РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за свършените дела
за периода от 1.4.2015г. до
30.4.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 421/2014

Облигационни искове

Ц.А.П.

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 3.4.2015г.

2

Гражданско дело No 445/2014

Облигационни искове

ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД СОФИЯ

ЕТ К.2.В.М.И.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 3.4.2015г.

3

Гражданско дело No 479/2014

Делби

Р.М.С.

А.М.С.,
Д.М.Й.,
Н.Ц.Й.,
Р.Л.Й.,
Б.Л.Й.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 3.4.2015г.

4

Гражданско дело No 526/2013

Делби

Т.И.М.П.,
М.Й.М.,
И.Т.Р.,
П.Т.М.

Т.И.М.,
В.И.М.,
И.И.М.,
С.И.М.,
И.И.М.,
Г.И.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 6.4.2015г.

5

Гражданско дело No 589/2013

Делби

Е.И.И.,
А.И.И.,
П.Т.М.,
С.Т.С.,
Б.В.К.,
И.В.К.,
Й.Т.В.,
К.Ц.И.

М.П.А.П.,
А.П.А.,
Й.П.А.,
Л.Ц.Д.,
С.П.М.,
О.П.Р.,
Н.П.Р.,
Ю.П.С.,
Л.Т.Ж.,
А.Г.К.,
П.И.П.,
Г.И.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 6.4.2015г.

6

Гражданско дело No 599/2013

Делби

Д.Т.В.

П.Г.А.,
Ц.Г.И.,
С.Г.И.,
И.Г.И.П.,
Н.Г.К.Б.,
И.Г.В.,
П.Ц.П.,
И.Б.В.,
Г.Б.К.,
А.П.П.,
В.А.П.,
Т.А.Н.,
И.Н.П.,
В.Ц.П.,
Б.Ц.И.,
Г.И.И.,
С.И.И.,
Ц.И.И.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 6.4.2015г.

7

АНД No 259/2014

По ЗД по пътищата

КОСЕР АД ВАРНА

РУ ПОЛИЦИЯ - ГР. КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 6.4.2015г.
НП-отменено

8

АНД No 276/2014

Административни дела

А.О.Ш.

РУ ПОЛИЦИЯ - ГР. КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 6.4.2015г.
НП-потвърдено

9

Гражданско дело No 111/2013

Делби

М.Д.Ц.,
Н.Д.З.

Т.Х.А.,
С.Х.Г.,
Т.С.Б.,
М.С.М.,
П.Д.М.,
И.П.С.,
И.И.Р.,
Г.И.М.,
Н.К.Х.,
Й.К.К.,
И.К.З.,
В.К.З.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 7.4.2015г.

10

Гражданско дело No 137/2015

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 7.4.2015г.
В законна сила от 16.4.2015г.

11

АНД No 28/2015

По ЗД по пътищата

С.П.Б.

РУ ПОЛИЦИЯ Д.ДЪБНИК

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 7.4.2015г.
НП-отменено

12

НОХД No 53/2015

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

М.Ю.И.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 8.4.2015г.
Одобрява постигнатото на 08.04.2015 год. на основание чл. 384, ал. 1 във връзка с чл. 381 от НПК споразумение между Районна прокуратура - гр. Кн
., представлявана от районен прокурор Кр. К., защитника адв. Св. Я. от Пл. Адвокатска колегия и подсъдимия М.Ю.И., по силата на което: Подсъдимият М.Ю.И., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, безработен, неосъждан, с ЕГН:********** се признава за виновен в това, че: На 05.04.2015 г. около 23.10 ч. в гр. Кн., обл. Пл. на кръстовището образувано от улиците „ Р.” и „ О.” управлявал МПС – лек автомобил марка „ Опел Вектра” с рег. № …….., след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно: 1,60 на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство „ Алкотест Дрегер 7510” с фабричен №ARBA0160 – престъпление по чл. 343б., ал.1 от НК. По споразумение но страните, за извършеното престъпление на основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 54, от НК, Съдът НАЛАГА на подсъдимия М.Ю.И., с ЕГН:********** и снета по делото самоличност Наказание “Лишаване от свобода” за срок от 3 / три/месеца. На основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 / три/ години. На основание чл.343 „г” във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НПК Съдът НАЛАГА на подсъдимия М.Ю.И., с ЕГН:********** *** Наказание ,,Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 6 /ШЕСТ/ месеца, считано от 05.04.2015 година /датата на фактическото отнемане на свидетелството за управление на МПС по административен ред/. Имуществени вреди с деянието не са причинени. Веществени доказателства – няма. Разноските по делото не са направени. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по Преписка № 404/2015 год. по описа на РП – гр. Кн., съдържаща Незабавно производство №Н-7/2015г. на РП-Кн. и Преписка №ЗМ-96/2015 год. по описа на РУП – гр. Кн. и НОХ дело № 53/2015 год. по описа на РС - гр. Кн. Отменя взетата спрямо подсъдимия М.Ю.И., с ЕГН:********** Мярка за неотклонение „Подписка” на Незабавно производство №Н-7/2015г. на РП-Кн. и Преписка №ЗМ-96/2015 год. по описа на РУП – гр. Кн. Определението е окончателно.
М.Ю.И.
В законна сила от 8.4.2015г.

13

Гражданско дело No 518/2011

Делби

В.Т.В.

Л.П.Ч.,
В.П.М.,
Г.А.Д.,
П.А.В.,
И.З.М.,
М.М.Д.,
Д.М.Д.,
И.М.С.,
В.Г.С.,
А.И.Б.,
Ж.Г.Б.,
П.Д.С.,
К.Д.Б.,
К.Т.Т.,
Й.Ц.Т.,
К.Ц.Т.,
С.С.П.П.,
С.А.А.Б.,
И.Н.А.,
В.Д.Д.,
А.В.Д.П.,
Д.В.Д.,
Р.И.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 9.4.2015г.

14

Гражданско дело No 463/2013

Делби

Й.С.К.

П.Т.С.,
Л.Д.М.,
С.Д.Й.,
Р.В.П.,
П.В.П.,
М.В.П.,
В.Г.К.,
Р.Г.Д.,
Х.А.Г.,
С.А.Г.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 9.4.2015г.

15

Гражданско дело No 136/2015

Облигационни искове

С.Н.И.,
Н.Й.Н.

ДАНОВИ ГМ ООД,
В.М.Д.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 9.4.2015г.

16

АНД No 35/2015

По ЗД по пътищата

К.Г.К.

ОД МВР-ПЛЕВЕН

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 9.4.2015г.
НП-отменено

17

Гражданско дело No 263/2013

Делби

С.Ц.Г.

В.Ц.Н.,
Д.Д.В.,
В.А.К.,
Г.Н.Й.,
М.Н.Я.,
П.М.М.,
Т.Л.Т.,
М.Л.Ц.,
Г.П.К.,
М.Х.К.,
М.Х.К.,
Л.В.П.,
Е.В.П.,
С.С.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 14.4.2015г.
Обявява за окончателен разделителен протокол вариант първи от експертното заключение на инж. Б. З.. След влизане на решението в законна сила копие от протокола и експертното заключение, касаещи варианта да се изпратят на ОС”З” Кнежа за изготвяне на съответните проекто скици. Решението подлежи на въззивно обжалване пред ОС Плевен в 14 дневен срок от днес за явилите се процесуални представители на страните, а за неявилите се съделители от уведомяването им.

18

Гражданско дело No 487/2014

Делби

А.Д.Й.

В.Х.Д.,
Х.Т.Х.,
Б.Т.Х.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 14.4.2015г.

19

Гражданско дело No 576/2014

Делби

П.И.П.

Р.Г.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 14.4.2015г.

20

Гражданско дело No 77/2015

Издръжка

И.К.А.

В.С.Т.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 14.4.2015г.
Днес на 14.04.2015 г. между И.К.А. с ЕГН********** *** и В.С.Т. с ЕГН ********** *** се постигна спогодба относно следното: РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на малолетни деца – М
. И. Кр., с ЕГН: **********, А. И. К., с ЕГН: ********** и И. И. Кр. с ЕГН:********** се ПРЕДОСТАВЯТ за упражняване от баща им И.К.А. с ЕГН********** *** които ще живеят при него на посочения му адрес. ОПРЕДЕЛЯ се режим на лични отношения на майката В.С.Т. ЕГН********** *** с децата им М. И. Кр., с ЕГН: **********, А. И. К., с ЕГН:********** и И. И. Кр. с ЕГН:********** всяка първа и трета седмица от месеца, считано от петък след 15.30 ч. до неделя до 19.00 ч. включително , като и по време на ваканциите коледна, пролетна и лятна децата да бъдат при майката, които не съвпадат с отпуска на бащата . СТРАНИТЕ нямат претенции помежду си за заплащане на издръжки на децата за минало време, считано от днес за напред. ОТВЕТНИЦАТА В.С.Т. с ЕГН ********** *** се задължава да заплаща минимални месечна издръжки от по 90 лв. / деветдесет/ за всяко едно от децата им: М. И. Кр., с ЕГН: **********, А. И. К., с ЕГН: ********** и И. И. Кр. с ЕГН:********** чрез бащата И.К.А. с ЕГН********** *** по начин определен помежду им. Дължимата се държавната такса от 2% по отношение на определените издръжки от 194,40 лв. ще бъде заплатена солидарно от страните по настоящето дело по сметка на РС – гр. Кн. Разноските остават в тежест на страните така, както са ги направили. С настоящата спогодба подписалите я страни заявяват, че уреждат всички свои отношения и нямат други претенции един към друг. С П О Г О Д И Л И С Е : 1. …………………………………... 2. ……………………………………….. Ищец: И.К.А. Ответница: В.С.Т. Съдът съобразявайки изложеното ОПРЕДЕЛИ: ОСЪЖДА страните: И.К.А. с ЕГН********** *** и В.С.Т. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ солидарно по сметка на КРС окончателна държавна такса в размер на 194,40 лв.по постигнатата спогодба. Счита постигнатата спогодба за непротиворечаща на закона и морала поради което ОДОБРЯВА СЪЩАТА и ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 77/2015 год. по описа на КРС въз основа на постигната между страните спогодба. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 14.4.2015г.

21

Гражданско дело No 120/2015

Развод по взаимно съгласие

Н.Р.Н.,
В.Д.П.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 14.4.2015г.
В законна сила от 14.4.2015г.

22

Гражданско дело No 137/2014

Делби

И.Д.В.

М.Ц.В.,
П.Х.В.,
Ц.Х.В.,
Г.В.Б.,
К.Г.Ц.,
Д.Г.Б.,
Н.С.О.,
И.М.Д.,
И.Ц.Х.,
Й.Ц.Б.,
С.Х.Ц.,
В.С.Т.,
К.С.Ц.,
М.С.Ш.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 15.4.2015г.

23

Гражданско дело No 79/2012

Делби

К.Г.Ф.

В.Ц.П.,
М.Г.Й.,
С.И.Ц.,
И.П.Л.,
М.П.Л.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 17.4.2015г.

24

Гражданско дело No 426/2013

Делби

М.П.П.

Д.П.М.,
М.Г.Д.,
С.С.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 17.4.2015г.

25

Гражданско дело No 458/2013

Делби

Н.С.Б.

В.Й.Б.,
М.Ф.В.П.,
Е.Г.Б.,
Г.П.Б.,
Т.П.Б.,
В.М.Т.,
С.Х.Ш.,
Г.М.Г.,
М.Т.Г.,
Т.Н.П.,
Е.Н.С.,
Д.Н.Т.Б.,
Д.Д.К.,
Й.Г.Й.,
Г.Й.Г.,
Т.П.К.,
В.М.В.,
М.В.В.,
Д.В.В.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 17.4.2015г.

26

Гражданско дело No 506/2014

Издръжка

М.О.И.

М.Т.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 17.4.2015г.

27

Гражданско дело No 579/2014

Облигационни искове

П.С.Н.

Ю.И.М.,
М.В.П.,
Г.П.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 17.4.2015г.

28

АНД No 36/2015

По ЗД по пътищата

К.Й.Х.

ОД МВР-ПЛЕВЕН

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 17.4.2015г.
НП-отменено

29

Гражданско дело No 552/2012

Делби

И.Д.Х.

Ц.К.Й.,
Й.К.К.,
Я.И.И.,
И.Г.В.,
Р.Г.И.,
Ц.Б.И.,
Ц.Н.И.,
Т.М.И.,
Р.В.И.,
Ц.Т.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 20.4.2015г.

30

Гражданско дело No 227/2013

Делби

Д.И.К.,
В.И.А.

А.Ц.Д.,
Е.И.Д.,
Ц.И.Д.,
Д.Ц.Н.,
М.П.Д.,
Ц.П.Ц.,
Р.П.Д.,
Й.П.И.,
А.П.С.,
М.Н.М.,
И.Н.Н.,
Л.Х.Л.,
С.Х.Л.,
Г.Й.Н.,
К.Л.Т.,
Е.Д.Л.,
Й.А.Н.,
Р.Й.Х.,
П.В.А.,
С.Г.А.,
В.Г.А.,
С.П.Д.,
И.Д.Б.,
П.Д.Б.,
И.Б.Д.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 20.4.2015г.

31

Гражданско дело No 284/2014

Делби

Ц.И.П.

Ц.И.З.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 20.4.2015г.

32

Гражданско дело No 427/2014

Облигационни искове

Ц.С.Й.

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 20.4.2015г.

33

Гражданско дело No 72/2015

Развод и недейств. на брака

Т.Г.М.

П.П.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 20.4.2015г.

34

Гражданско дело No 100/2012

Делби

П.П.Д.,
Е.Л.В.

Р.Д.Ц.,
Д.Б.Д.,
Л.Б.Д.,
Р.Г.С.,
В.Г.М.,
Л.Б.Д.,
П.Г.Й.,
К.Г.Д.,
О.В.В.П.,
Н.В.А.,
Х.Д.Х.,
Е.С.М.,
Я.П.В.,
В.К.В.,
Н.К.В.,
Н.О.Г.,
В.О.В.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 21.4.2015г.

35

Гражданско дело No 594/2013

Делби

В.Х.В.

Х.Н.М.,
Т.Н.П.,
В.Ц.Я.,
С.Ц.Р.,
И.Д.Т.,
С.Д.Т.,
С.Х.М.,
В.Д.Т.,
Д.М.В.,
М.В.К.,
Ц.В.Д.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 21.4.2015г.

36

Гражданско дело No 111/2015

Искове по СК

С.И.Г.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 21.4.2015г.
В законна сила от 21.4.2015г.

37

Гражданско дело No 259/2012

Делби

Л.Т.К.

Р.Х.К.,
Л.Г.Д.,
Х.Г.К.,
Д.П.И.,
М.И.К.,
И.М.К.,
В.М.П.,
Т.Г.К.,
Р.Г.Г.,
Е.Г.К.,
Д.Т.К.,
М.М.И.П.,
Н.М.К.,
П.Г.М.,
И.Р.И.,
Б.И.И.,
В.Б.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 22.4.2015г.

38

Гражданско дело No 148/2015

Облигационни искове

АСПАРУХОВ ВАЛ ЕООД КНЕЖА

И.Г.А.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Разпореждане от 22.4.2015г.

39

НОХД No 193/2014

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН-ПРОКУРОР СИЛВИЯ ВЕЛИЗАРОВА,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Г.М.И.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 23.4.2015г.
Одобрява постигнатото на 23.04.2015 год. на основание чл. 384, ал. 1 във връзка с чл. 381 от НПК споразумение между Районна прокуратура - гр. Кн
., представлявана от районен прокурор Кр. К., защитника адв. Р.М. от Пл. Адвокатска колегия и подсъдимия Г.М.И., по силата на което: Подсъдимият Г.М.И., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН: **********, се признава за виновен в това, че: На 19.10.2013 г. около 02:55 часа в гр.Кн., обл.Пл., в двора на Общинска болница е управлявал МПС – лек автомобил марка ”ВАЗ 2101” с рег.№ …………, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,5 на хиляда, установено по надлежния ред в Протокол от химическа експертиза №653/25.10.2013 г. на Специализирана химическа лаборатория към ЦСМП Пл. – престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. По споразумение на страните, за извършеното престъпление на основание чл. 343б, ал.1 във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б. „б” от НК СЪДЪТ НАЛАГА на подсъдимия Г.М.И. с ЕГН:********** и снета по делото самоличност наказание „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: - по чл. 42а, ал. 2 , т.1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред пробационния служител 2 /два/ пъти седмично. - по чл. 42а, ал. 2 , т.2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА. СЪДЪТ НЕ НАЛАГА предвиденото в чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НПК наказание ,,Лишаване от право да управлява моторно превозно средство”, тъй като подс. Г.М.И. не притежава Свидетелство за управление на МПС. Имуществени вреди от престъплението не са причинени. Веществени доказателства – не са приобщени. ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал.3 от НПК подсъдимия Г.М.И., с ЕГН:********** ***, да заплати по сметка на ОД МВР гр.Пл. направените по досъдебното производство разноски за вещо лице в размер на 85 лева, а на РС- Кнежа разноски по делото общо в размер на 95 лева. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по Досъдебно производство № 309/2013 год. по описа на РП – гр. Кн., ДП № ЗМ 288/2013 г. по описа на РУП Кн. и НОХ дело № 193/2014 год. по описа на РС – гр. Кн. Отменя взетата в хода на досъдебното производство спрямо подсъдимия Г.М.И., с ЕГН: ********** Мярка за неотклонение „Подписка”. Определението е окончателно.
Г.М.И.
В законна сила от 23.4.2015г.

40

НОХД No 54/2015

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Ж.В.Ц.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 23.4.2015г.
Одобрява постигнатото на 23.04.2015 год. на основание чл. 384, ал. 1 във връзка с чл. 381 от НПК споразумение между Районна прокуратура - гр. Кн
., представлявана от районен прокурор Кр. К., защитника адв. Р. М. от Пл. Адвокатска колегия и подсъдимия Ж.В.Ц., по силата на което: Подсъдимият Ж.В.Ц. роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан /реабилитиран по право/, с ЕГН:********** се признава за виновен в това, че: На 04.04.2015 г. около 02.00 ч. в гр. Кн., обл. Пл. по път ІІ-13 на около 1 км. от гр. Кн. управлявал МПС – лек автомобил марка „ Опел Вектра” с рег. №……….. след употреба на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,61 на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство „ Алкотест Дрегер 7510” с фабричен № ARBA 0160 – престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. По споразумение но страните, за извършеното престъпление на основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 54, от НК, Съдът НАЛАГА на подсъдимия Ж.В.Ц., с ЕГН:********** и снета по делото самоличност Наказание “Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/месеца. На основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 / три/ години. СЪДЪТ НЕ НАЛАГА предвиденото в чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НПК наказание ,,Лишаване от право да управлява моторно превозно средство”, тъй като подс. Ж.В.Ц. не притежава Свидетелство за управление на МПС. Имуществени вреди с деянието не са причинени. Веществени доказателства – не са приобщени. Разноски по делото не са направени. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по Преписка № 403/2015 год. по описа на РП – гр. Кн., съдържаща Незабавно производство №Н-6/2015г. на РП-Кн. и Преписка №ЗМ-95/2015 год. по описа на РУП – гр. Кн. и НОХ дело № 54/2015 год. по описа на РС - гр. Кн. Отменя взетата спрямо подсъдимия Ж.В.Ц., с ЕГН: ********** Мярка за неотклонение „Подписка” на Незабавно производство №Н-6/2015г. на РП-Кн. и Преписка №ЗМ-95/2015 год. по описа на РУП – гр. Кн. Определението е окончателно.
Ж.В.Ц.
В законна сила от 23.4.2015г.

41

Гражданско дело No 484/2012

Делби

Т.Г.Д.,
В.Г.Д.,
Г.Х.А.З.,
С.М.С.,
Н.Д.Н.,
М.П.Д.,
П.Д.Д.,
Й.В.Ж.,
И.В.И.,
Л.Р.В.,
А.Р.П.,
С.И.Д.,
С.И.Д.,
Ц.Й.Д.,
Ц.П.М.,
Д.Б.А.,
М.Б.Д.,
Р.Н.В.,
Г.Р.К.,
П.Р.Д.,
В.С.К.,
Д.С.К.,
Й.Д.П.,
Л.С.Г.

И.М.П.,
С.С.И.,
Х.П.И.,
Т.Й.Ц.,
С.Й.Я.,
Т.Х.И.,
И.И.М.З.,
В.П.К.,
Г.Й.Д.,
Д.Й.Д.,
К.А.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 24.4.2015г.

42

ЧГД No 162/2015

Други ЧГД

ДИРЕКТОР НА ТД НА КОНПИ В.ТЪРНОВО

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 24.4.2015г.
В законна сила от 24.4.2015г.

43

АНД No 287/2014

Административни дела

З.С.Й.

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 24.4.2015г.
НП-потвърдено

44

НОХД No 58/2015

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Т.И.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 24.4.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и адвокат Кр. В. от ПлАК – договорен защитник на подсъдимата Т.И.К.. Подсъдимата Т.И.К., родена на *** год. в гр. Кн., живуща ***, българка, българска гражданка, със средно образование, магазинер, омъжена, неосъждана, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че: На 09.04.2015 г. в гр. И. в търговски обект - закусвалня на ул."Г. Д." № е държала акцизни стоки - тютюневи изделия съгласно чл. 11 от Закона за акцизите и данъчните складове, а именно 20 броя кутии с цигари „PRESIDENT" 80 мм. и 20 броя кутии с цигари „PRESIDENT" 100 мм. с пазарна стойност в размер на 300.00 лева без бандерол, който се изисква съгласно чл.25, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия и чл. 2, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове, с невнесен акциз в републиканския бюджет е в размер на 149.80 лева, като предвид стойността случая не е маловажен - престъпление чл.234, ал.1 от НК. За това й деяние и по споразумение между страните на основание чл.234, ал.1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК съдът й НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода“ в размер на 6 /шест/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА предвиденото в чл.234, ал.1 от НК по-леко наказание „Глоба“. ОСЪЖДА подс. Т.И.К. със снета по-горе самоличност ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД МВР–гр.Пл. направени разноски по делото в размер на 40.00 лева. Имуществени вреди – не са причинени. На основание чл. 234, ал. 3, от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства по делото: 20 броя кутии с цигари без бaндерол “PRESIDENT” 80 мм. и 20 броя кутии с цигари без бандерол „PRESIDENT“ 100 мм., предмет на престъплението и намиращи се на съхранение в Архива на РС - гр.Кн. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимата. ПРОКУРОР:................... ЗАЩИТНИК: ........................ /А. Т./ /адв. Кр. В./ ПОДСЪДИМА: ......................... /Т.И.К. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимата Т.И.К. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 58/2015 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подсъдимата Т.И.К. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. На съдебните заседатели определя възнаграждение от бюджета на съда в размер от по 4.78 лева.
Т.И.К.
В законна сила от 24.4.2015г.

45

НОХД No 59/2015

ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Р.А.Р.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 24.4.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор Д. Д. и адвокат П.В. – договорен защитник на Р.А.Р.. Подсъдимият Р.А.Р., роден на *** ***, българин, български гражданин, с начално образование, грамотен, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 16.04.2015г. около 12,05ч. в гр.И., обл.Пл. в близост до сградата на община И. се заканил с убийство спрямо А. М. С. от същия град, като използвал затова нож и заканата възбудила у пострадалия основателен страх от осъществяването й - престъпление по чл.144, ал.З във вр. с ал.1 от НК. За това му деяние и по споразумение между страните на основание чл. чл.144, ал.З във вр. с ал.1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т.2, б.“б“ във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1 , 2 и т.6 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес:*** за срок от 8 /осем/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационния служител 2 /два/ пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца; - безвъзмезден труд в полза на обществото - по 100 часа за 8 /осем/ месеца. На основание чл. 53, ал. 1, б.,,а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства по делото: 1 бр. нож с обща дължина 22.5 см, с чернобяла дръжка и едностранно заточено острие и надпис на него от едната страна Stainless Steel, намиращи се на съхранение в Архива на РС - гр.Кн., тъй като са му послужили за извършване на умишлено престъпление. Имуществени щети от престъплението – не са причинени. Разноски по делото- не са направени. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. Прокурор:.................. Защитник: .................... /Д. Д./ /Адв. П.В./ Подсъдим: ..................... /Р.А.Р./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият Р.А.Р. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 59/2015 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Р.А.Р. МН ,,Подписка”. Определението е окончателно.
Р.А.Р.
В законна сила от 24.4.2015г.

46

Гражданско дело No 387/2012

Облигационни искове

Т.Ц.К.

П.С.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 24.4.2015г.

47

Гражданско дело No 315/2014

Делби

В.Т.В.

В.С.М.,
В.Г.Д.,
И.Г.Д.,
Ц.П.Ц.,
В.Д.Л.,
Д.А.К.,
Ц.Г.Я.,
И.Ц.П.,
Х.Ц.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 27.4.2015г.

48

Гражданско дело No 94/2015

Развод по взаимно съгласие

О.Д.П.,
И.Г.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 27.4.2015г.
В законна сила от 27.4.2015г.

49

НОХД No 60/2015

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Г.И.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 27.4.2015г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение сключено между РП – гр. Кн
., представлявана от районен прокурор Кр. К. и адвокат К.К. от ВрАК, защитник на подсъдимия Г.И.П.. ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение по смисъла на което: Г.И.П., роден на *** ***, с адрес за призоваване в страната: с. Бр., обл. Пл., ул. „ Ст. М.” №.., българин, български гражданин, с основно образование, женен, не работи, неосъждан, / реабилитиран - чл.88а, ал.4 вр. с ал.3 вр. с ал.1 от НК/, с ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На неустановена дата придобил и до 28.10.2014 г. в с. Бр., обл. Пл. в частен дом на ул. „ Ст. М.” №.. държал огнестрелно оръжие – 1 бр. пистолет, марка „ Voltran major” модел 88, калибър 9 мм. Без предпазна решетка в цевта, без да има надлежно разрешително - престъпление по чл.339, ал.1 от НК. За това му деяние и по споразумение между страните на подсъдимия Г.И.П. на основание чл. 339, ал. 1 във връзка с чл. 55 ал.1 т.1 от НК СЕ НАЛАГА наказание "Лишаване от свобода" за срок от 1 год. / една година на /. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА за срок от 3 / три/ години. Имуществени щети от престъплението – не са причинени. ОСЪЖДА подсъдимия Г.И.П. да заплати разноски по делото в размер на 81.41 лева, изплатени на вещото лице от ДП по банкова сметка *** - Пл . НА ОСНОВАНИЕ чл.53, ал.2, б."а" от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства, намиращи се на съхранение в РУ”Полиция” гр. Кн.: 1 брой пистолет, марка „ Voltran major” модел 88, калибър 9 мм. и 7 броя гилзи, които представляват предмет на престъплението и притежаването на които е забранено. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. РАЙОНЕН ПРОКУРОР: ............... ЗАЩИТНИК: .................. /Кр. К./ /адв. К.К./ ПОДСЪДИМ: ................... / Г.И.П. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Г.И.П. по НОХ дело № 60/2015 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата от досъдебното производство МН „Подписка” спрямо подсъдимия Г.И.П.. Определението е окончателно.
Г.И.П.
В законна сила от 27.4.2015г.

50

Гражданско дело No 184/2013

Делби

Н.М.Л.

И.Ц.В.,
Л.Г.П.,
И.Г.Ш.,
В.Г.С.,
К.Г.Г.,
Е.К.К.,
В.Т.В.,
К.И.В.,
Р.И.И.,
З.Т.Н.,
Е.М.П.,
П.Й.П.,
Н.Г.Б.П.,
С.Т.Б.,
В.И.Б.,
К.П.Б.,
В.П.Б.,
Д.П.Б.,
Д.Й.Г.,
А.Т.Л.,
Г.Т.Д.,
Б.К.П.,
Ю.К.П.,
И.И.Г.,
Д.П.П.,
В.Г.Г.,
Т.Г.Г.,
Р.Й.Й.,
Ц.Й.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 28.4.2015г.

51

Гражданско дело No 536/2013

Делби

М.Д.П.,
Р.М.П.

Р.С.А.,
А.Т.А.,
Н.С.Н.,
Р.Н.Н.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 29.4.2015г.

52

Гражданско дело No 44/2015

Делби

Р.Б.П.

Т.Б.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 29.4.2015г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представената писмена спогодба. ОДОБРЯВА постигнатата между страните по настоящото дело СПОГОДБА, ПО СМИСЪЛА НА КОЯТО: 1.) Р.Б.П., с ЕГН: **********,***, чрез пълномощник адв.Ф.П. от ПлАК. 2.) Т.Б.К., с ЕГН: **********,***. СЕ СЪГЛАСЯВАТ: 1.3а ищцата Р.Б.П., се разпределят следните движими вещи, описани в исковата молба и допълнителната такава, по номерацията, а именно: 1.Лек автомобил „ОПЕЛ АСТРА” с рег.№
…. – 200 лева. 2.Нов климатик – 100 лева. 3. Готварска печка - 50 лева. 4.Тоалетка – 10 лева. 5.Два броя разтегателни дивани – 20 лева. 6. 24 броя чинии – 15 лева. 7.Тенджера под налягане – 10 лева. 8.Книги -150 броя – 10 лева. 9 .Газова отоплителна печка – 10 лева. 10. Газова бутилка - 10 лева. 11.Градинска маса със 6 стола – 10 лева. 12.КАЗАН -железен за варене на компоти, който е собственост на майката на ищцата. Целият дял във вещи е на стойност 445 лева. 2. 3а ответника Т.Б.К. се разпределят следните движими вещи по двата списъка, а именно: 1.Пералня – 20 лева. 2.Телевизор ”Самсунг” – 50 лева. 3.Микровълнова печка – 20 лева. 4.Кухненски шкафове – 20 лева. 5. Диван разтегателен спалня с 2 табуретки и 2 фотьойла – 20 лева. 6. Двукрилен гардероб – 20 лева. 7. Холна масичка – 10 лева. 8 .Хладилник – 20 лева. 9. Кухненска маса с 4 стола – 20 лева. 10. Абсорбатор – 10 лева. 11.Кристални комплекти по 6 чаши за вино -2 бр. и ракия – 10 лева. 12.Сервиз за храна бял на цвят -12 бр. – 10 лева. 13.3 бр. тенджери-червени на цветя – 10 лева. 14. 1 бр. тава от алпака – 5 лева. 15.2 бр. тенджери от алпака - 10 лева. 16.Секция библиотека – 10 лева. 17.Уред за сандвичи – 10 лева. 18.Бойлер на ток и дърва – 10 лева. 19.Готварска печка на дърва – 10 лева. 20.Печка отоплителна на дърва – 10 лева. 21.Косачка – 10 лева. 22.Електрожен – 10 лева. 23.Ел.ракета – 10 лева. 24.Машина за рязане на дърва – 10 лева. Имота придобит в сферата на СИО, а именно: МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА,МАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА,при съседи: УПИ …..,УПИ ….., от двете страни улици остава в собственост за ответника Т.Б.К., който става изключителен собственик на целия имот, след като изплати в срок от 6/ шест/ месеца сумата от 3000.00/ три хиляди / лева на ищцата Р.Б.П.. В случай,че не спази срока и не изплати сумата от 3000.00 лв. в определеният срок, ищцата Р.Б.П. има право да поиска имотът да бъде изнесен на публична продан. Общата стойност на този дял е в размер на 3355 лева. С П О Г О Д И Л И С Е : 1.) Р.Б.П.: ........................... /пълномощник адв.Ф.П. от ПлАК/ 2.)Т.Б.К.: ............................ Съдът на основание чл. 234, ал. 3 от ГПК придава значение на влязло в сила решение на настоящата спогодба и същата не подлежи на обжалване пред по-горен съд. ОСЪЖДА ответникът Т.Б.К., с ЕГН: **********,*** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на КРС окончателна държавна такса в размер на 67.10 лева. ОСЪЖДА ищцата Р.Б.П., с ЕГН: **********,*** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на КРС окончателна държавна такса в размер на 68.90 лева. Разноските остават така както са направени от страните. ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 44/2015 год. по описа на КРС като спогодено. Определението е окончателно.
В законна сила от 29.4.2015г.

53

НОХД No 41/2015

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

А.М.А.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 29.4.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор Кр. К. и адвокат В. К. от ПлАК – договорен защитник на подсъдимият А.М.А.. Подсъдимият А.М.А., роден на ***г***, обл.Пл., ул.„Н. В.“ №, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 17.09.2014г. в землището на гр.И., обл.Пл. в местността „Пукалица" без да има редовно писмено позволително извършил сеч на 1 куб.м. дърва за огрев от вида „бряст" от горския фонд на стойност 40,00лв като до приключване на съдебното следствие стойността беше възстановена и случаят е маловажен- престъпление по чл.235, ал.6 във вр. с ал.1 от НК. За това му деяние и по споразумение между страните на основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Глоба” в размер на 300 /триста/ лв. ОСЪЖДА подс. А.М.А. със снета по-горе самоличност ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОДМВР–гр.Пл. направени разноски по делото в размер на 25.00 лева за вещо лице. Имуществени вреди в размер на 40.00 лева - възстановени. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:................... ЗАЩИТНИК: ........................ /Кр. К./ /адв. В. К./ ПОДСЪДИМ: ......................... / А.М.А. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият А.М.А. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 41/2015 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. А.М.А. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
А.М.А.
В законна сила от 29.4.2015г.

54

Гражданско дело No 138/2014

Делби

И.Д.В.

М.Ц.В.,
П.Х.В.,
Ц.Х.В.,
Г.В.Б.,
К.Г.Ц.,
Д.Г.Б.,
Н.С.О.,
М.С.Ш.,
И.М.Д.,
И.Ц.Х.,
Й.Ц.Б.,
С.Х.Ц.,
В.С.Т.,
К.С.Ц.,
И.В.О.,
М.П.О.,
П.В.О.,
М.В.О.,
П.П.Б.,
Т.В.Д.,
М.Т.Б.,
И.Т.С.,
В.Т.Г.П.,
В.Т.О.,
П.А.С.,
Ц.А.К.,
П.Г.Ц.,
В.И.Я.,
Л.Г.Д.,
В.Г.Ц.,
В.А.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 30.4.2015г.

55

Гражданско дело No 99/2015

Искове по СК

С.И.Д.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 30.4.2015г.

56

АНД No 55/2015

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

К.Е.С.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 30.4.2015г.
Мотиви от 30.4.2015г.

57

АНД No 64/2015

По ЗД по пътищата

М.Ц.М.

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 30.4.2015г.