РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за свършените дела
за периода от
1.5.2015г. до 31.5.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 607/2013

Делби

Й.П.Б.

В.М.М.П.,
К.Д.Ф.П.,
П.Д.С.,
Ц.П.Ф.,
С.К.Ф.,
М.А.Т.,
А.Г.Г.,
Н.Г.М.,
П.Г.Ф.,
Т.К.Г.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 4.5.2015г.

2

ЧГД No 176/2015

Отказ от наследство

Ц.Ц.Ц.

Е.М.Ц.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 5.5.2015г.
В законна сила от 5.5.2015г.

3

АНД No 65/2015

По ЗД по пътищата

З.Д.Г.

НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП-КАТ - ОД"ПОЛИЦИЯ" ГР. ПЛЕВЕН

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 5.5.2015г.

4

Гражданско дело No 357/2011

Делби

Х.Ц.Х.

Д.С.М.,
М.В.Ч.,
П.В.С.,
Р.В.М.,
П.И.М.,
Р.И.П.,
К.А.Б.,
Д.А.Х.,
А.Б.Т.,
Я.Ц.М.,
Д.Н.С.,
В.Н.В.,
Г.Й.К.,
Н.Б.Й.,
Ц.Д.П.,
Г.Х.Н.,
Х.Г.Н.,
А.Г.Н.,
Д.Т.А.,
С.Т.Г.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 7.5.2015г.

5

Гражданско дело No 405/2011

Делби

Ц.Д.К.

И.Н.К.,
А.Л.Ф.,
Р.Л.Ф.,
В.Ц.М.,
Т.Ц.К.,
Д.А.К.,
П.Д.К.,
Н.З.В.,
Л.А.Т.,
Л.А.Ф.П.,
И.М.Д.,
В.М.В.,
Б.З.В.,
В.М.Д.,
Н.А.Н.,
И.И.Ф.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 7.5.2015г.

6

Гражданско дело No 676/2011

Делби

Ж.М.М.

О.Г.Д.,
В.Г.К.,
Е.П.Л.,
Л.П.В.,
Л.П.В.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 7.5.2015г.

7

Гражданско дело No 408/2012

Делби

А.А.Б.,
Б.А.Б.

Т.И.О.,
Н.И.П.П.,
Г.И.О.,
В.В.О.,
М.И.О.,
В.М.О.,
Г.В.О.,
М.В.О.,
И.А.К.,
В.К.О.,
М.Р.О.,
Н.М.О.,
Х.М.О.,
И.Д.Б.,
М.М.П.,
С.П.Д.,
С.Х.П.,
М.Х.Н.,
Н.С.О.,
В.Г.П.,
Т.Г.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 7.5.2015г.

8

Гражданско дело No 211/2013

Делби

Т.И.Р.

И.М.Ф.,
П.М.Д.,
М.М.Г.,
В.И.А.,
К.И.А.,
Г.П.Ц.,
Г.П.Р.,
М.Д.Л.,
С.Г.Л.,
Д.Г.Л.,
С.С.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 7.5.2015г.

9

Гражданско дело No 8/2015

Делби

С.И.З.

З.И.Й.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 8.5.2015г.

10

Гражданско дело No 179/2015

Искове по СК

Л.Г.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 8.5.2015г.
В законна сила от 8.5.2015г.

11

НОХД No 67/2015

Гл.VI. Престъпл-я п-в паричната и кред.система-чл.243-252 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Т.Г.Ш.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 8.5.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото на 08.05.2015 год. споразумение между Районна прокуратура – Кн
., представлявана от районен прокурор Кр. К. и адвокат Н.М. от ПлАК - защитник на обвиняемия Т.Г.Ш., по силата на което: Обвиняемият Т.Г.Ш., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, със средно образование, женен, пенсионер, неосъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: На 14.04.2015г. в гр.И., обл.Пл. в жилище и търговски обект на ул….” № държал акцизни стоки без бандерол, когато такъв се изисква по силата на закон - тютюневи изделия, които подлежат на облагане с акциз по чл.2,т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове, както следва: 430 6р. кутии с цигари „President", 60 бр. кутии с цигари „President Slims Super Lights”, 72 бр. кутии с цигари „Swisse Black”, 85 бр. кутии с цигари „Capital Slims” и 27 бр. кутии с цигари „Brass”, или всичко 674 6р. кутии с цигари на обща стойност 5055,00 лв., като случаят е немаловажен и невнесеният акциз в полза на републиканския бюджет е на стойност 2524,13 лв. - престъпление по чл.234, ал.1 от НК. По споразумение на страните и на основание чл.234, ал.1 във вр. с чл.54 от НК съдът НАЛАГА на обвиняемия Т.Г.Ш. с ЕГН: ********** и снета по делото самоличност наказание: Лишаване от свобода за срок от 1 /една/ година. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. Имуществени вреди от престъплението - не са причинени. ОТНЕМА на основание чл. 234, ал. 3 от НК в полза на Държавата приобщените по делото веществени доказателства, а именно: 674 бр, кутии с цигари без бандерол, от които 430 бр. кутии с цигари „President”, 60 бр. кутии с цигари „President Slims Super Lights”, 72 бp. кутии c цигари „Swisse Black", 85 6p. кутии c цигари „Capital Slims” и 27бр. кутии c цигари „Brass”, понастоящем на съхранение в ОД на МВР-Пл. ОСЪЖДА Т.Г.Ш., с ЕГН: ********** *** да заплати по сметка на ОД на МВР – Пл. – направените по делото разноски за вещо лице в размер на 50.00 лв. ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по Бързо производство № Б-12/2015 г. по описа на РП-Кн, БП №ЗМ 106/2015 г. по описа на ОД на МВР – Пл. и НОХ дело № 67/2015 год. по описа на РС - гр. Кн. ОТМЕНЯ взетата в хода на Бързото производство спрямо обвиняемия Т.Г.Ш., с ЕГН: ********** Мярка за неотклонение „Подписка”. Определението на съда е окончателно.
Т.Г.Ш.
В законна сила от 8.5.2015г.

12

Гражданско дело No 531/2014

Издръжка

М.М.М.

А.Д.А.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 11.5.2015г.

13

АНД No 57/2015

Административни дела

Н.В.И.

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 12.5.2015г.
НП-отменено

14

Гражданско дело No 106/2015

Вещни искове по ЗСПЗЗ

Л.Я.Я.

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. ИСКЪР - КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 13.5.2015г.

15

АНД No 50/2015

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

В.М.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 13.5.2015г.
В.М.П.

16

НОХД No 72/2015

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Н.Г.Г.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 13.5.2015г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение между Районна прокуратура гр.Кн
., представлявана от районен прокурор Кр. К. и адвокат Св. Я. от ПАК – защитник на подсъдимия Н.Г.Г.. ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: Н.Г.Г., роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, работи, неосъждан / реабилитиран/, с ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 06.05.2015г. около 18,35ч. в гр.Кн., обл.Пл. по ул."Ст. Ц.” пред магазин „Пени Маркет” управлявал МПС - лек автомобил марка „Форд Фиеста” е рег.№………., след употреба на алкохол в кръвта си с концентрация 1,43 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510+” с фабричен №ARBA0160 - престъпление по чл.343б,ал.1 от НК. За това му деяние и на основание чл. 343 б, ал. 1 във вр. с чл. 55, ал. 1, т.2, б.”б” ” от НК и ПО СПОРАЗУМЕНИЕ между страните, съдът НАЛАГА на подсъд. Н.Г.Г. наказание „ Пробация” по чл. 42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК със следните пробационни мерки: - т.1 Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от шест месеца , с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител три пъти седмично; - т.2 Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца. НА основание чл.343 „г” във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА от право Н.Г.Г. да управлява моторно превозно средство за срок от три месеца, считано от фактическото отнемане на свидетелството за управление на МПС. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимият. Районен прокурор:______________ Защитник:_____________ /Кр. К./ /Адв. Св. Я. / Подсъдим:_____________ / Н.Г.Г. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият Н.Г.Г. със снета по-горе самоличност по НОХд №72/2015 г. по описа на КРС. Определението е окончателно. На основание чл. 309, ал.1 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯВА взетата на досъдебното производство МН,,Подписка” спрямо подсъдимия Н.Г.Г..
Н.Г.Г.
В законна сила от 13.5.2015г.

17

Гражданско дело No 593/2013

Делби

В.Х.В.

В.Ц.Я.,
С.Ц.Р.,
И.Д.Т.,
С.Д.Т.,
С.Х.М.,
В.Д.Т.,
Д.М.В.,
М.В.К.,
Ц.В.Д.,
Л.В.Т.,
С.П.С.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 14.5.2015г.

18

Гражданско дело No 23/2015

Издръжка

А.М.М.

Н.Б.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 14.5.2015г.

19

Гражданско дело No 33/2015

Издръжка

Д.И.Р.

И.Н.Р.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 14.5.2015г.

20

НОХД No 71/2015

Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

М.И.П.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Разпореждане от 14.5.2015г.
М.И.П.

21

НОХД No 68/2015

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Д.Т.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 15.5.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А
. Т. и адвокат В.К. – служебен защитник на подсъдимия Д.Т.М.. Д.Т.М. роден на *** ***, българин, български гражданин, основно образование, шофьор „ВИА ГРУП", неженен, осъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В съучастие с Г. П. М. от гр. Кн., като съизвършител, за времето от 06.10.2014 год. до 07.10.2014 год., в гр. Кн., обл.Пл., на ул.’’Пр.” № , пред магазин за хранителни стоки, след като разрушил прегради, здраво направени за защита на имот - срязал катинар на метална врата на уличен кафе автомат и използвал техническо средство - ножица за рязане на метал, отнел от владението и без съгласието на собственика ЕТ „Грейс - Георги Съботинов“ - гр. Сл. чужди движими вещи - метална каса за монети на стойност 80 лева и парична сума в размер на 100.00 лева или вещи в общ размер на 180.00 лева, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие причинената имуществена вреда е възстановена - престъпление по чл.197 т.З във вр. с чл.195, ал.1, т.З, т.4, пр.2 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК. За това му деяние и на основание чл.197 т.З във вр. с чл.195, ал.1, т.З, т.4, пр.2 във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 във връзка с чл. 55, ал. 1, т.2, б."Б" от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Пробация” в размер на 9 месеца, изразяващо се от следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 9 /девет/ месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 9 /девет/ месеца; Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. Прокурор: ................... Сл. защитник: .................... / А. Т./ / Адв. В.К./ Подсъдим: ....................... /Д.Т.М./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият Д.Т.М. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 68/2015 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Д.Т.М. МН ,,Подписка”. Определението е окончателно.
Д.Т.М.
В законна сила от 15.5.2015г.

22

Гражданско дело No 9/2015

Вещни искове по ЗСПЗЗ

Г.Й.Ц.

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ КНЕЖА,
Й.Г.Х.П.,
Л.Й.Г.,
В.Й.П.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 18.5.2015г.

23

Гражданско дело No 188/2015

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

Н.Б.Ц.,
С.И.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 18.5.2015г.

24

Гражданско дело No 192/2015

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 18.5.2015г.
На основание чл. 30, ал.1 във вр. с чл. 29, т.9 от ЗЗакр.Д и В ИМЕТО НА НАРОДА Съдът Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето В
. В. А., с ЕГН: ********** в ЦНСТ – с. Б. Г., поради промяна в обстоятелствата, свързани с детето, а именно: настаняването му в семейство на роднини, която промяна е в негов интерес. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес за ДСП гр. Кн. и в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението за РП Кн. Решението подлежи на незабавно изпълнение.

25

ЧГД No 194/2015

Отказ от наследство

С.Т.С.

Т.Б.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Разпореждане от 18.5.2015г.
В законна сила от 18.5.2015г.

26

НОХД No 52/2015

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

С.Е.С.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 18.5.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: С.Е.С. , роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, женен, неосъждан, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 07.11.2010 г. в гр. И
. по ул. „ Р. Д.” е управлявал лек автомобил Опел Астра с рег. № ……….. след употреба на алкохол с концентрация 1,3 на хиляда, установено по надлежния ред с техническа експертиза №638/11.11.2014 г. по описа на ЦСМП – Пл., престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. На основание чл. 343б, ал.1 във вр. с чл. 54 ал.1 от НК и по споразумение на страните за това му деяние и по споразумение между страните на подсъдимия С.Е.С. СЕ НАЛАГА наказание: ,,Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. На основание чл. 343г във вр. чл.37, ал.1 т.7 му НАЛАГА ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВОУПРАВЛЕНИЕ на МПС за срок от 7 / седем/ месеца, считано от датата на фактическото му отнемане . Разноски по делото не са направени. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимият. Прокурор:______________ Защитник:_____________ / А. Т./ /Адв. Р. М. / Подсъдим:_____________ / С.Е.С. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият С.Е.С. със снета по-горе самоличност по НОХд №52/2015 г. по описа на КРС. Определението е окончателно. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯВА взетата на досъдебното производство МН,,Подписка” спрямо подсъдимия С.Е.С..
С.Е.С.
В законна сила от 18.5.2015г.

27

Гражданско дело No 419/2014

Развод и недейств. на брака

Е.Д.М.

О.А.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 19.5.2015г.

28

Гражданско дело No 539/2014

Делби

Ц.Г.К.

Б.Г.К.,
О.М.К.,
В.Ц.С.,
А.Е.А.,
М.Е.Р.,
Ц.И.Р.,
П.И.Р.,
И.П.К.,
М.П.С.,
И.П.А.,
П.А.Т.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 19.5.2015г.

29

Гражданско дело No 73/2015

Облигационни искове

Н.И.С.

В.М.П.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 19.5.2015г.

30

Гражданско дело No 239/2014

Издръжка

П.Б.К.

В.С.П.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 20.5.2015г.
ПРИЕМА и ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба по смисъла, на която: 1. Родителските права по отношение на детето Г
. П. Б. с ЕГН ********** се предоставят на майката - В.С.П. с ЕГН **********. 2.Определя режим на свиждане на бащата П.Б.К. с ЕГН **********, който има право да взима детето Г. П. Б. с ЕГН ********** при себе си всяка втора и четвърта събота и неделя с преспиване на детето при него от 10:00 часа в събота до 16:00 часа в неделя, както и през лятото когато майката не е в отпуск и детето не е на училище за 40 дни. 3. Бащата П.Б.К., с ЕГН ********** да заплаща месечна издръжка в размер на 90 лв. считано от 01.06.2015 г. до промяна на обстоятелствата за детето си Г. П. Б. с ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител В.С.П. с ЕГН **********. С П О Г О Д И Л И СЕ : 1 . .................................................... / П.Б.К. / 2 . ........................................................ / В.С.П. / Съдът на основание чл. 234, ал. 3 от ГПК придава значение на влязло в сила решение на настоящата спогодба и същата не подлежи на обжалване пред по-горен съд. ОСЪЖДА П.Б.К. с ЕГН ********** да заплати по сметка на КРС окончателна държавна такса в размер на 32.40 лв. ОСЪЖДА В.С.П. с ЕГН ********** да заплати по сметка на КРС окончателна държавна такса в размер на 32.40 лв. Разноските остават така, както са направени от страните. ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 239/2014 год. по описа на КРС като спогодено. Определението е окончателно.
В законна сила от 20.5.2015г.

31

Гражданско дело No 7/2015

Делби

Е.Г.Р.

Л.И.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 20.5.2015г.
ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТА ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ съобразно ВАРИАНТА, разработен в справка № 3 /три/ от заключението на вещото лице, с приложена към него 1 /един/ бр. скица с новообразуваните имоти. Решението подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд в двуседмичен срок от получаване на съобщението до страните. След влизане в сила на настоящото решение, препис от същото да се изпрати на ОС „Земеделие” – гр.Кнежа за изготвяне на проекто-скици съобразно заключението на вещото лице по варианта, разработен в справка № 3, като бъдем уведомени за направените разноски, които ще бъдат възложени на съделителите при разпределението на имотите.

32

Гражданско дело No 71/2015

Облигационни искове

Н.Н.Н.

Н.Т.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 20.5.2015г.

33

ЧНД No 42/2015

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Ж.И.П.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 20.5.2015г.
КУМУЛИРА наложените наказания на осъд. Ж.И.П. роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: **********, наложени Присъда № 75/2012 год. по НОХ дело № 65/2009 год. по описа на РС – Кн
., Споразумение № 242/2008 год. по НОХ дело № 199/2008 год. по описа на РС – гр. Кн., Присъда № 401/2009 год. по НОХ дело № 987/2009 год. по описа на РС – Пл. и Присъда № 164/2009 год. по НОХ дело № 241/2008 г. по описа на РС – Кн., като определя едно общо най-тежко наказание в две групи по следния начин: 1. По присъдите по НОХ дело № 199/2008 год. и НОХ дело № 241/2008 год., и двете по описа на РС – Кнежа, а именно „Лишаване от свобода“ в размер на 1 /една/ година и 2 /два/ месеца, като на основание чл.66, ал.1 от НК отлага изпълнението на наказанието за срок от 3 /три/ години. 2. По присъдите по НОХ дело № 987/2009 год. по описа на РС-Плевен, и НОХ дело № 65/2009 год. по описа на РС-Кнежа, а именно „Лишаване от свобода“ в размер на 3 /три/ месеца при първоначален „строг“ режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. Определението може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.
Ж.И.П.

34

НОХД No 73/2015

Гл.X. Хулиганство - чл.325 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

А.М.В.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 20.5.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от районен прокурор Кр. К. и адвокат С.Я. – договорен защитник на подсъдимия А.М.В.. А.М.В. роден на *** ***, обл.Пл., ул.„Н. Й. В.“ №.., българин, български гражданин, със средно образование, женен с 2 непълнолетни деца и едно малолетно дете, безработен, осъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 02.05.2015г. в землището на с.П., обл.Пл. в местността „Тульово” извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото - отправил псувни, обидни думи и ругатни към присъстващите на ежегоден земеделски събор в местността „Тульово” в землището на с.Писарово - престъпление по чл.325,ал.1 от НК. На 02.05.2015г. около 17,30 ч. в землището на с.П., обл.Пл. в местността „Тульово” управлявал МПС - лек автомобил марка „Нисан Примера” с рег.№………., след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,5 на хиляда, установено по надлежния ред - с протокол от химическа експертиза №210 от 05.05.2015г -престъпление по чл.343б,ал.1 от НК. На 02.05.2015г, около 20,З0 ч., в сградата на ФСМП гр.И., обл.Пл. се заканил с убийство на младши полицейски инспектор Пл. Хр. М., който действал в качеството си на длъжностно лице при изпълнение на службата му - мл. автоконтрольор при РУП на МВР гр.Д. Д. по време на дежурство в управлението, като отправил към него думите: „Ти си виновен, ще те намеря къде живееш, ще те убия, ще ти запаля къщата и ще те изнасиля”, като това възбудило основателен страх у Пл. Хр. М. за осъществяването му - престъпление по чл.144,ал.З във вр. с ал,2 вр. с ал.1 от НК. На основание чл.381 и сл. от НПК за извършените престъпления съдът му НАЛАГА следните наказания: За престъплението по чл.325, ал.1 във вр. с чл.55,ал.1,т.2,б.Б” от НК съдът му НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ по чл.42а,ал.2 т. 1, 2 и т.б от НК със следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес ***……” №4 за срок от 1 /една/ година, с периодичност на явяване и подписване пред пробационния служител три пъти седмично. - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година. - Безвъзмезден труд в полза на обществото - 100 часа за една година. За престъплението по чл.3436,ал.1 във вр. с чл.55,ал.1,т.2,б.Б” от НК съдът му НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ по чл.42а,ал.2 т. 1, 2 и т.б от НК със следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес ***Никола Йонков Вапцаров” №4 за срок от 1г. и 6м. /една година и шест месеца/, с периодичност на явяване и подписване пред пробационния служител три пъти седмично. - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1г. и 6м. /една година и шест месеца/. - Безвъзмезден труд в полза на обществото - 150 часа за срока на пробацията /една година и шест месеца/. На основание чл.343г във вр. с чл.37,ал. 1,т. 7 от НК съдът му НАЛАГА наказание лишаване от право да управлява МПС за срок 6 /шест/ месеца, считано от датата на фактическото отнемане на свидетелството. За престъплението по чл.144,ал.З във вр. с ал.2 вр. с ал.1 във вр. с чл.55,ал.1 ,т.2,б.Б” от НК съдът му НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ по чл.42а, ал.2,т.1, 2 и т.6 от НК със следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес ***……..” №.. за срок от З /три/ години, с периодичност на явяване и подписване пред пробационния служител три пъти седмично. - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от З /три/ години. - Безвъзмезден труд в полза на обществото - 320 часа за всяка една от трите години. За тези му деяния и на основание чл.23 ал.1, пр. 2 във връзка с чл. 42а, ал. 2, т. 1, т.2 и т.6 от НК измежду наложените наказания на осъдения А.М.В. съдът му НАЛАГА ЕДНО ОБЩО НАЙ-ТЕЖКО НАКАЗАНИЕ ,,ПРОБАЦИЯ”, изразяващо се от следните пробационни мерки: -Задължителна регистрация по настоящ адрес ***……..” №4 за срок от З /три/ години, с периодичност на явяване и подписване пред пробационния служител три пъти седмично. - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от З /три/ години. - Безвъзмезден труд в полза на обществото - 320 часа за всяка една от трите години. На основание чл.23,ал.2 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА наложеното наказание по чл.343г във вр. с чл.37,ал.1,т.7 от НК лишаване от право да управлява МПС за срок б /шест/ месеца, считано от датата на фактическото отнемане на свидетелството. ОСЪЖДА подс. А.М.В. със снета по-горе самоличност ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОДМВР–гр.Плевен направени разноски по делото в размер на 60.00 лева - за вещо лице. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. Районен Прокурор: ................. Защитник:...................... / Кр. К./ / Адв. С.Я./ Подсъдим: ....................... /А.М.В./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият А.М.В. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 73/2015 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. А.М.В. МН ,,Подписка”. Определението е окончателно.
А.М.В.
В законна сила от 20.5.2015г.

35

Гражданско дело No 528/2013

Делби

Т.И.М.П.,
М.Й.М.,
И.Т.Р.,
П.Т.М.

И.В.Б.,
П.И.И.,
П.В.Н.,
Г.И.К.,
Т.И.М.,
В.И.М.,
И.И.М.,
С.И.М.,
И.И.М.,
Д.Г.Ц.,
И.И.А.,
К.Н.К.,
Г.Н.Д.,
С.Ю.С.,
И.Ю.И.,
Р.В.Н.,
И.В.И.,
Н.В.Н.,
М.В.Н.,
Р.Б.С.,
Б.П.П.,
Й.П.С.,
С.П.С.,
С.С.И.,
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО-СОФИЯ

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 21.5.2015г.

36

НОХД No 14/2015

Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

В.Б.В.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Присъда от 21.5.2015г.
В.Б.В.
Мотиви от 21.5.2015г.

37

Гражданско дело No 27/2015

Делби

Т.А.Х.,
И.А.Х.

С.С.И.,
С.С.И.,
Б.С.И.,
И.К.Г.,
Й.К.Г.,
А.Й.Х.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 25.5.2015г.

38

Гражданско дело No 189/2015

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 25.5.2015г.

39

Гражданско дело No 190/2015

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 25.5.2015г.

40

НОХД No 39/2015

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

С.Г.Г.,
Г.Ц.В.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 25.5.2015г.
С.Г.Г.
Г.Ц.В.
Мотиви от 25.5.2015г.

41

НОХД No 48/2015

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

С.В.Л.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 25.5.2015г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХ д.№ 48/2015 г. по описа на РС Кнежа и ВРЪЩА делото на РП-Кн
. за отстраняване на допуснатите нарушения, нарушаващи правото на защита на подсъдимия. Определението подлежи на въззивно обжалване пред ОС Пл. в 7 дн.срок от днес.

42

Гражданско дело No 291/2013

Делби

С.Ц.Г.

В.Ц.Б.,
И.Д.Г.П.,
П.Д.Б.,
О.П.Г.,
В.П.Д.,
Т.П.Н.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 26.5.2015г.

43

Гражданско дело No 351/2013

Делби

В.Х.Б.

С.И.К.,
М.И.К.П.,
Й.П.К.,
Л.Г.И.,
Г.Г.К.,
Д.Л.К.,
В.И.И.,
П.И.К.,
К.И.К.,
С.И.Б.,
Н.И.Б.,
Х.И.Б.,
И.Х.Б.,
К.Н.Б.,
И.Н.Б.,
Н.Я.Л.,
И.Я.Б.,
М.А.П.,
В.А.Б.,
Р.А.И.,
Х.М.Б.,
В.П.Б.П.,
Т.П.Б.,
М.Т.Ш.,
Г.Т.Д.,
В.А.Б.,
Х.Ц.Б.,
А.Ц.Б.,
И.П.К.,
И.М.К.,
С.М.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 26.5.2015г.

44

Гражданско дело No 34/2014

Делби

И.Й.Б.

И.М.К.,
Р.Х.К.,
Ц.Х.Д.,
Д.М.М.,
В.А.Е.П.,
С.П.Е.,
С.П.Б.,
Г.К.Е.,
И.Г.П.,
Т.Г.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 26.5.2015г.

45

АНД No 32/2015

По ЗД по пътищата

Г.Ц.Г.

РУ ПОЛИЦИЯ - ГР. КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 26.5.2015г.
НП-отменено

46

Гражданско дело No 603/2013

Делби

С.С.О.

И.М.О.П.,
Д.Й.Б.,
Е.Р.О.П.,
М.Т.О.,
Р.Т.О.,
Т.Б.М.,
М.Б.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 27.5.2015г.

47

Гражданско дело No 512/2014

Облигационни искове

В.М.М.

С.П.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 27.5.2015г.
ОДОБРЯВА постигната днес – 27.05.2015 г. съдебна спогодба между В.М.М., с ЕГН:********** *** чрез пълномощника – адв. В.Н. от ПлАК и С.П.Б., с ЕГН: ********** *** чрез пълномощника – адв. Р
. М. от ПлАК по смисъла на която: С.П.Б. с ЕГН: ********** ***, се задължава да заплати на В.М.М. с ЕГН:********** *** обезщетение за причинени имуществени вреди в резултат на ПТП по компенсация, в размер на 1500 лв. /хиляда и петстотин лв./, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на причиняване на увреждането - 08.09.2014 г. до окончателното й изплащане, както и деловодни разноски в размер на 650 лв. / шестстотин и петдесет лв./ Дължимата сума общо в размер на 2150 / две хиляди сто и петдесет / лв. следва да бъде заплатена в срок до 31.08.2015 г. След заплащане на горната сума, В.М.М. се ЗАДЪЛЖАВА да депозира молба по чл. 402 ал.1 от ГПК в РС гр. Кн. за отмяна на наложеното обезпечение на иск с правно основание чл. 45 от ЗЗД с обезпечителна мярка - възбрана върху недвижим имот, собственост на С.П.Б.,***, представляващ дворно място с построени в него жилищна сграда и стопански постройки. Занапред никой от страните по делото няма да има претенции за заплащане на обезщетение за причинени имуществени и неимуществени вреди вследствие на ПТП, възникнало на 08.09.2014 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което е одобрена спогодбата не подлежи на обжалване и е окончателно. На основание чл.78, ал.9 от ГПК ВРЪЩА на ищеца В.М.М. с ЕГН ********** *** половината от внесената държавна такса в размер на 140 лв. или сумата от 70 лв., която да му бъде заплатена по посочена банкова сметка. ***. чл.78, ал.9 от ГПК ВРЪЩА на ответника – ищец по насрещния иск С.П.Б. с ЕГН ********** *** половината от внесената държавна такса в размер на 92 лв. или сумата от 46 лв., която да му бъде заплатена по посочена банкова сметка. ***.д. №512/2014 г. по описа на РС Кнежа поради постигната между страните спогодба. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на производството по делото подлежи на обжалване пред ПлОС в едноседмичен срок от днес. РАЙОНЕН СЪДИЯ:

48

Гражданско дело No 159/2013

Делби

Ц.Г.Х.

Т.П.К.,
Т.Й.В.,
Т.В.З.,
А.И.П.,
П.Ц.П.,
В.Н.И.,
М.Г.К.,
Л.Г.М.,
Б.Б.М.,
В.Б.Н.,
И.Т.Х.,
О.Г.Д.,
В.Г.К.,
Н.П.П.,
Й.П.Д.,
И.Н.П.,
П.И.П.,
Т.И.К.,
Л.Ф.В.,
С.Ф.А.,
Л.Д.Б.,
Ц.К.Н.П.,
А.К.Н.П.,
Й.М.К.,
С.И.П.,
Л.И.В.,
С.Ц.И.,
Б.Ц.К.,
Л.П.Н.,
А.А.Н.,
М.А.К.,
М.П.Ш.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 28.5.2015г.
Р Е Ш И R№ 146 /2015 г. ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТА ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ съобразно ВАРИАНТ ВТОРИ, разработен в справка № 4 /четири/ от заключението на вещото лице, с приложени към него 5 /пет/ бр. скици с новообразуваните имоти. Решението подлежи на обжалване пред Пл
. окръжен съд в двуседмичен срок от днес – за ищеца и в двуседмичен срок от получаване на съобщението до страните. След влизане в сила на настоящото решение, препис от същото да се изпрати на ОС „Земеделие” – гр.Кн. за изготвяне на проекто-скици съобразно заключението на вещото лице по вариант ВТОРИ, разработен в справка № 4, като бъдем уведомени за направените разноски, които ще бъдат възложени на съделителите при разпределението на имотите.

49

Гражданско дело No 604/2013

Делби

С.С.О.

И.М.О.П.,
Д.Й.Б.,
Е.Р.О.П.,
М.Т.О.,
Р.Т.О.,
Т.Б.М.,
М.Б.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 28.5.2015г.

50

ЧГД No 208/2015

Отказ от наследство

Б.Т.К.

Т.Б.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Разпореждане от 28.5.2015г.
В законна сила от 28.5.2015г.

51

Гражданско дело No 201/2015

Облигационни искове

АСПАРУХОВ ВАЛ ЕООД КНЕЖА

П.Ц.К.,
С.А.Т.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 29.5.2015г.