по описа на РП Кн., съобразно разпоредбите на чл. 381 и сл. от НПК, по силата на което: Обвиняемият М.М.М., роден на ***г***, постоянен адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** се признава за виновен в това, че: На неустановена дата за времето от 30.06.2011 г. до 15.05.2015 г. в гр.Кн. в електромерно табло на стълб, находящи се на ул.„В. П.“ пред дом № чрез другиго осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – чрез монтиране на проводник тип ПВА- 1х6 кв.мм. след автоматичен предпазител 63А в единия край, а другият край към фазов проводник на битовата ел.инсталация на имота в гр. Кн., ул.“В. П.“ №, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК. По споразумение на страните, на основание чл. 234в, ал.1 във вр. с чл. 55, . 1, т.2, б. „б” от НК Съдът НАЛАГА на обвиняемия М.М.М., с ЕГН: ********** и снета по-горе самоличност Наказание “ПРОБАЦИЯ”, със следните пробационни мерки: - по чл. 42а, ал.2, т.1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес:***,,В. П.” № .., за срок от 3 (ТРИ) ГОДИНИ, с периодичност на явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице 5 (пет) пъти седмично; - по чл. 42а, ал.2, т.2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 (ТРИ) ГОДИНИ; - по чл. 42а, ал.2, т.6 от НК – безвъзмезден труд в полза на обществото – 320 (триста и двадесет) часа годишно, за всяка една от трите години; На основание чл.55, ал.3 от НК Съдът НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото наказание „Глоба". Имуществени вреди от престъплението - не са причинени. Веществените доказателства по делото - не са приобщени. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК М.М.М., с ЕГН: ********** *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Кн. направените по делото разноски за вещо лице в размер на 30.00 лв. ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по досъдебно производство №135/2015 г. по описа на РП Кн., ДП ЗМ-153/2015 г. по описа на РУ на МВР Кн. и НОХ дело №125/2015 год. по описа на РС - гр. Кн. Отменя взетата в хода на досъдебно производство №ЗМ-153/2015 год. по описа на РУ на МВР Кн. спрямо обвиняемия М.М.М., с ЕГН: ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението на съда е окончателно.
М.М.М.
В законна сила от 13.8.2015г.

7

Гражданско дело No 7/2015

Делби

Е.Г.Р.

Л.И.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 14.8.2015г.

8

Гражданско дело No 188/2015

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

Н.Б.Ц.,
С.И.Б.

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 20.8.2015г.

9

Гражданско дело No 341/2015

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 21.8.2015г.
и В ИМЕТО НА НАРОДА Съдът Р Е Ш И : НАСТАНЯВА детето М
. П. Х., с ЕГН: ********** в приемно семейство – В. КР. М., с ЕГН: **********, с настоящ адрес: ***, с оглед най-добрия интерес на детето, за срок от 3 /три/ години или до промяна на обстоятелствата. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях условия, при които детето М. П. Х., с ЕГН: ********** да ползва социалната услуга ,,заместваща приемна грижа”, а именно: -при възникване на извънредни обстоятелства, непозволяващи на професионалното приемно семейство да полага грижи за детето; -когато приемното семейство има нужда от почивка или преживяват временно някаква трудност; -при необходимост по преценка на отдела „Закрила на детето” при ДСП – гр.Кн.. ОПРЕДЕЛЯ режим за лични контакти на детето М. П. Х., с ЕГН: ********** с родителите му – И. ЦВ. И. И П. И. Х., при изявено желание от тяхна страна, както следва: всеки първи и трети петък от месеца в ДСП – гр. Кн., в присъствие на социален работник от Отдел ,,Закрила на детето”, който да определя часовете за срещи между тях. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес за ДСП гр. Кн. и в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението за РП Кн. Решението подлежи на незабавно изпълнение. Районен съдия:

10

Гражданско дело No 338/2015

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 21.8.2015г.
На основание чл. 30, ал.1 във вр. с чл. 29, т.8 и т.9 от ЗЗакр.Д и В ИМЕТО НА НАРОДА Съдът Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето Р
. Д. Д., с ЕГН: ********** в приемно семейство – И. З. А. и Кр. Хр. А., двамата от с. М., обл. Вр., поради промяна на мярката за закрила и промяна в обстоятелствата, свързани с детето, а именно: настаняването му в семейство на роднини, която промяна е в негов интерес. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес за ДСП – Кн. и в 7-дневен срок от получаване на съобщението – за РП - Кн. Решението подлежи на незабавно изпълнение. Районен съдия:

11

Гражданско дело No 339/2015

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 21.8.2015г.
Водим от горното, на основание чл. 28, ал.4 във вр. с чл. 26, ал.1 от ЗЗакр.Д и В ИМЕТО НА НАРОДА Съдът Р Е Ш И : НАСТАНЯВА детето Р
. Д. Д., с ЕГН ********** в семейството на роднини – бабата и дядото /по бащина линия/ Г. Д. СТ., с ЕГН ********** и И. М. Г., с ЕГН **********, с настоящ адрес: *** А, с оглед най-добрият интерес на детето, за срок от 4 /четири/ години. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес за ДСП гр. Кн. и в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението за РП Кн. Решението подлежи на незабавно изпълнение. Районен съдия:

12

Гражданско дело No 340/2015

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 21.8.2015г.
На основание чл. 28, ал.4 във вр. с чл. 26, ал.1 от ЗЗакр.Д и В ИМЕТО НА НАРОДА Съдът Р Е Ш И : НАСТАНЯВА детето И
. П. Х., с ЕГН: ********** в приемно семейство – В. КР. М., с ЕГН **********, с настоящ адрес: ***, с оглед най-добрия интерес на детето, за срок от 3 /три/ години или до промяна на обстоятелствата. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях условия, при които детето И. П. Х., с ЕГН: ********** да ползва социалната услуга ,,заместваща приемна грижа”, а именно: -при възникване на извънредни обстоятелства, непозволяващи на професионалното приемно семейство да полага грижи за детето; -когато приемното семейство има нужда от почивка или преживяват временно някаква трудност; -при необходимост по преценка на отдела „Закрила на детето” при ДСП – гр.Кн. ОПРЕДЕЛЯ режим за лични контакти на детето И. П. Х., с ЕГН: ********** с родителите му – И. ЦВ. И. И П. И. Х., при изявено желание от тяхна страна, както следва: всеки първи и трети петък от месеца в ДСП – гр. Кн., в присъствие на социален работник от Отдел ,,Закрила на детето”, който да определя часовете за срещи между тях. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес за ДСП гр. Кн. и в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението за РП Кн. Решението подлежи на незабавно изпълнение. Районен съдия:

13

Гражданско дело No 341/2015

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 21.8.2015г.
На основание чл. 28, ал.4 във вр. с чл. 26, ал.1 от ЗЗакр.Д и В ИМЕТО НА НАРОДА Съдът Р Е Ш И : НАСТАНЯВА детето М
. П. Х., с ЕГН: ********** в приемно семейство – В. КР. М., с ЕГН: **********, с настоящ адрес: ***, с оглед най-добрия интерес на детето, за срок от 3 /три/ години или до промяна на обстоятелствата. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях условия, при които детето М. П. Х., с ЕГН: ********** да ползва социалната услуга ,,заместваща приемна грижа”, а именно: -при възникване на извънредни обстоятелства, непозволяващи на професионалното приемно семейство да полага грижи за детето; -когато приемното семейство има нужда от почивка или преживяват временно някаква трудност; -при необходимост по преценка на отдела „Закрила на детето” при ДСП – гр.Кн. ОПРЕДЕЛЯ режим за лични контакти на детето М. П. Х., с ЕГН: ********** с родителите му – И. ЦВ. И. И П. И. Х., при изявено желание от тяхна страна, както следва: всеки първи и трети петък от месеца в ДСП – гр. Кн., в присъствие на социален работник от Отдел ,,Закрила на детето”, който да определя часовете за срещи между тях. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес за ДСП гр. Кн. и в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението за РП Кн. Решението подлежи на незабавно изпълнение. Районен съдия:

14

НОХД No 137/2015

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

С.С.Д.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 21.8.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото на 21.08.2015 год. споразумение между Районна прокуратура – Кн
., представлявана от Районен прокурор Кр. К. и адвокат Г.Х. от ВрАК – защитник на обвиняемата С.С.Д. ***, за решаване на делото в досъдебната фаза /досъдебно производство № 127/2015 г. по описа на РП Кн. и ДП № ЗМ-114/2015 г. по описа на РУ МВР Кн./, съобразно разпоредбите на чл. 381 и сл. от НПК, по силата на което: Обвиняемата С.С.Д., родена на *** ***, с постоянен адрес:***, ул. „Г. М." № .., от ромски произход, с българско гражданство, със средно образование, неомъжена, безработна, неосъждана, с ЕГН: **********, се признава за виновна, в това, че: На неустановена дата до 20. 04. 2015 г. в гр. Кн., обл. Пл., в дома си на ул. „Г. М.“ № .., чрез друго неустановено по делото лице, осъществила неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – клон гр. Пл., посредством директно присъединяване по механичен способ с два захранващи проводника със сечение по 6 кв. мм. от фаза и нула на уличната разпределителна мрежа ниско напрежение, преди автоматичен предпазител, с което е създала условия за неотчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК. По споразумение на страните и на основание чл. 234в, ал. 1 във вр. с чл. 54, . 1 от НК Съдът НАЛАГА на обвиняемата С.С.Д., с ЕГН: ********** и снета по-горе самоличност Наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за 3 (ТРИ) МЕСЕЦА. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (ТРИ) ГОДИНИ. На основание чл. 234в, ал. 1 във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 4 от НК Съдът НАЛАГА на обвиняемата С.С.Д., с ЕГН: ********** и кумулативно предвиденото наказание „ГЛОБА” в размер на 100 (сто) лева в полза на бюджета на съдебната власт по приходната сметка на РС – Кн. Имуществени вреди от престъплението не са причинени. Веществени доказателства по делото не са приобщени. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК С.С.Д., с ЕГН: ********** ***, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Кн. направените по делото разноски за вещо лице в размер на 30.00 лв. ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по досъдебно производство № ЗМ-114/2015 г. по описа на РУ на МВР Кн., ДП № 127/2015 г. по описа на РП Кн. и НОХ дело № 137/2015 год. по описа на РС гр. Кн. Отменя взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемата С.С.Д., с ЕГН: ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението на съда е окончателно.
С.С.Д.
В законна сила от 21.8.2015г.

15

Гражданско дело No 529/2013

Делби

Т.И.М.П.,
М.Й.М.,
И.Т.Р.,
П.Т.М.

Ц.С.К.,
З.С.П.,
Н.М.Б.,
В.М.М.,
Т.И.М.,
В.И.М.,
И.И.М.,
С.И.М.,
И.И.М.,
Г.И.К.,
К.А.М.,
Ц.И.М.,
М.И.М.,
П.М.М.,
Е.И.С.,
Д.П.М.,
В.В.П.,
П.В.М.,
Е.П.Л.,
С.Й.С.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 26.8.2015г.

16

Гражданско дело No 180/2015

Искове по КТ за отмяна на уволнение

Л.С.Ж.

ОБЩИНА КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 26.8.2015г.

17

Гражданско дело No 351/2013

Делби

В.Х.Б.

С.И.К.,
М.И.К.П.,
Й.П.К.,
Л.Г.И.,
Г.Г.К.,
Д.Л.К.,
В.И.И.,
П.И.К.,
К.И.К.,
С.И.Б.,
Н.И.Б.,
Х.И.Б.,
И.Х.Б.,
К.Н.Б.,
И.Н.Б.,
Н.Я.Л.,
И.Я.Б.,
М.А.П.,
В.А.Б.,
Р.А.И.,
Х.М.Б.,
В.П.Б.П.,
Т.П.Б.,
М.Т.Ш.,
Г.Т.Д.,
В.А.Б.,
Х.Ц.Б.,
А.Ц.Б.,
И.П.К.,
И.М.К.,
С.М.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 27.8.2015г.

18

АНД No 138/2015

По УБДХ

РУ НА МВР КНЕЖА

А.Т.Т.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 28.8.2015г.
А.Т.Т.