РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за свършените дела
за периода от 1.2.2015г. до
28.2.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 510/2014

Вещни искове

С.Т.С.

П.Т.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 2.2.2015г.

2

АНД No 155/2014

По ЗД по пътищата

С.Н.П.

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 2.2.2015г.
НП-отменено

3

АНД No 301/2014

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

О.А.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 3.2.2015г.
О.А.М.

4

ЧНД No 15/2015

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

Й.М.Т.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Л.М.М.,
К.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 3.2.2015г.
Уважава

5

НОХД No 2/2015

Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Д.К.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 4.2.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение по смисъла на което: Подсъдимия Д.К.Б., роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН:********** за ВИНОВЕН в това, че: На 16.09.2014 г. в гр.И
., обл.Пл. причинил на Д.П.Н. *** телесна повреда, изразила се в счупване на лявата лакътна кост, довело до трайно затрудняване движението на левия горен крайник - престъпление по чл. 129 ал.2 пр.4 във вр. с ал.1 от НК. За това му деяние и по споразумение между страните на основание чл. чл. 129 ал.2 пр.4 във вр. с ал.1 във връзка с чл. 54 ал.1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание 3 /три/ месеца „Лишаване от свобода”. На основание чл.66 ал.1 от НК отлага изтърпяването на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. Разноски по делото - 40 лева за експертиза. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:................... ЗАЩИТНИК: ........................ /Кр. К./ /адв.Т.К./ ПОДСЪДИМ: ......................... /Д.К.Б./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият Д.К.Б. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 2/2015 год. по описа на КРС, като отменя взетата на досъдебното производство мярка за неотклонение „Подписка”. На основание чл.382, ал.9 от НПК определението е окончателно.
Д.К.Б.
В законна сила от 4.2.2015г.

6

Гражданско дело No 433/2014

Облигационни искове

Е.Р.Н.

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 5.2.2015г.

7

Гражданско дело No 478/2014

Облигационни искове

С.Н.Д.

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 5.2.2015г.

8

Гражданско дело No 480/2014

Облигационни искове

С.Н.Д.

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 5.2.2015г.

9

Гражданско дело No 487/2014

Делби

А.Д.Й.

В.Х.Д.,
Х.Т.Х.,
Б.Т.Х.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 5.2.2015г.

10

Гражданско дело No 516/2014

Облигационни искове

ЗППК ПОБЕДА КНЕЖА

К.Й.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 5.2.2015г.

11

Гражданско дело No 556/2014

Чл.19 ЗГР

С.П.Ч.

ОБЩИНА КНЕЖА,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 5.2.2015г.
В законна сила от 6.2.2015г.

12

НЧХД No 13/2015

НЧХД

П.Н.З.

Н.П.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 5.2.2015г.

13

АНД No 262/2014

Административни дела

С.Г.К.

АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 6.2.2015г.
НП-потвърдено

14

НОХД No 19/2015

ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

В.Ю.Т.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 9.2.2015г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото постигнатото споразумение между Районна прокуратура - гр. Кн
., представлявана от районен прокурор Кр. К. и адв. Ж.Н. от ПлАК – договорен защитник на подсъдимия В.Ю.Т.. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение, по смисъла на което: Подсъдимият В.Ю.Т., роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 19.10.2014 г. вечерта, в гр. Кн., на кръстовището образувано от ул."Пл." и ул."И. М." нанесъл удари с ръце и крака в областта на лицето и тялото на Зл. Й. И. от гр. Кн., с което му причинил средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на три ребра със засягане на паренхима на белия дроб и проникване на въздух в дясната гръдна половина и под кожата на гръдния кош, състояние довело до разстройство на здравето временно опасно за живота и трайно затрудняване движението на снагата - престъпление по чл.129, ал.2 във вр. с ал.1 от НК. На основание чл.129 ал.2 във вр. с ал.1 във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б."Б" във връзка с чл. 42а, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 6 от НК и по споразумение между страните на подсъдимия В.Ю.Т. се НАЛАГА наказание "Пробация" в размер на 3 (три) години, изразяващо се в следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес:***8 два пъти седмично за срок от 3 (три) години; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 (три) години; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на по 300 часа годишно за всяка една година. ОСЪЖДА подсъдимия В.Ю.Т. да заплати разноските по делото в размер на 197.50 лв., платими по банкова сметка *** - Пл. Към споразумението е приложена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК подписана от подсъдимият. РАЙОНЕН ПРОКУРОР:……………. ЗАЩИТНИК:……………………… (Кр. К. ) ( адв. Ж.Н. ) ПОДСЪДИМ:…………………… (В.Ю.Т.) Съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия В.Ю.Т. със снета по-горе самоличност по НОХ дело № 19/2015 год. по описа на КРС. На основание чл. 306, ал. 1, т. 4 от НПК във връзка с чл. 53, ал. 1, б.,,а” от НК съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТНЕМА в полза на Държавата веществено доказателство: 1 бр. дървен крак от стол,намиращ се на съхранение в РУП Кнежа. ВРЪЩА на В.Ю.Т. 1 бр. блуза с качулка, сива на цвят с надпис: ” YARIS JEANS” , намираща се на съхранение в РУП Кн. На основание чл. 309, ал. 1 от НПК Съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата МН „Домашен арест” от досъдебното производство, спрямо подсъд. В.Ю.Т.. Определението е окончателно. На съдебните заседатели определя възнаграждение от бюджета на съда от по 4 лв.
В.Ю.Т.
В законна сила от 9.2.2015г.

15

Гражданско дело No 593/2013

Делби

В.Х.В.

В.Ц.Я.,
С.Ц.Р.,
И.Д.Т.,
С.Д.Т.,
С.Х.М.,
В.Д.Т.,
Д.М.В.,
М.В.К.,
Ц.В.Д.,
Л.В.Т.,
С.П.С.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 10.2.2015г.

16

Гражданско дело No 528/2014

Облигационни искове

Л.И.Ц.

КОЛЕНДРО ЕООД КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 11.2.2015г.

17

НОХД No 20/2015

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Д.Т.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 11.2.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А
. Т. и адвокат В.Т. – договорен защитник на Д.Т.М.. Д.Т.М. роден на *** ***, българин, български гражданин, основно образование, шофьор „ВИА ГРУП", неженен, неосъждан, с ЕГН********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В съучастие с Г. П. М. от гр. Кн., като съизвършител, след като е разрушил прегради, здраво направени за защита на имот - разбил ПВЦ дограма на прозорец на къща и като е използвал технически средства - метална щанга и гаечни ключове на 18/19.08.2014 год. в гр. Кн., от частен дом, находящ се на ул."П.Д.П." № .. е отнел от владението и без съгласието на собственика М. П. М. от гр. С. един брой вътрешно и външно тяло на инверторна климатична система „Мидея" 24 киловата на стойност 574.35 лева, с намерението противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие причинената имуществена вреда е възстановена - Престъпление по чл.197 т.З във вр. с чл.195, ал.1, т.З, т.4, пр.2 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК. За това му деяние и на основание чл.197 т.З във вр. с чл.195, ал.1, т.З, т.4, пр.2 във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 във връзка с чл. 55, ал. 1, т.2, б."Б" от НК във връзка чл. 42а, ал. 2, т. и 2 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Пробация” в размер на 8 месеца, състоящо се от следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 8 /осем/ месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца; ОСЪЖДА подс. Д.Т.М. със снета по-горе самоличност ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОДМВР–гр.Пл. направени разноски по делото в размер на 82.08 лева. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. Районен прокурор:.................. Сл. защитник: ............... / А. Т./ / Адв. В.Т./ Подсъдим: ......................... /Д.Т.М./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият Д.Т.М. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 20/2015 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Д.Т.М. МН ,,Подписка”. Определението е окончателно.
Д.Т.М.
В законна сила от 11.2.2015г.

18

Гражданско дело No 385/2014

Облигационни искове

А.С.К.

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 12.2.2015г.

19

НОХД No 278/2014

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Р.С.А.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 12.2.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото на 12.02.2015 год. споразумение между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от Районен прокурор Кр. К. и адвокат С.Я. ***, в качеството му на защитник на подсъдимия Р.С.А., за решаване на делото в съдебното производство, по силата на което: Подсъдимият Р.С.А. роден на *** ***, с постоянен адрес:***, понастоящем живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, работи, осъждан, с ЕГН: **********, се признава за виновен в това, че: На 03.07.2013 г. в гр. Кн., обл. Пл., от търговски обект – магазин, находящ се на улица „М. Б.” №, отнел чужди движими вещи – 1 бр. мобилен телефон „Сони Експирия Типо”, ведно със СИМ карта на „Виваком” на стойност 161,90 лв.; 1 бр. розов калъф от текстилна материя на стойност 9,90 лв. и парична сума в размер на 17 лв. или вещи на обща стойност 187,99 лв., от владението на собственика Г.Д.А. ***, без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като предвид стойността на вещите случаят е маловажен – престъпление по чл. 194 ал.3 вр. с ал.1 от НК. По споразумение на страните, за извършеното престъпление по чл. 194, ал.3 във вр. с ал.1 от НК съдът НАЛАГА на подс. Р.С.А., с ЕГН: ********** и снета по делото самоличност наказание ПРОБАЦИЯ, със следните пробационни мерки: - по чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес:***, за срок от 1 (ЕДНА) ГОДИНА И 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА, състояща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично; - по чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 (ЕДНА) ГОДИНА И 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА. Причинените с престъплението имуществени вреди са възстановени. Веществени доказателства по делото няма. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия Р.С.А., с ЕГН: ********** ***, понастоящем живущ ***, да заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Пл. направените разноски по делото общо в размер на 66,82 лв. – възнаграждение за вещи лица по назначените съдебно-оценителна и видео-техническа експертизи . Прекратява наказателното производство по № ЗМ-176/2013 год. по описа на РУ”П” Кн. и ДП № Д 209/2013 год. по описа на Районна Прокуратура - гр. Кн. / Пр. пр. № В 679/2013 г. / и НОХ дело № 278/2014 год. по описа на РС - гр. Кн. Отменя взетата на ДП спрямо подсъдимия Р.С.А., с ЕГН: ********** Мярка за неотклонение „Подписка”. Определението е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Съд.заседатели: 1. 2.
Р.С.А.
В законна сила от 12.2.2015г.

20

АНД No 225/2014

По ЗД по пътищата

И.Ц.Д.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛЕВЕН

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 13.2.2015г.
НП-отменено

21

АНД No 263/2014

Административни дела

С.Г.К.

АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 13.2.2015г.
НП-потвърдено

22

Гражданско дело No 413/2014

Развод и недейств. на брака

В.Д.М.

С.К.А.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 16.2.2015г.

23

Гражданско дело No 386/2014

Облигационни искове

Т.И.К.,
Л.И.К.,
В.А.К.

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 19.2.2015г.

24

Гражданско дело No 46/2015

Вещни искове

И.К.М.,
Е.Ц.М.

К.И.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 19.2.2015г.

25

Гражданско дело No 128/2011

Облигационни искове

В.П.Г.

Т.К.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 20.2.2015г.

26

Гражданско дело No 350/2013

Делби

В.К.Р.,
Д.К.Р.

Ц.С.Р.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 20.2.2015г.

27

Гражданско дело No 610/2013

Делби

В.М.К.

Й.Т.Е.,
Н.Т.Л.,
Б.С.К.,
В.А.К.,
С.П.К.,
А.П.К.,
П.И.П.,
М.И.К.,
Р.С.Ц.,
Д.М.П.,
С.М.Ц.,
С.А.С.,
Д.А.Н.,
Б.С.С.,
Х.Б.Х.,
З.Й.Х.,
В.И.Х.,
М.И.Х.,
И.М.К.,
В.Н.Н.,
М.Н.И.,
С.Н.Н.,
Ц.Д.Н.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 20.2.2015г.

28

Гражданско дело No 429/2014

Облигационни искове

ЕТ П.П.К.

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 20.2.2015г.

29

АНД No 261/2014

Административни дела

С.Г.К.

АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 20.2.2015г.
НП-потвърдено

30

НОХД No 11/2015

Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН-ПРОКУРОР СИЛВИЯ ВЕЛИЗАРОВА

И.Л.Т.,
Л.П.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 23.2.2015г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постигнатото споразумение между Районна прокуратура гр. Кн
., представлявана от районен прокурор Кр. К. и адв. К. от ПлАК договорен защитник на подсъдимите: Л.П.К. и И.Л.Т.. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение, по смисъла на което: Л.П.К., роден на *** г. в гр. Вр., живущ ***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, работи механизатор във фирма „ Колендро” АД, с ЕГН********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че: На 30.11.2013 година в гр. Кн., Пл. област, в съучастие като извършител с И.Л.Т. ***, с ЕГН ********** причинил средна телесна повреда на Р. Г. П. от същия град, изразяваща се в проникващо нараняване в черепната кухина, представляващо разстройство на здравето временно опасно за живота - престъпление по чл. 129, ал.2 вр.ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК. Деянието е осъществено при форма на вината - пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. На основание чл.129, ал.2 вр.ал.1, вр.чл.20, ал.2 вр. чл. 55, ал.1 т. 2, б."б" вр. чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.З от НК и ПО СПОРАЗУМЕНИЕ между страните на подсъдимия Л.П.К. СЕ НАЛАГА наказание „ПРОБАЦИЯ”, като съвкупност от следните пробационни мерки: - по чл.42а, ал.2, т.1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационния служител или упълномощено от него длъжностно лице с периодичност два пъти седмично; - по чл.42а, ал.2, т.2 от НК - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА; - по чл.42а, ал.2, т.З вр.чл.42б ал.3, т.1 от НК - забрана да посещава заведение „Туборг", находящо се в гр. Кн., обл.Пл., ул. …….. за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА. ПОДСЪДИМИЯ: И.Л.Т., роден на *** г. в гр. Б. Сл., живущ ***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, не работи, осъждан, с ЕГН********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че: На 30.11.2013 година в гр. Кн., Пл. област, в съучастие като извършител с Л.П.К. *** с ЕГН **********, причинил средна телесна повреда на Р. Г. П. от същия град, изразяваща се в проникващо нараняване в черепната кухина, представляващо разстройство на здравето временно опасно за живота - престъпление по чл. 129 ал.2, вр.ал.1, вр.чл.20 ал.2 от НК. Деянието е осъществено при форма на вината - пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. На основание чл. 129, ал.2, вр.ал.1, вр.чл.20, ал.2 вр. чл. 55, ал.1 т. 2, б."б" вр. чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.З от НК и по споразумение между страните на подсъдимия И.Л.Т. СЕ НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ, като съвкупност от следните пробационни мерки: - по чл.42а, ал.2, т.1 от НК- задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационния служител или упълномощено от него длъжностно лице с периодичност два пъти седмично, - по чл.42а, ал.2, т.2 от НК- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА. - по чл.42а, ал.2 т.З вр.чл.42б ал.3, т.1 от НК - забрана да посещава заведение „Туборг", находящо се в гр. Кн., ул. …………. за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА. ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА: - 1 брой сини дънкови панталони марка „Антони Мурато", 1бр. кожен колан марка „Риплей"; 1бр. черна памучна блуза с дълъг ръкав и 1 бр. синьо шушляково яке с марка „Диадора", иззети с протокол за претърсване и изземване от 06.12.2013 г. по реда на чл.161 ал.2 от НПК в къща, находяща се в гр. Кн., ул. О. , обитавана от Л.П.К.- върнати срещу разписка. - 1 чифт маратонки марка „Пума" с червени кантове и черни връзки № 44; 1 бр. долнище от анцуг марка „Каппа" - черно на цвят с бял кант; горнище от анцуг марка „Каппа" черно на цвят с бял кант; 1бр. раирана фланелка с къс ръкав, черна на цвят със светли райета, марка „Толия" и 1 бр. яке от плат цервено-жълто на цвят марка „Бентли" иззети с протокол за претърсване и изземване от 06.12.2013 г. по реда на чл.161 ал.2 от НПК в дом, находящ се в гр. Кн., ул. ………. , вх…, ет…, ап…, обитавана от И.Л.Т. - върнати срещу разписка. ОСЪЖДА подсъдимите: Л.П.К. и И.Л.Т. да заплатя солидарно разноски по делото от ДП в размер на 174,40 лв. по банкова сметка *** – Пл. Към споразумението са приложени декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК от подсъдимите. РАЙОНЕН ПРОКУРОР:………. ЗАЩИТНИК:……………………. / Кр. К./ / Адв. К. / ПОДСЪДИМ:……………………. /Л.П.К. / ПОДСЪДИМ:………………….. / И.Л.Т. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимите: Л.П.К. и И.Л.Т. със снети по-горе самоличности по НОХ дело № 11/2015 год. по описа на КРС.
И.Л.Т.
Л.П.К.
В законна сила от 23.2.2015г.

31

НОХД No 267/2014

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

М.Л.В.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 24.2.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и адвокат Св. Я. от ПлАК – договорен защитник на подсъдимият М.Л.В.. Подсъдимият М.Л.В., роден на *** ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП 14-0285-000311/08.07.2014 год. на Началника на РУ МВР – Кн. за управление на МПС без свидетелство за управление, на 18.10.2014 год. в гр. Кн. на кръстовище от ул."………" и ул."…….." е управлявал лек автомобил Опел Вектра с per. № ………., без да притежава свидетелство за управление на МПС, констатирано с АКТ бланков № 641623/18.10.2014 год. по описа на РУ МВР – Кн. -престъпление по чл.343в, ал.2 от НК. За това му деяние и по споразумение между страните на основание чл. 343в, ал.2 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,Б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 2 /две/ години; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 /две/ години; - безвъзмезден труд в полза на обществото по 150 часа годишно за 2 /две/ поредни години. Разноски по делото не са направени. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:................... ЗАЩИТНИК: ........................ /А. Т./ /адв.Св. Я./ ПОДСЪДИМ: ......................... /М.Л.В./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият М.Л.В. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 267/2014 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. М.Л.В. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
М.Л.В.
В законна сила от 24.2.2015г.

32

НОХД No 268/2014

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Ц.И.В.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 24.2.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и адвокат С.Ч. от ПлАК – служебен защитник на подсъдимия Ц.И.В.. Подсъдимият Ц.И.В. роден на *** г. в гр. И., живущ ***, адресно регистриран в с.П. ул. „…………..” №……, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На неустановена дата за времето от началото на месец август 2013 год. до 15.08.2013 год. в с. П., от частен дом, находящ се на ул. „…………" №.. отнел от владението на Л.Х.Р., без негово съгласие и с намерение противозаконно да присвои чужда движима вещ - една центрофуга за извличане на пчелен мед на стойност 150.00 лева, собственост на Л.Х.Р. ***, като предвид стойността на отнетото имущество случая е маловажен и до приключване на съдебното следствие, причинената имуществена вреда е възстановена - престъпление по чл.197, т.3 във вр. с чл. 194, ал.3 във вр. с чл. 194, ал.1 от НК. За това му деяние и по споразумение между страните на основание чл.197, т.3 във вр. с чл. 194, ал.3 във вр. с чл. 194, ал.1 от НК във връзка с чл. 54, ал. 1, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес:*** за 2 пъти седмично за срок от 1 /една/ година; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година; - безвъзмезден труд в полза на обществото по 150 /сто и петдесет/ часа за 1 година. ОСЪЖДА подс. Ц.И.В. със снета по-горе самоличност ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОДМВР–гр.Пл. направени разноски по делото в размер на 35 лева за съдебно-стокова експертиза, а на КРС 65 лева деловодни разноски. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:................... СЛ.ЗАЩИТНИК: ........................ /А. Т./ /адв.С.Ч./ ПОДСЪДИМ: ......................... /Ц.И.В./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият Ц.И.В. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 268/2014 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Ц.И.В. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. На съдебните заседатели определя възнаграждение в размер от по 4,78 лева.
Ц.И.В.
В законна сила от 24.2.2015г.

33

НОХД No 284/2014

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

С.Д.С.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 24.2.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и адвокат Св. Я. от ПлАК – договорен защитник на подсъдимата С.Д.С.. Подсъдимата С.Д.С., родена на *** ***, българка, с българско гражданство, средно образование, неомъжена, безработна, неосъждана, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че: На неустановена дата за времето от 20.10.2014 г. В дома си в с. П., ул."……….." №.., като монтирала на мястото на водомера във водомерната шахта на имота 30 сантиметров маркуч тип мека връзка и на улицата монтирала 50 сантиметров маркуч тип мека връзка осъществила неправомерно присъединяване към уличната водопреносна мрежа на „В и К" ЕООД – Пл., с което е създала условия за неотчитане на потребената питейна вода в имота - престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК. За това й деяние и по споразумение между страните на основание чл. 234в, ал.1 от НК във връзка с чл. 54, ал. 1, съдът НАЛАГА на подсъд. С.Д.С. наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 4 /четири/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. На основание чл. 55 ал.3 от НК НЕ НАЛАГА по-лекото кумулативно наказание „ глоба”. На основание чл. 53, ал. 1, б.,,а“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства: 1 бр. мека връзка с дължина 30 см., и 1 бр. мека връзка с дължина 50 см., намиращи се на съхранение в Архив на РС гр. Кн.. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимата. ПРОКУРОР:........................ ЗАЩИТНИК: ............................... /А. Т./ / адв. Св. Я. / ПОДСЪДИМА: ……….................. /С.Д.С. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимата С.Д.С., със снета по-горе самоличност по НОХ дело № 284/2014 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. С.Д.С. МН ,,Подписка”. Определението е окончателно.
С.Д.С.
В законна сила от 24.2.2015г.

34

Гражданско дело No 57/2015

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 25.2.2015г.

35

Гражданско дело No 58/2015

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 25.2.2015г.

36

Гражданско дело No 424/2014

Делби

М.В.Н.

М.Г.Н.Л.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 25.2.2015г.

37

Гражданско дело No 582/2013

Делби

Д.С.Д.

В.Т.П.,
Г.П.И.,
П.Ц.М.,
И.С.В.,
М.С.Д.,
С.М.П.,
М.М.Ц.,
В.М.Р.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 26.2.2015г.

38

Гражданско дело No 419/2014

Развод и недейств. на брака

Е.Д.М.

О.А.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 26.2.2015г.

39

Гражданско дело No 462/2014

Развод и недейств. на брака

П.Г.Б.

Т.В.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 26.2.2015г.

40

АНД No 285/2014

По ЗД по пътищата

Г.П.Н.

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 27.2.2015г.
НП-отменено

41

АНД No 293/2014

Административни дела

Ф.М.Г.

ОД МВР-ПЛЕВЕН

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 27.2.2015г.
НП-отменено

42

АНД No 1/2015

Административни дела

В.И.С.

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА СОФИЯ

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 27.2.2015г.
НП-потвърдено

43

НОХД No 27/2015

Гл.II. Блудство - чл.149 и 150 НК /без чл.149, ал.5 НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

А.П.Д.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 27.2.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и мл.адвокат В.К. *** – служебен защитник на подсъдимият А.П.Д.. Подсъдимият А.П.Д., роден на *** ***, българин, български гражданин, неграмотен, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 20.02.2015 около 16.30 часа в гр. Кн., в новострояща се къща на ул. „ Н. В.” № е извършил действия, с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление, чрез опипване и мастурбиране с ненавършилата 14 годишна възраст С. А. Г. с ЕГН********** от гр. Кн. – престъпление по чл.149, ал.1 от НК . За това му деяние и по споразумение между страните на основание чл.149, ал.1 във вр. с чл.54, ал.1 от НК на подсъдимия А.П.Д. СЕ НАЛАГА наказание "Лишаване от свобода" в размер на 2 (две) години. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложено наказание се ОТЛАГА за срок от 3 години. ОСЪЖДА подсъд. А.П.Д. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Пл. направени разноски по делото в размер на 36.50 лв. за вещо лице. С деянието не са причинени имуществени вреди. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:................... СЛ. ЗАЩИТНИК: ............................... /А. Т./ /мл.адв. В.К. / ПОДСЪДИМ:.................... / А.П.Д. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият А.П.Д. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело №27/2015 г. по описа на КРС. На основание чл. 381, ал. 5, т. 6 от НПК във връзка с чл. 53, ал. 1, б.,,а” от НК веществените доказателства по делото: парична сума в размер на 1,95 лв. в монети с различен номинал. Съдът ОПРЕДЕЛИ : ОТНЕМА в полза на Държавата веществено доказателство: парична сума в размер на 1,95 лв. в монети с различен номинал,намиращ се на съхранение в архив на РС-гр. Кн. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. А.П.Д. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
А.П.Д.
В законна сила от 27.2.2015г.

44

НОХД No 29/2015

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

И.М.Г.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 27.2.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото на 27.02.2015 год. споразумение между Районна прокуратура – Кн
., представлявана от районен прокурор Кр. К. и адвокат Г.Х. от ВрАК, като защитник на обвиняемия И.М.Г. ***, за прекратяване на незабавно производство №Н-3/2015 г. по описа на РП Кн. / Преписка №247/2015 г. по описа на РП Кнежа и ЗМ № 46/2015 г. по описа на РУП Кн./ съобразно разпоредбите на чл. 381 и сл. от НПК, по смисъла на което: Обвиняемият И.М.Г., с ЕГН: **********, роден на *** *** М., обл. Пл., постоянен адрес ***, българин, български гражданин, безработен, неосъждан, с основно образование, неженен, се признава за виновен в това, че: На 26.02.2015г, в гр. Кн., в домът си, находящ се на ул. „Н. Х." № , сам осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, собственост на ЧЕЗ Разпределение България АД гр. С., посредством допълнително монтиран едножилен, меден ел. проводник със сечение 6 квадратни милиметра, от лавен прекъсвач към изходящата електрическа линия за къщата, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК. По споразумение на страните и на основание чл. 234в, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б” от НК Съдът НАЛАГА на обвиняемия И.М.Г., с ЕГН: ********** и снета по делото самоличност наказания, както следва: 1. „ПРОБАЦИЯ" по чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК със следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА, с приодичност на явяване и подписване пред пробационния служител два пъти седмично; - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА. 2. На основание чл. 55, ал. 3 от НК Съдът НАЛАГА на обвиняемия И.М.Г., с ЕГН: ********** „ГЛОБА" в размер на 100,00 /сто/ лв. Разноски по делото не са направени. Имуществени вреди - не са причинени. Веществени доказателства - не са приобщени. ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство незабавно производство №Н-3/2015 г. по описа на РП Кн. /Пр. №274/2015 г. по описа на РП Кн./, ЗМ 46/2015 г. по описа на РУП – гр. Кн. и НОХ дело № 29/2015 год. по описа на РС - гр. Кн. Отменя взетата в хода на незабавното производство спрямо обв. И.М.Г. Мярка за неотклонение „Подписка”. Определението на съда е окончателно.
И.М.Г.
В законна сила от 27.2.2015г.