РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за свършените дела
за периода от 1.1.2015г. до 31.1.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 391/2014

Развод и недейств. на брака

Р.Б.К.

Т.Б.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 5.1.2015г.
В законна сила от 26.1.2015г.

2

ЧНД No 303/2014

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА,
ППЗК "ПРОГРЕС" - ГР. КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 5.1.2015г.
Уважава
В законна сила от 16.1.2015г.

3

Гражданско дело No 5/2015

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 8.1.2015г.
В законна сила от 16.1.2015г.

4

Гражданско дело No 6/2015

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 8.1.2015г.
В законна сила от 16.1.2015г.

5

НОХД No 4/2015

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

С.К.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 8.1.2015г.
Одобрява постигнатото на 08.01.2015 год. на основание чл. 384, ал. 1 във връзка с чл. 381 от НПК споразумение между Районна прокуратура - гр. Кн
., представлявана от прокурор Кр. К., адвокат С.Я. ***, в качеството му на защитник на подсъдимата С.К.Б., с ЕГН: **********, за решаване на делото в съдебна фаза по силата на което: С.К.Б., родена на *** ***, с постоянен адрес:***, българка, с българско гражданство, с основно образование, вдовица, пенсионер, неосъждана, с ЕГН: **********, се признава за виновна в това, че: На 23.12.2014 г. в с. …………… държала и продавала акцизни стоки – б0 бр. кутии с цигари „Don Premium" и 34 6р. кутии с цигари „Palladium Blue" на обща стойност 705,00 лв. без акцизен бандерол, когато такъв се изисква по закон - чл.2,т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове, като случаят е немаловажен поради стойността на цигарите и неплатения акциз в размер на 352,03 лв. - престъпление по чл.234, ал.1 от НК. По споразумение на страните, за извършеното престъпление по чл. 234 ал.1 във вр. с чл. 55 ал.1 т.1 от НК съдът НАЛАГА на подсъдимата С.К.Б., с ЕГН:********** и снета самоличност наказание „ Лишаване от свобода” за срок от 3 / три/ месеца. На основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 / три/ години. На основание чл. 55 ал.3 от НК НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото наказание ГЛОБА. Имуществени вреди от престъпление – не са причинени. На основание чл. 234 ал.3 от НК съдът ОТНЕМА в полза на държавата приобщените по делото веществени доказателства – 60 бр. кутии с цигари „Don Premium" и 34 6р. кутии с цигари „Palladium Blue", понастоящем на съхранение в РУП Кн . ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимата С.К.Б. с ЕГН:********** *** да заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Пл. направените разноски по делото в размер на 20.00 лв. – възнаграждение за вещо лице. Прекратява наказателното производство по БП ЗМ№379/2014 г. по описа на РУ,,П” – гр. Кн., Пр.Пр. №1568/2014 г. по описа на РП – гр. Кн. и НОХ дело № 4/2015 год. по описа на РС - гр. Кн.. Отменя взетата в хода на бързото производство спрямо подсъдимата С. К.Б., с ЕГН: ********** Мярка за неотклонение „Подписка”. Определението е окончателно.
С.К.Б.
В законна сила от 8.1.2015г.

6

Гражданско дело No 526/2013

Делби

Т.И.М.П.,
М.Й.М.,
И.Т.Р.,
П.Т.М.

Т.И.М.,
В.И.М.,
И.И.М.,
С.И.М.,
И.И.М.,
Г.И.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 9.1.2015г.

7

ЧГД No 11/2015

Отказ от наследство

Й.Б.Ш.

Б.Т.Ш.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 15.1.2015г.
В законна сила от 15.1.2015г.

8

ЧНД No 7/2015

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

И.Т.Т.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 15.1.2015г.
Прекратява производството по ЧН дело №7/2015 година по описа на Кнежанския районен съд. Протоколът да се предаде за прилагането му по Досъдебно производство пр.пр. 1047/14 г. и ЗМ №258/2014 год. по описа на РУ“Полиция“ – гр. Кнежа, като препис от него се приложи по настоящото ЧН дело по описа на РС – гр. Кнежа.
В законна сила от 15.1.2015г.

9

НОХД No 9/2015

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

С.А.Ф.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 16.1.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор Красимир Кирилов и адвокат В.К. – служебен защитник на С.А.Ф.. Подсъдимият С.А.Ф., роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен с непълнолетни деца , не работи, с постоянен адрес:***, осъждан (реабилитиран по право), с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На неустановена дата за времето от месец декември 2013 г. до 12.01.2015 г. в с. Д
. Л., обл. ……… сам осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК. За това му деяние и по споразумение между страните на основание чл. 234в, ал.1 от НК съдът му НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 4 / четири / месеца. На основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 / три/ години и му налага кумулативно предвиденото наказание ,,Глоба“ в размер на 100 / сто/ лева в полза на държавата. На основание чл. 53, ал. 1, б.,,а” от НК ОТНЕМА веществените доказателства по делото: ел. проводник ПВВМБ1 със сечение 2х2,5кв.мм. меден, с бяла изолация, с дължина 275см., в полза на държавата, намиращи се на съхранение в Архива на РС - гр.Кн.,тъй като са му послужили за извършване на престъплението. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. Районен прокурор:.................. Сл. защитник: ............... / Кр. К./ / Мл.адв. В.К./ Подсъдим: ......................... /С.А.Ф. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият С.А.Ф. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 9/2015 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. С.А.Ф. МН ,,Подписка”. Определението е окончателно.
С.А.Ф.
В законна сила от 16.1.2015г.

10

НОХД No 10/2015

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

К.Б.Н.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 16.1.2015г.
ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение: Подсъдимия К.Б.Н. роден на роден на *** ***. Живущ ***, българин, български гражданин, с начално образование, грамотен, неженен, не работи, неосъждан, с ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На неустановена дата в началото на месец януари 2015 г. до 12.01.2015 г. в с.Д
. Л., обл.Пл. на ул.“……“ №.. сам осъществил неправомерно въздействие върху уред за търговско измерване на електрическа енергия – електромер с фабричен №50647762, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия от собственика на електроразпределителна мрежа „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК. За това му деяние и по споразумение между страните на основание чл. 234в, ал.1 от НК съдът му НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3 / три / месеца. На основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години и му НАЛАГА кумулативно предвиденото Наказание ,,Глоба“ в размер на 100 / сто/ лева в полза на държавата. На основание чл. 53, ал. 1, б.,,а” от НК ОТНЕМА веществените доказателства по делото: ел.проводник ПВА2 със сечение 2х1,5 кв.мм. меден, многожилен, с бяла изолация, с дължина 24 см, в полза на държавата, тъй като са му послужили за извършване на престъплението,намиращи се в Архива в РС гр.Кнежа. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. Районен прокурор:....................... Сл. защитник: ........... / К. . / Мл.адв. В.К./ Подсъдим: ......................... /К.Б.Н./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият К.Б.Н. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 10/2015 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. К.Б.Н. МН ,,Подписка”. Определението е окончателно.
К.Б.Н.
В законна сила от 16.1.2015г.

11

Гражданско дело No 323/2014

Искове по СК

В.Х.Ф.

Р.К.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 21.1.2015г.
Прекратява произодство по настоящето дело по предявените искове по чл.127а от ГПК и по чл.132 ал. 1, т.2 от СК - поради оттегляне на исковете. ПРИЕМА и ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба по смисъла, на която: 1. Родителските права по отношение на трите малолетни деца –ХР
. В. Х., с ЕГН **********, …….., с ЕГН ********** се предоставят на бащата - В.Х.Ф. с ЕГН ********** , който ще ги представлява . 2.Определя режим на свиждане на майката Р. К.Г., като има право да взима трите деца заедно или по отделно всяко едно от тях в зависимост от обстоятелствата при себе си всяка втора и четвърта събота и неделя на месеца с преспиване при нея , считано от 09:00 ч. сутринта до 18:00 ч. вечерта /в неделя/. През лятната ваканция на учениците майката има право да вземе трите си деца заедно или поотделно всяко едно от тях, в зависимост от обстоятелствата за 35 дни при себе си. 3. Майката Р.К. Г. с ЕГН ********** ще заплаща месечна издръжка в размер на 85 лв. за всяко едно от трите си деца ……….., с ЕГН **********, считано от 21. 01.2015 г. чрез - В.Х.Ф. с ЕГН **********, като техен баща и законен представител. Издръжката да се изплаща до промяна на обстоятелствата или навършване пълнолетие на всяко едно от децата. С П О Г О Д И Л И СЕ : 1 . .................................................... / В.Х.Ф./ 2 . ........................................................ / Р.К. Г. / Съдът на основание чл. 234, ал. 3 от ГПК придава значение на влязло в сила решение на настоящата спогодба и същата не подлежи на обжалване пред по-горен съд. ОСЪЖДА В.Х.Ф. с ЕГН ********** да заплати по сметка на КРС окончателна държавна такса в размер на 83,60 лв. ОСЪЖДА Р.К. Г. с ЕГН ********** да заплати по сметка на КРС окончателна държавна такса в размер на 100 лв. ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 323/2014 год. по описа на КРС като спогодено. Определението е окончателно.
В законна сила от 21.1.2015г.

12

Гражданско дело No 444/2014

Облигационни искове

М.П.Т.

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 21.1.2015г.
На основание чл. 233 от ГПК прекратявява производството по Гр.д.№ 444/2014 г. поради отказ на ищеца М.П.Т. *** изцяло от предявения против „ЧЕЗ Електро България“ АД- гр.С
. иск. На основание чл.78 ал.4 от ГПК осъжда М.П.Т. *** и ЕГН ********** да заплати на „ЧЕЗ Електро България“ АД с ЕИК 175133827 със седалище и адрес на управление: гр.С., район „Средец“, ул.“…….“ № направените деловодни разноски в размер на 300 лева. Определението може да се обжалва с частна жалба пред ПлОС в 7-дневен срок от датата на получаването на съобщението на ищеца М.П.Т. и от днешна дата за „ЧЕЗ Електро България“ АД , представляван от юрк.Т..

13

Гражданско дело No 541/2014

Чл.19 ЗГР

Д.К.Д.

ОБЩИНА КНЕЖА,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 21.1.2015г.
В законна сила от 21.1.2015г.

14

ЧНД No 283/2014

Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

В.Н.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 22.1.2015г.
Мотиви от 22.1.2015г.
В законна сила от 30.1.2015г.

15

Гражданско дело No 575/2010

Облигационни искове

ТБ ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД СОФИЯ

К.С.Н.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 23.1.2015г.
Водим от горното и на осн.чл .232 от ГПК съдът ОПРЕДЕЛИ : Прекратявява производството по Гр.д.№ 575/2010 г. поради оттегляне на исковата претенция от ищеца срещу ответника. Определението може да се обжалва с частна жалба пред ПлОС в 7-дневен срок от датата на получаването на съобщението за ищцовата страна и в същия срок считано от днес за ответника.

16

Гражданско дело No 483/2014

Развод и недейств. на брака

Х.Ц.Х.

Г.Н.Х.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 23.1.2015г.
ПРИЕМА и ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба по смисъла, на която: РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на малолетното дете- Цв
. Х.Ц., ЕГН ********** се предоставят на майката - Г.Н.Х., ЕГН ********** *** и същата ще представлява детето , което ще живее при нея. Бащата - Х.Ц.Х., ЕГН ********** , ще заплаща чрез Г.Н.Х., като майка и законна представителка на малолетният й син – Цв. Х.Ц. месечна издръжка издръжка в размер на 90 лв / деведесет лв/ считано от 01.02.2015г. Режим на свиждане - бащата Х.Ц.Х. има право да взима при себе си детето си всяка събота и неделя от месеца от 10 ,30ч. до 17 ч, с преспиване , но без последната събота и неделя на месеца. Всяка последна събота и неделя на месеца детето - Цветослав Х.Ц. ще бъде при майка си - Г.Н.Х.. На нечетни години детето за Коледа - цялата ще бъде с преспиване при майката , а за Нова година - цялата при бащата ,а на четни години – обратното . За Великденските дни - на нечетни години детето ще бъде за празниците при бащата , а на четни години при майката. Страните не си дължат издръжка един на друг . След прекратяване на брака - Г.Н.Х., с ЕГН ********** ще носи предбрачното фамилно име- Г. ., т.е. Г.Н. Г. . Настоящето споразумение се състави в три еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и един за КРС . Споразумяли се : 1 ................................ / Х.Ц.Х./ 2 ...................................... / Г.Н.Х. (Г.) / Съдът на основание чл. 234, ал. 3 от ГПК придава значение на влязло в сила решение на настоящата спогодба и същата не подлежи на обжалване пред по-горен съд. ОСЪЖДА Х.Ц.Х. с ЕГН ********** да заплати по сметка на КРС окончателна държавна такса в размер на 20 лв., както и да заплати 64.80 лв. на КРС държавна такса по размера на издръжката. ОСЪЖДА Г.Н. ГОРНИШКА с ЕГН ********** да заплати по сметка на КРС окончателна държавна такса в размер на 20 лв. ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 483/2014 год. по описа на КРС като спогодено. Определението е окончателно.
В законна сила от 23.1.2015г.

17

Гражданско дело No 503/2014

Облигационни искове

Г.М.Ч.

ПК"НАПРЕДЪК"-КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 23.1.2015г.
Воден от гореизложеното и на основание чл. 118, ал. 2 и чл. 119, ал. 1 вр. чл. 104, т. 4 от ГПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ постановените в о.с.з. на 21.01.2015 год. определение за даване ход на делото и определение, с което е даден ход по същество на делото. ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 503/ 2014 год. по описа на Районен съд – гр. Кн
.. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд – гр. Пл..

18

Гражданско дело No 137/2014

Делби

И.Д.В.

М.Ц.В.,
П.Х.В.,
Ц.Х.В.,
Г.В.Б.,
К.Г.Ц.,
Д.Г.Б.,
Н.С.О.,
И.М.Д.,
И.Ц.Х.,
Й.Ц.Б.,
С.Х.Ц.,
В.С.Т.,
К.С.Ц.,
М.С.Ш.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 24.1.2015г.

19

Гражданско дело No 138/2014

Делби

И.Д.В.

М.Ц.В.,
П.Х.В.,
Ц.Х.В.,
Г.В.Б.,
К.Г.Ц.,
Д.Г.Б.,
Н.С.О.,
М.С.Ш.,
И.М.Д.,
И.Ц.Х.,
Й.Ц.Б.,
С.Х.Ц.,
В.С.Т.,
К.С.Ц.,
И.В.О.,
М.П.О.,
П.В.О.,
М.В.О.,
П.П.Б.,
Т.В.Д.,
М.Т.Б.,
И.Т.С.,
В.Т.Г.П.,
В.Т.О.,
П.А.С.,
Ц.А.К.,
П.Г.Ц.,
В.И.Я.,
Л.Г.Д.,
В.Г.Ц.,
В.А.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 24.1.2015г.

20

Гражданско дело No 446/2014

Делби

Н.П.К.

М.И.К.,
П.И.К.,
Б.И.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 26.1.2015г.

21

НОХД No 265/2014

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

И.М.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 26.1.2015г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение между Районна прокуратура гр.Кн
., представлявана прокурор Ангел Танев и адвокат Т. Т. от ПАК – защитник на подсъдимия И.М.И.. ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: И.М.И., роден на *** ***, българин, с българско гражданство, без образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: На 13.03.2014 год. в местността „Мусовото (Женски дол)" в отдел 110, подотдел „С1" в землището на с. П. е извършил сеч на 2.0 кубически метра дървесина от акация на стойност 120 лева без редовно писмено разрешително, като предвид стойността й случая е маловажен – престъпление по чл. 235 ал.6 във вр. с ал.1 от НК. С деянието имуществени вреди неса причинени. На основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2 във връзка с чл. 54 ал.1 от НК и по споразумение на страните на подсъдимия И.М.И. се НАЛАГА наказание ,,ПРОБАЦИЯ” в размер на 6 (шест) месеца, изразяващи се в следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес *** два пъти седмично за срок от 6 / шест/ месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 / шест/ месеца; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа годишно за една година. ОСЪЖДА подсъдимия И.М.И. да заплати разноските по делото в размер на 25.00 лв. от ДП за вещо лице, вносими по сметка на ОД на МВР Плевен. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Прокурор:________ Защитник:________ / Ангел Танев / / Адв.Т.Т. / Подсъдим:________ / И.М.И./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия И.М.И. със снета по-горе самоличност по НОХд №265/2014 г. по описа на КРС. Определението е окончателно. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата МН ”Подписка”, взета спрямо подсъдимия И.М.И. от ДП.
И.М.И.
В законна сила от 26.1.2015г.

22

Гражданско дело No 528/2013

Делби

Т.И.М.П.,
М.Й.М.,
И.Т.Р.,
П.Т.М.

И.В.Б.,
П.И.И.,
П.В.Н.,
Г.И.К.,
Т.И.М.,
В.И.М.,
И.И.М.,
С.И.М.,
И.И.М.,
Д.Г.Ц.,
И.И.А.,
К.Н.К.,
Г.Н.Д.,
С.Ю.С.,
И.Ю.И.,
Р.В.Н.,
И.В.И.,
Н.В.Н.,
М.В.Н.,
Р.Б.С.,
Б.П.П.,
Й.П.С.,
С.П.С.,
С.С.И.,
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО-СОФИЯ

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 27.1.2015г.
ОБЯВЯВА за окончателен разделителен протокол вариант ВТОРИ от експертното заключение на експерта Б.З.. Копие от настоящето решение и от експертизата след влизане на РЕШЕНИЕТО в законна сила да се изпрати на ОС”Земеделие” – гр. Кнежа за изготвяне на съответните проекто-скици. Решението подлежи на въззивно обжалване пред ПлОС в 14 дневен срок от съобщението на страните който за явилите се процесуални представители започва от днес. ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА за 21.04.2015 год. от 10.00 часа, за която дата и час страните уведомени по реда на ГПК и явилите се техни проц. представители.

23

НЧХД No 221/2014

НЧХД

Ц.Ц.Р.

Р.Г.С.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 27.1.2015г.
На основание чл.24 ал.4 .т.5 от НПК прекратява производството по ЧНХ дело №221 /2014 год. поради неявяване без уважителни причини на редовно призования частен тъжител Ц.Ц.Р. и неговия повереник адв.М.М.И.. Настоящото определение може да се обжалва с частна жалба пред ПлОС в 15-дневен срок от днес за обвиняемия Р.Г.С. и същия срок за датата на получаване за частния тъжител и неговия повереник.

24

НОХД No 260/2014

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Л.М.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 27.1.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение по смисъла на което: Подсъдимият Л.М.Б., роден на *** ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с влязло в законна сила НП № 2424/2013 г. на Началника на ОД МВР - Кюстендил за управление на МПС без да притежава свидетелство за управление, на 16.10.2014 г., в гр. Кн
., по ул." ………. " е управлявал лек автомобил Опел Вектра с per ……… без да притежава свидетелство за управление на МПС, констатирано с АУАН бланков №668981/16.10.2014 год. по описа на РУ МВР – Кн.. - Престъпление по чл. 343в ал.2 от НК. За това му деяние и по споразумение между страните на основание чл. 343в, ал. 2 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,Б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т.1, т.2 и т.6 от НК съдът НАЛАГА на подсъдимия Л.М.Б. наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 1 /една/ година; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа годишно за 1 /една/ година. Разноските по делото – 55 лева са платени. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:................... ЗАЩИТНИК: ........................ /А. Т./ /адв. Д. П./ ПОДСЪДИМ: ......................... /Л.М.Б./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият Л.М.Б. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 260/2014 год. по описа на КРС.
Л.М.Б.
В законна сила от 27.1.2015г.

25

Гражданско дело No 144/2014

Делби

И.И.Б.

Ц.П.П.,
Р.Г.П.,
Ф.Г.Т.,
И.Н.П.,
Р.Н.С.,
В.С.П.,
С.И.С.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 28.1.2015г.

26

ЧНД No 16/2015

Разпит на обвиняем - чл.222 НПК

И.Т.Т.

Д.Т.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 28.1.2015г.
Обвиняемия Д.Т.М.: Горното го продиктувах лично, прочетох го, вярно е и за верността му се подписвам. Това, което казах горе е вярното. Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРИКЛЮЧВА разпита на обвиняемия Д.Т.М., като констатира, че по време на неговото провеждане не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше указан натиск от разследващия полицай върху обвиняемия. Горното се продиктува, беше прочетено от разследващия полицай и обвиняемия, които изразиха съгласие и се подписа от тях. Разпита приключи в 16.50 часа.
В законна сила от 28.1.2015г.

27

ЧНД No 17/2015

Разпит на обвиняем - чл.222 НПК

И.Т.Т.

Д.Т.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 28.1.2015г.
ПРИКЛЮЧВА разпита на обвиняемия Д.Т.М., като констатира, че по време на неговото провеждане не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше указан натиск от разследващия полицай върху обвиняемия. Горното се продиктува, беше прочетено от разследващия полицай и обвиняемия, които изразиха съгласие и се подписа от тях. Разпита приключи в 17.17 часа.
В законна сила от 28.1.2015г.

28

ЧГД No 25/2015

Отказ от наследство

В.Д.З.

Д.З.И.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Разпореждане от 29.1.2015г.
В законна сила от 29.1.2015г.

29

ЧГД No 26/2015

Отказ от наследство

И.Д.З.

Д.З.И.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Разпореждане от 29.1.2015г.
В законна сила от 29.1.2015г.

30

Гражданско дело No 53/2014

Делби

Н.Ц.Д.

П.Ц.Г.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 30.1.2015г.

31

Гражданско дело No 417/2014

Облигационни искове

В.К.К.

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 30.1.2015г.
На основание чл. 232 от ГПК прекратява производството по Гр.д.№ 417/2014 г. поради оттегляне на исковата молба от ищеца В.К.К. ***, изцяло от предявения против „ЧЕЗ Електро България“ АД- гр.София иск. На основание чл.78 ал.4 от ГПК осъжда В.К.К. ***, и ЕГН ********** да заплати на „ЧЕЗ Електро България“ АД с ЕИК 175133827 със седалище и адрес на управление: гр.С
., район „Средец“, ул.“Георги Сава Раковски“ №140 направените деловодни разноски в размер на 400 лева. Определението може да се обжалва с частна жалба пред ПлОС в 7-дневен срок от датата на получаването на съобщението за ищеца В.К.К. и от днешна дата за „ЧЕЗ Електро България“ АД , представляван от юрк.Т..

32

Гражданско дело No 458/2014

Облигационни искове

М.И.Б.,
Д.Х.Б.

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 30.1.2015г.