РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за свършените дела
за периода от 1.7.2015г. до
31.7.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 30/2015

Административни дела

ЕТ С.И.К.

Д-РА НА РИОСВ - ГР. ПЛЕВЕН

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 1.7.2015г.
НП-отменено

2

АНД No 31/2015

Административни дела

ЕТ С.И.К.

Д-РА НА РИОСВ - ГР. ПЛЕВЕН

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 1.7.2015г.
НП-отменено

3

ЧНД No 88/2015

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Й.Ц.С.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 1.7.2015г.
Съдът счита, че са налице основанията на чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК при следните съображения: 1. Със Споразумение № 76/09.06.2015 год. по НОХ дело № 51/2015 год. по описа на РС – гр. Кн
., влязло в законна сила на 09.06.2015 год., на осъдения Й.Ц.С., с ЕГН: ********** *** е наложено Наказание ,,Пробация” в размер на 8 /осем/ месеца, за престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК, извършено на 30.08.2011 год. 2. Със Споразумение № 17/19.04.2012 год. по НОХ дело № 106/2012 год. по описа на РС – Л., влязло в законна сила на 19.04.2012 год., за престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК, извършено до 20.12.2012 год. му е наложено Наказание ,,Пробация” в размер на 3 /три/ години, което търпи понастоящем. Налице е законна предпоставка за приложение на чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 23, ал. 1 от НК поради това, че престъпните деяния са извършени преди да е била влязла в сила, която и да е от присъдите. Водим от горното и на основание посочените състави Съдът ОПРЕДЕЛИ: КУМУЛИРА наложените наказания на осъд. Й.Ц.С. роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен с 2 малолетни деца, безработен, осъждан, с ЕГН: **********, наложени със Споразумение № 76/ 09.06.2015 год. по НОХ дело № 51/2015 год. по описа на РС – гр. Кн. и със Споразумение № 17/19.04.2012 год. по НОХ дело № 106/2012 год. по описа на РС – Л., като определя едно общо най-тежко наказание, а именно ,,Пробация” в размер на 3 /три/ години, изразяваща се в следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 3 /три/ години; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 /три/ години; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 320 /триста и двадесет/ часа годишно за 3 /три/ поредни години. На основание чл. 25, ал. 2 от НК ПРИСПАДА фактически изтърпяната част от наложеното Наказание ,,Пробация” на осъд. Й.Ц.С. по НОХ дело №106/2012 год. по описа на РС - Л. Определението може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.
Й.Ц.С.

4

Гражданско дело No 177/2015

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

Н.Б.Ц.,
С.И.Б.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 6.7.2015г.

5

Гражданско дело No 187/2015

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

Н.Б.Ц.,
С.И.Б.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 6.7.2015г.

6

НОХД No 62/2015

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

М.М.Д.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 6.7.2015г.
ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение: М.М.Д., роден на *** ***, обл.Пл
., българин, български гражданин, с начално образование, неженен, не работи, осъждан, с ЕГН: ********** се признават ЗА ВИНОВЕН в това, че : На 17.09.2014 г. в землището нагр. И., обл.Пл. в местността „Пукалица" в отдел 120, под отдел М-1 – държавна горска територия, без да има редовно писмено позволително сякъл и извозвал 1 куб. м. дърва от вида акация на стойност 60.00 лв., като случаят е маловажен - престъпление по чл.235,ал.6 във вр. с ал.1 от НК. На основание чл.235,ал.6 във вр. с ал.1 от НК вр. с чл. 54, ал.1 от НК и по споразумение на страните на подсъдимия М.М.Д. се НАЛАГА наказание ,,ГЛОБА” в размер на 200 /двеста/ лева. ОСЪЖДА подсъдимия М.М.Д. да заплати разноски по ДП в размер на 25 лв. по сметка на ОД на МВР Пл. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК подписана от подсъдимия. РАЙОНЕН ПРОКУРОР: ................. ЗАЩИТНИК: ................... /Кр. К./ /адв. Св. Я./ ПОДСЪДИМ: ................... / М.М.Д. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия М.М.Д. по НОХ дело № 62/2015 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата от досъдебното производство МН „ Подписка” спрямо подсъдимия: М.М.Д.. Определението е окончателно.
М.М.Д.
В законна сила от 6.7.2015г.

7

НОХД No 99/2015

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

И.М.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 6.7.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: И.М.И., роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с влязло в сила на 07.12.2012 год. НП № 688/2012 г. на Началника на РУ МВР – Д
. М. за управление на МПС без да притежава свидетелство за управление, на 25.01.2013 г., в гр. И., по ул."В. Т. ” е управлявал лек автомобил БМВ 316 с рег. № …………. без да притежава свидетелство за управление на МПС, констатирано с АКТ сериен № 322046/25.01.2013 г. по описа на РУ МВР – Д. Д. - престъпление по чл.343в, ал.2 от НК. На основание чл. 343в, ал.2 , във вр. с чл. 54, ал.1 от НК и по споразумение между страните на подсъдимия И.М.И. СЕ НАЛАГА наказание „ Лишаване от свобода” в размер на 5 / пет / месеца, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнение на така наложено наказанието за срок от 3 /три/ години. Разноски по делото не са направени. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимият. Районен прокурор:___________ Защитник:____________ / Кр. К. / /Адв.Св. Я./ Подсъдим:____________ / И.М.И. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият И.М.И. със снета по-горе самоличност по НОХд №99/2015 г. по описа на КРС. Определението е окончателно.
И.М.И.
В законна сила от 6.7.2015г.

8

Гражданско дело No 202/2015

Издръжка

А.Е.Д.

С.В.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 7.7.2015г.
Днес 07.07.2015 г. в гр. Кн
. между А.Е.Д. с ЕГН:********** *** и С.В.К. с ЕГН:********** *** се постига СПОГОДБА относно 1. УПРАЖНЯВАНЕТО на родителските права над малолетното дете ВИКТОР С.К. с ЕГН:**********, живущо на адрес: *** както и местоживеенето му се ПРЕДОСТАВЯТ и ОПРЕДЕЛЯТ при неговата майка: А.Е.Д. с ЕГН:********** ***. 2. РЕЖИМ на личните отношения на бащата С.В.К. с ЕГН:********** *** с малолетното дете ВИКТОР С.К. с ЕГН:********** да бъде всяка първа и трета събота и неделя от месеца с преспиване детето да бъде при бащата , като детето се получава от бащата или от неговите родители от посочения настоящ адрес на майката в 18.00 ч. в петък до 18.00 ч. в неделя. Ако няма допълнително устна уговорка между страните детето следва да се върне на настоящия адрес на майката в гр. Кнежа. През втората и четвъртата седмица от месеца дните сряда и четвъртък детето се предоставя на бащата , за да преспива по настоящия му адрес в гр. Кн., ул. „ О. М.“ №.., като за целта бащата С.В.К. или родителите му получават детето от детското заведение което посещава целодневно и се задължава на следващия сутрин в петък след 08.00 ч. отново да го предоставят подготвено в съответното детско заведение. 3. БАЩАТА да взема при себе си малолетното си дете ВИКТОР С.К. с ЕГН:********** за срок от 15 дни през лятната ваканция и 15 дни през зимната такава , когато несъвпада с отпуската на майката. 4. Коледните и новогодишни празници от 3 непрекъснати дни независимо от съвпадението с времето за контакт определен по горе се поделят между родителите на детето на принципа на размяна за всяка следваща година. 5. Личен контакт на бащата с детето ВИКТОР С.К. с ЕГН:********** може да бъде осъществяван и по всяко друго време след предварително съгласуване между родителите, когато това е в интерес на детето. 6. Бащата С.В.К. с ЕГН:********** *** се ЗАДЪЛЖАВА да плаща на малолетното си дете ВИКТОР С.К. с ЕГН:********** чрез неговия законен представител А.Е.Д. месечна издръжка в размер на 100 лв., считано от датата на подаване на Исковата молба – 25.05.2015 г. до навършване на пълнолетие на детето или промяна на обстоятелствата. Окончателна държавна такса в размер на 72 лв. се ВЪЗЛАГАТ да бъде заплатена от С.В.К. с ЕГН:********** *** по сметка на РС – гр. Кнежа. Разноските остават в тежест на страните така, както са ги направили. С настоящата спогодба подписалите я страни заявяват, че уреждат всички свои отношения и нямат други претенции един към друг. С П О Г О Д И Л И С Е : 1. …………………………………... 2……………………………………….. Ищца А.Е.Д. Ответ. С.В.К. Съдът съобразявайки изложеното ОПРЕДЕЛИ: ОСЪЖДА ответника С.В.К. ДА ЗАПЛАТИ по сметка на КРС окончателна държавна такса в размер на 72 лв. ОДОБРЯВА обективираната по горе спогодба между страните по настоящето производство. ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 202/2015 год. по описа на КРС въз основа на постигната между страните спогодба. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 7.7.2015г.

9

Гражданско дело No 257/2015

Искове по СК

И.В.П.

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 7.7.2015г.
В законна сила от 7.7.2015г.

10

Гражданско дело No 254/2013

Делби

А.Х.Б.

К.Ц.П.,
Л.К.Ш.,
П.О.Ш.,
Д.О.Ш.,
В.Н.М.,
И.Ц.М.,
Г.Ц.М.,
С.И.М.,
И.Х.К.,
Г.Д.Б.,
Н.П.М.,
Д.П.Б.,
В.Г.Б.,
П.Д.Б.,
Н.Д.М.,
К.И.П.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 8.7.2015г.

11

Гражданско дело No 273/2015

Искове по СК

Т.В.К.

 

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 9.7.2015г.
В законна сила от 9.7.2015г.

12

АНД No 281/2014

По ЗД по пътищата

Б.В.Г.

РУ ПОЛИЦИЯ - ГР. КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 9.7.2015г.
НП-потвърдено

13

НЧХД No 289/2014

НЧХД

Г.П.К.

Т.Ц.В.,
Ц.Т.В.,
М.Т.В.,
В.Ц.В.,
Ц.В.С.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 13.7.2015г.
СЪДЪТ съобразявайки изложеното по-горе от адв. И. и адв. М. като взе предвид становищата на подсъдимите счита, че са налице основания за прекратяване на настоящето наказателно производство с постигане на помирение между тъжителя Г.П.К. и подсъдимите в частност подсъд.Т.Ц.В. при следните условия: Подсъдимия Т.Ц.В. с ЕГН:********** *** се ЗАДЪЛЖАВА в срок на ДЕСЕТ поредни месеца да заплаща на тъжителя Г.П.К. с ЕГН ********** *** обезщетение В ОБЩ РАЗМЕР НА ХИЛЯДА ЛВ. НА ВНОСКИ от по 100 лв., считано от настоящия месец – юли 2015 г. чрез адв. Р.И. от ПлАК. Тъжителят Г.П.К. с ЕГН ********** *** чрез адв. Р.И. от ПлАК ПРИЕМА описаните по - горе условия и желае прекратяване производството по делото с постигане на помирение. НАПРАВЕНИТЕ по делото разноски за явяването на експерта д-р С. К. в размер на общо 50 лв. се ПОЕМАТ от тъжителя , които се приспаднат от внесените за експертиза 150 лв., като остатъка от 100 лв. да бъдат възстановени по посочена изрично сметка от адв. И. в 7 дневен срок от днес. Въз основа на изложеното съдът счита, че е налице помирение между страните в настоящето производство поради което и на основание чл. 24, ал.4, т.3 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НЧХд. 289/2014 г. по описа на РС Кн
., поради постигнато ПОМИРЕНИЕ между тъжителя и подсъдимите. ОДОБРЯВА постигнатото по - горе помирение между страните. ПРИСПАДА от внесения от тъжителя депозит за експертиза сумата в размер на 50 лв., като му ВЪЗСТАНОВЯВА остатъка от 100 лв. въз основа на представената по делото с молба от адв. И. сметка. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ПлОС в 7 дневен срок от днес за което се съобщи на страните и процесуалните им представители.

14

НОХД No 89/2015

Гл.II. Изнасилване - чл.152 НК /без чл.152, ал.4 НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

П.Б.С.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 13.7.2015г.
П.Б.С.
Мотиви от 13.7.2015г.

15

АНД No 90/2015

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

П.Б.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 14.7.2015г.
П.Б.Г.

16

ЧНД No 94/2015

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

И.И.С.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 14.7.2015г.
Съдът счита, че са налице основанията на чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК при следните съображения: 1. Със Споразумение № 83/16.06.2015 год. по НОХ дело № 235/2013 год. по описа на РС – гр. Кн
., влязло в законна сила на 16.06.2015 год., на осъдения И.И.С., с ЕГН:********** *** е наложено Наказание ,,Пробация” в размер на 1 /една/ година, за престъпление по чл. 195, ал. 1, т.3, т.4 във вр. с чл. 194, ал.1 от НК, извършено за времето от 28.02.2013 год. до 02.03.2013 год. 2. Със Споразумение влязло в законна сила на 28.04.2014 год. по НОХ дело № 266/2013 год. по описа на РС - Кнежа, за престъпление извършено на 02.03.2013 год. му е наложено Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 6 /шест/ месеца, като на основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението му е отложено за срок то 3 /три/ години. Налице е законна предпоставка за приложение на чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 23, ал. 1 от НК поради това, че престъпните деяния са извършени преди да е била влязла в сила, която и да е от присъдите. Водим от горното и на основание посочените състави Съдът ОПРЕДЕЛИ: КУМУЛИРА наложените наказания на осъд. И.И.С. роден на *** ***, с постоянен адрес:***,,…..” №.., българин, български гражданин, неграмотен, неженен с 1 малолетно и 3 непълнолетни деца, безработен, осъждан, с ЕГН: **********, наложени със Споразумение № 83/16.06.2015 год. по НОХ дело № 235/2013 год. по описа на РС – гр. Кн. и със Споразумение № 100/28.04.2014 год. по НОХ дело № 266/2013 год. по описа на РС – гр. Кн., като ОПРЕДЕЛЯ едно общо най-тежко наказание, а именно ,,Лишаване от свобода” в размер на 6 /шест/ месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието за срок от 3 /три/ години. Определението може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.
И.И.С.

17

ЧНД No 95/2015

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

М.Л.В.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 14.7.2015г.
Съдът счита, че са налице основанията на чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК при следните съображения: 1. Със Споразумение № 83/16.06.2015 год. по НОХ дело № 235/2013 год. по описа на РС – гр. Кн
., влязло в законна сила на 16.06.2015 год., на осъдения М.Л.В., с ЕГН: ********** *** е наложено Наказание ,,Пробация” в размер на 1 /една/ година, за престъпление по чл. 195, ал. 1, т.3, т.4 във вр. с чл. 194, ал.1 от НК, извършено за времето от 28.02.2013 г. до 02.03.2013 год. 2. Със Споразумение влязло в законна сила на 08.05.2013 год. по НОХ дело № 92/2013 год. по описа на РС–Кн., за престъпление, извършено на 22.11.2012 год. му е наложено Наказание ,,Пробация” в размер на 1 /една/ година. 3. Със Споразумение влязло в сила на 12.07.2013 год. по НОХ дело № 85/2013 год. по описа на РС – Ч. Бр., за престъпление, извършено на 03.02.2013 год. му е наложено наказание „Пробация“ в размер на 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца. 4. Със Споразумение влязло в сила на 30.08.2013 год. по НОХ дело № 202/2013 год. по описа на РС–Кн., за престъпление, извършено на 19.06.2013 год. му е наложено наказание „Лишаване от свобода“ в размер на 1 /една/ година, като на основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението му е отложено за срок от 3 /три/ години. 5. Със Споразумение влязло в сила на 14.01.2014 год. по НОХ дело № 266/2013 год. по описа на РС – Кн., за престъпление, извършено на 02.03.2013 год. му е наложено наказание „Лишаване от свобода“ в размер на 3 /три/ месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението му е отложено за срок от 3 /три/ години. 6. Със Споразумение влязло в сила на 30.06.2014 год. по НОХ дело № 134/2014 год. по описа на РС – Кн., за престъпление, извършено на 11.04.2013 год. му е наложено наказание „Пробация“ в размер на 1 /една/ година. 7. Със Споразумение № 54/21.03.2013 год. на РС - Кнежа по НОХ дело № 81/2013 год. с наложено наказание „Глоба“ в размер на 100 лева. 8. Със Споразумение № 23/24.02.2015 год. на РС –Кн. по НОХ дело № 267/2014 год. му е наложено наказание „Пробация“, състоящо се от следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 2 /две/ години, 2 /два/ пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 /две/ години. безвъзмезден труд в полза на обществото в размер по 150 часа годишно за две поредни години. Налице е законна предпоставка за приложение на чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 23, ал. 1 от НК поради това, че някои от престъпните деяния са извършени преди да е била влязла в сила, някоя от присъдите по тях. Водим от горното и на основание посочените състави Съдът ОПРЕДЕЛИ: КУМУЛИРА наложените наказания на осъд. М.Л.В. роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неграмотен, неженен с 3 малолетни деца, безработен, осъждан, с ЕГН: **********, наложени със Споразумение № 83/16.06.2015 год. по НОХ дело № 235/2013 год. по описа на РС – гр. Кн.; Споразумение влязло в законна сила на 08.05.2013 год. по НОХ дело № 92/2013 год. по описа на РС–Кн.; Споразумение влязло в сила на 12.07.2013 год. по НОХ дело № 85/2013 год. по описа на РС – Ч. Бр.; Споразумение влязло в сила на 30.08.2013 год. по НОХ дело № 202/2013 год. по описа на РС–Кнежа; Споразумение влязло в сила на 14.01.2014 год. по НОХ дело № 266/2013 год. по описа на РС – Кн. и Споразумение влязло в сила на 30.06.2014 год. по НОХ дело № 134/2014 год. по описа на РС – Кне., като определя едно общо най-тежко наказание, а именно : 1. Наказанията, наложени по НОХ дело № 92/2013 год. на РС –Кн., НОХ дело № 85/2013 год. на РС – Ч. Бр., НОХ дело № 134/2014 год. на РС –Кн. и НОХ дело № 235/2013 год. на РС–Кн. групира, като определя едно общо най-тежко наказание „Пробация“ в размер на 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 1 /една/ година и 6 /шест/месеца, 2 /два/ пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година и 6 /шест/месеца , веднъж месечно. - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа в рамките на една година. На основание чл. 23 ал.3 от НК присъединява наложеното по НОХ дело №81/2013 год. на РС-Кн. наказание „Глоба“ в размер на 100 лева. 2. Наказанията, наложени с присъди по НОХ дело № 202/2013 год. на РС – Кн. и НОХ дело № 266/2013 год. на РС – Кн. групира като определя едно общо наказание, а именно 1 /една/ година „Лишаване от свобода“ с 3 /три/ години изпитателен срок, като на основание чл. 67 ал.3 във вр. с чл. 42а, ал. 1 т.1 от НК в изпитателния срок на осъдения съдът му налага мярка „Задължителна регистрация по настоящ адрес“ 2 пъти седмично. 3. Наложеното по НОХ дело №267/2014 год. на РС – Кн. наказание 2 години „Пробация“, състоящо се от следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 2 /две/ години, 2 /два/ пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 /две/ години. - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер по 150 часа годишно за две поредни години, следва да се изтърпи отделно. На основание чл. 25, ал. 2 от НК ПРИСПАДА фактически изтърпяната част от наложените по вид и размер наказания на осъд. М.Л.В.. Определението може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.
М.Л.В.

18

НОХД No 104/2015

ГЛ.III. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

М.К.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 14.7.2015г.
М.К.М.
Мотиви от 14.7.2015г.

19

Гражданско дело No 272/2015

Развод по взаимно съгласие

К.С.К.,
Ц.И.К.

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 15.7.2015г.

20

АНД No 262/2014

Административни дела

С.Г.К.

АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 15.7.2015г.
НП-потвърдено

21

НОХД No 105/2015

Гл.X. Хулиганство - чл.325 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Д.П.П.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 15.7.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от районен прокурор Кр. К. и адвокат Й. Х. – служебен защитник на Д.П.П.. Подсъдимата Д.П.П., родена на *** ***, обл.Пл., ул.“К. и М.“ №.., ет…, ап…, българка, българска гражданка, със средно образование, неомъжена, безработна, неосъждана, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че: На 31.10.2014г. в гр.Кн., обл.Пл. при провеждане на Общо събрание на Етажната собственост в жилищна сграда бл.ЗИМ на ул." К. и М.” №.., за времето от 18,30 ч. до 19,00ч. извършила непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, отличавайки се по своето съдържание с изключителен цинизъм и дързост - проявила непредизвикана агресия, опитвайки се да хвърли стоящия пред нея стол по Пл. Г. Тр. Началник група „Охранителна полиция” и И. Здр. И. - Младши полицейски инспектор при РУП гр.Кн., крещейки срещу полицейските служители ругатни и нецензурни изрази с думите: „корумпирани ченгета", „боклуци”, „пущинаци”, „не моете да ми направите нищо“, „кви сте вии”, „да ви еба майката долна”, конкретно наричайки Ил. Здр. И. с обидните епитети „мръсник”, „курварин”, „жена ти е курва”, напсувала го с думите „върви на майната си” , „къв си ти бе, педераст”, като деянието е съпроводено със съпротива срещу орган на властта в лицето на Пл. Г. Тр. - Началник група „Охранителна полиция” и И. Здр. И. - Младши полицейски инспектор при РУП гр.Кн., изпълняващи задължения по опазване на обществения ред, изразяващо се в саморазправа с полицейските служители - опит да хвърли стол по тях, заплашвайки ги с уволнение, дърпане на униформеното яке на И. И., като се дърпала и отказвала да преустанови тези си действия – престъпление по чл. 325, ал.2 във вр. с ал. 1 от НК. За това й деяние и по споразумение между страните на основание чл. 325, ал.2 във вр. с ал. 1 във вр. чл. 55, ал. 1, т. 2 б.“Б“, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК съдът й НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес:*** за срок от 1 /една/ година с периодичност на явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година; - безвъзмезден труд в полза на обществото - 100 часа за 1 /една/ година. ОСЪЖДА подс. Д.П.П. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР направени разноски по делото в размер на 360 лева за вещо лице. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. РАЙОНЕН ПРОКУРОР:................. СЛ. ЗАЩИТНИК: ................. / Кр. К./ /адв. Й.Х. / ПОДСЪДИМА: ................... /Д.П.П./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимата Д.П.П. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 105/2015 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Д.П.П. МН ,,Подписка”. Определението е окончателно.
Д.П.П.
В законна сила от 15.7.2015г.

22

АНД No 38/2015

Административни дела

В.В.В.

АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 16.7.2015г.
НП-отменено

23

АНД No 108/2015

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Я.И.С.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 16.7.2015г.
Я.И.С.

24

Гражданско дело No 291/2015

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 17.7.2015г.

25

Гражданско дело No 292/2015

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 17.7.2015г.

26

Гражданско дело No 141/2015

Развод и недейств. на брака

А.К.Б.

П.С.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 20.7.2015г.

27

АНД No 101/2015

По ЗД по пътищата

А.С.П.

РУ НА МВР КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 21.7.2015г.
НП-потвърдено

28

Гражданско дело No 263/2013

Делби

С.Ц.Г.

В.Ц.Н.,
Д.Д.В.,
В.А.К.,
Г.Н.Й.,
М.Н.Я.,
П.М.М.,
Т.Л.Т.,
М.Л.Ц.,
Г.П.К.,
М.Х.К.,
М.Х.К.,
Л.В.П.,
Е.В.П.,
С.С.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 22.7.2015г.

29

Гражданско дело No 217/2014

Делби

Н.И.К.,
В.И.К.

С.С.И.,
М.Т.М.,
Д.А.М.,
В.А.В.,
Д.К.Д.,
К.Д.Р.,
Р.Д.Р.,
Н.Д.Н.,
Ц.Г.М.,
А.И.М.,
Г.И.М.,
Н.К.К.,
В.Х.С.,
Т.Х.Б.,
А.Ц.Г.,
С.Ц.М.,
В.Д.К.,
Д.В.Д.,
С.В.Д.,
С.С.К.,
Р.С.Б.,
Н.В.Д.,
С.В.И.,
М.Д.С.,
И.М.И.,
В.М.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 22.7.2015г.

30

Гражданско дело No 435/2014

Вещни искове

Т.В.К.

ОБЩИНА КНЕЖА,
С.И.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 23.7.2015г.

31

ЧГД No 288/2015

Други ЧГД

Б.Т.Х.

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 31.7.2015г.
В законна сила от 31.7.2015г.

32

Гражданско дело No 289/2015

Дела по Закона срещу домашното насилие

В.С.М.

Д.М.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Заповед за защита от 31.7.2015г.

33

Гражданско дело No 289/2015

Дела по Закона срещу домашното насилие

В.С.М.

Д.М.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 31.7.2015г.

34

ЧНД No 109/2015

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Д.П.П.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 31.7.2015г.
Съдът счита, че са налице основанията на чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК при следните съображения: 1. Със Споразумение № 97/15.07.2015 год. по НОХ дело № 105/2015 год. по описа на РС – гр. Кн
., влязло в законна сила на 15.07.2015 год., на осъдената Д.П.П., с ЕГН: ********** *** е наложено Наказание ,,Пробация“ в размер на 1 /една/ година, за престъпление по чл. 325, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК, извършено на 31.10.2014 год. 2. Със Споразумение № 40/25.03.2015 год. по НОХ дело № 45/2015 год. по описа на РС – Кн., влязло в законна сила на 25.03.2015 год., на осъдената Д.П.П., с ЕГН: ********** *** е наложено Наказание ,,Пробация“ в размер на 1 /една/ година, за престъпление по чл. 325, ал. 2 във вр. с ал.1 вр. чл. 26 ал.1 от НК, извършено на 18.03.2015 год. Налице е законна предпоставка за приложение на чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 23, ал. 1 от НК поради това, че престъпните деяния са извършени преди да е била влязла в сила, която и да е от присъдите. Водим от горното и на основание посочените състави Съдът ОПРЕДЕЛИ: КУМУЛИРА наложените наказания на осъд. Д.П.П. родена на *** ***, българка, българска гражданка, със средно образование, неомъжена, безработна, осъждана, с ЕГН: **********, наложени със Споразумение № 97/15.07.2015 год. по НОХ дело № 105/2015 год. по описа на РС – гр. Кн. и със Споразумение № 40/25.03.2015 год. по НОХ дело № 45/2015 год. по описа на РС – Кн., като определя едно общо най-тежко наказание, а именно ,,Пробация” в размер на 1 /една/ година, съдържаща следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес:*** за срок от 1 /една/ година, с периодичност на явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година; - безвъзмезден труд в полза на обществото - 100 часа за 1 /една/ година. На основание чл. 25 ал. 2 от НК ПРИСПАДА фактически изтърпяната част от наложеното наказание „Пробация“ по НОХ дело № 45/2015 г. по описа на РС – Кн., посочено в писмо с рег.№2610/30.07.2015 г. от ОС „Изпълнение на наказанията“– Пл, Звено Кн. Определението може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.
Д.П.П.
В законна сила от 18.8.2015г.