РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за свършените дела
за периода от 1.3.2015г. до
31.3.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 432/2013

Делби

М.Х.Й.

П.И.Ц.,
А.И.Г.,
К.И.Ц.,
А.Ц.Д.,
С.Ц.Т.,
Т.Ц.Т.,
И.Ц.Т.,
А.К.Й.,
Б.П.Ц.,
М.П.Й.,
М.П.К.,
Ц.С.Й.,
С.Х.Д.,
Х.С.Т.,
М.В.С.,
С.В.Х.,
Х.М.Й.,
Н.Д.Л.,
Р.Ц.Л.,
М.Ц.Д.,
И.А.Л.,
С.Д.П.,
П.Д.Т.,
Ц.П.М.,
Й.Г.Д.,
С.Г.Т.,
Ц.М.Й.П.,
В.П.Д.,
Л.П.С.,
И.С.С.,
Т.С.Н.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 4.3.2015г.

2

Гражданско дело No 232/2014

Делби

Я.П.В.

Д.И.Н.,
П.Д.Н.,
М.Г.Й.,
Г.П.С.,
М.П.Й.,
С.Ц.Г.,
В.Й.В.,
Б.Й.Н.,
В.Д.К.,
Т.Г.Д.,
Г.Г.К.,
С.Х.И.,
С.Н.И.,
Г.В.И.,
В.В.Д.,
Х.Л.П.,
М.Л.П.,
Р.П.П.,
Н.М.П.,
П.М.П.,
Т.В.П.,
Г.Т.П.,
М.Т.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 4.3.2015г.

3

Гражданско дело No 54/2015

Развод по взаимно съгласие

Р.Г.И.,
Н.Ц.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 4.3.2015г.
В законна сила от 4.3.2015г.

4

Гражданско дело No 254/2013

Делби

А.Х.Б.

К.Ц.П.,
Л.К.Ш.,
П.О.Ш.,
Д.О.Ш.,
В.Н.М.,
И.Ц.М.,
Г.Ц.М.,
С.И.М.,
И.Х.К.,
Г.Д.Б.,
Н.П.М.,
Д.П.Б.,
В.Г.Б.,
П.Д.Б.,
Н.Д.М.,
К.И.П.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 5.3.2015г.

5

АНД No 280/2014

По ЗД по пътищата

И.Д.Н.

РУ ПОЛИЦИЯ - ГР. КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 6.3.2015г.
НП-потвърдено

6

НОХД No 286/2014

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Ц.В.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 9.3.2015г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение между Районна прокуратура гр.Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и адвокат Св. Я. от АК Пл. защитник на подсъдимия Ц. В. К.. ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: Ц. В. К., роден на *** ***, българин, български гражданин, средно образование, пенсионер по болест, неженен, осъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че: На 11.08.2014 година в гр. Кн. от дом, находящ се на ул."….." № , отнел от владението и без съгласието на собственика А. З. Тр. единадесет броя градински соларни лампи на обща стойност 46.75 лева с намерение противозаконно да ги присвои, като предвид стойността случая е маловажен - престъпление по чл.194, ал.З във вр. с ал.1 от НК. За това му деяние и на основание чл. 194, ал.З във вр. с ал.1 във вр. с чл. 54 ал.1 от НК и по споразумение на страните съдът му НАЛАГА наказание „ ГЛОБА” В РАЗМЕР НА 300 / триста/ лв. Към споразумението е представена декларации по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Прокурор…………: Защитник:……………………… /А. Т. / /Адв. Св. Я. / Подсъдим:………………… /Ц. В. К./ ОСЪЖДА подсъдимия Ц. В. К. да заплати по сметка на ОД на МВР Пл. деловодни разноски от ДП за вещо лице в размер на общо 20 лв. ВРЪЩА на собственика А. З. Тр. от гр. Кн., ул. „ ……..” №.. веществени доказателства: 11 бр. градински лампи, намиращи се на съхранение в РУП Кн. Съдът ОПРЕДЕЛИ: На основание чл.309 от НПК ОТМЕНЯ взетата МН „ Подписка” от ДП спрямо подсъдимия: Ц. В. К.. ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимия по НОХД.№286/2014 г. по описа на РС Кн. Определението е окончателно.
Ц.В.К.
В законна сила от 9.3.2015г.

7

АНД No 21/2015

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

П.М.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 9.3.2015г.
П.М.М.
Мотиви от 9.3.2015г.

8

Гражданско дело No 79/2015

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 10.3.2015г.

9

Гражданско дело No 80/2015

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 10.3.2015г.

10

АНД No 8/2015

Административни дела

СЪГЛАСИЕ ИНС БРОКЕР ЕООД СОФИЯ

ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 10.3.2015г.
НП-изменено

11

Гражданско дело No 324/2013

Делби

И.Ц.Х.,
Й.Ц.Б.,
П.Ц.П.,
А.С.Х.

И.С.Б.,
Й.Н.Б.,
Т.Н.Б.,
С.Н.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 11.3.2015г.

12

Гражданско дело No 418/2014

Делби

К.И.М.

Ц.И.И.,
М.И.Е.,
Л.Д.Д.,
Т.Д.И.,
С.К.М.,
П.К.Ч.,
Л.Д.М.,
С.Д.Й.,
Р.В.П.,
П.В.П.,
М.В.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 11.3.2015г.

13

Гражданско дело No 567/2014

Облигационни искове

Д.П.Х.

Д.Т.Х.,
Д.Г.Х.,
Р.Д.Т.,
Т.Г.Б.,
Н.В.Т.,
С.М.Т.,
Д.В.Т.,
Х.М.,
Н.А.,
И.Г.К.,
В.Х.Т.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 11.3.2015г.

14

НОХД No 26/2015

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

М.И.П.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 11.3.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и адвокат В. К. от ПлАК – договорен защитник на подсъдимият М.И.П.. Подсъдимият М.И.П., роден на *** ***, българин, български гражданин, с начално образование, женен, безработен, осъждан с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 18.02.2015 г. на път II-13 гр. Кн. - гр. Пл. в близост до разклона за с. Бр. е транспортирал с каруца незаконно добита от другиго два кубически метра дървесина от акация на стойност 120 лева, като предвид стойността случая е маловажен -престъпление по чл.235, ал.6 във вр. ал.2 от НК. За това му деяние и по споразумение между страните на основание чл. 235, ал.6 във вр.ал.2 във връзка с чл. 54, ал. 1 във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и т.6 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Пробация” в размер на 10 /десет/ месеца, състоящо се от следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 10 /десет/ месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 /десет/ месеца; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа годишно. ОСЪЖДА подс. М.И.П. със снета по-горе самоличност ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОДМВР–гр.Плевен направени разноски по делото в размер на 20.00 лева. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:................... ЗАЩИТНИК: ........................ /А. Т./ /адв. В. К./ ПОДСЪДИМ: ......................... /М.И.П. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият М.И.П. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 26/2015 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. М.И.П. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
М.И.П.
В законна сила от 11.3.2015г.

15

Гражданско дело No 82/2015

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 12.3.2015г.

16

ЧНД No 33/2015

Разпит на обвиняем - чл.222 НПК

Й.Д.Я.

В.М.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 12.3.2015г.
Приключва разпитът на обвиняем по ЧН дело № 33 по описа за 2015 год. на Кнежански районен съд. Прекратява производството по ЧН дело № 33 по описа за 2015 год. на Кнежански районен съд. Протоколът да се предаде за прилагането му по досъдебно производство № ДП – 71/2015 год. по описа на РУ на МВР – гр. Кн
., като препис от него се приложи по настоящото ЧН дело по описа на Районен съд – гр.Кнежа. Протоколът написан в съдебна зала № 1 на Районен съд – гр. Кнежа в присъствието на разследващия полицай, обвиняемия, съдията, съдебния секретар, и мл.полиц. инспектор Р. Л. И. като разпита приключи в 17:00 часа.

17

Гражданско дело No 437/2013

Делби

Г.Д.Г.

Н.Д.С.,
М.Й.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 16.3.2015г.

18

Гражданско дело No 420/2014

Облигационни искове

М.Ц.Б.

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 16.3.2015г.

19

Гражданско дело No 549/2014

Развод и недейств. на брака

П.К.Б.

М.Я.С.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 16.3.2015г.

20

АНД No 290/2014

Административни дела

П.С.К.

НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 16.3.2015г.
НП-отменено

21

Гражданско дело No 98/2015

Искове по СК

Л.П.М.,
Х.Н.Л.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 17.3.2015г.

22

Гражданско дело No 359/2014

Делби

Ц.Д.Г.,
Г.Д.Г.

И.Т.Й.,
Й.Г.Н.,
С.Г.С.,
С.Х.Й.,
В.Ц.Г.,
Д.Ц.С.,
Н.М.Б.,
Д.Й.Д.,
В.Б.Д.,
И.Б.Д.,
М.Т.Х.,
Т.Л.Д.,
Й.Л.Д.,
С.А.М.,
Ц.А.С.,
С.С.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 17.3.2015г.

23

Гражданско дело No 37/2005

Делби

М.П.М.

С.Н.К.,
В.Н.Я.,
П.Г.Г.П.,
И.Г.С.П.,
М.Д.П.,
Б.М.П.,
В.Н.П.,
П.Н.Н.,
Г.С.М.,
С.К.М.,
М.К.С.,
Г.С.Г.,
Е.П.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 18.3.2015г.

24

Гражданско дело No 141/2013

Делби

Ц.К.П.

А.Д.К.П.,
В.Д.Т.,
З.Б.Н.,
Н.К.М.,
Д.К.К.,
Ц.М.Л.,
Г.М.М.,
Ц.В.Р.,
Х.М.С.,
Ц.М.С.,
Д.Й.К.,
Й.А.К.,
И.А.С.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 18.3.2015г.

25

Гражданско дело No 534/2013

Делби

В.Г.О.,
В.Г.О.

Н.Ц.Д.,
Н.А.К.,
Ф.В.К.,
Т.В.К.,
П.К.К.,
М.Т.И.,
Р.П.И.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 18.3.2015г.

26

ЧНД No 23/2015

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Л.М.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 18.3.2015г.
Съдът счита, че са налице основанията на чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК при следните съображения: 1. Със Споразумение №7/27.01.2015 год. по НОХ дело №260/2014 год. по описа на РС – гр. Кн
., влязло в законна сила на 27.01.2015 год., на осъденият Л.М.Б., с ЕГН: ********** *** е наложено Наказание ,,Пробация“ в размер на 1 /една/ година, за престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК, извършено на 16.10.2014 год. 2. Със Споразумение №5/26.01.2015 год. по НОХ дело №13/2015 год. по описа на РС – О., влязло в законна сила на 26.01.2015 год., на осъденият Л.М.Б., с ЕГН: ********** *** е наложено Наказание ,,Пробация“ в размер на 2 /две/ години, за престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК, извършено на 13.06.2014 год. Налице е законна предпоставка за приложение на чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 23, ал. 1 от НК поради това, че престъпните деяния са извършени преди да е била влязла в сила, която и да е от присъдите. Водим от горното и на основание посочените състави Съдът ОПРЕДЕЛИ: КУМУЛИРА наложените наказания на осъд. Л.М.Б. роден на *** ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: **********, наложени със Споразумение № 7/27.01.2015 год. по НОХ дело № 260/2014 год. по описа на РС – гр. Кн. и със Споразумение № 5/26.01.2015 год. по НОХ дело № 13/2015 год. по описа на РС – О., като определя едно общо най-тежко наказание, а именно ,,Пробация” в размер на 2 /две/ години, съдържаща следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес 2 /два/ пъти седмично за срок от 2 /две/ години; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 /две/ години; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на по 200 часа годишно за срок от 2 /две/ поредни години. На основание чл. 25 ал. 2 от НК ПРИСПАДА фактически изтърпяната част от наложеното наказание „Пробация“ по НОХД 260/2014 г. по описа на РС – Кн.. Определението може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.
Л.М.Б.

27

Гражданско дело No 198/2013

Делби

И.В.М.

Е.Т.А.,
Х.Т.В.,
Г.Т.В.,
В.Г.М.,
Р.Й.П.,
Ц.В.Д.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 19.3.2015г.

28

Гражданско дело No 52/2014

Делби

Н.Х.К.,
Е.Х.К.,
Н.Ц.Д.,
Д.Т.Д.,
И.Б.Д.,
Л.Б.Д.,
А.Ц.С.,
И.Г.Ш.,
А.Г.Ш.,
И.М.Б.,
Д.И.К.,
В.Т.А.

Ч.Х.Д.,
А.Х.Д.,
М.Н.Б.,
Ц.С.Б.,
В.С.П.,
Т.С.Я.,
С.И.Б.,
М.С.С.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 19.3.2015г.

29

Гражданско дело No 203/2014

Делби

Г.С.Х.

Н.П.П.,
Д.П.П.,
Й.И.Д.,
Ц.И.Л.,
С.Й.Д.,
Ц.М.Р.,
Л.М.Ш.,
Н.Д.М.,
Д.В.Т.,
Е.В.Т.,
В.М.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 19.3.2015г.

30

Гражданско дело No 101/2013

Делби

В.И.Б.

М.Д.Ц.,
В.С.Ф.Б.,
Р.С.И.Б.,
Н.Д.З.,
Б.Г.З.,
С.П.Ц.,
Г.П.Й.,
Е.П.З.,
И.П.З.,
И.Г.З.,
Т.П.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 20.3.2015г.

31

Гражданско дело No 611/2013

Делби

А.Б.Т.

Д.П.С.,
Д.Т.К.,
К.Т.Г.,
В.Р.А.,
Х.Р.А.,
В.П.К.,
Е.П.З.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 21.3.2015г.

32

Гражданско дело No 299/2014

Делби

Т.Б.Т.

Ц.В.Б.,
Й.Ц.Б.,
Н.Х.Б.,
Ц.Х.Б.,
С.П.Й.,
Ц.С.Т.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 21.3.2015г.

33

Гражданско дело No 548/2014

Чл.19 ЗГР

С.Л.А.

ОБЩИНА ИСКЪР,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КНЕЖА,
ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 21.3.2015г.
В законна сила от 21.3.2015г.

34

НОХД No 37/2015

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

М.К.Ц.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 21.3.2015г.
Одобрява постигнатото на 21.03.2015 год. на основание чл. 384, ал. 1 във връзка с чл. 381 от НПК споразумение между Районна прокуратура - гр. Кн
., представлявана от районен прокурор Красимир Кирилов, защитника адв. Р. М. от Пл. Адвокатска колегия и подсъдимия М.К.Ц., с ЕГН: **********, по силата на което: М.К.Ц. роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, със средно образование, работи, неженен, неосъждан, с ЕГН: **********, се признава за виновен в това, че: На 08.03.2015 г. в гр.Кн., обл.Пл. по ул.„Д. Б.“ пред хранителен магазин „Нонстоп“ №45А управлявал МПС – лек автомобил марка „ВАЗ 2121“ с рег. №…….. след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,04 на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410+“ с фабричен №ARSM 0009 - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. По споразумение но страните, за извършеното престъпление на основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1 , т. 2 , б.,,б” от НК, Съдът НАЛАГА на подсъдимия М.К.Ц., с ЕГН: ********** и снета по делото самоличност Наказание “ПРОБАЦИЯ”, със следните пробационни мерки: - по чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес:***, за срок от 8 (ОСЕМ) МЕСЕЦА, 2 (два) пъти седмично; - по чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 (ОСЕМ) МЕСЕЦА; На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НПК Съдът НАЛАГА на подсъдимия М.К.Ц., с ЕГН: ********** *** Наказание ,,Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА, считано от датата на отнемането на свидетелството за управление на МПС – 08.03.2015 г. Имуществени вреди с деянието не са причинени. Веществени доказателства – не са приобщени. Разноски по делото не са направени. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по Преписка № 282/2015 год. по описа на РП – гр. Кн., съдържаща Бързо производство № Б-7/2015г. на РП-Кн. и БП №ЗМ-63/2015 год. по описа на РУ на МВР – гр. Кн. и НОХ дело № 37/2015 год. по описа на РС - гр. Кн. Отменя взетата спрямо подсъдимия М.К.Ц., с ЕГН: ********** Мярка за неотклонение „Подписка” на Бързо производство ЗМ № 63/2015 год. по описа на РУ на МВР – гр. Кн. Определението е окончателно.
М.К.Ц.
В законна сила от 21.3.2015г.

35

Гражданско дело No 405/2014

Облигационни искове

Д.Л.М.

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 23.3.2015г.

36

НОХД No 24/2015

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

А.Р.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 23.3.2015г.
А.Р.К.

Мотиви от 24.3.2015г.

37

НОХД No 44/2015

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Ц.С.Ч.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 23.3.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение, по смисъла на което: Подсъдимият Ц.С.Ч., роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, вдовец, пенсионер, неосъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На неустановена дата придобил и до 20.03.2015 г. в частен дом в с.Бр
., обл.Пл. на ул.“….“ № държал огнестрелно оръжие – 1 бр. пистолет с фабричен №8393 френско производство по системата „Браунинг 1906“ калибър 6,35 мм и боеприпаси – 16 бр. патрони калибър 6,5 мм и 37 бр. капсули за снаражаване на ловни патрони, без да има надлежно разрешение затова – престъпление по чл.339 ал.1 от НК. На основание чл.339“б“ ал.1 във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК и по споразумение между страните на подсъдимия Ц.С.Ч. се НАЛАГА наказание "Лишаване от свобода" за срок от 3 (три) месеца като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието се отлага за срок от 3 (три) години. ОСЪЖДА подсъдимия Ц.С.Ч. да заплати разноските по делото в размер на 124.87 лв. за експертизи, платими по банкова сметка *** - Пл.. Към споразумението е приложена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК подписана от подсъдимият. РАЙОНЕН ПРОКУРОР:……………. ЗАЩИТНИК:……………………… (Кр. К. ) (адв. П. К.) ПОДСЪДИМ:…………………… (Ц.С.Ч.) Съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Ц.С.Ч. със снета по-горе самоличност по НОХ дело № 44/2015 год. по описа на КРС. На основание чл. 53, ал. 2, б. „А" от НК Съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТНЕМА в полза на Държавата веществено доказателство: 1 бр. пистолет с фабричен №8393 френско производство по системата „ Браунинг 1906“ калибър 6,35 мм и боеприпаси 16 бр. патрони калибър 6,5 мм и 37 бр. капсули за снаражаване на ловни патрони, намиращи се на съхранение в РУ МВР – Кнежа. На основание чл. 309, ал. 1 от НПК Съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата МН „Подписка” от досъдебното производство, спрямо подсъд. Ц.С.Ч.. Определението е окончателно.
Ц.С.Ч.
В законна сила от 23.3.2015г.

38

Гражданско дело No 222/2013

Делби

К.В.З.

В.Г.Х.,
П.Д.М.,
В.Д.М.,
Н.Д.М.,
В.П.М.,
С.Л.Д.,
И.М.Д.,
Х.М.Д.,
Н.М.Д.,
Н.Г.К.,
А.Б.Б.,
Д.Б.Б.,
Ц.Н.З.,
Д.В.З.,
С.В.З.,
Т.Д.М.,
Д.С.З.,
В.Д.З.,
Н.Д.З.,
Й.Т.С.П.,
И.С.С.,
И.В.П.,
Б.И.П.,
А.Н.Д.,
Х.Н.С.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 23.3.2015г.

39

Гражданско дело No 446/2014

Делби

Н.П.К.

М.И.К.,
П.И.К.,
Б.И.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 25.3.2015г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представената писмена спогодба. ОДОБРЯВА постигнатата между страните по настоящото дело спогодба по смисъла, на която: 1) Н.П.К., с ЕГН: **********,***, представлявана от адв.С.Я. от ПлАК. 2) М.И.К., с ЕГН: **********,***6, се сключи настоящият договор за делба – спогодба като страните се споразумяха и спогодиха за следното по отношение на следният недвижим имот, останал им от общият им наследодател – И
. П. ***, находящ се в гр.Кн., с административен адрес – гр.Кн., обл. Пл., ул……" №.. (..), блок № .. /../вх."..", етаж .. (..), ап…. (..), а именно: АПАРТАМЕНТ № .. (..), блок .. / / ет. .. (..), вх.„..", ул. .. (), находящ се в УПИ №1- (…..), кв. …… (……) по ЗРП на гр.Кн., състоящ се от три стаи и кухня със застроена площ от 77,61 кв.м /седемдесет и седем кв .м.,шестдесет и един кв.см./ заедно с 4,51 % /четири цяло, петдесет и един процента ид. ч./ от общите части на сградата, при съседи на апартамента: от север - вътрешна преградна стена с вход „..", изток - двор, запад - двор, юг - апартамент № .., стълбищна площадка и асансьорна шахта, отдолу - апартамент № .., отгоре - апартамент № .. и МАЗЕ № .. (..), при съседи: от север- коридор и маза № .., от юг - двор, от изток - двор, от запад - мазе № .., отгоре - апартамент №... ДЯЛ I-ви на: М.И.К., с ЕГН:********** и се възлага изцяло и тя става изключителен собственик на следният недвижим имот, находящ се в гр.Кн., с административен адрес – гр.Кн., обл. Пл., ул."….." №.. (..), блок № .. /../вх."..", етаж .. (..), ап… (……..), а именно: АПАРТАМЕНТ № .. (…..), блок .. /.. / ет. .. (..), вх.„..", ул. …… .. (..), находящ се в УПИ №1- (…….), кв. …… (…….) по ЗРП на гр.Кн., състоящ се от три стаи и кухня със застроена площ от 77,61 кв.м /седемдесет и седем кв .м.,шестдесет и един кв.см./ заедно с 4,51 % /четири цяло, петдесет и един процента ид. ч./ от общите части на сградата, при съседи на апартамента: от север - вътрешна преградна стена с вход „..", изток - двор, запад - двор, юг - апартамент № .., стълбищна площадка и асансьорна шахта, отдолу - апартамент № .., отгоре - апартамент № .. и МАЗЕ № .. (..), при съседи: от север- коридор и маза № .., от юг - двор, от изток - двор, от запад - мазе № .., отгоре - апартамент №. Данъчната оценка на имота е в размер на 9 967.02 лева. ДЯЛ II-ви на: Н.П.К., с ЕГН:**********, заявява, че не желае да получи реален дял от горепосоченият недвижим имот и е съгласна същият да бъде възложен изцяло на М.И.К. и няма парични претенции спрямо нея. Разноски по делото в размер на 199.34 лева – държавна такса се възлагат изцяло на М.И.К., с ЕГН:**********. СПОГОДИЛИ СЕ: 1 ................................ / адв.С.Я./ 2 ...................................... / Н.П.К. / 3 ………………………………. /М.И.К./ Съдът на основание чл. 234, ал. 3 от ГПК придава значение на влязло в сила решение на настоящата спогодба и същата не подлежи на обжалване пред по-горен съд. ОСЪЖДА отв. М.И.К., с ЕГН: ********** да заплати по сметка на КРС окончателна държавна такса в размер на 199.34 лева. След изплащане на горните суми да се издадат преписи от настоящата спогодба на страните. ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 446/2014 год. по описа на КРС като спогодено. Определението е окончателно.
В законна сила от 25.3.2015г.

40

Гражданско дело No 460/2014

Делби

Л.Х.С.,
Д.Х.С.

Л.Н.П.,
Б.Н.Ц.,
С.Б.М.,
Т.Б.А.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 25.3.2015г.
 

41

НОХД No 45/2015

Гл.X. Хулиганство - чл.325 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Д.П.П.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 25.3.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от районен прокурор Кр. К. и адвокат С. Ч. – служебен защитник на подсъдимата Д.П.П.. Д.П.П. родена на *** ***, с адрес ***, българка, българска гражданка, със средно образование, неомъжена, не работи, неосъждана, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че: На 18.03.2015г. в гр.Кн., обл.Пл. при условията на продължавано престъпление: - около 09:00 ч. в гр.Кн. на ул."……" №.. в сградата на Дирекция „Бюро по труда" Ч. Бр. - клон Кн., - около 11:10 ч., в гр.Кн. на ул."…." №.. пред блок ЗИМ, извършила непристойни действия грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, изразили се в отправяне на ругатни, псувни и обиди към присъстващите лица, като деянието е съпроводено със съпротива срещу орган на властта - Старши експерт към Бюрото по труда г-жа Н. Хр. К., като по своето съдържание деянието се отличава с изключителна дързост и цинизъм - престъпление по чл.325, ал.2 във вр. с ал.1 вр. с чл.26, ал.1 от НК. За това й деяние и на основание чл.325, ал.2 във вр. с ал.1 вр. с чл.26, ал.1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т.2, от НК във връзка чл.42а, ал. 2, т.1 и 2 и т.6 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки: - т.1 - Задължителна регистрация по настоящ адрес:*** за срок от 1 /една/ година, с периодичност на явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично; -т.2 -Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година. - т.6 - Безвъзмезден труд в полза на обществото – 100 /сто/ часа за 1 /една/ година. Имуществени щети от престъплението – не са причинени. Разноски по наказателното производство – не са направени. Веществени доказателства по делото – не са приобщени. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. Районен прокурор:................ Сл. защитник: ................... /Кр. К./ / Адв. С. Ч./ Подсъдим: ......................... /Д.П.П./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимата Д.П.П. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 45/2015 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Д.П.П. МН ,,Подписка”. Определението е окончателно.
Д.П.П.
В законна сила от 25.3.2015г.

42

Гражданско дело No 106/2014

Делби

С.Д.Д.

Ц.Д.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 26.3.2015г.

43

Гражданско дело No 34/2013

Делби

Д.П.К.,
И.Й.К.,
П.Й.Б.,
И.П.К.

В.А.П.,
Н.А.Н.,
Е.А.В.,
М.Н.К.,
Р.Н.Б.,
Т.И.А.,
В.К.Ч.,
Н.К.К.,
Н.М.К.,
Р.М.И.,
И.И.П.,
П.И.П.,
М.Й.К.П.,
Т.Й.С.,
М.К.Ц.,
Й.Д.Д.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 27.3.2015г.

44

Гражданско дело No 612/2013

Делби

А.Б.Т.

Д.П.С.,
Д.Т.К.,
К.Т.Г.,
В.Р.А.,
Х.Р.А.,
В.П.К.,
Е.П.З.,
Ж.И.З.,
Н.И.В.,
П.П.Г.,
О.П.Р.,
А.О.В.,
П.О.Р.,
Ц.И.Б.,
Г.Х.З.,
Н.Х.З.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 27.3.2015г.

45

Гражданско дело No 62/2015

Дела по Закона срещу домашното насилие

Ф.Г.Я.

Т.Н.В.,
РУ ПОЛИЦИЯ Д.ДЪБНИК

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 27.3.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д.62/2015г. по описа на КРС, поради оттегляне на молбата от молителката. Определението може да се обжалва пред ПлОС с частна жалба в 7-дневен срок от днес.

46

НОХД No 46/2015

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Х.Ц.Д.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 27.3.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото на 27.03.2015 год. споразумение между Районна прокуратура – Кн
., представлявана от районен прокурор Кр. К. и адвокат В. К. от ПлАК, като служебен защитник на обвиняемия Х.Ц.Д. ***, за прекратяване на бързо производство №Б-8/2015 г. по описа на РП Кн., съобразно разпоредбите на чл. 381 и сл. от НПК, по смисъла на което: Обвиняемият Х.Ц.Д., роден на *** ***, постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, пенсионер, неосъждан, с ЕГН: ********** се признава за виновен в това, че: На неустановена дата в началото на месец март 2015 г. до 21.03.2015 г. в гр.И., обл.Пл. на ул.“………….“ № сам осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК. По споразумение на страните, на основание чл. 234в, ал.1 във вр. с чл. 55, . 1, т.2, б. „б” от НК Съдът НАЛАГА на обвиняемия Х.Ц.Д., с ЕГН: ********** и снета по делото самоличност наказания, както следва: 1. „ПРОБАЦИЯ" по чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК със следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационния служител два пъти седмично; - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА. 2. На основание чл.55, ал.3 от НК Съдът не налага кумулативно предвиденото наказание „Глоба". Имуществени вреди от престъплението - не са причинени. Разноски по делото не са направени. На основание чл.53, ал.1, б.“а“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата приобщените по делото веществени доказателства – 1 бр. ел.проводник с бял цвят на защитната обвивка, многожилен тип ПВА-2, 6 кв.мм. с обща дължина 50 см., 1 бр. устер клема върху която има щампа 6 кв.мм. 380 волта. ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство бързо производство №Б-8/2015 г. по описа на РП Кн. и НОХ дело № 46/2015 год. по описа на РС - гр. Кн. Отменя взетата в хода на незабавното производство спрямо обв. Х.Ц.Д. Мярка за неотклонение „Подписка”. Определението на съда е окончателно.
Х.Ц.Д.
В законна сила от 27.3.2015г.

47

Гражданско дело No 560/2012

Делби

М.Б.К.

Н.К.М.,
П.А.П.,
А.И.П.,
К.И.П.,
И.К.К.,
Е.А.Т.,
К.А.К.,
Т.Б.М.,
Т.А.К.,
Е.А.К.,
Е.В.К.,
Т.Е.К.А.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 30.3.2015г.

48

Гражданско дело No 163/2013

Делби

И.А.Г.Б.,
Е.М.Г.

К.В.К.,
П.Р.М.,
А.Р.Л.,
И.В.Д.,
Т.Н.С.,
М.Н.К.,
В.Г.Г.,
Г.Г.Г.,
Р.Г.Г.,
Ж.П.Г.Б.,
Л.Н.З.Б.,
Т.С.Т.,
К.С.А.,
Т.П.И.,
Г.П.Г.,
Л.П.Я.,
П.Ж.П.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 30.3.2015г.

49

Гражданско дело No 7/2015

Делби

Е.Г.Р.

Л.И.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 30.3.2015г.

50

Гражданско дело No 119/2015

Искове по СК

И.К.Д.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 30.3.2015г.

51

Гражданско дело No 285/2012

Делби

И.И.С.

С.И.Р.,
Х.И.Л.П.,
З.И.В.,
Т.И.Л.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 31.3.2015г.

52

АНД No 18/2015

По ЗД по пътищата

И.Г.И.

РУ ПОЛИЦИЯ - ГР. КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 31.3.2015г.
НП-потвърдено